Garmin | Nexus | Garmin Nexus VHF NX1500

Garmin Nexus VHF NX1500
NX1500
- Handhållen VHF Radio -
Användarmanual
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
VHF NX1500
1
VHF NX1500
PROCEDUR VID NÖDANROP
Om du vid en nödsituation är I behov av assistans eller vill kontakta andra fartyg eller
en kustradiostation
ANVÄND KANAL 16!
PROCEDUR VID NÖDANROP:
1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY.
2. Detta är “Namn på fartyget”, följt av:
3. Din anropssignal.
4. Med positionen “din position”
5. Typ av nödsituation.
REKOMMENDATION
Om radion har blivit utsatt för saltvatten, bör den sköljas av i färskvatten.
VIKTIGT
Läs igenom denna manual innan radion används
Spar denna manual, den innehåller viktiga instruktioner om hur NX1500 används.
FEATURES
•
Vattentät konstruktion
Byggd för att klara den tuffa marinmiljön. NX1500 är byggd enligt IPX7.
•
Dubbelvaktfunktion (Dualwatch)
Med ett enkelt knapptryck kan du automatiskt vakta valfri kanal tillsammans med kanal
16.
•
Stor LCD, lätt att läsa
Med dimensionerna 32(H) × 39(B) mm, är NX1500’s display lätt att läsa. Den har även
valbar belysning.
•
Lätt att använda
8 stora tryckknappar på frontpanelen gör NX1500 enkel att använda. Snabbknappar för
volymkontroll samt kanalval gör att NX1500 kan styras med en hand.
2
VHF NX1500
FÖRSIKTIGHET!
•
•
VARNING! Anslut aldrig NX1500 direkt till ett 220V uttag.
VARNING! Hall inte NX1500 på ett sådant sätt att antennen nuddar ved
någon del av kroppen när du sänder. Radion fungerar bäst om mikrofonen
hålls 5-10cm från munnen och antennen vertikalt.
•
UNDVIK att placera NX1500 I direkt solljus eller att utsätta NX1500 för
•
•
UNDVIK att barn leker med NX1500.
UNDVIK att hålla din NX1500 för nära magnetkompassen. NX1500 bör inte
•
VAR FÖRSIKTIG! NX1500 har en vattentät konstruktion enligt
temperaturer under –15°C eller över +55°C.
komma närmare än 1m.
standarden IPX7, IPX7 (1 meters djup under 30 min.). Om NX1500 tappas på
ett hårt underlag kan den spricka eller packningen skadas.
•
SE TILL att batteriet är torrt innan det stoppas in I NX1500. Vatten I
batterifacket kan skada radion.
3
VHF NX1500
Innehåll
1
REGLER FÖR ANVÄNDNING .................................................... 6
1.1
Företräden......................................................................................................6
1.2
Sekretess .......................................................................................................6
1.3
Radiolicens.....................................................................................................6
1.3.1
VHF Certifikat.............................................................................................6
1.3.2
Ansökan om anropssignal..........................................................................6
2
MONTERING AV TILLBEHÖR ................................................... 7
2.1
Installation ......................................................................................................7
2.2
Tillbehör .........................................................................................................7
2.3
Montering .......................................................................................................8
2.3.1
Flexibel antenn...........................................................................................8
2.3.2
Handlovsrem..............................................................................................8
2.3.3
Lithium-ion batteripack ...............................................................................8
3
BATTERILADDNING .................................................................. 9
3.1
3.2
3.3
4
Försiktighet med Lithium Ion Batteri...............................................................9
Brukstid ..........................................................................................................9
Laddning ........................................................................................................9
BESKRIVNING AV NX1500 ...................................................... 10
4.1
5
6
Förklaring av knappar och kontakter ............................................................10
DISPLAY ................................................................................... 11
ANVÄNDNING........................................................................... 12
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
7
Kanalval .......................................................................................................12
Kanal 16...................................................................................................12
Kanalvalslista (Nationellt val av kanaler) ......................................................12
Nationella kanaler L1 och L2....................................................................13
Väderkanaler för USA och Kanada ..........................................................13
Val av standardkanaler.................................................................................13
Justera ljudvolym och squelch nivå ..............................................................13
Ta emot och sända ......................................................................................14
Mottagning ...............................................................................................14
Ställ in sändareffekt .................................................................................14
Sändning..................................................................................................14
BEVAKNING AV KANALER..................................................... 15
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
8
Olika bevakningsfunktioner ..........................................................................15
Sätt ”TAGGAR på en kanal ..........................................................................15
Starta en bevakning .....................................................................................15
Dualwatch ....................................................................................................16
Beskrivning av dualwatch.........................................................................16
Min Kanallista (MY LIST) ......................................................... 17
8.1
9
Välj kanaler som skall finnas i “Min Lista” (MY LIST) ...................................17
INSTÄLLNINGAR...................................................................... 18
9.1
9.2
9.3
9.4
Monitor funktion............................................................................................18
Bakgrundsbelysning .....................................................................................18
Knapplås (KEYLOCK) ..................................................................................19
Val av land (Kanalvalslista) ..........................................................................19
4
VHF NX1500
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
12
12.1
13
14
15
Jaktkanaler .................................................................................................. 21
AVANCERADE INSTÄLLNINGAR............................................21
LCD test....................................................................................................... 21
Version......................................................................................................... 21
Egendefinierade kanaler .............................................................................. 22
Reset ........................................................................................................... 22
FELSÖKNING ............................................................................23
TEKNISKA SPECIFIKATIONER ...............................................23
Generella ..................................................................................................... 23
KANALLISTA.............................................................................23
DECLARATION OF CONFORMITY ..........................................24
GARANTI ...................................................................................25
5
VHF NX1500
1
REGLER FÖR ANVÄNDNING
1.1
Företräden
Läs alla regler för radioanvändning samt se till att ha dessa regelverk till hands.
Nödanrop samt säkerhetsanrop har alltid företräde. Du skall lyssna på kanal 16 om du
inte använder någon annan kanal. Att sända falska nödanrop är brottsligt.
1.2
Sekretess
Information som man fått via radion, får inte föras vidare eller användas för egen
vinning.
1.3
Radiolicens
1.3.1
VHF Certifikat
För att få använda en VHF måste man ha ett s.k. VHF-certifikat, (SRC). Detta får man
efter en kortare utbildning, några kvällar eller en heldag. Man kan även läsa in
kunskaperna med självstudier, och sedan avlägga ett prov. Kostanden för utbildningen
är ca 4-500 kr och provet/certifikatet kostar sedan 200 kr. Certifikatet gäller resten av
livet.
1.3.2
Ansökan om anropssignal
Förutom certifikatet måste man ha tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS, för att få
använda sin VHF. PTS utfärdar ett s.k. ”Tillstånd att använda VHF-radiosändare i
fartyg”. I samband med detta får man också en ”Anropssignal” som är båtens unika
identitet i samband med radiokommunikation. För ”Tillståndet” betalar man årligen en
avgift till PTS på ca 150 kronor.
6
VHF NX1500
2
MONTERING AV TILLBEHÖR
2.1
Installation
Följ bilden nedan för att montera all detaljer på din NX1500:
2.2
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tillbehör
Tillbehör
Lithium-ion batteri
Batterilock
Dragring
Batterilåsning
Gummifodral
Bältesklipp
Flexibel antenn
Handlovsrem
AC laddare
Hållare
12V laddare
Antal.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
VHF NX1500
2.3
Montering
2.3.1
Flexibel antenn
Skruva fast den medföljande antennen enligt figuren nedan. Bär eller håll inte NX1500 i
antennen. Att sända med radion utan att antennen är ansluten, kan skada NX1500.
2.3.2
Handlovsrem
Fäst handlovsremmen enligt figuren nedan.
2.3.3
Lithium-ion batteripack
Ta aldrig ut batteriet om NX1500 är blöt eller hårt nersmutsad. Detta kan resultera i att
vatten eller smuts kommer in i och skadar din NX1500.
8
VHF NX1500
3
BATTERILADDNING
Innan NX1500 används första gången, skall batteriet fulladdas. Om detta görs, ökar
batteriets livslängd.
• Rekommenderad temperatur för laddning: +10°C till +40°C
• Använd medföljande laddare, använd ALDRIG andra typer av laddare.
3.1
Försiktighet med Lithium Ion Batteri
FÖRSIKTIGHET!
ALDRIG: Använda aldrig batterier för aldrig eldas upp.
ALDRIG utsätt aldrig batterierna för vatten. Om batterierna trots allt blir blöta, torka
dem torra innan de skall användas igen..
ALDRIG kortslut aldrig batterierna.
Om ditt batteri verkar ha dålig kapacitet, lämna radion på för att helt ladda ur batteriet.
Ladda sedan upp batteriet helt.
3.2
Brukstid
Under normal användning räcker batterierna ca 14-16 timmar. För mer information, se
tekniska specifikationer.
3.3
Laddning
Placera radion på en plan ventilerad yta och sätt i laddkontakten. När NX1500
laddas visas detta genom att batterinivåindikatorn rör sig. Om batteriet är
fulladdat, slutar indikatorn röra sig och indikerar fullt batteri.
Under laddning fungerar radion men man kan endast sända på låg effekt.
Laddningen tar cirka 7 timmar (beroende på batteriets kondition)
Då radion inte används under en längre tid, är det bra om batterierna
underhållsladdas med jämna mellanrum.
9
VHF NX1500
4
BESKRIVNING AV NX1500
4.1
Förklaring av knappar och kontakter
1.
2.
3.
4.
Kontakt för extern hörlur
Kontakt för laddare
LCD display
PÅ/AV knapp samt Ångraknapp. Håll denna knapp intryckt för att slå på eller av
radion. Ett kort tryck på denna knapp lämnar en funktion.
5. UPP-knappen ökar kanalnumret eller stegar uppåt I volym eller Squelch läget. Denna
knapp stegar också uppåt i meny-läget
6. VOLYM och SQUELCH knapp ett kort tryck på denna knap tar dig till
volymkontrolläget. Stega upp eller ner med UPP/NER knapparna för att välja mellan de
sju volymlägena. Genom att trycka två gånger på denna knapp kommer man till Squelch
läget. NX1500 går automatiskt tillbaks till normalläge efter 5 sek. Ett långtryck på
Volymknappen, tar dig till Monitorläget där scuelchen är helt open.
7. NER-knappen minskar kanalnumret eller stegar nedåt i volym eller Squelch läget.
Denna knapp stegar också nedåt i meny-läget
8. ENT knappen. Ett kort tryck på denna knapp sätter en “TAG” på den kanal du har valt
(texten On visas bredvid kanalnumret). ENT knappen bekräftar också ett val i menyläget.
9. Högtalare
10. MIKROFON
11. H/L knappen. Denna knapp används för att välja hög (5W) eller låg (1W) uteffekt.
12. .MENY knappen. Tryck meny-knappen för att komma in I meny-läget. Displayen visar
10
VHF NX1500
D/WATCH, använd UPP eller NER knapparna för att välja funktion. Tryck ENT för att
bekräfta valet, för att lämna meny-läget, tryck kort på knappen PÅ/AV.
13. Kanal 16 knappen. Detta är en snabbåtkomstknapp för kanal 16. I HUNT-S läge,
lämnar radion meny-läget med denna knapp.
14. PTT knapp. Tryck och hall denna knapp intryckt när du ska tala I NX1500. Släpp
knappen för att ta emot ett röstmeddelande.
15. ANTENN KONTAKT Anslutning av antennen.
5
DISPLAY
TEXT All meny eller inställningstext visas här. Här visas också radions status.
TAG INDIKATOR Texten On visas om en kanal är “TAGGAD” det vill säga om den skall
användas i full- eller prioritets-övervakning. Denna On symbol används också för den
egendefinierade användarlistan (MY LIST).
3. OFF symbol Denna OFF symbol används för den egendefinierade användarlistan.
4. KANALLISTEVAL “INT” visas när internationella kanallistan är vald; “US” om USkanallistan är vald, “CAN” för Kanada, “ATIS” ATIS används inte i denna version.
5. DUALWATCH INDIKATOR Används inte i denna version
6. LÅG UTEFFEKT INDIKATOR. “LOW” visas när låg (1W) uteffekt är vald.
7. DUPLEX INDIKATOR. Visas när en duplex kanal är vald.
8. Används inte i denna version
9. KANALVAL. Visar vilken kanal som valts.
10. BATTERI INDIKATOR. Indikerar batteristatus.
1.
2.
11
VHF NX1500
6
ANVÄNDNING
6.1
Kanalval
6.1.1
Kanal 16
Kanal 16 (Nöd och anropskanal) Används för att etablera kontakt med ett annat fartyg
eller kustradiostation. Kanal 16 bevakas alltid i dualwatch, prioritets och
fullskanningsläget.
) Tryck
eller
/
för att välja kanal 16, LCD fönstret kommer att se ut
enligt följande:
Kanal 16
6.2
Kanalvalslista (Nationellt val av kanaler)
NX1500 kan ställas in för det land den skall användas i. Om din NX1500 skall
användas i Sverige bör du ställa in SWEDEN som kanalvalslista. Du får då tillgång till
fritidsbåtskanalerna (L1-L3) samt fiskekanalerna (F1-F3).
)
Steg 1
Tryck
för att komma in i menyn. Stega med
eller
knapparna tills texten
SETUP visas enligt figur 1.
) Steg 2
Tryck
för att komma in I inställningar ( SETUP). Använd
eller
knapparna
för att stega till landsvalet (COUNTRY) enligt figur 2.
Figur 1
)
Figur 2
Steg 3
Tryck
för att komma in i landsvalslistan. Använd
eller
knapparna för att
välja land eller Knalvalslista välj SWEDEN om din NX1500 skall användas i Sverige och
bekräfta med
. För att återgå till normalläge, tryck
För mer information, se 9.4
12
VHF NX1500
6.2.1
Nationella kanaler L1 och L2
Kanalerna L1, L2, L3 samt F1-F3 återfinns mellan kanal 88 och 01. För att få tillgång till
dessa, måste NX1500 ställas in på SWEDEN, se ovan.
Kanal L1
kanal L2
6.2.2
Väderkanaler för USA och Kanada
Dessa kanaler återfinns mellan kanal 88 och 01. Observera att dessa kanaler endast
får användas i USA samt att man måste välja US eller Canada i Kanalvalslistan.
Väderkanal för USA
6.3
Tryck
Val av standardkanaler
eller
För att välja kanal.
eller
nedåt! När
snabbare takt.
6.4
Tryck
Väderkanal för Kanada
stegar uppåt I kanallistan.
stegar
hålls nertryckt, stegar kanalnumret uppåt eller neråt i
Justera ljudvolym och squelch nivå
för att komma åt ljudvolymkontrollen. Öka / minska med
Ljudvolymen kan väljas i 7 steg. Tryck
eller
.
för att återgå till kanal 16. NX1500 kommer
att återgå till normalläge efter 5 sekunder.
Tryck
eller
två gånger, för att komma åt squelchnivåkontrollen. Öka / minska med
. Squelchen kan väljas i 7 steg. Tryck
kommer att återgå till normalläge efter 5 sekunder.
13
för att återgå till kanal 16. NX1500
VHF NX1500
VOLYM kontroll
6.5
SQUELCH Kontroll
Ta emot och sända
Slå på radion och ställ in önskad volym och Squelch nivå.
6.5.1
Mottagning
När NX1500 tar emot en signal, visas texten “BUSY” (UPPTAGEN) högst upp i fönstret.
Mottagning
6.5.2
Ställ in sändareffekt
Enligt de regler som finns för radiokommunikation, har en del kanaler alltid hög uteffekt
och en del kanaler alltid låg uteffekt.
Om den kanal du valt har möjlighet att växla mellan hög eller låg uteffekt, gör du det
med
6.5.3
Sändning
När du skall sända med NX1500 trycker du in PTT knappen (som sitter på sidan av
radion) och talar i mikrofonen på NX1500 frontpanel. Om hög uteffekt är vald visas
texten, “TX HIGH” om låg uteffekt valts visas, ”TX LOW”. Släpp PTT knappen när du
skall gå till mottagarläge.
Sändning med hög effekt
14
sändning med låg effekt
VHF NX1500
7
BEVAKNING AV KANALER
7.1
Olika bevakningsfunktioner
Att bevaka flera kanaler samtidigt kan vara mycket effektivt. NX1500 har tre olika
bevakningsfunktioner:
Dualwatch bevakar kanal 16 samtidigt som en annan valfri kanal
Tag Scan bevakar samtliga ”TAGGADE” kanaler inklusive kanal 16
Priority Scan prioritetsbevakning, denna funktion bevakar alla kanaler som är
”TAGGADE” men hoppar alltid till kanal 16 mellan varje ”TAGGAD” kanal.
7.2
Sätt ”TAGGAR på en kanal
För att kunna använda funktionen Tag Scan eller Priority Scan måst man sätta
”TAGGAR” på de kanaler man vill bevaka. Gå till den kanal du vill ”TAGGA” med
eller
och tryck på
”TAGGEN”
. Varje gäng
Lagrar kanalen
trycks, sätter man på eller stänger av
Lagrad ”TAGGED”
Det går att ta bort alla TAGGAR på samtliga kanaler genom att gå in i menyn med
stega ner till CLR TAG (Ta bort TAGGAR) med
Ta bort alla “TAGGAR”
7.3
,
och bekräfta med
Alla ”TAGGAR” borttagna
Starta en bevakning
Priority scan Tryck på
och välj P/SCAN med
eller
och bekräfta med
eller
Prioritetsbevakningen startar nu. För att stoppa bevakningen, tryck
Om en signal tas emot kommer NX1500 stanna på denna kanal tills signalen
försvinner.
och välj T/SCAN med
eller
och bekräfta med
Tag scan Tryck på
Prioritetsbevakningen startar nu. För att stoppa bevakningen, tryck
15
eller
.
.
.
.
VHF NX1500
Om en signal tas emot kommer NX1500 stanna på denna kanal tills signalen
försvinner.
Prioritetsbevakning
7.4
Tag bevakning
Dualwatch
7.4.1
Beskrivning av dualwatch
Dualwatch bevakar valfri kanal tillsammans med kanal 16. Gå till den kanal du vill
bevaka, tryck
och bekräfta med
.
NX1500 växlar nu mellan kanal 12 och kanal 16
16
VHF NX1500
8
Min Kanallista (MY LIST)
Normalt används endast ett fåtal av de tillgängliga kanalerna i en kanalvalslista. Därför
kan du i NX1500 skapa din egen lista (MY LIST).
När en sådan lista är skapad, kan den väljas på två sätt:
Snabbval genom att trycka på on
och
samtidigt.
Eller
Tryck
8.1
Tryck
, stega upp till MY LIST med
och bekräfta med
Välj kanaler som skall finnas i “Min Lista” (MY LIST)
, stega upp till SETUP med
Stega till MY LIST med
och bekräfta med
och bekräfta med
Texten SELECT visas:
Stega mellan kanalerna med
eller
. Genom att trycka på
, växlar du mellan
texten On (på) och OFF (av). De kanaler du sätter till On är de som kommer att finnas i
Min Lista (MY LIST)
MY LIST Funktionen
Lägg till i MY LIST
Ta bort ur MY LIST
OBS:Egendefinierade kanaler (P0 to P9) kommer inta att synas I denna
lista, däremot kommer exempelvis L1 och L2 att finnas med.
17
VHF NX1500
9
INSTÄLLNINGAR
9.1
Monitor funktion
Om du trycker ner
knappen I 2 sekunder kommer Squelch nivån att sänkas till ett
minimum. Detta används för att ta mot mycket svaga signaler. För att avsluta
Monitorläget, tryck vilken knapp som helst utom
.
Monitorfunktionen kan stängas av. Man kan även välj hur lång tid Monitorfunktionen
skall vara på. Tryck
för att komma in I menyläget. Välj SETUP med
eller
.
Tryck
för att komma in I inställningar. Stega till texten SQL KEY visas med
eller
. För Monitor funktionen kan följande val göras: OFF (funktionen avstängd) 5SEC
(Monitorfunktionen open I 5 sekunder) 10SEC (Monitorfunktionen open I 10 sekunder).
Monitor
9.2
Bakgrundsbelysning
NX1500 är utrustad med bakgrundsbelysning av knappar och display Du kan välja
mellan följande lägen: OFF (alltid av), 5SEC (på i 5 sekunder efter senaste
knapptrycket), 10SEC (på i 10 sekunder efter senaste knapptrycket), 20SEC (på i 20
sekunder efter senaste knapptrycket) samt ON (alltid på)
För att välja, tryck
bekräfta med
med
eller
för att komma In I menyn, välj SETUP med
. Välj LIGHT (belysning) med
eller
och bekräfta med
mellan de fem alternativen och bekräfta med
Belysningsval
Alltid av
18
eller
.
och
. Välj
VHF NX1500
Belysning på i 5sek
9.3
Alltid på
Knapplås (KEYLOCK)
Denna funktion möjliggör att låsa knapparna så att inga ofrivilliga val görs. Tryck
att komma in i menyläge, stega till SETUP med
eller
och bekräfta med
för
.
eller
till KEYLOCK visas och bekräfta med
. Det finns tre val för
Stega med
knapplås: OFF (inget knapplås), 5SEC (knapplåset aktiveras efter 5 sekunder) 10SEC
(knapplåset aktiveras efter 10 sekunder).Om OFF är valt kommer inte knapplåset att
aktiveras. Om 5 eller 10 SEC har valts kommer knapplåset att aktiveras 5 eller 10
sekunder efter att en knapp är nertryckt. För att tillfälligt avaktivera knapplåset, håll
knappen nedtryckt i 3 sekunder.
Låst
9.4
Hur man låser upp
Tryck
3 sekunder
upplåst
Val av land (Kanalvalslista)
NX1500 kan ställas in för det land den skall användas i. Om din NX1500 skall
användas i Sverige bör du ställa in SWEDEN som kanalvalslista. Du får då tillgång till
fritidsbåtskanalerna (L1-L3) samt fiskekanalerna (F1-F3).
)
Steg 1
Tryck
för att komma in i menyn. Stega med
eller
knapparna tills texten
SETUP visas enligt figur 1.
) Steg 2
Tryck
för att komma in I inställningar ( SETUP). Använd
för att stega till landsvalet (COUNTRY) enligt figur 2.
19
eller
knapparna
VHF NX1500
Figur 1
)
Figur 2
Steg 3
Tryck
för att komma in i landsvalslistan. Använd
eller
knapparna för att
välja land eller Knalvalslista välj SWEDEN om din NX1500 skall användas i Sverige och
bekräfta med
. För att återgå till normalläge, tryck
Internationalla kanallistan
U.S.A’s kanallista
Kanadas kanallista
U.K. Kanallista
Norges kanallista
Sveriges kanallista
Finlands kanallista
Jaktkanaler
20
VHF NX1500
9.5
Jaktkanaler
NX1500 kan ställas in för de fyra jaktkanalerna H1-H4. När dessa kanaler är valda Kan
inte kanal 16 väljas. När jaktkanalerna har valts kan heller inte Dualwatch, prioritet- eller
full-skanning användas. I övrigt fungera NX1500’s alla funktioner som vanligt
10 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
För att komma in I de avancerade inställningarna, tryck
För att återgå till normal användning, tryck
och
samtidigt.
.
10.1 LCD test
Gå in i avancerade inställningar genom att trycka
Välj LCD test genom att trycka
eller
och
samtidigt.
tills texten LCDTEST visas. Tryck därefter
för att välja.
NX1500 kommer nu att växelvis visa samtliga LCD segment. Detta är huvudsakligen en
servicefunktion.
10.2 Version
Gå in i avancerade inställningar genom att trycka
Välj VERSION genom att trycka
därefter
eller
och
samtidigt.
tills texten VERSION visas. Tryck
för att välja.
NX1500 hårdvaru och mjukvaruversion, detta nummer kan vara bra att ha till hands vid
kontakt med Nexus Serviceavdelning
21
VHF NX1500
10.3 Egendefinierade kanaler
NX1500 kan programmeras med egendefinierade kanaler, dvs. Kanaler som inte finns I
vald kanalvalslista. Upp till 10 kanaler kan definieras (P0 – P9)
Gå in i avancerade inställningar genom att trycka
Välj PRIVATE genom att trycka
eller
och
samtidigt.
tills texten PRIVATE visas. Tryck därefter
för att välja.
tryck
Välj vilken kanalposition du vill definiera med
eller
och bekräfta med
. De
tre strecken för kanalnumret börjar blinka. Välj det kanalnummer du vill lagra för den
första positionen med
eller
.
Den kompletta listan över valbara kanaler återfinns i NX1500 kanallista (Channel list).
10.4 Reset
RESET funktionen återställer NX1500 till fabriksinställningar.
Gå in i avancerade inställningar genom att trycka
Välj RESET genom att trycka
eller
och
samtidigt.
tills texten RESET visas. Tryck därefter
för att välja.
Texten SURE (är du säker) visas. Bekräfta med
22
eller ångra med AV/PÅ knappen.
VHF NX1500
11 FELSÖKNING
Problem
NX1500 startar inte.
Inget ljud från högtalaren.
Trolig orsak
Lösning
1. Batteriet är slut
2. Dålig kontakt mellan
batteri och radio
1. Squelch nivån felställd.
2. Volymkontrollen för låg.
3. Högtalaren är vattenfylld.
1.Ladda batteriet
2.kontrollera batteriets
kontaktpunkter.
1. Ställ in Squelchnivån.
2. Ställ in volymkontrollen.
3. Torka ur vattnet ur
högtalaren genom att lägga
NX1500 med knapparna
nedåt..
• ”TAGGA” önskade kanaler
Scan (bevakning) startar
inte.
Det går inte att byta kanal
• inga kanaler är
“TAGGADE”.
• Knapplåset är på
NX1500 återgår till
mottagarläge under en lång
sändarsekvens.
Den automatiska
sändartidsbegränsningen
har aktiverats.
•Stäng av knapplåset
Släpp PTT knappen och
tryck in den igen.
12 TEKNISKA SPECIFIKATIONER
12.1 Generella
• Frekvensområde:
Sändning
156.025-161.425 MHz
Mottagning
156.025-163.275 MHz
• Modulering:
FM (16K0G3E)
• Kanalseparation:
25 kHz
• Användartemperatur: –15°C to +55°C
• Dimensioner:
60(B) × 136(H) × 37(D) mm
• Vikt:
360 g
• Uteffekt (vid 7.4 V DC): max 5 W (Hög), max 1 W (Låg)
Brukstid (fulladdat) 14 timmar – Baserat på 90% Standby,5% mottagarläge, 5%
sändarläge (hög uteffekt).
Nexus har rätten att ändra specifikationerna ovan.
13 KANALLISTA
Valbara kanaler listas I den separate kanallistan
23
VHF NX1500
14 DECLARATION OF CONFORMITY
24
VHF NX1500
15 GARANTI
25
VHF NX1500
26
VHF NX1500
AUT
√
EST
√
HUN
√
LUX
√
SLA
√
BEL
√
FIN
√
IRL
√
MAL
√
SLE
√
CZR
√
FRA
√
ITA
√
NET
√
SPN
√
CYS
√
GER
√
LAT
√
POL
√
SWE
√
DEN
√
GRE
√
LIT
√
POR
√
UK
√
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
27
28316-1 Utgåva 1
Denna utrustning får användas i följande länder:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising