Garmin | Panoptix™ PS30 | Garmin Panoptix™ PS30 Installeringsinstruksjoner

Garmin Panoptix™ PS30 Installeringsinstruksjoner
Oppdatere programvaren på enheten
Panoptix™ PS 30/31
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Dette utstyret bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
®
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Laste inn ny programvare på et minnekort
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av "Garmin Marine Network with SD
card".
Les og godta vilkårene.
Velg Last ned.
Velg Kjør.
Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Mars 2015
Om svingeren
Svingeren sender og mottar lydbølger gjennom vannet og
videresender lydbølgeinformasjonen til Garmin
ekkoloddenheten.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Stjerneskrutrekker nr. 2
Borbits på 4 mm (5/32 tommer)
Bor
Maskeringstape (valgfritt)
Pipenøkkel på 13 mm (1/2 tomme)
Fastnøkkel på 13 mm (1/2 tomme)
Maritim tetningsmasse
Hensyn ved valg av monteringssted
Registrere enheten
4
5
6
7
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
Følg
instruksjonene på skjermen.
3
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.
5 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.
• Svingeren kan påføre en betydelig belastning på mindre
robuste dorgemotorer. Vurder vekten og motstanden til
festeanordningene og svingeren før du monterer den på
dorgemotoren.
• Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
• Monter svingeren så nær midten av båten som mulig for å få
best mulig resultat. Hvis den monteres på siden, kan det
påvirke håndteringen av båten.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• På båter med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.
• På den nedovervendte svingeren bør kablene føres ut av
svingeren til styrbord side av båten, med logoen på svingeren
mot babord side av båten.
• Den forovervendte svingeren bør monteres i en posisjon som
gjør det mulig å se vannoverflaten foran båten.
• Den forovervendte svingeren bør monteres et sted der den
ikke er i vannet ved hastigheter over 40 km/t (25 mph).
• På en forovervendt svinger som monteres på en dorgemotor,
bør kablene føres ut av svingeren mot dorgemotoren
(nedover hvis den monteres på akselen, oppover hvis den
monteres under motoren).
Trykt i Taiwan
190-01885-78_0A
• På en hekkmontert forovervendt svinger, bør kablene føres ut
av svingeren mot akterspeilet.
Hensyn til monteringsvinkelen til svingeren
MERKNAD
Den forovervendte braketten er ikke godkjent for hastigheter
over 40 km/t (25 mph).
• AHRS-sensoren (Attitude Heading and Reference System)
registrerer monteringsvinkelen til svingeren i forhold til
vannflaten. Når innstillingen Bruk AHRS er deaktivert på
installasjonsmenyen på kartplotteren, forutsettes det at
svingeren er montert i en vinkel på 45 grader og den
nedovervendte svingeren er montert i en vinkel på 0 grader.
• Jo brattere monteringsvinkelen er og jo mer vertikal
svingeren står, jo mindre vil et sterkt bunnekko forstyrre
registreringen av objekter i vannet. For å se flere objekter bør
du montere svingeren i en brattere, mer vertikal vinkel.
• For å redusere ringer som kan vises ved et sterkt bunnekko
bør du montere svingeren i en brattere, mer vertikal vinkel.
Installere svingeren på et akterspeil
Montere festeanordningene til hekkmonteringen
1 Fest monteringsbraketten for svingeren À til svingeren Á
med fire av de medfølgende M4-skruene på 7 mm  og M4låseskivene Ã.
2 Merk av plasseringen av hvert hull på svingerbraketten.
3 Bruk en borbits på 4 mm (5/32 tommer) til å bore styrehullene
4
5
6
7
8
ca. 15 mm (19/32 tommer) dypt på de avmerkede stedene.
Påfør tetningsmasse for båt på fire av de medfølgende M4festeskruene på 8 mm, og monter svingerenheten på
akterspeilet med M4-skruene og M4-låseskivene.
TIPS: På båter med tynnere skrog kan du plassere en
bakkeklosse inne i skroget på monteringsstedet for å
redusere trykket på festeskruene.
Før kablene slik at de kommer ut av svingeren på styrbord
side hvis det er mulig.
MERK: Hvis du må føre kablene slik at de kommer ut på
babord side, må du velge alternativet Snudd på
installasjonsmenyen på kartplotteren for å få riktig visning.
På en nedovervendt svinger justeres braketten slik at
svingeren peker rett ned.
På en forovervendt svinger justeres braketten slik at
svingeren peker mot fronten av båten i en vinkel basert på
hensyn til monteringsvinkelen til svingeren.
På den forovervendte svingeren justeres strammingen av
boltene slik at braketten kan lukkes hvis svingeren støter
borti en gjenstand.
Installere svingeren på en dorgemotor
Hensyn til dorgemotorfeste
2 Fest monteringsbraketten for svingeren til
hekkmonteringsbraketten Ä med de medfølgende M8boltene på 16 mm Å, de flate M8-skivene Æ og M8låsemutterne Ç.
3 Før Ethernet-kabelen til installasjonsstedet for
nettverksbryteren eller til baksiden av flerfunksjonsskjermen.
MERK: Kabelen bør ikke føres i nærheten av elektriske
ledninger eller andre kilder som kan forårsake elektrisk
interferens.
TIPS: Det anbefales ikke å kutte kablene, men du kan kjøpe
et feltinstalleringssett hos Garmin eller en Garmin forhandler
hvis det blir nødvendig å kutte kablene.
4 Før strømkabelen til en 12 VDC-strømkilde.
Installere festeanordningene til hekkmonteringen
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.
1 Plasser svingerbraketten À slik at den nederste delen av
svingeren ligger under vannlinjen.
2
• Hvor svingeren skal plasseres på dorgemotoren avhenger av
hvilken type dorgemotor du har på båten. Forhør deg med
produsenten av dorgemotoren for informasjon om riktig
plassering av dorgemotorfestet.
• Svingeren skal monteres på akselen på de fleste kabelstyrte
dorgemotorer, for det er ikke sikkert motoren er robust nok til
å tåle vekten av svingeren og braketten. Ved en slik
montering blokkeres sikten rett under dorgemotoren, men det
gir økt sikt fremover fordi det blir mindre forstyrrelser fra
bunnen. Montering på akselen gir også bedre beskyttelse, og
vekten av svingeren og festeanordningene påfører mindre
belastning på dorgemotorsystemet
• Svingeren bør ikke monteres på motoren på enkelte typer
dorgemotorer, for svingeren kan skade styringskablene og
lagrene, og den kan treffe båtskroget når motoren settes på
plass og festes.
• Svingeren kan monteres på motoren på enkelte håndstyrte
og trådløse dorgemotorer, men du må påse at du trygt kan
sette dorgemotoren tilbake på plass og feste den med
svingeren montert.
• På dorgemotorer med styrekabler bør du plassere svingeren
så nær rotasjonssenteret som mulig for å redusere
vannmotstanden.
• Monter svingeren slik at den ikke kommer i veien for motoren
i stativet eller forhindrer at motoren kan tas av eller settes på
plass riktig.
Montere festeanordningene for montering på
dorgemotoren
1 Fest monteringsbraketten for svingeren À til svingeren Á
med de medfølgende M4-skruene på 7 mm  og M4låseskivene Ã.
2 Sett slangeklemmene rundt dorgemotoren .
3 Plasser motoren så nær rotasjonssenteret som mulig, og
4
2 Fest monteringsbraketten for svingeren til
dorgemotorbraketten Ä med de medfølgende M8-boltene på
16 mm Å, de flate M8-skivene Æ og M8-låsemutterne Ç.
Feste svingeren på en dorgemotoraksel
1 Sett inn slangeklemmene À gjennom sporene på
5
dorgemotorfestet .
6
7
8
9
2
3
4
5
Sett slangeklemmene rundt dorgemotorakselen .
Stram til slangeklemmene.
Fest svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted.
Før Ethernet-kabelen til installasjonsstedet for
nettverksbryteren eller til baksiden av kartplotteren.
MERK: Kabelen bør ikke føres i nærheten av elektriske
ledninger eller andre kilder som kan forårsake elektrisk
interferens.
6 Før strømkabelen til en 12 VDC-strømkilde.
7 Juster braketten slik at den peker mot fronten av båten i en
vinkel basert på hensyn til monteringsvinkelen til svingeren.
Feste svingeren på en dorgemotor
1 Sett inn slangeklemmene À gjennom sporene på
dorgemotorfestet .
stram til slangeklemmene.
Fest svingerkabelen til motorakselen eller et annet sikkert
sted.
MERK: Sørg for at dorgemotoren og svingeren går klar av
båten når motoren settes på plass og festes.
Før Ethernet-kabelen til installasjonsstedet for
nettverksbryteren eller til baksiden av flerfunksjonsskjermen.
Pass på følgende:
• Kabelen bør ikke føres i nærheten av elektriske ledninger
eller andre kilder som kan forårsake elektrisk interferens.
• Kabelen må ikke komme i klem når dorgemotoren settes
tilbake på plass.
• Det anbefales ikke å kutte kablene, men du kan kjøpe et
feltinstalleringssett hos Garmin eller en Garmin forhandler
hvis det blir nødvendig å kutte kablene.
Fest kabelen med kabelstrips, og sørg for at det er så mye
slakk i kabelen at motoren kan vandre fritt under
manøvrering.
Før strømkabelen til en 12 VDC-strømkilde.
På en nedovervendt svinger justeres braketten slik at
svingeren peker rett ned.
På en forovervendt svinger justeres braketten slik at
svingeren peker mot fronten av båten i en vinkel basert på
hensyn til monteringsvinkelen til svingeren.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Mål (W x H x L)
9,1 x 4,2 x 17 cm (3,6 x 1,7 x 6,7 tommer)
Vekt
800 g (1,8 lb)
Maksimalt strømforbruk 10 W
Temperaturområde
• Driftstemperatur: Fra 0 til 40 °C (fra 32 til
104 °F)
• Oppbevaringstemperatur: Fra -40 til 70 °C
(fra -40 til 158 °F)
Materiale
ASA-plast
Maksimal dybde*
91 m (300 fot)
Frekvens
417 kHz
* Avhengig av svingerens plassering, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.
3
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Panoptix™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising