Garmin | Panoptix™ PS22-TR | Garmin Panoptix™ PS22-TR Asennusohjeet

Garmin Panoptix™ PS22-TR Asennusohjeet
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Panoptix™ PS22-TR
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin tai -tutkan mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
Laitteen rekisteröiminen
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Tarvittavat työkalut
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, katso lisätietoja osoitteesta support.garmin.com.
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• 3 mm:n tasapäinen ruuvitaltta
®
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin tuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa on
Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse ohjelmistopäivityspaketti, joka vastaa päivitettävää
karttaplotteria.
HUOMAUTUS: ohjelmistopäivityspaketti sisältää kaikkien
karttaplotteriin yhdistettyjen laitteiden päivitykset. Voit
varmistaa latauksen sisältämät laitteet valitsemalla
Päivitykseen sisältyvät laitteet.
4 Valitse Lataa.
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
®
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Kaikuanturin sijoituskohta sähkömoottorissa määräytyy
veneeseen asennetun sähkömoottorin tyypin mukaan.
• Huomioi käyttötilat, ennen kuin valitset kiinnityskohdan.
Kaikuanturin kiinnittämistä perämoottorin varteen suositellaan
LiveVü eteenpäin tilaa varten. Kaikuanturin kiinnittämistä
perämoottoriin suositellaan LiveVü alas tilaa varten tai jos
aiot vaihdella eteenpäin- ja alas-tilan välillä.
• Asenna kaikuanturi oikeaan kulmaan, jotta se toimii
käytettävässä tilassa oikein (Kaikuanturin kulman
säätäminen, sivu 3).
• Kaikuanturin voi kiinnittää joidenkin sähköisesti ohjattavien
moottoreiden moottoriin, mutta silloin on varmistettava, että
moottoria voi käyttää ja sen asentoa voi muuttaa turvallisesti,
kun kaikuanturi on kiinnitettynä.
• Kiinnitä kaikuanturi siten, että se ei estä moottorin
asettamista säilytystelakkaan eikä moottorin käyttöä ja
kääntämistä pois käytöstä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia voimakkaiden magneettikenttien
lähelle, koska ne estävät sisäistä kompassia mittaamasta
maapallon magneettikenttää ja estävät myös kalibroinnin. Jos
kalibrointia ei ole tehty oikein, jotkin karttaominaisuudet eivät
ole käytettävissä, ja LiveVü eteenpäin tilassa luoduissa
reittipisteissä sijainti lasketaan veneen kulkusuunnan eikä
kaikuanturin suunnan perusteella.
• Kaikuanturi on asennettava mahdollisimman kauas
moottorista siten, että kaikuanturi on upoksissa. Kaikuanturin
asentaminen sähkömoottoriin tai sen rikiputkeen liian lähelle
moottoria voi estää kompassin kalibroinnin.
• Kaikuanturi on asennettava rikiputkeen, jotta kompassia voi
käyttää. Kompassi ei toimi, jos kaikuanturi asennetaan
moottoriin.
Eteenpäin- ja alaspäin-tilan tehollinen alue
HUOMIO
Vesiolosuhteet ja pohjan laatu vaikuttavat kaikuanturin syvyysja aluetehoon. Ole varovainen ja tarkkaile veden syvyyttä ja
Heinäkuu 2017
190-02269-77_0A
aluetta erityisesti, kun laite on manuaalisessa alue- tai
syvyystilassa.
LiveVü eteenpäin tilassa kaikuanturin tehollinen alue eteenpäin
on 5–8 kertaa veden syvyys. Jos veden syvyys on esimerkiksi
3 metriä (10 jalkaa), tehollinen alue eteenpäin on 15–24 metriä
(50–80 jalkaa). Vesi- ja pohjaolosuhteet vaikuttavat todelliseen
alueeseen. Ole varovainen ja tarkkaile veden syvyyttä ja aluetta
eteenpäin erityisesti, kun laite on manuaalisessa alue eteenpäin
-tilassa.
LiveVü alas tilassa edessä/takana oleva alue vastaa veden
syvyyttä. Jos veden syvyys on esimerkiksi 10 m (33 jalkaa),
näytössä näkyy 5 metrin (16 jalan) alue kaikuanturin edessä ja
saman verran sen takana. Edessä ja takana oleva alue kasvaa
veden syvyyden kasvaessa.
Asennus perämoottorin varteen
Tämä on ensisijainen kiinnitystapa LiveVü eteenpäin tilaa
varten. Tämän tavan ansiosta kaikuanturi on mahdollisimman
kaukana moottorista, joten magneettinen kompassitoiminto
toimii optimaalisesti.
Tätä tapaa ei suositella LiveVü alas tilaa varten. Perämoottori
saattaa peittää luotainkeilan.
Sähköperämoottorin rikiputkiasennustarvikkeiden
kokoaminen
Kiinnitä sähköperämoottorin kiinnitystelineen takaosa Á M6ruuveilla À kiinnitystelineen etuosaan  sähköperämoottorin
rikiputken ympärille.
2 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli moottorin rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan nippusiteillä.
3 Ohjaa Ethernet-kaapeli verkkokytkimeen tai karttaplotterin
taakse.
4 Ohjaa virtajohto 10-35 Vdc:n virtalähteeseen (jossa on tai ei
ole katkaisinta).
Perämoottorin asennus
Tämä on ensisijainen kiinnitystapa LiveVü alas tilaa varten tai
jos aiot vaihdella eteenpäin- ja alas-tilan välillä. Tämä tapa
varmistaa parhaan mahdollisen luotainkeilan näkymän.
Koska kaikuanturi on lähellä perämoottorin voimakkaita
magneettikenttiä, kaikuanturin magneettinen kompassitoiminto
ei välttämättä kalibroidu oikein eikä sitä siksi ehkä voi käyttää.
Perämoottorin asennustarvikkeiden kokoaminen
1 Työnnä letkunpidike À perämoottorikiinnityksen aukkoon Á.
Kaikuanturin asentaminen sähkömoottorin
rikiputkeen
HUOMAUTUS
Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen yhteydessä. Kaikuanturin
kaapelin johdinten tai vaipan vauriot voivat aiheuttaa
kaikuanturin toimintavian.
Asenna kaikuanturi mahdollisimman kauas moottorista.
Kaikuanturin asentaminen liian lähelle moottoria voi estää
kompassin kalibroinnin. Jos kompassin kalibrointi ei onnistu,
karttaplotteri ei näytä suuntaa eikä kattavuusalueen osoittimia,
mutta muut ominaisuudet toimivat normaalisti.
1 Kiinnitä kaikuanturi Á mukana toimitetulla nupilla À tai
kiinnityspultilla sähkömoottorin kiinnitystelineeseen Â.
2
2 Liu'uta letkunpidike perämoottorin ympärille.
3 Kiristä letkunpidike.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
HUOMAUTUS
Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen yhteydessä. Jos kaikuanturin
kaapeli tai sen pinta vioittuu, kaikuanturi saattaa vioittua.
1 Kiinnitä kaikuanturi Á mukana toimitetulla nupilla À tai
kiinnityspultilla sähkömoottorin kiinnitystelineeseen Â.
2 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli moottorin rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan nippusiteillä.
3 Ohjaa Ethernet-kaapeli verkkokytkimeen tai karttaplotterin
taakse.
4 Ohjaa virtajohto 10–35 Vdc:n virtalähteen (jossa on tai ei ole
katkaisinta) läpi.
Kaikuanturin kulman säätäminen
Kaikuanturi on asennettava oikeaan kulmaan, jotta se näyttää
kuvat optimaalisesti kummassakin tilassa.
1 Kun kaikuanturi on kiinnitetty, aseta se oikeaan kulmaan
käytettävän tilan mukaan:
• käännä kaikuanturi LiveVü eteenpäin tilaa varten
eteenpäin ja hiukan alaspäin
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Kiinnitä kaapelit asianmukaisilla nippuliittimillä, kiinnittimillä ja
tiivistysaineella laipioiden tai kannen kautta.
2 Liitä virtajohdon paljasjohtiminen pää 10 - 35 Vdc:n
virtalähteeseen ja maadoitukseenAsennuskaavio, sivu 3.
HUOMAUTUS: virtakytkin on valinnainen. Karttaplotteri
kytkee kaikuanturiin virran ja katkaisee siitä virran
automaattisesti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Liitä verkkokaapeli verkkoon tai karttaplotterin Panoptix
porttiin.
• Liitä verkkokaapeli GMS™ 10 laitteen porttiin, jos se on
käytettävissä.
Kaapelin reitityksen vahvistusrenkaat
Kun asennat kaapeleita veneessä, joudut ehkä poraamaan
reikiä kaapeleita varten. Kaapelin asennusreiän voi peittää
kaapelin kumisella vahvistusrenkaalla. Vahvistusrenkaat eivät
ole vesitiiviitä. Tarvittaessa voit levittää asennuksen jälkeen
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ja kaapelin
ympärille. Voit ostaa vahvistusrenkaita Garmin myyjältä tai
suoraan Garmin verkkokaupasta osoitteessa www.garmin.com.
Asennuskaavio
+
• käännä kaikuanturi LiveVü alas tilaa varten alaspäin.
Kohde
À
Á
Â
-
Kuvaus
Karttaplotteri
Panoptix PS22-TR
Virtalähde (katkaisin on valinnainen)
Kompassin kalibroiminen
VIHJE: kokeilemalla löydät parhaan kulman kuhunkin
luotaimen käyttötarkoitukseen.
2 Kiristä nuppi tai kiinnityspultti, jotta laite ei pääse liikkumaan
käytön aikana.
3 Valitse karttaplotterissa Luotain ja LiveVü alas tai LiveVü
eteenpäin.
Kaikuanturin liittäminen virtalähteeseen ja
Garmin Marine Networkiin
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
Ennen kompassin kalibrointia kaikuanturi on asennettava
rikiputkeen tarpeeksi kauas sähkömoottorista, jotta se ei aiheuta
magneettisia häiriöitä, ja se on otettava käyttöön vedessä.
Kalibrointi on tehtävä riittävän laadukkaasti, jotta sisäinen
kompassi toimii.
HUOMAUTUS: kaikuanturi on asennettava rikiputkeen, jotta
kompassia voi käyttää. Kompassi ei toimi, jos kaikuanturi
asennetaan moottoriin.
Voit alkaa kääntää venettä ennen kalibrointia, mutta vene on
käännettävä kokonaan 1,5 kertaa kalibroinnin aikana.
1 Valitse sopivassa luotainnäkymässä Valikko >
Luotainasetus > Asennus.
2 Tarvittaessa voit ottaa AHRS-anturin käyttöön valitsemalla
Käytä AHRS-järjestelmää.
3 Valitse Kalibroi kompassi.
4 Seuraa näytön ohjeita.
3
Ylläpito
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
3 Pyyhi laite kuivaksi.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L x K x P)
32 x 118 x 96 mm (1,3 x 4,6 x
3,8 tuumaa)
Kaikuanturin paino
380 g (0,84 paunaa)
Kokonaispaino (kaikuanturi, teline 840 g (1,85 paunaa)
ja kaapeli)
Jatkuvan virran enimmäiskäyttö
8W
Huippulähetysteho
48 W
Käyttöjännite
10 - 35 Vdc
Käyttölämpötila*
0–40 °C (32–104 °F)
Säilytyslämpötila
-40–70°C (-40–158°F)
Materiaali
ASA-muovi
Enimmäisalue**
91,4 m (300 jalkaa)
Taajuus
417 kHz
Sulakkeen koko
4,0 A, mini, 32 Vdc
* Kun kaikuanturi ei ole käytettäessä vedessä, se tarkkailee
sisäistä lämpötilaa ja keskeyttää toiminnon, kunnes lämpötila
palaa käyttölämpötilaan.
**Määräytyy kaikuanturin sijainnin, veden suolaisuuden, pohjan
tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Panoptix™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising