Garmin | Panoptix™ PS30 | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS30 Instrukcja instalacji

Garmin Panoptix™ PS30 Instrukcja instalacji
Panoptix™ PS 30/31
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Ten sprzęt powinien zostać zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora urządzeń morskich.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
®
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji "Garmin Marine Network
with SD card".
Marzec 2015
4
5
6
7
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
Wybierz Bieg.
Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
3
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.
5 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Informacje na temat przetwornika
Przetwornik przesyła i odbiera fale dźwiękowe w wodzie
i przekazuje informacje o nich do sonaru firmy Garmin.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wiertło 4 mm (5/32 cala)
Wiertarka
Taśma maskująca (opcjonalnie)
Klucz nasadowy 13 mm (1/2 cala)
Klucz zwykły 13 mm (1/2 cala)
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Uwagi dotyczące miejsca montażu
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody lub
innymi elementami, które mogą powodować tworzenie się
pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.
• Przetwornik może być znacznym obciążeniem dla mniej
wytrzymałych silników zaburtowych. Przed zamontowaniem
przetwornika na silniku zaburtowym weź pod uwagę wagę
i opór hydrodynamiczny osprzętu montażowego
i przetwornika.
• W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi
znajdować się w wodzie o przepływie laminarnym (nie
turbulentnym).
• W celu uzyskania optymalnych rezultatów zamontuj
przetwornik jak najbliżej linii środkowej kadłuba.
Zamontowanie przetwornika z boku może wpływać na
sterowność łodzi.
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie montuj
przetwornika w jednej osi ze śrubą.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
• W przypadku przetwornika skierowanego w dół przewody
należy poprowadzić od przetwornika do prawej burty łodzi,
z logo skierowanym w stronę lewej burty.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01885-80_0A
• Przetwornik skierowany do przodu powinien być
zamontowany w takim miejscu, aby widoczna była
powierzchnia wody przed łodzią.
• Przetwornik skierowany do przodu powinien być
zamontowany w miejscu, które przy prędkości większej niż
40 km/h (25 mil/h) znajduje się ponad linią wody.
• W przypadku przetwornika skierowanego do przodu
zamontowanego na silniku zaburtowym przewody należy
poprowadzić od przetwornika w kierunku silnika zaburtowego
(w dół w przypadku montażu na wale i w górę w przypadku
montażu pod silnikiem).
• W przypadku przetwornika skierowanego do przodu
zamontowanego na pawęży przewody należy poprowadzić
z przetwornika w kierunku pawęży.
Informacje dotyczące kąta montażu przetwornika
UWAGA
Uchwyt skierowany do przodu nie jest zalecany w przypadku
łodzi poruszających się z prędkości większą niż 40 km/h (25 mil/
h).
• Wewnętrzny czujnik układu odniesienia i kursu (AHRS)
umożliwia wykrycie kąta montażu przetwornika w stosunku
do powierzchni wody. Jeśli ustawienie Użyj AHRS jest
wyłączone w menu instalacji plotera nawigacyjnego,
przyjmuje się, że przetwornik jest zamontowany pod kątem
45°, a przetwornik zapewniający widok pod kadłubem jest
zamontowany pod kątem 0°.
• Im większy jest kąt montażu i im bardziej pionowo ustawiony
jest przetwornik, tym mniej silne echo dna zakłóca
wyświetlanie obiektów w wodzie. Aby zobaczyć więcej
obiektów znajdujących się w toni, należy zamontować
przetwornik pod większym kątem i bardziej pionowo.
• Aby ograniczyć okręgi, które pojawiają się przy silnym echu
dna, należy zamontować przetwornik pod większym kątem
i bardziej pionowo.
UWAGA: Unikaj prowadzenia kabla w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
PORADA: Nie zaleca się przecinania przewodów, jednak
jeśli jest to konieczne, można kupić praktyczny zestaw
montażowy w sklepie firmy Garmin lub u dealera firmy
Garmin.
4 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania 12 V DC.
Instalowanie osprzętu uchwytu pawężowego
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
1 Ustaw uchwyt przetwornika À w taki sposób, aby dolna
część przetwornika znajdowała się poniżej linii wodnej.
2 Zaznacz miejsce otworów uchwytu przetwornika.
3 Za pomocą wiertła 4 mm (5/32 cala) wywierć otwory
4
Instalowanie przetwornika na pawęży
Składanie osprzętu uchwytu pawężowego
1 Zamocuj uchwyt montażowy À do przetwornika Á za
pomocą czterech dołączonych śrub 7 mm M4 Â i podkładek
zabezpieczających 4 mm M4 Ã.
5
6
7
8
prowadzące o głębokości około 15 mm (19/32 cala)
w oznaczonych miejscach.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
cztery dołączone śruby montażowe 8 mm M4 oraz przymocuj
zespół przetwornika do pawęży za pomocą śrub M4
i podkładek zabezpieczających M4.
PORADA: W łodziach o cieńszych kadłubach można
w miejscu montażu w kadłubie umieścić drewniany blok, aby
zmniejszyć nacisk na śruby montażowe.
Jeśli to możliwe, poprowadź przewody tak, aby wychodziły
z przetwornika od strony prawej burty.
UWAGA: Jeśli musisz poprowadzić przewody tak, aby
wychodziły na lewą burtę, wybierz opcję Odwrócony w menu
instalacji plotera nawigacyjnego, aby uzyskać precyzyjne
obrazy na wyświetlaczu.
W przypadku przetwornika skierowanego w dół ustaw uchwyt
w taki sposób, aby przetwornik był skierowany prosto w dół.
W przypadku przetwornika skierowanego do przodu ustaw
uchwyt w taki sposób, aby był on skierowany w kierunku
dziobu łodzi pod kątem, który został określony na podstawie
uwag dotyczących kąta montażu przetwornika.
W przypadku przetwornika skierowanego do przodu
wyreguluj naprężenie śruby, aby umożliwić zamknięcie
uchwytu w razie zderzenia przetwornika z jakimś obiektem.
Instalowanie przetwornika na silniku
zaburtowym
2 Zamocuj uchwyt montażowy przetwornika do uchwytu
pawężowego Ä za pomocą dołączonych śrub 16 mm M8 Å,
podkładek płaskich M8 Æ i nakrętek zabezpieczających M8
Ç.
3 Poprowadź przewód sieci Ethernet do miejsca instalacji
przełącznika sieciowego lub do tylnej części wyświetlacza
wielofunkcyjnego.
2
Uwagi dotyczące montażu na silniku zaburtowym
• Umiejscowienie przetwornika na silniku zaburtowym zależy
od typu silnika zainstalowanego na łodzi. Informacje na temat
prawidłowego umiejscowienia uchwytu do montażu na silniku
zaburtowym można uzyskać u producenta silnika.
• W przypadku większości silników zaburtowych z cięgnowym
układem sterowania przetwornik należy zamontować na
wale, ponieważ silnik może nie być wystarczająco
•
•
•
•
wytrzymały, aby utrzymać wagę przetwornika i uchwytu. To
miejsce montażu blokuje widok bezpośrednio pod silnikiem
zaburtowym, ale zapewnia lepszy zasięg w przód, ponieważ
występuje mniej zakłóceń od dna. Montaż przetwornika na
wale zapewnia też większą ochronę, a waga przetwornika
i osprzętu montażowego mniej obciąża układ silnika
zaburtowego
Przetwornika nie należy montować na niektórych typach
silników zaburtowych, ponieważ przetwornik może
spowodować uszkodzenie cięgien i łożysk, a także może
uderzać w kadłub łodzi podczas opuszczania i podnoszenia
silnika.
Przetwornik można montować na niektórych sterowanych
ręcznie, bezcięgnowych silnikach zaburtowych, jednak
należy się w takich przypadkach upewnić, że można
bezpiecznie opuszczać i podnosić silnik z zamontowanym
przetwornikiem.
W przypadku silnika zaburtowego z cięgnowym układem
sterowania przetwornik należy umieścić możliwie blisko linii
środkowej obrotu w celu zmniejszenia oporu silnika.
Przetwornik należy zamontować w taki sposób, aby nie
zahaczał o uchwyt na silnik oraz umożliwiał prawidłowe
przechowywanie i opuszczanie silnika.
Składanie osprzętu uchwytu silnika zaburtowego
1 Zamocuj uchwyt montażowy À do przetwornika Á za
pomocą dołączonych śrub montażowych 7 mm M4 Â
i podkładek zabezpieczających M4 Ã.
2 Załóż opaski zaciskowe na wał napędowy silnika
zaburtowego Â.
3 Dokręć opaski zaciskowe.
4 Zamocuj przewód przetwornika do wału silnika lub innego
pewnego miejsca.
5 Poprowadź przewód sieci Ethernet do miejsca instalacji
przełącznika sieciowego lub do tylnej części plotera
nawigacyjnego.
UWAGA: Unikaj prowadzenia kabla w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
Poprowadź
przewód zasilający do źródła zasilania 12 V DC.
6
7 Ustaw uchwyt w taki sposób, aby był on skierowany
w kierunku dziobu łodzi pod kątem, który został określony na
podstawie informacji dotyczących kąta montażu
przetwornika.
Mocowanie przetwornika do silnika zaburtowego
1 Wsuń opaski zaciskowe węża À w otwory na uchwycie do
montażu na silniku zaburtowym Á.
2 Zamocuj uchwyt montażowy przetwornika do uchwytu silnika
zaburtowego Ä za pomocą dołączonych śrub 16 mm M8 Å,
podkładek płaskich M8 Æ i nakrętek zabezpieczających M8
Ç.
Mocowanie przetwornika na wale napędowym silnika
zaburtowego
1 Wsuń opaski zaciskowe węża À w otwory na uchwycie do
montażu na silniku zaburtowym Á.
2 Załóż opaski zaciskowe węża na silnik zaburtowy Â.
3 Po ustawieniu silnika możliwie blisko linii środkowej obrotu
dokręć opaski zaciskowe.
4 Zamocuj przewód przetwornika do wału silnika lub innego
pewnego miejsca.
UWAGA: Upewnij się, że silnik zaburtowy i przetwornik nie
zahaczają o łódź podczas opuszczania i podnoszenia silnika.
5 Poprowadź przewód sieci Ethernet do miejsca instalacji
przełącznika sieciowego lub do tyłu wyświetlacza
wielofunkcyjnego, uwzględniając następujące ostrzeżenia:
• Unikaj prowadzenia kabla w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
3
6
7
8
9
• Przewód nie może być zgniatany podczas opuszczania
i podnoszenia silnika zaburtowego.
• Nie zaleca się przecinania przewodów, jednak jeśli jest to
konieczne, można kupić praktyczny zestaw montażowy
w sklepie firmy Garmin lub u dealera firmy Garmin.
Załóż opaski w celu unieruchomienia przewodu i zrób okrągłą
pętlę serwisową umożliwiającą obracanie się silnika
zaburtowego.
Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania 12 V DC.
W przypadku przetwornika skierowanego w dół ustaw uchwyt
w taki sposób, aby przetwornik był skierowany prosto w dół.
W przypadku przetwornika skierowanego do przodu ustaw
uchwyt w taki sposób, aby przetwornik był skierowany
w kierunku dziobu łodzi pod kątem, który został określony na
podstawie informacji dotyczących kąta montażu
przetwornika.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. ×
gł.)
9,1 × 4,2 × 17 cm (3,6 × 1,7 × 6,7 cala)
Masa
800 g (1,8 uncji)
Maksymalne zużycie
energii
10 W
Zakres temperatur
• Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
(od 32°F do 104°F)
• Temperatura przechowywania: od -40°C
do 70°C (od -40°F do 158°F).
Materiał
Tworzywo ASA
Maksymalna głębokość*
91 m (300 stóp)
Częstotliwość
417 kHz
* Zależy od umiejscowienia przetwornika, stopnia zasolenia
wody, typu dna i innych warunków wodnych.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Panoptix™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub
jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising