Garmin | Panoptix™ PS22-TR | Garmin Panoptix™ PS22-TR Installationsinstruktioner

Garmin Panoptix™ PS22-TR Installationsinstruktioner
10 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Panoptix™ PS22-TR
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till plottern eller ekolodet, finns viktig
information och produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen går du till
support.garmin.com för mer information.
®
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin support för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj det programvarupaket som överensstämmer med den
plotter som ska uppdateras.
Obs! Uppdateringspaketet för programvaran innehåller
uppdateringar för alla enheter som är anslutna till plottern. Du
kan välja Se alla enheter i det här paketet om du vill bekräfta
vilka enheter som ingår i hämtningen.
4 Välj Hämta.
5 Läs och godkänn villkoren.
6 Välj Hämta.
7 Välj en plats och välj Spara.
8 Dubbelklicka på den hämtade filen.
9 Nästa.
®
Slutför.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på minneskortet. Programvaruuppdateringen kan ta flera
minuter att ladda in på minneskortet.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com/registration.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Verktyg som behövs
• Stjärnmejsel PH2
• 3 mm-spårskruvmejsel
Viktigt vid montering
• Var givaren ska placeras på en trollingmotor beror på vilken
typ av trollingmotor du har installerad på din båt.
• Du bör överväga driftlägena innan du väljer en
monteringsplats. Montering av givaren på trollingmotorskaftet
rekommenderas för LiveVü framåtläge. Montering av givaren
på trollingmotorn rekommenderas för LiveVü nedåtläge eller
om du planerar att byta mellan framåt- och nedåtlägena.
• Du måste vinkla givaren korrekt för varje läge för att den ska
fungera ordentligt (Justera givarvinkeln, sidan 3).
• Du kan montera givaren på motorn på vissa elektriskt styrda
trollingmotorer, men du måste se till att utfällning och
indragning av trollingmotorn kan ske på ett säkert sätt när
givaren är monterad.
• Du måste montera givaren så att den inte blockerar motorns
placering i motorvaggan eller hindrar att motorn dras in och
fälls ut på ett korrekt sätt.
• Montera inte givaren nära starka magnetfält som kan störa
den inbyggda kompassens avläsning av jordens magnetfält
och förhindra kalibrering. Om kalibreringen inte fungerar
korrekt är vissa kartfunktioner inte tillgängliga och waypoints
som skapats i LiveVü framåtläge beräknar positionen med
hjälp av båtens kurs istället för givarens orientering.
• Du måste montera givaren så långt från motorn som möjligt
och samtidigt hålla givaren under vattenytan. Om du placerar
givaren på cylindern på trollingmotorn, eller för nära motorn
på skaftet, kan det förhindra att kompassen kalibreras
korrekt.
• Du måste montera givaren på skaftet för att kunna använda
kompassen. Kompassen fungerar inte om du monterar
givaren på motorn.
Juli 2017
190-02269-79_0A
Effektiv räckvidd framåt och nedåt
OBSERVERA
Vattenförhållanden och bottenförhållanden påverkar djup och
räckvidd för givaren. Du bör vara försiktig och observera
vattendjup och räckvidd, särskilt när enheten är i manuellt
räckvidds- eller djupläge.
Vid användning i LiveVü framåtläge har givaren en effektiv
räckvidd framåt på fem till åtta gånger vattendjupet. Exempel: i 3
m (10 fot) djupt vatten är den effektiva räckvidden framåt 15 till
24 m (50 till 80 fot). Vatten- och bottenförhållanden påverkar
den faktiska räckvidden. Du bör vara försiktig och observera
vattendjup och räckvidd framåt, särskilt när enheten är i
manuellt läge för räckvidd framåt.
Vid drift i LiveVü nedåtläget är för-/akterräckvidden lika med
vattendjupet. På exempelvis 10 m (33 fot) vattendjup visar
skärmen 5 m (16 fot) förut och 5 m (16 fot) akterut från givaren.
Djupare vatten ger en större räckvidd förut och akterut.
Installation på trollingmotoraxel
Detta är den föredragna monteringsmetoden för LiveVü
framåtläget. Denna metod ger maximal separation mellan motor
och givare, vilket möjliggör optimal prestanda för den
magnetiska kompassen.
Det här är inte den rekommenderade metoden för LiveVü
nedåtläget. Trollingmotorns cylinder kan blockera ekolodet.
Sätta ihop materialet till trollingmotorfästets skaft
Använd M6-skruvar À för att sätta ihop den bakre delen av
trollingmotorns monteringsfäste Á med den främre delen Â
runt trollingmotorns skaft.
2 Använd buntband för att fästa givarkabeln på axeln eller
någon annan säker plats.
3 Dra Ethernetkabeln till nätverksswitchen eller baksidan av
plottern.
4 Dra strömkabeln till en 10-35 V-likströmskälla med eller utan
strömbrytare.
Installation på trollingmotor
Detta är den föredragna monteringsmetoden för LiveVü
nedåtläget eller om du planerar att byta mellan framåt- och
nedåtlägen. Den här metoden ger maximal fri sikt för ekolodet.
På grund av givarens närhet till starka magnetiska fält från
trollingmotorn kanske givarens magnetiska kompassfunktion
inte kalibreras ordentligt och då kan du inte använda den
funktionen.
Sätta ihop materialet till trollingmotorfästet
1 Sätt i slangklämman À genom öppningen på
trollingmotorfästet Á.
Installera givaren på trollingmotorns skaftfäste
OBS!
Du måste fästa givarkabeln på skaftet eller någon annan säker
plats vid installationen. Skador på givarkabeln eller kabelhöljet
kan orsaka fel på givaren.
Du ska montera givaren så långt från motorn som möjligt. Om
du placerar givaren för nära motorn kan det förhindra att
kompassen kalibreras korrekt. Om inte kompassen kalibreras på
ett korrekt sätt visar inte plottern riktning och indikatorer för
täckningsområde, men alla andra funktioner fungerar normalt.
1 Använd det medföljande vredet À eller fästbulten till att fästa
givaren Á på monteringsfästet till trollingmotorn Â.
2
2 Dra slangklämman runt trollingmotorn.
3 Dra åt slangklämman.
Installera givaren på en trollingmotor
OBS!
Du måste fästa givarkabeln på skaftet eller någon annan säker
plats vid installationen. Skador på givarkabeln eller kabelhöljet
kan orsaka givarfel.
1 Använd det medföljande vredet À eller fästbulten till att fästa
givaren Á på monteringsfästet till trollingmotorn Â.
2 Använd buntband för att fästa givarkabeln på axeln eller
någon annan säker plats.
3 Dra Ethernetkabeln till nätverksswitchen eller baksidan av
plottern.
4 Dra strömkabeln till en 10 till 35 V-likströmskälla med eller
utan strömbrytare.
Justera givarvinkeln
Givaren ska vara vinklad ordentligt för optimala bilder i varje
läge.
1 Med givaren monterad vinklar du givaren enligt det läge du
vill använda:
• För LiveVü framåtläget vinklar du givaren framåt och
något nedåt.
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra kablarna med hjälp av lämpliga buntband, fästelement
och tätningsmedel för att fästa kablarna längs kabelbanan
och genom eventuella skott eller däcket.
2 Anslut strömkabelns blanktrådsände till en 10 till 35 Vlikströmskälla och till jorden Installationsschema, sidan 3.
Obs! En strömbrytare är valfritt. Plottern slår automatiskt av
eller på givaren.
3 Välj ett alternativ:
• Anslut nätverkskabeln till nätverket eller Panoptix porten
på plottern.
• Anslut nätverkskabeln till en port på GMS™ 10, om sådan
finns.
Kabeldragningsringar
När du drar kablar genom båten kan du behöva borra hål för att
kunna dra igenom kablarna. Du kan använda
kabeldragningsringar för att täcka kabelinstallationshål.
Tågringarna i sig är inte vattentäta. Applicera vid behov ett
marint tätningsmedel efter installationen för att göra området
runt tågringen och kabeln vattentätt. Du kan köpa tågringar hos
din Garmin återförsäljare eller direkt från Garmin på
www.garmin.com.
Installationsschema
+
• För LiveVü nedåtläget vinklar du givaren nedåt.
Objekt
À
Á
Â
-
Beskrivning
Plotter
Panoptix PS22-TR
Strömkälla (omkopplare som tillval)
Kalibrera kompassen
TIPS: Det kan vara bra att experimentera för att hitta den
bästa vinkeln för ditt ekolodsbehov.
2 Dra åt vredet eller fästbulten så att enheten inte rör sig vid
användning.
3 På plottern väljer du Ekolodoch väljer LiveVü nedåt eller
LiveVü framåt.
Ansluta givaren till strömkällan och Garmin
marina nätverk
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! Du måste montera givaren på skaftet för att kunna
använda kompassen. Kompassen fungerar inte om du monterar
givaren på motorn.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På en lämplig ekolodssida väljer du Meny >
Ekolodsinställningar > Installation.
2 Om det behövs väljer du Använd AHRS för att aktivera
AHRS-sensorn.
3 Välj Kalibrera kompass.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
3
Underhåll
Rengöra givaren
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
3 Torka enheten torr.
Specifikationer
Specifikation
Mått
Mått (B x H x L)
32 x 118 x 96 mm (1,3 x 4,6 x
3,8 tum)
Givarens vikt
380 g (0,84 lb.)
Total vikt (givare, fäste och kabel) 840 g (1,85 lb.)
Maximal kontinuerlig strömförbrukning
8W
Högsta sändningseffekt
48 W
Driftspänning
Från 10 till 35 V likström
Drifttemperaturområde*
Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Temperaturområde för förvaring
Från -40 till 70 °C (från -40 till
158 °F)
Material
ASA-plast
Maximal räckvidd**
91,4 m (300 fot)
Frekvens
417 kHz
Säkringsstorlek
4,0 A mini 32 V likström
* När givaren inte används i vattnet övervakar givaren
innertemperaturen och avbryter funktionen tills temperaturen
återgår till driftsintervallet.
** Beror på placeringen av givaren, vattnets salthalt, bottentyp
och andra vattenförhållanden.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Panoptix™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising