Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX Sea Data Set TH52

Garmin Nexus NX Sea Data Set TH52
NX Sea Data Set 1
Installation och användarmanual
Svensk
Sea Data Set TH52
Svensk
1
Svensk
Sea Data Set TH52
Edition: April 2007
2
Sea Data Set TH52
1
2
3
4
5
6
7
8
Svensk
Leveransförteckning ......................................................................................................... 5
Installation ......................................................................................................................... 7
2.1
Installation av instrument.................................................................................................. 8
2.2
Installera WSI-boxen ........................................................................................................ 9
2.3
Installation av logg och lodgivare ................................................................................... 10
2.3.1
Placering av givarna ............................................................................................ 10
2.3.2
Installing the through hull fittings ......................................................................... 12
Installation ....................................................................................................................... 12
3.1
Tätning............................................................................................................................ 12
3.2
Montering........................................................................................................................ 12
3.3
Kontrollera läckage......................................................................................................... 14
3.4
Installation i ett skrov med sandwich konstruktion ......................................................... 14
3.5
Elektrisk Installation........................................................................................................ 16
Första start ...................................................................................................................... 17
4.1
Initiering av instrumentet ................................................................................................ 17
4.2
Hur man använder tryckknapparna ................................................................................ 18
4.2.1
Bakgrundsbelysning ............................................................................................ 19
Funktionsöversikt ........................................................................................................... 19
Fartfunktioner - SPEED .................................................................................................. 20
6.1
Huvudfunktion fart .......................................................................................................... 20
6.2
Underfunktioner fart........................................................................................................ 20
Trippmätare - TRP.................................................................................................................. 20
Totaldistans - LOG ................................................................................................................. 20
Maxhastighet (MAX) ............................................................................................................... 20
Starttimer - STA...................................................................................................................... 20
Tidtagning............................................................................................................................... 20
Medelfart - AVS ...................................................................................................................... 20
MAXHASTIGHET (MAX) ........................................................................................................ 21
Djup - DPT/unit ....................................................................................................................... 21
BATTERISPÄNNING (BAT) ................................................................................................... 21
Temperatur - TMP .................................................................................................................. 21
6.3
Huvudfunktion djup......................................................................................................... 22
6.4
Underfunktioner djup ...................................................................................................... 22
Belysning ................................................................................................................................ 22
Grundlarm - SHA .................................................................................................................... 22
Djuplarm - DEA....................................................................................................................... 22
Båtfart - BSP/unit.................................................................................................................... 22
Lufttryck (unit/hPA) ................................................................................................................. 22
Sann vindvinkel - TWA ........................................................................................................... 23
Skenbar vindvinkel -AWA ....................................................................................................... 23
Sann vindhastighet - TWS...................................................................................................... 23
Skenbar vindhastighet - AWS................................................................................................. 23
Larmdjup för grund- och djuplarm - SHA/DEA ....................................................................... 23
Larmdjup för ankarlarm - ANC................................................................................................ 23
6.5
Radera ett larmvärde...................................................................................................... 24
6.6
Kvittering av larm............................................................................................................ 24
6.7
Aktivering /deaktivering av larm ..................................................................................... 24
Anpassa presentationen................................................................................................. 25
7.1
Kopiera en underfunktion ............................................................................................... 25
7.2
Presentation vid uppstart................................................................................................ 25
7.3
Ta bort en flyttad eller kopierad underfunktion ............................................................... 25
Inställningar..................................................................................................................... 26
8.1
Inställningar C10 ............................................................................................................ 26
3
Svensk
Sea Data Set TH52
8.1.1
Lämna Setup läge C10 (RET) ..............................................................................26
8.1.2
Enhet för båtfart, C11 (Unit KTS) .........................................................................26
8.1.3
Kalibrering av båtfart, C12 [CAL 1.30].................................................................26
8.1.4
Dämpning av båtfartsvisning C13 (d2 BSP).........................................................27
8.1.5
Enhet för djup [Unit M]........................................................................................27
8.1.6
Justera djupvisningen, C15 ( - 00.0 ADJ) ............................................................27
8.1.7
Enhet för vattentemperatur, C16 (Unit°C) ............................................................27
8.1.8
Justering av vattentemp,C17 (0°C TMP) .............................................................28
8.1.9
Enhet för lufttryck, C18 (Unit hPA) .......................................................................28
8.1.10
Enhet för vindhastighet, C19 (Unit m/s) ...............................................................28
8.1.11
Justering av vindvinkeln, C20 (000° ADJ)............................................................28
8.1.12
Dämpning av vindvärden, C21 (d0 WND) ............................................................28
8.1.13
Knapptrycksljud, C22 (OFF KEY).........................................................................28
9
Underhåll och felsökning ................................................................................................29
9.1
Underhåll.........................................................................................................................29
9.2
Felsökning.......................................................................................................................29
9.2.1
Allmänt .................................................................................................................29
9.2.2
Felmeddelanden...................................................................................................29
10
Specifikationer .................................................................................................................30
10.1
Tekniska specifikationer Sea Data Instrument ..........................................................30
10.2
Tekniska specifikationer WSI-boxen .........................................................................30
11
Garanti ..............................................................................................................................31
4
Sea Data Set TH52
1
Svensk
Leveransförteckning
___________________________________________________________
Följande delar levereras I förpackningen
Antal
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
1
5
5
1
1
1
1
1
2
Benämning
NX2 Sea Data instrument
WSI-box
Instrument skydd
Borrmall för instrument
Installation och användarmanual
Garantikort
Monteringsskruvar till instrumentet
Plastmuttrar
Baklock till instrument
Silikontub
Buntband
Monteringsskruvar för WSI-box
Nexus Nätverkskabel, 8 m (26 ft)
Ändhylsor, 0,25 mm (0.1 inch)
Ändhylsor, 0,75 mm (0.3 inch)
3m röd batterikabel
3m svart batterikabel
Bordgenomföring med mutter
Tri-ducer TH52
Blindplugg
O-ring
Referens
1
3
4
5
6
7
8
8
8
8
8
9
10
11
11
12
13
14
15
17
18
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten.
Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i
vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
Garantivillkor, se kapitel 11.
5
Svensk
Sea Data Set TH52
NX Sea Data
- Instrument -
Installation and Operation Manual
English
6
Sea Data Set TH52
2
Svensk
Installation
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, WSI-box och instrument.
3. Installera först givarna, sedan WSI-boxen och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så
enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall
placera givarna, WSI-boxen och instrumenten. Lämna också plats för
ytterligare instrument.
Några ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att WSIboxen, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet.
Den medföljande packningen räcker väl till för att täta.
- Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i
vatten.
- Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk
strålning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att
minimera risken för störningar på ditt system.
- Stressa ej, tag god tid på dig.
Följande material behövs:
Avbitartång och skaltång.
En liten skruvmejsel.
Hålsåg för instrumentet, 63 mm.
5 mm borr för monteringshål.
Buntband
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra
förlängningskabel på 8 m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du använda
eventuell överbliven nätverkskabel från andra installationer. Samma
typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare som för
instrument.
Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en
marinelektronikinstallatör.
7
Svensk
2.1
Sea Data Set TH52
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera instrumentet.
2. Borra de två skruvhålen med en 5 mm borr.
3. Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i te två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln från Servern till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattång.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta måste göras för att undvika
korrosion
8
Sea Data Set TH52
Svensk
Silikonfett
Silikonfett
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspår.
Montera och skruva fast täckkåpan på instrumentets kontakthus med tillhörande skruv..
2.2 Installera WSI-boxen
Ta bort skyddslocket och borra de tre monteringshålen med en
2.8mm borr. Montera WSI-boxen med de medföljande skruvarna.
Stryk på silikonfett på skruvterminalerna (för att undvika korrosion)
Anslut nätverkskabeln till terminaler 13, 14, 15 och 16. Kabeln
skall kopplas så att färgangivelsen på locket följs.
9
Svensk
2.3
Sea Data Set TH52
Installation av logg och lodgivare
2.3.1 Placering av givarna
Allmänt skall givaren placeras så långt fram som möjligt på vattenlinjens längd och nära mittlinje.
Viktigt är att givaren alltid kommer att befinna sig i vattnet i hela fartregistret. För snabbgående motorbåtar bör man tänka på att båtens vattenlinjelängd förkortas ner ordentligt i högre
farter. Placera givaren på 25% - 30% av vattenlinjens längd räknat framifrån. (Obs! I normalt
gångläge, planing).
Exempel:
10
Sea Data Set TH52
Svensk
Fenkölade segelbåtar skall ha givaren 25 - 75 cm framför kölen och max 10 cm vid sidan av
mittlinjen.
På segelbåtar med starkt V-format skrov, som t.ex långkölade båtar, kan det vara gynnsamt att
vrida givaren en aning så att den pekar mot stäven.
Med detta erhåller man så lika egenskaper på olika bogar som möjligt.
Undvik att placera givaren nära skarpa slag där tvärgående vattenströmmar har en störande
inverkan. Vid tveksamhet, kontakta Din handledare eller ägare till liknande båtar med logg av
paddelhjulstyp.
Glöm ej åtkomligheten från insidan innan den slutliga placeringen bestämmes!
11
Svensk
Sea Data Set TH52
2.3.2 Installing the through hull fittings
3
Installation
Glasfiberbåtar med sandwich skrov—Följ separat instruktion 3.4
Borrning
Varning: Använd alltid skyddshandskar och ansiktsmask.
1.
Borra ett 3mm hål från insidan. Om det av olika anledningar inte går att borra från
insidan, borra utifrån.
2.
Borra hålet för bordgenomföringen med hålsågen.
3.
Slipa av ytan med sandpapper och tvätta sedan för att tätningsmedlet skall fästa
ordentligt. Om ytan är fet eller oljig, tvätta av med milt lösningsmeddel så som
alkohol eller liknande.
Metall skrov—Använd en fil och sandpapper för att avlägsna grader.
3.1
Tätning
Lägg på ett 2mm tjockt lager av marintätning för undervattensbruk på insidan av
flänsen (den sida som ligger mot skrovet) och på bordgenomföringens utsida. Lägg på
tätningsmedlet så att det gör 6mm högre än skrovets tjocklek, packning och mutter
tillsammans. Detta skall göras för att det säkert skall komma tätningsmedel i gängorna
innanför muttern. Det både tätar och låser muttern.
3.2
Montering
Varning: Bär eller lyft aldrig givaren i kabeln då detta kan skada givaren.
1.
Tryck in genomföringen från utsidan i en roterande rörelse för att pressa ut
överskottet av tätningsmedlet. (se Figur 2). Set till att pilen på flänsens utsida
pekar framåt mot den punkt där stäven bryter vattnet. Om givaren inte sitter i
mitten skall den då peka lite inåt.
2.
Trä på gummipackningen från insidan. Om skrovet är tunnare än 6mm måste en
extra packning av gummi, glasfiber eller plast användas. Använd aldrig brons i
aluminiumbåtar. Undvik även trä då det kan svälla och skada genomföringen.
3.
Skruva på muttern från insidan, var noga med att givaren inte vrids utan
fortfarande pekar i rätt riktning. Dra åt muttern endast med handkraft. I träbåtar, se
till att inte dra åt så hårt utan lämna plats för trät att svälla.
4.
Ta bort all överbliven tätningsmeddel på skrovets utsida så vattnet kan strömma
fritt och inte störas. Varning: O-ringarna måst vara hela och insmorda med fett för
att täta ordentligt.
5.
Då tätningsmassan har torkat, inspektera O-ringarna (om nödvändigt, byt ut dem)
och smörj in dem med det medföljande silikonet. (se Figur 3).
12
Sea Data Set TH52
Svensk
6.
Kontrollera O-ringarna på givaren (byt ut om
nödvändigt) smörj in O-ringarna med det
medföljande silikonet.
7.
Stoppa i givaren med pilen på toppen pekandes
framåt.
8.
Skruva på givarmuttern, dra åt med handkraft.
Varning: Sätt alltid dit låswiren för att låsa givaren
om mot förmodan givarmuttern lossnar.
9.
Trä igenom wiren genom hålet i ena genomföringsmutterns vingar Trä på
blindpluggen. För wiren moturs och för in den genom ena hålet i givarmuttern. Gör
en ögla genom hålet. För sedan wiren genom dragöglan och vidare ner till det
andra hålet på givarmuttern. Tvinna wiren för att låsa.
10. Dra kabeln till WSI-boxen. Om det är trångt och det finns risk att stiftkontakten
skadas, skruva bort kontakten, dra kabeln och montera sedan kontakten igen.
11. För elektrisk installation, se kapitel 3.5.
13
Svensk
Sea Data Set TH52
3.3
Kontrollera läckage
Varning: Installera aldrig en genomföring och lämna båten utan tillsyn en längre tid.
När båten sjösatts, kontrollera direkt runt genomföringen om det finns läckor.
Observera att små läckor kan vara svåra att upptäcka. Du bör inte lämna båten mer än
tre timmar innan du kontrollerar igen. Även om det är en liten läcka kan det samlas
mycket vatten i kölsvinet efter 24 timmar. Om du upptäcker läckage, upprepa
proceduren för montage och tätning.
3.4
Installation i ett skrov med sandwich konstruktion
Kärnan (trä eller skum) måste skäras bort och tätas. Kärnan måste tätas mot
vatteninträngning. Skrovet måste också förstärkas så att det inte trycks ihop och
genomföringsmuttern lossnar.. Varning: Använd alltid skyddshandskar och
skyddsmask.
1.
Borra ett 3mm hål från insidan. Om det av olika anledningar inte går att borra från
insidan, borra utifrån)
2.
Använd en 51mm hålsåg från utsidan men skär endast igenom ytterskrovet. (se
Figur 4).
3.
Använd en 60mm hålsåg från insidan. Skär igenom innerskrovet och det mesta av
kärnan. Kärnan kan vara mycket mjuk så se till att vara lätt på handen.
4.
Avlägsna kärnan så att insidan av ytterskrovet och kärnans kanter är fria. Slipa
med sandpapper och rengör insidan av ytterskrovet samt utsidan av skrovet runt
hålet. Observera: Det är viktigt att kärnan tätas ordentligt.
5.
Om du är van att arbeta med glasfiber, klipp till ett lager glasfiberväv, lägg det i
hölet för att täcka kärnan. Addera fler lager tills rätt diameter uppnåtts. Alternativt
kan en cylinder täckas med vax, och sättas i hålet. Fyll sedan mellanrummet
mellan cylindern och kärnan med epoxi. När epoxin har härdat avlägsnas
cylindern.
14
Sea Data Set TH52
Svensk
6.
Slipa med sandpapper och rengör runt hålet både på utsidan och insidan, detta för
att tätningsmassan skall fästa ordentligt.
7.
Montera och täta enligt kapitel 3.1 och 3.2
15
Svensk
Sea Data Set TH52
1.
3.5
Elektrisk Installation
16
Sea Data Set TH52
4
Svensk
Första start
4.1
Initiering av instrumentet
Vid spänningstillslag utför instrumentet en självtest. Först sker en
presentation av samtliga presentationselement, därefter
presenteras programvaruversionen och slutligen identitetsnumret
(ID nummer) i nätverket.
Vid första spänningspåslaget, efter installationen, uppmanas du
att trycka på SET [PrESkey] för att tilldela instrumentet ett ID
nummer.
För att initiera övriga instrumentet skall du trycka på SET på vart
och ett av instrumenten - ett åt gången.
Anm.: Vänta alltid på att
texten ”Init OK” presenteras, innan du
trycker på SET på nästa instrument!
Servern tilldelar automatiskt den första enheten ID numret 16,
sedan 17 osv. Ordningen i vilken instrumenten tilldelas ID
nummer är densamma som den ordning som du trycker SET på
respektive instrument.
Detta exempel visar att instrumentets versionsnummer är 2.0 och
dess ID nummer är 16. I exemplet till höger visas
versionsnummer och ID nummer för den enhet som är
nätverksmaster, i detta fall en NX2 Server.
När NX WSI-boxen är nätverksmaster, är ID numret 2
När NX2 Server är nätverksmaster, är ID numret 0
17
Svensk
4.2
Sea Data Set TH52
Hur man använder tryckknapparna
Huvudfunktion
Enhet för
huvudfunktion
Under
funktion
CLEAR
Ett tryck på
CLEAR,
nollställer ett
värde.
MINUS
Ett tryck på
MINUS stegar till
nästa
underfunktion
eller minskar ett
värde i
inställningsläge
PAGE
Ett tryck på
PAGE växlar till
mellan fart och
djup som
huvudfunktion
PAGE används
också för att
flytta cursorn I
ändringsläge
18
PLUS
Ett tryck på
PLUS stegar till
tidigare
underfunktion
eller ökar ett
värde i
inställningsläge.
SET
Ett tryck på SET
låser upp eller
låser en siffra för
redigering.
När den är
upplåst blinkar
den och kan
ändras med
MINUS, PLUS
eller PAGE
Sea Data Set TH52
4.2.1
Svensk
Bakgrundsbelysning
1. Tryck ned PAGE I ca 2 sekunder
2 sek
2. välj ljusnivå med PLUS
3. bekräfta vald nivå med SET
5
Funktionsöversikt
Funktionerna i NX Sea Data är uppdelade i två grupper eller sidor. Fart (SPEED) och
djup (DEPTH)
Vilken sida som är vald indikeras av en markör under texten SPEED respective
DEPTH.
Varje sida har en huvudfunktion och en underfunktion.
1. Huvudfunktionen visas med 30mm höga siffror..
2. Underfunktionen visas med 17 mm höga siffror.
Du kan enkelt välja vilken kombination som helst av dessa funktioner.
Vilken enhet som skall visas stalls in i inställningar.
19
Svensk
6
Sea Data Set TH52
Fartfunktioner - SPEED
6.1
Huvudfunktion fart
Visar båtens fart genom vattnet.
Värdet kan visas i knop [KT], km/h [Kh] eller i miles/h [Mh], se
8.1.2.
6.2
Underfunktioner fart
Trippmätare - TRP
0-199,99 NM, visas alltid i enheten NM.
Värdet sparas vid spänningsfrånslag. Trippmätaren startar sedan
automatiskt vid spänningstillslag och fortsätter uppräkningen av
avverkad trippdistans.
Nollställning av trippmätaren sker genom att trycka på CLEAR.
Totaldistans - LOG
0-19999 NM, presenteras enbart i enheten NM. Kan ej nollställas.
Maxhastighet (MAX)
Maxhastighet sedan spänningspåslag eller från det starturet
nedräknats till 0. För att manuellt nollställa maxhastigheten, tryck
CLEAR.
Starttimer - STA
Nedräkningstimer valbar från 59 till 1 minuter.
Tryck på SET för att starta timern, första siffran i tidigare vald
starttid blinkar ändra tiden med PLUS, MINUS och PAGE till
önskad tid.
Tryck på SET igen för att starta timern
Tiden presenteras i minuter och sekunder när timern har startat.
Ett larm ljuder varje sekund under de sista 10 sekunderna.
Om du önskar stänga av timern, tryck på CLEAR.
När timern har räknat ner till noll eller om timern stängs av startar
tidtagningen från noll.
Tidtagning
Visar tid i tim/min/sek från spänningstillslag, från det att
starttimern har räknat ner till noll eller efter nollställning. Tryck på
CLEAR för att nollställa tidtagningen.
Medelfart - AVS
Presenterar genomsnittlig fart från spänningstillslag eller från
nollställning av tidtagningen/ avstängning av starttimern.
20
Sea Data Set TH52
Svensk
MAXHASTIGHET (MAX)
Maxhastighet sedan spänningspåslag eller sedan start.
För att nollställa, tryck CLEAR
Djup - DPT/unit
Visar vattendjupet från ytan eller kölen beroende på inställning,
se 8.1.6.
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 8.1.5
Presenterad text växlar mellan texten [DPT] och vald enhet
BATTERISPÄNNING (BAT)
Batterispänning mäts i WSI-boxen.
Temperatur - TMP
Visar vattnets temperatur. Temperaturen visas i Celsius [C]
eller Fahrenheit [F)], se 8.1.7 och 8.1.8.
21
Svensk
6.3
Sea Data Set TH52
Huvudfunktion djup
Visar djup från vattenytan eller från kölen beroende på inställning,
se 8.1.6.
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 8.1.5
6.4
Underfunktioner djup
Belysning
Instrumentets display och dess fem tryckknappar har en röd
bakgrundsbelysning. Tre olika ljusstyrkor kan väljas, exklusive
släkt [OFF].
Tryck på SET och inställd ljusnivå blinkar.
Välj önskad ljusstyrka med PLUS: Låg [LOW], Medel [MID],
Maximal [MAX] eller Släckt [OFF]. Därefter låser du inställt värde
med SET.
Anm. Om du ej nyttjar möjligheten att koppla
instrumentbelysningen Till/Från med en yttre omkopplare enligt
2.7, släcker du således belysningen genom att välja [OFF].
Värdet för vald ljusstyrka sänds till alla andra Nexus instrument i
systemet. När instrumentbelysningen är påslagen är det ej möjligt
att reglera eller slå av belysningen på ett enskilt instrument.
Grundlarm - SHA
Visar inställd grundlarmgräns.
Visas blinkande samtidigt som aktuellt djup i huvudfunktionen
också blinkar när aktuellt djup underskrider inställd larmgräns..
Dessutom ljuder det akustiska larmet.
Djuplarm - DEA
Visar inställd djuplarmgräns.
Visas blinkande samtidigt som aktuellt djup i huvudfunktionen
också blinkar när aktuellt djup överskrider inställd larmgräns..
Dessutom ljuder det akustiska larmet.
Båtfart - BSP/unit
Visar fart genom vattnet. Farten visas i knop [KT], km/h [Kh]
eller miles/h [Mh]. Presenterad text växlar mellan texten [BSP]
och vald enhet.
Lufttryck (unit/hPA)
Den trådlösa vindgivaren har en inbyggd lufttrycksmätare. När en
sådan givare är ansluten tillsammans med en WSI-box, visas
22
Sea Data Set TH52
Svensk
aktuellt lufttryck. Följande enheter kan väljas; Hecto Pascal (hPa)
ellerr Inch HG (INH). Se inställningar för att välja enhet.
Sann vindvinkel - TWA
Funktionen förutsätter en loggivare.
Visar den sanna vindvinkeln. I exemplet kommer vinden in från
babord
Skenbar vindvinkel -AWA
Visar den skenbara vindvinkeln. I exemplet kommer vinden in
från babord
Sann vindhastighet - TWS
Funktionen förutsätter en loggivare.
Visar den sanna vindhastigheten i meter/sek (m/s), knop (KTS)
eller Beaufort (BF), se 8.1.10.
Texten [TWS] visas växlande med vald enhet.
Skenbar vindhastighet - AWS
Visar den skenbara vindhastigheten i meter/sek (m/s), knop
(KTS) eller Beaufort (BF), s e 8.1.10.
Texten [AWS] visas växlande med vald enhet.
Larmdjup för grund- och djuplarm - SHA/DEA
Funktion för att ställa in larmdjup för grundlarm [SHA] och djuplarm [DEA].
Välj grundlarm [SHA] eller djuplarm [DEA] och tryck på SET.
Den första siffran i det tidigare värdet blinkar.
Om du önskar radera det tidigare värdet, tryck på PLUS och MINUS samtidigt.
Ställ in önskat larmdjup med hjälp av MINUS, PLUS och PAGE.
Tryck på SET för att spara värdet.
Denna tryckning på SET aktiverar dessutom det valda larmet. Detta indikeras
genom att ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i
underfunktionen.
Larmdjup för ankarlarm - ANC
Funktion för att ställa in larmdjup för ankarlarm [ANC].
Ställ in ett värde för grundlarmet [SHA] - exempelvis aktuellt djup minus 1,5 m / 5
ft.
Acceptera värdet genom att trycka på SET.
Ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
Ställ in ett värde för djuplarmet [DEA] – exempelvis aktuellt djup plus 1,5 m / 5 ft.
Acceptera värdet genom att trycka på SET.
Ett minut tecken [ ‘ ] presenteras ovanför den siste djupsiffran i underfunktionen.
23
Svensk
6.5
Sea Data Set TH52
Radera ett larmvärde
Funktion för att radera ett larmvärde.
Välj larmfunktionen som skall raderas och tryck på SET
Den första siffran i det tidigare värdet blinkar.
Tryck på CLEAR för att radera larmvärdet. Värdet ändras till noll.
Tryck på SET för att acceptera raderingen.
6.6
Kvittering av larm
Tryck på valfri knapp för att kvittera ett larm som ljuder och blinkar.
Det akustiska larmet tystnar och blinkningen upphör.
Larmet kommer åter initieras om inställt larmdjup (grundare eller djupare)
passeras med 2 m / 6 ft.
6.7
Aktivering /deaktivering av larm
Välj den larmfunktion som önskas kopplas in / kopplas ur.
Aktivera / deaktivera larmet genom att trycka på CLEAR.
Minuttecknet [ ‘ ] kommer då att tändas / släckas.
24
Sea Data Set TH52
7
Svensk
Anpassa presentationen
De två presentationssidorna innehåller en huvudfunktion samt en fast uppsättning
underfunktioner. Dessutom finns det en tom plats direkt under huvudfunktionen, där du
kan placera en godtycklig underfunktion från en godtycklig sida.
7.1
Kopiera en underfunktion
Exempel: Flytta underfunktionen Sann vindhastighet [TWS] som är placerad på sidan
DEPTH så den hamnar högst upp på sidan SPEED.
Välj sidan DEPTH med PAGE-knappen och stega fram till underfunktionen Sann
vindhastighet [TWS] med hjälp av MINUS-knappen.
Tryck samtidigt på PAGE och SET.
Displayen blinkar.
Flytta underfunktionen högst upp genom att trycka på PAGE.
Varje gång du väljer sida SPEED kommer nu underfunktionen Djup [DPT] att visas
tillsammans med huvudfunktionen.
7.2
Presentation vid uppstart
Den sist valda kombinationen i enlighet med ovan kommer att visas när du slår till
spänningen efter att instrumentet har varit avslaget.
7.3
Ta bort en flyttad eller kopierad underfunktion
Exempel: Ta bort den tidigare kopierade underfunktionen Sann vindhastighet [TWS]
från sidan SPEED.
Välj sidan SPEED med underfunktionen [TWS] med hjälp av PAGE.
Tryck samtidigt på PAGE och SET.
Displayen blinkar.
Ta bort underfunktionen genom att trycka på CLEAR.
Underfunktionen raderas.
Tryck därefter på SET för att låsa inställningen.
25
Svensk
8
Sea Data Set TH52
Inställningar
För att ditt system skall fungera korrekt är det viktigt att du utför en noggrann
kalibrering. Kalibreringsdata sparas i ett minne.
Värdet som står inom parentes i rubriken ex. C12 – Kalibrering [CAL 1.30] anger att
fabriksinställningen är 1.30.
För att komma till kalibreringsfunktionen, håller du knappen SET nedtryckt tills texten
[RET] visas.
Välj önskad kalibreringsfunktion, t.ex. [C12], med hjälp av PLUS,
För att gå ur kalibreringsfunktionen och återvända till de normala funktionerna väljer du
först Returfunktionen [RET] genom att trycka på PAGE. Därefter trycker du på SET.
För att ändra ett kalibreringsvärde gör du enligt följande;
Välj kalibreringskod enligt ovan.
Lås upp kalibreringskodens värde genom att trycka på SET.
Ändra värdet med MINUS/PLUS.
Spara den nya inställningen genom att trycka på SET.
OBS detta gäller för alla inställningar och kommer inte att
upprepas för varje kod.
8.1
Inställningar C10
8.1.1
Lämna Setup läge C10 (RET)
För att lämna Setup/inställningar och återgå till normalläge, tryck
SET när texten RET visas.
8.1.2
Enhet för båtfart, C11 (Unit KTS)
Enhet för båtfart. knop (KTS), km/h (K/h) eller miles/h (m/h).
8.1.3
Kalibrering av båtfart, C12 [CAL 1.30]
Kalibreringsfaktor för fart och distans, (0.00 - 1.99)
Procedur:
Kör båten en uppmätt distans med normal fart.
Jämför trippmätarens distans med den uppmätta distansen.
Räkna ut den nya kalibreringsfaktorn med hjälp av formeln nedan.
Distans mätt i sjökortet :
Distans enligt trippmätaren:
Aktuell kalibreringsfaktor:
Ny kalibreringsfaktor.
T
L
C
N
26
Sea Data Set TH52
Svensk
Anm: Om vattnet är strömt skall du köra båten i bägge riktningarna. Därefter dividera
du trippmätarens distans med 2 och använder detta värde i formeln ovan.
8.1.4
Dämpning av båtfartsvisning C13 (d2 BSP)
Inställning av dämpningskonstant vid beräkning av båtens fart
genom vattnet. Påverkar fartändringarnas svarstid.
Tryck på SET för att ändra dämpningskonstanten.
Välj en av nedanstående dämpningskonstanter med UPP.
d0 till d9
Spara valt värde med SET.
Normalvärdet är [d2] i lugn sjö. I grov sjö kan du stabilisera visat
fartvärde genom att välja ett högre värde. Dämpningskonstanterna
väljs separat vid varje instrument och påverkar enbart detta
instrument.
8.1.5
Enhet för djup [Unit M]
Enhet för djup. Meter (m), fot (Ft) eller famnar (FA).
8.1.6
Justera djupvisningen, C15 ( - 00.0 ADJ)
Kompensering för ekolodgivarens placeringsdjup samt val av om
visat djup skall vara från båtens vattenlinje eller från dess köl.
Inmatat värde subtraheras eller adderas till givarens inmätning av
djupet.
Använd minustecknet [-] vid subtraktion och
understrykningstecknet [ _ ]vid addition.
Exempel:
[ - 01.2 ADJ]. Avståndet från givaren till kölen är 1,2 m.
[ _ 00.4 ADJ]. Avståndet från givaren till vattenlinjen är 0,4 m.
8.1.7
Enhet för vattentemperatur, C16 (Unit°C)
Enhet för vattentemp. Celsius (C) eller Fahrenheit (F).
27
Svensk
Sea Data Set TH52
8.1.8
Justering av vattentemp,C17 (0°C TMP)
Justering av temperaturgivarens temperatur.
Inmatat värde subtraheras eller adderas till givarens mätning av
temperaturen.
Använd minustecknet [-] vid subtraktion och understrykningstecknet
[ _ ]vid addition.
Exempel:
[ - 2 TMP]. Subtraherar 2 grader från mätt temperatur.
[ _ 1 TMP]. Adderar 1 grad till mätt temperatur.
OBS, maximalt kan man justera +/-9 grader.
8.1.9
Enhet för lufttryck, C18 (Unit hPA)
Enhet för lufttryck. Hectopascal (hPa) eller Inch HG (INH).
8.1.10 Enhet för vindhastighet, C19 (Unit m/s)
Enhet för vindhastighet. Meter/sekund (m/s), knop (KTS) eller
Beaufort (BF).
8.1.11 Justering av vindvinkeln, C20 (000° ADJ)
Justering av vindgivarens inriktning, det s.k. A-felet, möjliggör
valfri horisontell monteringsvinkel.
Exempel: Om vindvinkeln på instrumentet är t.ex. + 4° när du styr
båten direkt mot vinden, skall du sätta kalibreringskod C20 [ADJ] till
356°.
8.1.12 Dämpning av vindvärden, C21 (d0 WND)
Visar inställd dämpning. Används för att välja dämpningskonstant
för vinddata.
För att ändra dämpningen, tryck på SET.
Välj dämpningskonstant med hjälp av PLUS: Lagra genom att
trycka på SET.
Vid leverans är inställningen [d2]. Detta är lämplig inställning vid
lugn sjö. Vid kraftigare sjö kan du välja ett högre värde för att
stabilisera det visade vindvärdet. Inställning av dämpningen görs
separat vid varje instrument och påverkar enbart det instrument
där inställningen görs.
8.1.13 Knapptrycksljud, C22 (OFF KEY)
(On) = ger ett pipljud vid varje knapptryck. (OFF) = inget ljud.
28
Sea Data Set TH52
9
Underhåll och felsökning
9.1
•
•
•
•
•
Svensk
Underhåll
Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktad
trasa.
Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta.
Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vid
behov.
Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används.
Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer.
9.2
Felsökning
Innan du kontaktar din leverantör bör du anteckna nedanstående uppgifter;
•
•
•
Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer.
Serverns versionsnummer
Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband med
spänningspåslag).
9.2.1
Allmänt
Fel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåliga
anslutningar. Kontrollera därför att;
•
•
•
•
•
•
•
•
Installationen och kabeldragningen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten
och givarna.
Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna.
Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna.
Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare.
Kablarna ej är skadade.
Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V.
Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig.
Flera instrument ej har samma ID nummer
9.2.2
Felmeddelanden
Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet.
ERROR 2
ERROR 3
ERROR 10
Nexus nätverk fungerar ej, kontrollera färgmärkning och
anslutningar.
Inget data mottas inom viss tid.
Felaktigt inmatat format, t.ex. 17° 70'Ost.
Om andra felmeddelanden visas på Sea Data instrumentet skall du kontakta din
leverantör.
29
Svensk
Sea Data Set TH52
10 Specifikationer
10.1 Tekniska specifikationer Sea Data Instrument
Dimensioner:
Sea Data instrument: 113 x 113 x 23 mm.
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling av
batteripoler.
Sea Data instrument: 0,08 W
Med maximal belysning: 0,8 W
Strömförbrukning:
Temperatur område:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Sea Data instrument:
Sea Data Instrument:
260 gram
Vattentät
10.2 Tekniska specifikationer WSI-boxen
Dimensioner:
WSI-box: 110 x 65 x 30 mm.
Spänning:
Strömförbrukning:
12V DC (10-16V).
WSi-box: 0,2 W
Temperatur område:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Vikt:
WSI-box: 140 gram
CE godkännande
Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.
30
Sea Data Set TH52
Svensk
11 Garanti
31
Svensk
Sea Data Set TH52
32
Sea Data Set TH52
Svensk
33
Sea Data Set TH52
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
34
22873-2 Edition 2
Svensk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising