Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX Wind Plus

Garmin Nexus NX Wind Plus
NX Wind PLUS
- Instrument -
Installation och användarmanual
Svensk
WIND
Svensk
1
Svensk
WIND
1
2
Innehåll i förpackningen .................................................................................. 3
Installation......................................................................................................... 5
2.1
3
Installation av instrument .............................................................................................. 6
2.1.1
Anslut instrumentet till WSI-boxen ........................................................... 8
2.1.2
Anslut instrumentet till NX2 Server ........................................................... 8
Första start ........................................................................................................ 9
3.1
3.2
4
Initialisering av instrumentet. ......................................................................................... 9
Ominitialisering av instrumentet. ................................................................................... 9
Allmänt ............................................................................................................ 10
4.1
Hur man använder tryckknapparna ............................................................................. 10
4.1.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5
5
Funktioner med Wind Data i Nexus nätverk ................................................................ 13
Användarinställningar .................................................................................................. 14
5.1.1
Välj visning av huvudfunktion ................................................................. 14
5.1.2
Välj grafisk visning .................................................................................. 14
5.1.3
Välj dämpning ......................................................................................... 14
5.1.4
Välj enhet för BSB, VMG och vindhatighet ............................................. 15
5.1.5
Kalibrering av loggivaren ........................................................................ 15
5.1.6
Referens för Fart, fart genom vatten eller SOG ...................................... 15
5.1.7
Referens för kurs .................................................................................... 16
5.1.8
Välj Sann eller Magnetisk TWD .............................................................. 16
5.1.9
Kalibrering av vindhastigheten ............................................................... 16
5.1.10 Justering av vindvinkeln ......................................................................... 16
Underhåll och felsökning ............................................................................... 17
6.1
6.2
Underhåll..................................................................................................................... 17
Felsökning................................................................................................................... 17
6.2.1
6.2.2
6.3
7
Felsökning, generellt .............................................................................. 17
Fel - åtgärd ............................................................................................. 18
Ominitialisering av ett instrument ................................................................................ 18
Specifikationer ................................................................................................ 19
7.1
8
Sann vindvinkel [TWA] ........................................................................... 12
Relativ vindhastighet [AWS] ................................................................... 12
Sann vindhastighet [TWS] ...................................................................... 12
Båtfart mot eller med vinden [VMG] ........................................................ 12
Båtfart [BSP] ........................................................................................... 13
4.5.1
Radiostyrka [RSI] .................................................................................... 13
4.5.2
Geografisk vindriktning [TWD] ................................................................ 13
Inställningar och kalibrering ......................................................................... 14
5.1
6
Lyse ........................................................................................................ 11
Huvudfunktioner .......................................................................................................... 11
Analogfunktion ............................................................................................................ 11
Underfunktioner........................................................................................................... 12
Tekniska specifikationer .............................................................................................. 19
Garanti ............................................................................................................. 20
2
WIND
1
Svensk
Innehåll i förpackningen
Nexus Wind Data levereras tillsammans med alla monteringsdetaljer. Kontrollera varje
del före installationen.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
5
5
NX Wind instrument
Instrumentskydd
Borrmall
Installation och användarmanual
Garantikort
Skyddslock
Buntband
Pinbult
plastmutter
Silikontub
Kopplingskabel, 0,3 m med kontakter
Ändhylsor, 0,25 mm
Ändhylsor, 0,75 mm
1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
8
Fyll i garantikortet
När du har kontrollerat att alla ovanstående artiklar finns med i förpackningen, ber vi
dig att fylla i garantikortet och skicka det till generalagenten.
Genom att skicka in garantikortet hjälper du oss att ge dig snabb och korrekt hjälp om
det uppstår problem med produkten. Behåll alltid ditt inköpskvitto.
3
Svensk
WIND
4
WIND
2
Svensk
Installation
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, WSI-box/Server och instrument.
3. Installera först givarna, sedan WSI-box/Servern och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så enkel och bra
installation som möjligt. Planera noga var du skall placera givarna, WSI-boxen/Servern
och instrumenten. Lämna också plats för ytterligare instrument.
Några ”gör det ej” som du bör beakta:
– Korta inte av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att WSIboxen/Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
– Lägg inte på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet. Den
medföljande packningen räcker väl till för att täta.
– Dra inte kablar i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i vatten.
– Dra inte kablar nära utrustning som avger stor elektromagnetisk strålning:
generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att minimera risken för
störningar på ditt system.
– Stressa inte, ta god tid på dig. Då är en bra installation lätt att åstadkomma.
Följande material behövs:
Avbitartång och skaltång.
En liten skruvmejsel.
Hålsåg för instrumentet, 63 mm.
5 mm borr för monteringshål.
Om nätverkskabeln inte räcker till så kan du köpa en extra Nexus förlängningskabel på
8m (Art. No.21266-8) eller så kan du använda eventuell överbliven nätverkskabel från
andra installationer. Samma typ av kabel används för alla installationer, såväl för
givare som för instrument.
Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en marinelektronikinstallatör.
5
Svensk
2.1
WIND
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera
instrumentet.
2. Borra de tvåskruvhålen med en 5 mm borr.
3. Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
4. Ta därefter bort borrmallen.
5. Skruva i de tvåpinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de tvåplastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)

Dra nätverkskabeln från Servern till instrumentet.

Korta nätverkskabeln om så behövs, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattång.

Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.

Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta måste göras för att undvika
korrosion
6
WIND
Svensk
Silikonfett
Silikonfett
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspår.
Montera och skruva fast täckkåpan på instrumentets kontakthus med tillhörande skruv.
7
Svensk
WIND
2.1.1 Anslut instrumentet till WSI-boxen
Alla instrument ansluts till Nexus Nätverk. Alla kablar har samma
färgkodade kabel.
2.1.2 Anslut instrumentet till NX2 Server
Alla instrument ansluts till Nexus Nätverk. Alla kablar har samma
färgkodade kabel.
8
WIND
3
Svensk
Första start
3.1
Initialisering av instrumentet.
Vid uppstart av instrumentet utförs en självtest. Displayen visar
först alla segment, därefter visas versionsnummer och
enhetsnummer på Nexus bussen.
Efter den första uppstarten efter installationen blir du ombedd att
trycka på en knapp [PrESKEY] Detta kommer att ge instrumentet
ett enhetsnummer på Nexus bussen.
OBS! Om fler instrument är
nyinkopplade på Nexus bussen
måste du vänta på texten ”Init OK”
innan du trycker på nästa instrument.
Den enhet som är bussadministratör, NX2 Server eller Wind
instrumentet kommer att ge det första instrumentet
enhetsnummer 16, nästa 17 osv.
Bilden till höger visar att instrumentet har versionsnummer 1.00
och enhetsnummer 16
3.2
Ominitialisering av instrumentet.
Om du vill ominitialisera nätverket (om två instrument av misstag
fått samma ID-nummer), måste du se till att du har ett instrument
som har ett unikt ID-nummer. Har du bara två instrument får du
tillfälligt koppla ur ett av dem.
När texten med information om ID-nummer och version visas,
trycker du kort på C-knappen. Instrumentet startar nu om och
PrS KEY visas. Följ instruktionerna ovan. Koppla därefter åter in
det andra instrumentet och upprepa initialiseringen enligt ovan.
9
Svensk
4
WIND
Allmänt
4.1
Hur man använder tryckknapparna
Huvudfunktion
Skenbar
vindvinkel
Infotext
Sann
vindvinkel
Underfunktion
CLEAR
Ett tryck på
CLEAR,
nollställer ett
värde.
MINUS
Ett tryck på
MINUS stegar
till nästa
underfunktion
eller minskar
ett värde i
inställningsläge
.
PAGE
Ett tryck på
PAGE växlar till
nästa analoga
sida
PAGE används
också för att
flytta cursorn I
ändringsläge
10
PLUS
Ett tryck på
PLUS stegar till
tidigare
underfunktion
eller ökar ett
värde i
inställningsläge
.
SET
Ett tryck på
SET låser upp
eller låser en
siffra för
redigering.
När den är
upplåst blinker
den och kan
ändras med
MINUS, PLUS
eller PAGE
WIND
Svensk
4.1.1
Lyse
1. Tryck ned PAGE i ca 2 sekunder
2 sek
2. Välj ljusnivå med PLUS
3. Bekräfta vald nivå med SET
4.2
Huvudfunktioner
Överst visas skenbar vindvinkel, [AWA] (Apparent Wind Angle).
Alternativt kan sann vindvinkel, [TWA] (True Wind Angle) om
loggivare är ansluten
Detta är något man normalt gör en gång för alla vid
installationen, se inställningar
4.3
Analogfunktion
Den analoga skalan visar vindvinkeln +/- 180 (5 grader/segment).
Texten [APP = apparent/skenbar] eller [TRU = true/sann] visas när PAGE-knappen
trycks. För en skala med högre upplösning (60 grader) se inställningar.
TWD 360
Om en kompassgivare eller GPS antenn är
ansluten till systemet, kan geografisk vindvinkel
visas (TWD).
För att välja referens, Se 5.1.7
11
Svensk
WIND
4.4
Underfunktioner
Välj underfunktion med PLUS eller MINUS
Ledtext till underliggande information visas i den mittersta raden
utom vid funktionsbyte av analog visning, då informationstext om
vald analogfunktion visas blinkande under tvåsekunder.
Du kan ”parkera” vald kombination av funktioner så att de
automatiskt visas vid uppstart.
Tryck samtidigt på PAGE och SET samtidigt och displayen
blinkar till som kvittens på att ”parkering” utförts.
4.4.1
Sann vindvinkel [TWA]
Texten [TWA] (True Wind Angle) och värdet för TWA visas.
OBS. Om du valt att visa TWA som toppfunktion, kommer denna
funktion att visa Skenbar vindvinkel (AWA)
4.4.2
Relativ vindhastighet [AWS]
Texten [AWS] (Apparent Wind Speed) och den relativa
vindhastigheten visas. Texten [AWS] visas växlande med
information om vald enhet,
Knop [KTS], Meter/s [M/S] eller Beufort [BF].
4.4.3
Sann vindhastighet [TWS]
Texten [TWS] (True Wind Speed) och den sanna vindhastigheten
visas. TWS är kompenserad för båtens fartvind, loggivare måste
vara ansluten. Texten [TWS] visas växlande med information om
vald enhet, Knop [KTS], Meter/s [M/S] eller Beufort [BF].
4.4.4
Båtfart mot eller med vinden [VMG]
Texten [VMG] (Velocity Made Good) och
hastighet rakt mot (eller rakt från) vinden
visas. Kräver loggivare eller att loggsignal
byglas från t.ex. NX2 logginstrument.
Information om båtfart kan även fås via
Nexus nätverk.
VMG = 0.0 knop när Du seglar med
sann vindvinkel 90 grader tvärs båten
och VMG = båtfart när Du går med
motor rakt mot (eller med) vinden. Se
figur.
12
WIND
Svensk
4.4.5
Båtfart [BSP]
Texten [BSP] och båtfart (vattenhastighet) visas. Text [BSP]
visas växelvis med vald enhet, [KTS], [KMH] eller [MPH].
När loggivare ansluts får Du tillgång till sann vindhastighet och
vindvinkel, VMG, Båtfart, Tripp samt vattentemperatur.
4.5 Funktioner med Wind Data i Nexus nätverk
Genom att ansluta Wind instrumentet till Nexus nätverk kan flera
nya funktioner aktiveras under förutsättningen att motsvarande
givare eller information finns tillgänglig.
4.5.1
Radiostyrka [RSI]
Texten [RSI] (Radio Strength Indicator) och dess värde visas.
Radiostyrkan mellan vindgivaren och WSI-boxen mats. Desto högre
värde, desto starkare signal. Denna funktion är användbar vid
installation när man ska finne en bra plats att montera WSI-boxen.
I en normal installation, ska värdet ligga mellan 15-35. Om värdet
understiger 10 bör man se över positionen för WSI-boxen.
4.5.2
Geografisk vindriktning [TWD]
Text [TWD] visas kortvarigt, därefter visas t.ex.[SSW], [NO],
[WNW] etc. tillsammans med numerisk vindriktning i grader.
Grafisk visning av TWD blir också tillgänglig.
Varje sektor motsvarar 5°
Tryck på PAGE och SET och därefter PAGE tills dess att en
vindriktnings ”pil” visas.
Saknas kompassgivare kan en GPS Navigator delvis ersätta
kompassinformationen med COG (kurs över grund) under
förutsättning att båten gör fart genom vattnet. En stillaliggande
”GPS” kommer att orsaka slumpmässig visning av [TWD]. För att
ändra inställning från [Hdc] till [COG], se .
13
Svensk
5
WIND
Inställningar och kalibrering
5.1
Användarinställningar
För att ändra inställning för en funktion går du till den funktionen du vill ändra. Om
funktionen du ska ändra är en huvudfunktion (AWA eller TWA) trycker du SET och
PLUS samtidigt. Är det en underfunktion som ska ändras, trycker du SET och MINUS
samtidigt. Om du vill ändra kalibreringsvärde för en funktion, t.ex. ändra
kalibreringsvärdet för båtfart, går du till visning av båtfart (BSP) och håller SET
knappen intryckt i 2 sekunder.
5.1.1
Välj visning av huvudfunktion
För att välja vilken funktion som ska visas i översta vänstra hörnet (AWA eller TWA),
trycker du samtidigt, kort på SET och PAGE. Displayen börjar då blinka. För att växla
mellan AWA och TWA, tryck PLUS eller MINUS, för att bekräfta, tryck SET.
Valbara funktioner:
AWA
Skenbar vindvinkel (Apparent Wind Angle).
TWA
Sann Vindvinkel (True Wind Angle), kräver loggivare.
5.1.2
Välj grafisk visning
För att välja grafisk trycker du samtidigt, kort på SET och
PAGE. Displayen börjar då blinka. För att växla mellan de
grafiska alternativen, trycker du PAGE. För att bekräfta, tryck
SET.
60 gradersskala
Full 180 gradersskala
TWD vindriktning
display
OBS. För att TWD ska kunna visas, krävs att en
kompassgivare eller en GPD är ansluten till systemet. En HPC
Compass kan anslutas direkt till Nexus Network.
5.1.3
Välj dämpning
Dämpning för vindvinklar, vindhastigheter och båthastigheter.
Dämpning är en inställning som påverkar hur informationen
visas. En högre dämpning betyder att ett medelvärde under en
längre tid beräknas innan informationen visas. En hög dämpning
används vid byiga vindar eller vid grov sjö. Dämpningen kan
sättas mellan d0 (0 sek.) och d9 (80 sek.)
14
WIND
Svensk
För att ändra dämpningen, gå till den funktionen du vill ändra och tryck SET och
MINUS för en underfunktion eller SET och PLUS för en huvudfunktion.
Ändra vald dämpning med PLUS eller MINUS och bekräfta med SET.
5.1.4
Välj enhet för BSB, VMG och vindhatighet
För att ändra enhet, gå till den funktionen du vill ändra och tryck SET och MINUS.
Värdet för dämpningen visas, tryck på PAGE och vald enhet visas.
Ändra till önskad enhet med PLUS eller MINUS och bekräfta med SET.
Enhet för VMG och BSP: knop (KTS), km/t
(K/h) eller miles/t (m/h)
Enhet för vindhastighet: knop (KTS), m/s
(M/S) eller Beaufort (BF).
5.1.5
Kalibrering av loggivaren
Om instrumentet är anslutet till en WSI-box eller en Server
och loggen redan är kalibrerad behöver du inte göra några
justeringar i detta instrument.
Kalibreringsvärde för fart och VMG (1.00 - 1.99)
Gå till båtfartsfunktionen (BSP) och tryck och håll nere SET
knappen i 2 sekunder. Ändra kalibreringsvärdet med PLUS
eller MINUS och avsluta med att hålla SET knappen nertryckt i
2 sekunder.
5.1.6
Referens för Fart, fart genom vatten eller SOG
Välj referens för fart. Loggivare, Nexus or SOG
Välj:
BSP – Om loggivaren är ansluten direkt till detta instrument
NEX – Om båtfartsinformationen kommer till detta instrument via Nexus Network (om
en loggivare är ansluten till en WSI-box eller Server)
SOG – Om du vill använda SOGF som kommer till detta instrument via Nexus Network
(om en GPS är ansluten till Servern)
.
15
Svensk
WIND
Gå till underfunktionen BSP och tryck och håll nere SET
knappen i 2 sekunder. Tryck en gång på PAGE och ändra till
önskad referens med PLUS eller MINUS och avsluta med att
hålla SET knappen nertryckt i 2 sekunder.
5.1.7
Referens för kurs
Val av referens för kurs, Kompasskurs eller Kurs över grund (COG).
Gå till underfunktionen TWD och tryck och håll nere SET
knappen i 2 sekunder. Ändra till önskad referens med PLUS
eller MINUS och avsluta med att hålla SET knappen nertryckt i
2 sekunder.
Välj:
HDC – Om en kompass är ansluten till Nexus Network
COG – Om en GPS är ansluten och COG ska användas för beräkning av TWD
OBS! [COG] som referens är bara användbar när båten gör
fart. När båten ligger still ger COG hoppande värden.
5.1.8
Välj Sann eller Magnetisk TWD
Gå till underfunktionen TWD och tryck SET och MINUS
samtidigt. Tryck en gång på PAGE och ändra till Magnetisk
(MAG) eller Sann (TRU) TWD och avsluta med SET knappen.
OBS! Den magnetiska missvisningens storlek kan bara sättas
från ett NX2 instrument.
5.1.9
Kalibrering av vindhastigheten
Denna kalibrering är för vindhastigheten och för en Twin-Fin
givare med trebladig propeller ska värdet 1.70 användas och
för en mono-Fin med tvåbladig propeller ska värdet 1.50
användas. Gå till funktionen AWS och håll nere SET knappen i
2 sekunder. Ändra till önskat kalibreringsvärde med PLUS eller
MINUS och avsluta med att hålla SET knappen nertryckt i 2
sekunder.
5.1.10 Justering av vindvinkeln
Om givaren inte är monterad exakt i långskeppslinjen, kan man
justera det s.k. A-felet eller det konstanta felet i vinkel som
givare har. Gå till underfunktionen AWA (eller TWA) och tryck
och håll nere SET knappen i 2 sekunder. Justera vindvinkeln
med PLUS eller MINUS. Om man ökar värdet med PLUS
16
WIND
Svensk
knappen kommer vindvinkeln att öka på styrbord och minska
på babord. D.v.s. man vrider vinkeln medsols. Om man vill
minska värdet trycker man på MINUS där ett värde på 357
motsvarar -3 grader (360-3=357).
Avsluta med att hålla SET knappen nertryckt i 2 sekunder.
6
Underhåll och felsökning
6.1






Underhåll
Rengör endast instrumenten med mild tvållösning. Använd ej högtryckstvätt!
Förvaring under en längre tid i sträng kyla rekommenderas ej.
Ta bort vindgivaren från en liggande mast som förvaras över vintern.
Applicera silikonfett påsamtliga kontakter redan vid höstupptagningen.
Använd alltid instrumentskyddet då instrumentet ej används.
Kontrollera anslutningar och kablar någon gång om året.
6.2 Felsökning
Innan du kontaktar Nexus agent vill vi att du kontrollerar en del saker. Detta för att vi
skall ha möjlighet att ge bra service.


Vilka instrument som är kopplade till Nexus Nätverket, med dess versionsnummer
Nexus Nätverksenhets nummer för alla instrument
6.2.1









Felsökning, generellt
Fel i elektronisk utrustning beror ofta på felaktiga anslutningar eller inställningar.
Att installationen är gjord enligt instruktionerna
Att alla skruvanslutningar är väl åtdragna
Att inte korrosion uppstått i anslutningar
Att det inte är kontaktfel i anslutningarna
Att batterispänningen är korrekt
Att säkringen inte har bränt och
Att rätt typ av säkring används
Att inte tvåinstrument har samma Id-nummer på Nexus Nätverket
17
Svensk
WIND
6.2.2
Fel - åtgärd
1 Vindfunktioner


Om vingivaren ger felaktiga eller ”hoppiga” värden kontrollera anslutningar (om
däckgenomföringskontakt används kontrollera den)
Kontrollera att dämpningen inte är för lågt satt
2 Fartfunktioner


Kontrollera inställningar för vald referens
Vid ”hoppiga värden kontrollera dämpningen (SEA)
6.3
Ominitialisering av ett instrument
Om flera instrument av misstag har fått samma enhetsnummer
måste de initialiseras om. För att göra detta tryck CLEAR när
displayen visar versions- och enhets-nummer.
Alla instrumenten utför du en självtest och övergår sedan till att
visa texten [PrESKEY]. Följ anvisningarna ovan.
OBS! Om det är problem att göra en ominitialisering, koppla
då bort alla instrument utom ett som har samma
enhetsnummer.
18
WIND
7
Svensk
Specifikationer
7.1
Tekniska specifikationer
Dimensioner:
Givarkabel:
Spänning:
Wind Data instrument: 110 x 110 mm.
25 m
12V DC (10-16V). Instrumentet är
Skyddat mot förväxling av batteripoler.
Strömförbrukning:
Instrument:
Vindgivare:
Logg- och temperaturgivare:
9 mA (med max belysning 90 mA).
25 mA
15 mA
Temperaturområde Lagring:
Användning:
Vikt instrument:
Vikt givare:
Från -30°C till +80°C.
Från -10°C till +70°C.
283 g.
293 g.
CE godkännande
Alla produkter uppfyller EMC kraven för immunitet och emission Enligt EN 50 08-1, and
EN 55022.
19
Svensk
8
WIND
Garanti
20
WIND
Svensk
21
Svensk
WIND
22
Svensk
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Karlsbodavägen 20B, 168 67 Bromma, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
23
23152-2 Edition 1
WIND
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising