Garmin | Panoptix™ PS22-TR | Garmin Panoptix™ PS22-TR Installeringsinstruksjoner

Garmin Panoptix™ PS22-TR Installeringsinstruksjoner
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på minnekortet. Det kan ta flere
minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.
Panoptix PS22-TR
™
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du har problemer med monteringen, kan du
gå til support.garmin.com for å få mer informasjon.
®
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Laste inn den nye programvaren på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvaren hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg riktig oppdateringspakke for programvare som hører til
kartplotteren som skal oppdateres.
MERK: Oppdateringspakken for programvare inkluderer
oppdateringer for alle enheter som er koblet til kartplotteren.
Du kan velge Se alle enhetene i denne pakken for å bekrefte
enhetene som er inkludert i nedlastingen.
4 Velg Last ned.
5 Les og godta vilkårene.
6 Velg Last ned.
7 Velg en plassering og deretter Lagre.
8 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
9 Velg Neste.
10 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
®
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com/registration.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Nødvendige verktøy
• Stjerneskrutrekker nr. 2
• 3 mm flat skrutrekker
Hensyn ved montering
• Hvor svingeren skal plasseres på dorgemotoren avhenger av
hvilken type dorgemotor du har på båten.
• Du bør ta høyde for driftsmodusene før du velger et
monteringssted. Det anbefales å montere svingeren på
dorgemotorakselen for LiveVü Forward-modus. Det
anbefales å montere svingeren på dorgemotoren for LiveVü
Down-modus eller hvis du har tenkt å bytte mellom Forwardog Down-modusene.
• Du må vinkle svingeren på riktig måte for at alle moduser
skal fungere optimalt (Justere svingervinkelen, side 3).
• Svingeren kan monteres på motoren på enkelte
dorgemotorer med elektrisk styring, men du må påse at du
trygt kan sette dorgemotoren tilbake på plass og feste den
mens svingeren er montert.
• Svingeren må monteres slik at den ikke kommer i veien når
motoren skal plasseres i stativet for oppbevaring eller
forhindrer at motoren kan tas av eller settes på plass riktig.
• Du må ikke montere svingeren i nærheten av sterke
magnetiske felt da det kan forstyrre det interne kompassets
evne til å måle jordmagnetismen, noe som forhindrer
kalibrering. Hvis svingeren ikke blir kalibrert, vil enkelte
kartfunksjoner ikke være tilgjengelige. I tillegg vil veipunkt
som opprettes i LiveVü Forward, bruke båtens kurs i stedet
for svingerens retning for å beregne posisjonen din.
• Svingeren må monteres så langt unna motoren som mulig,
men svingeren må samtidig være under vann. Hvis du
plasserer svingeren på dorgemotorsylinderen eller for nærme
motoren på akselen, kan dette forhindre kalibrering av
kompasset.
Juli 2017
190-02269-78_0A
• Du må montere svingeren på akselen for at du skal kunne
bruke kompasset. Kompasset fungerer ikke hvis du monterer
svingeren på motoren.
Effektiv rekkevidde fremover og nedover
FORSIKTIG
Forhold i vannet og på bunnen påvirker svingerens dybde og
rekkevidde. Du må være forsiktig og undersøke vanndybden og
rekkevidden, særlig når enheten er i modusen for manuell
rekkevidde eller dybde.
I LiveVü Forward-modus har svingeren en effektiv rekkevidde
fremover tilsvarende 5–8 ganger vanndybden. Hvis vanndybden
for eksempel er 3 m (10 fot), er den effektive rekkevidden
fremover mellom 15 og 24 m (50 til 80 fot). Forhold i vannet og
på bunnen påvirker den faktiske rekkevidden. Du må være
forsiktig og undersøke vanndybden og rekkevidden fremover,
særlig når enheten er i modusen for manuell rekkevidde
fremover.
I LiveVü Down-modus er rekkevidden fremover/bakover lik
vanndybden. Med en vanndybde på 10 m (33 fot), viser for
eksempel skjermen 5 m (16 fot) foran og 5 m (16 fot) bak
svingeren. Dypere vann gir en større rekkevidde fremover og
bakover.
Montering på dorgemotoraksel
Dette er den foretrukne monteringsmetoden for LiveVü Forwardmodus. Denne metoden sørger for maksimal avstand mellom
motoren og svingeren, noe som gir optimal ytelse for funksjonen
for magnetisk kompass.
Denne metoden anbefales ikke for LiveVü Down-modus.
Dorgemotorsylinderen kan blokkere ekkoloddstrålen.
Sette sammen festeanordningene for dorgemotorak­
selbraketten
Bruk M6-skruene À til å feste baksiden av
dorgemotorbraketten Á til forsiden av dorgemotorbraketten
 rundt dorgemotorakselen.
2 Bruk kabelstripsene til å feste svingerkabelen til akselen eller
en annen trygg plassering.
3 Før Ethernet-kabelen til nettverkssvitsjen eller baksiden av
kartplotteren.
4 Før strømkabelen til en 10–35 V likestrømkilde med eller uten
svitsj.
Montering på dorgemotor
Dette er den foretrukne metoden for LiveVü Down-modus eller
hvis du har tenkt å bytte mellom Forward- og Down-modusene.
Denne metoden sørger for maksimal uhindret sikt for
ekkoloddstrålen.
Fordi svingeren er i nærheten av de sterke magnetiske feltene
fra dorgemotoren, kan det hende svingerens funksjon for
magnetisk kompass ikke kalibrerer på riktig måte, og du kan
kanskje ikke bruke funksjonen.
Sette sammen festeanordningene for dorgemotorbra­
ketten
1 Sett inn slangeklemmen À gjennom sporet på
dorgemotorbraketten .
Montere svingeren på dorgemotorakselbraketten
LES DETTE
Du må feste svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted
under monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller
svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å
fungere.
Du bør montere svingeren så langt unna motoren som mulig.
Hvis du monterer svingeren for nærme motoren, kan det bli
umulig å kalibrere kompasset på riktig måte. Hvis kompasset
ikke kalibreres på riktig måte, kan ikke kartplotteren vise
indikatorer for retning og dekningsområde. Alle andre funksjoner
vil derimot fungere som normalt.
1 Bruk den medfølgende knotten À eller monteringsskruen til å
feste svingeren Á til dorgemotorbraketten Â.
2
2 Skyv slangeklemmen på plass rundt dorgemotoren.
3 Stram til slangeklemmen.
Installere svingeren på en dorgemotor
LES DETTE
Du må feste svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted
under monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller
svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å
fungere.
1 Bruk den medfølgende knotten À eller monteringsskruen til å
feste svingeren Á til dorgemotorbraketten Â.
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Legg kablene på plass ved hjelp av passende strips,
festeanordninger og tetningsmasse, og før dem gjennom
eventuelle skott eller dekk.
2 Koble den uisolerte enden av strømkabelen til en 10–35 V
likestrømkilde og til jordInstalleringsdiagram, side 3.
MERK: Strømbryter er tilleggsutstyr. Kartplotteren slår
svingeren på og av automatisk.
3 Velg et alternativ:
• Koble nettverkskabelen til nettverket eller til Panoptix
porten på kartplotteren.
• Koble nettverkskabelen til en port på GMS™ 10, hvis
tilgjengelig.
2 Bruk kabelstripsene til å feste svingerkabelen til akselen eller
en annen trygg plassering.
3 Før Ethernet-kabelen til nettverkssvitsjen eller baksiden av
kartplotteren.
4 Før strømkabelen gjennom en 10–35 V likestrømkilde med
eller uten svitsj.
Justere svingervinkelen
Svingeren må ha riktig vinkel for å oppnå optimale bilder i hver
enkelt modus.
1 Når svingeren er montert, vinkler du den etter hvilken modus
du vil bruke:
• For LiveVü Forward-modus vinkler du svingeren fremover
og litt nedover.
Gummitetninger
Når du trekker kablene gjennom båten, kan det hende at du må
bore hull for å kunne trekke kablene. Du kan bruke
gummikabeltetninger til å dekke kabelinstalleringshullene.
Gummitetningene gir ikke en vanntett forsegling. Påfør om
nødvendig maritim tetningsmasse etter installering for å gjøre
gummitetningene og kabelen værbestandige. Du kan kjøpe
gummitetninger fra Garmin forhandleren eller direkte fra Garmin
på www.garmin.com.
Installeringsdiagram
+
Element
• For LiveVü Down-modus vinkler du svingeren nedover.
À
Á
Â
-
Beskrivelse
Kartplotter
Panoptix PS22-TR
Strømkilde (svitsj er valgfritt)
Kalibrere kompasset
TIPS: Du må gjerne prøve deg frem for å finne den beste
vinkelen for ditt ekkoloddbehov.
2 Stram til knotten eller monteringsskruen for at enheten ikke
skal flytte seg under bruk.
3 På kartplotteren velger du Ekkolodd og deretter LiveVü
nedover eller LiveVü fremover.
Koble svingeren til Garmin Marine Network
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
Før du kan kalibrere kompasset, må svingeren monteres på
akselen langt nok unna dorgemotoren til at du unngår
magnetiske forstyrrelser, og den må være på plass i vannet.
Kalibreringen må være av god nok kvalitet til å aktivere det
interne kompasset.
MERK: Du må montere svingeren på akselen for at du skal
kunne bruke kompasset. Kompasset fungerer ikke hvis du
monterer svingeren på motoren.
Du kan begynne å svinge båten rundt før du kalibrerer, men
båten må gjennomføre 1,5 komplett rotasjon under
kalibreringen.
1 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg Meny >
Ekkoloddoppsett > Installering.
2 Om nødvendig velger du Bruk AHRS for å slå på AHRSsensoren.
3 Velg Kalibrer kompass.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
3
Vedlikehold
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Mål (B x H x L)
32 x 118 x 96 mm
(1,3 x 4,6 x 3,8 tommer)
Svingerens vekt
380 g (0,84 lb)
Samlet vekt (svinger, brakett
og kabel)
840 g (1,85 lb)
Maksimalt kontinuerlig strømforbruk
8W
Høyeste overføringskraft
48 W
Driftsspenning
Fra 10 til 35 VDC
Driftstemperaturområde*
0–40 °C (32–104 °F)
Temperaturområde for
oppbevaring
–40–70 °C (–40–158 °F)
Materiale
ASA-plast
Maksimal rekkevidde**
91,4 m (300 fot)
Frekvens
417 kHz
Nominell sikringsstrøm
4 A mini 32 VDC
*Når svingeren brukes ute av vannet, overvåker svingeren den
innvendige temperaturen og stanser driften til temperaturen går
tilbake til driftstemperatur.
**Avhengig av svingerens plassering, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Panoptix™ er et varemerke for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising