Garmin | Map Update Process | Garmin Map Update Process

Garmin Map Update Process
การปรับปรุงแผนที่ในอุปกรณ์ Garmin ของคุณ
การสร้างแอคเคาท์ myGarmin™
หากคุณไม่มีแอคเคาท์ myGarmin ให้สร้างแอคเคาท์ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนอุปกรณ์
1. ไปที่ http://my.garmin.com
2. คลิก สร้างแอคเคาท์ใหม่
3. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น
4. คลิก เงื่อนไขการใช้งาน และ ประกาศความเป็นส่วนตัว และอ่านข้อตกลง
5. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน และ ประกาศความเป็นส่วนตัว และคลิก ถัดไป
6. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการติดต่อสื่อสารแต่ละประเภทที่คุณต้องการสมัครสมาชิก
7. คลิก สมัครสมาชิก เพื่อสมัครสมาชิกการติดต่อสื่อสารที่เลือก หรือคลิก ไม่สมัครสมาชิก เพื่อข้ามการสมัครสมาชิกทั้งหมด
คุณจะล็อกอินเข้าสู่แอคเคาท์ myGarmin ของคุณโดยอัตโนมัติ
การลงทะเบียนอุปกรณ์
ไปที่ http://my.garmin.com และล็อกอินแอคเคาท์ myGarmin ของคุณ
หมายเหตุ: หากคุณไม่มีแอคเคาท์ myGarmin ให้คลิก สร้างแอคเคาท์ใหม่ เพื่อสร้างแอคเคาท์
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของสำหรับอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ในการค้นหาคู่มือสำหรับเจ้าของสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ www.garmin.com/support และคลิก Product Documentation ป้อนข้อมูลที่จำเป็น
และเลือกคู่มือสำหรับภาษาที่ต้องการของคุณ
3. จากแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ลงทะเบียน
4. เลือกประเภทอุปกรณ์ที่คุณต้องการลงทะเบียน
5. ตรวจสอบว่าคุณมีรายการที่แนะนำ และคลิก ดำเนินการต่อ
6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
1.
การซื้อการปรับปรุงแผนที่
คุณสามารถตรวจสอบการปรับปรุงที่มีจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนของคุณ
1. ไปที่ http://my.garmin.com และล็อกอินแอคเคาท์ myGarmin ของคุณ
2. คลิกแท็บ myMaps แผนที่ที่ติดตั้งปัจจุบันและการปรับปรุงที่มีจะแสดงรายการถัดจากอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแต่ละเครื่อง
หมายเหตุ: หาก “มีการปรับปรุงฟรี” ปรากฏถัดจากอุปกรณ์ อุปกรณ์นั้นมีสิทธิ์รับการปรับปรุงแผนที่ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงฟรีจาก myGarmin
กรุณาดู การดาวน์โหลดการปรับปรุงแผนที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
3. คลิก มีการปรับปรุง ถ้ามี เพื่อดูการปรับปรุงแผนที่ที่มีจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
4. คลิก เพิ่มลงในรถเข็น เพื่อซื้อการปรับปรุง และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์
การดาวน์โหลดการปรับปรุงแผนที่
คุณสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงแผนที่ฟรี และการปรับปรุงแผนที่ที่ซื้อได้จากแอคเคาท์ myGarmin ของคุณ
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของสำหรับอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2. ไปที่ http://my.garmin.com และล็อกอินแอคเคาท์ myGarmin ของคุณ
การแจ้งจะปรากฏในแท็บ หน้าแรก จะแจ้งคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่ที่ซื้อล่าสุด และการปรับปรุงแผนที่ฟรีที่มี
3. เลือกตัวเลือก:
• ในการดาวน์โหลดการปรับปรุงแผนที่ฟรี จากแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สั่งซื้อทันที และไปที่ขั้นตอนที่ 4
• ในการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่ซื้อล่าสุด จากแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เพิ่มในอุปกรณ์ และไปที่ขั้นตอนที่ 7
4. คลิก รับการปรับปรุงฟรี
กรกฎาคม 2010
190-01256-26 Rev. A
พิมพ์ในไต้หวัน
เลือกตัวเลือก:
• เลือก ดาวน์โหลด และคลิก ถัดไป ไปที่ขั้นตอนที่ 6
• เลือก ดิสก์ และคลิก ถัดไป เพื่อให้ส่งข้อมูลแผนที่ถึงคุณในรูปแบบ CD หรือ DVD ทางไปรษณีย์ ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับดิสก์เมื่อคุณได้รับ
6. จดคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ และคลิก ดำเนินการต่อ
7. หาก “กำลังปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์” ปรากฏขึ้น ให้อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน และคลิก ยอมรับข้อตกลง เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ
เป็นเวอร์ชันล่าสุด ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์
8. คลิก ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Garmin Map Update จะเริ่มดาวน์โหลด บันทึกไฟล์นี้ไว้ในที่ที่จำได้ง่าย เช่น เดสก์ทอป
ใช้แอปพลิเคชัน Garmin Map Update เพื่อติดตั้งการปรับปรุงแผนที่ของคุณ
5.
การติดตั้งการปรับปรุงแผนที่
ก่อนการติดตั้งการปรับปรุงแผนที่ คุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Garmin Map Update กรุณาดู หน้า 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของสำหรับอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2. รันแอปพลิเคชัน Garmin Map Update
• บนคอมพิวเตอร์ Windows ให้ดับเบิลคลิก GarminMapUpdateX.X.exe
• บนคอมพิวเตอร์ Mac ให้ดับเบิลคลิก GarminMapUpdateX.X.dmg แล้วดับเบิลคลิก Garmin Map Update.app
3. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปรับปรุง ถ้าจำเป็น และคลิก ดำเนินการต่อ
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน และคลิก ดำเนินการต่อ
5. ป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ ถ้าจำเป็น และคลิก ดำเนินการต่อ
หมายเหตุ: หากคีย์ผลิตภัณฑ์ไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูคีย์ผลิตภัณฑ์ได้โดยล็อกอินแอคเคาท์ myGarmin ของคุณ คลิกแท็บ myMaps และคลิก
รายละเอียด ด้านล่างการปรับปรุงแผนที่ที่คุณต้องการติดตั้ง
หน้าหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏ:
• หากอุปกรณ์ของคุณพร้อมสำหรับการปรับปรุงแผนที่ “พร้อมปรับปรุงแผนที่ของคุณ” จะปรากฏ ไปที่ขั้นตอนที่ 6
• หากอุปกรณ์ของคุณมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ป็อปอัพจะปรากฏขึ้นถามว่าคุณต้องการสำรองและลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์หรือไม่ ไปที่ขั้นตอนที่ 7
6. หาก “พร้อมปรับปรุงแผนที่ของคุณ” ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือก:
• คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อติดตั้งภูมิภาคของแผนที่ที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์
หน้าจะปรากฏขึ้นโดยแสดงความคืบหน้าการติดตั้ง กระบวนการติดตั้งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ไปที่ขั้นตอนที่ 10
• คลิก ขั้นสูง เพื่อเลือกภูมิภาคของแผนที่ หรือเพื่อติดตั้งแผนที่ลงในคอมพิวเตอร์ ไปที่ขั้นตอนที่ 8
7. หากป็อปอัพปรากฏขึ้นถามว่าคุณต้องการสำรองและลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ ให้เลือกตัวเลือก:
• คลิก ใช่ เพื่อลบเพลงและภาพที่จัดเก็บไว้ออกจากอุปกรณ์ของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมาย บันทึกเพลงและภาพในคอมพิวเตอร์ของฉัน เพื่อบันทึกรายการ
ในคอมพิวเตอร์ก่อนลบออกจากอุปกรณ์ของคุณ
• คลิก ไม่ เพื่อเก็บเพลงและภาพที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
8. จากหน้าตัวเลือกขั้นสูง ให้เลือกภูมิภาคของแผนที่เพื่อติดตั้ง การครอบคลุมของภูมิภาคของแผนที่ที่เลือกจะแสดงบนแผนที่กราฟิก
9. จากหน้าตัวเลือกขั้นสูง ให้เลือกปลายทางที่คุณต้องการติดตั้งการปรับปรุงแผนที่ และคลิก ตกลง
หมายเหตุ: การติดตั้งแผนที่ในคอมพิวเตอร์ช่วยให้ใช้ผลิตภัณฑ์แผนที่กับซอฟต์แวร์แผนที่ของ Garmin ได้ เช่น MapSource®, BaseCamp™ และ MapInstall™
การติดตั้งแผนที่ลงในคอมพิวเตอร์จะเพิ่มเวลาที่ต้องการในการดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง
• บนคอมพิวเตอร์ Windows ให้เลือก ติดตั้งในอุปกรณ์เท่านั้น, ติดตั้งในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ หรือ ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เท่านั้น
• บนคอมพิวเตอร์ Mac ให้เลือกหรือลบเครื่องหมายออกจากช่อง ติดตั้งแผนที่สำหรับใช้ในเครื่อง Mac ด้วย
หน้าจะปรากฏขึ้นโดยแสดงความคืบหน้าการติดตั้ง กระบวนการติดตั้งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง
10. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ดำเนินการต่อ
11. คลิก ออก
การปรับปรุงแผนที่ของคุณได้รับการติดตั้งและพร้อมใช้แล้ว
การปรับปรุงแผนที่ในอุปกรณ์ Garmin ของคุณ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising