Garmin | Panoptix™ PS22-TR | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS22-TR Instrukcja instalacji

Garmin Panoptix™ PS22-TR Instrukcja instalacji
Panoptix™ PS22-TR
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego lub echosondy rybackiej przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Rejestrowanie urządzenia
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
więcej informacji można znaleźć na stronie support.garmin.com.
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Aktualizacja oprogramowania
Niezbędne narzędzia
®
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Garmin
w celu zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz pakiet oprogramowania odpowiadający ploterowi
nawigacyjnemu, który ma zostać zaktualizowany.
UWAGA: Pakiet aktualizacji oprogramowania zawiera
aktualizacje dla wszystkich urządzeń podłączonych do
plotera nawigacyjnego. Możesz wybrać opcję Pokaż
wszystkie urządzenia z zestawu, aby potwierdzić urządzenia,
dla których zostaną pobrane aktualizacje.
4 Wybierz Pobierz.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
®
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wkrętak płaski 3 mm
Uwagi dotyczące montażu
• Umiejscowienie przetwornika na silniku zaburtowym zależy
od typu silnika zainstalowanego na łodzi.
• Przed wybraniem miejsca montażu należy rozważyć tryby
pracy. Montaż przetwornika na wale silnika zaburtowego jest
zalecany dla trybu LiveVü z wiązką do przodu. Montaż
przetwornika na silniku zaburtowym jest zalecany dla trybu
LiveVü z wiązką w dół lub jeśli planujesz przełączać się
pomiędzy trybami z wiązką do przodu i w dół.
• Przetwornik powinien być zamontowany pod odpowiednim
kątem dla każdego trybu, aby prawidłowo działał
(Regulowanie kąta przetwornika, strona 3).
• Przetwornik można montować na niektórych sterowanych
elektrycznie silnikach zaburtowych, jednak w takich
przypadkach upewnij się, że można bezpiecznie opuszczać
i podnosić silnik z zamontowanym przetwornikiem.
• Przetwornik należy zamontować w taki sposób, aby nie
zahaczał o uchwyt na silnik oraz umożliwiał prawidłowe
przechowywanie i opuszczanie silnika.
• Nie wolno montować przetwornika w pobliżu silnych pól
magnetycznych, które zakłócają możliwość mierzenia
ziemskiego pola magnetycznego wewnętrznego kompasu
i uniemożliwiają kalibrację. Nieprawidłowa kalibracja może
Lipiec 2017
190-02269-80_0A
spowodować, że niektóre funkcje mapy będą niedostępne,
a punkty stworzone w trybie LiveVü z wiązką do przodu będą
do obliczania pozycji używać kierunku łodzi zamiast
położenia przetwornika.
• Należy zamontować przetwornik możliwie najdalej od silnika,
przy czym przetwornik musi znajdować się pod wodą.
Umieszczenie przetwornika na korpusie silnika zaburtowego
lub zbyt blisko wału napędowego może spowodować
nieprawidłową kalibrację kompasu.
• Przetwornik należy zamontować na wale, aby móc korzystać
z kompasu. Kompas nie działa, gdy przetwornik jest
zamontowany na silniku.
Efektywny zasięg do przodu i w dół
PRZESTROGA
Warunki wodne i przydenne mają wpływ na wydajność
przetwornika w zakresie głębokości i zasięgu. Należy zachować
ostrożność, obserwować głębokość wody i zasięg, zwłaszcza
jeśli urządzenie pracuje w trybie zasięgu ręcznego lub trybu
głębokości.
Podczas pracy w trybie LiveVü z wiązką do przodu przetwornik
charakteryzuje się efektywnym zasięgiem do przodu
odpowiadającym od pięcio- do ośmiokrotnemu ilorazowi
głębokości wody. Na przykład w wodzie o głębokości 3 m
(10 stóp) efektywny zasięg wynosi 15–24 m (50–80 stóp).
Warunki wodne i przydenne mają wpływ na bieżący zasięg.
Należy zachować ostrożność, obserwować głębokość i zasięg
urządzenia, zwłaszcza jeśli pracuje w trybie zasięgu przedniego.
Podczas pracy w trybie LiveVü z wiązką w dół zasięg dziób/rufa
jest równy głębokości wody. Na przykład w wodzie o głębokości
10 m (33 stopy) na ekranie będzie wyświetlany zasięg
przetwornika, który wynosi 5 m (16 stóp) na dziobie i 5 m
(16 stóp) na rufie. Na głębszych wodach przetwornik zapewnia
większy zasięg na dziobie i na rufie.
Instalacja na wale silnika zaburtowego
Jest to zalecana metoda montażu dla trybu LiveVü z wiązką do
przodu. Metoda ta zapewnia maksymalne oddalenie silnika
i przetwornika, umożliwiając optymalną wydajność funkcji
kompasu magnetycznego.
Nie jest to zalecana metoda montażu dla trybu LiveVü z wiązką
w dół. Korpus silnika zaburtowego może blokować wiązkę
sonaru.
Składanie osprzętu uchwytu do montażu na wale
silnika zaburtowego
Użyj śrub M6 À , aby zamocować tył uchwytu do montażu do
silnika zaburtowego Á oraz przód tego uchwytu  wokół
wału napędowego silnika.
Instalowanie przetwornika na uchwycie do montażu
na wale silnika zaburtowego
NOTYFIKACJA
Podczas instalacji zamocuj przewód przetwornika do wału
silnika lub innego pewnego miejsca. Uszkodzenie przewodu
przetwornika lub osłony kabla może spowodować zniszczenie
przetwornika.
Należy zamontować przetwornik możliwie najdalej od silnika.
Umieszczenie przetwornika zbyt blisko silnika może
spowodować nieprawidłową kalibrację kompasu. Jeśli kalibracja
kompasu nie zostanie pomyślnie ukończona, ploter nawigacyjny
nie będzie wyświetlać wskaźników kierunku i obszaru zasięgu
— pozostałe funkcje będą działały prawidłowo.
1 Użyj załączonego pokrętła À lub śruby montażowej, aby
przymocować przetwornik Á do uchwytu do montażu na
silniku zaburtowym Â.
2 Użyj opasek zaciskowych, aby przymocować kabel
przetwornika do wału lub innego pewnego miejsca.
3 Poprowadź przewód sieci Ethernet do przełącznika
sieciowego lub do tylnej części plotera nawigacyjnego.
4 Skieruj przewód zasilający do przełączanego lub
nieprzełączanego źródła zasilania 10–35 V DC.
Instalacja silnika zaburtowego
Jest to preferowana metoda montażu dla trybu LiveVü z wiązką
w dół lub jeśli planujesz przełączać się między trybami z wiązką
do przodu i w dół. Ta metoda zapewnia maksymalnie odsłonięty
widok wiązki sonaru.
Z powodu małej odległości przetwornika do silnego pola
magnetycznego silnika zaburtowego funkcja kompasu
magnetycznego przetwornika może nie być poprawnie
skalibrowana i korzystanie z tej funkcji może nie być możliwe.
Składanie osprzętu uchwytu silnika zaburtowego
1 Wsuń opaskę zaciskową węża À w otwór na uchwycie do
montażu na silniku zaburtowym Á.
2
• w przypadku trybu LiveVü z wiązką w dół należy
skierować przetwornik w dół.
2 Załóż opaskę zaciskową węża na silnik zaburtowy.
3 Dokręć opaskę zaciskową.
Instalowanie przetwornika na silniku zaburtowym
NOTYFIKACJA
Podczas instalacji zamocuj przewód przetwornika do wału
silnika lub innego pewnego miejsca. Uszkodzenie przewodu
przetwornika lub osłony kabla może spowodować zniszczenia
przetwornika.
1 Użyj załączonego pokrętła À lub śruby montażowej, aby
przymocować przetwornik Á do uchwytu do montażu na
silniku zaburtowym Â.
PORADA: Być może konieczne będzie
poeksperymentowanie w celu wyszukania najlepszego kąta
dla sonaru.
2 Dokręć pokrętło lub śrubę montażową tak, aby urządzenie
nie przesuwało się podczas użytkowania.
3 W ploterze nawigacyjnym wybierz Sonar i wybierz opcję
LiveVü z wiązką w dół lub LiveVü z wiązką do przodu.
Podłączanie przetwornika do zasilania i sieci
Garmin Marine Network
2 Użyj opasek zaciskowych, aby przymocować kabel
przetwornika do wału lub innego pewnego miejsca.
3 Poprowadź przewód sieci Ethernet do przełącznika
sieciowego lub do tylnej części plotera nawigacyjnego.
4 Skieruj przewód zasilający do przełączanego lub
nieprzełączanego źródła zasilania 10–35 V DC.
Regulowanie kąta przetwornika
Przetwornik powinien być zamontowany pod odpowiednim
kątem, aby zapewnić optymalne obrazy w każdym trybie.
1 Po zamontowaniu przetwornik należy ustawić pod kątem
odpowiednim dla trybu, który będzie używany:
• w przypadku trybu LiveVü z wiązką do przodu należy
skierować przetwornik do przodu i delikatnie w dół;
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź przewody, używając odpowiednich opasek,
łączników i środków uszczelniających w celu zabezpieczenia
przewodu na całej długości prowadzenia oraz w grodziach
i na pokładzie.
2 Podłącz koniec przewodu zasilającego bez wtyczki do źródła
zasilania 10–35 V DC i uziemieniaSchemat instalacji,
strona 4.
UWAGA: Przełącznik zasilania jest opcjonalny. Ploter
nawigacyjny automatycznie włącza i wyłącza przetwornik.
3 Wybierz opcję:
• Podłącz przewód sieciowy do sieci lub gniazda Panoptix
plotera nawigacyjnego.
• Podłącz przewód sieciowy do gniazda GMS™ 10, o ile jest
dostępne.
Pierścienie wzmacniające do prowadzenia
przewodów
Podczas prowadzenia przewodów na łodzi może okazać się
konieczne wywiercenie otworów umożliwiających przetknięcie
przewodów. Pierścieni wzmacniających do prowadzenia
przewodów można użyć do zakrycia wywierconych otworów.
Pierścienie wzmacniające nie zapewniają wodoodpornego
łączenia. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji można
3
nanieść środek uszczelniający do zastosowań morskich w celu
zapewnienia wodoodporności obszaru wokół pierścienia
i przewodu. Pierścienie można kupić u dealera firmy Garmin lub
bezpośrednio od firmy Garmin na stronie www.garmin.com.
Dane techniczne
Wielkość
Łączna waga (przetwornik,
uchwyt, przewód)
840 g (1,85 funta)
Maks. ciągłe zużycie energii
8W
Schemat instalacji
Szczytowa moc transmisji
48 W
Napięcie robocze
Od 10 do 35 V DC
Zakres temperatury roboczej*
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zakres temperatury przechowywania
Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
Materiał
Tworzywo ASA
Maksymalny zasięg**
91,4 m (300 stóp)
Częstotliwość
417 kHz
Rodzaj bezpiecznika
4,0 A, miniaturowy 32 V DC
+
Element
À
Á
Â
-
* Jeśli przetwornik nie jest zanurzony w wodzie i jest używany,
przetwornik monitoruje temperaturę wewnętrzną i przestaje
działać aż do momentu, gdy temperatura wróci do zakresu
pracy.
** Zależy od umiejscowienia przetwornika, stopnia zasolenia
wody, typu dna i innych warunków wodnych.
Opis
Ploter nawigacyjny
Panoptix PS22-TR
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Panoptix™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Źródło zasilania (przełącznik jest opcjonalny)
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na wale, aby móc
korzystać z kompasu. Kompas nie działa, gdy przetwornik jest
zamontowany na silniku.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Instalacja.
W
razie potrzeby wybierz Użyj AHRS, aby włączyć czujnik
2
układu odniesienia i kursu.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Konserwacja
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj gąbki lub
szpachelki żeby usunąć osad.
3 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
32 × 118 × 96 mm
(1,3 × 4,6 × 3,8 cale)
Masa przetwornika
380 g (0,84 funta)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising