Garmin | Nexus | Garmin Nexus VHF NX2000

Garmin Nexus VHF NX2000
NX2000
- Marin VHF Radio -
Användarmanual
NX2000
SVENSKA
VHF NX2000
1
VHF NX2000
SVENSKA
Denna manual är skriven för Nexus VHF NX2000
Utgåva: Februari 2007
2
SVENSKA
VHF NX2000
INNEHÅLL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
11.3
13.1
13.2
Introduktion ....................................................................................................................4
Beskrivning av NX2000 ..................................................................................................5
Frontpanelen................................................................................................................. 5
Baksidan....................................................................................................................... 6
LCD Display.................................................................................................................. 7
Handmikrofon / Tangentbord ........................................................................................8
Tangentbordet (0 - 9) .................................................................................................... 8
Användning................................................................................................................... 10
Tvåkanalsvakt (DW) ................................................................................................... 10
Fullvakt (Full Scan) ..................................................................................................... 11
Kanalminnesvakt (Memory Scan) ............................................................................... 11
Kanalminneslagring (TAG CHANNEL)........................................................................ 11
Busspärrnivå (SQ) ...................................................................................................... 11
VOLYMINSTÄLLNING (VOL) ..................................................................................... 12
KANAL 16 (16)............................................................................................................ 12
KANALVAL (▲ / ▼).................................................................................................... 12
HÖG/LÅG UTEFFEKTSVÄLJARE.............................................................................. 12
Val av L1/L2 .................................................................................................................. 13
Mottagning av ett DSC meddelande............................................................................ 14
Standardmeddelanden................................................................................................ 14
Prioritets och säkerhetsanrop ..................................................................................... 14
Gruppanrop................................................................................................................. 15
Nödanrop.................................................................................................................... 15
Skicka ett DSC meddelande ........................................................................................ 16
Standardanrop ............................................................................................................ 17
Prioritets och säkerhetsanrop ..................................................................................... 18
GRUPPANROP .......................................................................................................... 20
Meddelandeminne ........................................................................................................ 20
Visa lagrade standardmeddelanden............................................................................ 21
Visa lagrade distress meddelanden ............................................................................ 22
Inställningar av radion ................................................................................................. 23
Belysningsdimmer ...................................................................................................... 23
Kontrastinställning ...................................................................................................... 23
Högtalarval ................................................................................................................. 23
Knappljudsval ............................................................................................................. 24
Ställ in datum och tid .................................................................................................. 24
DSC Inställningar ......................................................................................................... 25
Mata in och ändra MMSI........................................................................................ 25
Ställ in ett grupp Id ................................................................................................ 25
Mata in positionen manuellt ................................................................................... 26
Ställ in arbetskanaler ............................................................................................. 26
Välj minneslista (Directory) .................................................................................... 28
Tekniska specifikationer .............................................................................................. 30
Mottagare .............................................................................................................. 30
KANAL 70 MONITOR SPECIFIKATIONER ........................................................... 31
Sändare................................................................................................................. 31
Internationella Marin VHF kanaler. .............................................................................. 32
Installation .................................................................................................................... 33
Installation av radion.............................................................................................. 33
Anteninstallation .................................................................................................... 34
Medföljande delar......................................................................................................... 38
Garanti........................................................................................................................... 39
Declaration of Conformity............................................................................................ 41
3
VHF NX2000
1
SVENSKA
Introduktion
Nexus NX2000 är en klass D DSC (Digital Selective Calling) VHF. Radion är en 25
Watts frekvensmodulerad vattentät mottagare/sändare för användning i
frekvensbandet 156.025 - 162.550MHz.
Nexus NX2000 stödjer de senaste GMDSS kraven för icke-SOLAS klassade fartyg
från IMO (international maritime organization).
Med NX2000 kan du göra digitalt selektiva anrop (DSC), vilka är snabbare och enklare
att göra än traditionella anrop på kanal 16. I en nödsituation kan du enkelt, snabbt och
automatiskt påkalla uppmärksamhet, förmedla din identitet och position på
nödkanalen.
Då Nexus policy är att ständigt utveckla våra produkter kan specifikationerna i denna
manual ändras.
4
SVENSKA
2
VHF NX2000
Beskrivning av NX2000
2.1
Frontpanelen
(10)
(11)
16
F
(12)
(13)
NX2000
SQ
VOL
H/L
CLR
ON
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
DISTRESS
1. PÅ / AV KNAPP [ON]
Tryck på [ON] knappen för att slå på NX2000
Tryck på [ON] knappen igen för att slå av NX2000
2.
UTEFFEKTSVAL (H/L)
Denna knapp växlar mellan hög (25W) eller låg (1W) uteffekt.
3. CLEARKNAPP (CLR)
Avslutar och återgår till huvudmenyn.
4.
SQUELCHLÄGESVAL (SQ)
5.
VOLYMLÄGESVAL (VOL)
6. FUNKTIONSVALSKNAPP (F)
Tryck en gång på denna knapp för att komma in I funktionsvalsläge.; displayen
visar funktionsmenyn. De valbara funktionerna är: DUAL WATCH, FULL SCAN,
MEMORY SCAN, H/L (high/low) POWER och DIM. Tryck F-knappen igen för att
verifiera och byta till vald funktion.
7. NERKNAPP (▼)
Bläddrar neråt I kanalval, squelchnivå val eller volymnivåval. Varje tryck väljer
nästa lägre nummer eller nivå. När knappen hålls nedtryckt, bläddras snabbare
nedåt.
8.
KANAL 16 KNAPP (16)
Denna knapp används för snabbåtkomst av kanal 16.
9.
UPPKNAPP (▲)
5
VHF NX2000
SVENSKA
Bläddrar uppåt I kanalval, squelchnivåval eller volymnivåval. Varje tryck väljer
nästa högre nummer eller nivå. När knappen hålls nedtryckt, bläddras snabbare
uppåt.
10. LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)
Punktmatrisdisplay med upp till 8 raders information..
11. HÖGTALARE
12. NÖDLÄGES (DISTRESS) SÄNDNINGSKNAPP
Distressknappen skyddas av ett lock mot ofrivillig sändning.
13. HANDMIKROFON / TANGENTBORD.
2.2
Baksidan
PWR
12V
ANT
GPS
SPK
1.
2.
3.
4.
Spänningsförsörjning
GPS och Extern högtalare.
ANTENN
Ventilationshål
Om kondens uppkommer på displayen, tag bort skruven för
ventilationshålet, slå på apparaten och tänd lyset tills kondensen
försvinner. Sätt dit skruven igen.
OBS: För att NX2000 skall vara vattentät krävs att plastbrickan
sätts dit innan skruven dras åt.
6
SVENSKA
VHF NX2000
2.3
GRUPP 1
VL
Sq
Mu
RX
TX
GRUPP 2
Hi
Lo
GRUPP 3
S
D
GRUPP 4
I
K
U
C
A
S
GRUPP 5
DW
FS
MS
GRUPP 6
M
GRUPP 7
LCD Display
Volymkontrollen är aktiverad, staplarna visar volymnivån.
Squelchkontrollen är aktiverad, staplarna visar volymnivån.
Visas när squelch är open eller en signal mottages.
Radion är I mottagarläge (RX).
Radion är I sändarläge (TX).
Indikerar hög sändareffekt 25W.
Indikerar låg sändareffekt 1W..
Indikerar att vald kanal är en simplexkanal.
Indikerar att vald kanal är en duplexkanal.
Indikerar att en internationell kanal är vald.
Indikerar att kanal L1, L2, M1 eller M2 är vald.
Indikerar att USA kanaler är valda.
Indikerar att Kanadensiske kanaler är valda.
Indikerar att ATIS kanaler är valda.
Indikerar att ATIS SEA kanaler är valda.
Indikera dual watch scanning dvs. Två kanaler övervakas.
Söker av alla kanaler I kanalsökningslistan.
Söker av alla kanaler I kanalminneslistan.
Indikerar att vald kanal finns med I minneslistan.
Datum/timmar: minuter
7
VHF NX2000
3
SVENSKA
Handmikrofon / Tangentbord
Handmikrofon / Tangentbord består av en mikrofon, en sändarknapp PTT( press To
Talk) och ett tangentbord enligt nedan.
CLR
CALL
3.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
ENT
Tangentbordet (0 - 9)
Det telefonliknande tangentbordet ITU 0 – 9 / A - Z används för att knappa in siffror
och bokstäver. När bokstäver skall knappas in ställs automatiskt tangentbordet om till
alfanumerisk inmatning enligt nedan.
1 tryck
—
A
D
G
J
M
P
T
W
0
2 tryck
,
B
E
H
K
N
Q
U
X
(
3 tryck
(
C
F
I
L
O
R
V
Y
(
4 tryck
/
(
(
(
”
’
S
&
Z
%
5 tryck
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ENTER KNAPPEN (ENT)
För att låsa / bekräfta en inställning.
CLEAR KNAPPEN (CLR)
Avslutar och återgår till huvudmenyn eller föregående displaybild.
8
SVENSKA
VHF NX2000
◄ / ► Knapparna
Flyttar markören åt höger eller vänster. Bläddrar även till nästa eller föregående
meddelande.
▲ / ▼ Knapparna
Stegar upp / ner I kanallistan. Kan även användas att välja lagrade arbetskanaler.
PTT Knappen
Sändarknappen (Push To Talk) När denna knapp hålles intryckt, sänder radion med
vald effekt.
CALL Knappen.
Aktiverar anropsmenyn.
9
VHF NX2000
4
SVENSKA
Användning
NX2000 Slås på genom att trycka på knappen märkt (ON). Om en GPS är
ansluten, kommer fönstret att se ut enligt följande:
Tryck på knappen märkt (F) på frontpanelen för att komma till funktionsvalslistan.
Fönstret ser ut enligt nedan:
Tryck ▲eller▼ knappen för att flytta välmarkören ► I listan, tryck på (F) knappen för
att välja funktion.
För att återgå, tryck CLEAR knappen märkt (CLR). För att återgå till huvudfönstret,
tryck och håll (CLR) nedtryckt i 2 sekunder.
För att stänga av NX2000, håll (ON) knappen nere, en nedräkning startar till NX2000
är avstängd.
4.1
Tvåkanalsvakt (DW)
Tvåkanalsvakten gör det möjligt att vakta två kanaler samtidigt. Vakt sker av den valda
kanalen och en prioritetskanal, (alltid kanal 16). När NX2000 är i tvåkanalsvakt
kommer symbolen DW (Dual Watch) att visas I fönstrets nederkant.
OBS, NX2000 kan inte sända och man kan inte välja andra kanaler när
tvåkanalvaktsläge är valt. För att återgå till normalanvändning, tryck (F) Eller
snabbvalsknappen (16).
10
SVENSKA
VHF NX2000
4.2
Fullvakt (Full Scan)
Denna funktion vaktar alla kanaler tills en signal på någon av dem detekteras. När
signalen försvinner, återgår NX2000 till att vakta alla kanaler. Då NX2000 låser på en
kanal, tryck ▼ knappen för att fortsätta att vakt de övriga kanalerna. När NX2000 är i
fullvaktsläge kommer symbolen FS (Full Scan) visas I fönstrets nederkant.
OBS, NX2000 kan inte sända och man kan inte välja andra kanaler när NX2000 är i
fullvaktsläge. För att återgå till normalanvändning, tryck (F) Eller snabbvalsknappen
(16).
4.3
Kanalminnesvakt (Memory Scan)
Kanalminnesvakten fungerar lika som fullvakten men vaktar bara de kanaler som
lagrats I kanalminnet. Om inga kanaler lagrats, är inte denna funktion tillgänglig. När
NX2000 är i Kanalminnesvakt kommer symbolen MS (Memory Scan) att visas I
fönstrets nederkant
4.4
Kanalminneslagring (TAG CHANNEL)
För att lagra en kanal i minnet så att NX2000 använder denna i kanalminnesvakten,
går du till önskad kanal, trycker på F knappen på radion, väljer TAG CHANNEL genom
ett tryck på ▲ samt bekräftar med F igen. Bokstaven M visas nu längst ner i displayen.
För att ta bort en kanal ur minnet, upprepa samma procedur.
4.5
Busspärrnivå (SQ)
Denna knapp används för att ställa in brusspärrnivån (squelch). När SQ-knappen
trycks ned kommer man automatiskt till brusspärrnivåfönstret. Nivåstapel och
symbolen SQ visas i fönstret:
För att undertrycka signaler, tryck ▲ för att öka brusspärrnivån. För att ta emot
svagare signaler, tryck ▼ för att minska brusspärrnivån.
11
VHF NX2000
4.6
SVENSKA
VOLYMINSTÄLLNING (VOL)
Denna knapp används för att ställa in ljudvolymen. När VOL-knappen trycks ned
kommer man automatiskt till volyminställningsfönstret. Volymstapel och symbolen
VOL visas i fönstret:
För att öka volymen, tryck ▲ . För att minska volymen, tryck ▼ .
4.7
KANAL 16 (16)
Genom att trycka på knappen märkt (16) kommer NX2000 automatiskt att hoppa till
Sändarläge med hög effekt (25W) oavsett i vilken funktion man befinner sig.
4.8
KANALVAL (▲ / ▼)
Tryck ▲ knappen för att stega uppåt I kanlavalslistan. Tryck ▼ för att stega nedåt.
4.9
HÖG/LÅG UTEFFEKTSVÄLJARE
Tryck ▲eller▼ knappen för att flytta symbolen ► till ‘H/L Power’, tryck därefter
(ENT) knappen för att välja Hög eller Låg uteffekt. Aktuellt val Hög (Hi) eller Låg (Lo)
visas i fönstrets underkant.
12
SVENSKA
5
VHF NX2000
Val av L1/L2
För att få tillgång till de svenska fritidsbåts kanalerna samt fiskekanalerna, göt enligt
följande
1.
2.
3.
Tryck samtidigt ned knappen ▼ och 16-knappen på radions front
Stega med ▼-knappen till CHANNEL SET och tryck ENT
Stega med ▼-knappen till NORDIC och tryck ENT
Radion startar nu om i Nordic läge och du har tillgång till de nordiska kanalerna som
ligger först i kanallistan.
13
VHF NX2000
6
SVENSKA
Mottagning av ett DSC meddelande
DSC = Digital Selective Call
När ett DSC meddelande är mottaget, hoppar NX2000 automatiskt till meddelande
fönstret. Meddelandet kommer att visas och ett larm ljuda beroende på meddelandets
innehåll. Nedan förklaras hur men handhar meddelanden som kan besvaras.
6.1
Standardmeddelanden
När ett standardmeddelande är mottaget, kommer fönstret att visa detaljer om
meddelandet, var det kommer från samt arbetskanal. Ett larm kommer även att ljuda.
Tryck på (ENT) på handmikrofonens tangentbord. Ett kvitteringsmeddelande kommer
automatiskt att skickas till avsändaren. NX2000 kommer sedan automatiskt hoppa till
önskad arbetskanal som framgick av meddelandet (i detta fall kanal 06). Nu kan
normal radiokommunikation tillämpas. ”*” symbolen försvinner när meddelandet
kvitterats.
6.2
Prioritets och säkerhetsanrop
Proceduren för prioritets (Urgency) och säkerhetsanrop (Safety) är väldigt lik ovan. Ett
prioritetsanrop kommer att starta larmet och automatiskt hoppa till kanal 16. Vid ett
säkerhetsanrop kommer en ton att ljuda och NX2000 hoppar till specificerad
arbetskanal.
Tryck
på
14
SVENSKA
VHF NX2000
(ENT) knappen för att stoppa larmet (eller ringsignalen) lyssna därefter på anrop.
6.3
Gruppanrop
När ett gruppanrop (Group Call) är mottaget, ljuder en ringsignal och anropets detaljer
visas I fönstret. Arbetskanal och avsändare visas:
Tryck på (ENT) knappen för att stoppa ringsignalen, lyssna därefter på anrop.
6.4
Nödanrop
Om ett nödanrop mottas, kommer ett larm att ljuda och NX2000 kommer automatiskt
att hoppa till kanal 16. Fönstret kommer att visa detaljer om nödanropet som; MMSI
nummer, vilken typ av nödsituation samt position och tid för anropet. Tysta larmet
genom att trycka (ENT).
15
VHF NX2000
7
SVENSKA
Skicka ett DSC meddelande
Att skicka ett DSC är mycket enkelt, välj först typ av DSC: Standard (Routine),
Säkerhets (Safety), Prioritets (Urgency), Grupp (Group) eller Nödanrop (Distress
Alert). Om det krävs, ange mottagare samt önskad arbetskanal. Sänd meddelandet
genom att trycka (ENT) på handmikrofonens tangentbord. Meddelandet sänds inom
en sekund.
För att DSC skall fungera måste ditt MMSI (Maritime Mobile Service Identifier) nummer
anges i NX2000. Numret fås från (Post och Telestyrelsen). För gruppanrop måste
även grupp ID anges.
NÖDANROP – DESSA ANROP SKALL ENDAST GÖRAS OM
FARTYGET BEFINNER SIG I EN NÖDSITUATION OCH LIV ÄR I FARA.
Att göra ett nödanrop är mycket enkelt. Lyft det röda skyddslocket och tryck på
knappen märkt (DIST). Nödanropsfönstret kommer att visas enligt följande:
Om situationen tillåter, tryck ▲ eller ▼ knapparna för att välja typ av nödsituation.
Det finns tio olika meddelanden att välja mellan:
Meddelande:
Välj
Brand
(Fire)
Läckage
(Floodinng)
Kollision
(Collision)
Grundstötning
(Grounding)
Vi har slagsida
(Listing)
Vi sjunker
(Sinking)
Vi driver
(Adrift)
Vi överger fartyget
(Abandoning)
16
SVENSKA
VHF NX2000
Pirater
(Piracy)
Man Över Bord
(Man Over Board)
Tryck och håll (DIST) nedtryckt I ca. 5 sekunder. En nedräkning kommer att visas och
ett larm ljuda.
Distress meddelandet innehåller följande uppgifter:
1.
Fartygets MMSI;
2.
Fartygets position (antingen från GPS eller manuellt angivet)
3.
Tiden (antingen från GPS eller manuellt angivet)
4.
Typ av nödsituation (vald ur listan).
Efter att ett Distress meddelande har skickats, ställer NX2000 automatiskt om sig I
mottagarläge och på kanal 16. Meddelandet kommer att repeteras var fjärde minut tills
en kvittens mottagits eller manuellt genom att trycka på (CLR).
Medan Distress meddelandet skickas och är aktivt, ljuder ett larm var 15:e sekund.
När en kvittens är mottagen från räddningsstyrkan kommer distressmeddelandet
upphöra att skickas och NX2000 kommer att automatiskt hoppa till önskad
arbetskanal.
7.1
Standardanrop
För att utföra ett standardanrop (ROUTINE CALL), tryck på (CALL) knappen på
handmikrofonen. Följande fönster visas:
Knappa in MMSI numret för det fartyg som du vill anropa. Välj önskad arbetskanal
med ▲
eller ▼ knapparna.
17
VHF NX2000
SVENSKA
Tryck på (ENT) knappen och meddelandet skickas iväg. NX2000 kommer att hoppa till
följande fönster och vänta på svar:
När ett svar mottages ljuder en ton och ett automatiskt hopp till önskad arbetskanal
sker. Därefter kan ett normalt VHF anrop ske.
7.2
Prioritets och säkerhetsanrop
Tryck på (CALL) knappen på handmikrofonen. För att välja typ av meddelande, tryck
upprepade gånger på CALL-knappen. För att skicka ett prioritets eller säkerhetsanrop,
gör enligt följande:
Både prioritets och säkerhetsanrop sänds till alla fartyg (inget MMSI nummer måsta
anges). Vid ett säkerhetsanrop kan arbetskanal väljas med ▲ eller ▼
knapparna.
För prioritetsanrop används alltid kanal 16.
Tryck på (ENT) knappen och följande fönster visas.
Tryck
på
(ENT)
18
SVENSKA
VHF NX2000
knappen igen för att genomföra anropet eller (CLR) för att avsluta. När meddelandet
är sänt, hoppar NX2000 automatiskt till vald arbetskanal. Vänta ett antal sekunder tills
mottagarna har hunnit slå om till önskad kanal och gör sedan ett anrop.
19
VHF NX2000
7.3
SVENSKA
GRUPPANROP
Om ett grupp ID finns kan ett gruppanrop utföras till alla medlemmar I gruppen. Tryck
(CALL) knappen på tangentbordet och välj gruppanropsfönstret enligt följande:
Välj arbetskanal med ▲ eller ▼ knapparna, tryck på (ENT), tryck på (ENT) knappen
igen för att genomföra anropet eller (CLR) för att avsluta. När meddelandet är sänt,
hoppar NX2000 automatiskt till vald arbetskanal. Vänta ett antal sekunder tills
mottagarna har hunnit slå om till önskad kanal och gör sedan ett anrop.
8
Meddelandeminne
Det finns två meddelandeminnen, standard och distress. För att visa innehållet, tryck
(MENU) på handmikrofonens tangentbord. Stega ner till LOG VIEW med ▼ knappen
och tryck ENT Meddelandeminne fönstret visas:
Tryck ENT Meddelandeminne fönstret visas:
20
SVENSKA
8.1
VHF NX2000
Visa lagrade standardmeddelanden
De senaste 20 lagrade standardmeddelanden sparas i minnet.
Tryck ◄ eller ► knappen för att flytta ► symbolen till REVIEW, tryck därefter
(ENT). Om inga nya meddelanden har mottagits, visas följande fönster:
Om ett nytt meddelande mottagits, visas följande:
Använd ◄ eller ► knapparna för att bläddra I listan av meddelanden.
Längst ner I vänstra hörnet står: “28/18:15” vilket anger när meddelandet mottagits.
dd/hh:mm
Tryck (CLR) knappen för att lämna funktionen och återgå till LOG VIEW.
21
VHF NX2000
8.2
SVENSKA
Visa lagrade distress meddelanden
De senaste 20 distressmeddelandena lagras I minnet. Tryck ◄ eller ► knappen I
LOG VIEW för att välja DISTRESS LOG. När ► symbolen pekar på DISTRESS LOG,
tryck (ENT).
Följande fönster visas:
Använd ◄ eller ► knapparna för att bläddra I listan av meddelanden.
Längst ner I vänstra hörnet står: “28/18:15” vilket anger när meddelandet mottagits.
dd/hh:mm
Tryck (CLR) knappen för att lämna funktionen och återgå till LOG VIEW.
22
SVENSKA
9
VHF NX2000
Inställningar av radion
9.1
Belysningsdimmer
Det finns fyra belysningsnivåer att välja mellan. När NX2000 slås på är ljusnivån alltid
den högsta. För att välja nivå, tryck ▲eller▼ knappen för att flytta symbolen ► till
funktionen BACKLIGHT. Tryck (ENT) och välj därefter ljusstyrka med ▲eller▼
9.2
Kontrastinställning
Det finns fyra kontrastnivåer att välja mellan. För att välja nivå, tryck ▲eller▼ knappen
för att flytta symbolen ► till funktionen CONTRAST. Tryck (ENT) och välj därefter
kontrast med ▲eller▼
9.3
Högtalarval
NX2000 kan antingen användas med den inbyggda högtalaren, med en extern
högtalare eller båda. Här väljs vilket alternativ som önskas: Välj med pilarna och
bekräfta med (ENT)
23
VHF NX2000
9.4
SVENSKA
Knappljudsval
För att välja knappljud på eller av, tryck ▲eller▼ knappen för att flytta symbolen ►
till funktionen BEEP. Tryck (ENT) och välj därefter ENABLE (PÅ) eller DISABLE (AV)
med ▲eller▼
9.5
Ställ in datum och tid
Om en GPS mottagare eller Antenn är ansluten via NMEA ingången får Silva NX2000
sin information från GPS:en. I annat fall kan tid och datum matas in manuellt.
Tryck ◄ eller ► knapparna för att flytta ► symbolen under RADIO SETTING till
DATE/TIME, bekräfta med (ENT) knappen. Följande fönster visas:
Knappa in önskat datum och tid med tangenterna på handmikrofonen.
24
SVENSKA
VHF NX2000
10 DSC Inställningar
10.1 Mata in och ändra MMSI
Om man inte har lagt in ett MMSI nummer I NX2000, kommer man att frågas efter
detta varje gang man slår på radion:
Om du inte har något MMSI nummer kan du ändå använda radion. Tryck CLR när du
frågas efter MMSI nummer och du kommer att hoppa över detta avsnitt.
Knappa annars in dit MMSI nummer med hjälp av de numeriska knapparna på
mikrifonen. Om du behöver backa eller stega framåt, använd: ◄ eller ►. Ditt MMSI
nummer ansöker du om från Post och Telestyrelsen PTS. Detta görs enklast genom
att fylla i ett formulär på www.pts.se.
När du har matat in ditt MMSI nummer, bekräfta med (ENT).
10.2 Ställ in ett grupp Id
För att mata in ett grupp id (om du är medlem i en fiskeflotte eller liknande), Tryck på
(MENU), och välj GOUP ID.
Mata in ditt grupp id nummer med knapparna på handmikrofonen.
25
VHF NX2000
SVENSKA
Ett grupp id inleds alltid med 0 och består sedan av 8 siffror.
10.3
Mata in positionen manuellt
Om positionen inte kan läsas från GPS antennen eller om ingen GPS antenn är
ansluten, kan man mata in den aktuella positionen manuellt.
Tryck (MENU) och välj “POSITION/UTC”:
Använd de numeriska knapparna på handmikrofonen för att mata in din position samt
tiden.
Av säkerhetsskäl är den inmatade positionen bara giltig I 23 timmar, därefter visar
radion meddelandet NO POSITION (ingen position)
10.4 Ställ in arbetskanaler
NX2000 har en lista med plats för 9 arbetskanaler. De fyra första kanalerna är fasta:
06, 08, 72 och 77. De övriga 5 kanalerna kan väljas fritt. Tryck (MENU) och välj
arbetskanaler (WORK CHANNEL):
26
SVENSKA
VHF NX2000
För att lägga till en kanal, tryck ◄ eller ► för att flytta markören till “ADD”. Tryck (ENT)
och displayen nedan visas:
Tryck ▲ eller ▼ för att välja den kanal som skall läggas in. Bekräfta med (ENT).
Använd ◄ eller ► för att gå till nästa position i listan.
.
För att ta bort en kanal, tryck ◄ eller ► för att flytta markören till “DEL”. Tryck (ENT)
och displayen nedan visas:
27
VHF NX2000
SVENSKA
Tryck ◄ eller ► för att välja den kanal som skall tas bort. Bekräfta med (ENT). Använd
◄ eller ► för att gå till nästa position i listan.
10.5 Välj minneslista (Directory)
Minneslistan används för att lägga in att antal MMSI nummer får ett antal fartyg. Detta
kan liknas med en telefonbok i en mobiltelefon.
20 st fartyg kan lagras i listan.
Tryck MENU och välj DIRECTORY
Observera: Om en minneslista har skapats kan endast standardsändningar
(ROUTINE CALLS) göras till MMSI nummer lagrade i denna lista.
För att lägga in ett nytt MMSI nummer, tryck ▲ eller ▼ för att flytta markören till ADD
(Lägg till) Tryck sedan (ENT) följande fönster visas:
28
SVENSKA
VHF NX2000
Använd de alfanumeriska och numeriska knapparna på handmikrofonen för att mata in
namnet. Flytta markören med ► till nästa rad och mata in MMSI numret. Bekräfta med
(ENT).
För att ändra en position i listan, flytta markören med▲ eller ▼ för flytta markören till
“EDIT”, tryck sedan (ENT). Följande DIRECTORY-EDIT fönster visas:
Bläddra mellan namnen med ◄ eller ► . tryck (ENT) för att ändra ett namn.
Använd ◄ eller ► för att välja DELETE (ta bort) Välj det namn du vill ta bort och
bekräfta med (ENT)
29
VHF NX2000
SVENSKA
11 Tekniska specifikationer
Matningsspänning
DC 12 V +30/-10%
Kanalkapacitet
57 internationella kanaler
UK: M1 (tidigare 37) och M2
Skandinavien L1 och L2
Kanalsepparation
25KHz
Dimensioner
175(B) × 79(H) ×130(D) mm
Vikt
1175 gram
11.1 Mottagare
Flerkanalsmottagare
1. The receiver incorporates a dual conversion super-heterodyne design.
2. Tuning frequency range
156.025-163.275MHz
3. IF frequency used:
21.4MHz; 455KHz
4. Maximum useable sensitivity
≤ 6dBµe.m.f. of 20dB/SINAD
5. Adjacent Channel selectivity
≥ 70dB
6. Spurious Response Rejection
≥7 0dB
7. Inter-modulation Rejection
≥ 68dB
8. Spurious Emission radiation
2nW
9. Current:
0.9 Amps (Max Audio)
0.3 Amps (STBY)
10. Audio Frequency Response
+1, -3dB of +6dB/octave
De-emphasis 300-3000Hz
11. Hum and Noise
≤40dB
12. Audio output
3.5W at less than 10% distortion
with 8 Ohm external speaker
2W only internal speaker
30
SVENSKA
VHF NX2000
11.2 KANAL 70 MONITOR SPECIFIKATIONER
1.Frekvens
CH70 (156.525MHz)
2.Känslighet
≤ 0dBµEMF for 20dB SINAD
3.Bandbredd
16KHz
4. Första IF frekvens
17.9MHz
5. Andra IF frekvens
455KHz
6. Kanalkänslighet
≥70dB
7. Spuriousundertryckning
≥70dB
8. Grannkanalselektivitet
≥65 dB
9. Trafiksätt
16K0G2B
10. Oönskad utstrålning
≤ 2nW, 9KHz to 2GHz
11.3
Sändare
1. Typ av emission
16K0F3E(Voice)
13K5G2B(DSC)
2. Frekvensområde
3. Uteffekt
156.025-161.425MHz
Max 25W vid hög effekt
Max 1W vid låg effekt
≤10%
4. Harmonisk Distortion
5. Frekvensrespons
+/-3dB of +6dB/octave
Pre-emphasis 300 – 3000Hz
6. Brus
≤-40dB
7. Frekvensavvikelse
5KHz max
8. Strålad Emissions (Radiated)
≤0.25µW
9. Ström
5 Amps(25W)
Silva NX2000 är avsedd för användning inom hela EU samt Norge.
31
VHF NX2000
SVENSKA
12 Internationella Marin VHF kanaler.
Kanal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Sändar
Frekvens
156.050
156.100
156.150
156.200
156.250
156.300
160.350
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
156.900
156.950
157.000
157.050
157.100
157.150
157.200
157.250
157.300
157.350
157.400
156.025
156.075
156.125
156.175
156.225
156.275
156.325
156.375
156.425
156.475
156.575
156.625
156.675
156.725
156.875
156.925
156.975
157.025
157.075
157.125
157.175
157.225
157.275
157.325
157.375
157.425
Mottagar Mode
Frekvens S/D
160.650
160.700
160.750
160.800
160.850
156.300
160.950
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
161.500
161.550
161.600
161.650
161.700
161.750
161.800
161.850
161.900
161.950
162.000
160.625
160.675
160.725
160.775
160.825
160.875
160.925
156.375
156.425
156.475
156.525
156.575
156.625
156.675
156.725
156.875
161.525
161.575
161.625
161.675
161.725
161.775
161.825
161.875
161.925
161.975
162.025
D
D
D
D
D
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Funktion
Channel Assignment
Fartyg
till
Fartyg
Fartyg
Till
Land
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence
Safety (Compulsory)
Port Correspondence, Port Operation
Commercial, Inter-Ship
Commercial/Non-Commercial
Commercial
Commercial, VTS
Port Operation, VTS
Bridge To Bridge,(1W) Navigational
Port Operation, Vts
Recv Only-Coast To Ship
Calling&Safety, Compuisory
State Controlled Ship To Coast (1W)
Port Operation
Port Operation
Port Operation
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Port Operation,Vts
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation, VTS
Public Correspondence, Port Operation
Non-Commercial, VTS
Non-Commercial
Non-Commercial
DSC Distress, Urgency, Safety And Calling
Intership, Port Operation, On Commercial
Non-Commercial
Port Operation, Vts
Port Operation, Vts
Intership, Port Operation
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
32
SVENSKA
VHF NX2000
13 Installation
13.1 Installation av radion
Nexus NX2000skall placeras så att motorljud och vibrationer eller annat bakgrundsljud
gör det svårt att höra och använda NX2000
Det rekommenderas att NX2000 inte placeras där den utsätts för starkt solljus under
en längre tid då detta kan skada LCD-displayen.
Då högtalare innehåller starka högtalare skall NX2000 inte monteras närmare än 1 m
från magnetkompass.
På baksidan av NX2000 sitter kylflänsar. Dessa är till för att leda bort värme från
effektslutstegen. Se till att luft fritt kan cirkulera kring dem.
NX2000 levereras med en monteringsbygel som kan användas för montage antingen
stående eller hängande i taket se (Fig A). Innan installationen, se till att det finns minst
101mm utrymme uppåt och minst 70mm bakåt från bygelns centrum se(Fig B).
Fig A
)n
i
4
/3
2
(m
m
0
7
Fig B
101mm( 4. 0i n)
På baksidan av NX2000 sitter en antennkontakt, en spänningskabel samt en kontakt
för extern högtalare och GPS.
33
VHF NX2000
SVENSKA
1000mm
RED(GPS +)
BLACK(GPS GND)
+
GPS
GND
GPS
EXT SP+
.
EXT SP
.
YELLOW(EXT. SP +)
WHI TE(EXT. SP - )
MI C PLUG
YELLOW(EXT. SP +)
WHI TE(EXT. SP - )
1
4
2
3
RED(GPS +)
BLACK(GPS GND)
NX2000 skall anslutas till båtens 12V system. Se till att använda så korta
kablar som möjligt samt att en 10A säkring används för att skydda vid
kortslutning av kablarna. Om de medföljande spänningskablarna är för kort,
2
kan de förlängas upp till 3m. Använd minst 2,5 mm .
NX2000 chassi är inte ansluten till vare sig +12V eller minus. Detta gör det
möjligt att ansluta NX2000 till båtens jord. Den röda kabeln är +12V och den
svarta 0V. Om spänningsmatningen polvänds, fungerar inte NX2000.
VHF antennen (medföljer ej) ansluts via standardkontakten PL259. Om en
befintlig antenn används, se till att kontakten inte är korroderad. Se till att
kontakten är ordentligt ansluten.
13.2 Anteninstallation
VHF betyder Very High Frequency och är i intervallet ca 155 MHz, alltså ungefär 2
meter.
VHF kan också sägas stå för Vått, Högt och Fritt vilket är tre grundkrav som ska
ställas på antennens placering. Vått är det på sjön. Högt är det med en
masttoppsplacerad antenn. Fritt likaså. Betänk då hur andra antenner, windex ska
monteras. Mer om det senare.
VHF-signalens utbredning liknar ljuset. Radiovågen når till horisonten. En högt
placerad antenn ger att horisonten kommer längre bort. Detta ger då en längre
räckvidd.
Vi tar segelbåten som exempel. Resonemanget kan användas i befintliga delar på en
motorbåt. Där är det oftast enklare med en installation.
Antennplatsen är nu given. Nästa steg är att välja antenn. Till seglaren som har svårt
att komma under broar med ytterligare 1.2 meter antenn är det kanske lämpligt med
en radiator i rostfritt som dessutom är böjlig. Om slaget mot en bro kommer på den
övre hälften av radiatorn klarar sig oftast antennen. Man har i verkligheten höjt
”masten” med ca 70 cm. Det finns då de som förespråkar en kortare antenn. Det är
definitivt inget bra alternativ om man ser till räckvidden. Dessa antenner är inte
effektiva på längre avstånd.
34
SVENSKA
VHF NX2000
För de som ska segla på världshaven är inte den rostfria radiatorn optimalt. Vid kraftig
lutning av båten kan man räkna med att det också blåser hårt. Den rostfria radiatorn
ligger då kanske parallellt med vattenytan. Då är det bättre att välja en radiator i
glasfiber. Den böjer inte på samma sätt som ett stålspröt. Sedan finns antenner som
har ett jordplan (sk groundplane- GP-antenner) i form av nedåtriktade spröt. De har
den nackdelen att de tar mycket plats i masttoppen.
De övriga två tidigare nämnda typerna av antenner måste vara jordplansoberoende. I
annat fall påverkas antennen, till viss del av stag och vant samt om masten är i metall.
De blir svåra att ”stämma av” och fordrar en helt annan tillsyn. Det finns många bra
antenner på marknaden men det finns också de som inte är lika bra. En antenn ska
fungera optimalt både beträffande de elektriska egenskaperna men också vad avser
de mekaniska. Den ska tåla kalla och varma klimat. Vissa plaster ”vittrar” i tropikerna.
Det tar visserligen lite tid men ett extra skydd av epoxi är aldrig fel. En del antenner
levereras med koaxialkabel ansluten på fabrik i antennfoten emedan andra levereras
med lös koaxialkabel, en sats av mutter, o-ring m.m. Det tredje alternativet är att man
själv får välja kabel och kontakter. Vi börjar med att titta på vilken sorts kabel som ska
användas. Till en VHF skall impedansen alltid vara 50 ohm. Det finns kabel som är
ganska tunn, ca 5 mm och som benämns RG 58. Denna kabel finns i både svart och
vitt utförande. Längderna här bör inte överstiga 25 meter, men en rekommendation är
att dra gränsen vid ca 20 meter. Skall man fortsätta inuti båten bör det ske med t.ex
RG 213 U som har alldeles utmärkta elektriska egenskaper. Den är något tjockare, ca
12 mm och betydligt tyngre per meter. Ett bra alternativ till den kabeln är de
lågförlustkablar som nu finns på marknaden. De har samma diameter som RG 58 men
bättre elektriska egenskaper än t o m RG 213 U. De kan i stort sett jämföras
prismässigt. Om man får en antenn utan kabel ska man välja lågförlustkabel, om det
inte är korta avstånd, t ex 5-10 m som t ex i motorbåtar.
De flesta kontakter är till för användning inomhus, t ex PL 259. De passar direkt i
VHF:ens antennuttag. Det finns också antenner som kräver en sådan anslutning. Vid
kabeldiameter på ca 5 mm skall en reducering användas. Vid all utomhusanslutning
mot t ex antennen, skall kontakter skyddas med vattenfri vaselin. En kabel skall aldrig
skarvas utanför båten. Vid anslutning till antennen skall det dessutom finnas en
gummidamask eller liknande som ett överdrag över den vaselinbehandlade kontakten.
Ett nytt lager vaselin över skarven mot antennfoten rekommenderas. Fukten skall inte
kunna komma åt den skalade koaxialkabeln. Det blir en sämre kontakt och kanske
utebliven förbindelse.
Vid varje kontakt uppstår ett motstånd där signalen dämpas.
Det finns också kontakter som inte behöver lödas i sin helhet, som PL 259, utan
pressas med ett särskilt verktyg. Innerledare måste dock oftast lödas. Även dessa
kontakter ska skyddas med vaselin. De är oftast mindre och kräver också ett mindre
hål.
Kontakter/kabel skall kunna ledas genom däcket. För motorbåtar är det kanske inte
nödvändigt att ta bort antennen över vintern. Men för segelbåtsägaren är det ett
måste. Det finns flera olika typer av genomföringar. Den billigaste är en variant av
plast med bra kvalite som medger att en fastlödd kontakt av den största modellen (ca
19 mm i diameter) kan tas bort utan att ta bort själva kontakten lossas från kabeln.
Genomföringen skruvas fast i däcket och tätas. Mot kabeln skruvas en expanderande
gummipackning som omges av ett skruvlock som passar på fästet mot däck. När detta
skruvlock lossas kan kabel och kontakt tas genom det större hålet genom fästet som
35
VHF NX2000
SVENSKA
är skruvat i däcket. Över vintern kan sedan en medleverad tätning anslutas. Hålet i
den del som skruvas mot däck är ca 20 mm. PL 259 är 19 mm i diameter.
De som har vindinstrument, windex samt andra antenner i masttoppen bör sträva efter
ca 40 cm avstånd mellan dessa antenner. Windexen har inte så stor ”metallmassa”
varför en antenn kan sättas närmare än 40 cm. Detta mått gäller antenner som löper
parallellt. En kort UHF-antenn för 900 MHz påverkar mindre än en antenn för 450
MHz.
Koaxialkabeln, som ska dras i masten, antingen i avsedd ränna som förutseende
masttillverkare har från början, eller i monterat plaströr som ägaren själv monterar är
ett måste. Ett fall som löper mot en koaxialkabel kan skära av den på ett ögonblick.
Den kan dessutom ”låsa” fallen om man har otur. Rätt dragen koaxialkabel kommer
inte heller att störa nattsömnen.
Beträffande monteringen av plaströr så skall samtliga fall dras ur masten. Det
förutsätter att masttoppsbeslaget samt mastfotsbeslaget tas bort. Oftast är de
popnitade med monellnit. Det är lämpligt att göra likadant sedan vid återmonteringen.
Om man använder rostfri bult med maskingäng skall dessa lossas två ggr/år och fettas
in. Det går nämligen inte att lossa dessa om det får gå flera år utan denna åtgärd. Det
beror på att rostfritt och aluminium ”trivs” inte tillsammans. Anledningen till att alla fall
måste tas bort är att de annars blir fastlimmade. Det är 100 % säkert vilket beror på att
de hänger ner mot limytan. Masten ska ligga horisontellt vid detta arbetsmoment. Om
man har en pilotlina till varje fall, så blir det lättare att få tillbaka fallen. Dessutom
kommer dessa pilotlinor att kunna sträckas upp. De ligger mitt i masten eftersom de är
endast ca 3-4 mm och mycket lättare än fallen. Hur ska det då gå till att få fast ett
plaströr som är nästan lika lång som masten? Eftersom mastpipan kan inspekteras i
dess hela längd skall den rengöras med det plaströr som ska limmas. Fäst en trasa i
ena änden och dränk in trasan med kemiskt ren bensin eller aceton. (Betänk
brandrisken). Dra trasan mot ena sidan på likrännan. När detta är klart ska en sträng
med polyuretanlim dras längs hela plaströrslängden. Plaströret skjuts nu in och när
den har rätt läge, vrids den så att limmet kommer mot masten. Den är nu fixerad och
skall härda enligt anvisningarna på tuben. Plaströret kan vara av samma typ som
elektriker använder till elkabel. Kom ihåg att också köpa skarvhylsor. Längden på
kabeln skall vara samma som längden på masten, minus ca 6 dm vilket skissen nedan
förklarar. Planera diametern på plaströret efter kommande behov av kabel till
vindinstrument och annat som ska monteras i masttoppen.
Anslutningen av VHF:en elektriskt måste ske med omsorg. Det är inte lämpligt att dra
strömkabeln via elpanel eller yttre strömbrytare. Kabeln skall dras direkt till ett batteri,
som helst inte skall vara längst ner i kölsvinet där inträngande vatten förstör batteriet.
Om VHF:en har inbyggt säkring kan det vara lämpligt med en yttre säkring som är
några mA under den inbyggda. Rådfråga leverantören om lämplig strömstyrka.
Anledningen till denna hängsäkring är att den är lättare att byta en den inbyggda.
Säkringen går naturligtvis sönder när du är i verkligt behov av VHF:en.
Använd inte för klen elkabel. Följ tillverkarens anvisning. En för lång kabel påverkar
VHF:ens funktion så att VHF:en inte fungerar vid sändning. En sändare kräver en
strömstyrka, i högeffektläge, på ca 5 A i ett 12-voltssystem. En för klen eller lång kabel
kanske bara medger sändning i lågeffekt.
Akterpulpitmonterad antenn har inte berörts tidigare men några synpunkter är dock på
plats..
36
SVENSKA
VHF NX2000
Av tidigare resonemang följde att masttoppsmonterad är att föredra. En antenn i pulpit
eller pushpit som en del föredrar att kalla akterpulpiten, har sämre räckvidd framåt.
Det beror på att stag, vant och mast utgör en ”skärm” vilket hindrar radiovågen framåt.
Den kan dock förstärkas akteröver. Strävan skall vara att ha en runtomstrålande
antenn. Man vet inte alltid i vilken riktning som förbindelsen skall sökas. Det finns
också de som har en invändning mot att om masten faller så har man ju ingen antenn.
Det är ju riktigt men vet man hur masten faller vid ett haveri. Den kan faktiskt falla
akteröver och då var det inget bevänt med den monteringen. Däremot har båtägaren
under alla år, fram till masthaveriet, haft en antenn som inte varit optimal placerad. Om
du har farhågor i den riktningen är det bättre med en reservantenn som tas fram i en
akut situation. Det finns några sådana antenner på marknaden. Det finns både bra och
dåliga reservantenner. Välj antenn från kända tillverkare.
Innan anläggningen skall tas i drift måste antenninstallationen kontrolleras så att inte
VHF:en skadas av att t ex det har blivit en kortslutning mellan skärm och innerledare i
samband med montering av kontakter. Kontrollen kan ske med ett s.k ståendevåginstrument.
37
VHF NX2000
SVENSKA
14 Medföljande delar
Nr Beskrivning
Antal
Nr Beskrivning
Antal
1. Monteringsbygel .................... 1
6. Kabelkit ...................................1
2. Mikrofonhållare....................... 1
7. Brickor .....................................2
3. Bygelskruvar .......................... 2
8. Låsbrickor till mikrofonhållare .2
4. Skruvar till mikrofonhållare .... 2
9. Kontakt ....................................1
5. Skruvar till monteringsbygel ... 4
3
4
6
7
1
8
5
9
2
38
SVENSKA
VHF NX2000
15 Garanti
39
VHF NX2000
SVENSKA
40
SVENSKA
VHF NX2000
16 Declaration of Conformity
41
VHF NX2000
SVENSKA
42
SVENSKA
VHF NX2000
43
SVENSKA
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 - 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 – 506 939 01
www.nexusmarine.se
44
Utgåva 1
VHF NX2000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising