Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX2 Multi XL

Garmin Nexus NX2 Multi XL
Multi XL
- Instrument -
Installationsmanuall
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
MULTI XL
1
MULTI XL
Navigationstermer
2
MULTI XL
Denna manual är skriven för NX2 Multi XL instrument från version 1.4 – 1.5
Utgåva: Mars 2007
3
MULTI XL
1
Introduktion................................................................................ 8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
Specifikationer................................................................................................8
Registrera produkten......................................................................................8
Välkommen ombord! ....................................................................................10
Om produkten ..............................................................................................10
Om denna manual........................................................................................11
Installation................................................................................ 12
2.1
Generellt.......................................................................................................12
2.2
Placering av instrumentet.............................................................................13
2.3
Installation av instrumentet...........................................................................14
2.3.1
Anslut instrumentet till Servern ................................................................15
3
Första start ............................................................................... 16
3.1
3.2
4
Initialisering av instrumentet.........................................................................16
Ominitsiering av instrumentet.......................................................................16
HANDHAVANDE....................................................................... 17
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
5
Att använda Multi XL ....................................................................................17
Generell användning ................................................................................17
Instrumentet allmänt.....................................................................................17
Instrumentdisplayen .................................................................................17
Funktionssidorna......................................................................................18
Instrumentets funktioner...........................................................................18
Instrumentets lägen .................................................................................18
Centrala inställningar ...............................................................................18
Lokala inställningar ..................................................................................18
Enheter ....................................................................................................18
På/Av för instrumentet .............................................................................18
Adressera Multi XL från Multi Center............................................................19
Adressera Multi XL från Remote Control Instrumentet .................................19
SIDA HÖGER (PAGE på Multi Control)) ..................................................20
PLUS .......................................................................................................20
MINUS .....................................................................................................20
SIDA VÄNSTER.......................................................................................20
SET..........................................................................................................20
Nollställ / clear / reset (CLEAR på Multi Control) .....................................20
Belysning .................................................................................................20
Inställnings läge .......................................................................................20
Fartfunktioner - SPEED ........................................................... 22
5.1
Huvudfunktion fart ........................................................................................22
5.2
Underfunktioner fart .....................................................................................22
5.2.1
Trippmätare - TRP ...................................................................................22
5.2.2
Totaldistans - LOG...................................................................................22
5.2.3
Starttimer - STA .......................................................................................22
5.2.4
Tidtagning ................................................................................................22
5.2.5
Distans - DST...........................................................................................22
5.2.6
Medelfart - AVS........................................................................................22
5.2.7
Dämpning - SEA ......................................................................................23
4
MULTI XL
5.2.8
5.2.9
5.2.10
6
Djupfunktioner - DEPTH...........................................................24
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
Djup - DPT/unit ........................................................................................ 23
Faktisk kurs och tillryggalagd distans - CMG/DMG.................................. 23
Bäring och avstånd till waypoint - BTW/ DTW ..................................... 23
Huvudfunktion djup ...................................................................................... 24
Underfunktioner djup.................................................................................... 24
Grundlarm - SHA ..................................................................................... 24
Djuplarm - DEA........................................................................................ 24
Ankarlarm - ANC ..................................................................................... 25
Temperatur - TMP ................................................................................... 25
Batteri - BAT ............................................................................................ 25
Båtfart - BSP/unit..................................................................................... 25
Kurs - HDT/HDM ..................................................................................... 25
Tid - U/L................................................................................................... 25
Tid till waypoint - TTG.............................................................................. 25
Larmdjup för grund- och djuplarm - SHA/DEA ............................................. 26
Larmdjup för ankarlarm - ANC ..................................................................... 26
Radera ett larmvärde ................................................................................... 26
Kvittering av larm ......................................................................................... 26
Aktivering /deaktivering av larm ................................................................... 26
Navigeringsfunktioner .............................................................27
7.1
Huvudfunktion navigering ............................................................................ 27
7.2
Underfunktioner navigering.......................................................................... 27
7.2.1
Styrreferens - Pilot ................................................................................... 27
7.2.2
Styrvärde - STR....................................................................................... 27
7.2.3
Dämpning - SEA ...................................................................................... 27
7.2.4
Fart och kurs över grund - SOG/ COG .................................................... 27
7.2.5
Bäring och avstånd till waypoint - BTW/ DTW ......................................... 27
7.2.6
Sidoavvikelse - XTE................................................................................. 28
7.2.7
Gå till waypoint - Goto WP....................................................................... 28
7.2.8
LATITUDE och LONGITUDE - POS........................................................ 28
7.2.9
Satellitstatus - F / SAT ............................................................................. 28
7.2.10
Styrreferens - Pilot............................................................................... 28
7.2.11
Översikt styrreferenser - Pilot .............................................................. 29
7.2.12
Styrreferens - MEM ............................................................................. 30
7.2.13
Styrreferens - BTW.............................................................................. 30
7.2.14
Styrreferens - CTS............................................................................... 31
7.2.15
Styrreferens - AWA.............................................................................. 31
8
Vindfunktioner - WIND .............................................................33
8.1
Huvudfunktion vind ...................................................................................... 33
8.2
Underfunktioner Vind ................................................................................... 33
8.2.1
Skenbar vindhastighet - AWS.................................................................. 33
8.2.2
Skenbar vindvinkel - AWA ....................................................................... 33
8.2.3
Dämpning - SEA ...................................................................................... 33
8.2.4
Sann vindhastighet - TWS ....................................................................... 34
8.2.5
Geografisk vindriktning ............................................................................ 34
8.2.6
Fart med eller mot vind - VMG................................................................. 35
5
MULTI XL
8.2.7
Taktikfunktion - TAC ................................................................................35
8.2.8
Fart mot waypoint - WCV .........................................................................35
8.2.9
Avdrift - SET/DRF ....................................................................................35
8.2.10
Krängning - Roll ...................................................................................35
8.3
Taktikfunktion ...............................................................................................35
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
Man över bord - MOB............................................................... 37
Anpassa presentationen ......................................................... 38
Flytta en underfunktion.................................................................................38
Kopiera en underfunktion .............................................................................38
Presentation vid uppstart..............................................................................39
Ta bort en flyttad eller kopierad underfunktion .............................................39
Temporär låsning av växlande funktioner.....................................................39
Inställningar ............................................................................. 40
11.1
Inställningsläge ............................................................................................40
11.1.1
Inställningar är indelade i 4 grupper.....................................................40
11.1.2
Hur kommer man in i inställningsläget .................................................40
11.1.3
Att ändra en inställning ........................................................................40
11.1.4
Att komma ur inställningsläget .............................................................40
11.2
Fart gruppen [C10] .......................................................................................41
11.2.1
Återgå [C10, RET] ...............................................................................41
11.2.2
C11 - Enhet [Unit KTS] ......................................................................41
11.2.3
Huvudfunktion för fart [C13, tOP BSP].................................................41
11.3
Djupinställningar - C20 .................................................................................41
11.3.1
Återgå [C20, RET] ...............................................................................41
11.3.2
C21 - Enhet djup ..................................................................................41
11.3.3
C23 - Enhet temperatur .......................................................................41
11.4
Navigationinställningar - C20 .......................................................................41
11.4.1
Återgå [C20, RET] ...............................................................................41
11.4.2
Huvudfunktion för navigationssidan [C37, tOP HDC]...........................41
11.4.3
Enhet för Latitud och Longitud, C38 - SEC ..........................................42
11.4.4
C47 magnetiska bäringar och kurser MAG ..........................................42
11.5
Vindinställningar C50 Vind ...........................................................................43
11.5.1
Återgå C50 - RET ................................................................................43
11.5.2
Sann eller skenbar vindvinkel C51 - TWA............................................43
11.5.3
Enhet C52 - Unit ..................................................................................43
11.5.4
Huvudfunktion för vind C63 - WIA.......................................................43
11.6
Speciella NMEA satser.................................................................................44
12
Underhåll och felsökning........................................................ 45
12.1
Underhåll......................................................................................................45
12.2
Felsökning....................................................................................................45
12.2.1
Allmänt.................................................................................................45
12.2.2
Fel - åtgärd ..........................................................................................46
12.2.3
Felmeddelanden ..................................................................................49
13
13.1
13.2
13.3
Specifikation ............................................................................ 50
Teknisk specifikation ....................................................................................50
Nexus Nätverk..............................................................................................50
Andra delar i NX2 serien ..............................................................................51
6
MULTI XL
13.4
14
Förkortningar ............................................................................................... 52
Garanti.......................................................................................54
7
MULTI XL
1
Introduktion
1.1
Specifikationer
Innehåll i leveransförpackningen
Antal.
Beskrivning
1
1
1
1
1
1
1
5
5
2
2
1
1
2
1.2
Referens
NX2 Multi XL instrument
Instrument skydd
Användarmanual
Självhäftande borrmall
Yttre skyddslock
Nexus Nätverkskabel, 8 m (26 ft )
Initialiseringsmagnet (används vid första start)
Ändhylsor, 0.25 mm (0.1 inch)
Ändhylsor, 0.75 mm (0.3 inch)
Monteringsskruvar
Monteringsmuttrar
Inre skyddslock
Silikonfett för fuktskydd
Buntband
1
2
3
4
5
6
7
9
9
9
9
9
9
9
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten.
Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i
vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
8
MULTI XL
9
MULTI XL
1.3
Välkommen ombord!
Tack för att du valt ett NX2 Multi XL instrument. Genom denna manual vill vi hjälpa
dig att installera och använda din nya Nexus produkt. Vi är övertygade om att du
kommer att uppskatta alla användbara funktioner oavsett om du är en kappseglare
eller en nöjesseglare. För att få ut det mesta av din nya produkt, ber vi dig att läsa
igenom denna manual innan du börjar med installationen.
Lycka till och god seglats!
1.4
Om produkten
NX2 Multi XL instrument är ett förstorat NX2 Multi Control instrument, som också
presenterar speciella trimfunktioner.
Multi XL instrumentet är designat för att vara lätt att läsa från avstånd och monteras
vanligen på avstånd från styrplatsen runt nergångsluckan eller på masten. Det styrs
från knapparna på ett NX2 Multi Control, Remote Control instrument (Art. No. 21210)
eller ett Multi Center (Art. No. 21621).
Multi XL är ett multifunktions instrument. Den har en huvudfunktion (45 mm (1.6”)
siffror) och en underfunktion (22 mm (0.9”) digits) som visas samtidigt. Instruments
har en stor högkontrast-display, med stora avläsningsvinklar även i skarpt solljus.
Instrumentet har bakgrundsbelysning i tre nivåer.
Du kan på ett enkelt sätt skräddarsy dina kombinationer av funktioner till favoritsidor
genom att använda den unika kopiera och klistra in tekniken.
Multi XL ansluts till ett Nexus nätverk där NX2 Server är hjärtat i systemet, till vilken
alla givare ansluts. Från servern går det endast en kabel med data och spänning till
alla NX2 instrument, vilka repeterar informationen som Servern sänder ut.
Nexus nätverk är baserat på RS 485 vilket är en industriell databusstandarden. Detta gör att
du kan ansluta upp till 32 NX2 instrument direkt till en Nexus nätverkskabel. Ett Nexus
nätverk har därför hög flexibilitet med stora framtida utbyggnadsmöjligheter. Ett Nexus
nätverket är dessutom ca 10 gånger snabbare än ett nätverk baserat på NMEA 0183.
Fysiskt består nätverkskabeln av en 5 mm kabel. En 4-polig kontakt gör installationen till
instrumenten enkel. Inga stora hål behöver borras och kabeln kan kapas till exakta längder.
Anslutningspunkterna vid Servern är färgkodade och siffermärkta för att lätt kunna
identifieras.
Till NX2 systemet finns ett stort urval av analoga repeatrar och tillbehör. Det analoga
styrinstrumentet erbjuder unika funktioner. När det används tillsammans med
styrreferensfunktionen (AWA) kan du faktiskt styra efter vinden och expandera kryssoch undanvindsvinkeln.
10
MULTI XL
Typiskt NX2 system:
1.5
Om denna manual
•
Varje gång det refereras till en knapptryckning i denna manual, kommer namnet att
stå i fet text med stora bokstäver, exempelvis PLUS. Knapparna som det refereras
till är de på NX2 Multi Control. För Remote Control och Multicenter, se dess manual.
•
Om det inte står något annat gäller korta tryck på knapparna.
•
Varje gång en funktion omnämns i texten skrivs den mellan klamrar och i samma
format som på displayen. Exempelvis [VMG]
•
Alla funktioner som följs av texten tillval, är inte tillgängliga på ett fabriksinställt
instrument. Se kalibreringskapitlet för att få tillgång till dessa funktioner.
•
Denna manual är skriven för Multi XL instrument version 1.00
OBS!
Vi har lagt ner mycket möda på att få denna manual korrekt, fullständig och enkel att
förstå. Emellertid utvecklar vi ständigt våra produkter, vilket kan leda till att en del
information kan avvika från produktens funktion. Om du behöver ytterligare information,
kontakta din återförsäljare.
11
MULTI XL
2
Installation
2.1
Generellt
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, Server och instrument.
3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så enkel och bra
installation som möjligt. Planera noga var du skall placera givarna, Servern och
instrumenten. Lämna också plats för ytterligare instrument.
Några ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att Servern,
givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet. Den medföljande
packningen räcker väl till för att täta.
- Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i vatten.
- Förlägg ej kablage nära utrustning som avger stor elektromagnetisk strålning:
generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att minimera risken för
störningar på ditt system.
- Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt att åstadkomma.
Följande material behövs:
Avbitartång och skaltång.
En liten och en stor stjärnskruvmejsel.
En liten skruvmejsel.
Hålsåg för instrumentet, 50 mm.
2.8 mm borr för monteringshål.
Buntband
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus förlängningskabel på
8m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du använda eventuell överbliven nätverkskabel från
andra installationer. Samma typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare
som för instrument.
Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en marinelektronikinstallatör.
12
MULTI XL
2.2
Placering av instrumentet
Instrumentet är avsett för utanpåliggande montage och skall monteras bakifrån på en
jämn och plan yta. Packningen på instrumentets baksida kommer därmed att täta på ett
korrekt sätt mot monteringsytan.
Instrumentet kan också monteras på masten i ett mastfäste, extra tillbehör art.nr:
69995.
Placera instrumentet så att det:
• lätt kan avläsas av styrman/navigatören
• är skyddat från yttre påverkan
• är placerat minst 500 mm från radiomottagare/sändare
• finns tillräckligt utrymme bakom för dess kontakthus med tillhörande kablage.
Instrumentet kan placeras intill en magnetkompass.
På instrumentets baksida, under dess kabelgenomföring, finns ett litet hål för att
förhindra att fukt samlas i instrumentet. Hålet täcks av ett membran på insidan som
släpper igenom luft men ej vatten. Det är viktigt att det hålet inte täpps igen av någon
tätningsmassa.
OBS! Instrumentet kan monteras nära en magnetkompass.
13
MULTI XL
2.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Installation av instrumentet
Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera
instrumentet.
Borra de två skruvhålen med en 5 mm borr.
Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
Tag därefter bort borrmallen.
Skruva i te två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
Montera instrumentet.
Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
10. Drag nätverkskabeln från Servern till instrumentet.
11. Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattång.
12. Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
13. Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta måste göras för att undvika
korrosion
14
MULTI XL
Stryk silikonfett på kontaktstiften på
instrumentets baksida. Tryck fast
nätverkskabelns stickpropp på
kontaktstiften. Pressa därefter ner
kabeln i instrumentets kabelspår.
Montera och skruva fast täckkåpan på
instrumentets kontakthus med
tillhörande skruv..
Silikonfett
Silikonfett
2.3.1
Anslut instrumentet till Servern
Alla NX2 instrument ansluts till Servern via Nexus Nätverk. De två kontakterna på
baksidan av instrumenten är parallellkopplade inne i instrumentet. Det innebär att om
man kopplar in ett instrument på ett annat så blir de alla anslutna till Servern.
15
MULTI XL
3
Första start
Obs! Multi XL kan endast styras av NX2 Multi Control, Nexus Remote Control
Instrument (Art. Nr 21210) ) eller Nexus Multi Center (Art. Nr 21621).
3.1
Initialisering av instrumentet
Vid spänningstillslag utför instrumentet en självtest. Först sker en
presentation av samtliga presentationselement, därefter
presenteras programvaruversionen och slutligen identitetsnumret
(ID nummer) i nätverket.
Vid första spänningspåslaget, efter installationen, måste du när
texten Auto Init visas föra den medföljande magneten över
symbolen i nedre högra hörnet för att tilldela instrumentet ett ID
nummer.
För att initiera övriga instrumentet skall du trycka på SET på vart
och ett av instrumenten - ett åt gången.
Anm.: Vänta alltid på att
Magnet
texten ”Init OK”
presenteras, innan du trycker på SET på nästa instrument!
Servern tilldelar automatiskt den första enheten ID numret 16,
sedan 17 osv. Ordningen i vilken instrumenten tilldelas ID
nummer är densamma som den ordning som du trycker SET på
respektive instrument.
Detta exempel visar att instrumentets versionsnummer är 4.0 och
dess ID nummer är 16. Raden längst ner visar 4.80 vilket är
versionsnumret för Servern. Det är också dessa ID nummer
instrumentet använder sig av när man skall fjärrmanövrera dem.
3.2
Ominitsiering av instrumentet
Om två instrument av någon anledning har samma ID nummer,
kan det förorsaka störningar och förhindra informationsöverföringen på databussen. För att ominitsiera instrumentet skall
du trycka på CLEAR på Multi Control instrumentet under
uppstartsfasen, dvs. när instrumentet visar versions- och ID
nummer.
Självtesten återstartas på samtliga instrument. Du blir uppmanad
att trycka på SET på alla instrument på samma sätt som beskrivits
ovan.
Anm.: Om du ej lyckas med ominitsieringen skall du koppla bort
alla instrument som har samma ID nummer utom ett. Repetera
därefter proceduren ovan.
16
MULTI XL
4
HANDHAVANDE
4.1
Att använda Multi XL
4.1.1
Generell användning
Obs! Multi XL kan endast kontrolleras av NX2 Multi Control, Nexus Remote Control
Instrument (Art. Nr 21210) ) eller Nexus Multi Center (Art. No 21621).
När Multi XL har initialiserats på Nexus Nätverket, och är adresserat av NX2 Multi
Control, Remote Control eller Multi Center, använd knapparna på det instrumentet till
att kontrollera Multi XL., precis som en fjärrkontroll till en TV.
Många funktioner som beskrivs i denna manual, kan antingen utföras genom att titta
på Multi XL och trycka på NX2 Multi Control, Remote Control eller Multi Center eller i
dessa instrument direkt.
Vissa funktioner är specifika för NX2 Multi Control eller Remote Control instrument,
andra för Multi Center och vissa för Multi XL. För specifika NX2 Multi Control, Remote
Control instrument och Multi Center funktioner, se dess manualer.
Obs! Denna manual beskriver hur Multi XL kontrolleras från NX2 Multi Control
instrumentet. För handhavandet via Nexus Remote Control eller Nexus Multi Center,
dess manualer
4.2
Instrumentet allmänt
FUNKTIONS
PIL
HUVUDFUNKTION
UNDERFUNKTION
4.2.1
Instrumentdisplayen
Displayen består av två rader, en huvudfunktion med 45 mm
(1.6”) höga siffror och en underfunktion med 22 mm (0.9”) höga
siffror.
17
MULTI XL
4.2.2
Funktionssidorna
Multi XL instrumentets funktioner är indelade i fyra sidor, sidans
namn står tryckt ovan LCD-displayen:
SPEED (fart), DEPTH (djup), NAVIGATE (navigation) och WIND (vind).
Den valda sidan indikeras med ett streck under texten.
4.2.3
Instrumentets funktioner
Huvudfunktion: Varje sida har en huvudfunktion som visas
överst när du väljer sidan.
Underfunktion: Under varje huvudfunktion, finns en lista med
underfunktioner, för att välja i listan, tryck PLUS eller MINUS.
Du kan enkelt skräddarsy din favoritsida med valfri kombination av
funktioner, (Se kap. 12).
4.2.4
Instrumentets lägen
Instrumentläge:
Normal användarläge.
Inställningsläge:
Här tillåts inställningar av instrumentet.
Ändringsläge:
Här tillåts ändringar av ett värde (när en siffra
blinkar).
4.2.5
Centrala inställningar
Centrala inställningar påverkar alla instrument anslutna till Nexus
nätverket. De flesta inställningar/funktioner är centrala så som
nollställning av trippdistans, djupalarm, lyse, styrreferenser mm.
4.2.6
Lokala inställningar
Lokala inställningar påverkar endast det aktuella instrumentet. När
en inställning är lokal, står ordet Lokal efter funktionen i denna
manual. Typiska lokala inställningar är: Dämpningar och enheter.
Dessa inställningar kommer inte at skickas vidare till andra
instrument via nätverket.
4.2.7
Enheter
Man kan välja mellan ett stort antal enheter för olika data, så som
meter, fot, famnar, eller knop, km/t etc. (se kap.12).
4.2.8
På/Av för instrumentet
Instrumentet slås på och Av genom att slå till spänningen till hela
NX2 systemet. Detta görs med en extern strömbrytare, vanligen
placerad vid en el-panel.
18
MULTI XL
4.3
Adressera Multi XL från Multi Center
För att adressera (göra möjlig att fjärrstyra) Multi XL, gå till
underfunktionen REM (REMote) på Multi Center. REM hittar du i
listan under PLUS på Multi Center.
I denna manual beskrivs hur man använder Multi Control
instrumentets knappar. För mer information om Remote
Control Instrumentet och Multi Center se deras manualer.
4.4
Adressera Multi XL från Remote Control
Instrumentet
För att adressera (göra möjlig att fjärrstyra) Multi XL från NX2
Multi Control instrumentet, gå till underfunktionen REM som ligger
under PLUS sidan på Multi Control Instrumentet. Tryck SET,
senast valt ID nummer blinkar. Välj ID nummer för det Multi XL du
vill fjärrstyra med PLUS eller MINUS.
ID numret visas vid uppstarta (i exemplet till höger är ID numret
16)
Multi XL styrs sedan med knapparna PLUS, MINUS, PAGE och
SET enligt nedan.
Alla digitala instrument har sina unika ID nummer. Dessa vissas
under ett kort ögonblick vid uppstartsfasen, se exempel till höger
där instrumentet har ID 16 (och versionsnummer 4.0)
Notera ID numren för de instrument du vill fjärrstyra.
Tryck SET och valt ID nummer börjar blinka.
Välj ID numret för det instrument du vill fjärrstyra med PLUS,
MINUS och PAGE. Tryck SET för att komma till fjärrkontrolläget.
Fyra tryckknappssymboler visas på displayen och talar om att
instrumentet fjärrstyr ett annat. Nu kan du arbeta med det
fjärrstyrda instrumentet genom att trycka på de fyra knapparna
precis som om du skulle trycka på dess knappar.
Dessa fyra knappar kan användas som fjärrstyrning:
19
MULTI XL
För att lämna fjärrkontrolläge, tryck CLEAR:
4.4.1
SIDA HÖGER (PAGE på Multi Control))
Ett tryck på PAGE byter sida.
4.4.2
PLUS
Ett tryck på PLUS flyttar underfunktionen ett steg upp.
I ändringsläge ökar den ett värde med ett.
4.4.3
MINUS
Ett tryck på MINUS flyttar underfunktionen ett steg ner.
I ändringsläge minskar den ett värde med ett.
4.4.4
SIDA VÄNSTER
Ett tryck på PAGE och MINUS samtidigt byter till föregående
huvudfunktion.
I ändringsläge flyttar den en siffra åt vänster.
4.4.5
&
SET
SET är samma sak som ENTER på en dator.
Ett tryck på SET “låser upp” en siffra eller funktion så att den går
att ändra.
När den är upplåst eller “aktiv” blinkar den och man kan ändra
med PLUS, MINUS eller PAGE. När du är klar låser du igen med
SET.
4.4.6
Nollställ / clear / reset (CLEAR på Multi Control)
Ett tryck på PLUS och MINUS samtidigt nollställer en siffra eller
stänger av ett alarm. Detta nollställer även Man över Bord
funktionen. Du kan inte trycka på CLÈAR på Multi Control
Instrumentet då detta lämnar fjärrkontrolläget.
4.4.7
Belysning
Instrumentet har en orange bakgrundsbelysning i tre nivåer.
För att tända lyset, tryck och håll nere PAGE i två sekunder [Lit
OFF] blinkar. Välj med PLUS eller MINUS önskad nivå, välj
mellan: [LOW], [MID], [MAX] or [OFF]. För att välja och låsa
önskad nivå, tryck SET.
Den önskade belysningsnivån kommer att sättas på alla
instrument på nätverket.
4.4.8
&
2 sek
Inställnings läge
För att komma in i inställningsläget, tryck och håll nere SET i två
sekunder.
20
2 sek
MULTI XL
För att återgå till normalt läge, tryck SET när texten [RET] visas
längst ner till höger.
21
MULTI XL
5
Fartfunktioner - SPEED
5.1
Huvudfunktion fart
Visar båtens fart genom vattnet.
Värdet kan visas i knop [KT], km/h [Kh] eller i miles/h [Mh], se
12.1.2, C11. Huvudfunktionen FART kan du välja att visa andra
hastigheter än båtfart, se C13.
5.2
Underfunktioner fart
5.2.1
Trippmätare - TRP
0-199,99 NM, visas enbart i sorten NM.
Värdet sparas vid spänningsfrånslag. Trippmätaren startar sedan
automatiskt vid spänningstillslag och fortsätter uppräkningen av
avverkad trippdistans. Nollställning av trippmätaren sker genom att
trycka samtidigt på MINUS och PLUS.
5.2.2
Totaldistans - LOG
0-19999 NM, presenteras enbart i sorten NM. Kan ej nollställas.
5.2.3
Starttimer - STA
Nedräkningstimer från 10 eller 5 minuter.
Tryck SET för att välja starttimer
Tryck på SET för att starta timern från minus 10
minuter [-10`STA]. Tryck på SET igen för att starta timern från
minus 5 minuter [-5`STA].
Tiden presenteras i minuter och sekunder när timern har startat.
Ett larm ljuder varje sekund under de sista 10 sekunderna.
Om du önskar stänga av timern, tryck på MINUS och PLUS
samtidigt.
När timern har räknat ner till noll eller om timern stängs av startar
tidtagningen från noll, se 5.2.4.
Inställning av annan tid än 10 eller 5 minuter. Valbart från 1-59
min.
Tryck SET för att välja starttimer Välj önskad starttid med PLUS
eller NED (01-59min) och tryck SET för att aktivera.
5.2.4
Tidtagning
Visar tid i tim/min/sek från spänningstillslag, från det att
starttimern har räknat ner till noll eller efter nollställning. Tryck
samtidigt på MINUS och PLUS för att nollställa tidtagningen.
5.2.5
Distans - DST
Visar avverkad distans från spänningstillslag eller från
nollställning av tidtagning/ avstängning av starttimer.
5.2.6
Medelfart - AVS
Presenterar genomsnittlig fart från spänningstillslag eller från
nollställning av tidtagningen/ avstängning av starttimern.
22
MULTI XL
5.2.7
Dämpning - SEA
Inställning av dämpningkonstant vid beräkning av båtens fart
genom vattnet. Påverkar fartändringarnas svarstid.
Tryck på SET för att ändra dämpningskonstanten.
Välj en av nedanstående dämpningskonstanter med PLUS.
[LOW] 1 sek, [MID] 5 sek eller [MAX] 22 sek.
Spara valt värde med SET.
Normalvärdet är [LOW] i lugn sjö. I grov sjö kan du stabilisera
visat fartvärde genom att välja [MID] eller [MAX].
Dämpningskonstanterna väljs separat vid varje instrument och
påverkar enbart detta instrument.
5.2.8
Djup - DPT/unit
Visar vattendjupet från ytan eller kölen beroende på inställning, se
12.2.3, C22.
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 12.2.2,
C21.
Presenterad text växlar mellan texten [DPT] och vald sort
5.2.9
Faktisk kurs och tillryggalagd distans - CMG/DMG
Presenterar faktisk kurs [CMG] växelvis med tillryggalagd distans [DMG].
Funktionen är baserad på död räkning.
Funktionen beräknar båtens väg genom vattnet och
presenterar kurs och distans utefter en rät linje från
startpositionen.
Bestäm din startposition samt för in den i sjökortet. Nollställ
därefter [CMG/DMG] och påbörja seglingen.
Bestäm din nya position genom att plotta in visat [CMG/DMG]
från startpositionen i sjökortet.
Funktionen startar vid spänningstillslag.
Tryck samtidigt på MINUS och PLUS för att nollställa
[CMG/DMG].
Om MOB aktiveras så nollställs [CMG/DMG] temporärt.
Växlande presentationsfunktion.
Tryck på SET för att stoppa växlingen.
Tryck på SET igen för att återstarta växlingen
5.2.10 Bäring och avstånd till waypoint - BTW/ DTW
Visar bäring till waypoint [BTW] växelvis med distans till waypoint
[DTW]. Se förklarande skiss på insidan av manualens omslag.
För att nyttja denna funktion måste du navigera mot en waypoint,
se 8.4 och 8.5.
Växlande presentationsfunktion.
Tryck på SET för att stoppa växlingen.
Tryck på SET igen för att återstarta växlingen
23
MULTI XL
6
Djupfunktioner - DEPTH
Allmänt
”Larm till” indikeras genom att ett minuttecken [ ´ ] presenteras
ovanför den sista siffran i underfunktionens värde.
”Larm från”
presenteras.
indikeras
genom
att
inget
minuttecken
Larmet initieras och ljuder när aktuellt djup blir mindre än
inställd grundlarmgräns eller mer än inställd djuplarmgräns.
Larmet är audiovisuellt, dvs. med ljudsignal samt genom att
huvud- och underfunktionen blinkande.
Ett kvitterat larm återstartar om inmätt djup avviker från inställt
larmdjup med mer än +/-2m (6ft).
Om en annan sida än DEPTH är vald när larmet initieras
kommer presentationen automatiskt växla till sidan för
inställning av larmgränser, se 7.3. Presentationen blinkar tills
du kvitterar eller stänger av larmet. Presentationen återgår
därvid till den tidigare sidan.
Om inga inmätningar av djupet har kunnat göras under 3
sekunder, presenteras 3 streck [---] intill det att en korrekt
inmätning görs.
6.1
Huvudfunktion djup
Visar djup från vattenytan eller från kölen beroende på
inställning, se 12.2.3, C22.
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 12.2.2,
C21
6.2
Underfunktioner djup
6.2.1
Grundlarm - SHA
Visar inställd grundlarmgräns, se 7.3.
Visas blinkande samtidigt som aktuellt
djup i huvudfunktionen också blinkar när aktuellt djup
underskrider inställd larmgräns.. Dessutom ljuder det
akustiska larmet.
6.2.2
Djuplarm - DEA
Visar inställd djuplarmgräns, se 7.3.
Visas blinkande samtidigt som aktuellt
djup i huvudfunktionen också blinkar när aktuellt djup
överskrider inställd larmgräns.. Dessutom ljuder det akustiska
larmet.
24
MULTI XL
6.2.3
Ankarlarm - ANC
Är en snabbfunktion för att aktivera och ställa in ankarlarmet, se
7.4..
6.2.4
Temperatur - TMP
Visar vattnets temperatur. Temperaturen visas i Celsius [C]
eller Fahrenheit [F)], se 12.3, C23 och C24.
6.2.5
Batteri - BAT
Visar batterispänningen vid Servern.
6.2.6
Båtfart - BSP/unit
Visar fart genom vattnet. Farten visas i knop [KT], km/h [Kh]
eller miles/h [Mh], se 12.1.2, C11. Presenterad text växlar
mellan texten [BSP] och vald sort.
6.2.7
Kurs - HDT/HDM
Visar kompasskurs som sann kurs [HDT] eller magnetisk
kurs [HDM], se 12.3, C32 och C47.
6.2.8
Tid - U/L
Visar universal/lokal tid i tim/min/sek. Tid visas enbart
när en GPS mottagare är ansluten till systemet. Universialtid visas
när inställd lokal tidzon är 0 [ _00h ZON] och indikeras genom att
ett [U] presenteras till höger om tidsvärdet. Lokaltid visas när vald
lokal tidzon är skild från 0, t.ex. + 2 timmar [ _02h ZON] genom att
ett
[L] presenteras till höger om tidsvärdet.
Tryck på SET för att ställa in din lokala tidzon. Inställt värde för
den lokala tidzonen presenteras, med den första karaktären
blinkande.
Om du önskar ställa in ett positivt värde för tidzonen väljer du
understrykningstecknet [ _ ] och ett minustecken [ - ] för ett
negativt värde med hjälp av MINUS/PLUS.
Ställ in värdet för tidzonen med hjälp av PAGE, MINUS och PLUS.
Tryck på SET för att spara inställt värde.
Presentationen återgår till att visa tid [U/L]
Exempel: I Sverige är den lokala tidzonen plus 1 timme [ _01h
ZON] på vintern och plus 2 timmar [ _02h ZON] på sommaren.
Anm: Enbart tidzoner på hela timmar kan ställas in.
6.2.9
Tid till waypoint - TTG
Visar kvarvarande tid till nästa waypoint i timmar och minuter.
Beräknat värde är baserat på aktuell fart mot nästa waypoint.
För att använda denna funktion måste du navigera mot en
waypoint.
25
MULTI XL
6.3
Larmdjup för grund- och djuplarm - SHA/DEA
Funktion för att ställa in larmdjup för grundlarm [SHA] och djuplarm [DEA].
Välj grundlarm [SHA] eller djuplarm [DEA] och tryck på SET.
Den första siffran i det tidigare värdet blinkar.
Om du önskar radera det tidigare värdet, tryck på PLUS och MINUS samtidigt.
Ställ in önskat larmdjup med hjälp av MINUS, PLUS och PAGE.
Tryck på SET för att spara värdet.
Denna tryckning på SET aktiverar dessutom det valda larmet. Detta indikeras genom
att ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
6.4
Larmdjup för ankarlarm - ANC
Funktion för att ställa in larmdjup för ankarlarm [ANC].
Välj ankarlarm [ANC] och tryck på SET.
Den första siffran blinkar.
Instrumentet föreslår ett värde för grundlarmet [SHA] - aktuellt djup minus 1,5 m / 5 ft.
Acceptera värdet genom att trycka på SET, eller välj ett annat värde enligt 7.3.
Ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
Instrumentet föreslår ett värde för djuplarmet [DEA] - aktuellt djup plus 1,5 m / 5 ft.
Acceptera värdet genom att trycka på SET, eller välj ett annat värde enligt 7.3.
Ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
Anm: När ankarlarmet aktiveras används de två larmen grundlarm [SHA] och djuplarm
[DEA], men med nya larmgränser. Detta innebär att de tidigare valda larmgränserna
kan ha ändras. Kontrollera därför att du har korrekta larmgränser inställda, när du på
nytt använder grund- och djuplarm vid färd.
6.5
Radera ett larmvärde
Funktion för att radera ett larmvärde.
Välj larmfunktionen som skall raderas och tryck på SET
Den första siffran i det tidigare värdet blinkar.
Tryck på MINUS och PLUS samtidigt för att radera larmvärdet. Värdet ändras till noll.
Tryck på SET för att acceptera raderingen.
6.6
Kvittering av larm
Tryck på valfri knapp för att kvittera ett larm som ljuder och blinkar.
Det akustiska larmet tystnar och blinkningen upphör.
Larmet kommer åter initieras om inställt larmdjup (grundare eller djupare) passeras
med 2 m / 6 ft.
6.7
Aktivering /deaktivering av larm
Välj den larmfunktion som önskas kopplas in / kopplas ur.
Aktivera / deaktivera larmet genom att trycka på MINUS och PLUS samtidigt.
Minuttecknet [ ‘ ] kommer då att tändas / släckas.
26
MULTI XL
7
Navigeringsfunktioner
7.1
Huvudfunktion navigering
Visar kurs inom området 000° till 359°.Kompasskurs som sann
kurs [HT] eller magnetisk kurs [HM] kan visas om en
kompassgivare är ansluten. Huvudfunktionen under NAVIGATE,
kan väljas att visa fler andra funktioner, (se Kalibrering C37).
7.2
Underfunktioner navigering
7.2.1
Styrreferens - Pilot
Visar vald typ av styrreferens. Denna funktion bestämmer också
vad som visas på det analoga styrinstrumentet Steer Pilot
(artikelnummer 20550-2) om ett sådant instrument är anslutet.
Fem olika typer av styrreferenser kan väljas. Se 8.3.
7.2.2
Styrvärde - STR
Visar styrvärdet för vald styrreferens. Se 8.3.
7.2.3
Dämpning - SEA
Visar dämpningsvärdet för kompasskursen.
Dämpningsvärdet påverkar svarstiden för ändringar i
kompasskursen.
För att ändra på dämpningsvärdet, tryck på SET.
Välj dämpningsvärde, [LOW] 1 sek, [MID] 5 sek eller [MAX] 22
sek. med hjälp av PLUS.
Lagra valt dämpningsvärde genom, att trycka på SET.
Standardvärdet är [LOW] och används i lugnt väder. Om det är
kraftig sjögång kan du stabilisera det visade värdet genom att välja
[MID] eller [MAX]. Dämpningsvärdet väljs separat för varje
instrument.
7.2.4
Fart och kurs över grund - SOG/ COG
Visar fart över grund [SOG] växelvis med kurs över grund [COG].
För att stoppa den växelvisa presentationen trycker du på SET och
för att åter starta den växelvisa presentationen trycker du på SET
igen.
7.2.5
Bäring och avstånd till waypoint - BTW/ DTW
Visar bäring till waypoint [BTW] växelvis med avstånd till waypoint
[DTW].
För att kunna använda denna funktion måste du navigera mot en
waypoint. Se 8.2 och 8.3.
För att stoppa den växelvisa presentationen trycker du på SET och
för att åter starta den växelvisa presentationen trycker du på SET
igen.
27
MULTI XL
7.2.6
Sidoavvikelse - XTE
Visar hur mycket båten ligger i sida från kurslinjen till nästa
waypoint, dvs. avståndet vinkelrät från kurslinjen till båten.
Avståndet visas i Nm.
För att kunna använda denna funktion måste du navigera mot
en waypoint. Se 8.4 och 8.5.
Din båt representeras av den triangulära symbolen och
kurslinjen av de 3 vertikala linjerna. Båtsymbolen visar vilken
sida båten befinner sig relativt kurslinjen. När sidoavvikelsens
värde är [0.00] befinner sig båten på kurslinjen.
7.2.7
Gå till waypoint - Goto WP
Här visas vilket Waypointnummer man är på väg mot.
7.2.8
LATITUDE och LONGITUDE - POS
Visar båtens position i latitud och longitud. Latitud och longitud
visas växelvis.
Positionen kan visas i grader, minuter och hundradels minuter
eller grader, minuter och sekunder. En decimalpunkt [ . ]
indikerar hundradels minut och ett minuttecken [ ‘ ] indikerar
sekunder. Se 12.3.9, C38.För att stoppa den växelvisa
presentationen trycker du på SET och för att åter starta den
växelvisa presentationen trycker du på SET igen.
7.2.9
Satellitstatus - F / SAT
Visar godhetsfaktorn [F] på satellitsignalerna samt antal
satelliter [SAT] som används av GPS mottagaren.
Godhetsfaktorn visar kvaliteten på GPS signalerna på en skala
från 1 till 9. [F1:] är bäst och [F9:] indikerar ingen mottagning.
Funktionen gäller enbart när en NX2 GPS mottagare är
anslutet till systemet.
7.2.10 Styrreferens - Pilot
Denna funktion [Pilot] är tänkt att användas tillsammans med styrinstrumentet Steer
Pilot som en hjälp för rorsman att hålla rätt kurs.
Kombinationen Multi Control instrumentet tillsammans med det analoga Steer Pilot
instrumentet ger dig tillgång till 6 funktioner.
Kompass: - [MEM]
1. Kompasstyrning, genom att använda 1 minne.
2. vindskiften, genom att använda de 2 minnena (styrbord/babord) och trimknappen.
Se 9.1.
Vind: - [AWA]
3. Kryssindikator, ex. 35°
4. Undanvindindikator, exv. 175°
Waypoint:
5. Bäring till waypoint [BTW]
6. Kurs att styra [CTS], inklusive avdrift (kurs och fart).
28
MULTI XL
Steer Pilot instrumentet startar omedelbart efter det att en styrreferens har valts.
Instrumentet visar skillnaden mellan önskad och faktisk kurs eller vinkel. Du håller
vald kurs när du styr så att styrinstrumentets nål pekar rätt upp, dvs. mot 0.
Fr.o.m. Steer Pilot instrument version 2.0 fungerar COG i funktionerna [MEM] och
[BTW], även om en kompass inte är installerad. Detta förutsätter dock att en Navigator
är ansluten istället. Steer Pilot instrumentet startar vid en fart över 4 KT och stannar
vid en fart under 2 KT.
Du kan använda funktionen även om du inte har ett Steer Pilot instrument.
Du styr rätt kurs när huvudfunktionens kurs överensstämmer med underfunktionens
styrvärde [STR].
En NX2 autopilot aktiveras ej av funktionen styrreferens. Men efter det att en NX2
autopilot har aktiverats i kompass- eller vindläge så är det möjligt att ändra båtens
kurs i funktionerna [MEM] och [AWA].
Den sist använda styrreferensen kommer att sparas vid spänningsfrånslag och
aktiveras automatiskt vid spänningstillslag. Detta gäller fr.o.m. Server version 2.6.
7.2.11 Översikt styrreferenser - Pilot
Funktion
Referens typ
[MEM] = Kompass kurs
lagrad i 1 eller 2
minnen [TACK]
Manuell
[BTW] = Bäring till waypoint
Automatisk
[CTS] = Kurs att styra till waypoint,
korrigerad för avdrift och
strömt vatten
Automatisk
(AWA) = Relativt vindvinkel
Manuell
Visad text i huvudfunktionen
[OFF] = Styrinstrument från
När någon av styrreferensfunktionerna är aktiverade, kommer informationen på
instrumentet att visas på all Multi Control instrument i systemet.
29
MULTI XL
7.2.12 Styrreferens - MEM
Funktionen förutsätter att en NX2 eller NMEA kompassgivare
är ansluten till systemet.
Funktionen är halvautomatisk, dvs. när funktionen aktiveras
lagras aktuell kompasskurs som styrvärde i minnet. Du kan
därefter ändra styrvärdet manuellt om så önskas.
När funktionen är aktiverad, visas [MEM] samtidigt som
styrinstrumentet visar skillnaden mellan aktuell kompasskurs
och den lagrade kompasskursen (styrvärdet).
Välj underfunktionen [Pilot] och tryck på SET.
Texten [OFF] eller senast vald styrreferens visas blinkande.
För att välja styrreferens [MEM], tryck på PLUS.
För att aktivera funktionen, tryck på SET. Texten [MEM]
presenteras därvid i huvudfunktionen på displayen.
Underfunktionen [STR] visar automatiskt det lagrade
styrvärdet.
Texterna [MEM] och [STR] visas växlande i underfunktionen.
Om du önskar ändra styrvärdet [STR], tryck på SET.
Den första siffran i styrvärdet blinkar.
Skriv in det nya värdet med hjälp av MINUS, PLUS och
PAGE.
Lagra inskrivit värde genom att trycka på SET.
Anm: Styrvärdet kan också direkt ställas in med hjälp av den
extra trim knappen. Detta kan göras utan att först välja [MEM] i
[Pilot OFF] funktionen. Detta gäller fr.o.m. programversion 1.9
i Servern.
7.2.13 Styrreferens - BTW
Funktionen förutsätter att en NX2 eller NMEA kompassgivare
samt en NX2 GPS eller NMEA Navigator är anslutna till
systemet.
När funktionen är aktiverad, visas [BTW] samtidigt som
styrinstrumentet visar skillnaden mellan aktuell kompasskurs
och bäring till waypoint. För att kunna använda denna funktion
måste navigatorn navigera mot en waypoint. Eftersom
styrvärdet beräknas av navigatorn kan det ej ändras manuellt.
Välj underfunktionen [Pilot] och tryck på SET.
Texten [OFF] eller senast vald styrreferens visas blinkande.
För att välja styrreferens [BTW], tryck på PLUS.
För att aktivera funktionen, tryck på SET. Texten [WP]
presenteras därvid i huvudfunktionen på displayen.
Underfunktionen [STR] visar automatiskt det lagrade
styrvärdet.
Texterna [BTW] och [STR] visas växlande i underfunktionen.
30
MULTI XL
7.2.14 Styrreferens - CTS
Funktionen förutsätter loggivare, NX2 eller NMEA kompassgivare
samt NX2 GPS eller NMEA Navigator.
När funktionen är aktiverad, visas [CTS] samtidigt som
styrinstrumentet visar skillnaden mellan aktuell kompasskurs och
bäring till waypoint inklusive avdrift.
För att kunna använda denna funktion måste navigatorn navigera
mot en waypoint.
Styrvärdet beräknas automatiskt och kan ej ändras manuellt.
Styrvärdet är kompenserat för avdriften, genom att kompasskurs,
fart genom vatten, kurs och fart över grund [COG/SOG] samt
bäring till waypoint [BTW] används vid beräkning av styrvärdet.
Välj underfunktionen [Pilot] och tryck på SET.
Texten [OFF] eller senast vald styrreferens visas blinkande.
För att välja styrreferens [CTS], tryck på PLUS.
För att aktivera funktionen, tryck på SET. Texten [MEM WP]
presenteras därvid i huvudfunktionen på displayen.
Underfunktionen [STR] visar automatiskt det lagrade styrvärdet.
Texterna [CTS] och [STR] visas växlande i underfunktionen
Denna funktion är mycket användbar när du skall segla kortaste
vägen till en waypoint.
7.2.15 Styrreferens - AWA
Funktionen förutsätter en NX2 eller NMEA vindgivare.
Funktionen är halvautomatisk, dvs. när funktionen aktiveras lagras
aktuell vindvinkel som styrvärde i minnet. Du kan därefter ändra
styrvärdet manuellt om så önskas.
När funktionen aktiveras, visas [AWA] samtidigt som
styrinstrumentet visar skillnaden mellan aktuell vindvinkel och
lagrad vindvinkel. Funktionen kan användas som en kryssindikator
som visar en uppförstorad bild av kryssvinkeln eller
undanvindsvinkeln.
Välj underfunktionen [Pilot] och tryck på SET.
Texten [OFF] eller senast vald styrreferens visas blinkande.
För att välja styrreferens [AWA], tryck på PLUS.
För att aktivera funktionen, tryck på SET. Texten [WIND]
presenteras därvid i huvudfunktionen på displayen.
Underfunktionen [STR] visar automatiskt det lagrade styrvärdet.
Texterna [AWA] och [STR] visas växlande i underfunktionen
Om du önskar ändra styrvärdet, tryck på SET.
Tecknet före den första siffran blinkar.
Understrykningstecknet [ _ ] = styrbord och minustecknet [ - ] =
babord.
Ställ in önskad vindvinkel med hjälp av MINUS, PLUS och PAGE.
Lagra styrvärdet genom att trycka på SET.
31
MULTI XL
Några exempel:
Vid kryss:
Du avser att segla med 35° styrbord kryssvinkel [35° |- STR].
När styrinstrumentets visare pekar rakt upp på noll [0] seglar du med avsedd vindvinkel,
dvs. 35°.
Vid undanvind eller för att varna för gipp:
Du avser att länsa med vinden in 160° om babord [160° -| STR]. När visaren på
styrinstrumentet visar 15° babord kommer vinden in 145° om babord. När instrumentet
visar noll [0] har du rätt kurs, dvs. du har vinden in 160° om babord. Om instrumentet
visar 15° styrbord kommer vinden in 175° om babord.
Under natten när du inte kan se vindvridningarna är [AWA] funktionen tillsammans med
styrinstrument till stor hjälp.
Denna funktion är mycket kraftfull då den ger dig tillgång till förstorade
vindvinklar när du seglar.
När en NX2 autopilot används i vindläge, kan du nyttja AWA funktionen för att slå.
Du ändrar bara tecknet i styrvärdet och autopiloten utför slaget till den andra bogen.
32
MULTI XL
8
Vindfunktioner - WIND
8.1
Huvudfunktion vind
Visar skenbar vindvinkel [AWA], sann vindvinkel [TWA],
skenbar vindhastighet [AWS] eller sann vindhastighet [TWS].
Område för vindvinkeln är 000° till 359°. Dessutom indikeras
om vinden kommer in från babord eller styrbord sida enligt
nedan.
= Vind in från babord sida.
= Vind in från styrbord sida.
Typ av visat vindvärde, sann eller skenbar vind, indikeras
enligt nedan:
= Skenbar vind.
= Sann vind.
Valt vindvärde, skenbar eller sann vindvinkel, i
huvudfunktionen bestämmer vad som visas på det extra
analoga vindinstrumentet (artikelnummer 20550-1).
Vid leverans är instrumentet inställt att visa skenbar vindvinkel,
se 12.5, C51 och C63.
8.2
Underfunktioner Vind
8.2.1
Skenbar vindhastighet - AWS
Visar den skenbara vindhastigheten i meter/sek (m/s), knop
(KTS) eller Beaufort (BF), se 12.5, C52.
Texten [AWS] visas växlande med vald sort.
8.2.2
Skenbar vindvinkel - AWA
Visar den skenbara vindvinkel
Texten [AWA] visas växlande med vald sort.
8.2.3
Dämpning - SEA
Visar inställd dämpning.
Används för att välja dämpningskonstant för vinddata.
För att ändra dämpningen, tryck på SET.
Välj dämpningskonstant med hjälp av PLUS: [LOW] 1 sek, [MID] 5
sek eller [MAX] 22 sek.
Lagra genom att trycka på SET.
Vid leverans är inställningen [LOW]. Detta är lämplig inställning vid
lugn sjö. Vid kraftigare sjö kan du välja [MID] eller [MAX] för att
33
MULTI XL
stabilisera det visade vindvärdet. Inställning av dämpningen görs
separat vid varje instrument och påverkar enbart det instrument
där inställningen görs.
8.2.4
Sann vindhastighet - TWS
Funktionen förutsätter en loggivare.
Visar den sanna vindhastigheten i meter/sek (m/s), knop (KTS)
eller Beaufort (BF), se 12.5, C52.
Texten [TWS] visas växlande med vald sort.
8.2.5
Geografisk vindriktning
Funktionen förutsätter en kompassgivare.
Visar vindriktningen, 000° till 359°, samt motsvarande kardinalpunkt enligt nedan.
000.0° = N
022.5° = NNO
045.0° = NO
067.5° = ONO
090.0° = O
112.5° = OSO
135.0° = SO
157.5° = SSO
180.0° = S
202.5° = SSV
225.0° = SV
247.5° = VSV
270.0° = W
292.5° = VNV
315.0° = NV
337.5° = NNV
Om magnetisk visning är vald, kommer även den geografiska vindriktningen att visas
magnetisk, se 12.4, C32 och C47.
34
MULTI XL
8.2.6
Fart med eller mot vind - VMG
Visar farten med eller mot vind i knop (KTS), km/tim (km/h)
eller miles/tim (Mh), se 12.1.2, C11.
Texten [VMG] visas växlande med vald sort.
8.2.7
Taktikfunktion - TAC
Visar inställd kurs i styrbord respektive babord taktikminne. Se
9.3 för en funktionell beskrivning av taktikfunktionen.
8.2.8
Fart mot waypoint - WCV
Visar fart mot WP i knop (KTS), km/tim (km/h) eller miles/tim
(Mh), se 12.1.2, C11. Förutsätter att navigatorn navigerar mot
en WP. Texten [WCV] visas växlande med vald sort.
8.2.9
Avdrift - SET/DRF
Visar riktningen på avdriften [SET] växlande med dess hastighet
[DRF]. För att stoppa den växlande presentationen, tryck på
SET. För att starta den växlande presentationen, tryck på SET
igen.
8.2.10 Krängning - Roll
Visar båtens krängningsvinkel tvärskepps.
= krängning styrbord.
= krängning babord.
Servern kompenserar för mätfelet, av vindvinkel och
vindhastighet, som uppstår när båten kränger.
Funktionen är implementerad, erforderlig givare är dock ej
ännu tillgänglig.
8.3
Taktikfunktion
Funktionen förutsätter en kompassgivare.
Visar inställd kurs i styrbord respektive babord taktikminne.
35
MULTI XL
För att optimalt utnyttja funktionen rekommenderar vi att
trimknappen (artikelnummer 19763) och det analoga Steer
Pilot instrumentet installeras.
Funktionen bygger på följande. När du t.ex. på kryss ligger på optimal höjd relativt
vinden så sparar du din aktuella kurs i taktikminnet. Du styr därefter med konstant
skenbar vindvinkel. När vinden vrider, märker du det genom att din magnetiska kurs
ändras relativt inställd kurs i taktikminnet - vilket du ser på Steer Pilot instrumentet
Taktikfunktionen ger dig snabb och exakt information om det minsta vindskifte.
Välj underfunktionen [TAC]
När du har optimal höjd relativt vinden, tryck på SET (eller trimknappen) för att lagra din
aktuella kurs i taktikminnet.
När vinden faller mer än 5-10° är det tid att slå.
Gör på samma sätt på den nya bogen. Kursen i taktikminnet ändras varje gång som du
trycker på SET (eller trimknappen). När du slår, kommer lagrad kurs för den nya bogen
att automatiskt visas
Välj underfunktionen [Pilot MEM] som styrreferens (se 8.3), om Steer Pilot instrumentet
är anslutet. Avvikelsen från avsedd kurs visas på Steer Pilot instrumentet.
Om du ej har trimknappen eller Steer Pilot instrumentet föreslår vi att du flyttar
underfunktionen TAC till navigationssidan [NAVIGATE]. Du kan då få en samtidig
presentation av din kurs och den taktiska referensenkursen.
36
MULTI XL
Kom ihåg att stänga av larmet för kursavvikelse genom att ställa C31 till [00], se 12.3.2,
C31.
9
Man över bord - MOB
Funktion MOB hjälper dig att komma tillbaka till den position
där du tryckte på MOB knappen.
Funktionen förutsätter antigen en navigator eller en loggivare
och en kompasgivare. Dessutom erfordras en MOB knapp, se
2.4.1.. Som navigator kan användas en NX2 GPS navigator.
Om Servern är inställd så att den utför navigationen, se 12.6,
C75, kan även en NMEA navigator användas.
Om en kompass och loggivare nyttjas, kommer MOB-data
baserat på död räkning att visas både på Multi Control
instrumentet och på Speed Log instrumentet. MOB-data som
är baserat på död räkning är ofta mycket värdefullt. En person
som har hamnat i vattnet kommer att driva ungefär lika fort
som båten.
Om en navigator, en kompassgivare och en loggivare nyttjas,
kommer MOB-data som är baserat på död räkning att visas på
Speed Log instrumentet. Samtidigt kommer Multi Control
instrumentet visa styrinformation tillbaks till MOB positionen
beräknat på GPS data. En position i Lat/Lon är viktig när det
gäller att larma sjöräddningen.
MOB-positionen lagras som WP 99 och skriver över eventuell
tidigare lagrad information för denna WP.
För att initiera MOB funktionen, tryck på MOB-knappen.
Ett kontinuerligt larm ljuder för att larma den
övriga besättningen. Texten [MOB] visas
blinkande.
Styravvikelsen visas i huvudfunktionen.
= styr styrbord.
= styr babord.
Avståndet till MOB-positionen visas i underfunktionen. För att
komma till indikerad position, styr du enligt visad riktning och
avstånd. För att återställa MOB funktionen trycker du på
MINUS och PLUS samtidigt.
Den tidigare beräknade faktiska kursen [CMG] och avverkade
distansen [DMG] påverkas ej av MOB funktionen.
Om en NX2 GPS navigator och ett Steer Pilot instrument är
anslutna, kommer Steer Pilot instrument att visa styravvikelsen
baserat på GPS position istället för baserat på död räkning.
37
MULTI XL
Anm: Öva gärna de här manövern med din besättning så att
ingen är obekant med MOB rutinerna. Du kan därvid använda
en fendert istället för någon ur besättningen!
10 Anpassa presentationen
Varje presentationssida innehåller en huvudfunktion samt en fast uppsättning
underfunktioner. Dessutom finns det en tom plats direkt under huvudfunktionen, där du
kan placera en godtycklig underfunktion från en godtycklig sida.
10.1 Flytta en underfunktion
Exempel: Flytta underfunktionen Djup [DPT] som är placerad i listan på sidan SPEED
till den tomma rutan högst upp på sidan SPEED.
Välj sidan SPEED och stega fram till underfunktionen Djup [DPT] med hjälp av PAGE
och MINUS.
Tryck samtidigt på PAGE och SET. (tryck GOTO på Multi Center)
Alla karaktärer blinkar.
Lås underfunktionen högst upp genom att trycka på SET. (tryck Enter på Multi Center)
Varje gång du väljer sida SPEED kommer nu underfunktionen Djup [DPT] att visas
tillsammans med huvudfunktionen.
10.2 Kopiera en underfunktion
Du kan kopiera en underfunktion från en sida och placera den högst upp på en annan
sida.
Exempel: Kopiera underfunktionen Sann vindhastighet [TWS] från sidan WIND till sidan
SPEED.
Välj sidan WIND och stega fram till underfunktionen [TWS] med hjälp av PAGE och
MINUS.
Tryck samtidigt på PAGE och SET. (tryck GOTO på Multi Center)
Alla karaktärer blinkar.
Kopiera underfunktionen [TWS] till sidan SPEED genom att välja denna sida med hjälp
av PAGE.
Tryck därefter på SET för att låsa funktionen. (tryck Enter på Multi Center)
Varje gång du väljer sida SPEED kommer nu underfunktionen Sann vindhastighet
[TWS] att visas tillsammans med huvudfunktionen.
Den kopierade underfunktionen kvarstår på sin ursprungliga plats. Det är enbart en
kopia som visas på den nya platsen.
Anm: Underfunktionen Dämpning [SEA] bör ej flyttas för att undvika missförstånd.
38
MULTI XL
10.3 Presentation vid uppstart
Den sist valda kombinationen i enlighet med 11.1 eller 11.2 kommer att visas när du
slår till spänningen efter att instrumentet har varit avslaget.
10.4 Ta bort en flyttad eller kopierad underfunktion
Exempel: Ta bort den tidigare kopierade underfunktionen Sann vindhastighet [TWS]
från sidan SPEED.
Välj sidan SPEED med underfunktionen [TWS] med hjälp av PAGE.
Tryck samtidigt på PAGE och SET. (tryck GOTO på Multi Center)
Alla karaktärer blinkar.
Ta bort underfunktionen genom att samtidigt trycka på MINUS och PLUS.
Underfunktionen raderas.
Tryck därefter på SET för att låsa inställningen. (tryck Enter på Multi Center)
10.5 Temporär låsning av växlande funktioner
Vissa underfunktioner visas växlande, t.ex. Bäring till WP [BTW] och Avstånd till WP
[DTW].
För att stoppa växlingen, tryck på SET. (tryck Enter på Multi Center)
För att återuppta växlingen, tryck på SET igen. (tryck Enter på Multi Center)
39
MULTI XL
11 Inställningar
11.1 Inställningsläge
För att ditt system skall fungera korrekt är det viktigt att du utför en noggrann
kalibrering. Kalibreringsdata sparas i ett avbrottsfritt minne.
Värdet som står inom parentes i rubriken
ex. C12 – Kalibrering [CAL 1.25] anger att fabriksinställningen är 1.25.
De olika kalibreringsfunktionerna är indelade i 5 grupper.
11.1.1
Inställningar är indelade i 4 grupper
[C10] - kalibrering av SPEED
[C20] - kalibrering av DEPTH
[C30] - kalibrering av NAVIGATE
[C50] - kalibrering av WIND
11.1.2
Hur kommer man in i inställningsläget
För att komma in i inställningsläge, tryck och håll inne SET i 2 sek.
För att byta till nästa grupp, tryck PAGE.
För att bläddra upp och ner i listan, tryck PLUS eller MINUS.
11.1.3 Att ändra en inställning
För att låsa upp och göra en inställning ändringsbar, tryck SET.
För att ändra inställningen, tryck PLUS, MINUS och PAGE.
För att låsa inställning, tryck SET
11.1.4 Att komma ur inställningsläget
För att komma ur inställningsläget och tillbaks till normal visning,
tryck SET när texten [RET] visas (C10, C20, C30 eller C50).
40
MULTI XL
11.2 Fart gruppen [C10]
11.2.1 Återgå [C10, RET]
För att komma ur inställningsläget och tillbaks till normal visning,
tryck SET när texten [RET] visas.
11.2.2 C11 - Enhet [Unit KTS]
Enhet för fart. Knop [KTS], km/tim [K/h] eller miles/tim [m/h].
11.2.3 Huvudfunktion för fart [C13, tOP BSP]
Fabriksinställning är [BSP]. Lokal inställning.
Välj vilken information som skall visas som huvudfunktion under
sidan FART.
Funktion Beskrivning
Text på display
[BSP] Båtfart genom vattnet från loggivare.
KT
[SOG] Fart över grund från navigator.
GS
[TBS] Target boat speed, från en PC, sänt via NMEA till Servern.
TB
[VMG] Velocity Made Good, Hastighet mot vinden
VG
[WCV] Hastighet mot en Waypoint
WV
[DRF] Strömmens hasighet från COG, SOG, logg och kompassgivare.
DF
11.3 Djupinställningar - C20
11.3.1 Återgå [C20, RET]
För att komma ur inställningsläget och tillbaks till normal visning,
tryck SET när texten [RET] visas.
11.3.2 C21 - Enhet djup
Enhet för djup. Meter [m], fot [Ft] eller famnar [FA].
11.3.3 C23 - Enhet temperatur
Enhet för temperatur. Celsius [C] eller Fahrenheit [F].
11.4 Navigationinställningar - C20
11.4.1 Återgå [C20, RET]
För att komma ur inställningsläget och tillbaks till normal visning,
tryck SET när texten [RET] visas.
11.4.2 Huvudfunktion för navigationssidan [C37, tOP HDC]
Fabriksinställning är [HDC]. Lokal inställning.
Välj vilken information som skall visas som huvudfunktion under
sidan NAVIGATE.
Funktion Beskrivning
Text på display
[HDC]
Kompasskurs från magnetkompassgivare.
HT or HM
[COG]
COG, Kurs över grund från GPS.
CG
[SET]
Strömmens riktning från COG, SOG, logg och kompassgivare. ST
[NXT]
Kurs efter slag, från Vindgivare, logg och kompassgivare.
NX
[BTW]
Bäring till waypoint, från navigator.
BW
[TWD]
Sann vindriktning, från Vindgivare, logg och kompassgivare.
WD
[CAD]
Custom angular data, från PC sänt via NMEA till Servern.
CA
41
MULTI XL
11.4.3 Enhet för Latitud och Longitud, C38 - SEC
Val av hur latitud- och longitudvärdena skall visas.
[OFF] = Grader, minuter och hundradels minuter. Detta indikeras med en punkt [ . ]
efter minutvärdet.
[ON] = Grader, minuter och sekunder. Ingen punkt visas efter minutvärdet i detta fall.
11.4.4 C47 magnetiska bäringar och kurser MAG
Val om kurser och bäringar skall visas magnetiska eller sanna.
[ON] = Alla kurser och bäringar visas magnetiska.
[OFF] = Alla kurser och bäringar visas sanna.
Anm a: I funktionen [Goto WP] visas alltid benens bäringar sanna.
Anm b: Inställningen påverkar enbart det Multi Control instrument vid vilken
inställningen görs.
Anm c: Denna funktion är tillgänglig fr.o.m. Multi Control instrument version 2.0.
42
MULTI XL
11.5 Vindinställningar C50 Vind
11.5.1
Återgå C50 - RET
För att gå ur kalibreringsfunktionen, tryck på SET.
11.5.2 Sann eller skenbar vindvinkel C51 - TWA
Val av sann vindvinkel [TWA] eller skenbar vindvinkel [AWA] som huvudfunktion på
sidan WIND. Detta val gäller även det analoga vindinstrumentets visning. Dessutom
kommer valet att gälla för alla Multi Control instrument vars kalibreringskod C63 är satt
till [WIA].
C51 [OFF] = Skenbar vindvinkel visas.
C51 [ON] = Sann vindvinkel visas.
11.5.3 Enhet C52 - Unit
Enhet för vindhastighet. Meter/tim [m/h], knop [KTS] eller Beaufort [BF].
11.5.4 Huvudfunktion för vind C63 - WIA
Val av vad som skall visas som huvudfunktion på sidan WIND.
Detta val gäller även det analoga vindinstrumentets visning.
Om den valda huvudfunktionen är ett vinkelvärde, kommer underfunktionen att visa
dess komplement. Exempelvis om [AWA] väljs att visas som huvudfunktion , kommer
[TWA] att visas som underfunktion och vice versa.
Om den valda huvudfunktionen är vindhastighet, kommer underfunktionen att visa
motsvarande vinkelvärde.. Exempelvis om [AWS] väljs att visas som huvudfunktion,
kommer [AWA] att visas som underfunktion.
Följande val kan göras:
[WIA]: Om detta val görs, bestämmer inställningen i C51 vad som visas.
C51 [ON] = Sann vindvinkel [TWA].
C51 [OFF] = Skenbar vindvinkel [AWA].
(C51 är en global inställning som påverkar alla instrument i nätverket som är inställda
på WIA)
[AWA]: Skenbar vindvinkel [AWA] visas.
[TWA]: Sann vindvinkel [TWA] visas.
[AWS]: Skenbar vindhastighet [AWS] visas samt bokstäverna [AW].
[TWS]: Sann vindhastighet [TWS] visas samt bokstäverna [TW].
[TWD]: Sann Geografisk vindvinkel [TWD] visas samt bokstäverna [TD].
43
MULTI XL
11.6 Speciella NMEA satser
Servern kan läsa 2 speciella NMEA satser som kan sändas av en PC:
[TBS]
[CAD]
[CFD]
optimal båtfart (target boat speed)
Önskad valfri vinkeldata
önskad valfri digital data
Dessa tre satser återsändes på nätverket och kan visas som en underfunktion på Multi
Control instrumentet.
För att visa [TBS], välj huvudfunktionen SPEED och den ”tomma” underfunktionen.
Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan MINUS och PLUS samtidigt.
För att visa [CAD], välj huvudfunktionen NAVIGATE och den ”tomma” underfunktionen.
Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan MINUS och PLUS samtidigt.
För att visa [CDF], välj huvudfunktionen WIND och den ”tomma” underfunktionen. Tryck
därefter PAGE och SET samtidigt och sedan MINUS och PLUS samtidigt.
Exempel:
$PSILTBS,X.X,N<CR><LF>
Knop
Båtfart
$PSILCD1,X.X,X.X,<CR><LF>
CAD (000.0°-360.0°)
CFD (-327.67- +327.67enheter)
Denna funktion finns fr.o.m. Server version 2.4.
44
MULTI XL
12 Underhåll och felsökning
12.1 Underhåll
•
•
•
•
•
Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktad
trasa.
Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta.
Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vid
behov.
Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används.
Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer.
12.2 Felsökning
Innan du kontaktar din leverantör bör du kontrollera punkterna i 13.2.1 samt anteckna
nedanstående uppgifter;
•
•
•
Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer.
Serverns versionsnummer
Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband med
spänningspåslag).
12.2.1
Allmänt
Fel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåliga
anslutningar. Kontrollera därför att;
•
•
•
•
•
•
•
•
Installationen och kableringen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten och
givarna.
Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna.
Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna.
Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare.
Kablarna ej är skadade.
Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V.
Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig.
Flera instrument ej har samma ID nummer, se 3.
45
MULTI XL
12.2.2
Fel - åtgärd
Funktion
BTW
BTW
Display
Inget värde
Inget värde
Djup
Djup
Fel värde
Fel värde
Djup
Djup
Djup
Djup
Djup
Inga värden [---]
Inga värden [---]
Inga värden [---]
Inga värden [---]
Inga värden [---]
Djup
Inga värden [---]
Djup
Inga värden [---]
Djup
Djup
Djup
Djup
Fel värde
Fel värde
Fel värde
Fel värde
(i hamnen / till
ankar)
Fel värde
Inget värde
Inget värde
Djup
DTW
DTW
Orsak
Åtgärd
Inställning
ingen waypoint vald
Välj en Waypoint
Fel inställning av
Rätta till valet av
C75
navigationsmaster
navigation master
Fel enhet vald
Välj rätt enhet
C21
Felaktig justering av givaren Justera inställningen
C22
montering
Djupet djupare än givarens kapacitet
Djupt vatten och mjuk botten
Båten lutar kraftigt
In propeller stream, where air bubbles are created
Poor cable connections at
Kontrollera anslutningar
the amplifier box
Invändig montering:
Använd bordsgenomföring
Signalförlust på grund av
tjockt skrov
Invändig montering:
Montera om givaren
Luft mellan givare och skrov
Ekoangivelser från bottenvegitation
Salt eller temperaturskikt i vattnet
Strömt vatten som innehåller mycket partiklar som ger falska ekon
Störningar från givare i närliggande båtar
Fart
Fart
Fart
Fart
Fart
Störningar från bryggkättingar
ingen waypoint vald
Välj en Waypoint
Fel inställning av
Rätta till valet av
navigationsmaster
navigation master
Ingen fartvisning Fel inställning av SOG:
Sätt SOG till OFF
[---]
SOG satt till ON men ingen
GPS navigator amsluten
no speed [000] Impeller is not rotating
Clean the impeller
Ingen fartvisning Paddelhjulet snurrar inte på Rengör paddelhjulet och
[000]
grund av: bottenfärgsrester, bordgenomföringen
snäckor etc.
fel SOG-värde
Fel val av enhet
Justera val av enhet
fel SOG-värde
Fel val av dämpning
Justera val av dämpning
fel värde
Fel val av enhet
Justera val av enhet
fel värde
Fel kalibreringsvärde
Kalibrera loggen
fel värde
Fel val av dämpning
Justera val av dämpning
Kompass
Ingen kurs [---]
Kompass
Ingen kurs [---]
Kompass
Ingen kurs [---]
Fart
Fart
Fart
Fel inställning av COG:
COG satt till ON men ingen
GPS är ansluten
NX2 kompassgivare
ansluten men C76 satt till
ON
NMEA kompassgivare
46
C75
C13
Sätt COG till OFF
C11
C72
C11
C12
Subfunctio
n
SPEEDpage
C38
Sätt C76 till OFF
C76
Sätt C76 till ON
C76
MULTI XL
Kompass
Kompass
Kompass
Kompass
Kompass
Kompass
Kompass
Kompass
Kompass
Kompass
NMEA in
NMEA in
NMEA ut
NMEA ut
Position
Position
Position
Vind
Vind
Fel COG-värde
ansluten men C76 satt till
OFF
Fel inställning av dämpning
Justera inställningen av
C72
dämpning
Fel kursvisning Fel inställning av magnetisk Justera inställningen av
C32
variation
Magnetisk variation
Fel kursvisning Auto-deviation ej utförd
Utför Auto-deviation
C33
Fel kursvisning Auto-deviation ej lyckad
Kontrollera AutoC34
deviationen
C33
Utför Auto-deviation
Fel kursvisning Fel inställning av uppriktning Justera inställning av
C36
av givaren
uppriktning av givaren
Fel kursvisning Fel val av magnetisk eller
Justera inställningen
C47
sann kurs
Fel kursvisning Givaren felmonterad
Kontrollera om givaren är upp och ner,
vänd givaren
Fel kursvisning Magnetiska störningar
Kontrollera att det inte sitter
magnetiska material nära givaren.
Fel kursvisning Fel inställning av dämpning Justera inställningen av
Underdämpning
function
NAVsida
Inga värden [---] C71 satt till[ON]
Ändra inställningen till [OFF]
C71 i
på
(Compass Data)
Comp
ass
Compass Data
Data
Fel / inget värde Dålig NMEA-in anslutning
Kontrollera anslutningarna
Inget värde
Fel inställning av NMEA
Kontrollera den sändande enheten
strängarna
Ingen
Fel inställning av NMEA
Välj de önskade NMEA
C79
information till
strängarna
strängarna
to C94
NMEA
mottagaren
Fel / inget värde Dålig NMEA-ut anslutning
Kontrollera anslutningarna
Inget värde
Fel val av var positionen
Ändra val av positionkälla
Config
skall komma ifrån
Nexus
/
NMEA
positio
ni
GPS
Navig
ator
Fel position
Fel inställning av
Justera inställning av
C39
kompensering av latitud /
kompensering av latitud /
C40
longitud
longitud
Fel position
Fel inställning av lokalt
Justera inställning av lokalt
C46
geodetiskt datum
geodetiskt datum
Ingen visning [--- NX2 vind givare installerad Sätt C77 till OFF
C77
]
och C77 satt till ON
Ingen visning [--- NMEA vind givare installerad Sätt C77 till ON
C77
]
och C77 satt till OFF
47
MULTI XL
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Fel vindhastighet Fel val av enhet
Fel vindvinkel
Fel val av vindvinkel, sann
eller skenbar
Fel vindvinkel
Felaktig inriktning av
vindgivaren
Fel vindvinkel
Felaktiga eller inga
kalibreringsvärden inmatade
Fel värden
Dålig kontakt på kablar
Fel värden
Fel val av dämpning
Ingen visning [--- C71 felaktigt satt till [ON]
]
(Wind Data)
Wind Data
48
Justera val av enhet
Justera val av vindvinkel
C52
C51
Justera inriktning av
C54
vindgivaren
Justera kalibreringsvärden av C55 to
vindgivaren
C62
Kontrolera anslutningar och kontakter
Justera val av dämpning
Subfunction
WINDpage
Ändra inställningen [OFF]
C71
Wind
Data
MULTI XL
12.2.3
Felmeddelanden
Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet.
ERROR 2
ERROR 3
ERROR 10
ERROR 11
ERROR 12
ERROR 13
ERROR 15
ERROR 16
ERROR 17
ERROR 19
Nexus nätverk fungerar ej, kontrollera färgmärkning och
anslutningar.
Inget data mottas inom viss tid.
Felaktigt inmatat format, t.ex. 17° 70'Ost.
Fjärrkommando som ej kan utföras.
Uteblivet svar från, eller ej inkopplad navigator.
Ej definierad WP.
Ej tillåten autopilotfunktion.
Automatisk deviering ej möjlig beroende på att NMEA kompass
är
vald.
Automatisk deviationskontroll misslyckad. Varvet ej fullföljt, felet
större än 1,5°
Båten förmodligen träffad av en våg under varvet. Felet större
än 1,5°.
Om andra felmeddelanden visas på Multi Control instrumentet skall du kontakta din
leverantör.
49
MULTI XL
13 Specifikation
13.1 Teknisk specifikation
Dimensioner:
Instrument kabel:
Multi XL instrument: 113 x 157 x 23 mm.
8m
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling av
batteripoler.
Multi XL instrument: 0,08 W
Med maximal belysning: 0,8 W
Strömförbrukning:
Temperatur område:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Multi XL instrument:
Multi XL Instrument:
320 gram
Vattentät
CE godkännande
Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.
13.2 Nexus Nätverk
Introduktion:
Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta många instrument.
Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den
höga störokänsligheten medger användande av mycket långa kablar (upp till 1200
m).Data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med
en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb
datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund.
Användare av Nätverket:
Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller
avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför måste specifikationerna
följas för att skydda tillverkarens åtaganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet.
För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr. 21248) ett mycket bra hjälpmedel för
att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det går även att lägga in
Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus
Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS232)
50
MULTI XL
13.3 Andra delar i NX2 serien
Nedan finner du en förteckning över andra instrument och givare i NX2 serien.
22118-3
22118-2
22118-1
22118-4
22118-5
22118-6
NX2 Kompletta instrument med givare
Multi Control instrument och Server, 8m kabel
Multi Control och Server med Logg och ekolodsgivare, 8m kabel
Speed logg med loggivare, 8m kabel
Wind Data, med vindgivare, 25m kabel.
Compass, med kompassgivare som klarar 35° krängning, 8 m kabel
GPS Navigator, med GPS Antenn, 10m kabel
22120-1
20700
19915-8
20721
20721-1
20860
21000
21735
20594
21721
69980
NX2/Nexus Givare
Server kompl. med 3m spänningskabel
Logg/Temp,0 - 30 KTS, löstagbar, 8 m (26 ft) kabel
Djup, 0.8 - 150 m (2.6-490 ft), löstagbar, 3 + 8 m kabel
Vindgivare, 22 m ( 72 ft) kabel
Vindgivare i kolfiber, 1260mm lång, 380g, Ingen mastkabel.
Fluxgate Kompass, 8 m (26 ft) kabel
GPS Antenn, NX2/NMEA, fast, 10 m ( 33 ft) kabel (NMEA utgång)
Hållare för GPS Antenn och 35° Kompassgivare.
Vindmastkabel 25m
MTC (Mast Twist Compensation) box, 8m kabel, för Wind Data instr.
MRC (Mast Rotation Sensor Compensation) box för Wind Data instr.
22117-1
22117-3
22117-4
22117-5
22117-6
22117-7
NX2 Digitala Instruments (alla levereras med 0.4m kabel)
Speed log instrument
Multi Control instrument
Wind Data instrument
Compass instrument
GPS Navigator instrument
Autopilot instrument
NX2 Analog Instruments (Alla analoga instrument levereras med 0,4m kabel)
22115-01
NX2 Analog Vindvinkel
22115-02
NX2 Analog Steer Pilot
22115-03
NX2 Analog Speed Trim
22115-05
NX2 Analog Fart 0-16kts
22115-06
NX2 Analog Fart 0-50kts
22115-07
NX2 Analog Djup 0-200m
22115-08
NX2 Analog Djup 0-600ft
22115-09
NX2 Analog Rodervinkel
22115-10
NX2 Analog Kompass
22115-11
NX2 Analog GPS Fart 0-16kts
22115-12
NX2 Analog GPS Fart 0-50kts
22115-13
NX2 Analog GPS Kurs
21210
21218-1
20966
Nexus Remote Control Instrument
Remote Control Instrument (RCI), med Autopilotkontroll, 8m kabel, hållare.
Extra hållare till Remote Control instrument
Skarvkontakt 4-polig, vattentät för kabel – kabel anslutning
51
MULTI XL
13.4 Förkortningar
Förkortning
A
ADJ
ANC
ARC
AVS
AWA
AWS
BAT
AWS
BF
BOD
BSP
BTW
C
C10
CAL
CG
CHK
CLR
CMG
CMP
COG
CTS
CU
d
D/R
DEFAULT
DEV
DMG
DEA
DPT
DRF
DST
DTW
E
EDIT
EMC
EN
F
F1-F9
FA
FREE
FT
GLL
GoTo
Engelsk beskrivning
Apparent
ADJust
ANChor
Arrival circle
AVerage Speed
Apparent Wind Angle
Apparent Wind Speed
BATtery
Apparent Wind Speed
BeauFort
Bearing Origin Destination
BoatSpeed
Bearing To Waypoint
Celcius
Calibrate 10
Calibrate
Course over Ground
ChecK
CleaR
Course Made Good
CoMPass
Course over Ground
Course To Steer
Central Unit
differential
Dead Reckoning
Factory setting
DEViation
Distance Made Good
DEpth Alarm
DePTh
DRiFt, Speed of current
DiSTance
Distance To Waypoint
East
EDIT
Electro Magnetic Compatibility
European Norm
Farenheit
Figure of merit
Fathoms
FREE
FeeT
Geographic Latitude Longitude
Go To
75
52
Svensk översättning
Skenbar / relativ
Justera
Ankarvakt
Ankomstcirkel
Genomsnittshastighet
Skenbar vindvinkel
Skenbar vindhastighet
Batteri
Skenbar vindhastighet
BeauFort
Bäring start till slutmål
Fart genom vattnet
Bäring till etappmål
Celcius
Kalibrering 10
Kalibrering
Kurs över grund
Check / kontroll
Nollställning
Nyttokurs
Kompass
Kurs över grund
Kurs att styra
Centralenhet / Server
Differentiell
Död räkning
Fabriksinställning
Deviation
Nyttodistans
Djuplarm
Djup
Hastghet på ström
Distans
Avstånd till etappmål
Öster / Ost
Editering / ändring
Elektromagnetisk kompabilitet
europeisk norm
Farenheit
Godhetstal
Famnar
Ledig / tom
Fot
Geografisk Latitud, Longitud
Gå till
MULTI XL
GPS
HDM
HDT
HM
HT
id
Init
Insert
Km
KT
KTS
L
LAT
LCD
LGD
LOG
LON
LOW
MAX
m/s
MEM
Mh
MID
MN
MOB
Global Positioning System
HeaDing Magnetic
HeaDing True
Heading Magnetic
Heading True
Identity
Initialisation
Insert
Kilometer per hour
KnoTs
KnoTS
Local
LATitude
Liquid Crystal Display
Local Geodetic Datum
LOG
LONgitude
LOW
MAX
metres per sekond
MEMory
Miles per hour
MID
Magnetic North
Man Over Board
Globalt positioneringssystem
Magnetisk kurs
Sann kurs
Kompasskurs
Sann kurs
Identitet
Initialisering
Infoga
Kilometer i timmen
Knop
Knop
Lokal
Latitud
Flytande kristall display
Lokalt geodetiskt datum
Logg
Longitud
Låg
Max
Meter per sekund
Minne
Miles per timme
medel
magnetisk nord
Man över bord
53
MULTI XL
14 Garanti
54
MULTI XL
55
MULTI XL
56
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
57
22350-2 Edition 1
MULTI XL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising