Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX Start Pack Set 4

Garmin Nexus NX Start Pack Set 4
NX Start Pack 4
Installation och användarmanual
Svensk
Start pack 4
Svensk
1
Svensk
Start pack 4
Edition: April 2007
2
Start pack 4
Svensk
1
2
Leveransförteckning..................................................................................................................5
Installation..................................................................................................................................7
2.1
Installera vindgivaren ................................................................................................................8
2.2
Placering ...................................................................................................................................8
2.3
Montering ..................................................................................................................................8
2.4
Montering steg för steg .............................................................................................................9
2.5
Installation av logg och lodgivare............................................................................................10
2.5.1
Placering av givarna ....................................................................................................10
2.5.2
Montering av givarnas genomföringar .........................................................................11
2.6
Installation i ett skrov med sandwich konstruktion ..................................................................12
2.7
Installera WSI-boxen ..............................................................................................................13
2.8
Viktigt om placeringen av WSI-boxen .....................................................................................13
2.9
Installation av instrument ........................................................................................................13
2.10
Elektrisk Installation ..........................................................................................................15
3
Anslutning till andra Nexus system .......................................................................................16
4
Parning av vindgivaren............................................................................................................16
5
Omparning av givaren .............................................................................................................17
6
Underhåll! .................................................................................................................................17
7
Byte av givare eller WSI-box / Låsa upp parningen ..............................................................17
Första start ...............................................................................................................................19
8
8.1
Initiering av instrumentet.........................................................................................................19
8.2
Hur man använder tryckknapparna för Sea Data ...................................................................20
8.2.1
Bakgrundsbelysning ....................................................................................................21
9
Funktionsöversikt ....................................................................................................................21
10
Fartfunktioner - SPEED ...........................................................................................................22
10.1
Huvudfunktion fart .............................................................................................................22
10.2
Underfunktioner fart ..........................................................................................................22
Trippmätare - TRP...........................................................................................................................22
Totaldistans - LOG ..........................................................................................................................22
Maxhastighet (MAX) ........................................................................................................................22
Starttimer - STA...............................................................................................................................22
Tidtagning........................................................................................................................................22
Medelfart - AVS ...............................................................................................................................22
MAXHASTIGHET (MAX) .................................................................................................................23
Djup - DPT/unit ................................................................................................................................23
BATTERISPÄNNING (BAT) ............................................................................................................23
Temperatur - TMP ...........................................................................................................................23
10.3
Huvudfunktion djup ...........................................................................................................24
10.4
Underfunktioner djup.........................................................................................................24
Belysning .........................................................................................................................................24
Grundlarm - SHA .............................................................................................................................24
Djuplarm - DEA................................................................................................................................24
Båtfart - BSP/unit.............................................................................................................................24
Lufttryck (unit/hPA) ..........................................................................................................................24
Sann vindvinkel - TWA ....................................................................................................................25
Skenbar vindvinkel -AWA ................................................................................................................25
Sann vindhastighet - TWS...............................................................................................................25
Skenbar vindhastighet - AWS..........................................................................................................25
Larmdjup för grund- och djuplarm - SHA/DEA ................................................................................25
Larmdjup för ankarlarm - ANC.........................................................................................................25
10.5
Radera ett larmvärde ........................................................................................................26
10.6
Kvittering av larm...............................................................................................................26
10.7
Aktivering /deaktivering av larm ........................................................................................26
11
Anpassa presentationen .........................................................................................................27
11.1
Kopiera en underfunktion ..................................................................................................27
11.2
Presentation vid uppstart ..................................................................................................27
11.3
Ta bort en flyttad eller kopierad underfunktion..................................................................27
3
Svensk
Start pack 4
11.4
Hur man använder tryckknapparna på NX Wind ...............................................................28
11.4.1
Bakgrundsbelysning ....................................................................................................29
11.5
Huvudfunktioner ................................................................................................................29
11.6
Analogue function..............................................................................................................29
11.7
Underfunktioner.................................................................................................................30
11.7.1
Relativ vindhastighet [AWS] ........................................................................................30
11.7.2
Sann vindhastighet [TWS] ...........................................................................................30
11.7.3
Båtfart mot eller med vinden [VMG].............................................................................30
11.7.4
Båtfart [BSP] ................................................................................................................30
11.8
Funktioner med Wind i Nexus nätverk...............................................................................31
11.8.1
Geografisk vindriktning [TWD] .....................................................................................31
12
Inställningar av Sea Data Instrumentet ..................................................................................32
12.1
Inställningar C10 ...............................................................................................................32
12.1.1
Lämna Setup läge C10 (RET) .....................................................................................32
12.1.2
Enhet för båtfart, C11 (Unit KTS).................................................................................32
12.1.3
Kalibrering av båtfart, C12 [CAL 1.30] ........................................................................32
12.1.4
Dämpning av båtfartsvisning C13 (d2 BSP) ................................................................33
12.1.5
Enhet för djup [Unit M] ...............................................................................................33
12.1.6
Justera djupvisningen, C15 ( - 00.0 ADJ) ....................................................................33
12.1.7
Enhet för vattentemperatur, C16 (Unit°C)....................................................................33
12.1.8
Justering av vattentemp,C17 (0°C TMP) .....................................................................34
12.1.9
Enhet för lufttryck, C18 (Unit hPA)...............................................................................34
12.1.10
Enhet för vindhastighet, C19 (Unit m/s).......................................................................34
12.1.11
Justering av vindvinkeln, C20 (000° ADJ)....................................................................34
12.1.12
Dämpning av vindvärden, C21 (d0 WND)....................................................................34
12.1.13
Knapptrycksljud, C22 (OFF KEY) ................................................................................34
13
Inställning av NX Wind Instrument .........................................................................................35
13.1
Användar / User inställningar, C10....................................................................................35
13.1.1
Inställning av dämpning, C11 ......................................................................................35
13.1.2
Val av huvudinformation, C12......................................................................................35
13.1.3
Knapptrycksljud, C13...................................................................................................35
13.1.4
Val av enhet för BSP/VMG, C14..................................................................................36
13.1.5
Kalibrering av loggivare, C15......................................................................................36
13.1.6
Referens för fart, Loggivare eller GPS, C16 ................................................................36
13.1.7
Referens för kurs, C17.................................................................................................36
13.1.8
Var är vindgivaren ansluten, C18 ................................................................................37
13.1.9
Demo läge, C19...........................................................................................................37
13.1.10
Analogskalans upplösning, C20 ..................................................................................37
13.2
Inställning / kalibrering av vind, C50..................................................................................38
13.2.1
Val av enhet för vindhastighet, C52.............................................................................38
13.2.2
Vindhastighets kalibrering, C53 ...................................................................................38
13.2.3
Justering av visad vindvinkel, C54...............................................................................38
13.2.4
Kalibreringstabell för vindgivaren, C55-C62 ................................................................38
14
Underhåll och felsökning ........................................................................................................39
14.1
Underhåll ...........................................................................................................................39
14.2
Felsökning .........................................................................................................................39
14.2.1
Allmänt.........................................................................................................................39
14.2.2
Felmeddelanden ..........................................................................................................39
15
Specifikationer .........................................................................................................................40
15.1
Tekniska specifikationer Sea Data Instrument ..................................................................40
15.2
Tekniska specifikationer Wind Instrument.........................................................................40
15.3
Tekniska specifikationer WSI-boxen .................................................................................40
16
Garanti ......................................................................................................................................41
4
Start pack 4
1
Svensk
Leveransförteckning
___________________________________________________________
Följande delar levereras I förpackningen
Antal
1
1
1
2
2
1
1
4
4
2
3
4
1
1
5
5
1
1
1
1
1
2
8
3
1
1
3
Benämning
NX Sea Data instrument
NX Wind Instrument
WSI-box
Instrument skydd
Borrmall för instrument
Installation och användarmanual
Garantikort
Monteringsskruvar till instrumentet
Plastmuttrar
Baklock till instrument
Silikontub
Buntband
Nexus Nätverkskabel, 0.3 m (1.2 ft)
Nexus Nätverkskabel, 8 m (26 ft)
Ändhylsor, 0,25 mm (0.1 inch)
Ändhylsor, 0,75 mm (0.3 inch)
3m röd batterikabel
3m svart batterikabel
Bordgenomföring med mutter
Loggivare TH43
Lodgivare TH43
Blindplugg
O-ring
Monteringskruvar till vindgivaren
Trådlös vindgivare
Vindgivarfäste
Monteringsskruvar för WSI-box
Referens
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten.
Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i
vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
Garantivillkor, se kapitel 16.
5
Svensk
Start pack 4
NX Sea Data
- Instrument -
Installation and Operation Manual
English
6
Start pack 4
2
Svensk
Installation
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, WSI-box och instrument.
3. Installera först givarna, sedan WSI-boxen och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så
enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall
placera givarna, WSI-boxen och instrumenten. Lämna också plats för
ytterligare instrument.
Några ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att WSIboxen, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet.
Den medföljande packningen räcker väl till för att täta.
- Dra inte kablarna i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i
vatten.
- Dra inte kablarna nära utrustning som avger stor elektromagnetisk
strålning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att
minimera risken för störningar på ditt system.
- Stressa inte, tag god tid på dig.
Följande material behövs:
Avbitartång och skaltång.
En liten skruvmejsel.
Hålsåg för instrumentet, 63 mm.
5 mm borr för monteringshål.
Buntband
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra
förlängningskabel på 8 m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du använda
eventuell överbliven nätverkskabel från andra installationer. Samma
typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare som för
instrument.
Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en
marinelektronikinstallatör.
7
Svensk
2.1
2.2
Start pack 4
Installera vindgivaren
Placering
Givaren skall monteras på en horisontell yta i masttoppen. Om masttoppen lutar, måste
en kil användas mellan givarfästet och underlaget. För Seldénmaster med 15 lutning
finns en kil som tillbehör: (art.nr 67400-15).
OBS! Givaren måste paras med WSI-boxen innan den monteras, se kap 3.
2.3
Montering
Vindgivare skall monteras så att propellern är lodrät när båtens akterstag är fullt ansatt.
Om monteringsytan på masttoppen sluttar, kilas mastfästet.
För vindgivaren (1) framifrån in i fästet (2). Vrid åt muttern (3) FÖR HAND. Fäst
säkerhetsklämman (4) bakom muttrarna.
8
Start pack 4
2.4
Svensk
Montering steg för steg
1. Använd fästet som mall och
markera monteringshålen
2. Borra de tre monteringshålen
med en 3,2mm borr
3. Montera fästet med de tre
medföljande skruvarnma
4. För in givaren I fästet framifrån
och bakåt
5. Dra åt låsmuttern med handkraft
6. Montera låsklämman
9
Svensk
2.5
Start pack 4
Installation av logg och lodgivare
2.5.1 Placering av givarna
Allmänt skall givaren placeras så långt fram som möjligt på vattenlinjens längd och nära mittlinje.
Viktigt är att givaren alltid kommer att befinna sig i vattnet i hela fartregistret. För snabbgående motorbåtar bör man tänka på att båtens vattenlinjelängd förkortas ner ordentligt i högre
farter. Placera givaren på 25% - 30% av vattenlinjens längd räknat framifrån. (Obs! I normalt
gångläge, planing).
Exempel:
10
Start pack 4
Svensk
Fenkölade segelbåtar skall ha givaren 25 - 75 cm framför kölen och max 10 cm vid sidan av
mittlinjen.
På segelbåtar med starkt V-format skrov, som t.ex. långkölade båtar, kan det vara gynnsamt att
vrida givaren en aning så att den pekar mot stäven.
Med detta erhåller man så lika egenskaper på olika bogar som möjligt.
Undvik att placera givaren nära skarpa slag där tvärgående vattenströmmar har en störande
inverkan. Vid tveksamhet, kontakta Din återförsäljare eller en auktoriserad installatör.
Glöm ej åtkomligheten från insidan innan den slutliga placeringen bestäms!
2.5.2 Montering av givarnas genomföringar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ta upp ett hål med en 43 mm hålsåg. (Se avsnitt betr. placering.).
Lägg tätningsmassa (för undervattensbruk)runt genomföringens yttre fläns och skruva åt
mutter på insidan för hand.
Montera de båda O-ringarna på blindpluggen.
Smörj in blindpluggen med silikonfett.
Placera blindpluggen i skrovgenomföringen med hjälp av en långsam vridning. Kontrollera att
blindpluggen är låst i bajonett-fattningen.
Montera skrovgenomföringen så att blindpluggens handtag hamnar vinkelrätt mot båtens
långskeppsriktning. (För V-formade skrov, se kapitel 3).
När tätningsmassan har stelnat ,skruva av muttern och lägg tätningsmassan även på insidan.
Skruva åter åt muttern för hand.
Sätt dit säkerhetsbygeln på blindpluggen/ givaren.
11
Svensk
Start pack 4
Min 6mm
Max 42mm
2.6
Installation i ett skrov med sandwich konstruktion
Kärnan (trä eller skum) måste skäras bort och tätas. Kärnan måste tätas mot
vatteninträngning. Skrovet måste också förstärkas så att det inte trycks ihop och
genomföringsmuttern lossnar.. Varning: Använd alltid skyddshandskar och
skyddsmask.
12
Start pack 4
Svensk
1.
Borra ett 3mm hål från insidan. Om det av olika anledningar inte går att borra från
insidan, borra utifrån)
2.
Använd en 43mm hålsåg från utsidan men skär endast igenom ytterskrovet. (se
Figur 4).
3.
Använd en 60mm hålsåg från insidan. Skär igenom innerskrovet och det mesta av
kärnan. Kärnan kan vara mycket mjuk så se till att vara lätt på handen.
4.
Avlägsna kärnan så att insidan av ytterskrovet och kärnans kanter är fria. Slipa
med sandpapper och rengör insidan av ytterskrovet samt utsidan av skrovet runt
hålet. Observera: Det är viktigt att kärnan tätas ordentligt.
5.
Om du är van att arbeta med glasfiber, klipp till ett lager glasfiberväv, lägg det i
hålet för att täcka kärnan. Addera fler lager tills rätt diameter uppnåtts. Alternativt
kan en cylinder täckas med vax, och sättas i hålet. Fyll sedan mellanrummet
mellan cylindern och kärnan med epoxi. När epoxin har härdat avlägsnas
cylindern.
6.
Slipa med sandpapper och rengör runt hålet både på utsidan och insidan, detta för
att tätningsmassan skall fästa ordentligt.
7.
Montera och täta enligt kapitel 2.5.2
2.7 Installera WSI-boxen
Ta bort skyddslocket och borra de tre monteringshålen med en
2.8mm borr. Montera WSI-boxen med de medföljande skruvarna.
Stryk på silikonfett på skruvterminalerna (för att undvika korrosion)
Anslut nätverkskabeln till terminaler 13, 14, 15 och 16. Kabeln
skall kopplas så att färgangivelsen på locket följs.
2.8
Viktigt om placeringen av WSI-boxen
Montera WSI-boxen på en torr och vertikal yta under däck. Se till att avståndet till
annan radioutrustning inte är kortare än 500mm.
Se också till att WSI-boxen monteras på ett långskeppsgående skott så att den är
parallell med den trådlösa vindgivare, detta ökar radions räckvidd.
OBS! Om du har stål eller kolfiberskrov måste WSI-boxen monteras på ett vattentätt
ställe utanför det signalisolerande skrovet!
2.9
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera instrumentet.
2. Borra de två skruvhålen med en 5 mm borr.
3. Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i de två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
13
Svensk
Start pack 4
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln från WSI-boxen till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattång.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta måste göras för att undvika
korrosion
14
Start pack 4
Svensk
3A Säkring
2.10 Elektrisk Installation
15
Svensk
3
Start pack 4
Anslutning till andra Nexus system
NX systemet är fullt kompatibelt med andra Nexus Nätverkssystem så som NX2. Om
du vill koppla ihop ditt NX system med exempelvis ett NX2 system, måste du flytta
inkopplingen av logg och lod givarna till WSI-boxen. Observera att endast 200kHz
lodgivare kan användas. 200kHz Lodgivare känns igen på färgerna på ledarna i
lodkabeln. Dessa skall vara blå, svart och blankledare. Om din Lodgivare har andra
färger än dessa, måste den bytas. Lodgivare med 200kHz finns tillgänglig för all typer
av nexus bordgenomföringar.
Nexus nätverkskabeln från NX systemet ansluts var som helst på det existerande
systemets Nexus nätverk. Normalt ansluts den till Servern men om kabeldragningen är
enklare till ett instrument, kan man ansluta till nätverksingången på valfritt Nexus
instrument.
4
Parning av vindgivaren
För att din givare inte skall störa eller störas av andra givare måste den paras med
WSI-boxen. Givaren och WSI-boxen kommer då att få ett unikt
kommunikationsnummer och ingen annan kan avläsa informationen från din givare.
a.
Se till att givaren är laddad
Om givaren har legat I mörker en längre tid måste du först se till att batterierna
laddas. Lägg givaren så att solcellen hamnar i ljus under ett par timmar.
b.
Parning!
Håll givaren nära WSI-boxen, helst inte längre än 2m. Tryck sedan in INIT
knappen (se bild nedan) med det medföljande verktyget.
Om batterilocket är öppet kan man se att en lysdiod blinkar 2ggr under 2
sekunder innan den slocknar. Nu är givaren parad med WSI-boxen.
Om parningen av någon anledning misslyckades, blinkar lysdioden en tredje
gång. Du bör då se till att nollställa WSI-boxen och givaren enligt
beskrivningen nedan.
16
Start pack 4
5
Svensk
Omparning av givaren
Givarens parning kan avbrytas . Detta görs genom att hålla inne INIT knappen i
minst 5 sek. Givaren kan sedan paras igen med samma (eller en annan WSI-box)
när den åter skall monteras. Se procedur enligt ovan.
6
Underhåll!
Om du har använt din givare under ett antal år, kan du vara tvungen att byta ut de
uppladdningsbara batterierna.
OBS, använd endast originalbatterier (NiMH) från Nexus.
Viktigt, byt aldrig batterier I starkt solljus. Om detta måste ske, täck över solcellen
medan batteriet byts.
Öppna batteriluckan genom att lossa de två skruvarna, koppla loss kontakten för
det gamla batteriet och anslut det nya.
OBS, se till att batteriet hamnar på en batteriåterlämningcentral.
7
Byte av givare eller WSI-box / Låsa upp parningen
Om man måste byta ut sin trådlösa vindgivare eller WSI-box, måste WSI-boxens
parning till givaren brytas. För att släppa parningen mellan WSI-boxen och en givare
finns två alternativ:
A Från ett NX Sea Data
1. Håll SET knappen nertryckt i 2 sekunder
2. Stega med PLUS tills texten C15 visas.
17
Svensk
3.
4.
5.
Start pack 4
Skriv ner värdet för C15.
Tryck SET (kort) och ställ in värdet 99.9 med MINUS, PLUS och PAGE. Avsluta
med att trycka SET.
Nu har WSI-boxen släppt sin parning och du kan ställa tillbaks det värde för C15
som du skrev ner i under punkt 3.
B Från ett NX Wind instrument
1. Håll SET knappen nertryckt i 2 sekunder
2. Tryck PAGE, texten C50 visas.
3. Stega med PLUS tills texten C53 visas.
4. Skriv ner värdet för C53 (normalt 1.70)
5. Tryck SET (kort) och ställ in värdet 1.99 med MINUS, PLUS och PAGE.
Avsluta med att trycka SET.
6. Nu har WSI-boxen släppt sin parning och du kan ställa tillbaks det värde för
C53 som du skrev ner i under punkt 4.
Låsa upp parningen på vindgivaren
För att släppa parningen på en vindgivare, trycks knappen på givaren (se bilden på
föregående sida) in med det medföljande verktyget under mer än 5 sekunder (tills
18
Start pack 4
8
Svensk
Första start
8.1
Initiering av instrumentet
Sea Data
Vid spänningstillslag utför instrumentet en
självtest. Först sker en presentation av samtliga
presentationselement, därefter presenteras
programvaruversionen och slutligen
identitetsnumret (ID nummer) i nätverket.
Vid första spänningspåslaget, efter
installationen, uppmanas du att trycka på SET
[PrESkey] för att tilldela instrumentet ett ID
nummer.
För att initiera övriga instrumentet skall du
trycka på SET på vart och ett av instrumenten ett åt gången.
Anm.: Vänta alltid på att texten ”Init OK”
presenteras, innan du
trycker på SET på nästa instrument!
WSI-boxen tilldelar automatiskt den första
enheten ID numret 16, sedan 17 osv.
Ordningen i vilken instrumenten tilldelas ID
nummer är densamma som den ordning som du
trycker SET på respektive instrument.
Detta exempel visar att instrumentets
versionsnummer är 1.0 och dess ID nummer är
16. I exemplet till höger visas versionsnummer
och ID nummer för den enhet som är
nätverksmaster, i detta fall en NX2 Server.
När NX WSI-boxen är nätverksmaster, är ID
numret 2
När NX2 Server är nätverksmaster, är ID
numret 0
19
Wind
Svensk
8.2
Start pack 4
Hur man använder tryckknapparna för Sea Data
Huvudfunktion
Enhet för
huvudfunktion
Under
funktion
CLEAR
Ett tryck på
CLEAR,
nollställer ett
värde.
MINUS
Ett tryck på
MINUS stegar till
nästa
underfunktion
eller minskar ett
värde i
inställningsläge
PAGE
Ett tryck på
PAGE växlar till
nästa
huvudfunktion
PAGE används
också för att
flytta cursorn I
ändringsläge
20
PLUS
Ett tryck på
PLUS stegar till
tidigare
underfunktion
eller ökar ett
värde i
inställningsläge.
SET
Ett tryck på SET
låser upp eller
låser en siffra för
redigering.
När den är
upplåst blinkar
den och kan
ändras med
MINUS, PLUS
eller PAGE
Start pack 4
8.2.1
Svensk
Bakgrundsbelysning
1. Tryck ned PAGE I ca 2 sekunder
2 sek
2. välj ljusnivå med PLUS
3. bekräfta vald nivå med SET
9
Funktionsöversikt
Funktionerna i NX Sea Data är uppdelade i två grupper eller sidor. Fart (SPEED) och
djup (DEPTH)
Vilken sida som är vald indikeras av en markör under texten SPEED respective
DEPTH.
Varje sida har en huvudfunktion och en underfunktion.
1. Huvudfunktionen visas med 30mm höga siffror..
2. Underfunktionen visas med 17 mm höga siffror.
Du kan enkelt välja vilken kombination som helst av dessa funktioner.
Vilken enhet som skall visas ställs in i inställningar.
21
Svensk
Start pack 4
10 Fartfunktioner - SPEED
10.1 Huvudfunktion fart
Visar båtens fart genom vattnet.
Värdet kan visas i knop [KT], km/h [Kh] eller i miles/h [Mh], se
12.1.2.
10.2 Underfunktioner fart
Trippmätare - TRP
0-199,99 NM, visas alltid i enheten NM.
Värdet sparas vid spänningsfrånslag. Trippmätaren startar sedan
automatiskt vid spänningstillslag och fortsätter uppräkningen av
avverkad trippdistans.
Nollställning av trippmätaren sker genom att trycka på CLEAR.
Totaldistans - LOG
0-19999 NM, presenteras enbart i enheten NM. Kan ej nollställas.
Maxhastighet (MAX)
Maxhastighet sedan spänningspåslag eller från det starturet
nedräknats till 0. För att manuellt nollställa maxhastigheten, tryck
CLEAR.
Starttimer - STA
Nedräkningstimer valbar från 59 till 1 minuter.
Tryck på SET för att starta timern, första siffran i tidigare vald
starttid blinkar ändra tiden med PLUS, MINUS och PAGE till
önskad tid.
Tryck på SET igen för att starta timern
Tiden presenteras i minuter och sekunder när timern har startat.
Ett larm ljuder varje sekund under de sista 10 sekunderna.
Om du önskar stänga av timern, tryck på CLEAR.
När timern har räknat ner till noll eller om timern stängs av startar
tidtagningen från noll.
Tidtagning
Visar tid i tim/min/sek från spänningstillslag, från det att
starttimern har räknat ner till noll eller efter nollställning. Tryck på
CLEAR för att nollställa tidtagningen.
Medelfart - AVS
Presenterar genomsnittlig fart från spänningstillslag eller från
nollställning av tidtagningen/ avstängning av starttimern.
22
Start pack 4
Svensk
MAXHASTIGHET (MAX)
Maxhastighet sedan spänningspåslag eller sedan start.
För att nollställa, tryck CLEAR
Djup - DPT/unit
Visar vattendjupet från ytan eller kölen beroende på inställning,
se 12.1.6.
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 12.1.5
Presenterad text växlar mellan texten [DPT] och vald enhet
BATTERISPÄNNING (BAT)
Batterispänning mäts i WSI-boxen.
Temperatur - TMP
Visar vattnets temperatur. Temperaturen visas i Celsius [C]
eller Fahrenheit [F)], se 12.1.7 och 12.1.8.
23
Svensk
Start pack 4
10.3 Huvudfunktion djup
Visar djup från vattenytan eller från kölen beroende på inställning,
se 12.1.6.
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 12.1.5
10.4 Underfunktioner djup
Belysning
Instrumentets display och dess fem tryckknappar har en röd
bakgrundsbelysning. Tre olika ljusstyrkor kan väljas, exklusive
släkt [OFF].
Tryck på SET och inställd ljusnivå blinkar.
Välj önskad ljusstyrka med PLUS: Låg [LOW], Medel [MID],
Maximal [MAX] eller Släckt [OFF]. Därefter låser du inställt värde
med SET.
Anm. Om du ej nyttjar möjligheten att koppla
instrumentbelysningen Till/Från med en yttre omkopplare enligt
2.7, släcker du således belysningen genom att välja [OFF].
Värdet för vald ljusstyrka sänds till alla andra Nexus instrument i
systemet. När instrumentbelysningen är påslagen är det ej möjligt
att reglera eller slå av belysningen på ett enskilt instrument.
Grundlarm - SHA
Visar inställd grundlarmgräns.
Visas blinkande samtidigt som aktuellt djup i huvudfunktionen
också blinkar när aktuellt djup underskrider inställd larmgräns..
Dessutom ljuder det akustiska larmet.
Djuplarm - DEA
Visar inställd djuplarmgräns.
Visas blinkande samtidigt som aktuellt djup i huvudfunktionen
också blinkar när aktuellt djup överskrider inställd larmgräns..
Dessutom ljuder det akustiska larmet.
Båtfart - BSP/unit
Visar fart genom vattnet. Farten visas i knop [KT], km/h [Kh]
eller miles/h [Mh]. Presenterad text växlar mellan texten [BSP]
och vald enhet.
Lufttryck (unit/hPA)
Den trådlösa vindgivaren har en inbyggd lufttrycksmätare. När en
sådan givare är ansluten tillsammans med en WSI-box, visas
24
Start pack 4
Svensk
aktuellt lufttryck. Följande enheter kan väljas; Hecto Pascal (hPa)
ellerr Inch HG (INH). Se inställningar för att välja enhet.
Sann vindvinkel - TWA
Funktionen förutsätter en loggivare.
Visar den sanna vindvinkeln. I exemplet kommer vinden in från
babord
Skenbar vindvinkel -AWA
Visar den skenbara vindvinkeln. I exemplet kommer vinden in
från babord
Sann vindhastighet - TWS
Funktionen förutsätter en loggivare.
Visar den sanna vindhastigheten i meter/sek (m/s), knop (KTS)
eller Beaufort (BF), se 12.1.10.
Texten [TWS] visas växlande med vald enhet.
Skenbar vindhastighet - AWS
Visar den skenbara vindhastigheten i meter/sek (m/s), knop
(KTS) eller Beaufort (BF), s e 12.1.10.
Texten [AWS] visas växlande med vald enhet.
Larmdjup för grund- och djuplarm - SHA/DEA
Funktion för att ställa in larmdjup för grundlarm [SHA] och djuplarm [DEA].
Välj grundlarm [SHA] eller djuplarm [DEA] och tryck på SET.
Den första siffran i det tidigare värdet blinkar.
Om du önskar radera det tidigare värdet, tryck på PLUS och MINUS samtidigt.
Ställ in önskat larmdjup med hjälp av MINUS, PLUS och PAGE.
Tryck på SET för att spara värdet.
Denna tryckning på SET aktiverar dessutom det valda larmet. Detta indikeras
genom att ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i
underfunktionen.
Larmdjup för ankarlarm - ANC
Funktion för att ställa in larmdjup för ankarlarm [ANC].
Ställ in ett värde för grundlarmet [SHA] - exempelvis aktuellt djup minus 1,5 m / 5
ft.
Acceptera värdet genom att trycka på SET.
Ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
Ställ in ett värde för djuplarmet [DEA] – exempelvis aktuellt djup plus 1,5 m / 5 ft.
Acceptera värdet genom att trycka på SET.
Ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
25
Svensk
Start pack 4
10.5 Radera ett larmvärde
Funktion för att radera ett larmvärde.
Välj larmfunktionen som skall raderas och tryck på SET
Den första siffran i det tidigare värdet blinkar.
Tryck på CLEAR för att radera larmvärdet. Värdet ändras till noll.
Tryck på SET för att acceptera raderingen.
10.6 Kvittering av larm
Tryck på valfri knapp för att kvittera ett larm som ljuder och blinkar.
Det akustiska larmet tystnar och blinkningen upphör.
Larmet kommer åter initieras om inställt larmdjup (grundare eller djupare)
passeras med 2 m / 6 ft.
10.7 Aktivering /deaktivering av larm
Välj den larmfunktion som önskas kopplas in / kopplas ur.
Aktivera / deaktivera larmet genom att trycka på CLEAR.
Minuttecknet [ ‘ ] kommer då att tändas / släckas.
26
Start pack 4
Svensk
11 Anpassa presentationen
De två presentationssidorna innehåller en huvudfunktion samt en fast uppsättning
underfunktioner. Dessutom finns det en tom plats direkt under huvudfunktionen, där du
kan placera en godtycklig underfunktion från en godtycklig sida.
11.1 Kopiera en underfunktion
Exempel: Flytta underfunktionen Sann vindhastighet [TWS] som är placerad på sidan
DEPTH så den hamnar högst upp på sidan SPEED.
Välj sidan DEPTH med PAGE-knappen och stega fram till underfunktionen Sann
vindhastighet [TWS] med hjälp av MINUS-knappen.
Tryck samtidigt på PAGE och SET.
Displayen blinkar.
Flytta underfunktionen högst upp genom att trycka på PAGE.
Varje gång du väljer sida SPEED kommer nu underfunktionen Djup [DPT] att visas
tillsammans med huvudfunktionen.
11.2 Presentation vid uppstart
Den sist valda kombinationen i enlighet med ovan kommer att visas när du slår till
spänningen efter att instrumentet har varit avslaget.
11.3 Ta bort en flyttad eller kopierad underfunktion
Exempel: Ta bort den tidigare kopierade underfunktionen Sann vindhastighet [TWS]
från sidan SPEED.
Välj sidan SPEED med underfunktionen [TWS] med hjälp av PAGE.
Tryck samtidigt på PAGE och SET.
Displayen blinkar.
Ta bort underfunktionen genom att trycka på CLEAR.
Underfunktionen raderas.
Tryck därefter på SET för att låsa inställningen.
27
Svensk
Start pack 4
11.4 Hur man använder tryckknapparna på NX Wind
Huvudfunktion
Skenbar
vindvinkel
Infotext
Sann
vindvinkel
Underfunktion
CLEAR
Ett tryck på
CLEAR,
nollställer ett
värde.
MINUS
Ett tryck på
MINUS stegar
till nästa
underfunktion
eller minskar ett
värde i
inställningsläge.
PAGE
Ett tryck på
PAGE växlar till
nästa analoga
sida, se 13.1.10
PAGE används
också för att
flytta cursorn I
ändringsläge
28
PLUS
Ett tryck på
PLUS stegar till
tidigare
underfunktion
eller ökar ett
värde i
inställningsläge.
SET
Ett tryck på
SET låser upp
eller låser en
siffra för
redigering.
När den är
upplåst blinkar
den och kan
ändras med
MINUS, PLUS
eller PAGE
Start pack 4
11.4.1
Svensk
Bakgrundsbelysning
1. Tryck ned PAGE I ca 2 sekunder
2 sek
2. välj ljusnivå med PLUS
3. bekräfta vald nivå med SET
11.5 Huvudfunktioner
Överst visas skenbar vindvinkel, [AWA] (Apparent Wind Angle).
Alternativt kan sann vindvinkel, [TWA] (True Wind Angle) om
loggivare är ansluten
Detta är något man normalt gör en gång för alla vid installationen,
se inställningar
11.6 Analogue function
Den analoga skalan visar vindvinkeln +/- 180° (5 grader / segment).
Texten [APP = apparent/skenbar] eller [TRU = true/sann] visas när PAGE-knappen
trycks. För en skala med högre upplösning (60 grader) se inställningar.
TWD 360
Om en kompassgivare eller GPS antenn är
ansluten till systemet (via en NX2 Server eller ett
NX2 instrument), kan geografisk vindvinkel visas
(TWD).
För att välja referens, Se 13.1.7
29
Svensk
Start pack 4
11.7 Underfunktioner
Välj underfunktion med PLUS eller MINUS
Ledtext till underfunktionen visas i den mittersta raden. Vid
funktionsbyte av analog visning, då informationstext om vald
analogfunktion visas blinkande under två sekunder.
Du kan ”parkera” vald kombination av funktioner så att de
automatiskt visas vid uppstart.
Tryck samtidigt på PAGE och SET samtidigt och displayen
blinkar till som kvittens på att ”parkering” utförts.
11.7.1
Relativ vindhastighet [AWS]
Texten [AWS] (Apparent Wind Speed) och den relativa
vindhastigheten visas. Texten [AWS] visas växlande med
information om vald enhet,
Knop [KTS], Meter/s [M/S] eller Beufort [BF].
11.7.2
Sann vindhastighet [TWS]
Texten [TWS] (True Wind Speed) och den sanna vindhastigheten
visas. TWS är kompenserad för bå tens fartvind loggivare må ste
vara ansluten. Texten [TWS] visas växlande med information om
vald enhet, Knop [KTS], Meter/s [M/S] eller Beufort [BF].
11.7.3
Båtfart mot eller med vinden [VMG]
Texten [VMG] (Velocity Made Good) och
hastighet rakt mot (eller rakt från) vinden
visas. Kräver loggivare eller att loggsignal
byglas från t.ex.NX logginstrument.
Information om båtfart kan även fås via
Nexus nätverk.
VMG = 0.0 knop när Du seglar med
sann vindvinkel 90 grader tvärs båten
och VMG = båtfart när Du går med
motor rakt mot (eller med) vinden. Se
figur.
11.7.4 Båtfart [BSP]
Texten [BSP] och båtfart (vattenhastighet) visas. Text [BSP] visas
växelvis med vald enhet, [KTS], [KMH] eller [MPH].
När loggivare ansluts får Du tillgång till sann vindhastighet och
vindvinkel, VMG, Båtfart, Tripp samt vattentemperatur.
30
Start pack 4
Svensk
11.8 Funktioner med Wind i Nexus nätverk
Genom att ansluta Wind instrumentet till Nexus nätverk kan flera
nya funktioner aktiveras under förutsättningen att motsvarande
givare eller information finns tillgänglig.
Bonusfunktion:
Om Du använder racetimern på Sea Data, Multi eller Log
instrumentet kommer NX Wind automatiskt att visa en grafiskt
nedräknings timer, från 60s till start.
På bilden till höger är det 45 sekunder kvar till start.
11.8.1 Geografisk vindriktning [TWD]
Text [TWD] visas kortvarigt, därefter visas t.ex.[SSW], [NO],
[WNW] etc. tillsammans med numerisk vindriktning i grader.
Grafisk visning av TWD blir också tillgänglig. Tryck på PAGE tills
dess att [TWD 360] visas tillsammans med geografisk
vindriktnings ”pil”.
Saknas kompassgivare kan en GPS navigator delvis ersätta
kompassinformationen med COG (kurs över grund) under
förutsättning att båten gör fart genom vattnet. En stillaliggande
”GPS” kommer att orsaka slumpmässig visning av [TWD]. Ändra
inställning från [Hdc] till [COG], se 13.1.7.
Varje sektor motsvarar 5°
Kontroll av geografisk vindvridning kan göras genom att sätta
en ”markör” vid aktuell vindriktning. Markören ligger kvar tills dess
att Du sätter en ny, bryter spänningen eller kopplar ur funktionen.
En vindvridning på 5° blir därför lätt att upptäcka även efter flera
timmars segling.
Välj funktion [TWD 360°] med PAGE , och när texten [TWD]
blinkar trycker Du SET
Du har nu satt ”markören” vid aktuell geografisk vindriktning. Vid
en bestående vindvridning blir ”markören” kvar blinkande och
verklig riktning visas med ”fast” sektor.
31
Svensk
Start pack 4
12 Inställningar av Sea Data Instrumentet
För att ditt system skall fungera korrekt är det viktigt att du utför en noggrann
kalibrering. Kalibreringsdata sparas i ett minne.
Värdet som står inom parentes i rubriken ex. C12 – Kalibrering [CAL 1.30] anger att
fabriksinställningen är 1.30.
För att komma till kalibreringsfunktionen, håller du knappen SET nedtryckt tills texten
[RET] visas.
Välj önskad kalibreringsfunktion, t.ex. [C12], med hjälp av PLUS,
För att gå ur kalibreringsfunktionen och återvända till de normala funktionerna väljer du
först Returfunktionen [RET] genom att trycka på PAGE. Därefter trycker du på SET.
För att ändra ett kalibreringsvärde gör du enligt följande;
Välj kalibreringskod enligt ovan.
Lås upp kalibreringskodens värde genom att trycka på SET.
Ändra värdet med MINUS/PLUS.
Spara den nya inställningen genom att trycka på SET.
OBS detta gäller för alla inställningar och kommer inte att
upprepas för varje kod.
12.1 Inställningar C10
12.1.1 Lämna Setup läge C10 (RET)
För att lämna Setup/inställningar och återgå till normalläge, tryck
SET när texten RET visas.
12.1.2 Enhet för båtfart, C11 (Unit KTS)
Enhet för båtfart. knop (KTS), km/h (K/h) eller miles/h (m/h).
12.1.3 Kalibrering av båtfart, C12 [CAL 1.30]
Kalibreringsfaktor för fart och distans, (0.00 - 1.99)
Procedur:
Kör båten en uppmätt distans med normal fart.
Jämför trippmätarens distans med den uppmätta distansen.
Räkna ut den nya kalibreringsfaktorn med hjälp av formeln nedan.
Distans mätt i sjökortet :
Distans enligt trippmätaren:
Aktuell kalibreringsfaktor:
Ny kalibreringsfaktor.
T
L
C
N
32
Start pack 4
Svensk
Anm: Om vattnet är strömt skall du köra båten i bägge riktningarna. Därefter dividera
du trippmätarens distans med 2 och använder detta värde i formeln ovan.
12.1.4 Dämpning av båtfartsvisning C13 (d2 BSP)
Inställning av dämpningskonstant vid beräkning av båtens fart
genom vattnet. Påverkar fartändringarnas svarstid.
Tryck på SET för att ändra dämpningskonstanten.
Välj en av nedanstående dämpningskonstanter med UPP.
D0 till d9
Spara valt värde med SET.
Normalvärdet är [d2] i lugn sjö. I grov sjö kan du stabilisera visat
fartvärde genom att välja ett högre värde. Dämpningskonstanterna
väljs separat vid varje instrument och påverkar enbart detta
instrument.
12.1.5
Enhet för djup [Unit M]
Enhet för djup. Meter (m), fot (Ft) eller famnar (FA).
12.1.6 Justera djupvisningen, C15 ( - 00.0 ADJ)
Kompensering för ekolodgivarens placeringsdjup samt val av om
visat djup skall vara från båtens vattenlinje eller från dess köl.
Inmatat värde subtraheras eller adderas till givarens inmätning av
djupet.
Använd minustecknet [-] vid subtraktion och
understrykningstecknet [ _ ]vid addition.
Exempel:
[ - 01.2 ADJ]. Avståndet från givaren till kölen är 1,2 m.
[ _ 00.4 ADJ]. Avståndet från givaren till vattenlinjen är 0,4 m.
12.1.7 Enhet för vattentemperatur, C16 (Unit°C)
Enhet för vattentemp. Celsius (C) eller Fahrenheit (F).
33
Svensk
Start pack 4
12.1.8 Justering av vattentemp,C17 (0°C TMP)
Justering av temperaturgivarens temperatur.
Inmatat värde subtraheras eller adderas till givarens mätning av
temperaturen.
Använd minustecknet [-] vid subtraktion och understrykningstecknet
[ _ ]vid addition.
Exempel:
[ - 2 TMP]. Subtraherar 2 grader från mätt temperatur.
[ _ 1 TMP]. Adderar 1 grad till mätt temperatur.
OBS, maximalt kan man justera +/-9 grader.
12.1.9 Enhet för lufttryck, C18 (Unit hPA)
Enhet för lufttryck. Hectopascal (hPa) eller Inch HG (INH).
12.1.10 Enhet för vindhastighet, C19 (Unit m/s)
Enhet för vindhastighet. Meter/sekund (m/s), knop (KTS) eller
Beaufort (BF).
12.1.11 Justering av vindvinkeln, C20 (000° ADJ)
Justering av vindgivarens inriktning, det s.k. A-felet, möjliggör
valfri horisontell monteringsvinkel.
Exempel: Om vindvinkeln på instrumentet är t.ex. + 4° när du styr
båten direkt mot vinden, skall du sätta kalibreringskod C20 [ADJ] till
356°.
12.1.12 Dämpning av vindvärden, C21 (d0 WND)
Visar inställd dämpning. Används för att välja dämpningskonstant
för vinddata.
För att ändra dämpningen, tryck på SET.
Välj dämpningskonstant med hjälp av PLUS: Lagra genom att
trycka på SET.
Vid leverans är inställningen [d2]. Detta är lämplig inställning vid
lugn sjö. Vid kraftigare sjö kan du välja ett högre värde för att
stabilisera det visade vindvärdet. Inställning av dämpningen görs
separat vid varje instrument och påverkar enbart det instrument
där inställningen görs.
12.1.13 Knapptrycksljud, C22 (OFF KEY)
(On) = ger ett pipljud vid varje knapptryck. (OFF) = inget ljud.
34
Start pack 4
Svensk
13 Inställning av NX Wind Instrument
För att komma in i Inställningar skall Du hålla SET nedtryckt i
minst 2 sekunder. Du lämnar Setupläget genom att trycka PAGE
följt av SET (när texten [rEt] visas).
Välj önskad huvudkalibreringsgrupp [C10 eller C50] genom att
trycka på PAGE.
C10 - C15 = USR, Användarinställningar.
C50 - C62 = WND, Vindgivarinställning/kalibrering.
Därefter väljs respektive inställning/kalibrering inom
huvudkalibreringsgruppen med MINUS och PLUS .
För att ändra, tryck SET .Markören blinkar på den siffra som kan
ändras, använd (minus) MINUS för att minska värdet och (plus)
PLUS för att öka, samt (markör) PAGE för att flytta till nästa
siffra. När Du är klar trycker Du åter SET (motsvarar datorns
ENTER knapp).
13.1 Användar / User inställningar, C10
För att å tergå till normaldrift tryck SET när [rEt] visas.
13.1.1 Inställning av dämpning, C11
Dämpning av vindvinkel, vindhastighet, båtfart, VMG mm., välj
mellan [d0] (0s) och [d9] (1’20)
För att ändra dämpningen tryck på SET och ändra med MINUS
eller PLUS och lagra med SET.
13.1.2 Val av huvudinformation, C12
Inställning av vad som skall visas på de övre siffrorna. Det finns
fem olika val.
AWA
TWA
Relativ vindvinkel. Loggivare krävs ej.
Sann vindvinkel relativt båten. Loggivare eller
GPS krävs.
13.1.3
Knapptrycksljud, C13
Välj On om du vill att ett ljud skall kvittera knapptryckningar, OFF
om du vill stänga av!.
35
Svensk
Start pack 4
13.1.4
Val av enhet för BSP/VMG, C14
Välj enhet för fart, knop [KTS], km/h [K/h] eller miles/h [m/h].
13.1.5
Kalibrering av loggivare, C15
Om en WSI-box eller NX2 Server finns I systemet och
båtfarten redan är kalibrerad, behöver du inte göra detta på
nytt.
Kalibreringsvärde för båtfart (1.00 - 1.99)
13.1.6 Referens för fart, Loggivare eller GPS, C16
Välj fartgivare. loggivare, Nexus eller GPS (SOG)
BSP – Loggivaren är ansluten direkt till Wind instrumentet
NEX – Loggivaren är ansluten till en WSI-box eller Server och
båtfarten fås via Nexus Nätverk.
SOG – SOG från en GPS antenn som är ansluten till systemet.
(kräver NX2 Server eller GPS Navigator instrument)
13.1.7 Referens för kurs, C17
Välj fartgivare. kursgivare, OFF, HDC, COG eller STA (statisk)
OFF – Ingen kursgivare är vald
HDC – Kompasskurs, en kompassgivare är ansluten till systemet
och kursen kommer via Nexus Nätverk
COG – COG från GPS antenn som är ansluten till systemet.
(kräver NX2 Server eller GPS Navigator instrument)
STA – Statisk läge. Detta läge kan användas om systemet används på land.
OBS! [COG] som referens fungerar endast när båten rör sig.
36
Start pack 4
13.1.8
Svensk
Var är vindgivaren ansluten, C18
[On] = Sätt C18 till On om en vindgivare med kabel (ej trådlös)
är ansluten till detta wind instrument.
[OFF] = Sätt C18 till OFF om en trådlös vindgivare (tillsammans
med en WSI-box) används eller om en NX2 Server finns med i
systemet och vindgivaren är ansluten till Servern.
13.1.9 Demo läge, C19
Detta instrument har ett inbyggt demonstrationsläge som kan
användas för träning. När detta läge är valt kommer texten DEM
att visas var sjunde sekund.
13.1.10 Analogskalans upplösning, C20
NX Wind instrument kan visa den analoga vindvinkeln med en
180 graderskala eller en 60 gradersskala.
Om C20 sätts till ON kan skalan växlas mellan 180 grader eller
60 grader. Man växlar mellan de två skalorna med PAGE.
MIX 180°
MIX 60°
Texten MIX 180° betyder att bade skenbar och
sann vind visas med en 180° skala.
Texten MIX 60° betyder att bade skenbar och
sann vind visas med en 60° skala.
37
Svensk
Start pack 4
13.2 Inställning / kalibrering av vind, C50
För att lämna Setupmenyn, tryck SET när [rEt] visas.
13.2.1
Val av enhet för vindhastighet, C52
Enheten få r vindhastighet kan väljas mellan [KTS] för knop,
[m/s] för meter/s samt [BF] för Beufour.
13.2.2 Vindhastighets kalibrering, C53
Använd 1.50 för enkelvingesgivarna med 2 propellerblad
Använd 1.70 för dubbelvingesgivarna (TwinFin) med 3
propellerblad
13.2.3 Justering av visad vindvinkel, C54
Justering av mindre vinkelfel efter montering av givaren, eller när
vindgivaren avsiktligt placerats t.ex.90° vinkelrätt mot masten.
Inställt värde adderas till vindvinkeln.
Exempel: om vindvinkeln visar +4° när Du gå r rakt mot vinden
med båtens motor ställer Du C54 till 356° (det är samma sak som
att dra ifrån 4°).
13.2.4
Kalibreringstabell för vindgivaren, C55-C62
OBS! Detta gäller ej trådlösa givare då detta
kalibreringscertifikat finns lagrat i givarens minne!
Se medföljande kalibreringscertifikat. För varje 45° intervall anges
ett korrektionsvärde. Värdet matas in under respektive angivet
intervall.
Efter kalibrering är vinkelfelet max +/- 1,5°
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
000
045
090
135
180
225
270
315
000°
045°
090°
135°
180°
225°
270°
315°
Ställ in värden efter det medföljande
kalibreringssertifikatet för var 45:e grad
38
Start pack 4
Svensk
14 Underhåll och felsökning
14.1 Underhåll
•
•
•
•
•
Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktad
trasa.
Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta.
Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vid
behov.
Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används.
Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer.
14.2 Felsökning
Innan du kontaktar din leverantör bör du anteckna nedanstående uppgifter;
•
•
•
Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer.
Serverns versionsnummer
Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband med
spänningspåslag).
14.2.1
Allmänt
Fel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåliga
anslutningar. Kontrollera därför att;
•
•
•
•
•
•
•
•
Installationen och kabeldragningen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten
och givarna.
Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna.
Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna.
Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare.
Kablarna ej är skadade.
Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V.
Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig.
Flera instrument ej har samma ID nummer
14.2.2
Felmeddelanden
Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet.
ERROR 2
ERROR 3
ERROR 10
Nexus nätverk fungerar ej, kontrollera färgmärkning och
anslutningar.
Inget data mottas inom viss tid.
Felaktigt inmatat format, t.ex. 17° 70'Ost.
39
Svensk
Start pack 4
Om andra felmeddelanden visas på Sea Data instrumentet skall du kontakta din
leverantör.
15 Specifikationer
15.1 Tekniska specifikationer Sea Data Instrument
Dimensioner:
Sea Data instrument: 113 x 113 x 23 mm.
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling av
batteripoler.
Sea Data instrument: 0,08 W
Med maximal belysning: 0,8 W
Strömförbrukning:
Temperatur område:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Sea Data instrument:
Sea Data Instrument:
260 gram
Vattentät
15.2 Tekniska specifikationer Wind Instrument
Dimensioner:
Wind instrument: 113 x 113 x 23 mm.
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling av
batteripoler.
Wind instrument: 0,08 W
Med maximal belysning: 0,8 W
Strömförbrukning:
Temperatur område:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Wind instrument:
Wind Instrument:
260 gram
Vattentät
15.3 Tekniska specifikationer WSI-boxen
Dimensioner:
WSI-box: 110 x 65 x 30 mm.
Spänning:
Strömförbrukning:
12V DC (10-16V).
WSI-box: 0,2 W
Temperatur område:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Vikt:
WSI-box: 140 gram
CE godkännande
Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.
40
Start pack 4
Svensk
16 Garanti
41
Svensk
Start pack 4
42
Start pack 4
Svensk
43
Start pack 4
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
44
22880-2 Edition 3
Svensk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising