Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX2 Multi Control

Garmin Nexus NX2 Multi Control
Multi Control
- Instrument -
Installationsmanual
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
MULTI CONTROL
1
MULTI CONTROL
Denna manual är avsedd för NX2 Multi Control instrument version 3.10 – 5.00
Utgåva: Mars 2007
2
MULTI CONTROL
1
2
Inledning .....................................................................................9
Installation ................................................................................11
2.1
2.2
2.3
3
Placering av instrumentet ............................................................................ 12
Installation av instrument ............................................................................. 13
Anslutning av instrumentet till Servern......................................................... 15
Första start................................................................................16
3.1
3.2
4
Initiering av instrumentet.............................................................................. 16
Ominitiering av instrumentet ........................................................................ 16
Funktion ....................................................................................17
4.1
Om denna manual ....................................................................................... 17
4.2
Hur tryckknapparna används ....................................................................... 18
4.2.1
Allmänt..................................................................................................... 18
4.2.2
PAGE ...................................................................................................... 18
4.2.3
MINUS ..................................................................................................... 19
4.2.4
PLUS ....................................................................................................... 19
4.2.5
SET ......................................................................................................... 19
4.2.6
Radera / återställa ................................................................................... 19
4.2.7
Kalibrering ............................................................................................... 19
4.2.8
Belysning ................................................................................................. 19
5
6
Funktionell översikt .................................................................21
Fartfunktioner - SPEED............................................................22
6.1
Huvudfunktion fart........................................................................................ 22
6.2
Underfunktioner fart ..................................................................................... 22
6.2.1
Trippmätare - TRP................................................................................... 22
6.2.2
Totaldistans - LOG .................................................................................. 22
6.2.3
Maxhastighet (MAX) ................................................................................ 22
6.2.4
Starttimer - STA....................................................................................... 22
6.2.5
Tidtagning................................................................................................ 22
6.2.6
Medelfart - AVS ....................................................................................... 22
6.2.7
Distans - DST .......................................................................................... 23
6.2.8
Djup - DPT/unit ........................................................................................ 23
7
Djupfunktioner - DEPTH...........................................................24
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.3
7.4
7.5
7.6
Huvudfunktion djup ...................................................................................... 24
Underfunktioner djup.................................................................................... 24
Belysning ................................................................................................. 24
BATTERISPÄNNING (BAT) .................................................................... 25
Grundlarm - SHA ..................................................................................... 25
Kurs - HDT/HDM ..................................................................................... 25
Temperatur - TMP ................................................................................... 25
Tid - U/L................................................................................................... 25
Båtfart - BSP/unit..................................................................................... 26
Fjärrkontrollfunktion (REM) .......................................................................... 26
Larmdjup för grund- och djuplarm - SHA/DEA ............................................. 27
Larmdjup för ankarlarm - ANC ..................................................................... 27
Radera ett larmvärde ................................................................................... 27
3
MULTI CONTROL
7.7
7.8
8
Kvittering av larm .........................................................................................27
Aktivering /deaktivering av larm ...................................................................27
Navigeringsfunktion ................................................................ 28
8.1
Huvudfunktion navigering.............................................................................28
8.2
Underfunktion navigering .............................................................................28
8.2.1
Styrreferens - Pilot ...................................................................................28
8.2.2
Styrvärde - STR .......................................................................................28
8.2.3
Fart och kurs över grund - SOG/ COG.....................................................28
8.2.4
Bäring och avstånd till waypoint - BTW/ DTW..........................................28
8.2.5
LATITUDE och LONGITUDE - POS ........................................................28
8.2.6
Fart mot waypoint - WCV .........................................................................29
8.2.7
Sidoavvikelse - XTE .................................................................................30
8.2.8
Styrreferens - Pilot ...................................................................................30
8.2.9
Styrreferens - MEM ..................................................................................32
8.2.10
Styrreferens - BTW ..............................................................................32
8.2.11
Styrreferens - CTS ...............................................................................33
8.2.12
Styrreferens - AWA ..............................................................................33
9
Vindfunktioner – WIND ............................................................ 35
9.1
Huvudfunktion vind.......................................................................................35
9.2
Underfunktion Vind.......................................................................................35
9.2.1
Styrreferens - Pilot ...................................................................................35
9.2.2
Styrvärde - STR .......................................................................................35
9.2.3
Skenbar vindhastighet - AWS ..................................................................36
9.2.4
Sann vindvinkel - TWA.............................................................................36
9.2.5
Sann vindhastighet - TWS .......................................................................36
9.2.6
Fart med eller mot vind - VMG .................................................................36
9.2.7
Taktikfunktion - TAC ................................................................................36
9.2.8
Geografisk vindriktning.............................................................................37
9.3
Taktikfunktion ...............................................................................................38
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
Man över bord - MOB............................................................... 40
Anpassa presentationen ......................................................... 41
Flytta en underfunktion.................................................................................41
Kopiera en underfunktion .............................................................................41
Presentation vid uppstart..............................................................................41
Ta bort en flyttad eller kopierad underfunktion .............................................42
Temporär låsning av växlande funktioner.....................................................42
Kalibrering................................................................................ 43
12.1
Fart - C10 .....................................................................................................43
12.1.1
Återgå till från inställningar [C10 – RET] ..............................................43
12.1.2
C11 - Enhet för fart [Unit KTS] ...........................................................43
12.1.3
C12 – Kalibrering [CAL 1.25] .............................................................44
12.1.4
C13 Dämpning - SEA...........................................................................44
12.2
Djup - C20 ....................................................................................................45
12.2.1
Återgå till från inställningar [C20 – RET] ..............................................45
12.2.2
C21 - Enhet för djup (Unit) ...................................................................45
12.2.3
C22 – Justering av djupangivelse (ADJ) ..............................................45
12.2.4
C23 - Enhet för temperatur (Unit) ........................................................45
4
MULTI CONTROL
12.2.5
C24 – Temperaturjustering (TMP) ....................................................... 45
12.3
C30 Navigation ............................................................................................ 46
12.3.1
Återgå till från inställningar [C30 – RET].............................................. 46
12.3.2
Val av Navigationssidan C31 (PAGE ATO) ......................................... 46
12.3.3
Ur kursalarm [C32 – OCA]................................................................... 46
12.3.4
Magnetisk variation [C33 – VAR]......................................................... 46
12.3.5
Automatisk deviering [C34 - Auto DEV]............................................... 46
12.3.6
Kontroll av automatisk deviering [C35 – Auto CHK] ............................ 46
12.3.7
Nollställning av automatisk deviering [C36 - Auto CLR] ...................... 46
12.3.8
Uppriktning av givaren [C37 – ADJ]..................................................... 46
12.3.9
Position i hundradels minuter eller sekunder [C38 – SEC] .................. 46
12.3.10
Dämpning av Styr Piloten [C39 - Pilot SEA] ........................................ 47
12.3.11
Magnetiska eller sanna Bäringar [C40 – MAG].................................... 47
12.3.12
Dämpning – [SEA C41] ....................................................................... 47
12.4
Kompasskalibrering ..................................................................................... 48
12.4.1
Automatisk kompassdeviering - Auto DEV .......................................... 48
12.4.2
Automatisk kompasskontroll - Auto CHK............................................. 48
12.4.3
Ta bort tidigare gjord deviering - Auto CLR ......................................... 48
12.4.4
Justering av kompassgivarens inriktning - ADJ ................................... 49
12.5
C50 Vind ...................................................................................................... 50
12.5.1
Återgå till från inställningar [C50 – RET].............................................. 50
12.5.2
C51 (PAGE ATO) ................................................................................ 50
12.5.3
Sann eller skenbar vind som systeminställning [C52 – TWA].............. 50
12.5.4
Enhet för vindhastighet [C53 – Unit] .................................................... 50
12.5.5
Vindhastighetskalibrering [C54 – CAL] ................................................ 50
12.5.6
Uppriktning av vindgivare [C55 – ADJ] ................................................ 50
12.5.7
C56 till C63 Kalibreringsvärden för masttoppenheten ......................... 50
12.5.8
Val av huvudfunktion vind [C64 – WIA] ............................................... 51
12.5.9
Dämpning av vind – [C65 SEA] ........................................................... 51
12.6
C70 System och NMEA inställningar ........................................................... 52
12.6.1
Återgå till från inställningar C70 - RET ................................................ 52
12.6.2
Knappljud PÅ/AV C71 - KEY ............................................................... 52
12.6.3
Dämpning av SOG/COG [C72 – SEA]................................................. 52
12.6.4
Anslutning av NMEA logg [C73 OFF BSP] .......................................... 52
12.6.5
Anslutning av NMEA ekolod [C74 OFF DEP] ...................................... 52
12.6.6
Anslutning av NMEA kompass [C75 OFF CMP].................................. 52
12.6.7
Anslutning av NMEA vindgivare [C76 OFF WND] ............................... 52
12.6.8
Val av NMEA data ut [C77 till C92]...................................................... 53
12.6.9
Dämpning av NMEA ut [C93 – NME]................................................... 53
12.6.10
Val av kompassinformation [C94 OFF COG]....................................... 53
12.6.11
Val av fartinformation [C95 OFF SOG] ................................................ 53
12.7
NMEA .......................................................................................................... 53
12.7.1
Sändning av NMEA satser från Servern.............................................. 53
12.7.2
Ändring av NMEA satser som sänts från Servern ............................... 56
12.7.3
Mottagning av NMEA satser i Servern................................................. 57
12.8
Speciella NMEA satser ................................................................................ 58
13
13.1
Underhåll och felsökning ........................................................59
Underhåll ..................................................................................................... 59
5
MULTI CONTROL
13.2
Felsökning....................................................................................................59
13.2.1
Allmänt.................................................................................................59
13.2.2
Åtgärder ...............................................................................................60
13.2.3
Felmeddelanden ..................................................................................62
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
Specifikation ............................................................................ 63
Teknisk specifikation ....................................................................................63
Nexus Nätvärk..............................................................................................63
Andra delar i NX2 serien ..............................................................................64
Förkortningar................................................................................................65
Garanti .........................................................................................................67
6
MULTI CONTROL
Leveransförteckning
___________________________________________________________
Antal
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
5
5
Typ
Referens
NX2 Multi Control instrument
Instrumentskydd
Borrmall
Installations och användarmanual
Garantikort
Monteringsskruvar
Plastmuttrar
Täckkåpa för kabelanslutning
Silikonfett i tub
Buntband
Nexus databusskabel, 8 m
Kabelhylsor, 0,25 mm
Kabelhylsor, 0,75 mm
1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
8
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten.
Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i
vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
Garantivillkor, se 14.5.
Svenska
7
MULTI CONTROL
8
MULTI CONTROL
1
Inledning
Syftet med denna manual är att hjälpa dig installera, använda och förstå ditt nya NX2
system.
Hjärtat i systemet är Servern till vilket en nätverkskabel (databusskabel) är ansluten. Till
denna kabel är också övriga NX2 instrument anslutna.
Givare för logg, ekolod, kompass och vind ansluts till Servern via speciella portar (ingångar)
i Servern.
Dessutom har Servern 2 NMEA portar.
Till porten för NMEA ”data in” kan 1 NMEA 0183 kompatibla givare (ex. GPS, vind,
kompass, ekolod eller logg) anslutas.
Till porten för NMEA ”data ut” kan NMEA 0183 kompatibla mottagare (ex.. Maxi Repeaters,
Radar, Plotter etc.) anslutas.
Servern är dessutom utrustad med en NMEA ut och in som är direkt anpassad för att
anslutas till en PC via en standard serieport (RS-323) via en standard 9-polig seriekabel.
I PC:n kan man använda viket navigationsprogram som helst som jobbar med standarden
NMEA.
Servern förser anslutna instrument med spänning via nätverkskabeln.
Servern anpassar data som tas emot från givarna och sänder detta vidare till instrumenten
via nätverkskabeln.
På samma sätt anpassar Servern data som tas emot från instrumenten via nätverkskabeln
och sänder detta därefter till anslutna NMEA 0183 mottagare via NMEA ”data ut” porten.
Även data mottaget från NMEA 0183 sändaren via porten för NMEA ”data in”, anpassas
och sänds vidare till instrumenten via nätverkskabeln .
Servern och NX2 instrumenten sänder och mottar data till och från varandra direkt via
nätverkskabeln.
Nexus nätverk är baserat på RS 485 vilket är en industriell databusstandarden. Detta gör att
du kan ansluta upp till 32 NX2 instrument direkt till en Nexus nätverkskabel. Ett Nexus
nätverk har därför hög flexibilitet med stora framtida utbyggnadsmöjligheter. Ett Nexus
nätverket är dessutom ca 10 gånger snabbare än ett nätverk baserat på NMEA 0183.
9
MULTI CONTROL
Fysiskt består nätverkskabeln av en 5 mm kabel. En 4-polig kontakt gör installationen till
instrumenten enkel. Inga stora hål behöver borras och kabeln kan kapas till exakta längder.
Anslutningspunkterna vid Servern är färgkodade och siffermärkta för att lätt kunna
identifieras.
Multi Control instrumentet är ett kombinationsinstrument som samtidigt visar en
huvudfunktion och en underfunktion. Du kan lätt anpassa instrumentets presentation så att
dina favoritfunktioner visas samtidigt.
Instrumentets stora display gör det lättläst, även vid stora vinklar och i starkt solsken.
Displayen och de fem knapparna har röd bakgrundsbelysning som kan ställas in i tre
nivåer.
Till NX2 systemet finns ett stort urval av analoga repeatrar och tillbehör. Det analoga
styrinstrumentet erbjuder unika funktioner. När det används tillsammans med
styrreferensfunktionen (AWA) kan du faktiskt styra efter vinden och expandera kryssoch undanvindsvinkeln.
NX2 instrumenten har två års garanti.
För att få optimal nytta av din nya NX2 produkt, ber vi dig noga läsa igenom denna
manual innan du börjar installera och använda ditt system.
Vi tackar dig för att du valt NX2. Om du ser oss vid någon utställning så kom gärna
fram och hälsa.
Lycka till och en god seglats!
10
MULTI CONTROL
2
Installation
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, Server och instrument.
3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så
enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall
placera givarna, Servern och instrumenten. Lämna också plats för
ytterligare instrument.
Några ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att
Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet.
Den medföljande packningen räcker väl till för att täta.
- Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i
vatten.
- Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk
strålning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att
minimera risken för störningar på ditt system.
- Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt att
åstadkomma.
Följande material behövs:
Avbitartång och skaltång.
En liten skruvmejsel.
Hålsåg för instrumentet, 63 mm.
5 mm borr för monteringshål.
Buntband
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus
förlängningskabel på 8 m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du använda
eventuell överbliven nätverkskabel från andra installationer. Samma
typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare som för
instrument.
Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en
marinelektronikinstallatör.
11
MULTI CONTROL
2.1
Placering av instrumentet
Instrumentet är avsett för utanpåliggande montage och skall monteras framifrån på en
jämn och plan yta. Packningen på instrumentets baksida kommer därmed att täta på ett
korrekt sätt mot monteringsytan.
Placera instrumentet så att det:
• lätt kan avläsas av styrman/navigatören
• är skyddat från yttre påverkan
• är placerat minst 500 mm från radiomottagare/sändare
• finns tillräckligt utrymme bakom för dess kontakthus med tillhörande kablage.
Instrumentet kan placeras intill en magnetkompass.
På instrumentets baksida, ovanför dess kontakt, har instrumentet ett litet hål för att
förhindra att fukt samlas i instrumentet. Hålet täcks av ett membran på insidan som
släpper igenom luft men ej vatten.
Instrumentet kan monteras i ett mastfäste (art.nr. 69995) om extra silikonfett stryks på
instrumentets kontaktytor.
12
MULTI CONTROL
2.2
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera instrumentet.
2. Borra de två skruvhålen med en 5 mm borr.
3. Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i te två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln från Servern till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattång.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta måste göras för att undvika
korrosion
13
MULTI CONTROL
Silikonfett
Silikonfett
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspår.
Montera och skruva fast täckkåpan på instrumentets kontakthus med tillhörande skruv..
14
MULTI CONTROL
2.3
Anslutning av instrumentet till Servern
Kabeln mellan instrumentet och Servern är utrustad med en kontakt
i varje ända. Hona för instrumentet och hane för servern.
Hankontakten dras från instrumentet till Servern och ansluts till de
fyra terminalerna märkta 5 NETWORK.
Om det är problem att dra kabeln med kontakt till Servern kan
kontakten tas bort för att sedan sättas dit igen när kabeln är
framdragen till Servern.
Instrumentet är därmed installerat!
15
MULTI CONTROL
3
Första start
3.1
Initiering av instrumentet
Vid spänningstillslag utför instrumentet en självtest. Först sker en
presentation av samtliga presentationselement, därefter
presenteras programvaruversionen och slutligen identitetsnumret
(ID nummer) i nätverket.
Vid första spänningspåslaget, efter installationen, uppmanas du
att trycka på SET [PrESkey] för att tilldela instrumentet ett ID
nummer.
För att initiera övriga instrumentet skall du trycka på SET på vart
och ett av instrumenten - ett åt gången.
Anm.: Vänta alltid på att
texten ”Init OK” presenteras, innan du
trycker på SET på nästa instrument!
Servern tilldelar automatiskt den första enheten ID numret 16,
sedan 17 osv. Ordningen i vilken instrumenten tilldelas ID
nummer är densamma som den ordning som du trycker SET på
respektive instrument.
Detta exempel visar att instrumentets versionsnummer är 2.0 och
dess ID nummer är 16.
Det är också dessa ID nummer instrumentet använder sig av när
man skall fjärrmanövrera dem.
3.2
Ominitiering av instrumentet
Om två instrument av någon anledning har samma ID nummer,
kan det förorsaka störningar och förhindra
informationsöverföringen på databussen.
För att ominitiera instrumentet skall du trycka på CLEAR under
pstartsfasen, dvs. när instrumentet visar versions- och ID
nummer.
Självtesten återstartas på samtliga instrument. Du blir uppmanad
att trycka på SET på alla instrument på samma sätt som
beskrivits ovan.
Anm.: Om du ej lyckas med ominitieringen skall du koppla bort
alla instrument som har samma ID nummer utom ett. Repetera
därefter proceduren ovan.
16
MULTI CONTROL
4
Funktion
4.1
Om denna manual
•
Varje gång en knapp omnämns i denna manual anges knappens namn i fet stil och
med VERSALER, t.ex. PAGE
•
Om ej annat anges avses knapptryckningarna vara momentana.
•
Varje gång ett presentationselement (något som visas på instrumentets display)
omnämns i texten, är presentationselement omgivet med en hakparentes och om så
är möjligt i samma format som den presenteras, t.ex. [BTW].
Presentationselementet kan vara en text ex.. [PrESkey], en funktion ex.. [BTW] eller
ett värde ex.. [02]. Avsikten är att underlätta för dig när du läser i manualen
samtidigt som du tittar på instrumentets presentation.
•
Med ordet navigator avses GPS, Loran eller Decca instrument.
•
Vilket instrument utför navigeringen? Med ordet navigering/navigerande avser vi det
aktiva instrument vars waypointminne nyttjas för beräkning av navigationsdata, t.ex.
BTW, DTW etc. Det kan enbart vara ett instrument i systemet vars waypoint minne
är aktivt. Detta kan dock nås och nyttjas av alla instrument i systemet.
•
Innehållet i denna manual är kompatibelt med;
Server fr.o.m. programversion 3.0.
Multi Control instrument fr.o.m. programversion 3.0.
Produkterna kan uppdateras till den senaste versionen mot en avgift. Kontakta din
lokala återförsäljare för ytterligare information.
17
MULTI CONTROL
4.2
Hur tryckknapparna används
FUNKTIONSMARKERING
HUVUD
FUNKTION
UNDERFUNKTION
CLEAR
MINUS
PAGE
PLUS
SET
4.2.1
Allmänt
Funktionerna är uppdelade i fyra grupper, varje grupp presenteras på en funktionssida
(i det följande kallad enbart sida). Dessa är;
•
•
•
•
SPEED
PLUS
NAVIGATE
WIND
Fart
Djup
Navigering
Vind
Vilken sida som är vald och därmed visas framgår av sidmarkeringen placering överst
på sidan.
4.2.2
PAGE
En tryckning på PAGE skiftar aktuell sida till nästa sida. PAGE
skiftar sidorna i ett cirkulärt mönster. Ett steg till höger för varje
tryckning, dvs. SPEED, DEPTH, NAVIGATE, WIND och sedan
tillbaka till SPEED igen. En samtidig tryckning på PAGE och
MINUS skiftar sidorna i omvänd ordning.
PAGE knappen används också för att förflytta markören i
redigeringsmod.
18
MULTI CONTROL
En tryckning på PAGE förflyttar markören ett steg till höger i ett
cirkulärt mönster för varje tryckning.
En samtidig tryckning på PAGE och MINUS förflyttar markören i
omvänd riktning.
4.2.3
MINUS
En tryckning på MINUS skiftar till nästa underfunktion.
I redigeringsmod stegas ett tecken bakåt, ex.. 5, 4, 3, etc.
4.2.4
PLUS
En tryckning på PLUS skiftar till föregående underfunktion.
I redigeringsmod stegas ett tecken framåt, ex.. 1, 2, 3, etc.
4.2.5
SET
En tryckning på SET låser upp ett värde så att det kan ändras.
När värdet är upplåst blinkar det och kan ändras med MINUS,
PLUS och PAGE.
När ändringen är utförd låses värdet med SET.
4.2.6
Radera / återställa
En tryckning på CLEAR raderar tecken samt återställer larm och
räknare.
4.2.7
Kalibrering
För att komma till funktionen kalibrering hålls SET nedtryckt i
minst 2 sekunder.
För att komma tillbaka till normal mod trycker du på SET när
texten return [RET] visas.
2 sec
4.2.8
Belysning
Instrumentets display och dess fem tryckknappar har en röd
bakgrundsbelysning. Tre olika ljusstyrkor kan väljas, exklusive
släkt [OFF].
2 sec
Håll PAGE nedtryckt i minst 2 sekunder för att ställa in ljusstyrkan.
Texten [Lit] visas blinkande och belysningen tänds momentant.
Välj önskad ljusstyrka med PLUS: Låg [LOW], Medel [MID],
Maximal [MAX] eller Släckt [OFF]. Därefter låser du inställt värde
med SET.
Anm. Om du ej nyttjar möjligheten att koppla
instrumentbelysningen Till/Från med en yttre omkopplare enligt
2.7, släcker du således belysningen genom att välja [OFF].
19
MULTI CONTROL
Värdet för vald ljusstyrka sänds till alla andra NX2 instrument i
systemet. När instrumentbelysningen är påslagen är det ej möjligt
att reglera eller slå av belysningen på ett enskilt instrument.
OBS Detta är en snabbåtkomst för belysningen,
belysningskontrollen ligger även som en funktion under
PLUS
20
MULTI CONTROL
5
Funktionell översikt
Funktionerna i instrumentet är uppdelade i 4 sidor:
SPEED, PLUS, NAVIGATE and WIND.
Sidmarkeringen överst på displayen visar vilken sida som är vald.
Varje sida har 2 funktionstyper som presenteras samtidigt.
1. Huvudfunktion som presenteras på sidans övre del med 30mm siffror.
2. Underfunktion som presenteras på sidans nedre del med 17 mm höga siffror.
Du kan skapa dina egna favoritkombinationer av funktionerna ovan.
Du kan välja vilka sorter som skall användas, ex.. meter/tim eller knop
För val av sort, se 12.
En funktionell översikt samt information om vilka givare som erfordras för att respektive
funktion skall kunna användas återfinns på insidan av manualen omslag längst bak.
Dessutom kan du använda den inplastade snabbguiden när du använder instrumentet
ombord.
21
MULTI CONTROL
6
Fartfunktioner - SPEED
6.1
Huvudfunktion fart
Visar båtens fart genom vattnet.
Värdet kan visas i knop [KT], km/h [Kh] eller i miles/h [Mh], se
12.1.2, . Om en navigator är ansluten kan fart över grund [SOG]
visas, se 12.6.11.
6.2
Underfunktioner fart
6.2.1
Trippmätare - TRP
0-199,99 NM, visas enbart i sorten NM.
Värdet sparas vid spänningsfrånslag. Trippmätaren startar sedan
automatiskt vid spänningstillslag och fortsätter uppräkningen av
avverkad trippdistans.
Nollställning av trippmätaren sker genom att trycka på CLEAR.
6.2.2
Totaldistans - LOG
0-19999 NM, presenteras enbart i sorten NM. Kan ej nollställas.
6.2.3
Maxhastighet (MAX)
Maxhastighet sedan spänningspåslag eller från det starturet
nedräknats till 0. För att manuellt nollställa maxhastigheten, tryck
CLEAR.
6.2.4
Starttimer - STA
Nedräkningstimer valbar från 59 till 1 minuter.
Tryck på SET för att starta timern, första siffran i tidigare vald
starttid blinkar ändra tiden med PLUS, MINUS och PAGE till
önskad tid.
Tryck på SET igen för att starta timern
Tiden presenteras i minuter och sekunder när timern har startat.
Ett larm ljuder varje sekund under de sista 10 sekunderna.
Om du önskar stänga av timern, tryck på CLEAR.
När timern har räknat ner till noll eller om timern stängs av startar
tidtagningen från noll, se 6.2.5.
6.2.5
Tidtagning
Visar tid i tim/min/sek från spänningstillslag, från det att
starttimern har räknat ner till noll eller efter nollställning. Tryck på
CLEAR för att nollställa tidtagningen.
6.2.6
Medelfart - AVS
Presenterar genomsnittlig fart från spänningstillslag eller från
nollställning av tidtagningen/ avstängning av starttimern.
22
MULTI CONTROL
6.2.7
Distans - DST
Visar avverkad distans från spänningstillslag eller från
nollställning av tidtagning/ avstängning av starttimer.
6.2.8
Djup - DPT/unit
Visar vattendjupet från ytan eller kölen beroende på inställning,
se Fel! Hittar inte referenskälla..
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 12.2.4
Presenterad text växlar mellan texten [DPT] och vald sort
23
MULTI CONTROL
7
Djupfunktioner - DEPTH
Allmänt
”Larm till” indikeras genom att ett minuttecken [ ´ ] presenteras
ovanför den sista siffran i underfunktionens värde.
”Larm från” indikeras genom att inget minuttecken presenteras.
Larmet initieras och ljuder när aktuellt djup blir mindre än inställd
grundlarmgräns eller mer än inställd djuplarmgräns.
Larmet är audiovisuellt, dvs. med ljudsignal samt genom att
huvud- och underfunktionen blinkande.
Ett kvitterat larm återstartar om inmätt djup avviker från inställt
larmdjup med mer än +/-2m (6ft).
Om en annan sida än DEPTH är vald när larmet initieras kommer
presentationen automatiskt växla till sidan för inställning av
larmgränser, se 7.4. Presentationen blinkar tills du kvitterar eller
stänger av larmet. Presentationen återgår därvid till den tidigare
sidan.
Om inga inmätningar av djupet har kunnat göras under 3
sekunder, presenteras 3 streck [---] intill det att en korrekt
inmätning görs.
7.1
Huvudfunktion djup
Visar djup från vattenytan eller från kölen beroende på inställning,
se Fel! Hittar inte referenskälla..
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 12.2.2
7.2
Underfunktioner djup
7.2.1
Belysning
Instrumentets display och dess fem tryckknappar har en röd
bakgrundsbelysning. Tre olika ljusstyrkor kan väljas, exklusive
släkt [OFF].
Tryck på SET och inställd ljusnivå blinkar.
Välj önskad ljusstyrka med PLUS: Låg [LOW], Medel [MID],
Maximal [MAX] eller Släckt [OFF]. Därefter låser du inställt värde
med SET.
Anm. Om du ej nyttjar möjligheten att koppla
instrumentbelysningen Till/Från med en yttre omkopplare enligt
2.7, släcker du således belysningen genom att välja [OFF].
24
MULTI CONTROL
Värdet för vald ljusstyrka sänds till alla andra NX2 instrument i
systemet. När instrumentbelysningen är påslagen är det ej möjligt
att reglera eller slå av belysningen på ett enskilt instrument.
OBS. Det finns en snabbutkomst för belysningen: Tryck och
håll PAGE nertryckt i två sekunder i vilken funktion som
helst.
7.2.2
BATTERISPÄNNING (BAT)
Batterispänning mätt av Servern.
7.2.3
Grundlarm - SHA
Visar inställd grundlarmgräns, se 7.4.
Visas blinkande samtidigt som aktuellt djup i huvudfunktionen
också blinkar när aktuellt djup underskrider inställd larmgräns..
Dessutom ljuder det akustiska larmet.
7.2.2 Djuplarm - DEA
Visar inställd djuplarmgräns, se 7.4.
Visas blinkande samtidigt som aktuellt djup i huvudfunktionen
också blinkar när aktuellt djup överskrider inställd larmgräns..
Dessutom ljuder det akustiska larmet.
7.2.4
Kurs - HDT/HDM
Visar kompasskurs som sann kurs [HDT] eller magnetisk
kurs [HDM], se 12.3.11.
7.2.5
Temperatur - TMP
Visar vattnets temperatur. Temperaturen visas i Celsius [C]
eller Fahrenheit [F)], se 12.2.4 och 12.2.5.
7.2.6
Tid - U/L
Visar universal/lokal tid i tim/min/sek. Tid visas enbart
när en GPS mottagare är ansluten till systemet. Universaltid visas
när inställd lokal tidzon är 0 [ _00h ZON] och indikeras genom att
ett [U] presenteras till höger om tidsvärdet. Lokaltid visas när vald
lokal tidzon är skild från 0, t.ex. + 2 timmar [ _02h ZON] genom
att ett
[L] presenteras till höger om tidsvärdet.
Tryck på SET för att ställa in din lokala tidzon. Inställt värde för
den lokala tidzonen presenteras, med den första karaktären
blinkande.
25
2 sec
MULTI CONTROL
Om du önskar ställa in ett positivt värde för tidzonen väljer du
understrykningstecknet [ _ ] och ett minustecken [ - ] för ett
negativt värde med hjälp av MINUS/PLUS.
Ställ in värdet för tidzonen med hjälp av PAGE, MINUS och
PLUS.
Tryck på SET för att spara inställt värde.
Presentationen återgår till att visa tid [U/L]
Exempel: I Sverige är den lokala tidzonen plus 1 timme [ _01h
ZON] på vintern och plus 2 timmar [ _02h ZON] på sommaren.
Anm: Enbart tidzoner på hela timmar kan ställas in.
7.2.7
Båtfart - BSP/unit
Visar fart genom vattnet. Farten visas i knop [KT], km/h [Kh]
eller miles/h [Mh], se 12.1.2. Presenterad text växlar
mellan texten [BSP] och vald sort.
7.3
Fjärrkontrollfunktion (REM)
NX2 Multi Control kan användas för att fjärrstyra andra NX2
instrument (även NEXUS)
Alla digitala instrument har sina unika ID nummer. Dessa vissas
under ett kort ögonblick vid uppstartsfasen, se exempel till höger
där instrumentet har ID 16 (och versionsnummer 2.0)
Notera ID numren för de instrument du vill fjärrstyra.
Tryck SET och valt ID nummer börjar blinka.
Välj ID numret för det instrument du vill fjärrstyra med PLUS,
MINUS och PAGE. Tryck SET för att komma till fjärrkontrolläget.
Fyra tryckknappssymboler visas på displayen och talar om att
instrumentet fjärrstyr ett annat. Nu kan du arbeta med det
fjärrstyrda instrumentet genom att trycka på de fyra knapparna
precis som om du skulle trycka på dess knappar.
Dessa fyra knappar kan användas som fjärrstyrning:
För att lämna fjärrkontrolläge, tryck CLEAR:
26
MULTI CONTROL
7.4
Larmdjup för grund- och djuplarm - SHA/DEA
Funktion för att ställa in larmdjup för grundlarm [SHA] och djuplarm [DEA].
Välj grundlarm [SHA] eller djuplarm [DEA] och tryck på SET.
Den första siffran i det tidigare värdet blinkar.
Om du önskar radera det tidigare värdet, tryck på PLUS och MINUS samtidigt.
Ställ in önskat larmdjup med hjälp av MINUS, PLUS och PAGE.
Tryck på SET för att spara värdet.
Denna tryckning på SET aktiverar dessutom det valda larmet. Detta indikeras
genom att ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i
underfunktionen.
7.5
Larmdjup för ankarlarm - ANC
Funktion för att ställa in larmdjup för ankarlarm [ANC].
Ställ in ett värde för grundlarmet [SHA] - exempelvis aktuellt djup minus 1,5 m / 5
ft.
Acceptera värdet genom att trycka på SET.
Ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
Ställ in ett värde för djuplarmet [DEA] – exempelvis aktuellt djup plus 1,5 m / 5 ft.
Acceptera värdet genom att trycka på SET.
Ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
7.6
Radera ett larmvärde
Funktion för att radera ett larmvärde.
Välj larmfunktionen som skall raderas och tryck på SET
Den första siffran i det tidigare värdet blinkar.
Tryck på CLEAR för att radera larmvärdet. Värdet ändras till noll.
Tryck på SET för att acceptera raderingen.
7.7
Kvittering av larm
Tryck på valfri knapp för att kvittera ett larm som ljuder och blinkar.
Det akustiska larmet tystnar och blinkningen upphör.
Larmet kommer åter initieras om inställt larmdjup (grundare eller djupare)
passeras med 2 m / 6 ft.
7.8
Aktivering /deaktivering av larm
Välj den larmfunktion som önskas kopplas in / kopplas ur.
Aktivera / deaktivera larmet genom att trycka på CLEAR.
Minuttecknet [ ‘ ] kommer då att tändas / släckas.
27
MULTI CONTROL
8
Navigeringsfunktion
OBS! Denna sida kan vara på eller av. Som fabriksinställning är
denna satt till automatisk vilket betyder att den automatiskt blir
tillgänglig om en Kompassgivare eller GPS är ansluten.
I inställningar kan du sätta denna till på, av eller automatisk. Se
kapitel 12.3.2
8.1
Huvudfunktion navigering
Visar kurs inom området 000° till 359°.Kompasskurs som sann
kurs [HT] eller magnetisk kurs [HM] kan visas om en
kompassgivare är ansluten. Se 12.3.11.Om en navigator är
ansluten till systemet kan kurs över grund [CG] väljas istället för
kompasskurs. Se 12.6.10.
8.2
Underfunktion navigering
8.2.1
Styrreferens - Pilot
Visar vald typ av styrreferens. Denna funktion bestämmer också
vad som visas på det analoga styrinstrumentet Steer Pilot
(artikelnummer 20550-2) om ett sådant instrument är anslutet.
Fem olika typer av styrreferenser kan väljas. Se 8.2.8.
8.2.2
Styrvärde - STR
Visar styrvärdet för vald styrreferens. Se 8.2.1.
8.2.3
Fart och kurs över grund - SOG/ COG
Visar fart över grund [SOG] växelvis med kurs över grund [COG].
För att stoppa den växelvisa presentationen trycker du på SET
och för att åter starta den växelvisa presentationen trycker du på
SET igen.
8.2.4
Bäring och avstånd till waypoint - BTW/ DTW
Visar bäring till waypoint [BTW] växelvis med avstånd till waypoint
[DTW].
För att kunna använda denna funktion måste du navigera mot en
waypoint..
För att stoppa den växelvisa presentationen trycker du på SET
och för att åter starta den växelvisa presentationen trycker du på
SET igen.
8.2.5
LATITUDE och LONGITUDE - POS
Visar båtens position i latitud och longitud. Latitud och longitud
visas växelvis.
28
MULTI CONTROL
Positionen kan visas i grader, minuter och hundradels minuter
eller grader, minuter och sekunder. En decimalpunkt [ . ]
indikerar hundradels minut och ett minuttecken [ ‘ ] indikerar
sekunder. För att stoppa den växelvisa presentationen trycker du
på SET och för att åter starta den växelvisa presentationen
trycker du på SET igen.
9.2.10 Avdrift - SET/DRF
Visar riktningen på avdriften [SET] växlande med dess hastighet
[DRF].
För att stoppa den växlande presentationen, tryck på NYCKEL.
För att starta den växlande presentationen, tryck på NYCKEL
igen.
6.2.9 Faktisk kurs och tillryggalagd distans - CMG/DMG
Presenterar faktisk kurs [CMG] växelvis med tillryggalagd distans
[DMG].
Funktionen är baserad på död räkning.
Funktionen beräknar båtens väg genom vattnet och presenterar
kurs och distans utefter en rät linje från startpositionen.
Bestäm din startposition samt för in den i sjökortet. Nollställ
därefter [CMG/DMG] och påbörja seglingen.
Bestäm din nya position genom att plotta in visat [CMG/DMG]
från startpositionen i sjökortet.
Funktionen startar vid spänningstillslag.
Tryck samtidigt på NER och UPP för att nollställa [CMG/DMG].
Om MOB aktiveras så nollställs [CMG/DMG] temporärt.
Växlande presentationsfunktion.
Tryck på NYCKEL för att stoppa växlingen.
Tryck på NYCKEL igen för att återstarta växlingen
8.2.6
Fart mot waypoint - WCV
Visar fart mot WP i knop (KTS), km/tim (km/h) eller miles/tim
(Mh), se 12.1.2. Förutsätter att navigatorn navigerar mot en WP.
Texten [WCV] visas växlande med vald sort.
29
MULTI CONTROL
8.2.7
Sidoavvikelse - XTE
Visar hur mycket båten ligger i sida från kurslinjen till nästa
waypoint, dvs. avståndet vinkelrät från kurslinjen till båten.
Avståndet visas i Nm.
För att kunna använda denna funktion måste du navigera mot en
waypoint.
Din båt representeras av den triangulära symbolen och kurslinjen
av de 3 vertikala linjerna. Båtsymbolen visar vilken sida båten
befinner sig relativt kurslinjen. När sidoavvikelsens värde är [0.00]
befinner sig båten på kurslinjen.
8.2.8
Styrreferens - Pilot
Denna funktion [Pilot] är tänkt att användas tillsammans med
styrinstrumentet Steer Pilot som en hjälp för rorsman att hålla rätt
kurs.
Kombinationen Multi Control instrumentet tillsammans med det
analoga Steer Pilot instrumentet ger dig tillgång till 6 funktioner.
Kompass: - [MEM]
1. Kompasstyrning, genom att använda 1 minne.
2. vindskiften, genom att använda de 2 minnena
(styrbord/babord) och trimknappen.
Vind: - [AWA]
3. Kryssindikator, ex. 35°
4. Undanvindindikator, exv. 175°
Waypoint:
5. Bäring till waypoint [BTW]
6. Kurs att styra [CTS], inklusive avdrift (kurs och fart).
Steer Pilot instrumentet startar omedelbart efter det att en styrreferens har valts.
Instrumentet visar skillnaden mellan önskad och faktisk kurs eller vinkel. Du håller vald
kurs när du styr så att styrinstrumentets nål pekar rätt upp, dvs. mot 0.
Fr.o.m. Steer Pilot instrument version 2.0 fungerar COG i funktionerna [MEM] och
[BTW], även om en kompass inte är installerad. Detta förutsätter dock att en navigator
är ansluten istället. Steer Pilot instrumentet startar vid en fart över 4 KT och stannar vid
en fart under 2 KT.
Du kan använda funktionen även om du inte har ett Steer Pilot instrument.
Du styr rätt kurs när huvudfunktionens kurs överensstämmer med underfunktionens
styrvärde [STR].
En NX2 autopilot aktiveras ej av funktionen styrreferens. Men efter det att en NX2
autopilot har aktiverats i kompass- eller vindmod så är det möjligt att ändra båtens kurs
i funktionerna [MEM] och [AWA].
30
MULTI CONTROL
Den sist använda styrreferensen kommer att sparas vid spänningsfrånslag och
aktiveras automatiskt vid spänningstillslag. Detta gäller fr.o.m. Server version 2.6.
8.2.12 Översikt styrreferenser - Pilot
Funktion
Referens typ
[MEM] = Kompass kurs
lagrad i 1 eller 2
minnen [TAC]
Manuell
[BTW] = Bäring till waypoint
Automatisk
[CTS] = Kurs att styra till waypoint,
korrigerad för avdrift och
strömt vatten
(AWA) = Relativt vindvinkel
Visad text
i huvudfunktionen
Automatisk
Manuell
[OFF] = Styrinstrument från
När någon av styrreferensfunktionerna är aktiverade, kommer informationen på
instrumentet att visas på all Multi Control instrument i systemet.
31
MULTI CONTROL
8.2.9
Styrreferens - MEM
Funktionen förutsätter att en NX2 eller NMEA kompassgivare är
ansluten till systemet.
Funktionen är halvautomatisk, dvs. när funktionen aktiveras
lagras aktuell kompasskurs som styrvärde i minnet. Du kan
därefter ändra styrvärdet manuellt om så önskas.
När funktionen är aktiverad, visas [MEM] samtidigt som
styrinstrumentet visar skillnaden mellan aktuell kompasskurs och
den lagrade kompasskursen (styrvärdet).
Välj underfunktionen [Pilot] och tryck på SET.
Texten [OFF] eller senast vald styrreferens visas blinkande.
För att välja styrreferens [MEM], tryck på PLUS.
För att aktivera funktionen, tryck på SET. Texten [MEM]
presenteras därvid i huvudfunktionen på displayen.
Underfunktionen [STR] visar automatiskt det lagrade styrvärdet.
Texterna [MEM] och [STR] visas växlande i underfunktionen.
Om du önskar ändra styrvärdet [STR], tryck på SET.
Den första siffran i styrvärdet blinkar.
Skriv in det nya värdet med hjälp av MINUS, PLUS och PAGE.
Lagra inskrivit värde genom att trycka på SET.
Anm: Styrvärdet kan också direkt ställas in med hjälp av den
extra trim knappen. Detta kan göras utan att först välja [MEM] i
[Pilot OFF] funktionen. Detta gäller fr.o.m. programversion 1.9 i
Servern.
8.2.10 Styrreferens - BTW
Funktionen förutsätter att en NX2 eller NMEA kompassgivare
samt en NX2 GPS eller NMEA navigator är anslutna till systemet.
När funktionen är aktiverad, visas [BTW] samtidigt som
styrinstrumentet visar skillnaden mellan aktuell kompasskurs och
bäring till waypoint. För att kunna använda denna funktion måste
navigatorn navigera mot en waypoint. Eftersom styrvärdet
beräknas av navigatorn kan det ej ändras manuellt.
Välj underfunktionen [Pilot] och tryck på SET.
Texten [OFF] eller senast vald styrreferens visas blinkande.
För att välja styrreferens [BTW], tryck på PLUS.
För att aktivera funktionen, tryck på SET. Texten [WP]
presenteras därvid i huvudfunktionen på displayen.
Underfunktionen [STR] visar automatiskt det lagrade styrvärdet.
Texterna [BTW] och [STR] visas växlande i underfunktionen.
32
MULTI CONTROL
8.2.11 Styrreferens - CTS
Funktionen förutsätter loggivare, NX2 eller NMEA kompassgivare
samt NX2 GPS eller NMEA navigator.
När funktionen är aktiverad, visas [CTS] samtidigt som
styrinstrumentet visar skillnaden mellan aktuell kompasskurs och
bäring till waypoint inklusive avdrift.
För att kunna använda denna funktion måste navigatorn navigera
mot en waypoint.
Styrvärdet beräknas automatiskt och kan ej ändras manuellt.
Styrvärdet är kompenserat för avdriften, genom att kompasskurs,
fart genom vatten, kurs och fart över grund [COG/SOG] samt
bäring till waypoint [BTW] används vid beräkning av styrvärdet.
Välj underfunktionen [Pilot] och tryck på SET.
Texten [OFF] eller senast vald styrreferens visas blinkande.
För att välja styrreferens [CTS], tryck på PLUS.
För att aktivera funktionen, tryck på SET. Texten [MEM WP]
presenteras därvid i huvudfunktionen på displayen.
Underfunktionen [STR] visar automatiskt det lagrade styrvärdet.
Texterna [CTS] och [STR] visas växlande i underfunktionen
Denna funktion är mycket användbar när du skall segla kortaste
vägen till en waypoint.
8.2.12 Styrreferens - AWA
Funktionen förutsätter en NX2 eller NMEA vindgivare.
Funktionen är halvautomatisk, dvs. när funktionen aktiveras
lagras aktuell vindvinkel som styrvärde i minnet. Du kan därefter
ändra styrvärdet manuellt om så önskas.
När funktionen aktiveras, visas [AWA] samtidigt som
styrinstrumentet visar skillnaden mellan aktuell vindvinkel och
lagrad vindvinkel. Funktionen kan användas som en
kryssindikator som visar en uppförstorad bild av kryssvinkeln eller
undanvindsvinkeln.
Välj underfunktionen [Pilot] och tryck på SET.
Texten [OFF] eller senast vald styrreferens visas blinkande.
För att välja styrreferens [AWA], tryck på PLUS.
För att aktivera funktionen, tryck på SET. Texten [WIND]
presenteras därvid i huvudfunktionen på displayen.
Underfunktionen [STR] visar automatiskt det lagrade styrvärdet.
Texterna [AWA] och [STR] visas växlande i underfunktionen
Om du önskar ändra styrvärdet, tryck på SET.
Tecknet före den första siffran blinkar.
Understrykningstecknet [ _ ] = styrbord och minustecknet [ - ] =
babord.
Ställ in önskad vindvinkel med hjälp av MINUS, PLUS och PAGE.
Lagra styrvärdet genom att trycka på SET.
33
MULTI CONTROL
Några exempel:
Vid kryss:
Du avser att segla med 35° styrbord kryssvinkel [35° |- STR].
När styrinstrumentets visare pekar rakt upp på noll [0] seglar du med avsedd vindvinkel,
dvs. 35°.
Vid undanvind eller för att varna för gipp:
Du avser att länsa med vinden in 160° om babord [160° -| STR]. När visaren på
styrinstrumentet visar 15° babord kommer vinden in 145° om babord. När instrumentet
visar noll [0] har du rätt kurs, dvs. du har vinden in 160° om babord. Om instrumentet
visar 15° styrbord kommer vinden in 175° om babord.
Under natten när du inte kan se vindvridningarna är [AWA] funktionen tillsammans med
styrinstrument till stor hjälp.
Denna funktion är mycket kraftfull då den ger dig tillgång till förstorade
vindvinklar när du seglar.
När en NX2 autopilot används i vindmod, kan du nyttja AWA funktionen för att slå.
Du ändrar bara tecknet i styrvärdet och autopiloten utför slaget till den andra bogen.
34
MULTI CONTROL
9
Vindfunktioner – WIND
OBS! Denna sida kan vara på eller av. Som fabriksinställning är
denna satt till automatisk vilket betyder att den automatiskt blir
tillgänglig om en Kompassgivare eller GPS är ansluten.
I inställningar kan du sätta denna till på, av eller automatisk. Se
kapitel 12.5.2
9.1
Huvudfunktion vind
Visar skenbar vindvinkel [AWA], sann vindvinkel [TWA], skenbar
vindhastighet [AWS] eller sann vindhastighet [TWS].
Område för vindvinkeln är 000° till 359°. Dessutom indikeras om
vinden kommer in från babord eller styrbord sida enligt nedan.
= Vind in från babord sida.
= Vind in från styrbord sida.
Typ av visat vindvärde, sann eller skenbar vind, indikeras enligt
nedan:
= Skenbar vind.
= Sann vind.
Valt vindvärde, skenbar eller sann vindvinkel, i huvudfunktionen
bestämmer vad som visas på det extra analoga vindinstrumentet
(artikelnummer 20550-1).
Vid leverans är instrumentet inställt att visa skenbar vindvinkel, se
12.5.3 och 12.5.8.
9.2
Underfunktion Vind
9.2.1
Styrreferens - Pilot
Visar vald typ av styrreferens. Denna funktion bestämmer också
vad som visas på det analoga styrinstrumentet Steer Pilot
(artikelnummer 22115-02) om ett sådant instrument är anslutet.
Fem olika typer av styrreferenser kan väljas. Se 8.2.1.
9.2.2
Styrvärde - STR
Visar styrvärdet för vald styrreferens. Se 8.2.1.
35
MULTI CONTROL
9.2.3
Skenbar vindhastighet - AWS
Visar den skenbara vindhastigheten i meter/sek (m/s), knop
(KTS) eller Beaufort (BF), se 12.5.4.
Texten [AWS] visas växlande med vald sort.
9.2.4
Sann vindvinkel - TWA
Funktionen förutsätter en loggivare.
Underfunktion visar komplementet till vad som visas i
huvudfunktionen, dvs.:
Huvudfunktion
Skenbar vindvinkel
Sann vindvinkel
Skenbar vindhastighet
Sann vindhastighet
Underfunktion
Sann vindvinkel
Skenbar vindvinkel
Skenbar vindvinkel
Sann vindvinkel
För val av huvudfunktion se: 12.5.
9.2.5
Sann vindhastighet - TWS
Funktionen förutsätter en loggivare.
Visar den sanna vindhastigheten i meter/sek (m/s), knop (KTS)
eller Beaufort (BF), se 12.5.4.
Texten [TWS] visas växlande med vald sort.
9.2.6
Fart med eller mot vind - VMG
Visar farten med eller mot vind i knop (KTS), km/tim (km/h) eller
miles/tim (Mh), se 12.1.2.
Texten [VMG] visas växlande med vald sort.
9.2.7
Taktikfunktion - TAC
Visar inställd kurs i styrbord respektive babord taktikminne. Se
9.3 för en funktionell beskrivning av taktikfunktionen.
36
MULTI CONTROL
9.2.8
Geografisk vindriktning
Funktionen förutsätter en kompassgivare.
Visar vindriktningen, 000° till 359°, samt motsvarande kardinalpunkt
enligt nedan.
000.0° = N
022.5° = NNO
045.0° = NO
067.5° = ONO
090.0° = O
112.5° = OSO
135.0° = SO
157.5° = SSO
180.0° = S
202.5° = SSV
225.0° = SV
247.5° = VSV
270.0° = W
292.5° = VNV
315.0° = NV
337.5° = NNV
Om magnetisk visning är vald, kommer även den geografiska vindriktningen att visas
magnetisk, se 12.3.11.
37
MULTI CONTROL
9.3
Taktikfunktion
Funktionen förutsätter en kompassgivare.
Visar inställd kurs i styrbord respektive babord taktikminne.
För att optimalt utnyttja funktionen rekommenderar vi att
trimknappen (artikelnummer 19763) och det analoga Steer
Pilot instrumentet installeras.
Funktionen bygger på följande. När du t.ex. på kryss ligger på optimal höjd relativt
vinden så sparar du din aktuella kurs i taktikminnet. Du styr därefter med konstant
skenbar vindvinkel. När vinden vrider, märker du det genom att din magnetiska kurs
ändras relativt inställd kurs i taktikminnet - vilket du ser på Steer Pilot instrumentet
Taktikfunktionen ger dig snabb och exakt information om det minsta vindskifte.
Välj underfunktionen [TAC]
När du har optimal höjd relativt vinden, tryck på SET (eller trimknappen) för att lagra din
aktuella kurs i taktikminnet.
När vinden faller mer än 5-10° är det tid att slå.
38
MULTI CONTROL
Gör på samma sätt på den nya bogen. Kursen i taktikminnet ändras varje gång som du
trycker på SET (eller trimknappen). När du slår, kommer lagrad kurs för den nya bogen
att automatiskt visas
Välj underfunktionen [Pilot MEM] som styrreferens (se 9.3), om Steer Pilot instrumentet
är anslutet
Avvikelsen från avsedd kurs visas på Steer Pilot instrumentet.
Om du ej har trimknappen eller Steer Pilot instrumentet föreslår vi att du flyttar
underfunktionen TAC till navigationssidan [NAVIGATE]. Du kan då få en samtidig
presentation av din kurs och den taktiska referenskursen.
Kom ihåg att stänga av larmet för kursavvikelse genom att ställa C31 till [00], se 12.3.3.
39
MULTI CONTROL
10 Man över bord - MOB
Funktion MOB hjälper dig att komma tillbaka till den position
där du tryckte på MOB knappen.
Funktionen förutsätter antigen en navigator eller en loggivare
och en kompassgivare. Dessutom erfordras en MOB knapp,
se Server manual. Som navigator kan användas en NX2 GPS
navigator.
Om en kompass och loggivare nyttjas, kommer MOB-data baserat på död räkning
att visas både på Multi Control instrumentet och på Speed Log instrumentet. MOBdata som är baserat på död räkning är ofta mycket värdefullt. En person som har
hamnat i vattnet kommer att driva ungefär lika fort som båten.
Om en navigator, en kompassgivare och en loggivare nyttjas, kommer MOB-data
som är baserat på död räkning att visas på Speed Log instrumentet. Samtidigt
kommer Multi Control instrumentet visa styrinformation tillbaks till MOB positionen
beräknat på GPS data. En position i Lat/Lon är viktig när det gäller att larma
sjöräddningen.
MOB-positionen lagras som WP 99 och skriver över eventuell tidigare lagrad
information för denna WP.
För att initiera MOB funktionen, tryck på MOB-knappen.
Ett kontinuerligt larm ljuder för att larma den övriga besättningen. Texten [MOB]
visas blinkande.
Styravvikelsen visas i huvudfunktionen.
= styr styrbord.
= styr babord.
Avståndet till MOB-positionen visas i underfunktionen. För att komma till indikerad
position, styr du enligt visad riktning och avstånd. För att återställa MOB funktionen
trycker du på CLEAR.
Den tidigare beräknade faktiska kursen [CMG] och avverkade distansen [DMG]
påverkas ej av MOB funktionen.
Om en NX2 GPS navigator och ett Steer Pilot instrument är anslutna, kommer
Steer Pilot instrument att visa styravvikelsen baserat på GPS position istället för
baserat på död räkning.
Anm: Öva gärna de här manövern med din besättning så att
ingen är obekant med MOB rutinerna. Du kan därvid använda
en fendert istället för någon ur besättningen!
40
MULTI CONTROL
11 Anpassa presentationen
Varje presentationssida innehåller en huvudfunktion samt en fast uppsättning
underfunktioner. Dessutom finns det en tom plats direkt under huvudfunktionen, där du
kan placera en godtycklig underfunktion från en godtycklig sida.
11.1 Flytta en underfunktion
Exempel: Flytta underfunktionen Djup [DPT] som är placerad på sidan SPEED högst
upp på sidan SPEED.
Välj sidan SPEED och stega fram till underfunktionen Djup [DPT] med hjälp av PAGE
och MINUS.
Tryck samtidigt på PAGE och SET.
Alla karaktärer blinkar.
Flytta underfunktionen högst upp genom att trycka på SET.
Varje gång du väljer sida SPEED kommer nu underfunktionen Djup [DPT] att visas
tillsammans med huvudfunktionen.
11.2 Kopiera en underfunktion
Du kan kopiera en underfunktion från en sida och placera den högst upp på en annan
sida.
Exempel: Kopiera underfunktionen Sann vindhastighet [TWS] från sidan WIND till sidan
SPEED.
Välj sidan WIND och stega fram till underfunktionen [TWS] med hjälp av PAGE och
MINUS.
Tryck samtidigt på PAGE och SET.
Alla karaktärer blinkar.
Kopiera underfunktionen [TWS] till sidan SPEED genom att välja denna sida med hjälp
av PAGE.
Tryck därefter på SET för att låsa funktionen.
Varje gång du väljer sida SPEED kommer nu underfunktionen Sann vindhastighet
[TWS] att visas tillsammans med huvudfunktionen.
Den kopierade underfunktionen kvarstår på sin ursprungliga plats. Det är enbart en
kopia som visas på den nya platsen.
Anm: Underfunktionen Dämpning [SEA] bör ej flyttas för att undvika missförstånd.
11.3 Presentation vid uppstart
Den sist valda kombinationen i enlighet med 11.1 eller 11.2 kommer att visas när du
slår till spänningen efter att instrumentet har varit avslaget.
41
MULTI CONTROL
11.4 Ta bort en flyttad eller kopierad underfunktion
Exempel: Ta bort den tidigare kopierade underfunktionen Sann vindhastighet [TWS]
från sidan SPEED.
Välj sidan SPEED med underfunktionen [TWS] med hjälp av PAGE.
Tryck samtidigt på PAGE och SET.
Alla karaktärer blinkar.
Ta bort underfunktionen genom att trycka på CLEAR.
Underfunktionen raderas.
Tryck därefter på SET för att låsa inställningen.
11.5 Temporär låsning av växlande funktioner
Vissa underfunktioner visas växlande, t.ex. Bäring till WP [BTW] och Avstånd till WP
[DTW].
För att stoppa växlingen, tryck på SET.
För att återuppta växlingen, tryck på SET igen.
42
MULTI CONTROL
12 Kalibrering
För att ditt system skall fungera korrekt är det viktigt att du utför en noggrann
kalibrering. Kalibreringsdata sparas i ett avbrottsfritt minne.
Värdet som står inom parentes i rubriken
ex. C12 – Kalibrering [CAL 1.25] anger att fabriksinställningen är 1.25.
De olika kalibreringsfunktionerna är indelade i 5 grupper.
C10 - kalibrering av SPEED
C20 - kalibrering av PLUS/DEPTH
C30 - kalibrering av NAVIGATE
C50 - kalibrering av WIND
C70 - kalibrering av nätverk samt NMEA inställningar
För att komma till kalibreringsfunktionen, håller du knappen SET nedtryckt tills texten
[RET] visas.
Välj kalibreringsgrupp, t.ex. [C20], med hjälp av PAGE,
Välj kalibreringskod, t.ex. [C23], med hjälp av MINUS eller PLUS.
För att gå ur kalibreringsfunktionen och återvända till de normala funktionerna väljer du
först Returfunktionen [RET] (C10, C20, C30, C50 eller C70) med hjälp av MINUS eller
PLUS. Därefter trycker du på SET.
För att ändra ett kalibreringsvärde gör du enligt följande;
Välj kalibreringskod enligt ovan.
Lås upp kalibreringskodens värde genom att trycka på SET.
Ändra värdet med MINUS/PLUS.
Spara den nya inställningen genom att trycka på SET.
OBS detta gäller för alla inställningar och kommer inte att
upprepas för varje kod.
12.1 Fart - C10
12.1.1
Återgå till från inställningar [C10 – RET]
För att gå ur kalibreringsfunktionen, tryck på SET.
12.1.2 C11 - Enhet för fart [Unit KTS]
Sort för fart. Knop [KTS], km/tim [K/h] eller miles/tim [m/h].
43
MULTI CONTROL
12.1.3 C12 – Kalibrering [CAL 1.25]
Kalibreringsfaktor för fart och distans, (1.00 - 1.99)
Procedur:
Kör båten en uppmätt distans med normal fart.
Jämför trippmätarens distans med den uppmätta distansen.
Räkna ut den nya kalibreringsfaktorn med hjälp av formeln nedan.
Distans mätt i sjökortet :
Distans enligt trippmätaren:
Aktuell kalibreringsfaktor:
Ny kalibreringsfaktor.
T
L
C
N
Anm: Om vattnet är strömt skall du köra båten i bägge riktningarna. Därefter dividera
du trippmätarens distans med 2 och använder detta värde i formeln ovan.
12.1.4 C13 Dämpning - SEA
Inställning av dämpningskonstant vid beräkning av båtens fart
genom vattnet. Påverkar fartändringarnas svarstid.
Tryck på NYCKEL för att ändra dämpningskonstanten.
Välj en av nedanstående dämpningskonstanter med UPP.
[LOW] 1 sek, [MID] 5 sek eller [MAX] 22 sek.
Spara valt värde med NYCKEL.
Normalvärdet är [LOW] i lugn sjö. I grov sjö kan du stabilisera visat fartvärde
genom att välja [MID] eller [MAX]. Dämpningskonstanterna väljs separat vid
varje instrument och påverkar enbart detta instrument.
44
MULTI CONTROL
12.2 Djup - C20
12.2.1
Återgå till från inställningar [C20 – RET]
För att gå ur kalibreringsfunktionen, tryck på SET.
12.2.2 C21 - Enhet för djup (Unit)
Sort för djup. Meter [m], fot [Ft] eller famnar [FA].
12.2.3 C22 – Justering av djupangivelse (ADJ)
Kompensering för ekolodgivarens placeringsdjup samt val av om visat djup skall vara
från båtens vattenlinje eller från dess köl.
Inmatat värde subtraheras eller adderas till givarens inmätning av djupet.
Använd minustecknet [-] vid subtraktion och understrykningstecknet [ _ ]vid addition.
Exempel:
[ - 01.2 ADJ]. Avståndet från givaren till kölen är 1,2 m.
[ _ 00.4 ADJ]. Avståndet från givaren till vattenlinjen är 0,4 m.
12.2.4 C23 - Enhet för temperatur (Unit)
Sort för temperatur. Celsius [C] eller Fahrenheit [F].
12.2.5 C24 – Temperaturjustering (TMP)
Justering av temperaturgivarens temperatur.
Inmatat värde subtraheras eller adderas till givarens mätning av temperaturen.
Använd minustecknet [-] vid subtraktion och understrykningstecknet [ _ ]vid addition.
Exempel:
[ - 2 TMP]. Subtraherar 2 grader från mätt temperatur.
[ _ 1 TMP]. Adderar 1 grad till mätt temperatur.
45
MULTI CONTROL
12.3 C30 Navigation
12.3.1
Återgå till från inställningar [C30 – RET]
För att gå ur kalibreringsfunktionen, tryck på SET.
12.3.2 Val av Navigationssidan C31 (PAGE ATO)
Denna inställning ger tillgång till Navigationssidan eller inte..
PAGE ATO
Sidan kommer att automatiskt vara tillgänglig om
kompassgivare eller GPS är ansluten
PAGE ON
Sidan är alltid på
PAGE OFF
Sidan är alltid avstängd
12.3.3 Ur kursalarm [C32 – OCA]
Larm vid kursavvikelse.
Kan väljas mellan 00° till 99°.
[00°] = Frånslaget larm.
12.3.4 Magnetisk variation [C33 – VAR]
Kompensation för missvisning. Max +/- 99,9°.
Ostlig missvisning = understrykningstecken [ _ ] framför värdet.
Västlig missvisning = minustecken [ - ] framför värdet.
12.3.5 Automatisk deviering [C34 - Auto DEV]
Automatisk deviering av kompassen, se 12.4.1.
12.3.6 Kontroll av automatisk deviering [C35 – Auto CHK]
Kontroll av den automatiska deviationen, se 12.4.2.
12.3.7 Nollställning av automatisk deviering [C36 - Auto CLR]
Nollställning av den automatiska deviationen.
12.3.8 Uppriktning av givaren [C37 – ADJ]
Kompensation av kompassgivarens inriktning, se 12.4.4.
12.3.9 Position i hundradels minuter eller sekunder [C38 – SEC]
Val av hur latitud- och longitudvärdena skall visas.
[OFF] = Grader, minuter och hundradels minuter. Detta indikeras med en punkt [ . ]
efter minutvärdet.
[ON] = Grader, minuter och sekunder. Ingen punkt visas efter minutvärdet i detta fall.
46
MULTI CONTROL
12.3.10 Dämpning av Styr Piloten [C39 - Pilot SEA]
Val av dämpningskonstant för Steer Pilot instrumentet.
LOW = 1.3 sek, MID = 2.8 sek. and MAX = 11 sek.
(Kan användas för Steer Pilot instrument fr.o.m. version 1.3).
12.3.11 Magnetiska eller sanna Bäringar [C40 – MAG]
Val av om kurser och bäringar skall visas magnetiska eller sanna.
[ON] = Alla kurser och bäringar visas magnetiska.
[OFF] = Alla kurser och bäringar visas sanna.
Anm a: I funktionen [Goto WP] visas alltid benens bäringar sanna.
Anm b: Inställningen påverkar enbart det Multi Control instrument vid vilken
inställningen görs.
Anm c: Denna funktion är tillgänglig fr.o.m. Multi Control instrument version 2.0.
12.3.12 Dämpning – [SEA C41]
Visar dämpningsvärdet för kompasskursen.
Dämpningsvärdet påverkar svarstiden för ändringar i
kompasskursen.
För att ändra på dämpningsvärdet, tryck på NYCKEL.
Välj dämpningsvärde, [LOW] 1 sek, [MID] 5 sek eller [MAX] 22
sek. med hjälp av UPP.
Lagra valt dämpningsvärde genom, att trycka på NYCKEL.
Standardvärdet är [LOW] och används i lugnt väder. Om det är
kraftig sjögång kan du stabilisera det visade värdet genom att välja
[MID] eller [MAX]. Dämpningsvärdet väljs separat för varje
instrument.
47
MULTI CONTROL
12.4 Kompasskalibrering
12.4.1 Automatisk kompassdeviering - Auto DEV
Den automatiska kompassdeviationen sker genom att du aktiverar
funktionen [Auto DEV] samtidigt som du kör båten 1¼ varv i en
cirkel. Därvid uppmäts den magnetiska deviationen. Därefter sker
automatiskt en kompensering av deviationen.
Välj kalibreringskod C33 [Auto DEV].
Kör båten 1¼ varv i en cirkel vid lugnt väder. När du har påbörjat
cirkelmanövern trycker du på SET och fortsätter sedan i 1¼ varv.
Den odevierade kursen visas. Fortsätt manövern i 1¼ varv.
När manövern är slutförd trycker du på SET för att spara det
uppmätta deviationsvärdet.
Om deviationen har lyckats, visas [Auto DEV] igen.
Om deviationen ej har lyckats, visas ett felmeddelande.
För att kontrollera att deviationen är riktig kan du låta instrumentet
göra en kontroll med hjälp av funktionen [Auto CHK], se 12.4.2.
Anm a: Du uppnår det bästa resultatet vid lugnt väder samtidigt
som du låter båten göra en jämn sväng.
Anm b: Du kan avbryta den automatiska devieringen när som
helst genom att trycka på CLEAR.
12.4.2 Automatisk kompasskontroll - Auto CHK
Kompasskontrollen görs med funktionen [Auto CHK] på samma
sätt som i 12.4.1 ovan, efter det att du har utfört deviationen med
[Auto DEV]. Det uppmätta resultatet jämförs därefter med
resultatet från deviationen. Om skillnaden är mindre än 1,5°
kommer medelvärdet från de två mätningarna [Auto DEV] och
[Auto CHK] att användas som deviationsvärde.
Om kontrollen är godkänd, visas [Auto CHK] igen.
Om kontrollen ej är godkänd, visas ett felmeddelande
Välj funktionen [Auto CHK].
Tryck på SET och upprepa cirkelmanövern som beskrivits i
12.4.1 ovan.
Anm: Om du har placerat någon typ av järnföremål i närheten
av kompassgivaren skall en ny deviering och kontroll utföras
enligt ovan. Var därför noggrann hur du packar din båt inför en
ny seglats.
12.4.3 Ta bort tidigare gjord deviering - Auto CLR
Ta bort aktuell deviering genom att välja funktionen [Auto CLR]
och tryck på SET.
48
MULTI CONTROL
12.4.4 Justering av kompassgivarens inriktning - ADJ
A-felet, dvs. vinkelfelet mellan kompassgivarens ”stävmarkering” och båtens
centrumlinje kan justeras mellan 000°and 359°. Montera dock ej kompassgivaren 90°
relativt båtens centrumlinje.
Kontrollera kompassgivarens inriktning genom att styra båten efter en terrest enslinje.
Om enslinjens riktning, enligt sjökortet, är t.ex. 330° och kompassen visa 335°, gör du
enligt följande.
Räkna fram inriktningsfelet; 335 - 330 = 5°.
Räkna fram kalibreringsvärdet; 360 - 5 = 355°.
Välj kalibreringskod C36 [ADJ] och sätt denna till 355.
Tryck därefter på SET för att lagra värdet.
49
MULTI CONTROL
12.5 C50 Vind
12.5.1
Återgå till från inställningar [C50 – RET]
För att gå ur kalibreringsfunktionen, tryck på SET.
12.5.2 C51 (PAGE ATO)
Denna inställning ger tillgång till Navigationssidan eller inte..
PAGE ATO
Sidan kommer att automatiskt vara tillgänglig om
kompassgivare eller GPS är ansluten
PAGE ON
Sidan är alltid på
PAGE OFF
Sidan är alltid avstängd
12.5.3 Sann eller skenbar vind som systeminställning [C52 – TWA]
Val av sann vindvinkel [TWA] eller skenbar vindvinkel [AWA] som huvudfunktion på
sidan WIND. Detta val gäller även det analoga vindinstrumentets visning. Dessutom
kommer valet att gälla för alla Multi Control instrument vars kalibreringskod C63 är satt
till [WIA].
C51 [OFF] = Skenbar vindvinkel visas.
C51 [ON] = Sann vindvinkel visas.
12.5.4 Enhet för vindhastighet [C53 – Unit]
Sort för vindhastighet. Meter/tim [m/h], knop [KTS] eller Beaufort [BF].
12.5.5 Vindhastighetskalibrering [C54 – CAL]
Ändra ej denna fabriksinställning.
12.5.6 Uppriktning av vindgivare [C55 – ADJ]
Justering av vindgivarens inriktning, det s.k. A-felet, möjliggör valfri horisontell
monteringsvinkel.
Exempel: Om vindvinkeln på instrumentet är t.ex. + 4° när du styr båten direkt mot
vinden, skall du sätta kalibreringskod C54 [ADJ] till 356°.
12.5.7 C56 till C63 Kalibreringsvärden för masttoppenheten
Kalibreringskoderna C55 till C62 används för att sätta kalibreringsvärdena för
masttoppenheten. Varje enhet är kalibrerad individuellt för att uppnå bästa möjliga
noggrannhet. Ställ in värdet för respektive kalibreringsområde i enlighet med det
kalibreringscertifikat som medföljer masttoppenheten.
C55 - kalibreringsområde 000
C56 - kalibreringsområde 045
C57 - kalibreringsområde 090
C58 - kalibreringsområde 135
C59 - kalibreringsområde 180
C60 - kalibreringsområde 225
C61 - kalibreringsområde 270
Värden från
medföljande
kalibreringscertifikat
50
MULTI CONTROL
C62 - kalibreringsområde 315
12.5.8 Val av huvudfunktion vind [C64 – WIA]
Val av vad som skall visas som huvudfunktion på sidan WIND.
Detta val gäller även det analoga vindinstrumentets visning.
Om den valda huvudfunktionen är ett vinkelvärde, kommer underfunktionen att visa
dess komplement. Exempelvis om [AWA] väljs att visas som huvudfunktion , kommer
[TWA] att visas som underfunktion och vice versa.
Om den valda huvudfunktionen är vindhastighet, kommer underfunktionen att visa
motsvarande vinkelvärde.. Exempelvis om [AWS] väljs att visas som huvudfunktion,
kommer [AWA] att visas som underfunktion.
Följande val kan göras:
[WIA]: Om detta val görs, bestämmer inställningen i C52 vad som visas.
Denna inställning kan göras om man vill ändra hela systemet från sann till skenbar. Om
WIA är valt på alla instrument kan man gå in på vilket instrument som helst och ändra
C52 från ON till OFF och alla instrument kommer att visa skenbar vind.
C52 [ON] = Sann vindvinkel [TWA].
C52 [OFF] = Skenbar vindvinkel [AWA].
[AWA]: Skenbar vindvinkel [AWA] visas.
[TWA]: Sann vindvinkel [TWA] visas.
[AWS]: Skenbar vindhastighet [AWS] visas samt bokstäverna [AW].
[TWS]: Sann vindhastighet [TWS] visas samt bokstäverna [TW].
12.5.9 Dämpning av vind – [C65 SEA]
Visar inställd dämpning. Används för att välja dämpningskonstant
för vinddata.
För att ändra dämpningen, tryck på NYCKEL.
Välj dämpningskonstant med hjälp av UPP: [LOW] 1 sek, [MID] 5
sek eller [MAX] 22 sek. Lagra genom att trycka på NYCKEL.
Vid leverans är inställningen [LOW]. Detta är lämplig inställning vid
lugn sjö. Vid kraftigare sjö kan du välja [MID] eller [MAX] för att
stabilisera det visade vindvärdet. Inställning av dämpningen görs
separat vid varje instrument och påverkar enbart det instrument
där inställningen görs.
51
MULTI CONTROL
12.6 C70 System och NMEA inställningar
När C70 väljs visas sidpilar för alla sidorna.
12.6.1 Återgå till från inställningar C70 - RET
För att gå ur kalibreringsfunktionen, tryck på SET.
12.6.2 Knappljud PÅ/AV C71 - KEY
[On] = Ljudsignal vid knappnedtryckning.
[OFF] = Inget ljud vid knappnedtryckning.
12.6.3 Dämpning av SOG/COG [C72 – SEA]
Inställning av dämpningsfaktor för fart och kurs över grund [SOG/COG]. Denna
inställning påverkar hela systemet samt utgående NMEA data.
d0 = ingen dämpning. d1 = 2 sek, d2 = 5 sek, d3 = 10 sek, d4 = 20 sek, d5 = 40 sek, d6
= 1.20 min, d7 = 2.40 min, d8 = 5 min och d9 = 10 min.
12.6.4 Anslutning av NMEA logg [C73 OFF BSP]
(OFF) = NX2 loggivare. (On) = NMEA loggivare.
Om du inte har en NX2 loggivare utan loggdata kommer in via
någon av NMEA portarna och du vill använda det datat, skall C73
sättas till ON. Server kommer då att sända ut fartinformation på
nätverket till alla anslutna instrument.
12.6.5 Anslutning av NMEA ekolod [C74 OFF DEP]
(OFF) = NX2 lodgivare. (On) = NMEA lodgivare.
Om du inte har en NX2 lodgivare utan djupdata kommer in via
någon av NMEA portarna och du vill använda det datat, skall C74
sättas till ON. Server kommer då att sända ut djupinformation på
nätverket till alla anslutna instrument.
12.6.6 Anslutning av NMEA kompass [C75 OFF CMP]
(OFF) = NX2 kompassgivare. (On) = NMEA kompassgivare.
Om du inte har en NX2 kompassgivare utan kursdata kommer in
via någon av NMEA portarna och du vill använda det datat, skall
C75 sättas till ON. Server kommer då att sända ut kursinformation
på nätverket till alla anslutna instrument. Obs! detta gäller ej COG
utan endast en NMEA kompassgivare.
12.6.7 Anslutning av NMEA vindgivare [C76 OFF WND]
(OFF) = NX2 vindgivare. (On) = NMEA vindgivare.
Om du inte har en NX2 vindgivare utan vinddata kommer in via
någon av NMEA portarna och du vill använda det datat, skall C76
sättas till ON. Server kommer då att sända ut vindinformation på
nätverket till alla anslutna instrument.
52
MULTI CONTROL
12.6.8 Val av NMEA data ut [C77 till C92]
Tilldelning av NMEA satser till NMEA slottar, se 12.7.1.
12.6.9 Dämpning av NMEA ut [C93 – NME]
Dämpning av värdena på utgående data som sänds från Servern via NMEA porten.
Enbart kompasskurs [HT/HM] och fart genom vatten [BSP] dämpas med C95.
d0 = 0.5 sek, d2 =1 sek, d3 = 2.5 sek, d4 = 5 sek, d5 = 10 sek,
d6 = 20 sek, d7 = 40 sek, d8 = 80 sek och d9 = 160 sek.
12.6.10 Val av kompassinformation [C94 OFF COG]
Välj vilken typ av kompassinformation du vill att systemet skall
använd sig av. Kompassgivare eller Kurs över Grund (COG) från
en GPS. När COG finns tillgänglig (NX2 or NMEA) men ingen
kompassgivare är ansluten, kan C94 sättas till (ON), COG
kommer då att visas överst i navigationssidan samt användas för
beräkning av geografisk vindriktning.
12.6.11 Val av fartinformation [C95 OFF SOG]
Välj vilken typ av fartinformation du vill att systemet skall använd
sig av. loggivare eller Fart över Grund (SOG) från en GPS. När
SOG finns tillgänglig (NX2 or NMEA) men ingen loggivare är
ansluten, kan C95 sättas till (ON), SOG kommer då att visas
överst i fartsidan (SPEED) samt användas för beräkning av sann
vindriktning och sann vindhastighet.
12.7 NMEA
12.7.1 Sändning av NMEA satser från Servern
En meddelandesekvens på NMEA nätet har 16 slottar. Detta innebär att först sänds slot
1, därefter slot 2 och sedan slot 3, etc. När en meddelandesekvens är färdig, dvs. när
slot 16 har sänds startar det hela om med slot1, slot 2, osv. Det tar ca. 2 sekunder att
sända 16 slottar.
Servern kan hantera 29 olika NMEA satser.
Varje slot kan tilldelas en NMEA sats med hjälp av de 16 kalibreringskoderna C77 till
C92 - 1 kalibreringskod per slot.
Detta innebär att du kan sända max 16 av de tillgängliga 29 NMEA satserna via
Serverns NMEA-port.
NMEA 0183 version 1.5 och 2.0 används i systemet.
53
MULTI CONTROL
I nedanstående lista anges fabriksinställningen av de 16 slottarna
(kalibreringskanalerna). Ex. kalibreringskanal [C79] har tilldelats [BW1].
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
[C77]
[C78]
[C79]
[C80]
[C81]
[C89]
[C82]
[C83]
[C84]
[C85]
[C86]
[C87]
[C88]
[C90]
[C91]
[C92]
[—]
[APB]
[BOD]
[BWC]
[BWR]
[DBT]
[DPT]
[GLL]
[GSA]
[GSV]
[HDM]
[HDT]
Ingen utsignal
Autopilot B
Ursprunglig bäring till destinationen
Bäring och distans till WP
Bäring och distans, död räkning
Djup från givarens placering
Djup
Geografisk position
DOP samt aktiva satelliter
Synliga satelliter
Magnetiskkurs
Sann kurs
[MTW]
Vatten temperatur
[MWD]
Vindriktning och vindkurs
[MWV]
Skenbar vind hastighet och vinkel
[RMB]
Minimum navigeringsdata
[RMC]
Minimum specifik GPS- och TRANSIT-data
[RTE]
Rutt
[VDR]
Avdrift
[VHW]
Fart och kurs genom vatten
[VLW]
Distans genom vattnet
[VPW]
Fart relativt vinden
[VTG]
Tillryggalagd distans och distans över grund
[VWR]
Skenbar vindhastighet och riktning
[VWT]
Sann vindhastighet och riktning
[WCV]
Fart mot WP
[WPL]
WP position
[XTE]
Sidoavvikelse relativt kurslinje
[ZDA]
Tid och datum
[ZTG] & [UTC) Tid till destination eller WP
54
MULTI CONTROL
Exempel på NMEA satser:
$IIAPA,A,A,00.007,L,N,V,V,145.03,M,004
$IIAPB,A,A,00.007,L,N,V,V,147.53,T,004,147.52,T,,T*29
$IIBOD,147.53,T,145.03,M,004,000
$IIBWC,101515,5912.890,N,01812.580,E,147.52,T,145.02,M,15.649,N,004
$IIBWC,,,,,,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004
$IIBWR,101516,5912.890,N,01812.580,E,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004
$IIDBT,293.52,f,089.47,M,048.36,F
$IIDPT,089.47,0.40
$IIGLL,5926.110,N,01756.171,E,101517,A
$IIHDM,026,M
$IIHDT,029,T
$IIMTW,19,C
$IIMWD,161.77,T,159.27,M,07.01,N,03.61,M
$IIMWV,133,R,07.03,N,A
$IIRMA,A,5926.110,N,01756.171,E,,,0.23,189.47,,,,*00
$IIRMB,A,00.007,L,000,004,5912.890,N,01812.580,E,15.647,147.52,,V*01
$IIRMC,101340,A,5926.115,N,01756.172,E,0.04,063.42,,,*06
$IIVDR,063.42,T,060.92,M,0.04,N
$IIVHW,029,T,026,M,00.00,N,00.00,K
$IIVLW,49626.59,N,,
$IIVPW,0.00,N,,
$IIVTG,063.42,T,060.93,M,0.04,N,,
$IIVWR,133,R,07.03,N,03.62,M,,
$IIVWT,133,R,07.01,N,03.61,M,,
$IIWCV,0.00,N,004
$IIWPL,5503.000,N,01013.450,E,027
$IIXTE,A,A,00.003,L,N
$IIZDA,101341,,,,
$IIZTG,101341,,004
Information till avancerade datoranvändare:
[BWR] och är samma som [BWC], med undantag av att [BWC] avser storcirkeldata.
[BWR] är avsett för äldre mottagare som inte kan ta emot [BWC].
[BW1] är en förkortad version av [BWC], t.ex. så saknas tid och nästa WP position
(tillpunkt) sänds som tomsträngar. De tre inledande tecknen i NMEA satsen är [BWC]
och ej [BW1] (som i exemplet). [BW1] är avsedd för MAXI Repeaters och äldre
mottagare som inte kan ta emot långa strängar.
55
MULTI CONTROL
12.7.2 Ändring av NMEA satser som sänts från Servern
Kontrollera vilka NMEA satser som kan mottas av din NMEA navigator, innan du ändrar
på fabriksinställningen.
Välj den slot, dvs. den kalibreringskod, C77 - C92 som innehåller den NMEA sats som
du önskat ändra och tryck på SET.
Välj önskad NMEA sats med MINUS eller PLUS.
För att spara valet, tryck på SET.
En av fördelarna med Nexus nätverket, är den höga dataöverföringshastigheten jämfört
med den långsammare NMEA standarden. Nexus nätverket är ca 10 ggr snabbare. Vi
rekommenderar därför att du använder NX2 instrument och givare för att få högre
noggrannhet.
Det tar 2 sekunder att överföra innehållet i alla 16 slottarna. Detta innebär att
informationen uppdateras var 2:a sekund på nätverket.
Du kan öka snabbheten genom att sända viktigt data oftare. Du kan uppdaterar data på
nätverket dubbelt så ofta genom att sända en NMEA sats 2 ggr istället för 1 gång. Detta
gör du genom att sända denna NMEA sats 2 ggr med 7 slottar emellan, dvs. de två
slottarna skall ligga så långt från varandra som möjligt. Därmed uppdateras detta typ
av data varje sekund på nätverket.
På samma sätt kan du sända en NMEA sats 4 ggr för att ytterligare höja
uppdateringstakten av denna NMEA sats på nätverket.
Exempel: Om du önskar sända kompasskurs från en NX2 kompassgivare till en
autopilot, tilldelar du [HDM] till varje udda slot - C79, C81, C83 ... C93. Därmed
uppdateras autopiloten 4 ggr/sek. De övriga slottarna, C78, C80, C82 ... C94 är lediga
och kan användas för att överföra andra typer av NMEA satser.
För anslutning av NMEA instrument som mottar data från Servern, se manualen för
Servern.
56
MULTI CONTROL
12.7.3 Mottagning av NMEA satser i Servern
NMEA satserna kan delas in i 5 olika kategorier:
1) Positionsrelaterat data: Position, SOG/COG, tid och begränsat satellitstatus om en
GPS är ansluten. Denna information mottages om ingen NX2 GPS är ansluten. Om en
NX2 GPS är ansluten kommer den ta över navigationen.
2) Navigationsdata: [BTW], [DTW], [BOD], [XTE], [SET] and [DRIFT
Servern sänder automatiskt data på nätverket, t.ex. [DRIFT], [WCV], [TTG] and [CTS].
3) Waypointdata: Waypointdata mottas från [WPL] om C73 [WPR] sätts till [ON].
Server version fr.o.m. 1.7 kan ta emot NMEA WP och återsända dessa via nätverket till
en NX2 navigator.
Kompasskurs: Kompasskurs mottas enbart om C75 [CMP] är satt till [ON]. Kursen är
antigen [HDT] (prioritet 1) eller [HDM]. Missvisningsvärdet adderas till [HDM], men ej till
[HDT].
Relativ vind: Vindvinkel och vindhastighet tas från [VWR] enbart när C76 är satt till
[ON]. Sann vindvinkel och sann vindhastighet beräknas enbart när båtens hastighet är
känd.
Följande NMEA satser kan mottas av Servern:
[AAM]
[APA]
[APB]
[BOD]
[BWC]
[BWR]
[GGA]
[GLL]
[HDM]
[HDT]
[RMA]
[RMB]
[RMC]
[SNA]
[VDR]
[VTG]
[VWR]
[WPL]
[XTE]
[ZDA]
Ankomstlarm
Autopilotsats ”A” (gammal)
Autopilotsats ”B”
Bäring start till destination
Bäring och avstånd till WP
Bäring och avstånd till WP (gammal)
GPS position
Geografisk position, Latitud/Longitud
Magnetisk kurs
Sann kurs
Loran-C information (minimum)
Navigationsinformation (minimum)
GPS/Transit information (minimum)
Navigations status
Avdrift (kurs och fart)
Kurs och fart över grund
Relativ vindhastighet och riktning
WP koordinater
Sidoavvikelse
Tid och datum
För anslutning av NMEA instrument som sänder data till Servern, se manualen för
Servern.
57
MULTI CONTROL
Alla data (POSITION, BTW, SOG/COG, etc.) mottas från en typ av NMEA satser. Om
data finns på olika ställen, kommer datat att väljas i prioritetsordning.
Example I: Position väljs i följande prioritetsordning: RMC, GGA, RMA och GLL.
Example II: BTW/DTW väljs i följande prioritetsordning: RMB, BWC och BWR.
Sändningsidentiteten (de två första bokstäverna efter ”$”) ignoreras av Servern. Aktuell
position läses. Därefter adderas eventuell latitud/longitud korrektioner, C39 och C40,
innan positionen sänds på nätverket till övriga instrument.
12.8 Speciella NMEA satser
Servern kan läsa 2 speciella NMEA satser som kan sändas av en PC:
[TBS]
[CAD]
[CFD]
optimal båtfart (target boat speed)
Önskad valfri vinkeldata
önskad valfri digital data
Dessa tre satser återsändes på nätverket och kan visas som en underfunktion på Multi
Control instrumentet.
För att visa [TBS], välj huvudfunktionen SPEED och den ”tomma” underfunktionen.
Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR.
För att visa [CAD], välj huvudfunktionen NAVIGATE och den ”tomma” underfunktionen.
Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR.
För att visa [CDF], välj huvudfunktionen WIND och den ”tomma” underfunktionen. Tryck
därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR.
Exempel:
$PSILTBS,X.X,N<CR><LF>
Knop
Båtfart
$PSILCD1,X.X,X.X,<CR><LF>
CAD (000.0°-360.0°)
CFD (-327.67- +327.67enheter)
Denna funktion finns fr.o.m. Server version 2.4 och Multi Control instrument version
fr.o.m. 2.3.
58
MULTI CONTROL
13 Underhåll och felsökning
13.1 Underhåll
•
•
•
•
•
Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktad
trasa.
Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta.
Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vid
behov.
Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används.
Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer.
13.2 Felsökning
Innan du kontaktar din leverantör bör du kontrollera punkterna i 13.2.1 samt anteckna
nedanstående uppgifter;
•
•
•
Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer.
Serverns versionsnummer
Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband med
spänningspåslag).
13.2.1
Allmänt
Fel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåliga
anslutningar. Kontrollera därför att;
•
•
•
•
•
•
•
•
Installationen och kabeldragningen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten
och givarna.
Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna.
Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna.
Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare.
Kablarna ej är skadade.
Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V.
Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig.
Flera instrument ej har samma ID nummer, se 3.2.
59
MULTI CONTROL
13.2.2
Åtgärder
1. Fart- och distansfunktioner - Ingen presentation [ --- ]
−
−
−
C73 [BSP] skall vara [OFF] om ingen NMEA loggivare är ansluten till systemet.
C95 [SOG] skall vara [OFF] om ingen navigator / GPS är ansluten till systemet.
Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för
fart C13 [SEA], se 12.1.4
För mer felsökning, se manualen för Servern
3. Kompass - Ingen presentation [ --- ]
−
−
−
−
−
C75 [COG] skall vara [OFF] om ingen NMEA kompassgivare är ansluten till
systemet.
C94 [COG] skall vara [OFF] om ingen navigator / GPS är ansluten till systemet.
Övertyga dig att kompassen är korrekt devierad, se 12.4.1
Kontrollera att kompassgivaren är korrekt inriktad, se 12.4.4.
Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för
kompass C41 [SEA], se 12.3.12.
För mer felsökning, se manualen för Servern
3. Vind - Ingen presentation [ --- ]
− C76 skall vara [OFF] om ingen NMEA vindgivare är ansluten.
− Kontrollera att givaren är riktigt inriktad, se 12.5.6.
För mer felsökning, se manualen för Servern
60
MULTI CONTROL
5. Vad du bör veta om digitala ekolod.
Ett ekolod arbetar efter följande princip. En kort akustisk signal sänds från givaren och
reflekteras mot botten och sedan tillbaka till givaren. Den tid det tar för signalen (ekot)
att återkomma är ett mått på djupet.
Ekots karaktär ändras beroende på typ av botten, kraftiga salt- och temperaturskikt,
ojämn bottenvegetation, fiskar etc. Genom avancerad signalbehandling påverkar dessa
variationer normalt ej djupmätningarna.
Du kan dock i vissa fall få tillfälliga störningar. Nedan finns förklarat några orsaker till
varför störningar kan uppkomma samt hur det påverkar visningen av djupet på
instrumentet.
1. Inget djup visas på instrumentet. Enbart [ --- ] visas.
Om inga ekon mottages under 3 sekunder, visas 3 streck [ --- ] tills ett nytt eko mottas.
• Om djupet är större än det största djup instrumentet kan mäta.
• Om djupet är stort samtidigt som det är en ”mjuk” botten som reflekterar signalen
dåligt.
• När båten kränger kraftigt, ex.. vid segling.
• I en propellerström, där luftbubblor skapas. Exempelvis, om du följer nära efter en
motorbåt.
• Kontrollera anslutningarna vid förstärkarenheten. Kontrollera även att kabeln är
korrekt ansluten mellan Servern och förstärkarenheten.
• Vid inombordsmontering av givaren där skrovtjockleken är alltför stor eller det är luft
mellan givare och skrov. Maximalt rekommenderad skrovtjocklek är 20 - 30 mm.
• Djupvärdena kan bli ”hoppiga” och felaktiga vid passage av kraftkablar i vattnet.
2. Felaktig eller ostabil visning av djup.
•
•
•
Vid gång i grunt vatten med ojämn och hög bottenvegetation.
Vid kraftiga salt- eller temperaturskikt i vattnet.
Vid kraftigt upprört vatten innehållande sandpartiklar eller annan förorening.
Bottenytan på givaren kan målas för att skydda den mot beväxtning. Vi rekommenderar
dock att ytan rengörs regelbundet.
Beväxtning på givarens bottenyta kan förorsaka att inget eller ett ostabil djupvärde
visas.
När båten ligger förtöjd tillsammans med andra båtar kan det uppstå störningar,
förorsakade av signaler från andra ekolod. Även kättingar och andra föremål i vattnet
kan förorsaka reflektioner som ger felaktig visning av djupet.
61
MULTI CONTROL
13.2.3
Felmeddelanden
Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet.
ERROR 2
ERROR 3
ERROR 10
ERROR 11
ERROR 12
ERROR 13
ERROR 15
ERROR 16
ERROR 17
ERROR 19
Nexus nätverk fungerar ej, kontrollera färgmärkning och
anslutningar.
Inget data mottas inom viss tid.
Felaktigt inmatat format, t.ex. 17° 70'Ost.
Fjärrkommando som ej kan utföras.
Uteblivet svar från, eller ej inkopplad navigator.
Ej definierad WP.
Ej tillåten autopilotfunktion.
Automatisk deviering ej möjlig beroende på att NMEA kompass är
vald.
Automatisk deviationskontroll misslyckad. Varvet ej
fullföljt, felet större än 1,5°
Båten förmodligen träffad av en våg under varvet. Felet större än 1,5°.
Om andra felmeddelanden visas på Multi Control instrumentet skall du kontakta din
leverantör.
62
MULTI CONTROL
14 Specifikation
14.1 Teknisk specifikation
Dimensioner:
Instrument kabel:
Multi Control instrument: 113 x 113 x 23 mm.
8m
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling av
batteripoler.
Multi Control instrument: 0,08 W
Med maximal belysning: 0,8 W
Strömförbrukning:
Temperatur område:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Multi Control instrument:
Multi Control Instrument:
260 gram
Vattentät
CE godkännande
Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.
14.2 Nexus Nätvärk
Introduktion:
Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta många instrument.
Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den
höga störokänsligheten medger användande av mycket långa kablar (upp till 1200
m).Data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med
en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb
datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund.
Användare av Nätverket:
Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller
avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför måste specifikationerna
följas för att skydda tillverkarens åtaganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet.
För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr. 21248) ett mycket bra hjälpmedel för
att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det går även att lägga in
Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus
Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS232)
63
MULTI CONTROL
14.3 Andra delar i NX2 serien
Nedan finner du en förteckning över andra instrument och givare i NX2 serien.
22118-3
22118-2
22118-1
22118-4
22118-5
22118-6
NX2 Kompletta instrument med givare
Multi Control instrument och Server, 8m kabel
Multi Control och Server med Logg och ekolodsgivare, 8m kabel
Speed logg med loggivare, 8m kabel
Wind Data, med vindgivare, 25m kabel.
Compass, med kompassgivare som klarar 35° krängning, 8 m kabel
GPS Navigator, med GPS Antenn, 10m kabel
22120-1
20700
19915-8
20721
20721-1
20860
21000
21735
20594
21721
69980
NX2/Nexus Givare
Server kompl. med 3m spänningskabel
Logg/Temp,0 - 30 KTS, löstagbar, 8 m (26 ft) kabel
Djup, 0.8 - 150 m (2.6-490 ft), löstagbar, 3 + 8 m kabel
Vindgivare, 22 m ( 72 ft) kabel
Vindgivare i kolfiber, 1260mm lång, 380g, Ingen mastkabel.
Fluxgate Kompass, 8 m (26 ft) kabel
GPS Antenn, NX2/NMEA, fast, 10 m ( 33 ft) kabel (NMEA utgång)
Hållare för GPS Antenn och 35° Kompassgivare.
Vindmastkabel 25m
MTC (Mast Twist Compensation) box, 8m kabel, för Wind Data instr.
MRC (Mast Rotation Sensor Compensation) box för Wind Data instr.
22117-1
22117-3
22117-4
22117-5
22117-6
22117-7
NX2 Digitala Instruments (alla levereras med 0.4m kabel)
Speed log instrument
Multi Control instrument
Wind Data instrument
Compass instrument
GPS Navigator instrument
Autopilot instrument
NX2 Analog Instruments (Alla analoga instrument levereras med 0,4m kabel)
22115-01
NX2 Analog Vindvinkel
22115-02
NX2 Analog Steer Pilot
22115-03
NX2 Analog Speed Trim
22115-05
NX2 Analog Fart 0-16kts
22115-06
NX2 Analog Fart 0-50kts
22115-07
NX2 Analog Djup 0-200m
22115-08
NX2 Analog Djup 0-600ft
22115-09
NX2 Analog Rodervinkel
22115-10
NX2 Analog Kompass
22115-11
NX2 Analog GPS Fart 0-16kts
22115-12
NX2 Analog GPS Fart 0-50kts
22115-13
NX2 Analog GPS Kurs
21210
21218-1
20966
Nexus Remote Control Instrument
Remote Control Instrument (RCI), med Autopilotkontroll, 8m kabel, hållare.
Extra hållare till Remote Control instrument
Skarvkontakt 4-polig, vattentät för kabel – kabel anslutning
64
MULTI CONTROL
14.4 Förkortningar
CMG
CMP
COG
CTS
CU
d
D/R
DEFAULT
DEV
DMG
DEA
DPT
DRF
DST
DTW
E
EDIT
EMC
EN
F
F1-F9
FA
FREE
FT
GLL
GoTo
GPS
HDM
HDT
HM
HT
id
Init
Insert
Km
KT
KTS
L
LAT
LCD
LGD
LOG
LON
LOW
MAX
m/s
MEM
Mh
MID
MN
MOB
m
N
NAV
NM
NMEA
NXT
OCA
RET
Roll
S
Course Made Good
CoMPass
Course over Ground
Course To Steer
Central Unit
differential
Dead Reckoning
Factory setting
DEViation
Distance Made Good
DEpth Alarm
DePTh
DRiFt, Speed of current
DiSTance
Distance To Waypoint
East
EDIT
Electro Magnetic Compatibility
European Norm
Farenheit
Figure of merit
Fathoms
FREE
FeeT
Geographic Latitude Longitude
Go To
Global Positioning System
HeaDing Magnetic
HeaDing True
Heading Magnetic
Heading True
Identity
Initialisation
Insert
Kilometer per hour
KnoTs
KnoTS
Local
LATitude
Liquid Crystal Display
Local Geodetic Datum
LOG
LONgitude
LOW
MAX
metres per sekond
MEMory
Miles per hour
MID
Magnetic North
Man Over Board
metre
North
NAVigate
Nautical Mile
National Marine
NeXT
Off Course Alarm
RETurn
Roll
South
Nyttokurs
Kompass
Kurs över grund
Kurs att styra
Centralenhet / Server
Differentiell
Död räkning
Fabriksinställning
Deviation
Nyttodistans
Djuplarm
Djup
Hastighet på ström
Distans
Avstånd till etappmål
Öster / Ost
Editering / ändring
Elektromagnetisk kompabilitet
europeisk norm
Farenheit
Godhetstal
Famnar
Ledig / tom
Fot
Geografisk Latitud, Longitud
Gå till
Globalt positioneringssystem
Magnetisk kurs
Sann kurs
Kompasskurs
Sann kurs
Identitet
Initialisering
Infoga
Kilometer i timmen
Knop
Knop
Lokal
Latitud
Flytande kristall display
Lokalt geodetiskt datum
Logg
Longitud
Låg
Max
Meter per sekund
Minne
Miles per timme
medel
magnetisk nord
Man över bord
Meter
Nord
Navigation
Nautiska mil
Electronic Association
Nästa
Ur kurs alarm
Återgå
Rullning / lutning
Söder / syd
65
MULTI CONTROL
S/A
SAT
SEA
SEK
SET
SHA
SOG
STA
STR
SW
TAC
TMP
TRP
TTG
TWA
TWS
UTC
VAR
VMG
W
WCV
WP
XTE
Selective Availability
SATellite
SEA
SEKonds
SET, Direction of current
SHallow Alarm
Speed Over Ground
STArt
SteeR
South West
TACtical
TeMPerature
TriP
Time To Go
True Wind Angle
True Wind Speed
Universal Time Co-ordinate
VARiation
Velocity Made Good
West
Waypoint Closure Velocity
Waypoint
Cross Track Error
Satellit
Dämpning
Sekunder
Strömmens riktning
Grundlarm
Fart över grund
Start
Styrreferens
Sydväst
Taktik
Temperatur
Tripp
Tid till ankomst
Sann vindvinkel
Sann vindhastighet
Universaltid
magnetisk variation
Hastighet mot vinden
Väst
Hastighet mot etappmål
Etappmål
Avstånd till ideallinjen
Minus
Minus
Plus
Plus
Wind from port side
Vind in från babord
Wind from starboard side
Vind in från styrbord
The boat is left of the desired track
Båten befinner sig vänster om
Önskad ideallinje
Båten befinner sig höger om
Önskad ideallinje
The boat is right of the desired track
66
MULTI CONTROL
14.5 Garanti
GARANTI
ALLMÄNT
Alla produkter är utvecklade och tillverkade för att motsvara den yppersta bransch standarden. När
produkten är korrekt installerad, handhavd och underhållen, i enlighet med beskrivningen i
produktens manual, kommer den att bidra med många års tillförlitlig drift. Utöver produktens
tekniska manual kan också vår världsomspännande återförsäljar- och serviceorganisation bistå
med ytterligare information och assistans.
GARANTIOMFATTNING
Garantin täcker reparation av defekta delar som beror av fel hänförda till tillverkningen av produkten.
Garantin täcker reservdel samt arbetstid om produkten lämnas in och repareras i det land där
produkten inköptes. Garantiperioden framgår av manualen och börjar löpa från den dag
produkten inköptes. Ovanstående garanti är tillverkarens enda garanti, vilket innebär att
ytterligare villkor ej är tillämpliga på produkten.
GARANTIVILLKOR
•
Produktens inköpskvitto med angivet inköpsdatum och ifyllt garantikort måste medfölja för att
validera garantikrav som sker enligt procedur beskriven nedan.
•
Produktens garanti är inte möjlig att överföra, utan gäller endast för den ursprungliga köparen.
•
Produktens garantin gäller inte i de fall serienummer saknas, felaktig installation skett,
felaktigt elsäkringsförfarande, omständighet förorsakad av felaktigt handhavande, externa orsaker
så som modifieringar eller service utförd av annan än tillverkaren eller av denne auktoriserad
distributör eller genom användning utanför de tekniska gränsvärden som specificerats i
produktens manual.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och återförsäljare är inte ansvarig och kommer inte att
kompensera direkta eller indirekta skador som uppkommit p.g.a. felaktigheter i produkten.
Tillverkaren är inte heller ansvarig för person skador eller skador på tredje man som uppkommit p g
a användning av produkten.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och återförsäljare är inte ansvariga för kostnader i samband
med sjötester, felsökningar i båtar, etc., oavsett om produkten är under garanti eller inte.
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och återförsäljare bistår gärna med denna service. Nedlagda
kostnader kommer i dessa fall att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och återförsäljare reserverar sig rätten att, i de fall reparation
ej är möjlig att genomföra inom en rimlig tidsperiod, byta ut felaktiga returnerade produkter under
garantiperioden, med närmast motsvarande ersättningsprodukt.
GARANTIPROCEDUR
Produkten skall returneras till Tillverkaren, tillverkarens distributör eller återförsäljare i det land där
produkten inköpts. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad.
Alternativt kan produkter som används i annat land än inköpslandet, lämnas in till den lokala nationella
distributören eller återförsäljaren. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad. Giltiga
garantikrav kommer även då att ersättas i form av reservdelar, men arbetstid och eventuellt
tillkommande kostnader för frakt kommer att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
FÖRBEHÅLL
Sunt förnuft gäller vid användning av navigationsutrustning och tillverkarens produkter skall endast ses
som ett navigationshjälpmedel. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens specifikation.
67
MULTI CONTROL
Fil id:
GARANTIKORT
SKICKAS IN TILL GENERALAGENTEN
ÄGARE:
Namn:
Adress :
Postnummer :
Land:
Produktens namn:
Serie nummer:
A
B
C
1
2
3
4
5
6
Inköpsdatum:_______________________________ Installationsdatum _________________________
Återförsäljarens stämpel:
Kryssa här om du inte är intresserad av information om nya produkter
68
7
MULTI CONTROL
69
MULTI CONTROL
70
MULTI CONTROL
71
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
72
22133-2 Edition 1
MULTI CONTROL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising