Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX Wind Pack

Garmin Nexus NX Wind Pack
NX Wind Pack
- Instrument -
Installation och användarmanual
Svensk
WIND Pack
Svensk
1
Svensk
WIND Pack
1
Installation ................................................................................................................................. 5
1.1
Installation av instrument..........................................................................................................6
1.2
Installera WSI-boxen ................................................................................................................8
1.3
Installera vindgivaren................................................................................................................8
1.4
Placering ..................................................................................................................................8
1.5
Montering .................................................................................................................................8
1.6
Montering steg för steg.............................................................................................................9
1.7
Installation av instrument........................................................................................................10
1.7.1
Anslut instrumentet till WSI-boxen .............................................................................. 12
2
Parning av vindgivaren ........................................................................................................... 13
3
Vinterlagring och omparning av givaren ............................................................................... 13
4
Underhåll!................................................................................................................................. 14
5
Byte av givare eller WSI-box / Låsa upp parningen.............................................................. 14
6
Första start (endast i Nexus nätverk) .................................................................................... 15
6.1
Initialisering av instrumentet. ..................................................................................................15
7
Allmänt ..................................................................................................................................... 16
7.1
Hur man använder tryckknapparna ........................................................................................16
7.1.1
Lyse ............................................................................................................................ 17
7.2
Huvudfunktioner .....................................................................................................................17
7.3
Analogue function...................................................................................................................17
7.4
Underfunktioner......................................................................................................................18
7.4.1
Relativ vindhastighet [AWS]........................................................................................ 18
7.4.2
Sann vindhastighet [TWS] .......................................................................................... 18
7.4.3
Bå tfart mot eller med vinden [VMG] ........................................................................... 18
7.4.4
Båtfart [BSP] ............................................................................................................... 18
7.5
Funktioner med Wind Data i Nexus nätverk ...........................................................................19
7.5.1
Geografisk vindriktning [TWD] .................................................................................... 19
8
Inställningar / kalibrering........................................................................................................ 20
8.1
Användar / User inställningar, C10.........................................................................................20
8.1.1
Inställning av dämpning, C11...................................................................................... 20
8.1.2
Val av huvudinformation, C12 ..................................................................................... 20
8.1.3
Knapptrycksljud, C13 .................................................................................................. 20
8.1.4
Val av enhet förr BSP/VMG, C14 ................................................................................ 21
8.1.5
, C22 ........................................................................................................................... 21
8.1.6
Kalibrering av loggivare, C15 ..................................................................................... 21
8.1.7
Referens för fart, Loggivare eller GPS, C16 ............................................................... 21
8.1.8
Referens för kurs, C17................................................................................................ 21
8.1.9
Var är vindgivaren ansluten, C18................................................................................ 22
8.1.10
Demo läge, C19 .......................................................................................................... 22
8.1.11
Analogskalans upplösning, C20.................................................................................. 22
8.2
Inställning / kalibrering av vind, C50.......................................................................................23
8.2.1
Val av enhet för vindhastighet, C52 ............................................................................ 23
8.2.2
Vindhastighets kalibrering, C53 .................................................................................. 23
8.2.3
Justering av visad vindvinkel, C54 .............................................................................. 23
8.2.4
Kalibreringstabell för vindgivaren, C55-C62................................................................ 23
Underhåll och felsökning...................................................................................................................... 24
8.3
Underhåll ................................................................................................................................24
8.4
Felsökning ..............................................................................................................................24
8.4.1
Felsökning, generellt................................................................................................... 24
8.4.2
Fel - åtgärd.................................................................................................................. 25
8.5
Ominitialisering av ett instrument ...........................................................................................25
9
Specifikationer......................................................................................................................... 26
9.1
Tekniska specifikationer .........................................................................................................26
10
Garanti...................................................................................................................................... 27
2
WIND Pack
Svensk
Innehå ll i förpackningen
Nexus Wind Data levereras tillsammans med alla monteringsdetaljer. Kontrollera varje
del före installationen.
Antal
1
1
1
21
1
1
2
2
1
2
2
1
5
5
1
1
3
1
1
3
Benämning
NX Wind Instrument
WSI-box
Instrument skydd
Borrmall för instrument
Installation och användarmanual
Garantikort
Monteringsskruvar till instrumentet
Plastmuttrar
Baklock till instrument
Silikontub
Buntband
Nexus Nätverkskabel, 8 m (26 ft)
Ändhylsor, 0,25 mm (0.1 inch)
Ändhylsor, 0,75 mm (0.3 inch)
3m röd batterikabel
3m svart batterikabel
Monteringskruvar till vindgivaren
Trådlös vindgivare
Vindgivarfäste
Monteringsskruvar för WSI-box
Referens
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
8
10
11
11
12
13
19
20
20
21
Fyll i garantikortet
När du har kontrollerat att alla ovanstående artiklar finns med i förpackningen, ber vi dig
att fylla i garantikortet och skicka det till generalagenten.
Genom att skicka in garantikortet hjälper du oss att ge dig snabb och korrekt hjälp om
det uppstår problem med produkten. Behåll alltid ditt inköpskvitto.
3
Svensk
WIND Pack
NX Sea Data
- Instrument -
Installation and Operation Manual
English
4
WIND Pack
1
Svensk
Installation
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, WSI-box/Server och instrument.
3. Installera först givarna, sedan WSI-box/Servern och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så enkel och bra
installation som möjligt. Planera noga var du skall placera givarna, WSI-boen/Servern
och instrumenten. Lämna också plats för ytterligare instrument.
Några ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta inte av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att WSIboxen/Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg inte på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet. Den medföljande
packningen räcker väl till för att täta.
- Dra inte kablar i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i vatten.
- Dra inte kablar nära utrustning som avger stor elektromagnetisk strålning:
generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att minimera risken för
störningar på ditt system.
- Stressa inte, ta god tid på dig. Då är en bra installation lätt att åstadkomma.
Följande material behövs:
Avbitartång och skaltång.
En liten skruvmejsel.
Hålsåg för instrumentet, 63 mm.
5 mm borr för monteringshål.
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus förlängningskabel på
8m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du använda eventuell överbliven nätverkskabel från
andra installationer. Samma typ av kabel används för alla installationer, så väl för
givare som för instrument.
Om du är tveksam angå ende installationen, tag hjälp av en marinelektronikinstallatör.
5
Svensk
1.1
WIND Pack
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera instrumentet.
2. Borra de två skruvhålen med en 5 mm borr.
3. Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i de två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln från Servern till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattång.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta må ste göras för att undvika
korrosion
6
WIND Pack
Svensk
Silikonfett
Silikonfett
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspår.
Montera och skruva fast täckkå pan på instrumentets kontakthus med tillhörande
skruv..
7
Svensk
WIND Pack
1.2 Installera WSI-boxen
Ta bort skyddslocket och borra de tre monteringshålen med en
2.8mm borr. Montera WSI-boxen med de medföljande skruvarna.
Stryk på silikonfett på skruvterminalerna (för att undvika korrosion)
Anslut nätverkskabeln till terminaler 13, 14, 15 och 16. Kabeln
skall kopplas så att färgangivelsen på locket följs.
1.3
1.4
Installera vindgivaren
Placering
Givaren skall monteras på en horisontell yta i masttoppen. Om masttoppen lutar, måste
en kil användas mellan givarfästet och underlaget. För Seldénmaster med 15 lutning
finns en kil som tillbehör: (art.nr 67400-15).
OBS! Givaren måste paras med WSI-boxen innan den monteras, se kap 2.
1.5
Montering
Vindgivare skall monteras så att propellern är lodrät när båtens akterstag är fullt ansatt.
Om monteringsytan på masttoppen sluttar, kilas mastfästet.
För vindgivaren (1) framifrån in i fästet (2). Vrid åt muttern (3) FÖR HAND. Fäst
säkerhetsklämman (4) bakom muttrarna.
8
WIND Pack
1.6
Svensk
Montering steg för steg
1. Använd fästet som mall och
markera monteringshålen
2. Borra de tre monteringshålen
med en 3,2mm borr
3. Montera fästet med de tre
medföljande skruvarnma
4. För in givaren I fästet framifrån
och bakåt
5. Dra åt låsmuttern med handkraft
6. Montera låsklämman
9
Svensk
1.7
WIND Pack
Installation av instrument
10. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera
instrumentet.
11. Borra de två skruvhålen med en 5 mm borr.
12. Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
13. Tag därefter bort borrmallen.
14. Skruva i de två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
15. Montera instrumentet.
16. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
17. Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
18. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln från Servern till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattång.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta må ste göras för att undvika
korrosion
10
WIND Pack
Svensk
Silikonfett
Silikonfett
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspår.
Montera och skruva fast täckkå pan på instrumentets kontakthus med tillhörande
skruv..
11
Svensk
WIND Pack
1.7.1 Anslut instrumentet till WSI-boxen
Alla instrument ansluts till Nexus Nätverk. Alla kablar har samma
färgkodade kabel.
12
WIND Pack
2
Svensk
Parning av vindgivaren
För att din givare inte skall störa eller störas av andra givare måste den paras med
WSI-boxen. Givaren och WSI-boxen kommer då att få ett unikt
kommunikationsnummer och ingen annan kan avläsa informationen från din givare.
a.
Se till att givaren är laddad
Om givaren har legat I mörker en längre tid måste du först se till att batterierna
laddas. Lägg givaren så att solcellen hamnar i ljus under ett par timmar.
b.
Parning!
Håll givaren nära WSI-boxen, helst inte längre än 2m. Tryck sedan in INIT
knappen (se bild nedan) med det medföljande verktyget.
Om batterilocket är öppet kan man se att en lysdiod blinkar 2ggr under 2
sekunder innan den slocknar. Nu är givaren parad med WSI-boxen.
Om parningen av någon anledning misslyckades, blinkar lysdioden en tredje
gång. Du bör då se till att nollställa WSI-boxen och givaren enligt
beskrivningen nedan.
3
Vinterlagring och omparning av givaren
Givaren kan försättas I vintersovläge. Detta görs genom att hålla inne INIT
knappen I minst 5 sek. Givaren kan sedan paras igen med samma (eller en annan
WSI-box) när den åter skall monteras. Se procedur enligt ovan.
13
Svensk
4
WIND Pack
Underhåll!
Om du har använt din givare under ett antal år, kan du vara tvungen att byta ut de
uppladdningsbara batterierna.
OBS, använd endast originalbatterier (NiMH) från Nexus.
Viktigt, byt aldrig batterier I starkt solljus. Om detta måste ske, täck över solcellen
medan batteriet byts.
Öppna batteriluckan genom att lossa de två skruvarna, koppla loss kontakten för
det gamla batteriet och anslut det nya.
OBS, se till att batteriet hamnar på en batteriåterlämningcentral.
5
Byte av givare eller WSI-box / Låsa upp parningen
Om man måste byta ut sin trådlösa vindgivare eller WSI-box, måste WSI-boxens
parning till givaren brytas. För att släppa parningen mellan WSI-boxen och en givare,
följ dessa instruktioner:
A Från ett NX Sea Data
1. Håll SET knappen nertryckt i 2 sekunder
2. Stega med PLUS tills texten C15 visas.
3. Skriv ner värdet för C15.
4. Tryck SET (kort) och ställ in värdet 99.9 med MINUS, PLUS och PAGE. Avsluta
med att trycka SET.
5. Nu har WSI-boxen släppt sin parning och du kan ställa tillbaks det värde för C15
som du skrev ner i under punkt 3.
Låsa upp parningen på vindgivaren
För att släppa parningen på en vindgivare, trycks knappen på givaren (se bilden på
föregående sida) in med det medföljande verktyget under mer än 5 sekunder (tills
dioden slocknar).
14
WIND Pack
6
Svensk
Första start (endast i Nexus nätverk)
6.1
Initialisering av instrumentet.
Vid uppstart av instrumentet utförs en självtest. Displayen visar
först alla segment, därefter visas versionsnummer och
enhetsnummer på Nexus bussen. När givaren är ansluten till
instrumentet har instrumentet ett fast enhetsnummer ( nr.9).
Efter den första uppstarten efter installationen blir du ombedd att
trycka på en knapp [PrESKEY] Detta kommer att ge instrumentet
ett enhetsnummer på Nexus bussen. Detta kommer endast att
ske om flera NX2 instrument är inkopplade på bussen.
OBS! Om fler instrument är
nyinkopplade på Nexus bussen må
ste du vänta på texten ”Init OK” innan du trycker på nästa
instrument.
Den enhet som är bussadministratör, NX2 Server eller Wind
instrumentet kommer att ge det första instrumentet
enhetsnummer 16, nästa 17 osv.
Bilden till höger visar att instrumentet har versionsnummer 1.00
och enhetsnummer 16
15
Svensk
7
WIND Pack
Allmänt
7.1
Hur man använder tryckknapparna
Huvudfunktion
Skenbar
vindvinkel
Infotext
Sann
vindvinkel
Underfunktion
CLEAR
Ett tryck på
CLEAR,
nollställer ett
värde.
MINUS
Ett tryck på
MINUS stegar
till nästa
underfunktion
eller minskar ett
värde i
inställningsläge.
PAGE
Ett tryck på
PAGE växlar till
nästa analoga
sida
PAGE används
också för att
flytta cursorn I
ändringsläge
16
PLUS
Ett tryck på
PLUS stegar till
tidigare
underfunktion
eller ökar ett
värde i
inställningsläge.
SET
Ett tryck på
SET låser upp
eller låser en
siffra för
redigering.
När den är
upplåst blinker
den och kan
ändras med
MINUS, PLUS
eller PAGE
WIND Pack
7.1.1
Svensk
Lyse
1. Tryck ned PAGE I ca 2 sekunder
2 sek
2. välj ljusnivå med PLUS
3. bekräfta vald nivå med SET
7.2
Huvudfunktioner
Överst visas skenbar vindvinkel, [AWA] (Apparent Wind Angle).
Alternativt kan sann vindvinkel, [TWA] (True Wind Angle) om
loggivare är ansluten
Detta är något man normalt gör en gång för alla vid installationen,
se inställningar
Visas ett minus [-] tecken framför [AWA] eller [TWA] innebär det
att vinden kommer in på babords sida.
7.3
Analogue function
Den analoga skalan visar vindvinkeln +/- 180° (5 grader / segment).
Texten [APP = apparent/skenbar] eller [TRU = true/sann] visas när PAGE-knappen
trycks. För en skala med högre upplösning (60 grader) se inställningar.
TWD 360
Om en kompassgivare eller GPS antenn är
ansluten till systemet, kan geografisk vindvinkel
visas (TWD).
För att välja referens, Se 8.1.8
17
Svensk
WIND Pack
7.4
Underfunktioner
Välj underfunktion med PLUS eller MINUS
Ledtext till underliggande information visas i den mittersta raden
utom vid funktionsbyte av analog visning, då informationstext om
vald analogfunktion visas blinkande under två sekunder.
Du kan ”parkera” vald kombination av funktioner så att de
automatiskt visas vid uppstart.
Tryck samtidigt på PAGE och SET samtidigt och displayen
blinkar till som kvittens på att ”parkering” utförts.
7.4.1
Relativ vindhastighet [AWS]
Texten [AWS] (Apparent Wind Speed) och den relativa
vindhastigheten visas. Texten [AWS] visas växlande med
information om vald enhet,
Knop [KTS], Meter/s [M/S] eller Beufort [BF].
7.4.2
Sann vindhastighet [TWS]
Texten [TWS] (True Wind Speed) och den sanna vindhastigheten
visas. TWS är kompenserad för bå tens fartvind loggivare må ste
vara ansluten. Texten [TWS] visas växlande med information om
vald enhet, Knop [KTS], Meter/s [M/S] eller Beufort [BF].
7.4.3
Bå tfart mot eller med vinden [VMG]
Texten [VMG] (Velocity Made Good) och
hastighet rakt mot (eller rakt frå n) vinden
visas. Kräver loggivare eller att loggsignal
byglas frå n t.ex.NX2 logginstrument.
Information om bå tfart kan även få s via
Nexus nätverk.
VMG = 0.0 knop när Du seglar med
sann vindvinkel 90 grader tvärs bå
ten och VMG = bå tfart när Du gå r
med motor rakt mot (eller med)
vinden. Se figur.
7.4.4
Båtfart [BSP]
Texten [BSP] och bå tfart (vattenhastighet) visas. Text [BSP]
visas växelvis med vald enhet, [KTS], [KMH] eller [MPH].
När loggivare ansluts får Du tillgång till sann vindhastighet och
vindvinkel, VMG, Båtfart, Tripp samt vattentemperatur.
18
WIND Pack
Svensk
7.5 Funktioner med Wind Data i Nexus nätverk
Genom att ansluta Wind instrumentet till Nexus nätverk kan flera
nya funktioner aktiveras under förutsättningen att motsvarande
givare eller information finns tillgänglig.
Bonusfunktion:
Om Du använder racetimern på Multi eller Log instrumentet
kommer Wind Data automatiskt att visa en grafiskt nedräknings
timer, från 60s till start.
På bilden till höger är det 45 sekunder kvar till start.
7.5.1
Geografisk vindriktning [TWD]
Text [TWD] visas kortvarigt, därefter visas t.ex.[SSW], [NO],
[WNW] etc. tillsammans med numerisk vindriktning i grader.
Grafisk visning av TWD blir också tillgänglig. Tryck på PAGE tills
dess att [TWD 360] visas tillsammans med geografisk
vindriktnings ”pil”.
Saknas kompassgivare kan en GPS navigator delvis ersätta
kompassinformationen med COG (kurs över grund) under
förutsättning att båten gör fart genom vattnet. En stillaliggande
”GPS” kommer att orsaka slumpmässig visning av [TWD]. Ändra
inställning från [Hdc] till [COG], .
Varje sektor motsvarar 5°
Kontroll av geografisk vindvridning kan göras genom att sätta
en ”markör” vid aktuell vindriktning. Markören ligger kvar tills dess
att Du sätter en ny, bryter spänningen eller kopplar ur funktionen.
En vindvridning på 5° blir därför lätt att upptäcka även efter flera
timmars segling.
Välj funktion [TWD 360°] med PAGE , och när texten [TWD]
blinkar trycker Du SET
Du har nu satt ”markören” vid aktuell geografisk vindriktning. Vid
en bestående vindvridning blir ”markören” kvar blinkande och
verklig riktning visas med ”fast” sektor.
19
Svensk
8
WIND Pack
Inställningar / kalibrering
För att komma in i Inställningar skall Du hålla SET nedtryckt i
minst 2 sekunder. Du återgår till normaldrift genom att trycka
PAGE följt av SET (när texten [rEt] visas).
Välj önskad huvudkalibreringsgrupp [C10 eller C50] genom att
trycka på PAGE.
C10 - C15 = USR, Användarinställningar.
C50 - C62 = WND, Vindgivarinställning/kalibrering.
Därefter väljs respektive inställning/kalibrering inom
huvudkalibreringsgruppen med MINUS och PLUS .
För att ändra, tryck SET .Markören blinkar på den siffra som kan
ändras, använd (minus) MINUS för att minska värdet och (plus)
PLUS för att öka, samt (markör) PAGE för att flytta till nästa
siffra. När Du är klar trycker Du åter SET (motsvarar datorns
ENTER knapp).
8.1
Användar / User inställningar, C10
För att å tergå till normaldrift tryck SET när [rEt] visas.
8.1.1
Inställning av dämpning, C11
Dämpning av vindvinkel, vindhastighet, båtfart, VMG mm., välj
mellan [d0] (0s) och [d9] (1’20)
För att ändra dämpningen tryck på SET och ändra med MINUS
eller PLUS och lagra med SET.
8.1.2
Val av huvudinformation, C12
Inställning av vad som skall visas på de övre siffrorna. Det finns
fem olika val.
AWA
TWA
Relativ vindvinkel. Loggivare krävs ej.
Sann vindvinkel relativt båten. Loggivare eller
GPS krävs.
8.1.3
Knapptrycksljud, C13
Välj On om du vill att ett ljud skall kvittera knapptryckningar, OFF
om du vill stänga av!.
20
WIND Pack
8.1.4
Svensk
Val av enhet förr BSP/VMG, C14
Välj enhet för fart, knop [KTS], km/h [K/h] eller miles/h [m/h].
8.1.5
, C22
8.1.6
Kalibrering av loggivare, C15
Om en WSI-box eller NX2 Server finns I systemet och
båtfarten redan är kalibrerad, behöher du inte göra detta på
nytt.
Kalibreringsvärde för båtfart (1.00 - 1.99)
8.1.7
Referens för fart, Loggivare eller GPS, C16
Välj fartgivare. loggivare, Nexus eller GPS (SOG)
BSP – Loggivaren är ansluten direct till Wind instrumentet
NEX – Loggivaren är ansluten till en WSI-box eller Server och
båtfarten fås via Nexus Nätverk.
SOG – SOG från en GPS antenn som är ansluten till systemet.
8.1.8
Referens för kurs, C17
Välj fartgivare. kursgivare, OFF, HDC, COG eller STA (statisk)
OFF – Ingen kursgivare är vald
HDC – Kompasskurs, en kompassgivare är ansluten till systemet
och kursen kommer via Nexus Nätverk
COG – COG från GPS antenn som är ansluten till systemet.
STA – Statisk läge. Detta läge kan användas om systemet används på land.
21
Svensk
WIND Pack
OBS! [COG] som referens fungerar endast när båten rör sig.
8.1.9
Var är vindgivaren ansluten, C18
[On] = Sätt C18 till On om en vindgivare med kabel (ej trådlös)
är ansluten till detta wind instrument.
[OFF] = Sätt C18 till OFF om en trådlös vindgivare (tillsammans
med en WSI-box) används eller om en NX2 Server finns med i
systemet och vindgivaren är ansluten till Ser vern.
8.1.10 Demo läge, C19
Detta instrument har ett inbyggt demonstrationsläge som kan
användas för träning. När detta läge är valt kommer tes´xten
DEM att visas var sjunde sekund.
8.1.11 Analogskalans upplösning, C20
NX wind instrument kan visa den analoga vindvinkeln med en
180 graderskala eller en 60 gradersskala.
Om C20 sätts till ON kan skalan växlas mellan 180 grader eller
60 grader. Man växlar mellan de två skalorna med PAGE.
MIX 180°
MIX 60°
Texten MIX 180° betyder att bade skenbar och
sann vind visas med en 180° skala.
Texten MIX 60° betyder att bade skenbar och
sann vind visas med en 60° skala.
22
WIND Pack
8.2
Svensk
Inställning / kalibrering av vind, C50
För att å tergå till normaldrift, tryck SET när [rEt] visas.
8.2.1
Val av enhet för vindhastighet, C52
Enheten få r vindhastighet kan väljas mellan [KTS] för knop,
[m/s] för meter/s samt [BF] för Beufour.
8.2.2
Vindhastighets kalibrering, C53
Använd 1.50 för enkelvingesgivarna (med 2 propellerblad)
Använd 1.70 för dubbelvingesgivarna (med 3 propellerblad)
8.2.3
Justering av visad vindvinkel, C54
Justering av mindre vinkelfel efter montering av givaren, eller när
vindgivaren avsiktligt placerats t.ex.90° vinkelrätt mot masten.
Inställt värde adderas till vindvinkeln.
Exempel: om vindvinkeln visar +4° när Du gå r rakt mot vinden
med bå tens motor ställer Du C54 till 356° (det är samma sak
som att dra ifrå n 4°).
8.2.4
Kalibreringstabell för vindgivaren, C55-C62
OBS! Detta gäller ej trådlösa givare då detta
kalibreringscertifikat finns lagrat i givarens minne!
Se medföljande kalibrerings certifikat. För varje 45° intervall
anges ett korrektionsvärde. Värdet matas in under respektive
angivet intervall.
Efter kalibrering är vinkelfelet max +/- 1,5°
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
000
045
090
135
180
225
270
315
000°
045°
090°
135°
180°
225°
270°
315°
Ställ in värden efter det medföljande
kalibreringssertifikatet för var 45:e grad
23
Svensk
WIND Pack
Underhåll och felsökning
8.3
•
•
•
•
•
•
Underhåll
Rengör endast instrumenten med mild tvållösning. Använd ej högtryckstvätt!
Förvaring under en längre tid i sträng kyla rekommenderas ej.
Ta bort vindgivaren från en liggande mast som förvaras över vintern.
Applicera silikonfett på samtliga kontakter redan vid höstupptagningen.
Använd alltid instrumentskyddet då instrumentet ej används.
Kontrollera anslutningar och kablar någon gång om året.
8.4 Felsökning
Innan du kontaktar Nexus agent vill vi att du kontrollerar en del saker. Detta för att vi
skall ha möjlighet att ge bra service.
•
•
Vilka instrument som är kopplade till Nexus Nätverket, med dess versionsnummer
Nexus Nätverksenhets nummer för alla instrument
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fel i elektronisk utrustning beror ofta på felaktiga anslutningar eller inställningar.
Att installationen är gjord enligt instruktionerna
Att alla skruvanslutningar är väl åtdragna
Att inte korrosion uppstått i anslutningar
Att det inte är kontaktfel i anslutningarna
Att batterispänningen är korrekt
Att säkringen inte har bränt och
Att rätt typ av säkring används
Att inte två instrument har samma Id-nummer på Nexus Nätverket
8.4.1
Felsökning, generellt
24
WIND Pack
8.4.2
Svensk
Fel - åtgärd
1 Vindfunktioner
•
•
•
Om vingivaren ger felaktiga eller ”hoppiga” värden kontrollera anslutningar (om
däckgenomföringskontakt används kontrollera den)
Mät med en voltmätare mellan skruv 1 och jord samt skruv 2 och jord, värdet skall
ligga mellan 1.5V till 4V. (mät endast vid vindhastighet över 3 m/s)
Om voltmätaren visar 0V eller 5V är givaren eller anslutning felaktig. (mät endast vid
vindhastighet över 3 m/s)
2 Fartfunktioner
•
•
•
Kontrollera inställningar för C16
Med en voltmätare kan man kontrollera att givaren fungerar. Mät mellan skruv 4 och
jord (alla anslutningar måste vara gjorda) ta upp givaren ur genomföringen. Vrid
långsamt på paddelhjulet, halva varvet skall voltmätaren visa 0V och halva varvet 512V
Vid ”hoppiga värden kontrollera dämpningen (SEA)
3 Felmeddelanden
Följande felmeddelanden kan uppstå:
ERROR 2
ERROR 3
ERROR 10
8.5
Inget Nexus Nätverk, kontrollera anslutningar
Långt uppehåll i dataöverföringen, kontrollera kablar
och Id-nummer
ogiltigt Värde, t.ex. 420°
Ominitialisering av ett instrument
Om flera instrument av misstag har fått samma enhetsnummer
måste de initialiseras om. För att göra detta tryck CLEAR när
displayen visar versions- och enhets-nummer.
Alla instrumenten utför du en självtest och övergår sedan till att
visa texten [PrESKEY]. Följ anvisningarna ovan.
OBS! Om det är problem att göra en ominitialisering, koppla
då bort alla instrument utom ett som har samma
enhetsnummer.
25
Svensk
9
WIND Pack
Specifikationer
9.1
Tekniska specifikationer
Dimensioner:
Givarkabel:
Spänning:
Wind Data instrument: 110 x 110 mm.
25 m
12V DC (10-16V). Instrumentet är
skyddat mot förväxling av batteripoler.
Strömförbrukning:
Instrument:
Vindgivare:
Logg- och temperaturgivare:
9 mA (med max belysning 90 mA).
25 mA
15 mA
Temperaturomr de Lagring:
Användning:
Vikt instrument:
Vikt givare:
Från -30°C till +80°C.
Från -10°C till +70°C.
283 g.
293 g.
CE godkännande
Alla produkter uppfyller EMC kraven för immunitet och emission Enligt EN 50 08-1, and
EN 55022.
26
WIND Pack
Svensk
10 Garanti
27
Svensk
WIND Pack
28
Svensk
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
29
22876-2 Edition 2
WIND Pack
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising