Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX2 Analoga

Garmin Nexus NX2 Analoga
Analoga
- Insrument -
Installationsmanual
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
ANALOGA
1
ANALOGA
Introduktion
Tack för att du valt ett analogt NX2 instrument. Vi är övertygade om att du kommer att
uppskatta ditt NX2 instrument, vare sig du är en kappseglare eller seglar för nöjets
skull.
Det är viktigt att du följer instruktionerna i denna manual.
Funktionerna i de analoga NX2 instrumenten är beräknade i Servern eller i ett annat
instrument som kan vara Nätverksmaster (NX2 Wind Data och NX2 Compass)
Funktionerna repeteras på de analoga instrumenten och inga andra inställningar
behöver göras än de kalibreringar av givare som utförs av respektive digitala
instrument.
De analoga instrumentet Steer Pilot och Speed trim må ste aktiveras frå n ett digitalt
instrument, för Steer Pilot, vanligen Multi Control och för Speed Trim Wind Data.
Det analoga vindvinkelinstrumentet kan visa antingen sann eller skenbar vindvinkel, för
inställning av det, se manualen för Multi Control eller Wind Data.
Denna manual är skriven för alla NX2 Analoga instruments version 2.1 – 2.3
Edition: Mars 2007
2
ANALOGA
1
Leveransförteckning ..................................................................4
1.1
2
3
Registrera produkten ..................................................................................... 4
Inledning .....................................................................................6
Installation ..................................................................................8
3.1
3.2
3.3
4
Placering av instrumentet .............................................................................. 9
Installation av instrument ............................................................................. 10
Anslutning av instrumentet till Nätverket ...................................................... 12
Specifikation .............................................................................13
4.1
4.2
5
6
Teknisk specifikation.................................................................................... 13
Nexus Nätvärk ............................................................................................. 13
Underhå ll..................................................................................13
Borrmall.....................................................................................14
6.1
6.2
6.3
Andra delar i NX2 serien.............................................................................. 15
Förkortningar ............................................................................................... 16
Garanti ......................................................................................................... 17
3
ANALOGA
1
Leveransförteckning
___________________________________________________________
Antal
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
5
5
1.1
Typ
Referens
NX2 Analogt instrument
Instrumentskydd
Borrmall
Installations och användarmanual
Garantikort
Monteringsskruvar
Plastmuttrar
Täckkå pa för kabelanslutning
Silikonfett i tub
Buntband
Nexus databusskabel, 0,4 m
Kabelhylsor, 0,25 mm
Kabelhylsor, 0,75 mm
1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
8
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och å tersända detta till generalagenten.
Genom att å tersända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i vå
rt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
Garantivillkor, se 6.3.
4
ANALOGA
5
ANALOGA
2
Inledning
Syftet med denna manual är att hjälpa dig installera, använda och förstå ditt nya NX2
system.
Hjärtat i systemet är Servern till vilket en nätverkskabel (databusskabel) är ansluten. Till
denna kabel är också övriga NX2 instrument anslutna.
Givare för logg, ekolod, kompass och vind ansluts till Servern via speciella portar (ingå ngar)
i Servern.
Dessutom har Servern 2 NMEA portar.
Till porten för NMEA ”data in” kan 1 NMEA 0183 kompatibla givare (ex. GPS, vind,
kompass, ekolod eller logg) anslutas.
Till porten för NMEA ”data ut” kan NMEA 0183 kompatibla mottagare (ex.. Maxi Repeaters,
Radar, Plotter etc.) anslutas.
Servern är dessutom utrustad med en NMEA ut och in som är direkt anpassad för att
anslutas till en PC via en standard serieport (RS-232) via en standard 9-polig seriekabel.
I PC:n kan man använda viket navigationsprogram som helst som jobbar med standarden
NMEA.
Servern förser anslutna instrument med spänning via nätverkskabeln.
Servern anpassar data som tas emot frå n givarna och sänder detta vidare till instrumenten
via nätverkskabeln.
På samma sätt anpassar Servern data som tas emot frå n instrumenten via nätverkskabeln
och sänder detta därefter till anslutna NMEA 0183 mottagare via NMEA ”data ut” porten.
Även data mottaget frå n NMEA 0183 sändaren via porten för NMEA ”data in”, anpassas
och sänds vidare till instrumenten via nätverkskabeln .
Servern och NX2 instrumenten sänder och mottar data till och frå n varandra direkt via
nätverkskabeln.
Nexus nätverk är baserat på RS 485 vilket är en industriell databusstandarden. Detta gör att du
kan ansluta upp till 32 NX2 instrument direkt till en Nexus nätverkskabel. Ett Nexus nätverk har
därför hög flexibilitet med stora framtida utbyggnadsmöjligheter. Ett Nexus nätverket är dessutom
ca 10 gå nger snabbare än ett nätverk baserat på NMEA 0183.
6
ANALOGA
Fysiskt bestå r nätverkskabeln av en 5 mm kabel. En 4-polig kontakt gör installationen till
instrumenten enkel. Inga stora hå l behöver borras och kabeln kan kapas till exakta längder.
Anslutningspunkterna vid Servern är färgkodade och siffermärkta för att lätt kunna
identifieras.
Multi Control instrumentet är ett kombinationsinstrument som samtidigt visar en
huvudfunktion och en underfunktion. Du kan lätt anpassa instrumentets presentation så att
dina favoritfunktioner visas samtidigt.
Instrumentets stora display gör det lättläst, även vid stora vinklar och i starkt solsken.
Displayen och de fem knapparna har röd bakgrundsbelysning som kan ställas in i tre
nivå er.
Till NX2 systemet finns ett stort urval av analoga repeatrar och tillbehör. Det analoga
styrinstrumentet erbjuder unika funktioner. När det används tillsammans med
styrreferensfunktionen (AWA) kan du faktiskt styra efter vinden och expandera kryssoch undanvindsvinkeln.
NX2 instrumenten har två å rs garanti.
För att få optimal nytta av din nya NX2 produkt, ber vi dig noga läsa igenom denna
manual innan du börjar installera och använda ditt system.
Vi tackar dig för att du valt NX2. Om du ser oss vid nå gon utställning så kom gärna
fram och hälsa.
Lycka till och en god seglats!
7
ANALOGA
3
Installation
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, Server och instrument.
3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så
enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall
placera givarna, Servern och instrumenten. Lämna också plats för
ytterligare instrument.
Nå gra ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att
Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet.
Den medföljande packningen räcker väl till för att täta.
- Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i
vatten.
- Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk
strå lning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att
minimera risken för störningar på ditt system.
- Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt att å
stadkomma.
Följande material behövs:
Avbitartå ng och skaltå ng.
En liten skruvmejsel.
Hå lså g för instrumentet, 63 mm.
5 mm borr för monteringshå l.
Buntband
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus
förlängningskabel på 8 m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du
använda eventuell överbliven nätverkskabel frå n andra installationer.
Samma typ av kabel används för alla installationer, så väl för givare
som för instrument.
Om du är tveksam angå ende installationen, tag hjälp av en
marinelektronikinstallatör.
8
ANALOGA
3.1
Placering av instrumentet
Instrumentet är avsett för utanpå liggande montage och skall monteras bakifrå n på en
jämn och plan yta. Packningen på instrumentets baksida kommer därmed att täta på
ett korrekt sätt mot monteringsytan.
Placera instrumentet så att det:
• lätt kan avläsas av styrman/navigatören
• är skyddat frå n yttre på verkan
• är placerat minst 500 mm frå n radiomottagare/sändare
• finns tillräckligt utrymme bakom för dess kontakthus med tillhörande kablage.
Instrumentet kan placeras intill en magnetkompass.
På instrumentets baksida, ovanför dess kontakt, har instrumentet ett litet hå l för att
förhindra att fukt samlas i instrumentet. Hå let täcks av ett membran på insidan som
släpper igenom luft men ej vatten. Se till att detta hå l inte täcks av silikonfett.
Instrumentet kan monteras i ett mastfäste (art.nr 69995) om extra silikonfett stryks på
instrumentets kontaktytor.
9
ANALOGA
3.2
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera
instrumentet.
2. Borra de två skruvhå len med en 5 mm borr.
3. Så ga sedan hå let för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hå lså g.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i de två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta frå n framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln frå n närmaste instrument eller frå n Servern till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattå ng.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur.
Detta må ste göras för att undvika korrosion
10
ANALOGA
Silikonfett
Silikonfett
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspå r.
Montera och skruva fast täckkå pan på instrumentets kontakthus med tillhörande
skruv..
11
ANALOGA
3.3
Anslutning av instrumentet till Nätverket
Kabeln mellan två instrument eller mellan instrumentet och Servern
är utrustad med en hontakt i varje ända. Hona för instrumentet och
hane för servern. Inne i instrumentet är de två
plintarna
parallellkopplade. Även om det kan vara trå ngt, gå r det att ansluta
en tredje kabel parallellt med nå gon av de två genom att skruva in
den på samma plint.
Hankontakten dras frå n instrumentet till Servern och ansluts till de
fyra terminalerna märkta 5 NETWORK.
Om det är problem att dra kabeln med kontakt till Servern kan
kontakten tas bort för att sedan sättas dit igen när kabeln är
framdragen till Servern.
Instrumentet är därmed installerat!
12
ANALOGA
4
Specifikation
4.1
Teknisk specifikation
Dimensioner:
Instrument kabel:
Analoga instrument: 113 x 113 x 23 mm.
0,4 m
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet
batteripoler.
Multi Control instrument: 0,6 W
Med maximal belysning: 1,32 W
Strömförbrukning:
Temperatur områ de:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Analoga instrument:
Analoga instrument:
är
skyddat
mot
260 gram
Vattentät
CE godkännande
Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.
4.2
Nexus Nätvärk
Introduktion:
Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta må nga instrument.
Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den
höga störokänsligheten medger användande av mycket lå nga kablar (upp till 1200
m).Data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med
en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb
datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund.
Användare av Nätverket:
Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller
avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför må ste specifikationerna
följas för att skydda tillverkarens å taganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet.
För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr. 21248) ett mycket bra hjälpmedel för
att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det gå r även att lägga in
Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus
Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS232)
5
Underhå ll
-
Rengör endast instrumenten med så pvatten, använd inte högtryck eller
lösningsmedel!
Instrumentens livslängd ökar om de tas in under vintern.
Använd silikonfett på alla kontakter.
Använd alltid instrumentskyddet när instrumenten inte används.
Kontrollera regelbundet kontakter och använd de medföljande ändhylsorna..
-
13
förväxling
ANALOGA
6
Borrmall
14
ANALOGA
6.1
Andra delar i NX2 serien
Nedan finner du en förteckning över andra instrument och givare i NX2 serien.
22118-3
22118-2
22118-1
22118-4
22118-5
22118-6
NX2 Kompletta instrument med givare
Multi Control instrument och Server, 8m kabel
Multi Control och Server med Logg och ekolodsgivare, 8m kabel
Speed logg med loggivare, 8m kabel
Wind Data, med vindgivare, 25m kabel.
Compass, med kompassgivare som klarar 35° krängning, 8 m kabel
GPS Navigator, med GPS Antenn, 8m kabel
22120-1
20700
19915-8
20721
20721-1
20860
21000
21735
20594
21721
69980
NX2/Nexus Givare
Server kompl med 3m spänningskabel
Logg/Temp,0 - 30 KTS, löstagbar, 8 m (26 ft) kabel
Djup, 0.8 - 150 m (2.6-490 ft), löstagbar, 3 + 8 m kabel
Vindgivare, 25 m ( 72 ft) kabel
Vindgivare i kolfiber, 1260mm lå ng, 380g, Ingen mastkabel.
Fluxgate Kompass, 8 m (26 ft) kabel
GPS Antenn, NX2/NMEA, fast, 10 m ( 33 ft) kabel (NMEA utgå ng)
Hå llare för GPS Antenn och 35° Kompassgivare.
Vindmastkabel 25m
MTC (Mast Twist Compensation) box, 8m kabel, för Wind Data instr.
MRC (Mast Rotation Sensor Compensation) box för Wind Data instr
22117-1
22117-3
22117-4
22117-5
22117-6
22117-7
NX2 Digitala Instruments (alla levereras med 0.4m kabel)
Speed log instrument
Multi Control instrument
Wind Data instrument
Compass instrument
GPS Navigator instrument
Autopilot instrument
NX2 Analog Instruments (Alla analoga instrument levereras med 0,4m kabel)
22115-01
NX2 Analog Vindvinkel
22115-02
NX2 Analog Steer Pilot
22115-03
NX2 Analog Speed Trim
22115-05
NX2 Analog Fart 0-16kts
22115-06
NX2 Analog Fart 0-50kts
22115-07
NX2 Analog Djup 0-200m
22115-08
NX2 Analog Djup 0-600ft
22115-09
NX2 Analog Rodervinkel
22115-10
NX2 Analog Kompass
22115-11
NX2 Analog GPS Fart 0-16kts
22115-12
NX2 Analog GPS Fart 0-50kts
22115-13
NX2 Analog GPS Kurs
21210
21218-1
20966
Nexus Remote Control Instrument
Remote Control Instrument (RCI), med Autopilotkontroll, 5m kabel, hå llare.
Extra hå llare till Remote Control instrument
Skarvkontakt 4-polig, vattentät för kabel – kabel anslutning
15
ANALOGA
6.2
CMP
COG
CTS
D/R
DEFAULT
DPT
DST
DTW
EN
F
FA
FT
GLL
GPS
HDM
HDT
HM
HT
id
Km
KT
KTS
LAT
LCD
LOG
LOW
MAX
m/s
MID
MN
m
N
NM
NMEA
S
SEA
SHA
SOG
STR
TMP
TWA
TWS
VAR
VMG
W
WCV
XTE
Förkortningar
CoMPass
Course over Ground
Course To Steer
Dead Reckoning
Factory setting
DePTh
DiSTance
Distance To Waypoint
European Norm
Farenheit
Fathoms
FeeT
Geographic Latitude Longitude
Global Positioning System
HeaDing Magnetic
HeaDing True
Heading Magnetic
Heading True
Identity
Kilometer per hour
KnoTs
KnoTS
LATitude
Liquid Crystal Display
LOG
LOW
MAX
metres per sekond
MID
Magnetic North
metre
North
Nautical Mile
National Marine
South
SEA
SHallow Alarm
Speed Over Ground
SteeR
TeMPerature
True Wind Angle
True Wind Speed
VARiation
Velocity Made Good
West
Waypoint Closure Velocity
Cross Track Error
Kompass
Kurs över grund
Kurs att styra
Död räkning
Fabriksinställning
Djup
Distans
Avstå nd till etappmå l
europeisk norm
Farenheit
Famnar
Fot
Geografisk Latitud, Longitud
Globalt positioneringssystem
Magnetisk kurs
Sann kurs
Kompasskurs
Sann kurs
Identitet
Kilometer i timmen
Knop
Knop
Latitud
Flytande kristall display
Logg
Lå g
Max
Meter per sekund
medel
magnetisk nord
Meter
Nord
Nautiska mil
Electronic Association
Söder / syd
Dämpning
Grundlarm
Fart över grund
Styrreferens
Temperatur
Sann vindvinkel
Sann vindhastighet
magnetisk variation
Hastighet mot vinden
Väst
Hastighet mot etappmå l
Avstå nd till ideallinjen
Minus
Minus
Plus
Plus
Wind from port side
Vind in frå n babord
Wind from starboard side
Vind in frå n styrbord
The boat is left of the desired track
Bå ten befinner sig vänster om
Önskad ideallinje
Bå ten befinner sig höger om
Önskad ideallinje
The boat is right of the desired track
16
ANALOGA
6.3
Garanti
GARANTI
ALLMÄNT
Alla produkter är utvecklade och tillverkade för att motsvara den yppersta bransch standarden. När
produkten är korrekt installerad, handhavd och underhå llen, i enlighet med beskrivningen i
produktens manual, kommer den att bidra med må nga å rs tillförlitlig drift. Utöver produktens
tekniska manual kan också vå r världsomspännande å terförsäljar- och serviceorganisation bistå
med ytterligare information och assistans.
GARANTIOMFATTNING
Garantin täcker reparation av defekta delar som beror av fel hänförda till tillverkningen av produkten.
Garantin täcker reservdel samt arbetstid om produkten lämnas in och repareras i det land där
produkten inköptes. Garantiperioden framgå r av manualen och börjar löpa frå n den dag
produkten inköptes. Ovanstå ende garanti är tillverkarens enda garanti, vilket innebär att
ytterligare villkor ej är tillämpliga på produkten.
GARANTIVILLKOR
•
Produktens inköpskvitto med angivet inköpsdatum och ifyllt garantikort må ste medfölja för att
validera garantikrav som sker enligt procedur beskriven nedan.
•
Produktens garanti är inte möjlig att överföra, utan gäller endast för den ursprungliga köparen.
•
Produktens garantin gäller inte i de fall serienummer saknas, felaktig installation skett,
felaktigt elsäkringsförfarande, omständighet förorsakad av felaktigt handhavande, externa orsaker
så som modifieringar eller service utförd av annan än tillverkaren eller av denne auktoriserad
distributör eller genom användning utanför de tekniska gränsvärden som specificerats i
produktens manual.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare är inte ansvarig och kommer inte att
kompensera direkta eller indirekta skador som uppkommit p.g.a. felaktigheter i produkten.
Tillverkaren är inte heller ansvarig för person skador eller skador på tredje man som uppkommit p g
a användning av produkten.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare är inte ansvariga för kostnader i samband
med sjötester, felsökningar i bå tar, etc., oavsett om produkten är under garanti eller inte.
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare bistå r gärna med denna service. Nedlagda
kostnader kommer i dessa fall att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och å terförsäljare reserverar sig rätten att, i de fall reparation
ej är möjlig att genomföra inom en rimlig tidsperiod, byta ut felaktiga returnerade produkter under
garantiperioden, med närmast motsvarande ersättningsprodukt.
GARANTIPROCEDUR
Produkten skall returneras till Tillverkaren, tillverkarens distributör eller å terförsäljare i det land där
produkten inköpts. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad.
Alternativt kan produkter som används i annat land än inköpslandet, lämnas in till den lokala nationella
distributören eller å terförsäljaren. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad. Giltiga
garantikrav kommer även då att ersättas i form av reservdelar, men arbetstid och eventuellt
tillkommande kostnader för frakt kommer att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
FÖRBEHÅLL
Sunt förnuft gäller vid användning av navigationsutrustning och tillverkarens produkter skall endast ses
som ett navigationshjälpmedel. Tillverkaren förbehå ller sig rätten att ändra produktens specifikation.
17
ANALOGA
Fil id:
GARANTIKORT
SKICKAS IN TILL GENERALAGENTEN
ÄGARE:
Namn:
Adress :
Postnummer :
Land:
Produktens namn:
Serie nummer:
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
Inköpsdatum:_______________________________ Installationsdatum _________________________
Återförsäljarens stämpel:
Kryssa här om du inte är intresserad av information om nya produkter
18
ANALOGA
19
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
20
22138-2 Edition 1
ANALOGA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising