Garmin | Panoptix™ PS30 | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS30 Installationsvejledning

Garmin Panoptix™ PS30 Installationsvejledning
Opdatering af enhedens software
Panoptix™ PS 30/31
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
ADVARSEL
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
®
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af "Garmin Marine Network with
4
5
6
7
SD card".
Læs og accepter betingelserne.
Vælg Download.
Vælg Løb.
Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
Marts 2015
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.
5 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Om transduceren
Transduceren sender og modtager lydbølger gennem vandet og
transmitterer lydbølgeinformationer til din Garmin
ekkolodsenhed.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Nummer 2 stjerneskruetrækker
4 mm (5/32 tommer) bor
Bor
Afdækningstape (ekstraudstyr)
13 mm (1/2 tommer) stik
13 mm ( 1/2 tommer) skruenøgle
Marineforsegler
Overvejelser vedrørende monteringssted
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.
• Transduceren kan udgøre en betydelig belastning for mindre
robuste trollingmotorer. Tag hensyn til vægten og trækket fra
monteringsudstyret og transduceren, inden den monterets på
trollingmotoren.
• Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• For at opnå optimale resultater monteres transduceren så tæt
på centerlinjen som muligt. Montering til én af siderne kan
påvirke håndteringen af båden.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linje med skruen.
• På både med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.
• I forbindelse med en nedadvendt transducer skal kablerne
føres ud af transduceren til bådens styrbords side, med
transducerens logo ind mod siden af båden.
• Den fremadvendte transducer skal monteres i en position,
der tillader udsyn over vandoverfladen foran båden.
• Den fremadvendte transducer skal monteres i en position,
der er ude af vandet ved hastigheder over 40 km/t (25 mph).
• I forbindelse med en fremadvendt transducer, der er
monteret på en trollingmotor, skal kablerne føres ud af
transduceren imod trollingmotoren (nedad, hvis den
monteres på akslen, opad, hvis den monteres under
motoren).
Trykt i Taiwan
190-01885-76_0A
• I forbindelse med en fremadvendt transducer, der er
monteret på et agterspejlsbeslag, skal kablerne føres ud af
transduceren imod agterspejlet.
1 Anbring transducerbeslaget À, så bunden af transduceren
sidder under vandlinjen.
Overvejelser om transducerens monteringsvinkel
BEMÆRK
Det fremadrettede beslag er ikke beregnet til hastigheder
40 km/t (25 mph).
• Positionskurs- og referencesystemets (AHRS) interne sensor
registrerer transducerens monteringsvinkel i forhold til
vandoverfladen. Når indstillingen Brug AHRS er deaktiveret i
kortplotterens installationsmenu, antages det, at
transduceren er monteret i en vinkel på 45 grader, og at den
nedadvendte transducer er monteret i en 0-graders vinkel.
• Jo højere monteringsvinkelgrad og jo mere lodret
transduceren anbringes, jo mindre bryder et stærkt bundekko
ind i visningsmålene i vandet. For at se flere opslæmmede
mål skal du montere transduceren i en højere graders, mere
lodret vinkel.
• For at reducere de ringe, der kan forekomme med et stærkt
bundekko, skal du montere transduceren i en højere grader,
mere lodret vinkel.
2 Marker hullernes placering på transducerbeslaget.
3 Med et borehoved på 4 mm (5/32 tommer) bores
4
Installation af transduceren på et agterspejl
5
Installation af beslag til agterspejlsmontering
1 Fastgør transducerbeslagets holder À til transduceren Á
med de fire medfølgende 7 mm M4-monteringsskruer  og
M4-låseskiver Ã.
6
7
8
forboringshullerne ca. 15 mm (19/32 tommer) dybt på de
markerede steder.
Påfør marineforsegler på fire af de medfølgende 8 mm M4monteringsskruer, og fastgør transduceraggregatet på
agterspejlet med M4-skruerne og M4-låseskiverne.
TIP: På både med tyndere skrog kan du anbringe en
bagvedliggende træklods på indersiden af skroget ved
monteringsstedet for at lette presset på monteringsskruerne.
Før om muligt kablerne, så de kommer ud af transduceren på
styrbords side.
BEMÆRK: Hvis du skal føre kablerne, så de kommer ud på
bagbords side, skal du vælge indstillingen Vippet i
kortplotterens installationsmenu for at få en præcis visning.
I forbindelse med den nedadvendte transducer anbringes
beslaget, så transduceren peger lige ned.
I forbindelse med den fremadvendte transducer anbringes
beslaget, så transduceren peger imod bådens stævn i en
vinkel, der er baseret på overvejelser om transducerens
monteringsvinkel.
I forbindelse med den fremadvendte transducer justeres
boltespændingen, så beslaget lukker, hvis transduceren
støder ind i en genstand.
Installation af transduceren på en
trollingmotor
Overvejelser om montering af trollingmotor
2 Fastgør transducerbeslagets holder til agterspejlsbeslaget Ä
med de medfølgende 16 mm M8-skruer Å, M8-pakskiver Æ
og M8-låsemøtrikker Ç.
3 Før Ethernet-kablet til netværkskontaktens
monteringsposition eller til bagsiden af MFD.
BEMÆRK: Kablet må ikke føres i nærheden af elledninger
eller andre kilder til elektrisk interferens.
TIP: Det anbefales at undlade at klippe eller skære i
kablerne, men der kan købes et monteringssæt fra Garmin
eller en Garmin forhandler, hvis det er nødvendigt at klippe
eller skære i kablerne.
4 Før strømkablet til en 12 V jævnstrømstrømkilde.
Installation af beslag til agterspejlsmontering
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
2
• Placering af transduceren på en trollingmotor afhænger af
den type trollingmotor, der sidder på båden. Undersøg hos
producenten af trollingmotoren, hvordan dens beslag
monteres korrekt.
• Transduceren skal monteres på akslen på de fleste
kabelstyrede trollingmotorer, fordi motoren muligvis ikke er
robust nok til at bære vægten af transducer og beslag. Denne
monteringsplacering blokerer udsynet direkte under
trollingmotoren, men tillader et fremadrettet udsyn over en
længere afstand, fordi der er mindre bundforstyrrelser.
Montering af transduceren på akslen giver større beskyttelse,
og vægten af transduceren og monteringsudstyret giver
mindre belastning af trollingmotorens system
• Transduceren skal ikke monteres på motoren på nogle typer
trollingmotorer, fordi transduceren kan beskadige
styrekablerne og lejerne, og den kan ramme bådens skrog,
når den vippes ned og op.
• Transduceren kan monteres på motoren på nogle
håndstyrede og trådløse trollingmotorer, men du skal sikre
dig, at du kan vippe trollingmotoren sikkert ned og op, når
transduceren er fastgjort.
• På trollingmotorer med styrekabler anbringes transduceren
så tæt på rotationspunktets centerlinje som muligt for at
mindske motorens modstand.
• Monter transduceren, så den ikke sidder i vejen for motorens
opbevaringsholder eller forhindrer motoren i at blive
opbevaret eller anvendt korrekt.
Installation af beslag til trollingmontering
1 Fastgør transducerbeslagets holder À til transduceren Á
med de medfølgende 7 mm M4-monteringsskruer  og M4låseskiver Ã.
2 Lad slangespændebåndene glide rundt om trollingmotoren
Â.
3 Med motoren placeret så tæt som muligt på
4
2 Fastgør transducerbeslagets holder til
trollingmonteringsbeslaget Ä med de medfølgende 16 mm
M8-skruer Å, M8-pakskiver Æ og M8-låsemøtrikker Ç.
5
Montering af transduceren på en trollingmotoraksel
1 Sæt slangespændebåndene À ind gennem åbningerne i
trollingmotorens beslag Á.
6
7
8
9
2 Lad slangespændebåndene glide rundt om trollingmotorens
aksel Â.
3 Spænd slangespændebåndene.
4 Fastgør transducerkablet til akslen eller et andet
fastgøringssted.
5 Før Ethernet-kablet til netværkskontaktens
monteringsposition eller til bagsiden af kortplotteren.
BEMÆRK: Kablet må ikke føres i nærheden af elledninger
eller andre kilder til elektrisk interferens.
6 Før strømkablet til en 12 V jævnstrømstrømkilde.
7 Juster beslaget, så det peger imod bådens stævn i en vinkel,
der er baseret på overvejelser om transducerens vinkel.
Montering af transduceren på en trollingmotor
1 Sæt slangespændebåndene À ind gennem åbningerne i
trollingmotorens beslag Á.
omdrejningspunktets centerlinje spændes
slangespændebåndene.
Fastgør transducerkablet til motorakslen eller et andet
fastgøringssted.
BEMÆRK: Sørg for, at trollingmotor og transducer går fri af
båden, når de vippes ned og op.
Før Ethernet-kablet til netværkskontaktens
monteringsposition eller til bagsiden af MFD, mens der
træffes følgende foranstaltninger:
• Kablet må ikke føres i nærheden af elledninger eller andre
kilder til elektrisk interferens.
• Kablet må ikke klemmes, når trollingmotoren vippes ned
og op.
• Det anbefales at undlade at klippe eller skære i kablerne,
men der kan købes et monteringssæt fra Garmin eller en
Garmin forhandler, hvis det er nødvendigt at klippe eller
skære i kablerne.
Monter kabelbindere for at fasgøre kablet, og sørg for, at det
har en cirkulær løkke, så trollingmotoren er i stand til at dreje.
Før strømkablet til en 12 V jævnstrømstrømkilde.
I forbindelse med en nedadvendt transducer anbringes
beslaget, så transduceren peger lige ned.
I forbindelse med en fremadvendt transducer anbringes
beslaget, så transduceren peger imod bådens stævn i en
vinkel, der er baseret på overvejelser om transducerens
monteringsvinkel.
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål (B x H x L)
9,1 x 4,2 x 17 cm (3,6 x 1,7 x 6,7 tommer)
Vægt
800 g (1,8 lb.)
Maks. strømforbrug 10 W
Temperaturområde • Drift: Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
• Opbevaring: Fra -40 til 70 °C (fra -40 til 158 °F).
Materiale
ASA-plast
Maksimal dybde*
91 m (300 fod)
Frekvens
417 kHz
* Afhængigt af transducerens placering, vandets saltindhold,
bundtypen og andre vandforhold.
3
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Panoptix™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising