Garmin | Panoptix™ PS30 | Garmin Panoptix™ PS30 Installationsinstruktioner

Garmin Panoptix™ PS30 Installationsinstruktioner
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
Panoptix™ PS 30/31
Installationsinstruktioner
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
VARNING
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
®
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid "Garmin Marine Network with SD card".
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
6 Välj Kör.
7 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
Mars 2015
Om givaren
Givaren sänder och tar emot ljudvågor genom vattnet och
skickar ljudvågsinformation till din Garmin ekolodenhet.
Viktig säkerhetsinformation
•
•
•
•
visas.
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.
5 Ta bort minneskortet.
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Stjärnmejsel PH2
4 mm (5/32 tum) borrspets
Borrmaskin
Maskeringstejp (tillval)
13 mm (1/2 tum) uttag
13 mm (1/2 tum) nyckel
Marint tätningsmedel
Monteringsplatsavvägningar
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
• Givaren kan vara en avsevärd belastning för mindre tåliga
trollingmotorer. Beakta vikten och motståndet hos
monteringsmaterialet och givaren innan denna monteras på
trollingmotorn.
• Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Montera givaren så nära centrumlinjen som möjligt för bästa
resultat. Vid montering på ena sidan kan manövreringen av
båten påverkas.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
• Om givaren är nedåtriktad ska kablarna ledas ut från givaren
till båtens styrbordssida, med logotypen på givaren mot
båtens babordssida.
• Om givaren är framåtriktad ska den monteras på en plats
varifrån vattenytan framför båten är synlig.
• Om givaren är framåtriktad ska den monteras på en plats
som inte har kontakt med vattnet i hastigheter över 21 knop
(25 mph).
• Om givaren är framåtriktad och monterad på en trollingmotor
ska kablarna ledas ut från givaren mot trollingmotorn (nedåt
om den är monterad på axeln, uppåt om den är monterad
under motorn).
• Om givaren är framåtriktad och monterad på ett
akterspegelfäste ska kablarna ledas ut från givaren mot
akterspegeln.
Tryckt i Taiwan
190-01885-79_0A
Att tänka på gällande givarens monteringsvinkel
MEDDELANDE
Fästet med framåtvy är inte klassat för hastigheter över 21 knop
(25 mph).
• Det interna riktnings- och referenssystemets (AHRS) sensor
talar om givarens monteringsvinkel i förhållande till
vattenytan. När inställningen Använd AHRS är avaktiverad
på installationsmenyn för plottern förutsätts det att givaren är
monterad i 45 graders vinkel och givaren med nedåtvy är
monterade i 0 graders vinkel.
• Ju högre gradantal för monteringsvinkeln och ju mer vertikal
givaren är, desto mindre stör kraftiga bottenekon visningen
av objekt i vattnet. Om du vill se fler ekon i vattnet ska du
montera givaren i en mer vertikal vinkel med högre gradantal.
• För att reducera ringar som kan visas vid kraftigt botteneko
bör du montera givaren i en mer vertikal vinkel med högre
gradantal.
Installera givaren på en akterspegel
Sätta ihop monteringsmaterial för
akterspegelmontering
1 Fäst givarens monteringsfäste À på givaren Á med fyra av
de medföljande 7 mm M4-monteringsskruvarna  och M4låsbrickorna Ã.
2 Markera placeringen av hålen på givarfästet.
3 Borra cirka 15 mm (19/32 tum) djupa rikthål på de märkta
4
5
6
7
8
platserna med en borr på 4 mm (5/32 tum).
Applicera marint tätningsmedel på fyra av de medföljande 8
mm M4-monteringsskruvarna och fäst givarenheten vid
akterspegeln med M4-skruvarna och M4-låsbrickorna.
TIPS: På båtar med ett tunnare skrov kan du placera ett
trästödblock inuti skrovet vid monteringsplatsen för att
minska trycket på monteringsskruvarna.
Led kablarna så att de kommer ut ur givaren på styrbords
sida, om möjligt.
OBS! Om du måste leda kablarna så att de kommer ut mot
babords sida måste du välja alternativet Vänd på
installationsmenyn för plottern för korrekt visning.
Om du vill att givaren ska vara nedåtriktad justerar du fästet
så att givaren pekar rakt nedåt.
Om du vill att givaren ska vara framåtriktad justerar du fästet
så att givaren pekar mot fören på båten i en vinkel som
bestäms utifrån kraven för givarens monteringsvinkel.
Om givaren är framåtriktad ska du justera bultarnas
åtdragning så att fästet fälls upp om givaren kolliderar med
ett föremål.
Installera givaren på en trollingmotor
Att tänka på gällande trollingmotorfästet
2 Sätt fast givarens monteringsfäste på akterspegelns
monteringsfäste Ä med de medföljande 16 mm M8skruvarna Å, M8-brickorna Æ och M8-låsmuttrarna Ç.
3 Dra Ethernet-kabeln till installationsplatsen för
nätverksswitchen eller baksidan av plottern.
OBS! Undvik att dra Ethernet-kabeln nära elkablar eller
andra källor som kan orsaka elektriska störningar.
TIPS: Vi rekommenderar inte att du klipper av kablarna, men
det går att köpa en sats för fältmontering från Garmin eller en
Garmin återförsäljare om du måste klippa av kablarna.
4 Dra strömkabeln till en 12 V-likströmskälla.
Installera monteringsmaterial för
akterspegelmontering
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
1 Placera givarfästet À så att givarens botten hamnar under
vattenlinjen.
2
• Var givaren ska placeras på en trollingmotor beror på vilken
typ av trollingmotor du har installerad på din båt. Fråga
trollingmotortillverkaren om information gällande rätt
placering av trollingmotorfästet.
• Givaren ska monteras på axeln på de flesta kabelstyrda
trollingmotorer, eftersom det inte är säkert att motorn är
tillräckligt robust för att bära vikten av givaren och fästet. Den
här monteringsplatsen blockerar vyn rakt under
trollingmotorn, men ger en längre framåtvy eftersom färre
bottenstörningar uppstår. Att montera givaren på axeln ger
även ökat skydd, och vikten av givaren och
monteringsmaterialet belastar inte trollingmotorsystemet lika
mycket
• När det gäller vissa typer av trollingmotorer ska givaren inte
monteras på motorn, eftersom givaren kan skada
styrkablarna och lagren, och den kan slå emot båtens skrov
vid utfällning och indragning.
• Givaren kan monteras på motorn på vissa handstyrda och
kabellösa trollingmotorer, men du måste se till att utfällning
och indragning av trollingmotorn kan ske på ett säkert sätt
när givaren är monterad.
• På trollingmotorer med styrkablar ska du placera givaren så
nära rotationscentrumlinjen som möjligt för att minska
motståndet för motorn.
• Montera givaren så att den inte blockerar motorns placering i
motorvaggan eller hindrar att motorn dras in och fälls ut på
ett korrekt sätt.
Sätta ihop monteringsmaterialet för
trollingmotorfästet
1 Fäst givarens monteringsfäste À på givaren Á med de
medföljande 7 mm M4-monteringsskruvarna  och M4låsbrickorna Ã.
2 Dra slangklämmorna runt trollingmotorn Â.
3 Placera motorn så nära rotationscentrumlinjen som möjligt
4
2 Fäst givarens monteringsfäste på trollingmotorns
monteringsfäste Ä med de medföljande 16 mm M8skruvarna Å, M8-brickorna Æ och M8-låsmuttrarna Ç.
Fästa givaren på ett trollingmotorskaft
1 Sätt i slangklämmorna À genom öppningarna på
trollingmotorfästet Á.
5
6
7
8
9
2
3
4
5
Dra slangklämmorna runt trollingmotorskaftet Â.
Dra åt slangklämmorna.
Fäst givarkabeln mot skaftet eller någon annan säker plats.
Dra Ethernet-kabeln till installationsplatsen för
nätverksswitchen eller baksidan av plottern.
OBS! Undvik att dra Ethernet-kabeln nära elkablar eller
andra källor som kan orsaka elektriska störningar.
6 Dra strömkabeln till en 12 V-likströmskälla.
7 Justera fästet så att det pekar mot fören på båten i en vinkel
som bestäms utifrån kraven för givarens vinkel.
Fästa givaren på en trollingmotor
1 Sätt i slangklämmorna À genom öppningarna på
trollingmotorfästet Á.
och dra åt slangklämmorna.
Fäst givarkabeln mot motorskaftet eller någon annan säker
plats.
OBS! Se till att trollingmotorn och givaren inte stöter i båten
vid utfällning och indragning.
Dra Ethernet-kabeln till installationsplatsen för
nätverksswitchen eller baksidan av plottern och vidta
samtidigt följande försiktighetsåtgärder:
• Undvik att dra Ethernet-kabeln nära elkablar eller andra
källor som kan orsaka elektriska störningar.
• Se till att kabeln inte kommer i kläm när trollingmotorn fälls
ut och dras in.
• Vi rekommenderar inte att du klipper av kablarna, men det
går att köpa en sats för fältmontering från Garmin eller en
Garmin återförsäljare om du måste klippa av kablarna.
Använd kabelskydd för att fästa kabeln, och lämna kvar extra
kabellängd i en ögla så att trollingmotorn kan rotera.
Dra strömkabeln till en 12 V-likströmskälla.
Om du vill att givaren ska vara nedåtriktad justerar du fästet
så att givaren pekar rakt nedåt.
Om du vill att givaren ska vara framåtriktad justerar du fästet
så att givaren pekar mot fören på båten i en vinkel som
bestäms utifrån kraven för givarens monteringsvinkel.
Specifikationer
Specifikation
Mått
Mått (B x H x L)
9,1 x 4,2 x 17 cm (3,6 x 1,7 x 6,7 tum)
Vikt
800 g (1,8 lb.)
Maximal strömanvändning 10 W
Temperaturområde
• Drift: från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
• Förvaring: från -40 till 70 °C (från -40 till
158 °F).
Material
ASA-plast
Maximalt djup*
91 m (300 fot)
Frekvens
417 kHz
*Beror på placeringen av givaren, vattnets salthalt, bottentyp
och andra vattenförhållanden.
3
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Panoptix™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising