Garmin | Panoptix™ PS30 | Garmin Panoptix™ PS30 Asennusohjeet

Garmin Panoptix™ PS30 Asennusohjeet
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
Panoptix™ PS 30/31
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
VAROITUS
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
Tietoja kaikuanturista
Kaikuanturi lähettää ja vastaanottaa ääniaaltoja vedessä ja
välittää ääniaaltotiedot Garmin luotainlaitteeseen.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
ristipääruuvitaltta (nro 2)
4 mm:n (5/32 tuuman) poranterä
pora
maalarinteippiä (valinnainen)
13 mm:n (1/2 tuuman) hylsyavain
13 mm:n (1/2 tuuman) ruuviavain
merivedenkestävää tiivistysainetta
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattiasentaja.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
®
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse "Garmin Marine Network with SD card" -kohdassa
4
5
6
7
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.
5 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Lataa.
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse Suorita.
Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
• Kaikuanturi voi kuormittaa heikkorakenteisimpia
perämoottoreita merkittävästi. Huomioi kiinnitystarvikkeiden
ja kaikuanturin paino ja vastus, ennen kuin kiinnität
kaikuanturin perämoottoriin.
• Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Saat parhaan tuloksen kiinnittämällä kaikuanturin
mahdollisimman lähelle keskilinjaa. Kiinnittäminen muualle
saattaa vaikuttaa veneen ohjattavuuteen.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Alaspäin suunnatun kaikuanturin kaapelit on ohjattava
kaikuanturista veneen tyyrpuurin puolelle siten, että
kaikuanturin logo on veneen paapuurin puolta kohti.
• Eteenpäin suunnattu kaikuanturi on asennettava paikkaan,
josta on näkyvyys vedenpintaan veneen edessä.
• Eteenpäin suunnattu kaikuanturi on kiinnitettävä paikkaan,
joka ei ole veden alla, kun nopeus on yli 40 km/h (25 mph).
• Kun eteenpäin suunnattu kaikuanturi kiinnitetään
perämoottoriin, kaapelit on ohjattava ulos kaikuanturista
perämoottoria kohti (alaspäin, jos kaikuanturi on kiinnitetty
varteen, ylöspäin, jos se on moottorin alapuolelle).
• Peräpeilikiinnitykseen asennetun eteenpäin suunnatun
kaikuanturin kaapelit on ohjattava ulos kaikuanturista
peräpeiliä kohti.
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
Maaliskuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01885-77_0A
Huomioitavaa valittaessa kaikuanturin
kiinnityskulmaa
ILMOITUS
Eteenpäin suunnatulla telineellä ei ole luokitusta yli 40 km/h:n
(25 mph:n) nopeuksille.
• Sisäinen AHRS (attitude heading and reference system) anturi tunnistaa kaikuanturin kiinnityskulman suhteessa
vedenpintaan. Kun Käytä AHRS-järjestelmää asetus on
poistettu käytöstä karttaplotterin asennusvalikosta, oletetaan
että kaikuanturi on asennettu 45 asteen kulmaan ja alaspäin
suunnattu kaikuanturi on asennettu 0 asteen kulmaan.
• Mitä suurempi kiinnityskulma on ja mitä pystymmässä
kaikuanturi on, sitä vähemmän voimakas kaiku pohjasta
häiritsee vedessä olevien kohteiden tarkastelua. Mitä
enemmän haluat nähdä vedessä olevia kohteita, sitä
suurempaan kiinnityskulmaan ja pystysuorempaan
kaikuanturi on asennettava.
• Voit vähentää voimakkaaseen kaikuun pohjasta liittyviä
renkaita sitä enemmän, mitä suurempaan kiinnityskulmaan ja
pystysuorempaan asennat kaikuanturin.
2 Merkitse kaikuanturin telineen reikien sijainnit.
3 Poraa noin 15 mm (19/32 tuumaa) syvät aloitusreiät
4
5
Kaikuanturin asentaminen peräpeiliin
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden kokoaminen
1 Kiinnitä kaikuanturin kiinnitysteline À kaikuanturiin Á neljällä
mukana toimitetulla 7 mm:n M4-kiinnitysruuvilla  ja M4lukituslaatalla Ã.
6
7
8
merkittyihin kohtiin 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterällä.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta neljään mukana
toimitettuun 8 mm:n M4-kiinnitysruuviin ja kiinnitä kaikuanturi
peräpeiliin M4-ruuveilla ja M4-lukituslaatoilla.
VIHJE: ohutrunkoisissa veneissä voit vähentää
kiinnitysruuveihin kohdistuvaa painetta asettamalla puisen
taustakappaleen kiinnityskohtaan rungon sisäpuolelle.
Ohjaa kaapelit mahdollisuuksien mukaan siten, että ne
tulevat ulos kaikuanturista tyyrpuurin puolelta.
HUOMAUTUS: jos kaapelit on ohjattava tulemaan ulos
paapuurin puolelta, valitse karttaplotterin asennusvalikosta
Käännetty-vaihtoehto, jotta näet kohteet oikein.
Jos kaikuanturi on suunnattu alaspäin, säädä teline siten,
että kaikuanturi osoittaa suoraan alaspäin.
Jos kaikuanturi on suunnattu eteenpäin, säädä teline siten,
että kaikuanturi osoittaa veneen etuosaa kohti Huomioitavaa
valittaessa kaikuanturin kiinnityskulmaa -kohdan ohjeiden
mukaisessa kulmassa.
Säädä eteenpäin suunnatun kaikuanturin pultin kiristys siten,
että teline pääsee sulkeutumaan, jos kaikuanturi osuu
johonkin.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
Huomioitavaa perämoottorikiinnityksen yhteydessä
2 Kiinnitä kaikuanturin kiinnitysteline peräpeilikiinnitykseen Ä
mukana toimitetuilla 16 mm:n M8-pulteilla Å, litteillä M8aluslaatoilla Æ ja M8-lukkomuttereilla Ç.
3 Ohjaa Ethernet-kaapeli verkkokytkimen asennuspaikkaan tai
MFD-laitteen taakse.
HUOMAUTUS: älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden
sähköisiä häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
VIHJE: kaapeleiden katkaisua ei suositella, mutta jos se on
tarpeen, kenttäasennussarjan voi hankkia Garmin tai Garmin
myyjältä.
4 Ohjaa virtajohto 12 Vdc:n virtalähteeseen.
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden asentaminen
ILMOITUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
1 Aseta kaikuanturin teline À siten, että kaikuanturin alaosa on
vesilinjan alapuolella.
2
• Kaikuanturin sijoituskohta perämoottorissa määräytyy
veneeseen asennetun perämoottorin tyypin mukaan. Tarkista
oikea perämoottorikiinnityksen kohta perämoottorin
valmistajalta.
• Kaikuanturi on kiinnitettävä useimpien kaapeliohjattujen
perämoottorien varteen, koska moottori ei ehkä kestä sekä
kaikuanturin että kiinnityksen painoa. Tämä kiinnityskohta
peittää perämoottorin alapuolisen näkymän, mutta
mahdollistaa pitemmän näkyvyyden eteenpäin, koska pohja
ei häiritse niin paljon. Lisäksi kaikuanturin kiinnittäminen
varteen parantaa suojausta ja vähentää
perämoottorijärjestelmään kaikuanturin ja
kiinnitystarvikkeiden painon vuoksi kohdistuvaa painetta.
• Kaikuanturia ei saa kiinnittää joidenkin perämoottorityyppien
moottoriin, koska kaikuanturi voi vioittaa ohjauskaapeleita ja
laakereita ja osua veneen runkoon käytön ja asennon
vaihtamisen aikana.
• Kaikuanturin voi kiinnittää joidenkin käsin ohjattavien ja
langattomien perämoottoreiden moottoriin, mutta silloin on
varmistettava, että perämoottoria voi käyttää ja sen asentoa
voi muuttaa turvallisesti, kun kaikuanturi on kiinnitettynä.
• Kaapeliohjatuissa perämoottoreissa kaikuanturi on
sijoitettava mahdollisimman lähelle kiertymiskeskipistettä,
jotta se aiheuttaa mahdollisimman vähän vastusta
moottorille.
• Kiinnitä kaikuanturi siten, että se ei peitä moottorin
säilytystelakkaa eikä estä moottorin käyttöä ja kääntämistä
pois käytöstä.
Perämoottorikiinnitystarvikkeiden kokoaminen
1 Kiinnitä kaikuanturin kiinnitysteline À kaikuanturiin Á mukana
toimitetuilla 7 mm:n M4-kiinnitysruuveilla  ja M4lukituslaatoilla Ã.
2 Liu'uta letkunpidikkeet perämoottorin  ympärille.
3 Kun moottori on mahdollisimman lähellä
2 Kiinnitä kaikuanturin kiinnitysteline perämoottorikiinnitykseen
Ä mukana toimitetuilla 16 mm:n M8-pulteilla Å, litteillä M8aluslaatoilla Æ ja M8-lukkomuttereilla Ç.
Kaikuanturin kiinnittäminen perämoottorin varteen
1 Työnnä letkunpidikkeet À perämoottorikiinnityksen aukkoihin
Á.
4
5
6
7
8
9
2 Liu'uta letkunpidikkeet perämoottorin varren  ympärille.
3 Kiristä letkunpidikkeet.
4 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli varteen tai muuhun tukevaan
paikkaan.
5 Ohjaa Ethernet-kaapeli verkkokytkimen asennuspaikkaan tai
karttaplotterin taakse.
HUOMAUTUS: älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden
sähköisiä häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
6 Ohjaa virtajohto 12 Vdc:n virtalähteeseen.
7 Säädä kiinnitys siten, että se osoittaa veneen etuosaa kohti
Huomioitavaa valittaessa kaikuanturin kiinnityskulmaa kohdan ohjeiden mukaisessa kulmassa.
Kaikuanturin kiinnittäminen perämoottoriin
1 Työnnä letkunpidikkeet À perämoottorikiinnityksen aukkoihin
Á.
kiertymiskeskipistettä, kiristä letkunpidikkeet.
Kiinnitä kaikuanturin kaapeli moottorin varteen tai muuhun
tukevaan paikkaan.
HUOMAUTUS: varmista, että perämoottori ja kaikuanturi
eivät kosketa veneeseen käytön ja asennon muuttamisen
aikana.
Ohjaa Ethernet-kaapeli verkkokytkimen asennuspaikkaan tai
MFD-laitteen taakse. Huomioi seuraavat seikat:
• Älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
• Kaapeli ei saa joutua puristuksiin, kun perämoottoria
käytetään ja sen asentoa muutetaan.
• Kaapeleiden katkaisua ei suositella, mutta jos se on
tarpeen, kenttäasennussarjan voi hankkia Garmin tai
Garmin myyjältä.
Kiinnitä kaapeli nippusiteillä ja kokeile pyörittää
perämoottoria.
Ohjaa virtajohto 12 Vdc:n virtalähteeseen.
Jos kaikuanturi on suunnattu alaspäin, säädä teline siten,
että kaikuanturi osoittaa suoraan alaspäin.
Jos kaikuanturi on suunnattu eteenpäin, säädä teline siten,
että kaikuanturi osoittaa veneen etuosaa kohti Huomioitavaa
valittaessa kaikuanturin kiinnityskulmaa -kohdan ohjeiden
mukaisessa kulmassa.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L x K x P)
9,1 x 4,2 x 17 cm (3,6 x 1,7 x 6,7 tuumaa)
Paino
800 g (1,8 paunaa)
Virran enimmäiskäyttö
10 W
Suositeltu käyttölämpötila
• Käyttö: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
• Varastointi: -40 - 70 °C (-40 - 158 °F)
Materiaali
ASA-muovi
Enimmäissyvyys*
91 m (300 jalkaa)
Taajuus
417 kHz
* Määräytyy kaikuanturin sijainnin, veden suolaisuuden, pohjan
tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
3
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Panoptix™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising