Garmin | VHF 315/i Marine Radio | Installation guide | Garmin VHF 315/i Marine Radio Installationsvejledning

Garmin VHF 315/i Marine Radio Installationsvejledning
Montering af antenne og EME-eksponering
VHF 315-SERIE
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com.
2 Log på din Garmin konto.
®
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blyant
Boremaskine
22 mm (7/8 tommer) borehoved eller hulsav
3 mm (1/8 tommer) bor
13 mm (1/2 tommer) bor
4,76 mm (3/16 tommer) nøgle (til montering af stikket til
håndsættet)
Ekstra borehoved, der er egnet til overfladen og
monteringsdelene
Stjerneskruetrækker
Roterende skæreværktøj eller nedstryger (til montering af
den aktive højttaler)
Marineforsegler (valgfri)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
• Enheden skal monteres et sted, hvor den ikke vil komme
under vand.
• Enheden skal monteres et sted med tilstrækkelig ventilation,
hvor den ikke bliver udsat for ekstreme temperaturer.
• Om muligt bør du montere enheden vandret med enhedens
overside opad.
• Hvis du monterer enheden lodret, skal du vende den, så
stikkene ikke peger opad. Dette forebygger potentiel
vandopsamling omkring stikkene.
ADVARSEL
Radiooperatører med pacemaker, respirator eller elektrisk
medicinsk udstyr bør ikke udsættes for overdrevne
radiofrekvensfelter, idet radiofrekvensfeltet kan forstyrre
funktionen af det medicinske udstyr.
FORSIGTIG
Denne enhed genererer og udsender radiofrekvenser (RF) og
elektromagnetisk energi (EME). Hvis disse retningslinjer ikke
overholdes, kan personer blive udsat for RF-stråling, der
overskrider den maksimale tilladte eksponering (MPE).
Garmin meddeler en MPE-radius på 2,48 m (97,64 tommer) for
dette system, hvilket blev fastlagt med 25 watt udgangseffekt til
en rundstrålende antenne med en forstærkning på 6 dBi.
Antennen skal installeres for at opretholde en afstand på 2,48 m
(97,64 tommer) mellem antennen og alle mennesker.
Montering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer
forboringshullerne. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når
du strammer skruerne.
Før du kan montere enheden, skal du vælge monteringssted og
vælge det monteringsudstyr, der skal anvendes til overfladen.
BEMÆRK: Der følger monteringsudstyr med til enheden, men
det er ikke sikkert, at det er egnet til den pågældende
monteringsoverflade.
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk placeringen
af forboringshullerne.
2 Brug et borehoved, der passer til overfladen og
monteringsdelene, til at bore et forboringshul i ét hjørne af
enheden.
3 Fastgør enheden løst på overfladen med ét hjørne, og
undersøg de tre andre forboringsmærker.
4 Afmærk om nødvendigt de nye forboringshuller.
5 Fjern enheden fra monteringsfladen.
6 Bor passende forboringshuller til de andre tre afmærkninger.
7 Fastgør enheden på monteringsstedet.
Overvejelser ved montering af aktiv højttaler
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Den medfølgende aktive højttaler er valgfri og ikke påkrævet
ved installation af VHF 315-enheden. Når du vælger en
monteringsplacering for den aktive højttaler, skal du tage højde
for disse overvejelser.
• For at undgå interferens med et magnetkompas må du ikke
installere den aktive højttaler tættere end 50 cm (19,6
tommer) på kompasset.
• Du skal installere den aktive højttaler inline med et GHS™ 11
håndsæt.
• Du skal installere den aktive højttaler inden for 1,2 m (48
tommer) af det sted, du ønsker at tilknytte GHS 11
håndsættet til.
Maj 2018
190-02416-76_0A
• Du skal installere den aktive højttaler tilsluttet det primære
håndsæt (tilsluttet porten GHS 11 STATION 1) i styrehuset
eller et tilstødende rum i overensstemmelse med FCC-regler.
• Du kan bruge det medfølgende 10 m (32 fod) forlængerkabel
til at tilslutte den aktive højttaler til VHF-radioen. Du skal
vælge en placering til montering af højttaleren, hvor du kan
tilslutte forlængerkablet til den aktive højttaler og porten GHS
11 STATION 1 på VHF-radioen. Hvis det er nødvendigt, kan
der fås ekstra forlængerkabler hos Garmin forhandleren.
Montering af den aktive højttaler
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til montering af
højttaleren. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge højttalerens stabilitet, efter at den er
monteret.
Inden du kan montere højttaleren, skal du vælge en
monteringsplacering.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for at den passer på
monteringsplaceringen.
2 Fastgør skabelonen til monteringsfladen.
3 Brug et 13 mm (1/2tommer) borehoved til at bore et hul i
hjørnet af linjen på skabelonen for at forberede udskæringen
af monteringsfladen.
4 Brug et roterende skæreværktøj eller en nedstryger til at save
monteringsfladen langs indersiden af den stiplede linje på
skabelonen.
5 Placer højttaleren i udskæringen for at afprøve pasningen.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.
7 Når højttaleren passer korrekt i udskæringen, skal du sikre,
at højttalerens monteringshuller flugter med
forboringshullerne på skabelonen.
8 Hvis monteringshullerne på højttaleren ikke flugter, skal du
markere placeringerne af de nye forboringshuller.
9 Brug et 3 mm (1/8") borehoved til at bore styrehullerne.
10 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
11 Montér den medfølgende monteringspakning À på bagsiden
af højttaleren.
Hvis du ikke installerer den aktive højttaler, skal du kontrollere,
at det medfølgende forlængerkabel er langt nok til at koble sig
på porten GHS 11 STATION 1 på VHF-radioen og
håndsætstikkets monteringsplacering.
Du kan bruge de medfølgende monteringsdele til at montere
stikket til håndsættet fra den aktive højttaler på
instrumentbrættet eller andre monteringsflader. Hvis du ikke
installerer den aktive højttaler, kan du bruge monteringsdelene
til at montere stikket til håndsættet fra det medfølgende
forlængerkabel på instrumentbrættet eller andre
monteringsflader.
1 Brug monteringspladen À som en skabelon til at markere
kabelhullet til kablet midt på monteringspladen, og afmærk
skruernes placeringer.
2 Læg monteringspladen til side.
Bor ikke gennem monteringspladen.
3 Brug et 22 mm (7/8 tommer) borehoved eller hulsav til at bore
det midterste kabelhul Á på monteringsfladen.
4 Brug et 3 mm (1/8") borehoved til at bore styrehullerne.
5 Påfør marineforsegler mellem monteringspladen og
monteringsfladen for at hjælpe med at forsegle hullerne
(ekstraudstyr).
6 Brug de medfølgende skruer til at fastgøre monteringspladen
til monteringsfladen.
7 Vælg en funktion:
• Hvis du installerede den aktive højttaler, skal du føre det
lange kabel fra den aktive højttaler til stikkets
monteringsplacering.
• Hvis du ikke har installeret den aktive højtaler, skal du
tilslutte hun-enden på det medfølgende forlængerkabel til
porten GHS 11 STATION 1 på VHF-radioen, og før hanenden til stikkets monteringsplacering.
8 Før stikket  gennem bagsiden på monteringsfladen.
9 Påfør marineforsegler rundt om stikket i monteringspladen for
at hjælpe med at forsegle hullet (ekstraudstyr).
10 Fastgør stikket på monteringspladen med vejrhætten à og
møtrikken Ä.
GHS 11 Overvejelser ved montering
12 Foretag de nødvendige ledningsforbindelser (Tilslutning af
den aktive højttaler til VHF-radioen og håndsættet, side 3).
13 Anbring højttaleren i det udskårne hul.
14 Fastgør højttaleren til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende M4-skruer Á.
15 Klik monteringsdækslerne  på plads.
Installation af stikket til håndsættet på monteringsfladen
Før du borer et hul i stikket til håndsættet fra den aktive
højttaler, skal du montere den aktive højttaler og kontrollere, at
kablet fra den aktive højttaler er langt nok til at nå
håndsætstikkets monteringsplacering (Montering af den aktive
højttaler, side 2).
2
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
• Du skal installere det primære håndsæt (tilsluttet til porten
GHS 11 STATION 1) i styrehuset eller et tilstødende rum i
overensstemmelse med FCC-regler.
• For at undgå interferens med et magnetkompas må du ikke
installere håndsættet tættere end 60 cm (23,6 tommer) på
kompasset.
• Hvis du ikke installerer den aktive højttaler, kan du bruge det
medfølgende 10 m (32 fod) forlængerkabel til at tilslutte
håndsættet til VHF-radioen. Du skal vælge en
monteringsplacering for håndsættet, hvor du kan tilslutte
forlængerkablet til håndsættet og til porten GHS 11 STATION
1 på VHF-radioen. Hvis det er nødvendigt, kan der fås ekstra
forlængerkabler hos din Garmin forhandler.
• Du kan bruge de medfølgende skruer til at montere stikket til
håndsættet og håndsætholderbeslaget på båden. Hvis de
medfølgende skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du
købe egnede monteringsdele.
Installation af håndsætholderen
Du skal installere stikket til håndsættet på monteringsfladen før
installation af håndsætholderen (Installation af stikket til
håndsættet på monteringsfladen, side 2).
1 Vælg en monteringsplacering til håndsætholderen nær stikket
til håndsættet.
TIP: For at finde den bedste placering kan du placere
håndsættet i holderen, tilslutte håndsættet til stikket og holde
det mod monteringsfladen.
2 Brug holderen som skabelon til at markere placeringen af
skruerne.
3 Læg holderen til side.
Bor ikke gennem holderen.
4 Brug et 3 mm (1/8") borehoved til at bore styrehullerne.
5 Brug de medfølgende M3.5-skruer til at fastgøre holderen til
monteringsfladen.
Overvejelser ved tilslutning
Du skal tilslutte VHF 315-radioen til strøm, til et GHS 11
håndsæt, en VHF-antenne og en GPS-kilde. Når du opretter
forbindelser til enheden, skal du være opmærksom på følgende.
• Du skal tilslutte det primære håndsæt (installeret i styrehuset
eller tilstødende rum i overensstemmelse med FCC-regler) til
porten GHS 11 STATION 1.
• Du kan tilslutte op til tre håndsæt til radioen. Du kan købe
flere håndsæt fra din Garmin forhandler.
• Du kan installere den medfølgende aktive højttaler
(ekstraudstyr) inline med alle håndsæt tilsluttet radioen. Du
kan købe flere aktive højttalere fra din Garmin forhandler.
• Du kan tilslutte radioen til en GPS-kilde via NMEA 2000
netværket eller via en ekstern GPS-antenne (medfølger ikke).
3 Tilslut han-enden på forlængerkablet til det korte kabel fra
den aktive højttaler.
4 Før det lange kabel fra den aktive højttaler til
monteringsplaceringen for stikket til håndsættet.
Installer
om nødvendigt kablet fra den aktive højttaler på
5
monteringsfladen (Installation af stikket til håndsættet på
monteringsfladen, side 2).
6 Tilslut håndsættet til det lange kabel fra den aktive højttaler.
Tilslutning af håndsættet til VHF-radioen ved hjælp af
et forlængerkabel
Hvis du installerer en aktiv højttaler med håndsættet, forbindes
håndsættet med radioen gennem den aktive højttaler (Tilslutning
af den aktive højttaler til VHF-radioen og håndsættet, side 3).
1 Før hun-enden af det medfølgende forlængerkabel fra
håndsættets monteringsplacering til VHF-radioen.
2 Tilslut forlængerkablet til porten GHS 11 STATION 1 på VHFradioen.
3 Installér om nødvendigt stikket til håndsættet på
forlængerkablet i monteringsfladen (Installation af stikket til
håndsættet på monteringsfladen, side 2).
4 Tilslut håndsættet til forlængerkablet.
NMEA 2000 Enhedsforbindelser
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
®
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
For at slutte denne enhed til dit eksisterende NMEA 2000
netværk skal du købe et NMEA 2000 kabel og stik.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Gå til www.garmin.com/manuals
/VHF315/.
Yderligere overvejelser om jording
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Tilslutning af en VHF-antenne
1 Montér VHF-antennen (ekstraudstyr) i overensstemmelse
med den installationsvejledning, der fulgte med antennen.
2 Tilslut VHF-antennen til porten ANT på enhedens bagside.
Tilslutning af den aktive højttaler til VHF-radioen og
håndsættet
Før du tilslutter den aktive højttaler til VHF-radioen og
håndsættet, skal du montere den aktive højttaler (Overvejelser
ved montering af aktiv højttaler, side 1).
1 Før hun-enden af det medfølgende forlængerkabel fra
højttalerens monteringsplacering til VHF-radioen.
2 Tilslut forlængerkablet til porten GHS 11 STATION 1 på VHFradioen.
Element
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
Kompatibel NMEA 2000 plotter eller en anden enhed
VHF 315-enhed
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
3
Element
Beskrivelse
Element
NMEA 2000 dropkabel
Ä
Å
Æ
Ç
È
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Tilslutning af enheden til en ekstern GPS-antenne
Denne enhed skal modtage GPS-oplysninger for korrekt
funktionalitet. Du kan tilslutte enheden til et NMEA 2000 netværk
med en GPS-antenne, eller du kan installere en ekstern GPSantenne (medfølger ikke) og tilslutte den til enheden.
1 Følg de instruktioner, der fulgte med den eksterne GPSantenne, for at installere den korrekt på din båd.
2 Træk antennekablet til bagsiden af enheden væk fra kilder til
elektriske forstyrrelser.
3 Tilslut antennekablet til GPS-porten på din enhed.
Tilslutning til et tågehorn eller en PA-højttaler
Du kan tilslutte VHF-radioen til et megafonhorn eller en
kaldesystemhøjttaler (PA) (medfølger ikke) for at benytte et
håndsæt for at sende meddelelser.
1 Hvis det er nødvendigt, monteres megafonhornet eller PAhøjttaleren i overensstemmelse med den
installationsvejledning, der følger med enheden.
BEMÆRK: For at undgå feedback skal du montere
megafonhornet eller PA-højttaleren mindst 3 m (10 fod)
(vendende) væk fra et håndsæt.
2 Før eller forlæng ledningen fra megafonhornet eller PAhøjttaleren til radioen.
3 Tilslut den hvide ledning på radioens ledningsnet til den
positive (+) ledning fra megafonhornet eller PA-højttaleren.
4 Tilslut den grønne ledning på radioens ledningsnet til den
negative (-) ledning fra megafonhornet eller PA-højttaleren.
5 Dæk forbindelserne med vandtæt tape eller varmekrymperør.
Ï
Ð
Ledningsfunktion Garmin
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
TxA (+)
Blå
RxA (+)
TxB (-)
Brun
RxB (-)
Appendiks
Specifikationer for VHF 315-serien
Mål (H x B x D)
6 x 20,5 x 18,1 cm (2,36 x 8,07 x
7,13 tommer)
Vægt
1,527 kg (3,37 lb.)
Temperaturområde
Drift: Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Opbevaring: Fra -20 til 70 °C (fra -4 til
158 °F)
Sikkerhedsafstand for
kompas
50 mm (2")
Vandtæthedsklasse*
IEC 605290 IPX7
Antennestik
S0-239 (50 ohm)
Driftsspænding
12,0 VDC
Strømforbrug
Standby: 350 mA
Modtagelse: 600 mA
Overførsel: Fra 2,0 A til 6,0 A (fra 1 W til
25 W)
Maksimal antenneforstærk- 9 dBi
ning
Antenneportimpedans
50 ohm
Megafonudgangseffekt
20 W ved 4 ohm
Megafonhornimpedans
4 ohm
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
GHS 11 Specifikationer
Mål (H×B×D)
NMEA 0183-enhedsforbindelser
®
Diagrammet viser tovejsforbindelser til både at sende og
modtage data. Du kan også bruge diagrammet til
envejskommunikation. For at modtage oplysninger fra en NMEA
0183-enhed skal du følge punkterne Ê, Ë, Ì, Í og Î for at
oprette forbindelse til Garmin enheden. For at sende oplysninger
til en NMEA 0183-enhed skal du følge punkterne Ê, Ë, Ì, Ï og
Ð for at oprette forbindelse til Garmin enheden.
154 × 69 × 40 mm (6,1 × 2,7 × 1,6 tommer)
Vægt (inklusive kabel) 0,698 kg (1,54 lb.)
Temperaturområde
Drift: Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Opbevaring: Fra -20 til 70 °C (fra -4 til 158 °F)
Sikkerhedsafstand for
kompas
70 cm (27,5 tommer)
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Lydudgangseffekt
MÅLING NØDVENDIG f.eks. 1 W (4 ohm ved
10 % forvrængning)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for aktiv højttaler
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beskrivelse
Mål (H×B×D)
111 × 111 × 56,5 mm (6,1 × 2,7 × 1,6 tommer)
Strømkilde
Vægt
349 g (11,22 oz.)
Strøm-/NMEA 0183-kabel
Temperaturområde
Drift: Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Opbevaring: Fra -20 til 70 °C (fra -4 til 158 °F)
Sikkerhedsafstand for
kompas
50 cm (19,6")
Vandtæthedsklasse*
IEC 60529 IPX7
Lydudgangseffekt
2,5 W nominel, 4 W maks.
NMEA 0183-enhed
Ledningsfunktion Garmin
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Ikke relevant
Ikke relevant
Data jord
RxA (+)
Lilla
TxA (+)
RxB (-)
Tåget
TxB (-)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHS™ er et varemærke tilhørende
®
4
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA og NMEA 2000 er registrerede varemærker tilhørende National Marine
Electronics Association. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører
de respektive ejere.
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising