Garmin | VHF 315/i Marine Radio | Installation guide | Garmin VHF 315/i Marine Radio Instrukcja instalacji

Garmin VHF 315/i Marine Radio Instrukcja instalacji
SERIA VHF 315
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com.
2 Zaloguj się do konta Garmin .
®
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
Ołówek
Wiertarka
Wiertło 22 mm (7/8 cala) lub piła walcowa
Wiertło 3 mm (1/8 cala)
Wiertło 13 mm (1/2 cala)
Klucz zwykły 4,76 mm (3/16 cala) (do montażu złącz głośnika)
Dodatkowe wiertła dostosowane do powierzchni montażowej
i elementów montażowych
• Wkrętak krzyżowy
• Obrotowe narzędzie do cięcia lub wyrzynarka (do montażu
aktywnego głośnika)
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
• Urządzenia nie należy montować w miejscu zanurzenia.
• Urządzenie należy zamontować w miejscu zapewniającym
dostateczną wentylację, gdzie nie będzie narażone na
działanie skrajnych temperatur.
• Jeśli to możliwe, urządzenie należy zainstalować poziomo
z górną częścią urządzenia skierowaną w górę.
• Jeśli zamontowanie urządzenia poziomo nie jest możliwe,
należy zamontować je w pozycji pionowej ze złączami
skierowanymi w górę. Pozwoli to uniknąć potencjalnego
zbierania się wody wokół złącz.
Instalacja anteny i wystawienie na działanie energii
elektromagnetycznej
OSTRZEŻENIE
Radiooperatorzy z rozrusznikami serca, urządzeniami
podtrzymującymi funkcje życiowe lub elektrycznym sprzętem
medycznym nie powinni być wystawiani na nadmierne działanie
pól radiowych, ponieważ mogą one zakłócać działanie tych
urządzeń medycznych.
PRZESTROGA
Urządzenie generuje i emituje fale radiowe oraz promieniowanie
elektromagnetyczne. Niezastosowanie się do niniejszych
wytycznych może doprowadzić do przyjęcia dawki
promieniowania radiowego, która przekracza wartość
maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MPE).
Firma Garmin oświadcza, że promień maksymalnej
dopuszczalnej ekspozycji (MPE) dla tego systemu wynosi
2,48 m (97,64 cali), który został określony przy użyciu sygnału
wyjściowego o mocy 25 W przesyłanego do anteny dookolnej
o zysku 6 dBi. Antenę należy zainstalować w odległości 2,48 m
(97,64 cali) od wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie.
Montowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia otworów prowadzących zalecane jest użycie
wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów
przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to
uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Przed zamontowaniem urządzenia należy wybrać miejsce
montażu i określić, jakich elementów montażowych użyć
w przypadku danej powierzchni.
UWAGA: Elementy montażowe zostały dołączone do
urządzenia, mogą jednak nie być odpowiednie dla powierzchni
montażowej wybranej przez użytkownika.
1 Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie
otworów prowadzących.
2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni
i wybranego elementu montażowego, wywierć otwór
prowadzący w jednym z rogów urządzenia.
3 Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni w jednym rogu
i sprawdź położenie pozostałych trzech otworów
prowadzących.
4 W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące.
5 Usuń urządzenie z powierzchni montażowej.
6 Wywierć odpowiednie otwory prowadzące w trzech
pozostałych oznaczonych miejscach.
7 Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej.
Uwagi dotyczące montażu aktywnego głośnika
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Dołączony do zestawu aktywny głośnik jest opcjonalny i nie jest
wymagany podczas instalacji urządzenia VHF 315. Przy
Maj 2018
190-02416-80_0A
wybieraniu miejsca montażowego dla aktywnego głośnika
należy uwzględnić na następujące kwestie.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, aktywnego
głośnika nie należy montować w odległości mniejszej niż
50 cm (19,6 cala) od kompasu.
• Należy zainstalować aktywny głośnik równolegle
z mikrofonem GHS™ 11.
• Aktywny głośnik należy zainstalować w odległości 1,2 m
(48 cali) od miejsca, w którym chcesz podłączyć mikrofon
GHS 11.
• Aktywny głośnik należy zainstalować wraz z głównym
mikrofonem (podłączonym do portu GHS 11 STATION 1)
w sterówce lub przyległym pomieszczeniu zgodnie
z przepisami FCC.
• Aby podłączyć aktywny głośnik do radia VHF, możesz użyć
dołączonego przedłużacza o długości 10 m (32 stóp). Do
montażu mikrofonu należy wybrać miejsce umożliwiające
podłączenie przedłużacza do aktywnego głośnika oraz portu
GHS 11 STATION 1 radia VHF. W razie potrzeby dodatkowe
przedłużacze można kupić u dealera Garmin.
Montaż aktywnego głośnika
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
montażu głośnika. Między obudową a otworami montażowymi
istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego otworu może
spowodować problemy ze stabilnością głośnika po jego
zamontowaniu.
Przed zamontowaniem głośnika należy wybrać miejsce
montażu.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca montażu.
2 Zamocuj szablon na powierzchni montażowej.
3 Używając wiertła o średnicy 13 mm (1/2 cala) wywierć jeden
otwór w rogu linii ciągłej na szablonie, aby przygotować się
do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą obrotowego narzędzia do cięcia lub wyrzynarki
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż linii przerywanej na
szablonie.
5 Umieść głośnik w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
7 Po dopasowaniu głośnika do wycięcia upewnij się, że otwory
montażowe głośnika są wyrównane z otworami
prowadzącymi na szablonie.
8 Jeśli otwory montażowe głośnika nie są wyrównane, zaznacz
nowe położenie otworów prowadzących.
9 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące.
10 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
11 Zamocuj dołączoną uszczelkę À z tyłu głośnika.
13 Umieść głośnik w wycięciu.
14 Przymocuj głośnik do powierzchni montażowej przy użyciu
dołączonych wkrętów M4 Á.
15 Załóż osłony wkrętów  tak, aby zatrzasnęły się na swoim
miejscu.
Mocowanie złącza mikrofonu w miejscu montażowym
Przed wywierceniem otworu do montażu złącza mikrofonu
prowadzonego z aktywnego głośnika należy zamontować
aktywny głośnik i upewnić się, że przewód aktywnego głośnika
jest wystarczająco długi, aby doprowadzić go miejsca montażu
złącza mikrofonu (Montaż aktywnego głośnika, strona 2).
Jeśli nie instalujesz aktywnego głośnika, upewnij się, że
dołączony przedłużacz jest wystarczająco długi, aby podłączyć
go do portu GHS 11 STATION 1 radia VHF i doprowadzić do
miejsca montażu złącza mikrofonu.
Do montażu złącza mikrofonu aktywnego głośnika na desce
rozdzielczej lub w innym miejscu montażowym można użyć
dołączonych elementów montażowych. Jeśli nie instalujesz
aktywnego głośnika, możesz użyć tych elementów do
zainstalowania złącza mikrofonu dołączonego przedłużacza na
desce rozdzielczej lub innej powierzchni montażowej.
1 Używając płyty montażowej À jako szablonu, wyznacz
położenie otworu na przewód i zaznacz położenie wkrętów.
2 Odłóż płytę montażową.
Nie przewiercaj płyty montażowej.
3 Używając wiertła o średnicy 22 mm (7/8 cala) lub piły
walcowej, wywierć otwór na przewód Á w powierzchni
montażowej.
4 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące.
5 Wypełnij przestrzeń między płytą montażową a powierzchnią
montażową środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie otworów
(opcjonalnie).
6 Przymocuj płytę montażową do powierzchni montażowej przy
użyciu dołączonych wkrętów.
7 Wybierz opcję:
• Jeśli aktywny głośnik jest zainstalowany, poprowadź długi
przewód od aktywnego głośnika do miejsca montażu
złącza.
• Jeśli aktywny głośnik nie jest zainstalowany, podłącz
żeński wtyk dołączonego przedłużacza do portu GHS 11
STATION 1radia VHF, a następnie poprowadź męski wtyk
przedłużacza do miejsca montażu złącza.
8 Przełóż złącze  przez tylną część powierzchni montażowej.
9 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
powierzchnię wokół złącza na płycie montażowej, aby
zapewnić odpowiednie uszczelnienie otworu (opcjonalnie).
10 Przymocuj złącze do płyty montażowej przy użyciu osłony
zabezpieczającej à i nakrętki Ä.
GHS 11 — uwagi dotyczące miejsca montażu
12 Podłącz wszystkie niezbędne przewody (Podłączanie
aktywnego głośnika do radia VHF i mikrofonu, strona 3).
2
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
• Należy zainstalować główny mikrofon (podłączony do portu
GHS 11 STATION 1) w sterówce lub przyległym
pomieszczeniu zgodnie z przepisami FCC.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, głośnika nie
należy montować w odległości mniejszej niż 60 cm
(23,6 cala) od kompasu.
• Jeśli nie instalujesz aktywnego głośnika, możesz użyć
dołączonego przedłużacza o długości 10 m (32 stóp) w celu
podłączenia mikrofonu do radia VHF. Do montażu mikrofonu
należy wybrać miejsce umożliwiające podłączenie
przedłużacza do mikrofonu i do portu GHS 11 STATION 1
radia VHF. W razie potrzeby dodatkowe przedłużacze można
kupić u dealera Garmin.
• Do montażu złącza i uchwytu na mikrofon na łodzi można
użyć dołączonych wkrętów. Jeśli dołączone wkręty do
montażu nie nadają się do montażu na danej powierzchni,
należy nabyć odpowiednie elementy montażowe.
Montowanie uchwytu na mikrofon
Przed zamontowaniem uchwytu na mikrofon należy
przymocować złącze mikrofonu do powierzchni montażowej
(Mocowanie złącza mikrofonu w miejscu montażowym,
strona 2).
1 Wybierz miejsce montażu dla uchwytu na mikrofon w pobliżu
złącza mikrofonu.
PORADA: Mikrofon można umieścić w uchwycie, podłączyć
do złącza i przyłożyć do powierzchni montażowej, aby
określić jego najwygodniejsze położenie.
2 Używając uchwytu jako szablonu, zaznacz położenie
wkrętów.
3 Odłóż uchwyt.
Nie przewiercaj uchwytu.
4 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące.
5 Przymocuj uchwyt do powierzchni montażowej przy użyciu
dołączonych wkrętów M3.5.
Uwagi dotyczące podłączania
Radio VHF 315 należy podłączyć do źródła zasilania, mikrofonu
GHS 11, anteny VHF i źródła sygnału GPS. Podłączając
urządzenie, należy uwzględnić następujące kwestie.
• Należy podłączyć główny mikrofon (zainstalowany
w sterówce lub przyległym pomieszczeniu, zgodnie
z przepisami FCC) do portu GHS 11 STATION 1.
• Do radia można podłączyć maksymalnie trzy mikrofony.
Dodatkowe mikrofony można nabyć u dealerów Garmin.
• Istnieje możliwość zainstalowania aktywnego głośnika
(opcjonalnie) równolegle do każdego mikrofonu
podłączonego do radia. Dodatkowe aktywne głośniki można
nabyć u dealera Garmin.
• Istnieje możliwość podłączenia radia do źródła sygnału GPS
poprzez sieć NMEA 2000 lub poprzez zewnętrzną antenę
GPS (do nabycia osobno).
®
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
Dodatkowe uwagi dotyczące uziemienia
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Podłączanie anteny VHF
1 Zainstaluj antenę VHF (do nabycia osobno) zgodnie
z instrukcją instalacji dołączoną do anteny.
Podłącz
antenę VHF do portu ANT z tyłu urządzenia.
2
Podłączanie aktywnego głośnika do radia VHF
i mikrofonu
Przed podłączeniem aktywnego głośnika do radia VHF
i mikrofonu należy zamontować aktywny głośnik (Uwagi
dotyczące montażu aktywnego głośnika, strona 1).
1 Poprowadź żeński wtyk dołączonego przedłużacza z miejsca
montażu głośnika do radia VHF.
2 Podłącz przedłużacz do portu GHS 11 STATION 1 radia
VHF.
Podłącz
męski wtyk przedłużacza do krótkiego przewodu
3
aktywnego głośnika.
4 Poprowadź długi przewód od aktywnego głośnika do miejsca
montażu złącza mikrofonu.
5 W razie potrzeby zainstaluj przewód aktywnego głośnika na
powierzchni montażowej (Mocowanie złącza mikrofonu
w miejscu montażowym, strona 2).
6 Podłącz mikrofon do długiego przewodu poprowadzonego od
aktywnego głośnika.
Podłączanie mikrofonu do radia VHF za pomocą
przedłużacza
Jeśli instalujesz mikrofon wraz z aktywnym głośnikiem, to
mikrofon będzie się łączył z radiem za pomocą tego głośnika
(Podłączanie aktywnego głośnika do radia VHF i mikrofonu,
strona 3).
1 Poprowadź żeński wtyk dołączonego przedłużacza z miejsca
montażu mikrofonu do radia VHF.
2 Podłącz przedłużacz do portu GHS 11 STATION 1 radia
VHF.
3 W razie potrzeby zamocuj złącze mikrofonu na przedłużaczu
i przymocuj je do powierzchni montażowej (Mocowanie
złącza mikrofonu w miejscu montażowym, strona 2).
4 Podłącz mikrofon do przedłużacza.
Połączenia z urządzeniami NMEA 2000
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
a urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
Aby podłączyć to urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000,
należy zakupić przewód i złącze NMEA 2000.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
3
techniczne dla produktów NMEA 2000. Odwiedź stronę
www.garmin.com/manuals/VHF315/.
NMEA Połączenia dla urządzenia NMEA 0183
®
Ten schemat przedstawia dwukierunkowe połączenia zarówno
do wysyłania, jak i odbierania danych. Można go także używać
do komunikacji jednokierunkowej. Aby odbierać informacje
z urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się z elementami Ê, Ë, Ì,
Í oraz Î podczas podłączania urządzenia firmy Garmin. Aby
przesyłać informacje do urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się
z elementami Ê, Ë, Ì, Ï oraz Ð podczas podłączania
urządzenia firmy Garmin.
Element
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Zgodny ploter nawigacyjny lub inne urządzenie NMEA 2000
Urządzenie VHF 315
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
À
Á
Â
Opis
Źródło zasilania
Przewód zasilający/NMEA 0183
NMEA Urządzenie NMEA 0183
Element
NMEA 2000Przewód zasilający
Kolor
przewodu
Garmin
NMEA Funkcja
przewodu
urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
Moc
Czerwony
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie
zasilania
niedostępne
niedostępne
Uziemienie
danych
RxA (+)
Fioletowy
TxA (+)
RxB (-)
Szary
TxB (-)
TxA (+)
Niebieski
RxA (+)
TxB (-)
Brązowy
RxB (-)
NMEA 2000Kabel podłączeniowy
Źródło zasilania 12 V DC
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
NMEA 2000Trójnik
Ê
Ë
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
Ì
Podłączanie urządzenia do zdalnej anteny GPS
Aby urządzenie mogło działać prawidłowo, musi odbierać sygnał
GPS. Możesz podłączyć urządzenie do sieci NMEA 2000 za
pomocą anteny GPS lub zainstalować zdalną antenę GPS (do
nabycia osobno) i podłączyć ją do urządzenia.
1 Aby w prawidłowy sposób zainstalować na łodzi zewnętrzną
antenę GPS, należy postępować zgodnie z dołączonymi do
niej instrukcjami.
2 Poprowadź przewód anteny do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
3 Podłącz przewód anteny do portu GPS w urządzeniu.
Podłączanie do megafonu lub głośnika systemu
nagłośnieniowego
Istnieje możliwość podłączenia radia VHF do megafonu lub
głośnika systemu nagłośnieniowego (PA) (do nabycia osobno)
w celu użycia mikrofonu do przekazywania powiadomień.
1 W razie potrzeby zamocuj megafon lub głośnik systemu
nagłośnieniowego zgodnie z instrukcjami instalacji
dołączonymi do tych urządzeń.
UWAGA: W celu uniknięcia efektu sprzężenia zwrotnego
megafon lub głośnik systemu nagłośnieniowego powinien
zostać zainstalowany w odległości co najmniej 3 m (10 stóp)
od urządzenia oraz odwrócony tyłem do mikrofonu.
2 Poprowadź lub przedłuż przewód od megafonu lub głośnika
systemu nagłośnieniowego do radia.
3 Podłącz biały przewód z wiązki przewodów radia do
przewodu dodatniego (+) megafonu lub głośnika systemu
nagłośnieniowego.
4 Podłącz zielony przewód z wiązki przewodów radia do
przewodu ujemnego (-) megafonu lub głośnika systemu
nagłośnieniowego.
5 Zabezpiecz połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy lub
izolacji termokurczliwej.
4
Funkcja
przewodu
Garmin
Í
Î
Ï
Ð
Załącznik
Seria VHF 315 — dane techniczne
Wymiary (wys. × szer. ×
gł.)
6 × 20,5 × 18,1 cm
(2,36 × 8,07 × 7,13 cala)
Masa
1,527 kg (3,37 funta)
Zakres temperatur
Robocza: od -15°C do 70°C (od 5°F do
158°F)
Przechowywania: od -20°C do 70°C (od
-4°F do 158°F)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
50 mm (2 cale)
Klasa wodoszczelności*
IEC 605290 IPX7
Gniazdo antenowe
S0-239 (50 Ω)
Napięcie robocze
12,0 V DC
Pobór prądu
Tryb czuwania: 350 mA
Odbiór: 600 mA
Nadawanie: od 2,0 A do 6,0 A (od 1 W do
25 W)
Maks. zysk anteny
9 dBi
Impedancja gniazda
antenowego
50 Ω
Moc wyjściowa megafonu 20 W przy 4 Ω
Impedancja megafonu
4Ω
NMEA 2000 – liczba LEN 1 (50 mA)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
GHS 11 — dane techniczne
Wymiary (szer. × wys. ×
gł.)
154 × 69 × 40 mm (6,1 × 2,7 × 1,6 cala)
Masa (z przewodem)
0,698 kg (1,54 funta)
Zakres temperatur
Robocza: od -15°C do 70°C (od 5°F do
158°F)
Przechowywania: od -20°C do 70°C (od
-4°F do 158°F)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
70 cm (27,5 cala)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Moc wyjściowa dźwięku
WYMAGANE POMIARY np. 1 W (dla 4 Ω
i 10% zniekształceniach)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Dane techniczne aktywnego głośnika
Wymiary (szer. × wys. ×
gł.)
111 × 111 × 56,5 mm (6,1 × 2,7 × 1,6 cala)
Masa
349 g (11,22 uncji)
Zakres temperatur
Robocza: od -15°C do 70°C (od 5°F do
158°F)
Przechowywania: od -20°C do 70°C (od
-4°F do 158°F)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
50 cm (19,6 cala)
Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
Moc wyjściowa dźwięku
2,5 W (nominalna), maks. 4 W
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHS™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA i NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National
Marine Electronics Association. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising