Garmin | Nexus | Garmin Nexus VHF NX1000

Garmin Nexus VHF NX1000
NX1000
- Handburen VHF Radio -
Användarmanual
Svensk
Installation and Operation Manual
English
VHF NX1000
1
VHF NX1000
PROCEDUR VID NÖDANROP
Om du vid en nödsituation är I behov av assistans eller vill kontakta
andra fartyg eller en kustradiostation
ANVÄND KANAL 16!
PROCEDUR VID NÖDANROP:
1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY.
2. Detta är “Namn på fartyget”, följt av:
3. Din anropssignal.
4. Med positionen “din position”
5. Typ av nödsituation.
REKOMMENDATION
Om radion har blivit utsatt för saltvatten, bör den sköljas av i
färskvatten.
VIKTIGT
Läs igenom denna manual innan radion används
Spar denna manual, den innehåller viktiga instruktioner om hur
NX1000 används.
Egenskaper
•
Vattentät konstruktion
Byggd för att klara den tuffa marinmiljön. NX1000 är byggd enligt
IPX7.
•
Dubbelvaktfunktion (Dualwatch)
Med ett enkelt knapptryck kan du automatiskt vakta valfri kanal
tillsammans med kanal 16.
2
VHF NX1000
•
Stor LCD, lätt att läsa
Med dimensionerna 32(H) × 39(B) mm, är NX1000’s display lätt att
läsa. Den har även valbar belysning.
•
Lätt att använda
8 stora tryckknappar på frontpanelen gör NX1000 enkel att använda.
Snabbknappar för volymkontroll samt kanalval gör att NX1000 kan
styras med en hand.
FÖRSIKTIGHET!
•
VARNING! Hall inte NX1000 på ett sådant sätt att
antennen nuddar vid någon del av kroppen när du sänder.
Radion fungerar bäst om mikrofonen hålls 5-10cm från
munnen och antennen vertikalt.
•
UNDVIK att placera NX1000 i direkt solljus eller att utsätta
NX1000 för temperaturer under –15°C eller över +55°C.
•
•
UNDVIK att barn leker med NX1000.
UNDVIK att hålla din NX1000 för nära magnetkompassen.
NX1000 bör inte komma närmare än 1m.
•
VAR FÖRSIKTIG! NX1000 har en vattentät
konstruktion enligt standarden IPX7, IPX7 (1 meters djup
under 30 min.). Om NX1000 tappas på ett hårt underlag kan
den spricka eller packningen skadas.
•
SE TILL att batteriet är torrt innan det stoppas in i
NX1000. Vatten i batterifacket kan skada radion.
3
VHF NX1000
Innehåll
REKOMMENDATION ................................................................................ 2
VIKTIGT..................................................................................................... 2
Egenskaper............................................................................................... 2
FÖRSIKTIGHET! ....................................................................................... 3
1
REGLER FÖR ANVÄNDNING..................................................... 5
1.1
Företräden .............................................................................. 5
1.2
Sekretess................................................................................ 5
1.3
Radiolicens ............................................................................. 5
1.3.1
VHF Certifikat..................................................................... 5
1.3.2
Ansökan om anropssignal.................................................. 5
2
MONTERING AV TILLBEHÖR .................................................... 6
2.1
Installation............................................................................... 6
2.2
Tillbehör .................................................................................. 6
2.3
Montering................................................................................ 7
2.3.1
Flexibel antenn................................................................... 7
2.3.2
Handlovsrem ...................................................................... 7
3
BESKRIVNING AV NX1000......................................................... 8
3.1
Förklaring av knappar och kontakter ...................................... 8
4
DISPLAY .................................................................................... 10
5
ANVÄNDNING ........................................................................... 11
5.1
Kanalval ................................................................................ 11
5.1.1
Kanal 16 ........................................................................... 11
5.2
Kanalvalslista (Nationellt val av kanaler) .............................. 11
5.2.1
Nationella kanaler L1 och L2............................................ 12
5.2.2
Väderkanaler för USA och Kanada .................................. 12
5.3
Val av standardkanaler ......................................................... 13
5.4
Justera ljudvolym och squelch nivå ...................................... 13
5.5
Ta emot och sända ............................................................... 13
5.5.1
Mottagning ....................................................................... 13
5.5.2
Ställ in sändareffekt.......................................................... 14
5.5.3
Sändning .......................................................................... 14
6
MENU......................................................................................... 15
6.1
Dualwatch ............................................................................. 15
6.1.1
Beskrivning av dualwatch................................................. 15
6.2
Knapplås (KEYLOCK) .......................................................... 15
6.3
Bakgrundsbelysning ............................................................. 16
7
FELSÖKNING............................................................................ 17
8
TEKNISKA SPECIFIKATIONER ............................................... 17
8.1
Generella .............................................................................. 17
9
KANALLISTA............................................................................. 17
10
DECLARATION OF CONFORMITY .......................................... 18
11
GARANTI ................................................................................... 19
4
VHF NX1000
1
REGLER FÖR ANVÄNDNING
1.1
Företräden
Läs alla regler för radioanvändning samt se till att ha dessa regelverk
till hands. Nödanrop samt säkerhetsanrop har alltid företräde. Du skall
lyssna på kanal 16 om du inte använder någon annan kanal. Att sända
falska nödanrop är brottsligt.
1.2
Sekretess
Information som man fått via radion, får inte föras vidare eller
användas för egen vinning.
1.3
Radiolicens
1.3.1
VHF Certifikat
För att få använda en VHF måste man ha ett s.k. VHF-certifikat,
(SRC). Detta får man efter en kortare utbildning, några kvällar eller en
heldag. Man kan även läsa in kunskaperna med självstudier, och
sedan avlägga ett prov. Kostanden för utbildningen är ca 4-500 kr och
provet/certifikatet kostar sedan ca 200 kr. Certifikatet gäller resten av
livet.
1.3.2
Ansökan om anropssignal
Förutom certifikatet måste man ha tillstånd från Post och
Telestyrelsen, PTS, för att få använda sin VHF. PTS utfärdar ett s.k.
”Tillstånd att använda VHF-radiosändare i fartyg”. I samband med
detta får man också en ”Anropssignal” som är båtens unika identitet i
samband med radiokommunikation. För ”Tillståndet” betalar man
årligen en avgift till PTS på ca 150 kronor.
5
VHF NX1000
2
MONTERING AV TILLBEHÖR
2.1
Installation
Följ bilden nedan för att montera all detaljer på din NX1000:
2.2
Nummer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Tillbehör
Tillbehör
4 st. AA Batterier (ingår ej)
Batterilock
Dragring
Batterilåsning
Bälteshållare
Flexibel antenn
Handlovsrem
6
Antal
4
1
1
1
1
1
1
VHF NX1000
2.3
Montering
2.3.1
Flexibel antenn
Skruva fast den medföljande antennen. Bär eller håll inte NX1000 i
antennen. Att sända med radion utan att antennen är ansluten, kan
skada NX1000.
2.3.2
Handlovsrem
Fäst handlovsremmen enligt figuren nedan.
7
VHF NX1000
3
BESKRIVNING AV NX1000
3.1
Förklaring av knappar och kontakter
1.
2.
3.
Kontakt för extern hörlur
LCD display
PÅ/AV knapp samt Ångraknapp. Håll denna knapp intryckt för att
slå på eller av radion. Ett kort tryck på denna knapp lämnar en
funktion.
4. UPP-knappen ökar kanalnumret eller stegar uppåt I volym eller
Squelch läget. Denna knapp stegar också uppåt i meny-läget
5. VOLYM och SQUELCH knapp ett kort tryck på denna knap tar dig
till volymkontrolläget. Stega upp eller ner med UPP/NER knapparna
för att välja mellan de sju volymlägena. Genom att trycka två gånger
på denna knapp kommer man till Squelch läget. NX1000 går
automatiskt tillbaks till normalläge efter 5 sek. Ett långtryck på
Volymknappen, tar dig till Monitorläget där scuelchen är helt open.
6. NER-knappen minskar kanalnumret eller stegar nedåt i volym eller
Squelch läget. Denna knapp stegar också nedåt i meny-läget
7. ENT knappen. ENT knappen bekräftar också ett val i meny-läget.
8. HÖGTALARE
9. MIKROFON
10. H/L knappen. Denna knapp används för att välja hög (2W) eller låg
(1W) uteffekt.
11. MENY knappen. Tryck meny-knappen för att komma in I menyläget. Displayen visar D/WATCH, använd UPP eller NER knapparna
8
VHF NX1000
för att välja funktion. Tryck ENT för att bekräfta valet, för att lämna
meny-läget, tryck kort på knappen PÅ/AV.
12. Kanal 16 knappen. Detta är en snabbåtkomstknapp för kanal 16. i
HUNT-S läge, lämnar radion meny-läget med denna knapp.
13. PTT knapp. Tryck och hall denna knapp intryckt när du ska tala i
NX1000. Släpp knappen för att ta emot ett röstmeddelande.
14. ANTENN KONTAKT Anslutning av antennen.
9
VHF NX1000
4
DISPLAY
TEXT All meny eller inställningstext visas här. Här visas också
radions status.
2. Not used
3. Not used
4. KANALLISTEVAL “INT” visas när internationella kanallistan är vald;
“US” om US-kanallistan är vald, “CAN” för Kanada, “ATIS” ATIS
används inte i denna version.
5. DUALWATCH INDIKATOR Används inte i denna version
6. LÅG UTEFFEKT INDIKATOR. “LOW” visas när låg (1W) uteffekt är
vald.
7. DUPLEX INDIKATOR. Visas när en duplex kanal är vald.
8. Används inte i denna version
9. KANALVAL. Visar vilken kanal som valts.
10. BATTERI INDIKATOR. Indikerar batteristatus.
1.
10
VHF NX1000
5 ANVÄNDNING
5.1
Kanalval
5.1.1
Kanal 16
Kanal 16 (Nöd och anropskanal) Används för att etablera kontakt med
ett annat fartyg eller kustradiostation. Kanal 16 bevakas alltid i
dualwatch, prioritets och fullskanningsläget.
) Tryck
eller
/
för att välja kanal 16, LCD fönstret
kommer att se ut enligt följande:
Kanal 16
5.2
Kanalvalslista (Nationellt val av kanaler)
NX1000 kan ställas in för det land den skall användas i. Om din
NX1000 skall användas i Sverige bör du ställa in SWEDEN som
kanalvalslista. Du får då tillgång till fritidsbåtskanalerna (L1-L3) samt
fiskekanalerna (F1-F3).
)
Steg 1
Tryck
eller
och
sammtidigt för att komma in i menyn. Stega med
knapparna tills texten COUNTRY visas enligt figur 1.
Figur 1
11
VHF NX1000
)
Steg 2
Tryck
för att komma in i landsvalslistan. Använd
eller
knapparna för att välja land eller Knalvalslista välj SWEDEN om din
NX1000 skall användas i Sverige och bekräfta med
. För att
återgå till normalläge, tryck
5.2.1
Nationella kanaler L1 och L2
Kanalerna L1, L2, L3 samt F1-F3 återfinns mellan kanal 88 och 01.
För att få tillgång till dessa, måste NX1000 ställas in på SWEDEN, se
ovan.
Kanal L1
kanal L2
5.2.2
Väderkanaler för USA och Kanada
Dessa kanaler återfinns mellan kanal 88 och 01. Observera att dessa
kanaler endast får användas i USA samt att man måste välja US eller
Canada i Kanalvalslistan.
Väderkanal för USA
Väderkanal för Kanada
12
VHF NX1000
5.3
Tryck
Val av standardkanaler
eller
För att välja kanal.
stegar uppåt I kanallistan.
stegar nedåt! När
eller
hålls nertryckt, stegar
kanalnumret uppåt eller neråt i snabbare takt.
5.4
Tryck
Justera ljudvolym och squelch nivå
för att komma åt ljudvolymkontrollen. Öka / minska med
eller
. Ljudvolymen kan väljas i 7 steg. Tryck
för att
återgå till kanal 16. NX1000 kommer att återgå till normalläge efter 5
sekunder.
Tryck
två gånger, för att komma åt squelchnivåkontrollen. Öka /
minska med
eller
. Squelchen kan väljas i 7 steg. Tryck
för att återgå till kanal 16. NX1000 kommer att återgå till normalläge
efter 5 sekunder.
VOLYM kontroll
5.5
SQUELCH Kontroll
Ta emot och sända
Slå på radion och ställ in önskad volym och Squelch nivå.
5.5.1
Mottagning
När NX1000 tar emot en signal, visas texten “BUSY” (UPPTAGEN)
högst upp i fönstret.
13
VHF NX1000
Mottagning
5.5.2
Ställ in sändareffekt
Enligt de regler som finns för radiokommunikation, har en del kanaler
alltid hög uteffekt och en del kanaler alltid låg uteffekt.
Om den kanal du valt har möjlighet att växla mellan hög eller låg
uteffekt, gör du det med
5.5.3
Sändning
När du skall sända med NX1000 trycker du in PTT knappen (som
sitter på sidan av radion) och talar i mikrofonen på NX1000 frontpanel.
Om hög uteffekt är vald visas texten, “TX HIGH” om låg uteffekt valts
visas, ”TX LOW”. Släpp PTT knappen när du skall gå till mottagarläge.
Sändning med hög effekt
14
sändning med låg effekt
VHF NX1000
6 MENU
6.1
Dualwatch
6.1.1
Beskrivning av dualwatch
Dualwatch bevakar valfri kanal tillsammans med kanal 16. Gå till den
kanal du vill bevaka, tryck
och bekräfta med
.
NX1000 växlar nu mellan kanal 12 och kanal 16
6.2
Knapplås (KEYLOCK)
Denna funktion möjliggör att låsa knapparna så att inga ofrivilliga val
görs. Tryck
för att komma in i menyläge, stega till SETUP med
eller
och bekräfta med
. Stega med
eller
till
KEYLOCK visas och bekräfta med
. Det finns två val för knapplås:
OFF (inget knapplås) och ON, då aktiveras knapplåset om ingen
knapp tryckts under 10 sekunder. För att tillfälligt avaktivera
knapplåset, håll
knappen nedtryckt i 3 sekunder.
Låst
Hur man låser upp
Tryck
3 sekunder
15
upplåst
VHF NX1000
6.3
Bakgrundsbelysning
NX1000 är utrustad med bakgrundsbelysning av knappar och display
Du kan välja mellan följande lägen: OFF (alltid av), 5SEC (på i 5
sekunder efter senaste knapptrycket), 10SEC (på i 10 sekunder efter
senaste knapptrycket), 20SEC (på i 20 sekunder efter senaste
knapptrycket) samt ON (alltid på)
För att välja, tryck
eller
för att komma In I menyn, välj SETUP med
och bekräfta med
och bekräfta med
. Välj LIGHT (belysning) med
. Välj med
alternativen och bekräfta med
eller
mellan de fem
.
Belysningsval
Alltid av
Belysning på i 5sek
16
eller
VHF NX1000
7 FELSÖKNING
Problem
NX1000 startar inte.
Inget ljud från
högtalaren.
Scan (bevakning) startar
inte.
Det går inte att byta
kanal
NX1000 återgår till
mottagarläge under en
lång sändarsekvens.
8
Trolig orsak
1. Batteriet är slut
2. Dålig kontakt mellan
batteri och radio
1. Squelch nivån felställd.
2. Volymkontrollen för låg.
3. Högtalaren är
vattenfylld.
• inga kanaler är
“TAGGADE”.
• Knapplåset är på
Den automatiska
sändartidsbegränsningen
har aktiverats.
Lösning
1.Ladda batteriet
2.kontrollera batteriets
kontaktpunkter.
1. Ställ in Squelchnivån.
2. Ställ in
volymkontrollen.
3. Torka ur vattnet ur
högtalaren genom att
lägga NX1000 med
knapparna nedåt..
• ”TAGGA” önskade
kanaler
•Stäng av knapplåset
Släpp PTT knappen och
tryck in den igen.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
8.1
Generella
• Frekvensområde:
Sändning
156.025-161.425 MHz
Mottagning
156.025-163.275 MHz
• Modulering:
FM (16K0G3E)
• Kanalseparation:
25 kHz
• Strömförbrukn. (vid 6.0V): TX vid 2W 0.7A typiskt
TX vid 1W 0.5 A typiskt
• Frekvensstabilitet: ±1.5 kHz (–15°C till +55°C)
• Användartemperatur: –15°C to +55°C
• Dimensioner:
73(W) × 135(H) × 34(D) mm
• Vikt:
287 g (utan batteri), 378 (med batteri)
• Uteffekt (vid 7.4 V DC): max 5 W (Hög), max 1 W (Låg)
Brukstid (fulladdat) 28 timmar – Baserat på 90% Standby,5%
mottagarläge, 5% sändarläge (hög uteffekt).
Nexus har rätten att ändra specifikationerna ovan.
9
KANALLISTA
Valbara kanaler listas i den separata kanallistan
17
VHF NX1000
10 DECLARATION OF CONFORMITY
18
VHF NX1000
11 GARANTI
19
VHF NX1000
20
VHF NX1000
This equipment is intended for use in:
AUT
√
EST
√
HUN
√
LUX
√
SLA
√
BEL
√
FIN
√
IRL
√
MAL
√
SLE
√
CZR
√
FRA
√
ITA
√
NET
√
SPN
√
CYS
√
GER
√
LAT
√
POL
√
SWE
√
DEN
√
GRE
√
LIT
√
POR
√
UK
√
√Countries of use
21
VHF NX1000
22
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
23
28416-2 Edition 1
VHF NX1000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising