Garmin | Panoptix™ PS22-TR | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS22-TR Installationsvejledning

Garmin Panoptix™ PS22-TR Installationsvejledning
10 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Panoptix™ PS22-TR
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du gå til support.garmin.com for at få yderligere
oplysninger.
®
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin support for at bestille et
forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg den softwareopdateringspakke, der svarer til den
plotter, som skal opdateres.
BEMÆRK: Softwareopdateringspakken indeholder
opdateringer til alle enheder, der er sluttet til plotteren. Du
kan vælge Se alle enheder i denne pakke for at bekræfte de
enheder, der skal inkluderes i downloaden.
4 Vælg Download.
5 Læs og accepter betingelserne.
6 Vælg Download.
7 Vælg en placering, og vælg Gem.
8 Dobbeltklik på den downloadede fil.
9 Vælg Næste.
®
Næste > Afslut.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på hukommelseskortet. Det kan tage flere minutter at
indlæse softwareopdateringen på hukommelseskortet.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com/registration.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Nødvendigt værktøj
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• 3 mm skruetrækker til lige kærv
Overvejelser om montering
• Placering af transduceren på en trollingmotor afhænger af
den type trollingmotor, der sidder på båden.
• Du bør overveje driftstilstandene, før du vælger en
monteringsplacering. For LiveVü Forward-tilstand anbefales
det at montere transduceren på trollingmotorens ben. Det
anbefales at montere transduceren på trollingmotoren for
LiveVü Down-tilstand, eller hvis du planlægger at skifte
mellem Forward og Down.
• Du skal montere transduceren i den korrekte vinkel for hver
tilstand, for at den kan fungere korrekt (Justering af
transducerens vinkel, side 3).
• Du kan montere transduceren på motoren på visse elektrisk
styrede trollingmotorer, men du skal sikre dig, at du kan vippe
trollingmotoren sikkert ned og op, når transduceren er
fastgjort.
• Du skal montere transduceren, så den ikke sidder i vejen for
motorens monteringsbeslag eller forhindrer motoren i at blive
opbevaret eller anvendt korrekt.
• Undlad at montere transduceren i nærheden af kraftige
magnetfelter, der forstyrrer det interne kompas' evne til at
måle jordens magnetfelt og derved forhindrer kalibrering.
Hvis kalibrering ikke udføres korrekt, kan det medføre, at
nogle kortfunktioner ikke er tilgængelige, og at waypoints, der
oprettes i LiveVü Forward-tilstand, anvender bådens kurs i
stedet for transducerens retning til at beregne din position.
• Du skal montere transduceren så langt væk fra motoren som
muligt, mens du holder transduceren under vand. Hvis
transduceren placeres på trollingmotorens cylinder eller for
Juli 2017
190-02269-76_0A
tæt på motoren på benet, kan det forhindre korrekt
kompaskalibrering.
• Hvis du vil bruge kompasset, skal du montere transduceren
på akslen. Kompasset fungerer ikke, når du monterer
transduceren på motoren.
1 Brug den medfølgende skrue À eller monteringsbolt til at
fastgøre transduceren Á til trollingmotorens
monteringsbeslag Â.
Effektiv Forward- og Down-rækkevidde
FORSIGTIG
Vandforholdene og forholdene på bunden påvirker
transducerens dybde- og rækkeviddeydelse. Vær forsigtig, og
hold øje med vanddybden og rækkevidden, især når enheden
fungerer i manuel dybdeområde eller dybdetilstand.
Når den fungerer i LiveVü Forward-tilstand, har transduceren en
effektiv fremadrettet rækkevidde på mellem fem og otte gange
vanddybden. På 3 m (10 fod) dybde er den effektive
fremadrettede rækkevidde eksempelvis mellem 15 og 24 m
(mellem 50 og 80 fod). Vand- og bundforhold påvirker
rækkevidden. Vær forsigtig, og hold øje med vanddybden og
den fremadrettede rækkevidde, især når enheden er i manuel
tilstand for fremadrettet rækkevidde.
Når den fungerer i LiveVü Down-tilstand, er rækkevidden
fremad/bagud lig med vanddybden. Ved en dybde på 10 m
(33 fod) vil skærmen for eksempel vise 5 m (16 fod) fremad og
5 m (16 fod) bagud fra transduceren. Dybere vand giver en
større rækkevidde fremad og bagud.
Installation på trollingmotorens ben
Dette er den foretrukne monteringsmetode for LiveVü Forwardtilstand. Denne metode giver størst mulig afstand mellem
motoren og transduceren og muliggør optimal ydelse for den
magnetiske kompasfunktion.
Dette er ikke den foretrukne monteringsmetode for LiveVü
Down-tilstand. Trollingmotorens cylinder kan blokere
ekkolodskeglen.
Samling af monteringsbeslag til trollingmotorben
Brug M6-skruerne À for at fastgøre bagsiden af
trollingmotorens monteringsbeslag Á til forsiden af
trollingmotorens monteringsbeslag  rundt om
trollingmotorens ben.
Installation af transduceren på trollingmotorbeslaget
BEMÆRK
Du skal fastgøre transducerkablet til benet eller et andet
fastgøringssted under installationen. Beskadigelse af
transducerkablets ledningsbundt eller afskærmning kan
forårsage transducerfejl.
Du bør montere transduceren så langt væk fra motoren som
muligt. Hvis transduceren placeres for tæt på motoren, kan det
forhindre korrekt kompaskalibrering. Hvis kompaskalibreringen
mislykkes, viser plotteren ikke indikatorer for retnings- og
dækningsområde, men alle andre funktioner fungerer normalt.
2
2 Brug kabelbindere til at fastgøre transducerkablet til
motorbenet eller et andet fastgøringssted.
3 Før Ethernet-kablet til netværkskontakten eller til bagsiden af
kortplotteren.
4 Før strømkablet til en opkoblet eller ikke-opkoblet 10-35 Vdc
strømkilde.
Montering på trollingmotor
Dette er den foretrukne monteringsmetode for LiveVü Downtilstand, eller hvis du ønsker at skifte mellem Forward og Down.
Denne metode giver størst muligt frit udsyn for ekkolodskeglen.
På grund af transducerens placering i nærheden af
trollingmotorens kraftige magnetfelt kan transducerens
magnetiske kompas muligvis ikke kalibreres korrekt, og du kan
muligvis ikke anvende denne funktion.
Samling af monteringsbeslag til trollingmotor
1 Før slangespændebåndet À ind gennem åbningerne i
trollingmotorens beslag Á.
2 Lad slangespændebåndet glide rundt om trollingmotoren.
3 Tilspænd slangespændebåndet.
Installation af transduceren på en trollingmotor
BEMÆRK
Du skal fastgøre transducerkablet til benet eller et andet
fastgøringssted under installationen. Beskadigelse af
transducerkablets ledningsbundt eller afskærmning kan
forårsage transducerfejl.
1 Brug den medfølgende skrue À eller monteringsbolt til at
fastgøre transduceren Á til trollingmotorens
monteringsbeslag Â.
Sådan slutter du transduceren til Power og
Garmin Marine Network
2 Brug kabelbindere til at fastgøre transducerkablet til
motorbenet eller et andet fastgøringssted.
3 Før Ethernet-kablet til netværkskontakten eller til bagsiden af
kortplotteren.
4 Før strømkablet via en kontakt eller direkte til en 10 til 35 Vdc
strømkilde.
Justering af transducerens vinkel
Transduceren skal sidde i den rigtige vinkel for optimal
billedkvalitet i hver tilstand.
1 Når transduceren er monteret, skal du indstille transducerens
vinkel i overensstemmelse med den tilstand, du vil anvende:
• For LiveVü Forward skal du indstille transducerens vinkel
fremad og let nedad.
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før kablerne på plads ved hjælp af de passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler for at fastgøre kablerne i
kabelføringen og i skot eller dæk.
2 Forbind de løse ledninger istrømkablet til en 10 til 35 Vdc
strømkilde og til Installationsdiagram, side 3.
BEMÆRK: En afbryderknap er valgfri. Plotteren tænder og
slukker automatisk for transduceren.
3 Vælg en funktion:
• Slut netværkskablet til netværket eller til porten Panoptix
på din plotter.
• Slut netværkskablet til en port på GMS™ 10, hvis den er
tilgængelig.
Kabelføringstyller
Når du fører kabler gennem båden, kan det være nødvendigt at
bore huller, som kablerne kan føres igennem. Kabelføringstyller
kan bruges til at dække kabelinstallationshuller. Tyllerne
kan ikke anvendes som vandtæt forsegling. Påfør om
nødvendigt marineforsegler efter installation for at gøre området
omkring tyllen og kablet vejrbestandigt. Du kan købe tyller hos
din Garmin forhandler eller direkte hos Garmin på
www.garmin.com.
Installationsdiagram
• For LiveVü Down skal du indstille transducerens vinkel
nedad.
+
Punkt
À
Á
Â
-
Beskrivelse
Plotter
Panoptix PS22-TR
Strømkilde (kontakt er valgfri)
Kalibrering af kompas
TIP: Du skal muligvis prøve dig frem for at finde den bedste
vinkel til dit ekkolodsbehov.
2 Stram skruen eller monteringsbolten, så enheden ikke
bevæger sig under brug.
3 Vælg Ekkolod på plotteren, og vælg LiveVü Down eller
LiveVü Forward.
Før du kan kalibrere kompasset, skal transduceren være
installeret på akslen langt nok væk fra trollingmotoren til at
undgå magnetisk interferens, og den skal være nedsænket i
vandet. Kalibreringen skal være af en sådan kvalitet, at det
interne kompas aktiveres.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge kompasset, skal du montere
transduceren på akslen. Kompasset fungerer ikke, når du
monterer transduceren på motoren.
Du kan begynde at dreje båden før kalibreringen, men du skal
rotere båden 1,5 gang under kalibreringen.
1 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge Menu >
Ekkolodsopsætning > Installation.
3
2 Vælg om nødvendigt Brug AHRS til at tænde for AHRSsensoren.
3 Vælg Kalibrer kompas.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Vedligeholdelse
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
3 Tør enheden af med en tør klud.
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål (B x H x L)
32 x 118 x 96 mm (1,3 x 4,6 x 3,8
tommer)
Vægt af transducer
380 g (0,84 lb.)
Samlet vægt (transducer,
montering og kabel)
840 g (1,85 lb.)
Maks. kontinuerligt strømforbrug
8W
Højeste sendestyrke
48 W
Driftsspænding
Fra 10 til 35 V DC
Driftstemperaturområde*
Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Temperaturområde for opbevaring Fra -40 til 70°C (fra -40 til 158°F)
Materiale
ASA-plast
Maksimal rækkevidde**
91,4 m (300 fod)
Frekvens
417 kHz
Klassificering af sikring
4,0 A mini 32 Vdc
*Når transduceren anvendes uden for vandet, overvåger
transduceren den indvendige temperatur og afbryder funktionen,
indtil temperaturen er inden for driftsområdet igen.
**Afhængigt af transducerens placering, vandets saltindhold,
bundtypen og andre vandforhold.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Panoptix™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising