Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX2 Autopilot

Garmin Nexus NX2 Autopilot
Autopilot
- Instrument -
Installationsmanual
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
AUTOPILOT
1
AUTOPILOT
Denna manual är avsedd för NX2 Autopilot instrument version 2.01 – 2.11
Utgå va: Mars 2007
2
AUTOPILOT
1
Introduktion ................................................................................8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.5
1.6
2
Första start................................................................................13
2.1
2.2
3
Välkommen ombord!...................................................................................... 8
Användning.................................................................................................... 8
Användarprinciper.......................................................................................... 8
Komponenter i Autopilotsystemet .................................................................. 9
Autopilot instrument ................................................................................... 9
Servoenheten (A-1500 and A-1510) .......................................................... 9
Rodderlägesgivare..................................................................................... 9
Kompassgivare.......................................................................................... 9
Pumpenheten .......................................................................................... 10
Linjär Drivenhet ....................................................................................... 10
Integrerad Linjärdrivenhet........................................................................ 11
Solenoidventil drivning............................................................................. 11
Registrering av denna produkt ..................................................................... 11
Om denna manual ....................................................................................... 11
Initiering av instrumentet.............................................................................. 13
Ominitiering av instrumentet ........................................................................ 13
Användning...............................................................................15
3.1
Instrumentet................................................................................................. 15
3.1.1
Instrumentets display............................................................................... 15
3.1.2
Instrumentets funktioner .......................................................................... 15
3.1.3
Styrreferenser .......................................................................................... 16
3.2
Hur används tryckknapparna ....................................................................... 16
3.2.1
MODE...................................................................................................... 16
3.2.2
VÄNSTER................................................................................................ 16
3.2.3
HÖGER ................................................................................................... 16
3.2.4
SET ......................................................................................................... 17
3.2.5
OFF ......................................................................................................... 17
3.2.6
Radera/nollställ ........................................................................................ 17
3.2.7
Setupläge ................................................................................................ 18
3.2.8
Belysning ................................................................................................. 18
4
Funktion ....................................................................................19
4.1
Standby läge................................................................................................ 19
4.2
Autopilot läge ............................................................................................... 19
4.2.1
Aktivera Autopiloten................................................................................. 19
4.2.2
Stänga av autopiloten .............................................................................. 20
1.1.1
Aktivera Autopiloten med KOMPASS KURS som referens ..................... 20
4.2.3
Aktivera Autopiloten med WAYPOINT som referens ............................... 20
4.2.4
Aktivera Autopiloten med VINDVINKEL................................................... 21
4.2.5
Direktstyrning av rodret............................................................................ 22
1.1.2
HANDHAVANDE VID RISK FÖR KOLLISION ........................................ 23
5
Inställningar ..............................................................................24
5.1
Allmänt om inställnings funktioner och kalibreringar .................................... 24
5.1.1
Inställnings funktionerna .......................................................................... 24
5.1.2
Att komma in i inställningsläge ................................................................ 24
3
AUTOPILOT
5.1.3
Att ändrar i en inställnings funktion ..........................................................25
5.1.4
Hur man å tergå r till NORMAL VISNING.................................................25
5.1.5
Inställningsgrupper...................................................................................26
5.2
Belysning, [Lit OFF], [OFF] ..........................................................................27
5.3
Autopilot inställningar [P]..............................................................................27
5.3.1
P0, Return (å tergå )[RET] .......................................................................27
5.3.2
P1, Roder [RUD] ......................................................................................27
5.3.3
P2, Dämpning av kompasskursen [SEA] .................................................28
5.3.4
P3, Stöttning [CRD]..................................................................................28
5.3.5
P4, Dämpning av vindvinkel [WSE]..........................................................29
5.3.6
P5, Automatisk Trim Kalibrering [ATC] ....................................................29
5.3.7
P6, Adaptiv Kontroll [ADC] .......................................................................30
5.3.8
P7, Automatisk Pilot Kalibrering [APC].....................................................30
5.3.9
P8, Reduktion av roderhastighet [RRS] ...................................................30
5.3.10
P9, Rodervinkelgräns [LIM]..................................................................30
5.4
Alarm inställningar [A] ..................................................................................31
5.4.1
A0, Return (å tergå ) [RET] ......................................................................31
5.4.2
A1, Ur kurs [PCA].....................................................................................31
5.4.3
A2, Timer watch alarm [TMR] ..................................................................31
5.4.4
A3, Cross Track Error alarm [XTA] ..........................................................31
5.4.5
A4, Push-button beep [SET] ....................................................................32
5.5
Kompassgivar inställningar [C].....................................................................32
5.5.1
C0, Return [RET] .....................................................................................32
5.5.2
C1, Magnetic heading [MAG] ...................................................................32
5.5.3
C2, Local magnetic variation [VAR]..........................................................32
5.5.4
C3, Auto-deviation [Auto DEV].................................................................33
5.5.5
C4, Kontrollera auto-deviation [Auto CHK]...............................................34
5.5.6
C5, Nollställ auto-deviation [Auto CLR] ....................................................34
5.5.7
C6, Justera inriktningen [ADJ]..................................................................34
6
Underhå ll ................................................................................. 36
6.1
6.2
7
Underhå ll av instrumentet ...........................................................................36
Inspektion och underhå ll av drivenhet .........................................................36
Felsökning................................................................................ 37
7.1
Generellt.......................................................................................................37
7.2
Symptom - Orsak - Åtgärd............................................................................37
7.2.1
Felmeddelanden ......................................................................................39
8
Specifikation ............................................................................ 40
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
Teknisk specifikation ....................................................................................40
Nexus Nätvärk..............................................................................................40
Andra delar i NX2 serien ..............................................................................41
Förkortningar................................................................................................42
Garanti .........................................................................................................44
Installation................................................................................ 46
9.1
Installation allmänt .......................................................................................46
9.2
Installationsalternativ....................................................................................47
9.3
Autopilot instrument .....................................................................................47
9.3.1
Placering av instrumentet.........................................................................47
4
AUTOPILOT
9.3.2
9.3.3
9.4
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.6
9.7
9.8
1.2
9.9
9.10
2
Installation av instrument ......................................................................... 48
Anslutning av instrumentet till Servern..................................................... 50
Kabeldimensioner ........................................................................................ 50
Servoenheten .............................................................................................. 51
Placering av Servoenhet.......................................................................... 51
Montering av Servoenhet......................................................................... 51
Inkoppling av Servoenhet ........................................................................ 51
Säkerhetsbrytare ..................................................................................... 52
Omkopplare ............................................................................................. 53
Trimpotentiometrar .................................................................................. 53
NMEA anslutningar.................................................................................. 53
Roderlägesgivare......................................................................................... 53
Pumpset....................................................................................................... 54
Linjär drive ................................................................................................... 54
Integrerad linjärdrivenhet ............................................................................. 56
Solenoidventil / relä styrd pump/motor......................................................... 56
Andra tillbehör.............................................................................................. 56
Tester i hamn ............................................................................57
9.11
9.12
2.1
10
10.1
10.2
10.3
11
Förberedelser .............................................................................................. 57
Första start vid tester i hamn ....................................................................... 57
Så gör Du för att få bort luft ur systemet .................................................... 57
Sjötester ....................................................................................58
Förberedelser .............................................................................................. 58
Kalibrering av Kompass givaren .................................................................. 58
Automatisk autopilot kalibrering [APC]......................................................... 59
Finjusteringar ...........................................................................60
5
AUTOPILOT
Leveransförteckning
___________________________________________________________
Antal
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
5
5
Typ
Referens
NX2 Autopilot instrument
Instrumentskydd
Borrmall
Installations och användarmanual
Garantikort
Monteringsskruvar
Plastmuttrar
Täckkå pa för kabelanslutning
Silikonfett i tub
Buntband
Nexus databusskabel, 8 m
Kabelhylsor, 0,25 mm
Kabelhylsor, 0,75 mm
1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
8
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och å tersända detta till generalagenten.
Genom att å tersända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i vå
rt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
Garantivillkor, se 14.5.
Svenska
6
AUTOPILOT
7
AUTOPILOT
1
Introduktion
1.1
Välkommen ombord!
Tack för att du valt en Nexus Autopilot. I denna manual vill vi hjälpa dig att installera
och använda dina Nexus produkter. Vi är övertygade om att uppskatta all Autopilotens
funktioner. För att få ut så mycket som möjligt av produkten, ber vi dig att noggrant
läsa igenom denna manual innan du börjar installationen.
Lycka till och trevlig seglats!
1.2
Användning
Noggrannhet, tillförlitlighet och enkelhet är huvudegenskaperna för denna
microprocessorstyrda Autopilot. Vare sig syftet är att minska bränsleförbrukningen, öka
navigationsprecisionen eller helt enkelt en större glädje på sjön, är denna Autopilot ett
riktigt val. Tack vare en mycket stabil vätskedämpad fluxgate kompass som klarar stor
lutning är denna Autopilot lämplig för så väl motor- som segelbå tar. Möjligheten till
fininställningar, gör det möjligt att finjustera för varje bå t även då fabriksinställningar
tillsammans med automatisk kalibrering, tillå ter enkel installation.
Nexus Autopilot kan antingen användas fristå ende eller i ett Nexus Network. I Nexus
Network kan man få möjligheten att styra på GPS information samt på vindvinklar.
Nexus Autopilot Servoenhet A-1500 är konstruerad för motor och segelbå tar i
storleken 11m (35fot) till över 50m (160fot), beroende på vilken drivenhet som
används.. Hydrauliska drivenheter ger precis kontroll med lå g strömförbrukning. A1500 kan även anslutas till reläer eller solenoider, vilket medger styrning av mycket
stora bå tar. Hydrauliska linjärdrivenheter ger kraftig och precis kontroll och är
samtidigt mycket lätta att installera.
Nexus Autopilot Servoenhet A-1500 är konstruerad för motor och segelbå tar i
storleken 8m (26fot) till över 15m (50fot), beroende på vilken drivenhet som används..
Hydrauliska drivenheter ger precis kontroll med lå g strömförbrukning. A-1500 kan
även anslutas till reläer eller solenoider, vilket medger styrning av mycket stora bå tar.
Hydrauliska linjärdrivenheter ger kraftig och precis kontroll och är samtidigt mycket
lätta att installera.
1.3
Användarprinciper
Alla skillnader mellan önskad och styrd kurs jämförs tillsammans med hastigheten av
förändringen samt trender i förändringen*. Servoenheten ger kommandon till
linjärdrivenheter eller pumpset att flytta rodret så bå ten kommer tillbaks till önskad
kurs. Känsligheten för kursfel samt storleken på förändringarna, är justerbara för
användaren för att passa olika bå tars egenskaper.
* (PID kontroll, terminologi känd för tekniker som,
P = proportionaldel, I = integraldel samt D = deriverande del)
Fabriksinställningar och automatisk kalibrering ger en bas för att styra bå ten. För att
effektivisera styrningen må ste en del finjusteringar utföras efter det att den
automatiska kalibreringen är utförd.
8
AUTOPILOT
1.4
Komponenter i Autopilotsystemet
1.4.1
Autopilot instrument
Frå n NEXUS Autopilot instrumentet kontrollerar Du alla
funktioner så som aktivering och deaktivering av Autopiloten,
vilken styrreferens Du vill använda Dig av samt att Du även gör
de inställningar och kalibreringar som behövs för att Autopiloten
skall fungera tillfredsställande.
Instrumentet är vattentätt och kan monteras ovan eller under
däck.
Rekommendationen är dock att instrumentet monteras så nära
styrplatsen som möjligt.
Flera instrument kan kopplas in samtidigt och aktivering och
styrning av funktionerna kan då skötas frå n valfritt instrument.
1.4.2
Servoenheten (A-1500 and A-1510)
Till Servoenheten kopplas alla de enheter som skall ingå i
Autopilotsystemet.
Servoenheten är s.k. ”splash proof”. D.v.s. den tå l viss fukt men
bör givetvis placeras så torrt som möjligt.
Den tjänar som ”hjärnan” i systemet och innehå ller bl.a. en
kursdator och de komponenter som styr hydraul pumpen.
Servoenheten bör placeras så centralt som möjligt i systemet för
att minimera kabeldragningen
Den kraftfulla mikroprocesson i enheten baserar sin
styrinformation på signaler frå n antingen: en elektronisk
kompass, gyrokompass (endast A-1500), vindgivare eller en
GPS.
1.4.3
Rodderlägesgivare
Roderläges givaren ger Servoenheten (Autopiloten) information
om hur rodret stå r i förhå llande till hur det bör stå för att nå den
eftersökta kursen Autopiloten väntas hå lla.
Den förser alltså Autopiloten med, precis som enhetens namn
antyder, roderläges data.
Roderläges givaren skall monteras i närheten av hjärtstocken och
är fäst vid den roder arm - eller i kvadranten - som sitter på
hjärtstocken.
1.4.4
Kompassgivare
Ingen Autopilot styr bättre än de data referensenheten i systemet
kan ge d.v.s. må nga gå nger kompassgivarens egenskaper. Ju
stabilare givaren är desto bättre data få r piloten.
9
45° givare
AUTOPILOT
De egenskaper, med bl.a. vätskedämpad kapsel, SILVA NX2
kompassgivare har gör att den klarar av att skicka tillförlitlig
information till Autopiloten även vid höga hastigheter och grov
sjö. Tack vare att NEXUS kompassgivare klarar av
lutningsvinklar upp till 45° gör att Autopiloten fungerar utmärkt på
segelbå tar även vid de svå rare förhå llandena.
Kompassgivaren skall monteras på ett vertikalt skott som gå r
tvärs bå tens lå ngskeppsriktning.
Den skall även monteras så lå gt som möjligt i förhå llande till bå
tens rörelsecentrum för att få maximal stabilitet.
Vill man använda kompassgivare med artikelnummer 21731,
d.v.s. den kompassgivaren som har begränsad lutningsvinkel upp
till 35º så må ste den placeras horisontellt. Detta innebär att man
behöver ett fäste om man vill montera givaren på ett skott. Det
fästet finns som tillbehör och har art.nr: 21735-2.
Placeringen för denna givare är densamma som för den givare
som kan luta 45º.
Vill man använda NEXUS kompassgivare för att samtidigt förse
andra enheter så som radar, plottrar och/eller Compass Data
instrument med information så gå r det alldeles utmärkt under
förutsättning att givaren är kopplad mot en NEXUS Server,
NEXUS Servo eller ett NEXUS Compass Data instrument.
1.4.5
Pumpenheten
Olika typer av hydrauliska pumpenheter kan användas i SILVA
NEXUS Autopilot system.
Pumpen arbetar enbart när den skall ge den linjära drivenheten
information om korrigering av kurs.
När bå ten är på den förväntade kursen arbetar så ledes inte
pumpen vilket också innebär att den inte drar nå gon ström.
1.4.6
Linjär Drivenhet
För att bå ten skall kunna ändra kurs baserat på den data som
Servoenheten skickar ut till pumpen så behöver pumpen nå got
att på verka rodret med.
I hydrauliska styrsystem finns det troligen redan en linjär
drivenhet som är monterad på en arm, s.k. tiller arm, som sitter
på hjärtstocken.
Vid en kursändring/korrigering på verkas rodret av att kolven i
drivenheten trycker denna arm antingen å t styrbord eller babord.
10
Pump med
solenoid och
i
AUTOPILOT
Om det är en mekanisk styrning må ste systemet kompletteras
med en linjär drivenhet.
Drivenheten monteras antingen på roderkvadranten eller på en
liknande arm som används vid hydrauliska styrningar.
Den linjära drivenheten ger en snygg installation eftersom endast
instrumentet kommer att synas ovanför däck, till skillnad frå n
rattmonterade Autopiloter. Kraftöverföringen till rodret är större
vid användning av linjära drivenheter än vid rattmonterade
Autopiloter.
Skulle dessutom den mekaniska styrningen gå sönder, kan den
linjära drivenheten fungera som hydraulisk styrning.
1.4.7
Integrerad Linjärdrivenhet.
Om Du har en integrerad linjärdrivenhet, HP-40, så finns bestå r den av bå de
pumpenhet och linjär drivenhet ihopbyggd till en enhet. HP-40 är dessutom utrustad
med an frikopplingssolenoid för att man skall kunna styra bå ten manuellt.
1.4.8
Solenoidventil drivning
På större bå tar kan Solenoid eller relä drivning användas. Då styr Servoenheten
vilken av två solenoider/reläer som skall aktiveras (å t vilket hå ll rodret skall styras).
1.5
Registrering av denna produkt
Vänligen ta dig tid att fylla i garantikortet och returnera det till den nationella
distributören.
Genom att göra detta kan vi snabbare och bättre hjälpa dig i händelse av att du få r
problem med nå gra av vå ra produkter.
1.6
Om denna manual
•
Varje gå ng det refereras till en knapptryckning i denna manual, kommer namnet att
stå i fet text med stora bokstäver, exempelvis UPP.
•
Om det inte stå r nå got annat gäller korta tryck på knapparna.
•
Varje gå ng en funktion omnämns i texten skrivs den mellan klamrar och i samma
format som på displayen. Exempelvis [HDG]
•
Alla funktioner som följs av texten tillval, är inte tillgängliga på ett fabriksinställt
instrument. Se kalibreringskapitlet för att få tillgå ng till dessa funktioner.
OBS!
Vi har lagt ner mycket möda på att få denna manual korrekt och fullständig. Emellertid
utvecklar vi ständigt vå ra produkter, vilket kan leda till att en del information kan avvika
11
AUTOPILOT
frå n produktens funktion. Om du behöver ytterligare information, kontakta din å
terförsäljare.
12
AUTOPILOT
2
Första start
2.1
Initiering av instrumentet
Vid spänningstillslag utför instrumentet en självtest. Först sker en
presentation av samtliga presentationselement, därefter
presenteras programvaruversionen och slutligen identitetsnumret
(ID nummer) i nätverket.
Vid första spänningspå slaget, efter installationen, uppmanas du att
trycka på SET [PrESkey] för att tilldela instrumentet ett ID
nummer.
För att initiera övriga instrumentet skall du trycka på SET på vart
och ett av instrumenten - ett å t gå ngen.
Anm.: Vänta alltid på att texten
”Init OK”
presenteras, innan du trycker på
SET på nästa instrument!
Servern tilldelar automatiskt den första enheten ID numret 16,
sedan 17 osv. Ordningen i vilken instrumenten tilldelas ID nummer
är densamma som den ordning som du trycker SET på respektive
instrument.
Detta exempel visar att instrumentets versionsnummer är 2.0 och
dess ID nummer är 16.
2.2
Ominitiering av instrumentet
Om två instrument av nå gon anledning har samma ID nummer,
kan det förorsaka störningar och förhindra
informationsöverföringen på databussen.
För att ominitiera instrumentet skall du trycka CLR under
uppstartfasen, dvs. när instrumentet visar versions- och ID
nummer.
Självtesten å terstartas på samtliga instrument. Du blir uppmanad
att trycka på SET på alla instrument på samma sätt som
beskrivits ovan.
13
AUTOPILOT
Anm.: Om du ej lyckas med ominitieringen skall du koppla bort
alla instrument som har samma ID nummer utom ett. Repetera
därefter proceduren ovan.
14
AUTOPILOT
3
Användning
3.1
Instrumentet
Kompasskurs
Sidpil
Funktion
Autopilot på
Önskad
kurs/vinkel
OFF
VÄNSTER
Funktions text
SET
HÖGER
MODE
3.1.1
Instrumentets display
Displayen bestå r av två rader; den övre där siffrorna är 24 mm höga.
Denna del visar alltid den kurs som Du styr.
Den visar även om Du är i kalibrerings funktionen, [CAL] samt vilket kalibrerings
nummer som Du är i.
I den nedre delen är siffrorna 13 mm höga.
Denna rad visar vilket referens värde och vilken typ av referens som är satt att styra
på .
I kalibreringsläget visar den vilken typ av kalibrering det specifika kalibrerings numret
har.
3.1.2
Instrumentets funktioner
Frå n Autopilot instrumentet kan Du välja fyra funktioner:
Standby mode
Autopilot mode
Set Up mode
: I detta läge fungerar instrumentet som ett kompass instrument
och visar enbart aktuell kurs.
: I detta läge fungerar instrumentet som kontrollenhet för
Autopiloten.
: I detta läge kan Du göra inställningar och kalibrera
givare i NEXUS Nätverk.
15
AUTOPILOT
Edit mode
: I detta läge kan Du ändra på de befintliga inställningarna.
3.1.3
Styrreferenser
Ovanför den övre raden med siffror (aktuell kurs) finns det angivet
fyra typer av styrreferenser:
COMPASS, NAV (Navigation), WIND, och PWR ST(Power
Steering).
En pil kommer att visa vilken typ av styrreferens som är vald när
Autopiloten är aktiverad.
Dessa referenser är förklarade mer ingå ende längre in i manualen.
3.2
Hur används tryckknapparna
3.2.1
MODE
Ett tryck på MODE, förflyttar dig till nästa sida till höger, vilket även
indikeras av att pilen högst upp flyttas ett steg till höger
I inställningsläget, flyttar MODE den aktiva (blinkande) siffran ett
steg till höger.
MODE flyttar aktiv siffra cirkulärt så att du kommer tillbaks till start
när ett var är avverkat.
3.2.2
VÄNSTER
Knappen med en triangel pekandes mot vänster kommer i
fortsättningen att kallas för VÄNSTER. De gå nger Du skall trycka
på knappen VÄNSTER så kommer det att stå [VÄNSTER].
VÄNSTER används till följande:
I Autopilot läge
I Setup läge
Ett kort tryck på VÄNSTER ändrar kursen 1° å
t babord.
Ett lå ngt tryck på VÄNSTER ändrar kursen
10° å t babord.
För att gå ett steg tillbaka till föregå ende
inställnings funktion.
I Ändringsläge
inställningen med 1 steg.
För att minska värdet på den tidigare
3.2.3
HÖGER
Knappen med en triangel pekandes mot höger kommer i
fortsättningen att kallas för HÖGER.
De gå nger Du skall trycka på knappen HÖGER så kommer det
att stå [HÖGER].
HÖGER används till följande:
I Autopilot läge
Ett kort tryck på HÖGER ändrar kursen 1° å t
styrbord.
Ett lå ngt tryck på HÖGER ändrar kursen 10°
å t styrbord.
16
AUTOPILOT
I Setup läge
funktion.
För att gå ett steg framå t till nästa inställnings
I Ändringsläge
3.2.4
För att minska värdet på den tidigare
inställningen med 1 steg.
SET
Knappen med en nyckel kommer i fortsättningen att kallas för SET.
De gå nger Du skall trycka på knappen SET så kommer det att stå
[SET].
SET används till följande:
I Autopilot läge Ett kort tryck på SET aktiverar Autopiloten.
När Autopiloten är aktiv visas en symol med
AUTO i displayen.
Ytterligare ett tryck på SET stänger av
Autopiloten.
När autopiloten inte är aktiv visas en symbol med
OFF i displayen.
I Setup läge
För att ”lå sa upp” ett värde man vill ändra på ,
eller bekräfta det värde man ändrat till. När man
lå ser upp (kort tryck) ett värde så börjar siffrorna
att blinka och man har kommit in i EDIT läget. I
detta läge kan man ändra det värde som finns,
genom att använda VÄNSTER, HÖGER och
MODE. För att bekräfta ändringen och den nya
inställningen trycker man kort på SET igen och
siffrorna skall sluta att blinka.
I Ändringsläge För att komma in i EDIT läge och gå ur EDIT
läget.
3.2.5
OFF
Ett tryck på OFF stänger av autopilotläget och instrumentet å tergå
r till att visa kompasskurs.
3.2.6
Radera/nollställ
Ett tryck på HÖGER och VÄNSTER samtidigt, raderar/nollställer
en siffra eller värde.
17
&
AUTOPILOT
3.2.7
Setupläge
För att komma in i Setupläge, tryck och hå ll MODE i mer än två
sekunder tills [Lit OFF] blinkar. För att flytta till nästa grupp, tryck
MODE igen.
För att tergå till normalläge, tryck SET när texten [RET] visas i
displayen
3.2.8
Belysning
Instrumentet är utrustat med röd/orange belysning för bå de display
och knappar. Belysningen kan väljas i tre nivå er.
För att komma in i belysningsläget, tryck och hå ll nere MODE i
mer än 2 sekunder. Texten [Lit OFF] blinkar på displayen, och
displayen belyses tillfälligt.
För att välja mellan de fyra lägena lå g [LOW], medel [MID], max
[MAX] och av [OFF], tryck HÖGER. För att lå sa önskad nivå ,
tryck SET.
Den valda belysningsnivå n kommer att sättas på alla instrument
som är kopplade till nätverket.
18
> 2sec
AUTOPILOT
4
Funktion
4.1
Standby läge
När man slå r till spänningen till Autopiloten startar den upp i
Standby läget.
Instrumentet kommer att visa den aktuella kompass kursen,
vilken alltid visas oberoende arbetsläge.
I den nedre raden få r man information om vilken vinkel rodret stå
r i.
Pilen som visar vilken styr referens som är aktuell kommer inte
att visas.
Den visas först när man trycker på [MODE] efter att Autopiloten
startas upp.
4.2
Autopilot läge
För att undvika stora kursförändringar direkt efter att Autopiloten
aktiverats bör bå ten läggas på en stabil kurs ca 5-10 sekunder
innan den aktiveras.
Autopiloten kan kompensera kurs förändringar upp till 90° samt
cross-track-errors upp till 2NM.
4.2.1
Aktivera Autopiloten
För att styra bå ten med hjälp av Autopiloten, gör enligt följande:
Välj med [MODE] vilken styrreferens Du vill använda Dig av;
COMPASS, NAV, WIND eller PWR ST.
Pilen direkt under COMPASS, NAV, WIND eller PWR ST visar
vilken referens som är aktuell.
När Du valt referens kan Du välja att aktivera Autopiloten. Detta
gör Du genom att trycka ett kort tryck på [SET] när den undre
raden med information blinkar.
När Autopiloten är aktiverad kommer en liten text, [AUTO] att
visas på dispalyen´s högra sida.
Rakt under denna text visas vilken typ av styrning (vilken
referens man valt) som är aktiv.
Ex. Om man väljer att styra på kompassen så placerar man
pilen med [MODE] under [COMPASS] och trycker ett kort tryck
på [SET]. Då kommer den kurs man valt att visas i den nedre
raden samt att det kommer att stå [HDG] (heading) till höger om
värdet.
NOTERA! Om man vill välja en styrreferens som inte finns
tillgänglig t.ex. [NAV], (d.v.s. att styra mot en
19
AUTOPILOT
waypoint) och ingen waypoint finns aktiv, så
kommer inte pilen att stanna under NAV.
4.2.2
Stänga av autopiloten
För att stänga av Autopiloten för att kunna styra med hjälp av
rorkulten, eller ratten, så trycker man ett kort tryck på OFF.
På samma ställe som [AUTO] var kommer nu texten [OFF] att
vara.
Om Du kör Autopiloten samtidigt som Du hå ller på att ändra
inställningar och vill slå av Auto piloten så trycker Du på OFF.
1.1.1
Aktivera Autopiloten med KOMPASS KURS som referens
Om man vill styra med kompass kurs som vald referens så trycker man på SET tills
det att pilen pekar på [COMPASS]. Samtidigt skall [HDG] blinka i displayen längst ner
till höger.
Den aktuella kursen Du styr kommer att visas med stora siffror i den övre raden.
Det är detta värde som kommer att vara den kurs som Autopiloten kommer att relatera
till när den skall justera kursen när Autopiloten aktiveras.
För att aktivera Autopiloten när bå ten ligger på den önskade kursen, tryck ett
kort tryck på SET när [HDG] blinkar.
Om Du vill ändra Din kurs så trycker Du:
4.2.3
•
•
Babord 1°
Babord 10°
=> Kort tryck VÄNSTER
=> Lå ngt tryck VÄNSTER
•
•
Styrbord 1°
Styrbord 10°
=> Kort tryck HÖGER
=> Lå ngt tryck [PIL HÖGER
Aktivera Autopiloten med WAYPOINT som referens
Om man vill styra med en waypoint som referens så må ste man ha en navigator
inkopplad till Autopiloten.
För att styra mot en waypoint så trycker man på MODE tills det att pilen pekar på
[NAV]. Samtidigt skall det blinka [NAV] i displayen längst ner till höger.
NOTERA!
Innan Du aktiverar Autopiloten i detta läge, se till att bå ten ligger på
ungefär samma kurs som bäringen till den waypoint Du vill styra till.
Se också till att Du har ett så litet cross track error (XTE) som möjligt. När
autopiloten aktiveras i waypoint läge styr den först in på ideallinjen
(XTE=0) innan den börjar styra mot önskad waypoint.
20
AUTOPILOT
För att aktivera Autopiloten, tryck ett kort tryck på SET när [NAV] blinkar.
Det värde som visas till vänster om [NAV] är bäring till waypoint
eller cross track error, bäringen är den bäring som Autopiloten
relaterar till när den skall korrigera kursen.
För att skifta information (mellan cross track error och bäring till
waypoint), tryck VÄNSTER och HÖGER samtidigt.
Den aktuella kursen Du styr kommer fortfarande att visas med
stora siffror i den övre raden.
XTE till styrbord
XTE till babord
VARNING
I navigationsläge kommer autopiloten automatiskt att styra mot en ny waypoint i en
rutt om man har valt att byta till nästa waypoint automatiskt. Det är skepparens ansvar
att se till att det inte är bå tar eller andra hinder i vägen när navigatorn skall byta till
nästa ben i rutten.
Vå ra rekommendationer är att man inte använder automatisk waypointbyte i
samband med autopilotanvändning.
4.2.4
Aktivera Autopiloten med VINDVINKEL
Om man vill styra med en vindgivare som referens så må ste Autopiloten Styrbord
vara kopplad till NEXUS nätverk, vilket skall ha en vindgivare inkopplad.
NOTERA!
Den relativa vindhastigheten må ste vara högre än
3 knop (ca1.5 m/s).
Om den relativa vindhastigheten är lägre än 1.5
m/s kommer Autopiloten att styra på den aktuella
kompass kursen.
Innan Du aktiverar styrning på den relativa vinden bör Du optimera
Ditt segeltrim.
För att styra på den relativa vinden, tryck på MODE tills det att
pilen pekar på [WIND].
Samtidigt kommer [AWA] (Apprent Wind Angle) att visas i det
nedre högra hörnet.
För att aktivera Autopiloten, tryck ett kort tryck på SET när
[AWA] blinkar.
Den aktuella kursen Du styr kommer fortfarande att visas med
stora siffror i den övre raden.
21
Babord
AUTOPILOT
Det värde som visas till vänster om [AWA] är den relativa
vindvinkeln, och är det vinkelvärde som Autopiloten relaterar till
när den skall korrigera kursen.
Symbolen efter vindvinkeln visar frå n vilket hå ll vinden kommer in
mot bå ten, babord eller styrbord.
Om Du vill ändra Ditt referens värde så trycker Du:
•
•
Babord 1°
Babord 10°
=> Kort tryck VÄNSTER
=> Lå ngt tryck VÄNSTER
•
•
Styrbord 1°
Styrbord 10°
=> Kort tryck HÖGER
=> Lå ngt tryck [PIL HÖGER
När man gör kurs korrigeringar på mer än 30° kan det ta ca 1 minut innan bå ten å
tergå r till en stadig kurs. Detta beror på att balansen i bå ten må ste detekteras av den
automatiska trim funktionen.
Om Du vill slå , tryck HÖGER och VÄNSTER samtidigt.
Bå ten kommer nu att slå över till den andra bogen och lägga sig
på en kurs som motsvarar samma relativa vindvinkel som tidigare
bog.
&
Automatiskt slag
Slag som medför vinkeländringar större än 80° rekommenderas
inte p.g.a. den stora risken för en ofrivillig gipp.
VARNING!
Ett tryck på HÖGER och VÄNSTER samtidigt
under undanvid kommer att medföra en gipp!
4.2.5
Direktstyrning av rodret
Aktivera Autopiloten och köra Autopiloten med DIREKTSTYRNING
Att styra bå ten med hjälp av DIREKTSTYRNING innebär att man kan med hjälp av
Autopiloten kan ändra sin kurs på samma sätt som när man styr med rorkulten, eller
ratten, genom att ändra rodervinkeln.
Den enda skillnaden är att man använder sig av ett instrument .
För att aktivera DIREKTSTYRNING, tryck på MODE så att pilen pekar på [PWR ST].
Samtidigt kommer [RAI] (Rudder Angle Indicator) att visas i det nedre högra hörnet.
För att aktivera Autopiloten, tryck ett kort tryck på SET när [RAI] blinkar.
Den aktuella kursen Du styr kommer fortfarande att visas med stora siffror i den övre
raden.
Det värde som visas till vänster om [RAI] är rodervinkeln i förhå llande till bå tens lå
ngskeppslinje,
22
AUTOPILOT
Symbolen efter vindvinkeln visar vilket hå ll rodret stå r å t, babord eller styrbord.
För att ändra kurs å t babord, tryck på VÄNSTER tills det att den önskade
rodervinkeln presenteras i displayen.
För att ändra kurs å t styrbord, tryck på HÖGER tills det att den önskade
rodervinkeln presenteras i displayen.
1.1.2
HANDHAVANDE VID RISK FÖR KOLLISION
- och å tergå ende till senaste aktiva styrfunktion
För att snabbt undvika en eventuell kollision, stäng av Autopiloten genom att:
•
Trycka ett kort tryck på SET! Och styr undan manuellt.
Om Du vill å tergå till den senaste styrfunktionen som var aktiv:
•
Tryck på MODE och SET samtidigt.
Denna funktion fungerar inte om:
•
•
Det gå tt längre än 10 min efter det att Autopiloten blivit
deaktiverad.
Man tryckt på SET längre än 2 sekunder.
23
AUTOPILOT
5
Inställningar
5.1
Allmänt om inställnings funktioner och kalibreringar
För att Din Autopilot (och Ditt NEXUS nätverk) skall fungera på ett korrekt sätt och för
att Du skall få ut så mycket som möjligt av Dina NEXUS produkter är det ytterst viktigt
att Du ställer in och kalibrerar Dina enheter så noggrant som möjligt.
Kalibreringsvärdena sparas i ett s.k. EEPROM vilket innebär att de värden Du ställt in
kommer att vara kvar när spänningen slå s ifrå n. Det innebär också att Du kan ändra
Dina inställningar ifall Du skulle behöva detta.
För att få en översikt över Ditt Nätverk rekommenderar vi att Du skriver ner de värden
Du ställer in.
5.1.1
Inställnings funktionerna
Dessa funktioner delas upp i 4 grupper:
•
•
•
•
[Lit OFF]
[P0] - [P9]
[A0] - [A4]
[C0] - [C6]
5.1.2
= Inställningsfunktioner för BELYSNING
= Inställnings funktioner för AUTOPILOTEN
= Inställnings funktioner för ALARM
= Inställnings funktioner för KOMPASS GIVAREN
Att komma in i inställningsläge
För att komma å t inställnings funktionerna, tryck på MODE i ca 2 sekunder.
Du kommer nu in i den del där man kan ställa LJUSET, [Lit OFF].
För att komma å t de andra tre inställnings funktionerna, tryck på MODE för att stega
Dig fram.
För att komma å t underfunktionerna inom varje inställningsgrupp, tryck
VÄNSTER eller HÖGER tills undergruppens nummer kommer fram i displayen.
Ex. Om Du skall gå till de inställningar som har med ALARM att göra och ställa in
alarm för Cross Track Error, gör enligt följande:
Tryck på MODE tills [Lit OFF] blinkar. Tryck två gå nger till på MODE för att stega Dig
fram till [A0]. Du har nu kommit till ALARM inställningarna.
I displayen kommer det nu att stå på den övre raden: CAL [A0], och på de undre
raden kommer det att stå : [RET] (RETURN), längst ner till höger.
När displayen visar [P0], [A0] och [C0] samt [RET] så stå r man i
inställningsfunktionens ”huvud” frå n vilken man kan gå tillbaka till normal visning.
För att ändra undergrupp (för att komma till [A3] som behandlar Cross Track Error
alarm), tryck VÄNSTER eller HÖGER tills att CAL [A3] visas i displayen.
24
AUTOPILOT
I den nedre delen av displayen kommer det att stå [XTA] (Cross Track Alarm) och till
vänster om [XTA] kommer det att stå [0.00] (värdet på XTA).
5.1.3
Att ändrar i en inställnings funktion
När man väl har kommit fram till den inställnings funktion man vill ändra på (i vå rt
exempel [A3]) så må ste man lå sa upp funktionen för att kunna göra en förändring i
den.
För att ”lå sa upp” Cross Track Error alarmet, tryck SET när [A3] visas i displayen.
I detta läge kommer den första siffran till vänster (entals siffran) i [0.00] att blinka.
För att ändra detta värde, tryck VÄNSTER eller HÖGER tills Du nå r det värde Du vill
ha. För att ändra decimal siffrorna [0.00], tryck MODE tills Du kommer till den decimal
Du vill ändra. Ändra värdet genom att trycka VÄNSTER eller HÖGER tills värdet är
uppnå tt. Vill man ändra entals värdet igen, trycker man MODE till entals siffran blinkar.
När man ställt in det värde man önskar må ste man bekräfta inställningen för att den
skall sparas och för att man skall kunna gå ut till normal visning.
För att bekräfta inställningen, tryck ett kort tryck på SET.
Nu skall ingen siffra blinka.
5.1.4
Hur man å tergå r till NORMAL VISNING
För att å tergå till normal visning må ste man gå till funktionens huvud (i vå rt fall CAL
[A0]).
För att komma dit, tryck på MODE tills CAL [A0] visas i dispalyen.
OBS!! Inga siffror få r blinka i displayen när detta görs. Om nå gon siffra blinkar,
tryck ett kort tryck på SET.
När displayen visar CAL [A0], tryck på SET för att å tergå till normal visning.
25
AUTOPILOT
5.1.5
Inställningsgrupper
Fr.o.m. punkt 5.2 t.o.m. punkt 5.5.7 kommer varje inställningsgrupp
att presenteras. Varje grupp kommer att beskrivas samt att de olika
alternativen och resultatet av alternativen kommer att förklaras.
Varje inställning kommer att få behå lla sitt engelska namn för att
lätt kunna komma ihå g funktionen genom dess förkortning, ex.
[RUD] = RUDder
I rubriken kommer det att finnas information om 4 saker:
E.x. 5.3.2
P1, RUDDER [RUD], [3]:
•
•
•
P1
RUDDER
[RUD]
hörnet i
•
[3]
fabriken
= Vilken nummer underfunktionen har
= Vilken typ av inställningsfunktion
= Vad det kommer att stå i det nedre högra
displayen för denna funktion
= Vilken grundinställning funktionen har frå n
All inställning och kalibrering sparas centralt för Autopiloten, vilket
innebär att inställningarna och kalibreringarna kan göras frå n vilket
instrument som helst.
NOTERA! APC inställningen kommer automatisk att sätta värden
på 5 inställningar:
Förkortn.
•
•
Engelsk betydelse.
Vad inställningen på verkar.
•
[RUD]
= RUDer
[SEA]
= Damping of compass
Kompassgivaren
[CRD]
= Counter RuDder
= Roderläges vinkeln
= Dämpning av
•
att vara
[ATC]
= Automatic Trim Calibration
•
[RRS]
= Rudder Reduction Speed
= Hur snabb giren för kurs
korrigeringen kommer
= Hur snabbt Autopiloten skall
korrigera avviken kurs
= Kontrollerar flödet i pumpen
De ovan nämnda värdena sätts med hänsyn till hur Din bå t rör sig
i vattnet.
D.v.s. om den är kursstabil eller om den må ste korrigeras hela
tiden för att hå lla samma kurs.
Notera! Alla inställningar kan göras under gå ng och med autopiloten aktiverad.
Observera alltid bå tens kurs och var alltid beredd att stänga av autopiloten om hinder
uppstå r. Autopiloten kan alltid stängas av med ett lå ngt tryck på SET även när men
är inne i inställningsläge.
26
AUTOPILOT
5.2
Belysning, [Lit OFF], [OFF]
Displayen och de 4 knapparna kommer vid knapptryckning att
belysas.
Belysningen är röd och lyser ca 5 sekunder efter man tryckt på en
knapp.
Belysningen kan dock ställas att lysa konstant i tre valfria nivå er:
[LOW], [MID] och [MAX].
För att aktivera belysningen, tryck SET när [Lit OFF] visas i
displayen.
[Lit OFF] kommer att börja blinka, välj med VÄNSTER eller
HÖGER den nivå Du vill ha. Bekräfta med SET.
Om flera instrument finns inkopplade på nätverket kommer dessa
instrument att få samma ljus nivå som det Du aktiverar
belysningen på .
5.3
Autopilot inställningar [P]
5.3.1
P0, Return (å tergå )[RET]
När denna funktion visas i displayen kan man genom att trycka
SET för att komma tillbaka till normal visning.
5.3.2
P1, Roder [RUD]
På verkar hur stor rodervinkel som används.
Alternativa inställningar är: [0] = Minimum till [9] = Maximum
Denna inställning få r ett värde vid APC inställningen.
För att få så bra styrning som möjligt är det viktigt att denna
inställning är så korrekt som möjligt.
För högt värde på denna inställning gör att rodret kommer att få
ett överdrivet roderutslag vilket innebär att bå ten kommer att styra
kraftigt fram och tillbaka under den tid den Autopiloten försöker
hitta rätt kurs.
För lå gt värde innebär att det kommer att ta väldigt lå ng tid innan
bå ten kommer på rätt kurs.
Roder inställningen bör ställas så att man få r en god kontroll över
kursen utan att Autopiloten behöver jobba överdrivet mycket.
En hjälp att uppnå detta är att köra bå ten i den normala fart man
brukar ha. Gör en kurs förändring på ca 40° med hjälp av
VÄNSTER eller HÖGER.
När bå ten har kommit till den nya kursen bör den inte överstiga
den nya kursen med mer än 5°. Korrigera inställningen tills detta är
uppnå tt.
27
AUTOPILOT
5.3.3
P2, Dämpning av kompasskursen [SEA]
Denna inställning är en kombination av känsligheten och
dämpningen av kompassen.
Alternativa inställningar är: [0] = Minimum till [9] = Maximum
Denna inställning få r ett värde vid APC inställningen.
Vid lå g dämpning kommer kompassen att reagera snabbt på en
kursändring.
P.g.a. den acceleration givaren få tt vid kurs ändringen så kommer
dock värdet inte att stanna när den uppnå tt den kurs den kommit
till. Eftersom värdet, p.g.a. den lå ga dämpningen, kommer att
överstiga det värde den bör ha kommer Autopiloten att göra en
korrigering för detta.
Detta innebär att Autopiloten kommer att jobba oerhört mycket för
att kunna komma till rätt kurs.
Om man ställer värdet på dämpningen nå got högre innebär detta
att Autopiloten inte kommer att reagera lika snabbt som tidigare,
men eftersom dämpningen är högre kommer värdet på kursen
p.g.a. accelerationen inte att överstiga den eftersöka kursen allt för
mycket.
Autopiloten kommer då att jobba nå got lugnare för att komma till
korrekt kurs.
Detta innebär att den lägsta dämpningen endast bör användas vid
lugna förhå llanden och obefintlig sjöhävning.
Generellt sätt bör små bå tar och snabba bå tar använda sig av
högre värden.
Större och stabilare bå tar kan använda sig av lägre värden.
Den inställning man få r frå n APC:n bör fungera för de flesta bå tar
under må ttliga förhå llanden.
5.3.4
P3, Stöttning [CRD]
Denna inställning styr hur må nga grader per sekund Autopiloten
skall styra för att göra en kurskorrigering till den eftersökta kursen.
Man kan även säga att inställningen styr hur snabbt Autopiloten
skall dra ner på rodervinkeln efter på börjad kursändring för att
räta upp bå ten mot den eftersökta kursen
Alternativa inställningar är: [0] = Minimum till [9] = Maximum
Denna inställning få r ett värde vid APC inställningen.
Ett för lå gt värde kommer innebära att Autopiloten kan att
överstyra den eftersökta kursen. Detta är vanligt vid stora
kursförändringar för tunga och svå rstyrda bå tar.
28
AUTOPILOT
För högt värde innebär att det kan ta en oerhörd tid innan den
eftersökta kursen uppnå s.
För att optimera CRD sätt värdet på minimum, [0]. Gör
kursändringar om 40° och ändra inställningen i steg om ett (1) tills
bå ten gör överstegringar på högst 1° till 2°.
Kom ihå g att luft i systemet kommer att på verka systemets
prestanda.
5.3.5
P4, Dämpning av vindvinkel [WSE]
Denna inställning styr hur snabbt Autopiloten skall reagera på de
vindskift som sker, beroende på bå tens rörelser i sjön, vindskift
och förändringar i vindhastigheten.
Alternativa inställningar är: [0] = Minimum till [9] = Maximum
Denna inställning gör man manuellt.
Ju mer sjö och orligare förhå llanden som rå der desto högra värde
skall ställas.
5.3.6
P5, Automatisk Trim Kalibrering [ATC]
Denna inställning gör att Autopiloten kan ställas in för att lära sig
vilken avvikelse rodervinkeln kommer att ha frå n 0° för att kunna
upprätthå lla den eftersökta kursen.
Alternativa inställningar är: [0] = Minimum till [9] = Maximum
Denna inställning få r ett värde vid APC inställningen.
[ATC] inställningen är egentligen inte viktig, men principen är
följande:
När Autopiloten nå tt den kurs man satt den att hå lla (i
[COMPASS] -läge) så kommer den vid lugnt vatten inte att på
verka rodret vidare mycket, d.v.s. rodervinkeln kommer att vara 0°.
Om bå ten av nå gon anledning drar å t nå got hå ll, t.ex. om den är
lovgirig eller om man har en bå t som har två propellrar och enbart
den ena fungerar, så kommer man att behöva hå lla emot med
rorkulten eller ratten för att fortfarande hå lla rak kurs. Man kommer
alltså att öka rodervinkeln konstant ett visst antal grader för att
upprätt hå lla den eftersökta kursen.
Autopiloten vill hela tiden eftersträva att hå lla rodret i 0°, men
eftersom den hela tiden skulle behöva kompensera för t.ex.
lovgirigheten och samtidigt vilja å tergå till att hå lla rodret rakt så
kommer den alltså att jobba oerhört mycket.
Med [ATC] inställningen ställer man alltså ett värde på hur mycket
kompenseringen skall vara i förhå llande till 0°. Detta gör att
29
AUTOPILOT
Autopiloten kommer att acceptera att rodret kan stå i en viss vinkel
och samtidigt hå lla kursen rakt.
5.3.7
P6, Adaptiv Kontroll [ADC]
Denna funktion används inte för närvarande.
Den är till för kommande funktioner.
5.3.8
P7, Automatisk Pilot Kalibrering [APC]
Detta är den viktigaste kalibreringen man må ste göra innan
Autopiloten gå r att använda
Denna kalibrering kontrollerar systemet t.ex. hur roderlägesgivaren
sitter i förhå llande till drivenheten.
Den kontrollerar även hur bå ten reagerar i vattnet, om den är
kursstabil, om den är lovgirig etc.
För att utföra en APC, se sidan 33.
5.3.9
P8, Reduktion av roderhastighet [RRS]
Denna inställning styr med vilken hastighet pumpen på verkar
drivenheten d.v.s. kolven.
Alternativa inställningar är: [0] = Minimum till [9] = Maximum, där
minimum är minsta reduktion av hastigheten dvs. högsta fart på
rodret.
Denna inställning få r ett värde vid APC inställningen.
[RRS] inställningen kommer att sättas till [5] när APC:n är gjord.
Det finns sedan möjlighet att öka eller minska hastigheten.
5.3.10 P9, Rodervinkelgräns [LIM]
Denna inställning styr vilken maximal vinkel rodret skall kunna
uppnå .
Alternativa inställningar är: [00° - 99°].
Om [LIM] är satt till [00°] är detta detsamma som avstängd [OFF].
NOTERA!
[LIM] må ste vara satt till [00°] under installationen
och genomförandet av
APC:n.
Exempel: Om man sätter [LIM] till 45° så kan rodervinkeln inte
uppgå till mer än 45° på varken styrbord eller babord sidan.
Kontrollera rodervinklarna genom att styra med max rodervinkel å t
styrbord och babord.
Läs av rodervinkeln på Autopilotinstrumentet. Om rodervinkeln är
större på den ena bogen, välj den minsta rodervinkeln och minska
denna med tre grader. Det värde Du få r fram skall ställas in i [LIM].
30
AUTOPILOT
5.4
Alarm inställningar [A]
För att stänga av ett alarm, tryck på nå gon knapp.
5.4.1
A0, Return (å tergå ) [RET]
När denna funktion visas i displayen kan man genom att trycka
SET för att komma tillbaka till normal visning.
5.4.2
A1, Ur kurs [PCA]
Detta alarm ljuder när bå ten avviker frå n sin medel kurs.
Alternativa inställningar är: [00° - 99°].
Om [PCA] är satt till [00°] är detta detsamma som [OFF].
När bå ten gå r framå t kommer den hela tiden att göra kurs
ändringar/korrigeringar.
Frå n alla dessa kursändringar kan man räkna fram en medel kurs.
Om denna medel kurs överskrider det värde man satt i [PCA]
kommer larmet att ljuda.
5.4.3
A2, Timer watch alarm [TMR]
Detta alarm ljuder var femte minut.
Alternativa inställningar är: [ON] och [OFF].
Detta larm är till för att göra rorsmannen uppmärksam.
När larmet är aktivt och ljuder må ste man bekräfta detta vilket man
gör genom att trycka på en knapp. När detta är gjort kommer
larmet att ljuda igen om 5 minuter, om man inte sätter larmet till
[OFF].
Om man inte bekräftar larmet inom 1 minut kommer det externa
larm som man kan koppla till Servern att ljuda för att göra resten av
besättningen uppmärksam.
5.4.4
A3, Cross Track Error alarm [XTA]
Detta alarm aktiveras när bå ten avviker frå n det satta värdet på
XTE.
Alternativa inställningar är: [0.00] - [9.99].
Denna funktion är enbart möjlig när Autopiloten är ihopkopplad
med NEXUS Nätverk och en navigator finns kopplad till nätverket.
Cross Track Error är det avstå nd i Nm mätt 90° frå n den ideala
linjen mellan startpunkten och den waypoint man är på väg till. Om
det avstå nd man satt i [XTE] överskrids, ljuder larmet.
31
AUTOPILOT
5.4.5
A4, Push-button beep [SET]
Med denna inställning ställer man om det skall ”pipa” när man
trycker på knapparna.
Alternativa inställningar är: [ON] och [OFF].
5.5
Kompassgivar inställningar [C]
I denna grupp av inställningar kan man bl.a. göra autodeviation
(Auto-deviation), kontrollera auto-deviation (Auto-deviation-check)
och radera befintliga deviations värden (Auto-deviation-clear).
De ovanstå ende inställningarna kan dock endast göras om det är
en NEXUS kompass givare inkopplad till systemet.
NOTERA!
Om Du placerar nå got magnetisk föremå l vid
kompass givaren må ste Du
tänka på att göra
en ny autodeviation p.g.a. att det nya föremå let
kommer att
på verka kompassen.
Tänk även på att inte ha nå got magnetisk i
närheten av kompassen som är flyttbart under
själva autodevieringen.
5.5.1
C0, Return [RET]
När denna funktion visas i displayen kan man genom att trycka
SET för att komma tillbaka till normal visning.
5.5.2
C1, Magnetic heading [MAG]
Denna inställning styr vilken typ av kurs som Autopiloten skall
basera sin korrigering på samt vilken typ av kurs som kommer att
presenteras i instrumentet.
Alternativa inställningar är: [ON] och [OFF].
[ON]
[OFF]
= Alla kurser kommer att bli magnetiska, d.v.s. de
kommer att
på verkas av vilken inställning man har i C2, [VAR].
= Alla kurser kommer att bli sanna d.v.s att de kommer
att beräknas
med avseende på geografiska nord.
5.5.3
C2, Local magnetic variation [VAR]
I denna inställning ställer man ett värde på hur stor den lokala
missvisningen är.
Denna inställning på verkar presentationen i C1, [MAG] om C1 =
ON
Alternativa inställningar är: [+/- 0.00° - 99.9°]
För ostlig missvisning använd ”underline” (_)--tecken.
32
AUTOPILOT
För västlig missvisning använd minus (-) -tecken.
Den lokala missviningen finns angiven i sjökorten.
5.5.4
C3, Auto-deviation [Auto DEV]
Denna inställning används för att autodeviera, korrigera för
magnetiska störningar i bå ten, Din fluxgatekompass.
NOTERA!
Detta kan endast göras om det finns en NEXUS
kompass kopplad till
systemet.
Autodevieringen bör göras under lugna förhå llanden för att
kompassen inte skall på verkas av sjöhävningen. Principen för
autodevieringen är att man kör ett varv i en cirkel för att
kompassen skall ”känna” av den magnetiska störningen på alla
kurser. Cirkeln bör vara på minst 400° d.v.s. nå got mer en ett helt
varv. Hastigheten bör inte vara allt för hög för att givaren inte skall
på verkas av den centripetalkraft som uppstå r.
Välj funktionen [Auto DEV]. När Du på börjar Din sväng, tryck på
SET.
När cirkeln är sluten efter 1 ¼ varv, tryck på SET igen.
Om autodevieringen gå tt igenom kommer texten [Auto DEV] att
visas igen.
Vid eventuella fel kan följande fel meddelanden visas:
[ERR 15]
[ERR 16]
[ERR 17]
= Kontrollera att ingen annan autopilot funktion
varit inkopplad under
devieringen.
= Autodeviation är inte möjlig p.g.a. att en NMEA
kompass varit inkopplad.
= Cirkeln på 1 ¼ varv var inte korrekt genomförd
eller den magnetiska
störningen är för stor, vilket innebär att man må
ste flytta givaren.
Du kan alltid avbryta autodeviationen genom att trycka VÄNSTER
och HÖGER samtidigt.
För att kontrollera autodeviationen, gör en autdeviation kontroll
genom [Auto CHK]. Se 5.5.5.
33
AUTOPILOT
5.5.5
C4, Kontrollera auto-deviation [Auto CHK]
Med denna funktion kan man kontrollera om autodevieringen är
OK,
man gör en [Auto CHK ].
Denna görs på samma sätt som auto deviationen.
Resultatet av [Auto CHK] kommer att jämföras med [Auto DEV].
Om skillnaden mellan [Auto CHK] och [Auto DEV] är mindre än
1.5° kommer medelvärdet mellan de två devieringarna att lagras.
Välj funktionen [Auto CHK]. När Du på börjar Din sväng, tryck på
SET.
När cirkeln är sluten efter 1 ¼ varv, tryck på SET igen.
Om devieringen gå tt igenom kommer texten [Auto CHK] att visas
igen.
Om inte, kommer [ERR 17] eller [ERR 19] att visas, d.v.s.
skillnaden mellan [Auto CHK] och [Auto DEV] var för stor.
Gör en ny [Auto CHK]. Om Du fortfarande få r [ERR 19] gör en ny
[Auto DEV].
5.5.6
C5, Nollställ auto-deviation [Auto CLR]
För att radera de värden man få tt när man gjort en [Auto DEV], välj
C5 [Auto CLR] och tryck på SET.
5.5.7
C6, Justera inriktningen [ADJ]
Denna inställning används för att kompensera kompassgivarens
placering i lå ngskepps led. Alternativa inställningar är: [000°] [359°].
Kompass givaren skall monteras med pilen pekandes framå t på
ett skott som gå r tvärs bå tens lå ngskeppsriktning, för att
kompassen skall ge korrekta värden.
Inställningen gör det möjligt att montera kompassen i 180° motsatt
riktning, d.v.s. med pilen mot aktern istället för fören.
Inställningen gör det även möjligt att korrigera för det s.k. A-felet.
Innan man gör en justering av [ADJ] , må ste man se till att den
lokala magnetiska missvisningen är inställd i [VAR] = ON samt att
en autodeviering må ste vara gjord.
För att kontrollera om det finns nå got A-fel, kör bå ten på en tänkt
linje mellan två synliga objekt.
Den korrekta kursen Du skall ha få r Du frå n sjökortet.
34
AUTOPILOT
Om kursen enligt kortet är 330° och kompass instrumentet visar
335° innebär detta att A-felet är 5°. Det värde som läggs in i [ADJ]
kommer att bli 360° - 5° = 355°.
35
AUTOPILOT
6
Underhå ll
6.1
•
Underhå ll av instrumentet
Rengör instrumentet med mild två llösning och torka rent med en i rent vatten fuktad
trasa.
Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta.
Kontrollera alla anslutningar minst en gå ng per å r samt lägg på nytt silikonfett vid
behov.
Använd alltid instrumentets skyddskå pa då instrumentet ej används.
Instrumentet må r bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer.
•
•
•
•
6.2
Inspektion och underhå ll av drivenhet
Om inte autopiloten används så må nga timmar som anges nedan under en tremå
nadersperiod, skall inspektion ske var tredje må nad.
Varning!
Om man inte å tgärdar de fel som upptäcks enligt nedan kan man utsätta sig själv och
andra för fara.
Typ
Utrustning
Checka om
Åtgärd
Hydralik
Nivå n i
oljereservoaren
Oljans kondition
Korrekt nivå
Fyll
Mekanik
Missfärgning
Töm systemet och fyll
på ny olja
Hydraulrör/slangar
Skador, läckor och Byt ut
korrosion
Hydraulik
Skador, läckor och Byt ut
anslutningar
korrosion
Täta
Anslutningar
Läckage
Byt ut
Linjär drivenhet
korrosion
Byt ut eller repparera
Tiller arm
korrosion
Byt ut
Tiller bultar
Korrosion
Byt ut
Lösa
Dra å t
Svirvelbultar
på Korrosion
Byt ut
linjärdrivenheten
Lösa
Dra å t
36
Inspektionsfrekvens
200 tim
1000 tim
1000 tim
1000 tim
500 tim
1000 tim
2000 tim
2000 tim
2000 tim
500 tim
2000 tim
500 tim
AUTOPILOT
7
Felsökning
7.1
Generellt
Innan du kontaktar din leverantör bör du kontrollera punkterna i 13.2.1 samt anteckna
nedanstå ende uppgifter;
•
•
•
Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer.
Serverns versionsnummer
Respektive instruments ID-nummer på
nätverket (visas i samband med
spänningspå slag).
7.2
Symptom - Orsak - Åtgärd
I tabellen nedan är fel märkta med "*" mer sannolika att uppkomma under installation.
Symptom
Orsak
Åtgärd
Autopiloten stängs av
Autopiloten Startar inte
* För lå g spänning
* Ingen spänning.
* Fel polaritet.
*
Säkerhetsbrytaren är
bruten.
* Bränd säkring.
Säkringen i Servo enheten
är bränd.
Drivningen av pumpen är
trasig.
Kopplingen till tiller armen
är trasig
Lå
g
batterispänning.
Servot slå r automatiskt av
vid 10.5V (12 V batteri) och
21.5 V (24 V batteri).
För klena kablar
Då lig kontakt.
APC ej utförd.
Kontrollera spänning och anslutningar.
Kontrollera spänning och anslutningar.
Kontrollera kablarna
Slå av brytaren.
Autopiloten startar men
pumpen gå r ej
Pumpen gå r men rodret
rör sig inte
[Low Bat] blinkar på
displayen
När autopiloten är igå ng
gå r den ut i ändläget.
Kontrollera och byt säkringar.
Byt säkring. Om säkringen fortsätter att
gå , kontrollera att rodret inte är lå st.
Kontakta å terförsäljaren.
Kontrollera och å tgärda..
Ladda batteriet.
Byt kablar.
Kontrollera anslutningar och dra å t
Kör APC
Drivningen av pumpen är Kontakta å terförsäljaren
trasig.
Roderlägesgivaren är ej Kontrollera anslutningen.
korrekt installerad
Roderlägesgivarens kablar Kontrollera och byt ut kablarna.
är kortslutna.
37
AUTOPILOT
Autopilten styr slingrit på Störningar på kompassen
vissa kurser
Kontrollera att inga magnetiskt störande
föremå l ligger nära kompassen,
kontrollera devieringen med Auto Dev
Check.
Autopilten styr slingrit på Störningar på kompassen
Kontrollera att inga magnetiskt störande
alla kurser
föremå l ligger nära kompassen,
kontrollera devieringen med Auto Dev
Check.
Luft i systemet.
Lufta hydraulsystemet.
Glapp i styrsystemet
Repparera och dra å t lösa
anslutningar.
Lå ngsamma svängar tyder Öka inställningen [P1] [RUD
på att Rudder är för lå g.
Snabba svängar tyder på Minska inställningen [P1] [RUD]
att Rudder är för lå g.
Autopilten styr slingrit på Högt rodertryck.
Minska
roderfriktionen,
öka
alla kurser.
cylinderstorlek och pump.
Roderrörelserna
är Luft i systemet
Kontrollera anslutningar och lufta
oroliga.
systemet.
Roderlägesgivaren ger Roderlägesgivaren är trasig Byt ut roderslägesgivaren
orliga värden.
Kontrollera
då
liga Justera anslutningarna.
anslutningar.
Bå
ten
gör
stora Roderkontrollen är för hög. Minska roderkontrollen [P1] [RUD]
överslängar
vid
kursändringar.
Counter rudder satt för lå g. Öka Counter Rudder [P3] [CRD]
Bå ten hå ller inte Fel på uppriktningen av Justera
uppriktningen
av
önskad kurs.
kompassgivaren
kompassgivaren [C6] [ADJ] .
Fel kurs på kompassen
Kontrollera den magnetiska variationen
[C2] [VAR].
Hoppande värden
Kontrollera kompassdämpningen [P2]
[SEA].
38
AUTOPILOT
7.2.1
Felmeddelanden
Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet.
Nr.
01
02
03
04
05
06
08
09
16
Meddelande och orsak
watchdog timeout.
Felaktigt Nexus data.
Inget data mottaget på 10 sek.
EEPROM läsfel.
EEPROM skrivfel.
RAM minnesfel
Break reset.
EEPROM auto initiation, eller NMEA
sändningsfel. (enbart Nexus Server).
Formatfel ex. 17° 70' = max 60 min..
Ett fjärrkommando kunde inte utföras.
Ingen respons frå n Nexus navigator
master.
Waypoint ej definierad
Kommando kan ej utföras när NMEA
navigator används.
Kommando kan ej utföras när man är i
Autopilot läge.
Auto-deviering är ej möjlig.
17
Auto-deviering check falerade.
18
Auto-deviering är ej möjlig.
19
25
Auto-deviations fel.
Ingen kontakt med Servo enheten.
26
27
32
33
34
För hög spänning.
Extended object server upptagen eller
felaktig.
Rutt kommando fel. Waypointbankminnet
är fullt.
DGPS mode avslutat.
Generellt Autopilotfel
Autopilot kompass fel när Autopiloten
används fristå ende.
Kompassgivarfel.
Ingen vindinformation tillgänglig.
Autopilot kalibreringsfel.
35
Ingen Navigationsdata till Servoenheten
36
37
Ingen Navigationsdata till Nexussystemet
Autopilot nätverksominitialisering.
41
42
EEPROM läsfel.
Felaktigt givardata.
10
11
12
13
14
15
28
29
30
31
Åtgärd
Starta om systemet.
Kontrollera anslutningar och inställningar.
Kontrollera anslutningar.
Starta om systemet.
Starta om systemet.
Starta om systemet.
Starta om systemet.
Starta om systemet.
*
*
*
*
*
*
*
Ändra formatet
Kontrollera anslutningar och inställningar.
Kontrollera navigatorns inställningar och
anslutningar.
Skapa en Waypoint.
Använd en Nexus Navigator.
Är en Nexus kompass ansluten?
Kontrollera om det är stora störningar.
1¼ varv utfördes ej eller en störning har
tillförts kompassen.
Kompassen är upptagen med
autodeviering.
Felet är större än 1.5°.
Kontrollera anslutningar och inställningar
samt säkringar
Kontrollera spänningen.
Se till att endast ett instrument i Nexus
systemet är Master.
Radera ej önskade waypoints.
Kontrollera DGPS mottagaren.
Starta om systemet.
Kontrollera kompassgivarens anslutning
till Servoenheten.
Kontrollera anslutningarna vid servern
Kontrollera anslutningar och inställningar.
Kontrollera om det är luft i systemet eller
för höga vå gor när APC utförs..
Kontrollera NMEA anslutningar och
inställningar.
Kontrollera anslutningar och inställningar
K Kontrollera anslutningar och
kabeltjocklekar.
Starta om systemet.
Starta om systemet.
39
*
*
*
*
AUTOPILOT
8
Specifikation
8.1
Teknisk specifikation
Dimensioner:
Instrument kabel:
Autopilotinstrument: 113 x 113 x 23 mm.
8m
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet
batteripoler.
Strömförbrukning:
Autopilotinstrument: 0,08 W
Autopilotinstrument: 0,8 W
Temperatur områ de:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Autopilotinstrument:
Autopilotinstrument:
är
skyddat
mot
260 gram
Vattentät
CE godkännande
Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.
8.2
Nexus Nätvärk
Introduktion:
Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta må nga instrument.
Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den
höga störokänsligheten medger användande av mycket lå nga kablar (upp till 1200
m).Data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med
en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb
datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund.
Användare av Nätverket:
Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller
avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför må ste specifikationerna
följas för att skydda tillverkarens å taganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet.
För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr. 21248) ett mycket bra hjälpmedel för
att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det gå r även att lägga in
Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus
Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS232)
40
förväxli
AUTOPILOT
8.3
Andra delar i NX2 serien
Nedan finner du en förteckning över andra instrument och givare i NX2 serien.
22118-3
22118-2
22118-1
22118-4
22118-5
22118-6
NX2 Kompletta instrument med givare
Multi Control instrument och Server, 8m kabel
Multi Control och Server med Logg och ekolodsgivare, 8m kabel
Speed logg med loggivare, 8m kabel
Wind Data, med vindgivare, 25m kabel.
Compass, med kompassgivare som klarar 35° krängning, 8 m kabel
GPS Navigator, med GPS Antenn, 10m kabel
22120-1
20700
19915-8
20721
20721-1
20860
21000
21735
20594
21721
69980
NX2/Nexus Givare
Server kompl med 3m spänningskabel
Logg/Temp,0 - 30 KTS, löstagbar, 8 m (26 ft) kabel
Djup, 0.8 - 150 m (2.6-490 ft), löstagbar, 3 + 8 m kabel
Vindgivare, 22 m ( 72 ft) kabel
Vindgivare i kolfiber, 1260mm lå ng, 380g, Ingen mastkabel.
Fluxgate Kompass, 8 m (26 ft) kabel
GPS Antenn, NX2/NMEA, fast, 10 m ( 33 ft) kabel (NMEA utgå ng)
Hå llare för GPS Antenn och 35° Kompassgivare.
Vindmastkabel 25m
MTC (Mast Twist Compensation) box, 8m kabel, för Wind Data instr.
MRC (Mast Rotation Sensor Compensation) box för Wind Data instr
22117-1
22117-3
22117-4
22117-5
22117-6
22117-7
NX2 Digitala Instruments (alla levereras med 0.4m kabel)
Speed log instrument
Multi Control instrument
Wind Data instrument
Compass instrument
GPS Navigator instrument
Autopilot instrument
NX2 Analog Instruments (Alla analoga instrument levereras med 0,4m kabel)
22115-01
NX2 Analog Vindvinkel
22115-02
NX2 Analog Steer Pilot
22115-03
NX2 Analog Speed Trim
22115-05
NX2 Analog Fart 0-16kts
22115-06
NX2 Analog Fart 0-50kts
22115-07
NX2 Analog Djup 0-200m
22115-08
NX2 Analog Djup 0-600ft
22115-09
NX2 Analog Rodervinkel
22115-10
NX2 Analog Kompass
22115-11
NX2 Analog GPS Fart 0-16kts
22115-12
NX2 Analog GPS Fart 0-50kts
22115-13
NX2 Analog GPS Kurs
21210
21218-1
20966
Nexus Remote Control Instrument
Remote Control Instrument (RCI), med Autopilotkontroll, 8m kabel, hå llare.
Extra hå llare till Remote Control instrument
Skarvkontakt 4-polig, vattentät för kabel – kabel anslutning
41
AUTOPILOT
8.4
CMG
CMP
COG
CTS
CU
d
D/R
DEFAULT
DEV
DMG
DEA
DPT
DRF
DST
DTW
E
EDIT
EMC
EN
F
F1-F9
FA
FREE
FT
GLL
GoTo
GPS
HDM
HDT
HM
HT
id
Init
Insert
Km
KT
KTS
L
LAT
LCD
LGD
LOG
LON
LOW
MAX
m/s
MEM
Mh
MID
MN
MOB
m
N
NAV
NM
NMEA
NXT
OCA
RET
Roll
S
Förkortningar
Course Made Good
CoMPass
Course over Ground
Course To Steer
Central Unit
differential
Dead Reckoning
Factory setting
DEViation
Distance Made Good
DEpth Alarm
DePTh
DRiFt, Speed of current
DiSTance
Distance To Waypoint
East
EDIT
Electro Magnetic Compatibility
European Norm
Farenheit
Figure of merit
Fathoms
FREE
FeeT
Geographic Latitude Longitude
Go To
Global Positioning System
HeaDing Magnetic
HeaDing True
Heading Magnetic
Heading True
Identity
Initialisation
Insert
Kilometer per hour
KnoTs
KnoTS
Local
LATitude
Liquid Crystal Display
Local Geodetic Datum
LOG
LONgitude
LOW
MAX
metres per sekond
MEMory
Miles per hour
MID
Magnetic North
Man Over Board
metre
North
NAVigate
Nautical Mile
National Marine
NeXT
Off Course Alarm
RETurn
Roll
South
Nyttokurs
Kompass
Kurs över grund
Kurs att styra
Centralenhet / Server
Differentiell
Död räkning
Fabriksinställning
Deviation
Nyttodistans
Djuplarm
Djup
Hastighet på ström
Distans
Avstå nd till etappmå l
Öster / Ost
Editering / ändring
Elektromagnetisk kompabilitet
europeisk norm
Farenheit
Godhetstal
Famnar
Ledig / tom
Fot
Geografisk Latitud, Longitud
Gå till
Globalt positioneringssystem
Magnetisk kurs
Sann kurs
Kompasskurs
Sann kurs
Identitet
Initialisering
Infoga
Kilometer i timmen
Knop
Knop
Lokal
Latitud
Flytande kristall display
Lokalt geodetiskt datum
Logg
Longitud
Lå g
Max
Meter per sekund
Minne
Miles per timme
medel
magnetisk nord
Man över bord
Meter
Nord
Navigation
Nautiska mil
Electronic Association
Nästa
Ur kurs alarm
Återgå
Rullning / lutning
Söder / syd
42
AUTOPILOT
S/A
SAT
SEA
SEK
SET
SHA
SOG
STA
STR
SW
TAC
TMP
TRP
TTG
TWA
TWS
UTC
VAR
VMG
W
WCV
WP
XTE
Selective Availability
SATellite
SEA
SEKonds
SET, Direction of current
SHallow Alarm
Speed Over Ground
STArt
SteeR
South West
TACtical
TeMPerature
TriP
Time To Go
True Wind Angle
True Wind Speed
Universal Time Co-ordinate
VARiation
Velocity Made Good
West
Waypoint Closure Velocity
Waypoint
Cross Track Error
Satellit
Dämpning
Sekunder
Strömmens riktning
Grundlarm
Fart över grund
Start
Styrreferens
Sydväst
Taktik
Temperatur
Tripp
Tid till ankomst
Sann vindvinkel
Sann vindhastighet
Universaltid
magnetisk variation
Hastighet mot vinden
Väst
Hastighet mot etappmå l
Etappmå l
Avstå nd till ideallinjen
Minus
Minus
Plus
Plus
Wind from port side
Vind in frå n babord
Wind from starboard side
Vind in frå n styrbord
The boat is left of the desired track
Bå ten befinner sig vänster om
Önskad ideallinje
Bå ten befinner sig höger om
Önskad ideallinje
The boat is right of the desired track
43
AUTOPILOT
8.5
Garanti
GARANTI
ALLMÄNT
Alla produkter är utvecklade och tillverkade för att motsvara den yppersta bransch standarden. När
produkten är korrekt installerad, handhavd och underhå llen, i enlighet med beskrivningen i
produktens manual, kommer den att bidra med må nga å rs tillförlitlig drift. Utöver produktens
tekniska manual kan också vå r världsomspännande å terförsäljar- och serviceorganisation bistå
med ytterligare information och assistans.
GARANTIOMFATTNING
Garantin täcker reparation av defekta delar som beror av fel hänförda till tillverkningen av produkten.
Garantin täcker reservdel samt arbetstid om produkten lämnas in och repareras i det land där
produkten inköptes. Garantiperioden framgå r av manualen och börjar löpa frå n den dag
produkten inköptes. Ovanstå ende garanti är tillverkarens enda garanti, vilket innebär att
ytterligare villkor ej är tillämpliga på produkten.
GARANTIVILLKOR
•
Produktens inköpskvitto med angivet inköpsdatum och ifyllt garantikort må ste medfölja för att
validera garantikrav som sker enligt procedur beskriven nedan.
•
Produktens garanti är inte möjlig att överföra, utan gäller endast för den ursprungliga köparen.
•
Produktens garantin gäller inte i de fall serienummer saknas, felaktig installation skett,
felaktigt elsäkringsförfarande, omständighet förorsakad av felaktigt handhavande, externa orsaker
så som modifieringar eller service utförd av annan än tillverkaren eller av denne auktoriserad
distributör eller genom användning utanför de tekniska gränsvärden som specificerats i
produktens manual.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare är inte ansvarig och kommer inte att
kompensera direkta eller indirekta skador som uppkommit p.g.a. felaktigheter i produkten.
Tillverkaren är inte heller ansvarig för person skador eller skador på tredje man som uppkommit p g
a användning av produkten.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare är inte ansvariga för kostnader i samband
med sjötester, felsökningar i bå tar, etc., oavsett om produkten är under garanti eller inte.
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare bistå r gärna med denna service. Nedlagda
kostnader kommer i dessa fall att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare reserverar sig rätten att, i de fall reparation
ej är möjlig att genomföra inom en rimlig tidsperiod, byta ut felaktiga returnerade produkter under
garantiperioden, med närmast motsvarande ersättningsprodukt.
GARANTIPROCEDUR
Produkten skall returneras till Tillverkaren, tillverkarens distributör eller å terförsäljare i det land där
produkten inköpts. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad.
Alternativt kan produkter som används i annat land än inköpslandet, lämnas in till den lokala nationella
distributören eller å terförsäljaren. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad. Giltiga
garantikrav kommer även då att ersättas i form av reservdelar, men arbetstid och eventuellt
tillkommande kostnader för frakt kommer att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
FÖRBEHÅLL
Sunt förnuft gäller vid användning av navigationsutrustning och tillverkarens produkter skall endast ses
som ett navigationshjälpmedel. Tillverkaren förbehå ller sig rätten att ändra produktens specifikation.
44
AUTOPILOT
Fil id:
GARANTIKORT
SKICKAS IN TILL GENERALAGENTEN
ÄGARE:
Namn:
Adress :
Postnummer :
Land:
Produktens namn:
Serie nummer:
A
B
C
1
2
3
4
5
6
Inköpsdatum: _______________________________Installationsdatum _________________________
Återförsäljarens stämpel:
Kryssa här om du inte är intresserad av information om nya produkter
45
7
AUTOPILOT
9
Installation
9.1
Installation allmänt
För att Autopiloten skall fungera tillförlitligt och bra är det av största vikt att
installationen blir korrekt.
NOTERA! Om Du har nå gra frå gor, vänd Dig till en erfaren Autopilot installatör.
Installationen bestå r av 8 steg:
1. Läs installations anvisningarna och manualen.
2. Planera vart Du skall montera Autopilot delarna.
3. Montera Pumpset och Cylindern alt. den integrerade linjära
drivenheten.
4. Dra kablarna
5. Lär Dig funktionerna och hur man kalibrerar systemet.
6. Gör en test i hamn: Dockside Testing och en till sjöss: Sea Trial.
Här följer nå gra ”gör inte” saker att tänka på :
•
•
•
•
•
Kapa inte kablarna för korta. Det kan vara bra att ha extra
kabellängd om man vill kunna ta bort instrumenten för inspektion
på ett enkelt sätt.
Placera ingen tätningsmassa typ silikon eller sikaflex på baksidan
av instrumentet. Packningen på baksidan gör att man inte
behöver använda sig av extra tätningsmassa.
Dra inga kablar i kölsvinet där vatten kan samlas.
Dra inga kablar förbi flourcerande ljus källor, genom motorrum
eller förbi radio sändande enheter så som VHF och UKF.
Ta Dig tid, stressa inte.
Följande material behövs:
•
•
•
•
•
•
Avbitare
Tå ng
Små och stora skruvmejslar: stjärn och spå r.
Hå lså g för instrumentet; hå ldiameter 50mm
Bormaskin och borrar för montering av instrumentet; hå ldiameter
2.8mm
Buntband
46
AUTOPILOT
9.2
Installationsalternativ
I denna del följer instruktioner hur man installerar Autopilot instrumentet,
Servoenheten och Roderlägesgivaren. För installations anvisningar som rör
Kompassgivaren, Pumpsetet, den linjära drivenheten och den integrerade linjära
drivenheten, se separata instruktioner som följer med varje produkt.
Man kan installera NEXUS Autopilot på två olika sätt:
• Som självstå ende Autopilot.
• Eller som Autopilot som ingå r i NEXUS Nätverk.
9.3
Autopilot instrument
9.3.1
Placering av instrumentet
Instrumentet är avsett för utanpå liggande montage och skall monteras framifrå n på
en jämn och plan yta. Packningen på instrumentets baksida kommer därmed att täta
på ett korrekt sätt mot monteringsytan.
Placera instrumentet å att det:
• lätt kan avläsas av styrman/navigatören
• är skyddat frå n yttre på verkan
• är placerat minst 500 mm frå n radiomottagare/sändare
• finns tillräckligt utrymme bakom för dess kontakthus med tillhörande kablage.
Instrumentet kan placeras intill en magnetkompass.
På instrumentets baksida, ovanför dess kontakt, har instrumentet ett litet hå l för att
förhindra att fukt samlas i instrumentet. Hå let täcks av ett membran på insidan som
släpper igenom luft men ej vatten.
Instrumentet kan monteras i ett mastfäste (art.nr 69995) om extra silikonfett stryks på
instrumentets kontaktytor.
47
AUTOPILOT
9.3.2
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera
instrumentet.
2. Borra de två skruvhå len med en 5 mm borr.
3. Så ga sedan hå let för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hå lså g.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i te två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta frå n framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln frå n Servern till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattå ng.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta må ste göras för att undvika
korrosion
48
AUTOPILOT
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspå r.
Montera och skruva fast täckkå pan på instrumentets kontakthus med tillhörande
skruv..
49
AUTOPILOT
9.3.3
Anslutning av instrumentet till Servern
Kabeln mellan instrumentet och Servern är utrustad med en kontakt
i varje ända. Hona för instrumentet och hane för servern.
Hankontakten dras frå n instrumentet till Servern och ansluts till de
fyra terminalerna märkta 5 NETWORK.
Om det är problem att dra kabeln med kontakt till Servern kan
kontakten tas bort för att sedan sättas dit igen när kabeln är
framdragen till Servern.
Instrumentet är därmed installerat!
9.4
Kabeldimensioner
VIKTIGT! Använd nedanstå ende tabell för att bestämma vilken dimension det skall
vara på kablarna. Dimensionen bestäms av avstå ndet mellan
Servoenheten och batteriet, mellan Servoenheten och Pumpsetet.
Kabellängd
Max m (ft)
3 (10)
5 (16)
7.5 (25)
12 (40)
Kabelarea
(mm²)
2.5
4
6
8
kabelarea
(AWG)
14
12
10
8
Se till att kabeln mellan batteriet och Servoenheten är tillräckligt tjock för att inte få för
stort spänningsfall och för hög belastning på det elektriska systemet i bå ten.
50
AUTOPILOT
9.5
Servoenheten
9.5.1
Placering av Servoenhet
Servoenheten må ste placeras på ett torrt ställe under däck. Ytan bör vara flat och
vertikal.
Eftersom att Servo enheten är den centrala kopplings enheten i systemet bör den
placeras så centralt som möjligt för att göra kabeldragningen så enkel och kort som
möjligt.
9.5.2
Montering av Servoenhet
För att kunna montera Servoenheten tag bort skruvarna frå n skyddslocket.
Du kommer nu att se fyra hå l. Skruva fast Servoenheten i de fyra hå len (skruvar för
detta medföljer inte).
9.5.3
Inkoppling av Servoenhet
Den elektriska inkopplingen mot Servoenheten skall ske enligt nedan kopplings
schema:
NOTERA! Om Du vill använda NEXUS Nätverk separat frå n Autopiloten kopplar Du
inte in den gröna kabeln som gå r till pinne nr 1 i Servoenheten.
A-1510
VR2
VR3
Pumpset/sole
noid DIP
VR1
Rodervinkelinstrument Ej
Nexus
Instrument
Kompass
12/24V
DIP swtich
Rodervinkelgivare
Safty swich
Batteri
Jog
Pumpset
51
AUTOPILOT
A-1500
20 Amp säkring
9.5.4
Säkerhetsbrytare
VIKTIGT! En säkring eller en separat säkrings brytare bör monteras i linje med
spännings matningen. Detta för att inte Servoenheten skall gå sönder vid
överbelastning av bå tens elektriska spännings system. Se till att säkringen är lika
stor eller större än 25A.
Säkringsbrytaren kommer att fungera som den yttersta avstängningen till
Autopiloten.
52
AUTOPILOT
9.5.5
Omkopplare
Servoenhetens kretskort har två omkopplare vilka må ste ställas under installationen
för att passa konfigurationen.
VIKTIGT!
Gör enligt följande när spänningen är frå nslagen:
a) Ta reda på var DIP switchen för 12/24 volt är.
Ställ den så att den passar den spänningsmatning som används
till Servo enheten.
b) Ta reda på var DIP switchen för ”solenoid” och ”pumpset” är.
Ställ in den för att passa det system som Du använder.
´Ställ bå da knapparna på omkopplaren för Pumpset/solenoid i
nedre läget om pumpset eller integrerad linjärdrivenhet används och
uppå t om solenoid eller reläer används.
9.5.6
Trimpotentiometrar
Om man inte har NEXUS roderläges indikator installerad kan man ställa den externa
roderläges indikatorn med hjälp av de två trim potentiometerna som finns angivna på
ritningen.
Ställ först in avvikelsen på VR3, vilken styr centrum för rodret. Ställ sedan VR2 så att
den nå r max utslag.
9.5.7
NMEA anslutningar
NMEA data frå n en navigator, GPS, kan kopplas mot Servoenheten för att kunna
styra mot en waypoint i NAV läge. Kopplingen görs mot ingå ngarna 12 (data) och 13
(jord).
Vid NMEA inkoppling skall den gemensamma skärmen kopplas till den externa
enheten och inte till Servoenheten.
9.6
Roderlägesgivare
Roderlägesgivaren skall monteras så nära hjärtstocken som möjligt enligt ritningen fig
A.
Huset på roderlägesgivaren skall monteras i linje med centrum på hjärtstocken, se
den streckade linjen på ritningen nedan.
53
AUTOPILOT
Om detta inte görs helt korrekt enligt ritningen på verkas inte Autopiloten allt för
mycket vad gäller prestanda på styrningen. Däremot kommer roderlägesindikatorn att
visa felaktiga värden.
Om det är möjligt skall roderläges givaren monteras så att värdet på visningen i
roderläges indikatorn stämmer överens med vinkeln på rodret.
Kablarna frå n roderlägesgivaren skall monteras mot de ingå ngar på Servoenheten
som heter RFU. Koppla in kablarna färg mot färg enligt texten på Servoenheten.
Roderläges givaren må ste fästas mot en vertikal yta och kopplas med hjälp av den
justerbara tie rod linkageen mot roderarmen så att den erhå ller samma geometri som
bilden visar.
Roderlägesgivaren må ste alltid svänga i samma plan som roderarmen.
Se till att alla lå sningarna sitter som de skall och är lå sta. För maximalt skydd mot
vatten inträngning så bör roderläges givaren monteras med dess roterande axel
pekandes nerå t.
9.7
Pumpset
För installation och specifikationer, se separat manual.
9.8
Linjär drive
För installation och specifikationer, se separat manual. Figur 1: Typisk installation för
en bå t med mekanisk styrning. med ett pumpset PF-0,3S med solenoid.
Solenoid
Pumpset
Hydraulslangar
Cylinder
Roder
Tillerarm
54
AUTOPILOT
Figure 2: Typisk installation för en bå t med hydraulisk styrning med ett pumpset PF0,3 (utan solenoid).
Pumpset
Cylinder
Solenoid or
backventil
Tillerarm
Hydraulsl
angar
Roder
55
AUTOPILOT
1.2
Integrerad linjärdrivenhet
För installation och specifikationer, se separat manual.
9.9
Solenoidventil / relä styrd pump/motor
Om bå ten sedan tidigare är utrustad med en motor eller pump som styrs av reläer
eller en konstantgå ende pump som styrs av solenoidventiler för 12 eller 24V skall den
ena sidan av reläet eller solenoidens styrspole anslutas till terminalen märkt “Common
(-)” och den andra sidan till “Motor 1”. Den andra solenoiden/reläets spole ansluts till
“Common (-)” och “Motor 2”.
Försäkra dig om att omkopplaren för pumpset/Solenoidstyrning stå r i läget för
solenoidstyrning (bå da knapparna i övre läget).
Om motorns hastighet gå r att justera, skall den sättas till en hastighet så rodret gå r
frå n ändläge till ändläge på ca 14 sekunder eller lå ngsammare. Högre
roderhastigheter kräver ökad anti-hunt inställning, för att ställa in anti-hunt, gå först
igenom proceduren beskriven i inställningar. Aktivera sedan piloten och utför 10
graders kursändringar. Om rodret uppför sig oroligt, öka anti-hunt kontrollen (justera
VR1-trimpotentiometern) tills rodret blir stabilt. Öka inte anti-hunt för mycket då det
kan ha inverkan på kursstabiliteten.
9.10 Andra tillbehör
Installera alla andra tillbehör enligt deras.
När installationen är klar, utför tester i hamn
56
AUTOPILOT
Tester i hamn
2
Tester i hamn
9.11 Förberedelser
Börja med att kontrollera följande:
•
•
•
•
Att Du har förstå tt de instruktioner som finns i manualen under ”SÅ FUNGERAR
INSTRUMENTET”, ”FUNKTIONER” och ”INSTÄLLNINGAR/KALIBRERINGAR”.
Kontrollera ytterligare en gå ng de kopplingar och inställningar på DIP
switcharna som finns.
Se till att Rudder Angle Limit [LIM] är satt till [00°] d.v.s. [OFF].
Se till att oljereservoaren är fylld till 3/4. Se till att nivå n förblir så under hela
testet (detta gäller inte HP-40 eftersom det är ett slutet system).
VARNING! Aktivera inte nå gon av de tre Autopilot funktionerna [COMPASS],
[NAV]eller [WIND] när Du ligger i hamn och skall göra denna test. Om man aktiverar
nå gon av dessa kan rodret slå ut maximalt och förstöra nå got eftersom APC:n inte
har blivit gjord. APC:n förklaras i kapitlet ”SEA TRIALS”.
9.12 Första start vid tester i hamn
Gå igenom det som stå r i ”Första Start”.
2.1
Så gör Du för att få bort luft ur systemet
Välj styrreferens Power Steering, [PWR ST]. Aktivera Autopiloten genom att trycka
SET när pilen pekar på [PWR ST].
Tryck VÄNSTER eller HÖGER tills pumpen börjar att jobba och rodret rör sig.
Om rodret gå r å t vänster när Du trycker på HÖGER och tvärtom så är det ingen
fara, detta vill bli korrigerat till det korrekta när man gör APC:n.
Det kan ta ett tag innan rodret börjar att röra sig p.g.a. luft i systemet. Fortsätt att
trycka ner VÄNSTER eller HÖGER tills det att styrningen nå r sitt stopp. När
styrningen nå r sitt stopp å t det en hå llet gör Du samma sak å t det andra hå llet.
Upprepa detta tills systemet jobbar smidigt.
Var uppmärksam på att Du kan behöva göra denna procedur upp till 10 gå nger innan
systemet jobbar enligt vad Du förväntar Dig.
Lå t systemet vila efter ca 5-10 minuter för att de små luftbubblor som finns i oljan
skall få dränera ut.
När systemet vilat i ca 5 minuter gör om ovanstå ende procedur.
Luft i systemet kan orsaka konstiga ljud frå n pumpen under körning av pumpen. När
pumpen blir tystare och smidigare samt att drivenheten svarar direkt på de
57
AUTOPILOT
kommandon som ges frå n instrumentet innebär detta att Du troligen få tt ur all luft ur
systemet och att Autopiloten fungerar som den skall.
För att kontrollera att all luft är borta frå n systemet, gör enligt följande:
Välj [PWR ST], När denna funktion är aktiverad försök att styra med ratten eller
rorkulten.
Om Du kan röra ratten/rorkulten å t nå got hå ll så finns det fortfarande luft kvar i
systemet.
Fortsätt att ventilera systemet tills all luft försvunnit och att rorkulten/ratten är stum när
Du försöker röra den.
Det är viktigt att Du inte har nå gon luft i systemet när Du utför ”SEA TRIALS”
Aktivera inte nå gon annan funktion (COMPASS, NAV eller WIND) om Du fortfarande
har luft kvar i systemet. De kommer att medföra att Du få r en instabil styrning.
Den sista lilla luft som finns kvar i systemet tas bort under test till sjöss.
När du är klar med tester i hamn, fortsätt med sjötester.
10 Sjötester
10.1 Förberedelser
Dessa tester görs till sjöss under lugna förhå llanden. Kör på halvfart och se till att det
inte finns nå gra andra bå tar i närheten som kan störa Din test. Testen fortgå r enligt
nedan:
VARNING!
[WIND]
Aktivera inte nå gon av de tre funktionerna [COMPASS], [NAV] eller
innan Du gjort APC:n.
10.2 Kalibrering av Kompass givaren
Gå in i funktionen ”5. Kompassgivar inställningar”.
NOTERA!
Om Du har en NEXUS kompass som redan är devierad så behöver Du
inte
utföra autodeviation [Auto DEV] funktionen igen.
Lokal Magnetisk Missvisning
Gå igenom funktionen lokal variation [VAR].
Automatisk Kompass Kalibrering
För att autodeviera kompass givaren, kör kalibreringsfunktionen [Auto DEV].
Automatisk kontroll av kompassens kalibrering.
För att kontrollera om devieringen blev OK, kör kalibreringen [Auto CHK].
58
AUTOPILOT
A-fel:
För att justera kompassgivaren placering i lå ngskepps led, A-felet, ställ in värdet i
[ADJ].
10.3 Automatisk autopilot kalibrering [APC]
Autopiloten kommer inte att fungera om inte en APC är genomförd.
APC testen kommer att ta reda på hur de hydrauliska kopplingarna till pumpen är
kopplade, den kommer att kontrollera hur roderlägesgivaren är placerad i förhå llande
till roderarmen och den kommer att kontrollera hur bå ten kommer att reagera när
man gör kursändringar/girar.
APC:n kommer att sätta värden på följande inställningar:
[RUD], [SEA], [CRD], [ATC] och [RRA].
För att genomföra en APC, gör enligt följande:
Kör fortfarande bå ten på halv fart i lugnt vatten.
Gå in i kalibrerings funktion P7, [APC]. När texten [APC] och [OFF] visas i fönstret
trycker Du på SET för att lå sa upp funktionen. Nu kommer [OFF] att blinka.
Tryck VÄNSTER eller HÖGER för att ändra [OFF] till [ON].
För att aktivera APC, tryck på SET.
Nu kommer alla fyra pilarna i övre delen att börja blinka för att bekräfta att APC:n hå
ller på att utföras.
Bå ten kommer nu att lå ngsamt börja svänga mot styrbord och sedan mot babord för
att sedan å tergå till den normala kursen. Detta gör den för att känna av hur bå ten
reagerar samt hur allt är inkopplat.
Om APC:n är OK:
Om APC:n lyckas kommer alla fyra pilarna i den övre delen av displayen att försvinna,
instrumentet kommer att lämna kalibrerings läget och å tergå till stand bye läge.
NOTERA! Du kan alltid gå ur APC testen genom att trycka på SET.
Om APC:n misslyckas:
Om APC:n misslyckas kommer [ERROR 34] att visas i instrumentets display.
Att APC:n inte godkändes beror troligtvis på att det fortfarande är för mycket luft i
systemet.
För att bekräfta att Du sett meddelandet, tryck på nå gon knapp och instrumentet
kommer att å tergå till normal visning.
NOTERA! Du kan hjälpa APC testen manuellt genom att trycka rodret/vrida ratten å t
samma hå ll som APC:n vill trycka rodret för att APC: skall gå igenom.
59
AUTOPILOT
11 Finjusteringar
Autopiloten kommer med de inställningar som gjorts i fabrik och de inställningar som
görs av APC:n att fungera acceptabelt, men varje bå t har sin egen styrkaraktäristik
vilket innebär att en viss fin justering bör/må ste göras för att få optimal prestanda på
Autopiloten.
För att göra de justeringar i de inställningsfunktioner som å terges nedan, se kapitlet
”INSTÄLLNINGAR/KALIBRERINGAR”.
De nedanstå ende testerna bör göras under relativt lugna förhå llanden med minimal
vind och sjöhävning. Se också till att det inte är nå gra andra bå tar i närheten som
kan störa dess tester.
Så här finjusterar Du Din Autopilot steg för steg:
1. Kontrollera att ”Dockside testing” och ”Sea Trials” inklusive APC:n har blivit
gjord. Om inte gå tillbaka och gör dessa.
2.
Aktivera Autopiloten under gå ng och se till att Autopiloten hå ller bå ten på
kurs utan att överdrivet överstyra eller understyra.
3. När bå ten gå r på en rak kurslinje i normal hastighet, aktivera Autopiloten i
[COMPASS] - läge. Gör en gir på 40°. När bå ten nå r den nya kursen bör den
inte överstyra mer än 3° - 4° för att kunna hå lla den nya kursen .
Fortsätt att göra dessa 40° svängar samtidigt som Du justerar värdet i [RUD],
tills Autopiloten inte överstyr mer än de 3° - 4° man eftersträvar.
Fortsätt att göra dessa 40° girar medan Du lå ngsamt ändrar värdet i [CRD] tills
bå ten kommer på den nya kursen med en överstyrning på högst 2° - 3°.
På en del bå tar må ste värdet på [RUD] sättas nå gra positioner lägre för att få
så god kontroll på bå ten som möjligt.
Värdena på [CRD] och [RUD] kan behövas att ökas i hå rt väder. Ju högre
värdet på [CRD] är i förhå llande till värdet på [RUD], i lugnt väder, desto
mindre behöver man öka förhå llandet i hå rt väder. Ju lägre hastighet man har
på bå ten desto mindre effektivt kommer rodret att verka.
Värdena på [CRD] och [RUD] kan behöva ökas när hastigheten minskar. Ju
högre värdet på [CRD] är i förhå llande till värdet på [RUD], desto mindre
behöver man öka förhå llandet i lägre hastigheter.
60
AUTOPILOT
61
AUTOPILOT
62
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
63
22137-2 Edition 1
AUTOPILOT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising