Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX2 GPS

Garmin Nexus NX2 GPS
GPS Navigator
- Instrument -
Installationsmanual
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
GPS NAVIGATOR
1
GPS NAVIGATOR
VI TACKAR FÖR ATT DU VALT EN SILVA NX2 GPS-NAVIGATOR
Avsikten med denna bruksanvisning är inte att ersätta den etablerade
navigationslitteraturen. Tänk på att en GPS-navigator bara är ett
navigationshjälpmedel och därför enbart skall användas som ett komplement till
fartygets egna positionsberäkning (död räkning) och inte ersätta denna.
Läs även om GPS-systemet i bruksanvisningen rör SILVA GPS-antenn.
SILVA NEXUS GPS-NAV(GATOR
SILVA NEXUS GPS-NAVIGATOR erbjuder den verkligt må ngsidiga navigationen. Vid
drift används endast en minnesbank för etappmå l för heta NEXUS-systemet. Du kan
därför lagra eller radera etappmå l, skapa eller hämta upp en rutt frän vilket NEXUS
GPS- eller Multi Center-instrument som helst.
Genom att koppla ihop din GPS-navigator med instrumenten NEXUS-serien, kan du
dra fördel av den avancerade samverkan mellan instrumenten, som gör navigationen
enkel, exakt och på litlig.
Denna manual är skriven för NX2 GPS Navigator instrument version 2.01 – 2.10
Utgåva: Mars 2007
2
GPS NAVIGATOR
1
2
Innehå ll i leveransförpackningen ............................................5
INTRODUKTION ..........................................................................7
2.1
GRUNDFUNKTIONER .................................................................................. 7
2.1.1
POSITION (POS) ...................................................................................... 7
2.1.2
NAVIGATION (NAV).................................................................................. 7
2.1.3
ETAPPMÅL (WP) ...................................................................................... 7
2.1.4
FÄRDRUTT (ROUTE) ............................................................................... 7
2.1.5
MAN ÖVER BORD (MOB)......................................................................... 7
2.1.6
TID (TIME)................................................................................................. 7
2.1.7
EXTRA NEXUS-FUNKTlONER ................................................................. 8
3
Installation ..................................................................................9
3.1
3.2
3.3
3.4
4
FÖRSTA START........................................................................17
4.1
5
Drift och status............................................................................................. 19
HUR DU ANVÄNDER DE 5 KNAPPARNA ...............................20
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6
Placering av instrumentet ............................................................................ 10
Installation av instrument ............................................................................. 11
Installationsalternatives................................................................................ 13
KABELANSLUTNINGAR ............................................................................. 16
PAGE-knapp................................................................................................ 20
Belysning ..................................................................................................... 20
NER- eller MlNUS-knappen ......................................................................... 20
PLUS- eller PLUS-knappen ......................................................................... 20
SET.............................................................................................................. 20
Inställningar ................................................................................................. 20
Radera ett etappmäl eller värde................................................................... 21
Man över bord.............................................................................................. 21
Lämna redigeringsfunktionen....................................................................... 21
Backa........................................................................................................... 21
Sökning av etappmå l .................................................................................. 21
NAVIGATIONSFUNKTIONER ...................................................23
6.1
Position (POS) ............................................................................................. 23
6.1.1
Position och höjd ..................................................................................... 23
6.1.2
Datum och tid .......................................................................................... 24
6.1.3
Batterispänning........................................................................................ 24
6.1.4
Satellitstatus och signalbrusförhå llande.................................................. 24
6.2
Etappmå l..................................................................................................... 25
6.2.1
Markera etappmå l................................................................................... 25
6.2.2
Redigera etappmå l ................................................................................. 26
6.2.3
Kopiera etappmå l (COPY WP) ............................................................... 26
6.2.4
Flytta etappmå l (MOVE WP) .................................................................. 27
6.2.5
Radera (DELETE) ................................................................................... 27
6.2.6
Redigera bäring och distans till etappmå l (ED B/R)................................ 27
6.3
Navigation (NAV) ......................................................................................... 28
6.3.1
Kombifönster (COMBI VIEW) .................................................................. 28
6.3.2
Beräknad ankomsttid (ETA)..................................................................... 28
6.3.3
Tid till ankomst (TTG) .............................................................................. 28
3
GPS NAVIGATOR
6.3.4
Avdrift och ström ......................................................................................29
6.3.5
Fart mot etappmäl (WCV) och kurs att styra ............................................29
6.3.6
Gå till etappmå l ......................................................................................29
6.3.7
Sidoavvikelse (XTE).................................................................................30
6.4
Rutt ..............................................................................................................31
6.4.1
Seglingsplan (SAIL PLAN) .......................................................................31
6.4.2
HÄMTA EN RUTT (ROUTE CALL) ..........................................................33
6.4.3
Omvänd RUTT (REVERSE CALL) ..........................................................34
6.4.4
Radera .....................................................................................................34
6.4.5
Lagra rutt (ROUTE STORE) ....................................................................34
7
INSTÄLLNINGAR...................................................................... 36
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
8
Enheter ........................................................................................................36
Alarm............................................................................................................37
ARRIVAL Ankomstlinje till frå n (LINJE se ritning) ...................................37
Auto change.............................................................................................37
X-track error gräns. ..................................................................................37
start tid .....................................................................................................37
GPS .............................................................................................................38
latitud korrektion.......................................................................................38
longitud korrektion....................................................................................38
Höjd korrektion.........................................................................................38
Set Tid .....................................................................................................38
Init position...............................................................................................38
NMEA...........................................................................................................39
ÖVRIGA VAL ...............................................................................................39
MAGNETISK BÄRING .............................................................................39
MISSVISNING .........................................................................................39
Signal vid knapptryckning, till/frå n (ON/OFF) ..........................................39
WP-BANK ................................................................................................40
Chart PAGE .............................................................................................41
CONFIG .......................................................................................................41
Val av positionskälla.................................................................................42
Standardinställning - NEXUS-navigation..................................................42
NEXUS-inställning - fjärrepeater ..............................................................42
Inställning NMEA-repeater .......................................................................42
NMEA-DATA ............................................................................. 43
8.1.1
9
Felmeddelanden ......................................................................................47
Specifikation ............................................................................ 48
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Teknisk specifikation ....................................................................................48
Nexus Nätvärk..............................................................................................48
Andra delar i NX2 serien ..............................................................................49
Förkortningar................................................................................................50
Garanti .........................................................................................................52
4
GPS NAVIGATOR
1
Innehå ll i leveransförpackningen
Leveransförteckning
___________________________________________________________
Antal
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
5
5
Typ
Referens
NX2 GPS Navigator instrument
Instrumentskydd
Borrmall
Installations och användarmanual
Garantikort
Monteringsskruvar
Plastmuttrar
Täckkå pa för kabelanslutning
Silikonfett i tub
Buntband
Nexus databusskabel, 8 m
Kabelhylsor, 0,25 mm
Kabelhylsor, 0,75 mm
1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
8
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och å tersända detta till generalagenten.
Genom att å tersända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i vå
rt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
Garantivillkor, se 14.5.
5
GPS NAVIGATOR
6
GPS NAVIGATOR
2
INTRODUKTION
2.1
GRUNDFUNKTIONER
2.1.1
POSITION (POS)
Positionen ges i latitud och longitud med 3 decimaler. Du kan vilja an få
positionen visad 3 minuter och sekunder eller minuter och tusendels minuter. Du
kan också vilja an visa höjden 1 meter eller fot
2.1.2
NAVIGATION (NAV)
Kurs och fart över grund (COG-SOG) kan visas! knop, km/h eller miles/h. Kurs
över grund och bäring till etappmå l kan visas antingen som magnatisk eller
sann. Om du valt magnetisk, visas ordet MAGNETIC i omvänd text i
teckenfönstret, för tydlighetens skull. Distans till etappmå l kan visas i nautiska
mil, kilometer eller miles. Aktuell sidoavvikelse visas med 3 decimaler, vilket å r
perfekt för differentiell GPS-navigation med hög precision.
2.1.3
ETAPPMÅL (WP)
Du kan lagra maximak 399 etappmå l i latitud och longitud, vart och ett med ett
namn på högst 7 tecken. Etappmå len kan kopieras, flyttas eller raderas,
antingen ett, och ett eller i grupper om flera.
2.1.4
FÄRDRUTT (ROUTE)
Du kan lagra upp till 25 namngivna rutter, vardera med 24 etappmå l. Rutterna
kan också användas i motsatt färdriktning, t ex vid å terresa.
2.1.5
MAN ÖVER BORD (MOB)
Manöverbordfunktionen kan, för din säkerhets skull, aktiveras mycket enkelt. Läs
mer om detta i kapitel 5.8.
2.1.6
TID (TIME)
Må nad, dag och tid visas i teckenfönstret. Lokal tid kan ställas in. Vid navigation
mot ett etappmå l visas bå de ETA (beräknad ankomsttid) och UG (beräknad
seglingstid i timmar och minuter).
7
GPS NAVIGATOR
2.1.7
EXTRA NEXUS-FUNKTlONER
•
Vid kappsegling, med en komplett Nexussystem, å r dan inbyggda
tävlingsklockan så rskift värdefull. Exakt GPS-tid används vid Inställning av
NEXUS-instrumentets starttimer. Den kan ställas in för nedräkning frå n 18
timmar och ner till sista sekunden (hh:mm:ss) före den faktiska starttiden.
•
Bå tens fart (genom vatten) samt kurs, med vald dämpning, kan visas (frå n
NEXUS-nätverk). GPS-navigatom kom mer då an beräkna bå tens avdrift i
fart och riktning.
•
Om du har en PC med tillhörande PC-interface och mjuk vare, kan du föra
över och ta emot etappmå l, spara valda data i en fil och visa NEXUSinformationen i realtid.
•
Navigatom är förberedd för fjärrkontroll.
LYCKA TILL OCH GOD SEGLATS!
8
GPS NAVIGATOR
3
Installation
Du kan installera NX2 GPS Navigator på två olika sätt:
•
•
GPS antennen kopplad direkt till NX2 GPS Navigator instrumentet.
Installationen kan också bestå av en NX2 Server dit alla givare (inklusive GPS
Antennen) är anslutna. All data och spänning kommer via en kabel frå n Servern till
instrumentet.
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera instrumentet.
3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så
enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall
placera givarna, Servern och instrumenten. Lämna också plats för
ytterligare instrument.
Nå gra ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att
Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet.
Den medföljande packningen räcker väl till för att täta.
- Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i
vatten.
- Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk
strå lning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att
minimera risken för störningar på ditt system.
- Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt att å
stadkomma.
Följande material behövs:
Avbitartå ng och skaltå ng.
En liten skruvmejsel.
Hå lså g för instrumentet, 63 mm.
5 mm borr för monteringshå l.
Buntband
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus
förlängningskabel på 8 m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du
använda eventuell överbliven nätverkskabel frå n andra installationer.
Samma typ av kabel används för alla installationer, så väl för givare
som för instrument.
9
GPS NAVIGATOR
Om du är tveksam angå ende installationen, tag hjälp av en
marinelektronikinstallatör.
3.1
Placering av instrumentet
Instrumentet är avsett för utanpå liggande montage och skall monteras framifrå n på
en jämn och plan yta. Packningen på instrumentets baksida kommer därmed att täta
på ett korrekt sätt mot monteringsytan.
Placera instrumentet så att det:
• lätt kan avläsas av styrman/navigatören
• är skyddat frå n yttre på verkan
• är placerat minst 500 mm frå n radiomottagare/sändare
• finns tillräckligt utrymme bakom för dess kontakthus med tillhörande kablage.
Instrumentet kan placeras intill en magnetkompass.
På instrumentets baksida, ovanför dess kontakt, har instrumentet ett litet hå l för att
förhindra att fukt samlas i instrumentet. Hå let täcks av ett membran på insidan som
släpper igenom luft men ej vatten.
Instrumentet kan monteras i ett mastfäste (art.nr 69995) om extra silikonfett stryks på
instrumentets kontaktytor.
10
GPS NAVIGATOR
3.2
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera
instrumentet.
2. Borra de två skruvhå len med en 5 mm borr.
3. Så ga sedan hå let för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hå lså g.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i te två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta frå n framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln frå n Servern till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattå ng.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta må ste göras för att undvika
korrosion
11
GPS NAVIGATOR
Silikonfett
Silikonfett
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspå r.
Montera och skruva fast täckkå pan på instrumentets kontakthus med tillhörande
skruv..
12
GPS NAVIGATOR
3.3
Installationsalternatives
A.
EN FRISTÅENDE NX2 GPS NAVIGATOR INSTALLATION
NX2 GPS Navigator kan användas fristå ende med antennen kopplad direkt till
instrumentet.
Vit
Svart
Röd
Grön
Skärm
Gul
I denna koppling må ste instrumentet ställas in enligt följande:
NMEA POS se 7.7
MASTER se 7.7
13
GPS NAVIGATOR
B.
I ETT NEXUS NÄTVERK
NX2 GPS Navigator kan anslutas i ett Nexus nätvek. Anslut NX2 GPS Antenn eller en
annan NMEA antenn direkt till Servern. Anslut Nexus nätverkskabel till NX2 GPS
Navigator instrumentet enligt bilden nedan.
Grön
Gul
Vit
Skärm
I denna koppling må ste instrumentet ställas in enligt följande:
NEXUS POS se 7.7
MASTER se 7.7
14
GPS NAVIGATOR
C.
SOM EN REPEATER I ETT NEXUS NÄTVERK
Om du redan har en NX2 GPS Navigator eller en annan GPS i Nexus Nätverket som
navigerar (dvs. lagrar WP och räknar ut bäring och avstå nd etc.) kan NX2 GPS
Navigator användas som repeater och visa de värden den andra Navigatorn räknar ut.
I denna koppling må ste instrumentet ställas in enligt följande:
NEXUS POS se 7.7
REPEATER se 7.7
15
GPS NAVIGATOR
3.4
KABELANSLUTNINGAR
De tre meter lå nga röda och svarta kablarna används till spänningsmatning. Avskära
alltid +12V (den röda) med en 3A säkring.
Kabelanslutning på instrumentets baksida.
NEXUS nätverk och spänning.
+12V
DATA
DATA
JORD
NMEA 0183 ut A.
(RS 422) ut B.
NMEA 0183 in.
(Opto) in retur
TERMINAL 1
TERMINAL 2
TERMINAL 3
TERMINAL 4
16
GRÖN
GUL
VIT
SKÄRM
GPS NAVIGATOR
4
FÖRSTA START
Innan du startar bör du kontrollera att GPS-antennen inte är
monterad i närheten av föremå l som kan "skugga" satelliterna.
När du startar instrumentet, kommer det att be dig trycka på knappen för att därefter ge instrumentet ett logiskt NEXUS IDnummer. Därefter kommer instrumentet att visa vilken
mjukvaruversion som används och dess ID- nummer (nedanstå
ende versionsnummer är enbart exempel).
Navigator-version (2 s)
Om instrumenten visas i slumpmässig ordning kan du på nytt
mata in ID-numren för samtliga NEXUS instrument och därefter å
terstarta genom att trycka på SET i önskad nummerordning.
Tryck på CLEAR när VER ID visas i teckenfönstret Tryck
därefter på SET i önskad nummerordning. Invänta alltid texten
OK i teckenfönstret innan du trycker på SET för nästa
instrument.
17
GPS NAVIGATOR
FABRIKSINSTÄLLNINGAR
Enheten för distans är förinställt till nautiska mil, för fart till knop och för höjd till meter.
Position är förinställt för grader, minuter och tusendels minuter. Alternativet är grader,
minuter och sekunder.
Kartsystem- är inställt på WGS84.
Bäring och kurs över grund är inställda för visning av sanna värden. Alternativt kan
magnetisk kurs väljas. Den lokala missvisningen må ste då ställas in.
Instrumentet är konfigurerat för användning tillsammans med SILVA GPS-antenn. Läs
om Inställningar vid användning som repeater eller i andra kombinationer.
Läs i kapitel 7 om de systeminställningar du må ste göra.
18
GPS NAVIGATOR
4.1
Drift och status
Efter start söker instrumentet efter satelliter. När instrumentet har
kontakt med satelliter, visas statussymbolerna 2D eller 30 i
teckenfönstrets övre del. Dessa symboler anger att instrumentet
navigerar. Om en DGPS-mottagare å r ansluten och arbetar
korrekt, visas också symboltexten DGPS i fönstret.
När instrumentet upprättat kontakt med tre satelliter, visas
symbolen 2D. När det upprättat kontakt med fler än tre satelliter,
visas symbolen 3D.
20
=
3D
=
DGPS
=
Två dimensionell position (med lå st höjd) för
marin navigation
Tredimensionell position för all landbaserad
navigation
Aktiv differentiell GPS
GPS-mottagaren gör ibland en så kallad kallstart. Detta sker om
mottagaren flyttats väldigt lå ngt eller om den används för första
gå ngen. Kallstarten tar ca 3 minuter och indikeras genom att
ACQUISITION blinkar.
En varmstart tar mellan 35 sekunder och 2 minuter, beroende på
kalenderns å lder (inom 4 timmar).
Genom att förinställa tid och position, kan du få din första
fixposition inom nå gra få minuter. Detta gör du genom att mata
in lokal tidzon, å r, datum, tid och ursprungsposition (inom
100km). Läs om detta i kapitel 7.3.
19
GPS NAVIGATOR
5
HUR DU ANVÄNDER DE 5 KNAPPARNA
5.1
PAGE-knapp
Denna knapp används för val av funktion. Varje gå ng du trycker på
denna knapp, få r du en ny huvudfunktion (frå n vänster till höger).
Vald huvudfunktion indikeras med LCD-pilen.
Denna knapp används också för att flytta markören vid redigering
av siffror eller tecken. Markören flyttar ett steg å t höger för varje
tryckning.
5.2
Belysning
Belysningen aktiveras genom att trycka på PAGE-knappen under
minst 2 sekunder du kan välja mellan tre olika ljusstyrkor, LÅG
(LOW, MEDIUM (MED) och HÖG (MAX), samt STÄNGA AV (OFF)
belysningen.
5.3
2 sec
NER- eller MlNUS-knappen
Denna knapp används för att byta till nästa funktion i vald
huvudmeny. 1 redigeringsfunktionen används denna knapp för att
öka ett siffervärde eller tecken.
5.4
PLUS- eller PLUS-knappen
Med denna knapp gå r du tillbaka till föregå ende funktion vald
huvudmeny. 1 redigeringsfunktionen har denna knapp samma
funktion som MINUS-knappen.
5.5
SET
Med denna knapp "öppnas" ett värde, en text eller en funktion för
ändring. Utförd ändring "lå ses" å ter med denna knapp.
Knappen används också för att byta till en eventuell underfunktion,
t ex för att pendla mellan kombifunktionen och visning av avdrift.
5.6
Inställningar
Tryck på SET under minst 2 sekunder.
2 sec
20
GPS NAVIGATOR
5.7
Radera ett etappmäl eller värde
Tryck på CLEAR för att radera ett värde eller etappmå l.
5.8
Man över bord
&
Tryck på de två yttre knapparna för att aktivera man -MOB överbordfunktionen.
5.9
Lämna redigeringsfunktionen
Tryck på PAGE-knappen under minst 2 sekunder.
5.10 Backa
Detta är PAGE-knappens motsatta funktion Tryck på PAGE och
MINUS samtidigt för att gå tillbaka till föregå ende funktion eller för
att flytta markören å t vänster
5.11 Sökning av etappmå l
Sökmetoden är densamma för alla sökningar. Du använder
metoden när du skall söka efter ett NAMNGIVET etappmå l för
ändring, när du skall aktivera ett etappmå l för navigering mot detta
eller hämta en NAMNGIVEN rutt. Du använder också samma
metod vid sökning av ett NAMNGIVET kartsystem.
1
Sök efter ett tappmå lsnummer genom att bläddra med PLUS
eller MINUS (öka eller minska tappmå lsnumret).
Exempel: Du har valt funktionen EDIT WP.
Välj EDIT WP och tryck på SET för att söka efter t ex etappmå let
"BOUY", No: 023 är numret på nästa lediga etappmå l.
1 teckenfönstret visas FREE no:023. Siffrorna blinkar. Tryck på
MINUS för att bläddra bakå t till de etappmå l du lagrat tidigare i
etappmå lsfunktionen.
1 teckenfönstret visas t ex "BOUY" no:022. Detta är då det senast
lagrade etappmå let.
Tryck på MINUS om du vill ändra ett annat etappmå l eller PLUS
om du vill lagra ett nytt etappmå l på den lediga platsen. Tryck på
SET och fortsätt med redigeringen Läs om redigering av etappmå l
i kapitel 6.2.2.
21
&
GPS NAVIGATOR
2. Sök i alfabetisk ordning genom att bläddra med PLUS eller
MINUS.
Nedanstå ende exempel visar alfabetiskt bläddring i funktionen
GOTO WP.
Välj GOTO WP och tryck på SET.
1 teckenfönstret visas t ex NAME no:023 som det senast
redigerade etappmå let (blinkande siffror).
Tryck en gå ng på PAGE-knappen, varvid NAME börjar blinka,
Använd PLUS- eller NE(--knappen för att bläddra bland etappmå
len i alfabetisk ordning.
3.
Teckensökning med början på vänster tecken.
Tryck ytterligare en gå ng på PAGE-knappen varvid första tecknet i
"NAME" börjar blinka,
Genom att trycka på PLUS-knappen visar du nästa tecken
alfabetisk ordning, varvid första etappmå let med detta tecken visas
Genom att trycka på MINUS-knappen visar du föregå ende tecken
alfabetisk ordning, varvid det närmast föregå ende etappmå let med
detta tecken visas.
4. Sökning av etappmå l genom inmatning av etappmå lsnummer
1 föregå ende exempel finns det två olika sätt att flytta markören till
de tre siffrorna (no.nnn).
A.
Tryck upprepade gå nger på PAGE-knappen, tills
det att den vänstra (första) siffran blinkar.
8.
Tryck på bå de PAGE- och MINUS-knapparna för
att flytta markören bakå t.
När önskad siffra blinkar, skriver du in den nya siffran med PLUSeller MINUS-knappen och flytta sedan markören till nästa siffra.
Tryck på SET för att lå sa värdet.
22
GPS NAVIGATOR
6
NAVIGATIONSFUNKTIONER
Navigation definieras som kunskapen om var du befinner dig, vart
du skall gå och hur du kommer dit.
Du kanske bara vill använda positionsuppgifterna för din navigation
eller, efter att ha läst följande, fullt ut utnyttja etappmå lsfunktionen.
Förbered för etapprmå lsnavigation.
1. Markera latitud och longitud för dina etappmå l på sjö kortet.
2. Lagra etappmå len i etappmå lsminnet.
3. Välj ett av de lagrade etappmå len i funktionen GOTO
WP.
Förbered för planerad navigation.
4, Lägg till etappmå l i seglingsplanen. Du har redan valt
det första etappmå let i seglingsplanen under funktionen GOTO WP
(punkt 3 här ovan),
5, Lagra den kompletta seglingsplanen som en rutt för senare
användning.
En seglingsplan å r en lista med upp till 24 hänvisningar till de
etappmå l som finns lagrade i navigatorns minne. Instrumentet
navigerar därefter mot etappmå len, det ena efter det andra i en
följd. Du kan också lagra den fullständiga seglingsplanen som en
av 25 rutter
När du hämtar en rutt frå n minnet, kommer den att läggas till
seglingsplanen.
6.1
Position (POS)
Sammandrag av de olika positionsfunktionerna.
FÖRST VISAS:
Tryck på MINUS:
Tryck på MINUS:
Tryck på MINUS:
POSITION och HÖJD, kapitel 6.1.1
DATUM och TID (lokal eller UTC), kapitel 6.1.2
BATTERISPÄNNING, kapitel 6.1.3
SATELLITSTATUS och SIGNAL, kapitel 6.1.4
Tryck på PLUS-knappen för att byta till föregå ende funktionen.
6.1.1
Position och höjd
Latitud (övre teckenraden) och longitud (nedre teckenraden) valt
kartsystem.
Tryck på SET tör att visa höjd över havet.
23
GPS NAVIGATOR
6.1.2
Datum och tid
Tryck på SET för att ställa in den lokala tidzonen. Lägg till eller dra
ifrå n en eller flera timmar till UTC för att få den lokala tiden. Sök
reda på din tidzon med hjälp av tidzonskartan på sidan 2.
ANMÄRKNING! Instrumentet accepterar inte tidsskillnader i halva
timmar.
Plustecknet (+) blinkar. Byt till minustecken (-) med PLUS-knappen.
Använd plustecknet när du befinner dig öster om Greenwich och
minustecknet väster om Greenwich.
Flytta markören med PAGE-knappen för att ställa in tidsskillnaden.
Oka eller minska det blinkande värdet genom att trycka på PLUS
eller MINUS.
Lå s önskat värde genom att trycka på SET,
6.1.3
Batterispänning
Batterispänningen mäts inne i instrumentet och kommer att skilja
sig nå got frå n spänningen i instrumentet Multi Control, där
batterispänningen mäts i servern.
6.1.4
Satellitstatus och signalbrusförhå llande
Värdet för don horisontella precisionsupplösningen (DOP) är
normalt lå gt. Om värdet blir högre än eller lika med 10, kommer
symbolerna 20 eller 30 att börja blinka som en varning för då lig
satellitgeometri.
Positionskvaliteten visas som t ex Fl, där siffran 1 stå r för det bästa
värdet och 9 betyder att navigation inte kan utföras. - byts mot d när
differentiell RTCM 104-korrektion används.
Antalet använda satelliter visas som 4 SAT, (minst 3 och högst 5).
GPS-instrumentet kan internt ha kontakt med upp till 9 satelliter.
Tryck på SET för att visa signalbrusförhå llandet i dB (SIN) för alla
5 kanalerna, minimum 35 dB per kanal. Kanalerna 1, 2 och 3 visas i
övre raden och 4 och 5 i nedre.
Detta gäller endast äldre GPS antenner med art.nr 21000.
24
GPS NAVIGATOR
6.2
Etappmå l
OBS! Denna sida finns endast tillgänglig när NX2 GPS Navigator är i MASTER eller SLAVE mode.
Sidan är ej tillgänglig när den används som REPEATER. Se 7.7.
Sammandrag av etappmå lsfunktionerna.
FÖRST VISAS:
Tryck på MINUS:
Tryck på MINUS:
Tryck på MINUS:
Tryck på MINUS:
Tryck på MINUS:
MARK WP - Markerar ett etappmå l frå n
aktuell position, kapitel 6.2.1
EDIT WP - Redigering av etappmå l i latitud
och longitud, kapitel 6.2.2
COPY WP - Kopiera ett eller en grupp
etappmå l till en annan del av minnet, kapitel
6.2.3
MOVE WP - Samma funktion som COPY WP
men raderar den gamla minnesraden, kapitel
6.2.4
DELETE - Raderar ett eller en grupp etapp
må l, kapitel 6.2.5
ED B/R - Redigerar bäring och distans till ett
etappmå l, kapitel 6.2.6
ANMÄRKNING! Samtliga etappmå l lagras och identifieras med ett
unikt nummer och kan namn ges med 7 alfanumeriska tecken.
6.2.1
Markera etappmå l
Använd funktionen MARK WP när du är på en position som du vill
spara för senare användning. Positionen lagras direkt när du
trycker på SET.
Första lediga etappmå lsnummer visas i exemplet som no 002.
Tryck en gå ng till på SET om du vill namnge etappmå let. Skriv in
tecknen med PLUS- eller MINUS-knapparna och flytta till nästa
tecken med PAGE-knappen. Tryck på SET när du är klar,
Nästa lediga etappmå lsnummer är nu klart för inskrivning.
25
GPS NAVIGATOR
6.2.2
Redigera etappmå l
EDIT WP - latitud och ongitud
Använd funktionen EDIT WP för att skapa ett nytt etappmå l eller
när du vill redigera ett gammalt.
Tryck på SET.
Texten FREE visas i teckenfönstret och etappmå lsnumret blinkar,
Tryck på SET för att acceptera detta etappmå lsnummer. no-23
ANMÄRKNING! Om du skall redigera ett gammalt etappmå l, kan
du söka efter det genom att bläddra bland etappmå lsnumren med
PLUS- eller MINUS- knappen. Du kan också använda den
allmänna sök funktionen för etappmå l. Se kapitel 5.17.
Om du vill kan du namnge etappmå let. Gör då på det sätt som
beskrivits i kapitel 6.2.1. Tryck därefter på SET.
Positionen visas nu j latitud och longitud. Skriv in den korrekta
latituden med PLUS-, MINUS- och PAGE-knapparna och tryck på
SET.
Skriv in korrekt longitud på samma sätt och tryck därefter på SET,
ANMÄRKNING! Kontrollera att du anger rätt hemisfär, N eller 5 för
latitud och E eller W för longitud.
RADERA ett etappmå l
Du kan radera ett etappmå l och därmed frigöra etappmå lsnumret,
genom att trycka samtidigt på PLUS- och MINUS-knapparna.
VARNING
Om du har skapat en rutt och senare raderar ett etappmå l som
finns med i rutten, kommer rutten att på verkas. Vi rekommenderar
dig därför att i ett tidigt skede bestämma hur du vill ordna etappmå
len. Du kant ex använda de 100 första etappmå lsraderna för
tillfälliga etappmå l och resten för mer permanenta etappmå l som
ingå r i nå gon rutt. Kontrollera alltid att du valt rätt kartsystem i din
GPS-navigator.
6.2.3
Kopiera etappmå l (COPY WP)
Kopiera ett etappmå l eller en grupp etappmå l till en annan plats,
utan att radera de kopierade etappmå len.
Tryck på SET
26
GPS NAVIGATOR
Tryck på SET (första siffran blinkar),
Välj det första etappmå let (012) i gruppen och tryck på
SET.
Välj sista etappmå l (123) gruppen och tryck på SET,
Välj etappmå lsadress (TO WP) för etappmå lsgruppen 012-123, t
ex 200 och tryck på SET.
6.2.4
Flytta etappmå l (MOVE WP)
Denna funktion fungerar på samma sätt som kopieringsfunktionen,
men med den skillnaden att valda etappmå l efter kopiering raderas
frå n sin tidigare plats.
6.2.5
Radera (DELETE)
Med denna funktion raderar du ett etappmå l eller en grupp
etappmå l med samma förfaringssätt som i funktionerna kopiera
och flytta.
ARNING! Det gå r inte att å ngra en fullföljd radering, men om du
av en olyckshändelse rå kar trycka på SET, kan du 9å ur
funktionen utan att radera genom en lå ng tryckning på PAGEknappen.
6.2.6
Redigera bäring och distans till etappmå l (ED B/R)
ANMÄRKNING! Bäring och distans visas alltid med sann
nord frå n aktuell position.
Tryck på SET, var vid texten FREE visas. Acceptera eller välj ett
annat ledigt etappmå lsnummer och tryck därefter på SET.
Skriv in etappmå lets namn, så som beskrivits i kapitel 6.2.1, och
tryck på SET.
"WP NAME" Exemplet visar en distans på 12.34 NM och bäring
205 grader frå n aktuell position.
27
GPS NAVIGATOR
6.3
Navigation (NAV)
Sammandrag av navigationsfunktionerna.
FÖRST VISAS
Kombifönster (COMBI VIEW) kapitel 6.3.1
Tryck på MINUS
Beräknad ankomst tid (ETA) kapitel 6.3.2
Tryck på MINUS
Tid till ankomst (TTG), kapitel 6.3.3
Tryck på MINUS
Avdrift och strömsättning (DRIFT), kapitel 6.3.4
Tryck på MINUS
Fart mot etappmå l (WCV) och kurs att styra, avdrift
inräknad , kapitel 6.3.5
Tryck på MINUS
sido-avvikelse (X-TRACK ERROR), kapitel 6.3.7
För att välja en waypoint att gå till eller byta till en annan
waypoint, tryck SET var som helst under
navigationsfunktionen (utom under avdrift) kapitel 6.3.6
6.3.1
Kombifönster (COMBI VIEW)
Den mest använda funktionen i NAV-menyn är kombifönstret
(COMBI VIEW), där du kan se:
FART och KURS ÖVER GRUND
DISTANS och BÄRING TILL ETAPPMÅL (när aktivt etappmå l
finns)
6.3.2
Beräknad ankomsttid (ETA)
Denna funktion visar när man beräknas komma fram till nästa
waypoint. Om man har en så dan kurs att man inte närmar sig
waypointen visas streck. Tiden beräknas med den fart man hå ller
mot Waypointen (WCV). Exemplet visar att det är 14 timmar och 32
minuter kvar till ankomst.
6.3.3
Tid till ankomst (TTG)
Denna funktion visar hur lå ng tid det tar tills man beräknas komma
fram till nästa waypoint. Om man har en så dan kurs att man inte
närmar sig waypointen visas streck. Tiden beräknas med den fart
man hå ller mot Waypointen (WCV). Exemplet visar att vi kommer
fram 36 minuter över två på natten.
28
GPS NAVIGATOR
6.3.4
Avdrift och ström
När bå de kompasskurs och loggdata finns tillgängliga, kan bå tens
avdrift, inklusive strömsättning, beräknas, i exemplet ligger bå tens
avdrift på 234 i en fart av 0,8 knop.
Tryck på SET för att ställa in dämpningen för avdriften
(SET/DRIFT) och kurs att styra (CTS), se nedan.
ANMÄRKNING! Denna dämpningsinställning är inte lokal, som är
fallet med dämpningen för bå tens fart och kompasskurs, utan på
verkar samtliga instrument.
Möjliga inställningar å r:
D0 = 5s
d1 =
D3 = 40s
d4 =
D6 = 5min
d7 =
D9 = 40min
10s
1 min 20s
10min
d2 = 20s
d5 = 2 min 40s
d8 = 20min
6.3.5
Fart mot etappmäl (WCV) och kurs att styra
Fart mot etappmå l (WCV) är den faktiska farten mot etappmå let.
Om man exempelvis kryssar mot ett märke i 7 knops fart med 45
vindvinkel kommer kommer farten mot märket att vara
7x0,7:4,9 knop. Kurs att styra (CTS) är den kurs som skall styras för
att komma den kortaste (raka) vägen till waypointen. CTSfunktionen tar hänsyn till strömt vatten och avdrift.
Denna funktion kräver logg och kompassgivare.
6.3.6
Gå till etappmå l
Funktionen Gå till etappmå l är det snabbaste sättet att välja ett
etappmå l att segla till. Funktionen nå s genom en tryckning på
SET-knappen var som helst i navigationsmenyn (NAV) utom under
AVDRIFT.
Tryck på SET för att välja etappmå l att segla till. I nedanstå ende
exempel är "BOUY NE" det senast redigerade etappmå let.
Senast redigerade etappmå l visas. Siffrorna blinkar. Du kan nu
välja ett annat etappmå l.
Tryck på SET för att acceptera detta etappmå l. Navigationen
startar. Du å terkommer då till den funktion du befann dig i när du
tryckte SET.
Etappmå l 000 definieras som aktuell position varifrå n seglingen
utgå r och etappmå l 134 "BOUY NE" är etappmå let att segla till.
29
GPS NAVIGATOR
Så här använder du funktionen "Gå till etappmå l" i kombination
med seglingsplanen.
Funktionen "Gå till etappmå l" innebär i praktiken ett direkt hopp till
seglingsplanens första ben (det aktiva etappmå let). Därefter bytes
detta etappmå l mot ett nytt i funktionen "Gå till etappmå l".
Exempel
Du har lagt upp en seglingsplan med 12 etappmå l. På det
första benet navigerar du mot etappmå l 134 "BOUY NE".
Av nå gon anledning beslutar du att istället gå till etappmå l
104 "BOUY NW".
För att göra detta enkelt kan du var som helst ifrå n
navigationsmenyn trycka på SET för att kunna välja en ny
waypoint. Tryck därefter på PLUS eller MINUS och välj etappmå l
104 "BOUY NW". Tryck därefter igen på SET, varvid navigationen
startar.
ANMÄRKNING! Det föregå ende etappmå let byts ut mot aktuell
position för att kunna beräkna en ny sidoavvikelse. När villkoren för
ankomstalarm uppfylls, aktiveras nästa etappmå l i seglingsplanen
på normalt sätt.
6.3.7
Sidoavvikelse (XTE)
Denna funktion visar sidoavvikelsen (X-TRACK) tillsammans med
distans och bäring till det aktuella etappmå let. Sidoavvikelsen
visas i vald enhet, kilometer, miles eller nautiska mil.
Sidoavvikelsen är det vinkelräta avstå ndet till ideallinjen mella de
två waypoint man befinner sig mellan.
30
GPS NAVIGATOR
6.4
Rutt
OBS! Denna sida finns endast tillgänglig när NX2 GPS Navigator är i MASTER eller SLAVE mode.
Sidan är ej tillgänglig när den används som REPEATER. Se 7.7.
Sammandrag av ruttfunktionerna.
FÖRST VISAS:
Seglingsplan, skapa eller redigera
seglingsplanen, kapitel 6.4.1
Tryck på MINUS: Flämta en rutt (ROUTE CALL) för navigation,
kapitel 6.4.2
Tryck på MINUS: Flämta en rutt i omvänd ordning (REVERSE
CALL), kapitel 6.4.3
Tryck på MINUS: Radera en rutt (DELETE), kapitel 6.4.4
Tryck på MINUS: Lagra den kompletta seglingsplanen som en
rutt (ROUTE STORE), kapitel 6.4,5
6.4.1
Seglingsplan (SAIL PLAN)
Seglingsplanen (SAIL PLAN) är ett verktyg för att skapa radera
eller lägga in ett eller flera etappmå l för att skapa ett antal ben.
Den kompletta seglingsplanen kan lagras och namnges i funktionen
Lagra rutt (ROUTE STORE), Varje seglingsplan kan innehå lla upp
till 24 etappmå l.
Så hå r lägger du in det första benet:
Tryck på SET i funktionen seglingsplan (SAIL PLAN).
Etappmå l 000 definieras som den aktuella startpositionen. Texten
NXT (Next) anger att nästa etappmå l är klart att välja till det första
benet,
Anmärkning! Du kan välla vilket annat etappmå l! som helst att
starta frå n.
Tryck på MINUS-knappen.
Om du vill starta frå n ett annat etappmå l, trycker du på SET och
väljer ett nytt. Instrumentet kommer då att beräkna avvikelsen frå n
det nya etappmå let till det etappmå l du seglar mot, se bild.
Normalt tas etappmå l 000, den aktuella positionen, som etappmå l
att starta frå n,
31
GPS NAVIGATOR
Tryck på PLUS-knappen (BEN 01) och därefter på SET.
Senast lagrade etappmå l visas blinkande. Använd den generella
etappmå lssökningen, se kapitel 5.11, för att hitta det första
etappmå let att segla till, och tryck därefter på SET.
Som exempel väljer vi "BOUY SW',, och trycker därefter på
SET.
Anmärkning! Innan bäring och distans till nästa etappmå l visas,
visas benets nummer.
Distansen till "BOUY SW" är 32.34 NM och bäringen 2340
det första benet.
Tryck på PLUS-knappen för att gå till nästa ben -NEXT LEG).
Etappmå l 103 kommer att vara utgå ngspunkt för nästa ben (ben
2).
Tryck på SET. Hämta nästa etappmå l och tryck därefter å terigen
på SET.
Upprepa detta tills seglingsplanen är klar, med max 24 etappmå l
eller så kallade ben.
Gör det till en vana att alltid kontrollera bäring och distans för
samtliga ben i seglingsplanen, framför allt om den å r lagrad som
en rutt.
Viktigt! Om du ändrar latitud/longitud för ett etappmå l som används
i en rutt, kommer denna rutt att på verkas.
RADERA SEGLINGSPLAN
Tryck på RADERA-, CLEAR-knappen, när texten "SAIL PLAN"
visas i teckenfönstret, för att radera den kompletta seglingsplanen.
Texten "CLEAR PLAN" kommer att visas i teckenfönstret under ett
kort ögonblick.
LÄGG TILL ETT BEN I SEGLINGSPLANEN,
Exempel:
32
GPS NAVIGATOR
Lägg in ett nytt ben (ETAPPMÅL 1 27) mellan det aktuella etappmå
let, 103, och etappmå l 107. Detta innebär att etappmå l 107 flyttas
ner ett ben i seglingsplanen. Använd PLUS- och MINUS-knapparna
för att byta mellan seglingsplanens olika ben.
Först visas ben 02, därefter bäring och distans.
ETAPPMÅL 103 - BEN 2 - ETAPPMÅL 107
Lägg in ett nytt ben genom att trycka på PLUS- och SET
knapparna samtidigt vid önskad plats i seglingslistan.
Texten INSERT visas följd av det normala sökfönstret där du kan
välja etappmå l 127.
Efter införande av nytt ben:
ETAPPMÅL 103- - -BEN -2- ETAPPMÅL
127--BEN 3---ETAPPMÅL 107
Radera ett ben
Exempel
ta bort etappmå l 127 i ben 2 utan att på verka seglings planen på
annat sätt Använd PLUS- och MINUS-knapparna för att växla
mollan de olika benen.
Först visas ben 2, därefter bäring och distans.
Ta bort etappmå l 127 i detta ben genom att trycka på CLEAR vid
det aktuella benet (ben 02).
Före, ETAPPMÅL 003- - -BEN 2- - -ETAPPMÅL 127-BEN 3ETAPPMÅL 024
Efter:
ETAPPMÅL 003---BEN 2---ETAPPMÅL 024
6.4.2
HÄMTA EN RUTT (ROUTE CALL)
För att kunna använda denna funktion- må ste minst en rutt finnas
lagrad i instrumentet.
Med denna funktion kan du lägga till en viss rutt till seglingsplanen,
i samma form som rutten skapades. Det är så ledes möjligt att
lägga till eller koppla en ny rutt till seglingsplanen, så länge antalet
etappmå l är färre än 25.
Tips! Det är lämpligt att lägga till en ny rutt när bara 2 eller 3
33
GPS NAVIGATOR
etappmå l å terstå r i seglingsplanen. På detta sätt skapas en lå ng
rutt utan avbrott.
VARNING
Om du skapar en rutt och senare ändrar eller tar bort ett etappmå
len i rutten, kommer denna att på verkas.
Tryck på SET
012 blinkar, välj rutt och tryck på SET
Rutten har nu lagts in i seglingsplanen, varefter benets nummer
visas helt kort. Därefter visas bäring och distans mellan de två
etappmå len.
6.4.3
Omvänd RUTT (REVERSE CALL)
För att kunna använda denna funktion, må ste minst en rutt finnas
lagrad i instrumentet.
Vald rutt kommer att kopieras över till seglingsplanen omvänd
ordning, men efter samma princip som när du hämtar en rutt
(ROUTE CALL).
Tryck på SET
012 blinkar, välj rutt och tryck på SET.
Välj rutt och tryck på SET. Rutten har nu omvänd ordning.
Läs också i avsnittet hämta rutt- (ROUTE CALL) om hur man
lägger till rutter,
6.4.4
Radera
Raderar en vald rutt frå n minnet.
Tryck på SET.
Välj den rutt som skall raderas och tryck på SET.
Varning!
Raderafunktionen kan inte å ngras, när den väl å r utförd.
6.4.5
Lagra rutt (ROUTE STORE)
Lagra seglingsplanen som en rutt (se kapitel 6.4.1)
34
GPS NAVIGATOR
Tryck på SET.
001 blinkar, tryck på SET eller välj en annan rutt.
Första lediga rutt är nummer 001 Tryck på SET och namnge rutten
med hjälp av PLUS-, MINUS- och PAGE-knapparna
Tryck på SET, varefter antalet lagrade etappmå l visas
35
GPS NAVIGATOR
7
INSTÄLLNINGAR
Öppna menyn Inställningar genom att hå lla SET-knappen nertryckt
under minst 2 sekunder
Det finns 7 olika grupper av inställningar:
ENHETER, ALARM, GPS, DGPS, NMEA, ÖVRIGA, CONFIG och
RETURN (UNITS, ALARMS, GPS, DGPS, NMEA, OPTIONS,
CONFIG and RETURN)
Tryck på SET i nå gon av huvudinställningarna för att komma till en
underfunktion Välj sedan frå n underfunktionen och tryck på SET
Tryck på PAGE-knappen för att å tergå till en "högre" nivå
7.1
Enheter
Distans (DST NM)
Fart (SPD KTS)
Höjd (ALT M)
Sekunder (SECONDS OFF)
Välj nautiska mil (NM), kilometer
(KM) eller MILES
Välj knop (KTS), kilometer per
timme (KMH) eller miles per hour
(MPH)
Välj meter (M) eller fot (FT)
Välj ON nå r du använder kartor
med koordinater i grader, minuter
och sekunder och OFF när
koordinaterna är i minuter och 1
/1000 minuter.
Välj RETURN för att lämna funktionen för inställning av enheter,
36
2 sec
GPS NAVIGATOR
7.2
Alarm
Områ de för ankomstalarm, inom inställd radie Exemplet visar en
radie på 0,20 nautiska mil
ANMÄRKNING! Radien för ankomstalarmet må ste anges i
nautiska mil
7.2.1
ARRIVAL Ankomstlinje till frå n (LINJE se ritning)
Automatisk övergå ng till nästa etappmå l i seglingsplanen kan vara
viktig vid användning av autopilot.
7.2.2
Auto change
Automatiskt byte till nästa WP i Segelplanen.
7.2.3
X-track error gräns.
Ex. visar ett värde på , 2.5 NM.
När XTE blir större än så ljuder larmet.
7.2.4
start tid
Sätt klockslag för start (inom 18 timmar) Denna timer startas
NX2 Multi Controlens start timer.
RETURN Återgå frå n alarminställning.
37
GPS NAVIGATOR
7.3
GPS
Dämpning, på verkar bara kurs och fart över grund. Nivå n är frå n
d0-d9.
Dämpningen motsvarar följande tidsvärden:
d0 = 0s d1 = 1.8s
d2 = 2s
d3 = 10s
d5 = 40s d6 = 1'20s
d7 = 2'40s d8 = 5'
d4 = 20s
d9 = 10'
7.3.1
latitud korrektion
OBS! Detta är endast möjligt med äldre GPS Antenner, Antenner
som är Nätverksinkopplade (Art.nr: 21000)
Manuell latitud korrektion frå n WGS-84 i Nautiska mil, OBS,
endast i 1/1000 minuter.
7.3.2
longitud korrektion
OBS! Detta är endast möjligt med äldre GPS Antenner, Antenner
som är Nätverksinkopplade (Art.nr: 21000)
Manuell longitud korrektion frå n WGS-84 i Nautiska mil, OBS,
endast i 1/1000 minuter.
7.3.3
Höjd korrektion
OBS! Detta är endast möjligt med äldre GPS Antenner, Antenner
som är Nätverksinkopplade (Art.nr: 21000)
Manuell höjd korrektion frå n WGS-84 i meter eller fot.
7.3.4
Set Tid
T-ZONE, YEAR, DATE, TIME,
OBS! Detta är endast möjligt med äldre GPS Antenner, Antenner
som är Nätverksinkopplade (Art.nr: 21000)
7.3.5
Init position
OBS! Detta är endast möjligt med äldre GPS Antenner, Antenner
som är Nätverksinkopplade (Art.nr: 21000)
RETURN from GPS setup
Ställ in uppskattad position (inom 100 km). Detta förkortar
väntetiden för den första fixpositionen,
RETURN Återgå frå n GPS-inställningen.
38
GPS NAVIGATOR
7.4
NMEA
Mottagning av etappmå l frå n NMEA 0183 till/frå n (ON/OFF).
Sänder ut interna etappmå l en gå ng via NMEA porten. Sänd ett
etappmå l eller en hel grupp.
Välj upp till 8 kanarier,
Var och en av de 8 kanalerna kan också spärras
Läs mer i informationen om NMEA 0183-data,
RETURN Återgå frå n NM[A-inställningarna.
7.5
ÖVRIGA VAL
7.5.1
MAGNETISK BÄRING
Magnetisk bäring visas för BTW, HDC, COG, CTS och SET.
Detta anges genom särskild symbol.
7.5.2
MISSVISNING
Max 99,9 grader, öst + väst =
Anmärkning! Denna inställning på verkar direkt en eventuell
kompass.
7.5.3
Signal vid knapptryckning, till/frå n (ON/OFF)
39
GPS NAVIGATOR
7.5.4
WP-BANK
Väljs för användning tillsammans med Multi-instrument. (000, 100,
200, 300....)
Exempel: om du väljer etappmå lsbank 200, kommer alla etappmå l
som hämtas frå n ett Multi-instrument att finnas i denna bank (200299). Detta innebär att du när du redigerar etappmå l nr: 22 i ett
Multi-instrument, ändras etappmå l no:222, i navigatorn.
Detta är en specialfunktion för överföring (import) av etappmå l frå
n en NEXUS MASTER (NX2-Server eller navigerande GPSinstrurnent) till en NEXUS-repeater.
Viktigt! IMPORT kan enbart göras frå n en NEXUS-repeater.
Du må ste också välja etappmå lsbank (WP-BANK) eftersom
IMPORT-funktionen för över block med 100 etappmå l Du
kan importera frå n en NX2-Server eller frå n nå got annat
NEXUS GPS-instrument,
Exempel 1.
Flytta alla 99 etappmå len frå n Serven till etappmå lsbank 300 instrumentet. Etappmå l
1 till 99 i Serven kommer da att lagras på minnesplatserna 301 till 398.
Gör på följande Sätt
1.
Ställ in NEXUS REPEATER i CONFIG.
2.
Slå av och därefter på strömmen för att aktivera den nya
konfigurationen.
3, Ställ in etappmå lsbanken till 300.
4.
Väl] IMPORT och tryck på SET,
5.
Ställ om till MASTER i CONFIG och bryt och slå till ström men igen.
6.
Du kan nu använda servens etappmå l 1-99 son etapp må l 300-399,
Exempel 2.
Flytta etappmå l 100 till 200 frå n NEXUS GPS-instrument ”A" till NEXUS GPSinstrument "B", till motsvarande minnesposition.
Gör så här:
1.
2.
3.
4,
5,
Ställ om till MASTER i CONFIG för NEXUS- GPS "A".
Ställ om till NEXUS REPEATER i CONFIG för NEXUS GPS
Slå av och sen till strömmen för att aktualisera ändringen.
Ställ in etappmå lsbanken till 300 i "A” eller "B”.
Välj IMPORT i ”B" och tryck på SET.
40
GPS NAVIGATOR
7.5.5
Chart PAGE
Reserverad för framtida funktioner, Skall vara avstängd
RETURN
7.6
Gå tillbaka till funktionen Övriga.
CONFIG
MASTER, NEXUS eller NMEA-repeater
NEXUS-position eller NMEA-position
NMEA- eller RTCM-ingå ng
RETURN Gå tillbaka frå n CONFIG inställning
VIKTIGT För att aktivera en CONFIG-ändring må ste strömmen
först slå s frå n och därefter till.
MASTER
Den primära navigationen utförs i MASTER-instrumentet, Det få r
endast finnas en MASTER.
NEXUS-REPEATER
MASTER-instrumentet kan fjärrstyras frå n detta instrument. Det
finns ingen skillnad i funktioner mellan en MASTER och en
REPEATER.
NMEA-REPEATER
Navigationen utförs av en extern NMEA-navigator och
navigationsdata visas sedan i repeatern. NMEA-navigatorn ansluts
direkt till repeatern. Du må ste därför välja NMEA-position (NMEA
POS) som positionskälla (se kapitel 7.7.1). Du kan inte använda
funktionen GOTO WP eller ROUTES så länge detta instrument
41
GPS NAVIGATOR
arbeta, som en ren NMEA-repeater. NMEA-data omvandlas också
och sänds ut på NEXUS-nätverket.
7.6.1
Val av positionskälla
Denna GPS-navigator kan använda positionsdata enligt NMEA frå
n en GPS-mottagare eller frå n en aktiv GPS-antenn,
Om NMEA-position (NMEA POS) väljs må ste NMEA-källan
anslutas till instrumentets port för NMEA-0183-ingå ng på baksidan
av instrumentet, läs i kapitel 3,3,
Anmärkning! Om en NMEA GPS är ansluten till en Server och GPS
Navigatorn är ansluten på nätverket få r GPS Navigatorn sin
positionsinformation via Nexus Nätverk och skall då vara inställd
på Nexus POS. .
GONFIG NEXUS-POS = Standardinställning med GPS ansluten till
Servern
CONFIG: NMEA-POS = Inställning då NMEA GPS antenn är
ansluten direkt till instrumentet
7.6.2
Standardinställning - NEXUS-navigation
Konfigurationen är: MASTER och NEXUS-POS
Detta är fabriksinställningen för en GPS navigator ansluten till ett
nätverk och NMEA GPS-antenn ansluten till Servern. I detta fall är
det denna GPS Navigator som är navigationsmaster, dvs. det är
här WP’s lagras och bäring och avstå nd etc. räknas ut.
7.6.3
NEXUS-inställning - fjärrepeater
CONFIG NEXUS REPEATER och NEXUS-POS
Samtliga övriga GPS-navigatorer (för navigering frå n flera
stationer) må ste ställas in som NEXUS-repeater. Det kan bara
finnas en MASTER i systemet.
7.6.4
Inställning NMEA-repeater
CONFIG NMEA-Repeater och NMEA-POS
Denna inställning tillämpas när instrumentet används som
navigationsrepeater. Inställningen gör det möjligt att ta emot
navigationadata enligt NMEA frå n en extern navigator (av annat
fabrikat) och därefter omvandla och visa det i NEXUS-nätverk,
Läs också kapitel om NMEA-data.
42
GPS NAVIGATOR
När instrumentet används som navigator tar det emot positionsdata
enligt NMEA frå n en enda NMEA-antenn eller navigator och
använder sedan lagrade etappmå l och seglingsplaner som om det
vore en NEXUS GPS-navigator.
8
NMEA-DATA
SILVA NMEA 0183-Ingå ng/utgå ng
Här nedan följer en beskrivning av de NMEA-01 83-koder som
sänds frå n och tas emot av GPS-navigatorn.
Kompasskurs (HDC) och bå tens fart (BSP) sänds också när de
finns tillgängliga i NEXUS-nätverk.
När instrumentet används som NMEA-repeater, överförs all data till
NEXUS nätverk.
Anmärkning! I CONFIG-inställningen kan du välja mellan
NMEA 0183- och RTCM-ingå ng. Om RTCM väljs kommer
NMEA -porten enbart att användas för RTCM-korrigeringar
(DGPS). Utgå ngen för NMEA 0183 arbetar bara normalt så
länge RTCM-in gå ngen är inställd för 4 800 baud. Detta är bara
möjligt med äldre GPS antenner (art.nr 21000)
Utgå ng
Utgå ngen frå n GPS-instrumentet är uppdelat i 8 olika 'tids-luckor".
Önskat NMEA-data kan väljas eller avaktiveras individuellt för varje
lucka. Den totala överföringstiden för samtliga kanaler är två
sekunder. Tiden mellan varje data är så ledes 0,25 sekunder.
Ej tillgängligt data ersätts med nollfält. En kontrollsumma adderas
till samtliga koder. Sändar-ID (adresstecken 1 och 2) är alltid Il
(Integrated Instrumentation).
43
GPS NAVIGATOR
Följande data kan väljas i inställningsfunktionen (SETUP) i det sändande instrumentet:
Nr:
0
1
2
3
4
5
Mening:
6
7
8
HDT
RMB
RMC
9
10
11
VDR
VHW
VTG
12
13
14
15
WCV
WPL
XTE
ZDA
APB
BOD
BWC
GLL
GGA
Innehå ll:
Ingen mening sänd
Autopilot "B"
Bäring, start till destination
Bäring & Distans till Waypoint
Geografisk position
Global Positioning System
Fix Data
Kompasskurs (True)
Minimum Navigationsdata
Minimum Specific GPS
TRANSIT data
Strömmens riktning och hastighet
Fart och kurs genom vattnet
Track made good and ground
speed
Waypoint Closure Velocity
Waypoint Location
Cross-Track-Error
Tid & Datum
Exampel av meningarna ovan:
$IIAPB,A,A,0.002,L,N,,, 1 48,T,004, 1 48,T, 151 ,T* 1 D
$IIBOD,1 48,T,145,M,004,000*24
$IIBWC,090502,591 2.888,N,01 81 2.577,E, 1 48,T, 1 45,M, 15.661 ,N,004* 1 E
$IIGLL,5926.144,N,01 756.232,E,090502,A*3C
$IIGGA,090502,5926. 1 44,N,01 756.232,E, 1,4,1.49,1 7,M,,,, *27
$IIHDT,027,T*39
$IIRMB,A,0.002,L,000,004,59 1 2.888,N,01 81 2.577,E, 15.660,148,0.53, * 58
$IIRMC,090503,A,5926. 1 44,N,01 756.232,E,0.64, 173,1 50295,003,E*5F
$IIVDR,226,T,224,M, 1.21 ,N,2.24,K*58
$IIVHW,028,T,025,M,0.00,N,0.00,K*58
$IIVTG,253,T,250,M,0.94,N, 1 .74,K*55
$IIWCV,0.00,N,004*OA
$IIWPL,591 2.888,N,01 81 2.577,E,004*60
$IIXTE,A,A,0.058,L,N *44
$IIZDA,090753,1 5,02,1 995,-Ol ,*79
44
GPS NAVIGATOR
Anmärkning! Koden WPL (Position etappmå l innehå ller enbart positionen nästa etappmå l. Övriga etappmå l Sänds nå r funktionen Sänd etappmå l
(SEND-WP) aktiveras i inställningsfunktionen (SETUP).
Etappmå lens identitet är detsamma som det faktiska etappmå lsnumret i
NEXUS-nätverket (med siffror)..
Ingå ng
NMEA-ingå ngen i GPS-navigatom används uteslutande för positions- och
navigationsdata (inklusive etappmå l).
Mottagen data delas upp i tre kategorier:
1) Grundläggande psitionsrelaterad data: POSITION, FART och KURS över grund
(SOG,COG, TID och DATUM), samt en begränsad mängd satellitsutatus om
sändaren är en GPS.
Denna information tas emot och sänds därefter ut på NEXUS-nätverket, men bara
om funktionen NMEA-POS har valts i inställningen av CONFIG.
2) Navigationsdata: BTW, DTW, BOD, XTE plus Strömsättning och Strömhastighet.
Denna Information tas enbart emot om du valt NMEA-REPEATER i inställningen för
CONFIG.
GPS-instrumentet beräknar automatiskt så dan data som används i NEXUS nätverk,
som t ex strömsättning och avdrift, WCV, TTG och CTS.
3) Etappmå l: Etappmå l tas emot genom WPL-meningen om funktionen REC-WPT
är vald i NMEA-inställningen.
Om mottagande GPS-instrument inte å r den aktiva navigatom (MASTER), kommer
etappmå len ändå att automatiskt sändas till den aktiva navigatom genom NEXUSnätverket.
Läs mer i bruksanvisningen till Mufti Control om hur du använder NMEA tillsammans
med NEXUS-server.
Vid vissa tillämpningar kan du behöva en extra NMEA-ingå ng. Detta är möjligt om du
använder NEXUS Server (tillsammans med ett Multi Control-instrument) tillsammans
med ett NEXUS GPS-insrument Denna konfigurering omvandlar NMEA-positionen till
NEXUS-nätverk, varvid NEXUS GPS-instrument utför navigationen.
45
GPS NAVIGATOR
NMEA-ingå ng
Ingå ngen på NX2 GPS-navigator, normalt använd som NMEA
0183 ingå ng, kan också ställas in för mottagning av RTCM-104meddelanden för SILVA GPS-KOMPASS. Det å r rekommendabelt
att köra RTCM-data med 4 800 baud, för att kunna använda utdata
enligt NMEA D0183 som specificeras vid denna hastighet.
OBS! RTCM Data kan endast tas in och skickas vidare till äldre
GPS antenner (art.nr. 21000)
Alternativ RTCM, välj därefter överföringshastighet se nedan.
Väl] överföringshastighet om RTCM valts och därefter RETURN.
Anmärkning! Om möjligt bör du alltid köra RTCM data vid
4800 baud. Bet på verkar då inte överföringshastighoten för
NMEA -utgå ngen (4 800 baud är standardhastigheten)
46
GPS NAVIGATOR
8.1.1
Felmeddelanden
Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet.
ERROR 2
ERROR 3
ERROR 10
ERROR 11
ERROR 12
ERROR 13
ERROR 15
ERROR 16
ERROR 17
ERROR 19
Nexus nätverk fungerar ej, kontrollera färgmärkning och
anslutningar.
Inget data mottas inom viss tid.
Felaktigt inmatat format, t.ex. 17° 70'Ost.
Fjärrkommando som ej kan utföras.
Uteblivet svar frå n, eller ej inkopplad navigator.
Ej definierad WP.
Ej tillå ten autopilotfunktion.
Automatisk deviering ej möjlig beroende på att NMEA kompass är
vald.
Automatisk deviationskontroll misslyckad. Varvet ej
fullföljt, felet större än 1,5°
Bå ten förmodligen träffad av en vå g under varvet. Felet större än
1,5°.
Om andra felmeddelanden visas på Multi Control instrumentet skall du kontakta din
leverantör.
47
GPS NAVIGATOR
9
Specifikation
9.1
Teknisk specifikation
Dimensioner:
Instrument kabel:
GPS Navigator instrument: 113 x 113 x 23 mm.
8m
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling av
batteripoler.
GPS Navigator instrument: 0,08 W
Med maximal belysning: 0,8 W
Strömförbrukning:
Temperatur områ de:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
GPS Navigator instrument:
GPS Navigator Instrument:
260 gram
Vattentät
CE godkännande
Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.
9.2
Nexus Nätvärk
Introduktion:
Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta må nga instrument.
Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den
höga störokänsligheten medger användande av mycket lå nga kablar (upp till 1200
m).Data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med
en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb
datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund.
Användare av Nätverket:
Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller
avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför må ste specifikationerna
följas för att skydda tillverkarens å taganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet.
För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr. 21248) ett mycket bra hjälpmedel för
att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det gå r även att lägga in
Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus
Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS232)
48
GPS NAVIGATOR
9.3
Andra delar i NX2 serien
Nedan finner du en förteckning över andra instrument och givare i NX2 serien.
22118-3
22118-2
22118-1
22118-4
22118-5
22118-6
NX2 Kompletta instrument med givare
Multi Control instrument och Server, 8m kabel
Multi Control och Server med Logg och ekolodsgivare, 8m kabel
Speed logg med loggivare, 8m kabel
Wind Data, med vindgivare, 25m kabel.
Compass, med kompassgivare som klarar 35° krängning, 8 m kabel
GPS Navigator, med GPS Antenn, 10m kabel
22120-1
20700
19915-8
20721
20721-1
20860
21000
21735
20594
21721
69980
NX2/Nexus Givare
Server kompl med 3m spänningskabel
Logg/Temp,0 - 30 KTS, löstagbar, 8 m (26 ft) kabel
Djup, 0.8 - 150 m (2.6-490 ft), löstagbar, 3 + 8 m kabel
Vindgivare, 22 m ( 72 ft) kabel
Vindgivare i kolfiber, 1260mm lå ng, 380g, Ingen mastkabel.
Fluxgate Kompass, 8 m (26 ft) kabel
GPS Antenn, NX2/NMEA, fast, 10 m ( 33 ft) kabel (NMEA utgå ng)
Hå llare för GPS Antenn och 35° Kompassgivare.
Vindmastkabel 25m
MTC (Mast Twist Compensation) box, 8m kabel, för Wind Data instr.
MRC (Mast Rotation Sensor Compensation) box för Wind Data instr
22117-1
22117-3
22117-4
22117-5
22117-6
22117-7
NX2 Digitala Instruments (alla levereras med 0.4m kabel)
Speed log instrument
Multi Control instrument
Wind Data instrument
Compass instrument
GPS Navigator instrument
Autopilot instrument
NX2 Analog Instruments (Alla analoga instrument levereras med 0,4m kabel)
22115-01
NX2 Analog Vindvinkel
22115-02
NX2 Analog Steer Pilot
22115-03
NX2 Analog Speed Trim
22115-05
NX2 Analog Fart 0-16kts
22115-06
NX2 Analog Fart 0-50kts
22115-07
NX2 Analog Djup 0-200m
22115-08
NX2 Analog Djup 0-600ft
22115-09
NX2 Analog Rodervinkel
22115-10
NX2 Analog Kompass
22115-11
NX2 Analog GPS Fart 0-16kts
22115-12
NX2 Analog GPS Fart 0-50kts
22115-13
NX2 Analog GPS Kurs
21210
21218-1
20966
Nexus Remote Control Instrument
Remote Control Instrument (RCI), med Autopilotkontroll, 8m kabel, hå llare.
Extra hå llare till Remote Control instrument
Skarvkontakt 4-polig, vattentät för kabel – kabel anslutning
49
GPS NAVIGATOR
9.4
CMG
CMP
COG
CTS
CU
d
D/R
DEFAULT
DEV
DMG
DEA
DPT
DRF
DST
DTW
E
EDIT
EMC
EN
F
F1-F9
FA
FREE
FT
GLL
GoTo
GPS
HDM
HDT
HM
HT
id
Init
Insert
Km
KT
KTS
L
LAT
LCD
LGD
LOG
LON
LOW
MAX
m/s
MEM
Mh
MID
MN
MOB
m
N
NAV
NM
NMEA
NXT
OCA
RET
Roll
S
Förkortningar
Course Made Good
CoMPass
Course over Ground
Course To Steer
Central Unit
differential
Dead Reckoning
Factory setting
DEViation
Distance Made Good
DEpth Alarm
DePTh
DRiFt, Speed of current
DiSTance
Distance To Waypoint
East
EDIT
Electro Magnetic Compatibility
European Norm
Farenheit
Figure of merit
Fathoms
FREE
FeeT
Geographic Latitude Longitude
Go To
Global Positioning System
HeaDing Magnetic
HeaDing True
Heading Magnetic
Heading True
Identity
Initialisation
Insert
Kilometer per hour
KnoTs
KnoTS
Local
LATitude
Liquid Crystal Display
Local Geodetic Datum
LOG
LONgitude
LOW
MAX
metres per sekond
MEMory
Miles per hour
MID
Magnetic North
Man Over Board
metre
North
NAVigate
Nautical Mile
National Marine
NeXT
Off Course Alarm
RETurn
Roll
South
Nyttokurs
Kompass
Kurs över grund
Kurs att styra
Centralenhet / Server
Differentiell
Död räkning
Fabriksinställning
Deviation
Nyttodistans
Djuplarm
Djup
Hastighet på ström
Distans
Avstå nd till etappmå l
Öster / Ost
Editering / ändring
Elektromagnetisk kompabilitet
europeisk norm
Farenheit
Godhetstal
Famnar
Ledig / tom
Fot
Geografisk Latitud, Longitud
Gå till
Globalt positioneringssystem
Magnetisk kurs
Sann kurs
Kompasskurs
Sann kurs
Identitet
Initialisering
Infoga
Kilometer i timmen
Knop
Knop
Lokal
Latitud
Flytande kristall display
Lokalt geodetiskt datum
Logg
Longitud
Lå g
Max
Meter per sekund
Minne
Miles per timme
medel
magnetisk nord
Man över bord
Meter
Nord
Navigation
Nautiska mil
Electronic Association
Nästa
Ur kurs alarm
Återgå
Rullning / lutning
Söder / syd
50
GPS NAVIGATOR
S/A
SAT
SEA
SEK
SET
SHA
SOG
STA
STR
SW
TAC
TMP
TRP
TTG
TWA
TWS
UTC
VAR
VMG
W
WCV
WP
XTE
Selective Availability
SATellite
SEA
SEKonds
SET, Direction of current
SHallow Alarm
Speed Over Ground
STArt
SteeR
South West
TACtical
TeMPerature
TriP
Time To Go
True Wind Angle
True Wind Speed
Universal Time Co-ordinate
VARiation
Velocity Made Good
West
Waypoint Closure Velocity
Waypoint
Cross Track Error
Satellit
Dämpning
Sekunder
Strömmens riktning
Grundlarm
Fart över grund
Start
Styrreferens
Sydväst
Taktik
Temperatur
Tripp
Tid till ankomst
Sann vindvinkel
Sann vindhastighet
Universaltid
magnetisk variation
Hastighet mot vinden
Väst
Hastighet mot etappmå l
Etappmå l
Avstå nd till ideallinjen
Minus
Minus
Plus
Plus
Wind from port side
Vind in frå n babord
Wind from starboard side
Vind in frå n styrbord
The boat is left of the desired track
Bå ten befinner sig vänster om
Önskad ideallinje
Bå ten befinner sig höger om
Önskad ideallinje
The boat is right of the desired track
51
GPS NAVIGATOR
9.5
Garanti
GARANTI
ALLMÄNT
Alla produkter är utvecklade och tillverkade för att motsvara den yppersta bransch standarden. När
produkten är korrekt installerad, handhavd och underhå llen, i enlighet med beskrivningen i
produktens manual, kommer den att bidra med må nga å rs tillförlitlig drift. Utöver produktens
tekniska manual kan också vå r världsomspännande å terförsäljar- och serviceorganisation bistå
med ytterligare information och assistans.
GARANTIOMFATTNING
Garantin täcker reparation av defekta delar som beror av fel hänförda till tillverkningen av produkten.
Garantin täcker reservdel samt arbetstid om produkten lämnas in och repareras i det land där
produkten inköptes. Garantiperioden framgå r av manualen och börjar löpa frå n den dag
produkten inköptes. Ovanstå ende garanti är tillverkarens enda garanti, vilket innebär att
ytterligare villkor ej är tillämpliga på produkten.
GARANTIVILLKOR
•
Produktens inköpskvitto med angivet inköpsdatum och ifyllt garantikort må ste medfölja för att
validera garantikrav som sker enligt procedur beskriven nedan.
•
Produktens garanti är inte möjlig att överföra, utan gäller endast för den ursprungliga köparen.
•
Produktens garantin gäller inte i de fall serienummer saknas, felaktig installation skett,
felaktigt elsäkringsförfarande, omständighet förorsakad av felaktigt handhavande, externa orsaker
så som modifieringar eller service utförd av annan än tillverkaren eller av denne auktoriserad
distributör eller genom användning utanför de tekniska gränsvärden som specificerats i
produktens manual.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare är inte ansvarig och kommer inte att
kompensera direkta eller indirekta skador som uppkommit p.g.a. felaktigheter i produkten.
Tillverkaren är inte heller ansvarig för person skador eller skador på tredje man som uppkommit p g
a användning av produkten.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare är inte ansvariga för kostnader i samband
med sjötester, felsökningar i bå tar, etc., oavsett om produkten är under garanti eller inte.
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare bistå r gärna med denna service. Nedlagda
kostnader kommer i dessa fall att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare reserverar sig rätten att, i de fall reparation
ej är möjlig att genomföra inom en rimlig tidsperiod, byta ut felaktiga returnerade produkter under
garantiperioden, med närmast motsvarande ersättningsprodukt.
GARANTIPROCEDUR
Produkten skall returneras till Tillverkaren, tillverkarens distributör eller å terförsäljare i det land där
produkten inköpts. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad.
Alternativt kan produkter som används i annat land än inköpslandet, lämnas in till den lokala nationella
distributören eller å terförsäljaren. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad. Giltiga
garantikrav kommer även då att ersättas i form av reservdelar, men arbetstid och eventuellt
tillkommande kostnader för frakt kommer att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
FÖRBEHÅLL
Sunt förnuft gäller vid användning av navigationsutrustning och tillverkarens produkter skall endast ses
som ett navigationshjälpmedel. Tillverkaren förbehå ller sig rätten att ändra produktens specifikation.
52
GPS NAVIGATOR
Fil id:
GARANTIKORT
SKICKAS IN TILL GENERALAGENTEN
ÄGARE:
Namn:
Adress :
Postnummer :
Land:
Produktens namn:
Serie nummer:
A
B
C
1
2
3
4
5
6
Inköpsdatum: _______________________________Installationsdatum _________________________
Återförsäljarens stämpel:
53
7
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
54
22136-2 Edition 1
GPS NAVIGATOR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising