Garmin | Nexus | Garmin Nexus VHF NX2500

Garmin Nexus VHF NX2500
NX2500
Marin VHF Radio
med Navtex och GPS repeater
Installation och Användar Manual
Svensk
NX2500
SVENSKA
VHF NX2500
Denna manual är skriven för Nexus VHF NX2500
Utgåva: November 2007
1
VHF NX2500
SVENSKA
INNEHÅLL
1
Introduktion ....................................................................................................................... 4
2
Beskrivning av NX2500 ..................................................................................................... 5
2.1
Frontpanelen.................................................................................................................... 5
2.2
Baksidan.......................................................................................................................... 6
2.3
LCD Display..................................................................................................................... 7
3
Handmikrofon / Tangentbord ........................................................................................... 8
3.1
Tangentbordet (0 - 9)....................................................................................................... 8
4
Användning...................................................................................................................... 10
4.1
Tvåkanalsvakt (DW) ...................................................................................................... 10
4.2
Fullvakt (Full Scan)........................................................................................................ 11
4.3
Kanalminnesvakt (Memory Scan).................................................................................. 11
4.4
Kanalminneslagring (TAG CHANNEL) .......................................................................... 11
4.5
Busspärrnivå (SQ) ......................................................................................................... 11
4.6
VOLYMINSTÄLLNING (VOL) ........................................................................................ 12
4.7
KANAL 16 (16)............................................................................................................... 12
4.8
KANALVAL (▲ / ▼)....................................................................................................... 12
4.9
HÖG/LÅG UTEFFEKTSVÄLJARE ................................................................................ 12
5
Val av L1/L2...................................................................................................................... 13
6
MOTTAGNING AV DSC MEDDELANDE ......................................................................... 14
6.1
NÖDANROP (DISTRESS ALERT) ................................................................................ 14
6.2
RUTINANROP (ROUTINE CALL) ................................................................................. 14
6.3
SÄKERHETS/PRIORITETS ANROP (SAFETY/URGENCY) ........................................ 14
6.4
GRUPPANROP (GROUP CALL)................................................................................... 15
6.5
ÅTERSKICKAT NÖDANROP (DISTRESS RELAY)...................................................... 16
6.6
SEA CALL ..................................................................................................................... 16
7
SKICKA ETT DSC ANROP (SENDING A DSC CALL) .................................................... 17
7.1
NÖDANROP (DISTRESS CALL)................................................................................... 17
7.2
RUTINANROP (ROUTINE CALL) ................................................................................. 17
7.3
SÄKERHETSANROP (SAFETY CALL)......................................................................... 18
7.4
PRIORITETSANROP (URGENCY CALL) ..................................................................... 19
7.5
GRUPPANROP (GROUP CALL)................................................................................... 19
7.6
VIDARESÄNDNING AV NÖDANROP (DISTRESS RELAY)......................................... 20
7.7
MEDDELANDELISTOR (LOG REVIEW)....................................................................... 21
7.8
Visa standardmeddelanden (Routine Log) .................................................................... 21
7.9
Liste äldre Nödmeddelanden (DISTRESS LOGS) ........................................................ 22
8
DSC inställningar ............................................................................................................ 23
8.1
Lägga in och kontrollera MMSI nummer........................................................................ 23
8.2
Ställ in Grupp ID ............................................................................................................ 24
8.3
Sätt en manuell position ................................................................................................ 25
8.4
Skapa ett mottagarregister (Directory)........................................................................... 25
9
RADIO SETTINGS ............................................................................................................ 27
9.1
Justering av bakgrundsbelysning .................................................................................. 27
9.2
Justering av displayens kontrast ................................................................................... 27
9.3
Val av högtalare............................................................................................................. 28
9.4
Knappljud på eller av ..................................................................................................... 28
9.5
Endast mottagning av Navtex........................................................................................ 29
9.1
Ställ in datum och tid ..................................................................................................... 29
10
NAVTEX Meddelandeinställningar................................................................................. 30
10.1
Navtex messages..................................................................................................... 30
10.2
Val av stationer ........................................................................................................ 31
10.3
Val av meddelandetyp.............................................................................................. 33
10.4
Ta bort alla Navtexmeddelanden ............................................................................. 34
10.5
Ta bort enskilda Navtexmeddelanden...................................................................... 34
2
SVENSKA
10.6
11
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
15
15.1
15.2
16
17
18
VHF NX2500
Navigationsdata för WP ............................................................................................35
UTÖKAD KANALLISTA ................................................................................................... 36
ATIS FUNKTION .............................................................................................................. 36
Tekniska specifikationer ................................................................................................ 37
Mottagare..................................................................................................................37
NAVTEX....................................................................................................................37
GPS ..........................................................................................................................37
KANAL 70 MONITOR SPECIFIKATIONER..............................................................38
Sändare ....................................................................................................................38
Internationella Marin VHF kanaler. ................................................................................ 39
Installation ....................................................................................................................... 40
Installation av radion.................................................................................................40
Anteninstallation .......................................................................................................41
Medföljande delar ........................................................................................................... 45
Garanti ............................................................................................................................. 46
CE godkännande............................................................................................................. 48
3
VHF NX2500
1
SVENSKA
Introduktion
Nexus NX2500 är en klass D DSC (Digital Selective Calling) VHF. Radion är en 25
Watts frekvensmodulerad vattentät mottagare/sändare för användning i frekvensbandet
156.025 - 162.550MHz.
NX2500 fungerar även som Navtex Monitor då Nexus Navtexantenn NX2600 ansluts.
O en plotter eller GPS Navigator ansluts får man inte bara positionsinformation utan
NX2500 fungerar då som en navigations repeater som visar bäring och distans till
målet, tid till ankomst mm. Detta är användbart framförallt då NX2500 är placerad på
en annan plats än plottern/navigatorn.
Nexus NX2500 stödjer de senaste GMDSS kraven för icke-SOLAS klassade fartyg från
IMO (international maritime organization).
Med NX2500 kan du göra digitalt selektiva anrop (DSC), vilka är snabbare och enklare
att göra än traditionella anrop på kanal 16. I en nödsituation kan du enkelt, snabbt och
automatiskt påkalla uppmärksamhet, förmedla din identitet och position på nödkanalen.
Då Nexus policy är att ständigt utveckla våra produkter kan specifikationerna i denna
manual ändras.
4
SVENSKA
2
VHF NX2500
Beskrivning av NX2500
2.1
Frontpanelen
1. PÅ / AV KNAPP [ON]
Tryck på [ON] knappen för att slå på NX2500
Tryck på [ON] knappen igen för att slå av NX2500
2.
UTEFFEKTSVAL (H/L)
Denna knapp växlar mellan hög (25W) eller låg (1W) uteffekt.
3. CLEARKNAPP (CLR)
Avslutar och återgår till huvudmenyn.
4.
SQUELCHLÄGESVAL (SQ)
5.
VOLYMLÄGESVAL (VOL)
6. FUNKTIONSVALSKNAPP (F)
Tryck en gång på denna knapp för att komma in I funktionsvalsläge.; displayen
visar funktionsmenyn. De valbara funktionerna är: DUAL WATCH, FULL SCAN,
MEMORY SCAN, H/L (high/low) POWER och DIM. Tryck F-knappen igen för att
verifiera och byta till vald funktion.
7. NERKNAPP (▼)
Bläddrar neråt I kanalval, squelchnivå val eller volymnivåval. Varje tryck väljer
nästa lägre nummer eller nivå. När knappen hålls nedtryckt, bläddras snabbare
nedåt.
8.
KANAL 16 KNAPP (16)
Denna knapp används för snabbåtkomst av kanal 16.
5
VHF NX2500
9.
SVENSKA
UPPKNAPP (▲)
Bläddrar uppåt I kanalval, squelchnivåval eller volymnivåval. Varje tryck väljer
nästa högre nummer eller nivå. När knappen hålls nedtryckt, bläddras snabbare
uppåt.
10. LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)
Punktmatrisdisplay med upp till 8 raders information..
11. HÖGTALARE
12. NÖDLÄGES (DISTRESS) SÄNDNINGSKNAPP
Distressknappen skyddas av ett lock mot ofrivillig sändning.
13. HANDMIKROFON / TANGENTBORD.
2.2
Baksidan
PWR
12V
ANT
GPS
SPK
1.
2.
3.
4.
Spänningsförsörjning
GPS, Navtex och Extern högtalare.
ANTENN
Ventilationshål
Om kondens uppkommer på displayen, tag bort skruven för
ventilationshålet, slå på apparaten och tänd lyset tills kondensen
försvinner. Sätt dit skruven igen.
OBS: För att NX2500 skall vara vattentät krävs att plastbrickan
sätts dit innan skruven dras åt.
6
SVENSKA
VHF NX2500
2.3
GRUPP 1
VL
Sq
Mu
RX
TX
GRUPP 2
Hi
Lo
GRUPP 3
S
D
GRUPP 4
I
K
U
C
A
S
GRUPP 5
DW
FS
MS
GRUPP 6
M
GRUPP 7
LCD Display
Volymkontrollen är aktiverad, staplarna visar volymnivån.
Squelchkontrollen är aktiverad, staplarna visar volymnivån.
Visas när squelch är open eller en signal mottages.
Radion är I mottagarläge (RX).
Radion är I sändarläge (TX).
Indikerar hög sändareffekt 25W.
Indikerar låg sändareffekt 1W..
Indikerar att vald kanal är en simplexkanal.
Indikerar att vald kanal är en duplexkanal.
Indikerar att en internationell kanal är vald.
Indikerar att kanal L1, L2, M1 eller M2 är vald.
Indikerar att USA kanaler är valda.
Indikerar att Kanadensiske kanaler är valda.
Indikerar att ATIS kanaler är valda.
Indikerar att ATIS SEA kanaler är valda.
Indikera dual watch scanning dvs. Två kanaler övervakas.
Söker av alla kanaler I kanalsökningslistan.
Söker av alla kanaler I kanalminneslistan.
Indikerar att vald kanal finns med I minneslistan.
Datum/timmar: minuter
7
VHF NX2500
3
SVENSKA
Handmikrofon / Tangentbord
Handmikrofon / Tangentbord består av en mikrofon, en sändarknapp PTT( press To
Talk) och ett tangentbord enligt nedan.
CLR
CALL
3.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
ENT
Tangentbordet (0 - 9)
Det telefonliknande tangentbordet ITU 0 – 9 / A - Z används för att knappa in siffror och
bokstäver. När bokstäver skall knappas in ställs automatiskt tangentbordet om till
alfanumerisk inmatning enligt nedan.
1 tryck
—
A
D
G
J
M
P
T
W
2 tryck
,
B
E
H
K
N
Q
U
X
C
F
I
L
O
R
V
Y
”
’
S
&
Z
%
5
6
7
8
9
0
3 tryck
4 tryck
/
5 tryck
1
2
3
4
ENTER KNAPPEN (ENT)
För att låsa / bekräfta en inställning.
CLEAR KNAPPEN (CLR)
Avslutar och återgår till huvudmenyn eller föregående displaybild.
8
0
SVENSKA
VHF NX2500
◄ / ► Knapparna
Flyttar markören åt höger eller vänster. Bläddrar även till nästa eller föregående
meddelande.
▲ / ▼ Knapparna
Stegar upp / ner I kanallistan. Kan även användas att välja lagrade arbetskanaler.
PTT Knappen
Sändarknappen (Push To Talk) När denna knapp hålles intryckt, sänder radion med
vald effekt.
CALL Knappen.
Aktiverar anropsmenyn.
9
VHF NX2500
4
SVENSKA
Användning
NX2500 Slås på genom att trycka på knappen märkt (ON). Om en GPS är
ansluten, kommer fönstret att se ut enligt följande:
Tryck på knappen märkt (F) på frontpanelen för att komma till funktionsvalslistan.
Fönstret ser ut enligt nedan:
Tryck ▲eller▼ knappen för att flytta välmarkören ► I listan, tryck på (F) knappen för
att välja funktion.
För att återgå, tryck CLEAR knappen märkt (CLR). För att återgå till huvudfönstret,
tryck och håll (CLR) nedtryckt i 2 sekunder.
För att stänga av NX2500, håll (ON) knappen nere, en nedräkning startar till NX2500 är
avstängd.
4.1
Tvåkanalsvakt (DW)
Tvåkanalsvakten gör det möjligt att vakta två kanaler samtidigt. Vakt sker av den valda
kanalen och en prioritetskanal, (alltid kanal 16). När NX2500 är i tvåkanalsvakt kommer
symbolen DW (Dual Watch) att visas I fönstrets nederkant.
10
SVENSKA
VHF NX2500
OBS, NX2500 kan inte sända och man kan inte välja andra kanaler när
tvåkanalvaktsläge är valt. För att återgå till normalanvändning, tryck (F) Eller
snabbvalsknappen (16).
4.2
Fullvakt (Full Scan)
Denna funktion vaktar alla kanaler tills en signal på någon av dem detekteras. När
signalen försvinner, återgår NX2500 till att vakta alla kanaler. Då NX2500 låser på en
kanal, tryck ▼ knappen för att fortsätta att vakt de övriga kanalerna. När NX2500 är i
fullvaktsläge kommer symbolen FS (Full Scan) visas I fönstrets nederkant.
OBS, NX2500 kan inte sända och man kan inte välja andra kanaler när NX2500 är i
fullvaktsläge. För att återgå till normalanvändning, tryck (F) Eller snabbvalsknappen
(16).
4.3
Kanalminnesvakt (Memory Scan)
Kanalminnesvakten fungerar lika som fullvakten men vaktar bara de kanaler som
lagrats I kanalminnet. Om inga kanaler lagrats, är inte denna funktion tillgänglig. När
NX2500 är i Kanalminnesvakt kommer symbolen MS (Memory Scan) att visas I
fönstrets nederkant
4.4
Kanalminneslagring (TAG CHANNEL)
För att lagra en kanal i minnet så att NX2500 använder denna i kanalminnesvakten,
går du till önskad kanal, trycker på F knappen på radion, väljer TAG CHANNEL genom
ett tryck på ▲ samt bekräftar med F igen. Bokstaven M visas nu längst ner i displayen.
För att ta bort en kanal ur minnet, upprepa samma procedur.
4.5
Busspärrnivå (SQ)
Denna knapp används för att ställa in brusspärrnivån (squelch). När SQ-knappen
trycks ned kommer man automatiskt till brusspärrnivåfönstret. Nivåstapel och symbolen
SQ visas i fönstret:
För att undertrycka signaler, tryck ▲ för att öka brusspärrnivån. För att ta emot
svagare signaler, tryck ▼ för att minska brusspärrnivån.
11
VHF NX2500
4.6
SVENSKA
VOLYMINSTÄLLNING (VOL)
Denna knapp används för att ställa in ljudvolymen. När VOL-knappen trycks ned
kommer man automatiskt till volyminställningsfönstret. Volymstapel och symbolen VOL
visas i fönstret:
För att öka volymen, tryck ▲ . För att minska volymen, tryck ▼ .
4.7
KANAL 16 (16)
Genom att trycka på knappen märkt (16) kommer NX2500 automatiskt att hoppa till
Sändarläge med hög effekt (25W) oavsett i vilken funktion man befinner sig.
4.8
KANALVAL (▲ / ▼)
Tryck ▲ knappen för att stega uppåt I kanlavalslistan. Tryck ▼ för att stega nedåt.
4.9
HÖG/LÅG UTEFFEKTSVÄLJARE
Tryck ▲eller▼ knappen för att flytta symbolen ► till ‘H/L Power’, tryck därefter (ENT)
knappen för att välja Hög eller Låg uteffekt. Aktuellt val Hög (Hi) eller Låg (Lo) visas i
fönstrets underkant.
12
SVENSKA
5
VHF NX2500
Val av L1/L2
För att få tillgång till de svenska fritidsbåts kanalerna samt fiskekanalerna, gör enligt
följande
1.
2.
3.
Tryck samtidigt ned knappen ▼ och 16-knappen på radions front
Stega med ▼-knappen till CHANNEL SET och tryck ENT
Stega med ▼-knappen till NORDIC och tryck ENT
Radion startar nu om i Nordic läge och du har tillgång till de nordiska kanalerna som
ligger först i kanallistan.
13
VHF NX2500
6
SVENSKA
MOTTAGNING AV DSC MEDDELANDE
6.1
NÖDANROP (DISTRESS ALERT)
När men tar emot ett nödmeddelande, kommer radion att ljuda samt visa bilden enligt
nedan. Därefter hoppar NX2500 automatiskt till kanal 16. Tryck på ENT knappen för att
bekräfta att du tagit emot larmet. Den nödställde får då även en kvittens på detta. För
att lämna detta displayfönster, tryck på CLR.
6.2
RUTINANROP (ROUTINE CALL)
När men tar emot ett rutinanrop, kommer radion att ljuda samt visa bilden enligt nedan.
Tryck på ENT knappen för att bekräfta att du tagit emot meddelandet. Den som
anropade kommer då få en kvittens på detta. Därefter hoppar NX2500 automatiskt till
den kanal som den anropande enheten önskat..
6.3
SÄKERHETS/PRIORITETS ANROP (SAFETY/URGENCY)
När men tar emot ett säkerhets eller prioritets anrop, kommer radion att ljuda samt visa
bilden enligt nedan. Om meddelandet sänts till alla kommer ALL SHIPS att visas. Är
det ett individuellt meddelande, visas INDIVIDUAL. Tryck på ENT knappen för att
bekräfta att du tagit emot meddelandet. Den som anropade kommer då få kvittens på
detta. Därefter hoppar NX2500 automatiskt till den kanal som den anropande enheten
önskat..
14
SVENSKA
6.4
VHF NX2500
GRUPPANROP (GROUP CALL)
När men tar emot ett gruppanrop, kommer radion att ljuda samt visa bilden enligt
nedan. Tryck på ENT knappen för att bekräfta att du tagit emot meddelandet. Därefter
hoppar NX2500 automatiskt till den kanal som den anropande enheten önskat..
15
VHF NX2500
6.5
SVENSKA
ÅTERSKICKAT NÖDANROP (DISTRESS RELAY)
När du får ett återskickat nödanrop, kommer radion att larma och visa displaybilden
enligt nedan. I bilden visas: MMSI nummer för den som sänder, MMSI nummer för den
som är i nöd, typ av nödsituation, position och tid för olycksplatsen.
För att lämna denna funktion, trycke ENT.
6.6
SEA CALL
När man tar emot ett sea call, kommer radion att ljuda samt visa bilden enligt nedan.
Tryck på ENT knappen för att bekräfta att du tagit emot meddelandet. Därefter hoppar
NX2500 automatiskt till den kanal som den anropande enheten önskat.
16
SVENSKA
7
VHF NX2500
SKICKA ETT DSC ANROP (SENDING A DSC CALL)
7.1
NÖDANROP (DISTRESS CALL)
Lyft locket till den röda distressknappen, Tryck sedan in knappen och håll den intryckt
i fem sekunder. Då skickas ett nödmeddelande ut.
Om du vill tala om vilken typ av nödsituation du är i, tryck kort på DISTRESS
knapeen. Välj sedan typ av nödsituation med ◄ eller ►. Tryck därefter in DISTRESS
knappen och håll den intryckt i fem sekunder.
7.2
RUTINANROP (ROUTINE CALL)
Tryck på CALL knappen tills texten ROUTINE CALL visas. Knappa in mottagarens
MMSI nummer med knappsatsen på handmikrofonen. Använd sedan ▲ eller ▼ för att
flytta markören till kanalvalsraden (med texten NO). Knappa in den önskade kanalen
och avsluta med ENT för att sända meddelandet. Radion väntar nu på respons.
17
VHF NX2500
7.3
SVENSKA
SÄKERHETSANROP (SAFETY CALL)
Tryck på CALL knappen tills texten SAFETY CALL visas. Använd sedan ◄ eller ► för
att välja alla mottagare (ALL SHIPS) eller an enskild mottagare (INDIVIDUAL). Om du
valt en enskild mottagare, knappa in mottagarens MMSI nummer med knappsatsen på
handmikrofonen. Använd sedan ▲ eller ▼ för att flytta markören till kanalvalsraden
(med texten NO). Knappa in den önskade kanalen och avsluta med ENT för att sända
meddelandet. Radion väntar nu på respons.
18
SVENSKA
7.4
VHF NX2500
PRIORITETSANROP (URGENCY CALL)
Tryck på CALL knappen tills texten URGENCY CALL visas. Använd sedan ◄ eller ►
för att välja alla mottagare (ALL SHIPS) eller an enskild mottagare (INDIVIDUAL). Om
du valt en enskild mottagare, knappa in mottagarens MMSI nummer med knappsatsen
på handmikrofonen. Använd sedan ▲ eller ▼ för att flytta markören till kanalvalsraden
(med texten NO). Knappa in den önskade kanalen och avsluta med ENT för att sända
meddelandet. Radion väntar nu på respons.
7.5
GRUPPANROP (GROUP CALL)
Man kan skapa en grupp med användare, t.ex. en fiskeflotta. Om dessa alla knappar in
samma grupp ID, kan man skicka DSC till samtliga i den gruppen. För att ställa in
grupp ID, se Fel! Hittar inte referenskälla.
Tryck på CALL knappen tills texten GROUP CALL visas. Knappa in mottagarens MMSI
nummer med knappsatsen på handmikrofonen. Använd sedan ▲ eller ▼ för att flytta
markören till kanalvalsraden (med texten NO). Knappa in den önskade kanalen och
avsluta med ENT för att sända meddelandet. Radion väntar nu på respons.
19
VHF NX2500
7.6
SVENSKA
VIDARESÄNDNING AV NÖDANROP (DISTRESS RELAY)
Om du har tagit emot ett nödmeddelande som du vill skicka vidare till andra
mottagare, trycker du in CALL knappen tills DISTRESS RELAY visas. Använd sedan
◄ eller ► för att välja vilket nödanrop (om du har flera) som skall skickas vidare.
Tryck ENT för att bekräfta. Välj sedan med ◄ eller ► om du vill skicka till alla eller till
en enskild mottagare. Om du väljer en enskild mottagare måste dess MMSI nummer
anges. Tryck sedan ENT igen för att sända eller CLR för att avbryta.
20
SVENSKA
7.7
VHF NX2500
MEDDELANDELISTOR (LOG REVIEW)
Det finns två stycken meddelandelistor, rutinmeddelanden (ROUTIN LOG) samt
nödmeddelanden (DISTRESS LOG). Dessa listor innehåller lagrade meddelanden som
du mottagit. För att titta på dessa meddelanden, tryck MENU på handmikrofonen och
välj sedan LOG VIEW med ▲ eller ▼ och tryck ENT. Följande meny visas:
Välj mellan ROUTINE LOG eller DISTRESS LOG med ▲eller ▼ och tryck ENT.
7.8
Visa standardmeddelanden (Routine Log)
NX2500 lagrar upp till 20st Standardmeddelanden. De senaste 20 meddelanden visas.
Stega ner till ROUTINE LOG och tryck ENT. Bläddra sedan mellan de olika
meddelanden med ◄ eller ►.
21
VHF NX2500
SVENSKA
Om det syns en “*” efter meddelandet har inge bekräftelse skickats till den som sänt
detta meddelande. Tryck (ENT) och en bekräftelse kommer att skickas samt att “*”
symbolen försvinner.
Tryck (CLR) för att lämna funktionen.
7.9
Liste äldre Nödmeddelanden (DISTRESS LOGS)
NX2500 lagrar upp till 20st Standardmeddelanden. De senaste 20 meddelanden visas.
Stega ner till ROUTINE LOG och tryck ENT. Bläddra sedan mellan de olika
meddelanden med ◄ eller ►.
Tryck (CLR) för att lämna funktionen.
22
SVENSKA
8
VHF NX2500
DSC inställningar
8.1
Lägga in och kontrollera MMSI nummer
Om ett MMSI nummer inte har lagts in i NX2500 kommer följande fönster att visas. Om
du inte har ett MMSI nummer kan du ändå använda radion men inte DSC funktionerna.
Varje gång NX2500 slås på, kommer följande fönster visas. Tryck på CLR om du inte
har ett MMSI nummer.
Knappa in önskat MMSI nummer med tangenterna på handmikrofonen. MMSI numret
består av 9 siffror. MMSI numret fås från Post och Telestyrelsen. Om en siffra har
slagits in felaktigt, stega tillbaks med ◄ knappen och knappa in korrekt siffra. Tryck
(ENT) knappen och verifiera enligt följande:
Det är vitigt att du lagrar korrekt MMSI nummer, kontrollera därför igen att numret är
korrekt och verifiera med (ENT).
OBS: För att ändra MMSI numret efter det har blivit bekräftat, måste din NX2500
lämnas in till generalagenten i ditt land.
23
VHF NX2500
SVENSKA
Tryck (CLR) för att lämna funktionen.
8.2
Ställ in Grupp ID
För att ställa in ett grupp ID nummer (aktuellt om fartyget ingår i en fiskeflotta eller
annan grupp). Tryck ◄ eller ► knapparna för att flytta ► symbolen under DSC
SETTING till GROUP ID, bekräfta med (ENT) knappen. Följande fönster visas:
Ställ in ett grupp ID med tangentbordet på handmikrofonen. Knappa in åtta siffror, den
första siffran måste vara 0. Om en siffra har slagits in felaktigt, stega tillbaks med ◄
knappen och knappa in korrekt siffra. Tryck (ENT) knappen och verifiera.
24
SVENSKA
8.3
VHF NX2500
Sätt en manuell position
Om en GPS mottagare eller Antenn är ansluten via NMEA ingången får NX2500 sin
information från GPS:en. I annat fall kan tid och datum matas in manuellt.
Tryck ◄ eller ► knapparna för att flytta ► symbolen under DSC SETTING till
POSITION/UTC, bekräfta med (ENT) knappen. Följande fönster visas:
Knappa in önskat position med tangenterna på handmikrofonen, avsluta med (ENT).
Om ingen data från GPS:en tas emot kommer “!” visas i fönstret och blinka i fyra
timmar. Efter 23 timmar försvinner symbolen och texten NO INPUT (Inget indata) visas.
8.4
Skapa ett mottagarregister (Directory)
Mottagarregistret används för att addera, ta bort eller ändra i en lista med upp till 20st
MMSI nummer.
Tryck ◄ eller ► knapparna för att flytta ► symbolen under DSC SETTING till
DIRECTORY, bekräfta med (ENT) knappen. Följande fönster visas:
25
VHF NX2500
SVENSKA
För att lägga in ett nytt MMSI nummer i listan, tryck ◄ eller ► knapparna för att flytta
► symbolen till ADD. Bekräfta med (ENT) knappen. Använd tangentbordet på
handmikrofonen för att mata in MMSI nummer och fartygsnamn. Bekräfta med (ENT).
För att ändra ett lagrat MMSI nummer i listan, tryck ◄ eller ► knapparna för att flytta
► symbolen till EDIT. Bekräfta med (ENT) knappen.
För att ta bort ett lagrat MMSI nummer i listan, tryck ◄ eller ► knapparna för att gå till
det MMSI nummer du vill ta bort, bekräfta med (ENT) knappen.
26
SVENSKA
9
VHF NX2500
RADIO SETTINGS
Use the instruction listed below to set up user environment.
To enter Radio settings, press MENU followed by ENT
9.1
Justering av bakgrundsbelysning
Det finns fyra belysningsnivåer att välja mellan. När NX2500 slås på är ljusnivån alltid
den högsta. För att välja nivå, tryck ▲eller▼ knappen för att flytta symbolen ► till
funktionen BACKLIGHT. Tryck (ENT) och välj därefter ljusstyrka med ▲eller▼
Bekräfta med ENT
9.2
Justering av displayens kontrast
Det finns sex nivåer av kontrast att välja mellan. När radion exponeras för solljus och
blir varm, måste man normalt sänka kontrasten för att displayen ska bli lätt att läsa. För
att välja nivå, tryck ▲eller▼ knappen för att flytta symbolen ► till funktionen
CONTRAST. Tryck (ENT) och välj därefter kontrast med ▲eller▼
Bekräfta med ENT
27
VHF NX2500
9.3
SVENSKA
Val av högtalare
Radion kan antingen använda sig av den inbyggda högtalaren (INTERNAL) eller den
externa (EXTERNAL) eller båda (BOTH).
För att välja högtalare, tryck ▲eller▼ knappen för att flytta symbolen ► till funktionen
SPEAKER. Tryck (ENT) och välj därefter högtalare med ▲eller▼
Bekräfta med ENT
9.4
Knappljud på eller av
Radion är utrustad med knappljud, detta kan vara störande, speciellt på natten då den
övriga besättningen sover.
För att välja knappljud, tryck ▲eller▼ knappen för att flytta symbolen ► till funktionen
KEYBOARD BEEP. Tryck (ENT) och välj därefter på (ENABLE) eller av (DISABLE)
med ▲eller▼ . Bekräfta med ENT
<
28
SVENSKA
9.5
VHF NX2500
Endast mottagning av Navtex
Om du vill stänga av din NX2500 under natten (för att slippa höra all inkommande
trafik) men ändå ha Navtexmottagningen igång, välj Navtex Only läget.
Tryck MENU och stega ner till Radio Settings. tryck ENT och stega ner till NAVTEX
ONLY. Tryck ENT och välj sedan Navtexläge på (ENABLE) eller Navtex läge av
(DISABLE). Bekräfta med ENT.
Nu visas texten Navtex only på displayen. För att lämna navtexläget, Slå av och på
radion.
9.1
Ställ in datum och tid
Om en GPS mottagare eller Antenn är ansluten via NMEA ingången får NX2500 sin
information från GPS:en. I annat fall kan tid och datum matas in manuellt.
Tryck ◄ eller ► knapparna för att flytta ► symbolen under DSC SETTING till
DATE/TIME, bekräfta med (ENT) knappen. Följande fönster visas:
Knappa in önskat datum och tid med tangenterna på handmikrofonen.
29
VHF NX2500
SVENSKA
10 NAVTEX Meddelandeinställningar
Om din NX2500 är ansluten till en Navtexmottagre NX2600 kommer du att få
möjlighetan att tae mot Nvtex meddelande som lagras I din NX2500. För att inte fylla
minnet för fort, kan du ignorera vissa typer av meddelande samt meddelanden från
vissa sändare.
Under rubriken NAVTEX MSG/SETTING, kan du läsa meddelanden, välja typer av
meddelande, stationer samt radera tidigare meddelanden.
.
Tryck MENU och bläddra ner till NAVTEX MSG/SETTING med ▲ eller ▼. tryck ENT
för att komma in i inställningar.
10.1
Navtex messages
Välj navtexmeddelande (NAVTEX MESSAGES) med ENT för att titta på alla lagrade
Navtexmeddelanden. Välje det meddelande du vill titta på med ▲ eller ▼. Tryck ENT
för att se meddelandet.
Exempel
Tryck CLR för att backa.
30
SVENSKA
10.2
VHF NX2500
Val av stationer
NX2500 kan ta emot signaler från stationer som ligger väldigt långt borta. Framförallt
på natten, på grund av atmosfäriska fenomen, kan meddelanden från sändare som
ligger väldigt långt bort tas emot. Som exempel kan man få väderinformation från
medelhavet. Denna information kanske inte är så intressant om man befinner sig i
bottenviken. För att inte onödig information ska uppta minne, kan man ignorera
meddelanden från vissa stationer. För att välja station, Välj NAVTEX MSG/SETTING
med ▲ eller ▼ och tryck ENT. Stega ner till STATION SELECT med ▲ eller ▼ och
bekräfta med ENT.
Välj den station du vill ignorera med ▲ eller ▼ och växla mellan mottagning
(RECEIVE) eller att ignorera (IGNORE) med ◄ eller ►. tryck ENT för att bekräfta.
För lista över alla Navtex Stationer, se nästa sida.
31
VHF NX2500
SVENSKA
Lista over Navtexstationer:
BOKSTAV
Station
Frek.
BOKSTAV
Station
Frek.
AREA I
AREA II
UK östra och norra Atlanten
Vatten till väst om Frankrike, Iberia och N
Afrika, inklusive Azorerna
E
Niton
518
A
Corsen
518
I
Niton
490
E}
Corsen
490
T
Niton
490
D
la Coruña
518
O
Portpatrick
518
R
Monsanto
518
C
Portpatrick
490
G
Monsanto
490
G
Cullercoats
518
P
Porto Santo (Madeira)
518
U
Cullercoats
490
M
Porto Santo
490
D
Torshavn
518
F
Horta (Azores)
518
W
Valentia
518
I
Las Palmas, (Canary Is)
518
Q
Malin Head
518
G
Tarifa
518
L
Rögaland
518
S
Hamburg
518
AREA III
Västra medelhavet
L
Hamburg
490
X
Cabo la Naõ
518
T
Oostende
518
W
la Garde
518
P
Ijmuiden
518
S
la Garde
490
Norra atlanten och bottenhavetc
R
Reykjavik
518
R
T
Rome
Cagliari (Sardinia)
518
518
X
Reykjavik
518
V
Augusta (Sicily)
518
R
Reykjavik
490
O
Malta
518
F
Arkhangel'sk
518
A
Svalbard
518
U
Trieste
518
V
Vardo
518
Q
Split
518
Östra medelhavet
B
Bodo
518
K
Kerkyra
518
N
Ørlandet
518
H
Iraklion (Crete)
518
H
Bjuröklubb
518
L
Limnos
518
J
Gislovshammar
518
P
Haifa
518
I
Grimeton
518
U
Tallinn
518
D
Istanbul
518
S
Hamburg
518
B
Mariupol
518
L
Hamburg
490
C
Odessa
518
J
Varna
518
Svarta havet
32
SVENSKA
10.3
VHF NX2500
Val av meddelandetyp
Du kan också för att spara minne, välja bort visa typer av meddelanden.
För att välja typ av meddelande, Välj NAVTEX MSG/SETTING med ▲ eller ▼ och
tryck ENT. Stega ner till MESSAGE SELECT med ▲ eller ▼ och bekräfta med ENT.
Välj den typ av meddelande du vill ignorera med ▲ eller ▼ och växla mellan
mottagning (RECEIVE) eller att ignorera (IGNORE) med ◄ eller ►. tryck ENT för att
bekräfta.
För lista över alla Navtexmeddelanden, se nästa sida.
Bokstav
Meddelande
Bokstav
Meddelande
A
Navigational warnings
J
Satnav messages
B
Meteorological warnings
K
Other electronic navaid messages
C
Ice reports
L
Additional navigational messages
D
V
Special services
E
Search and rescue
information
Meteorological forecasts
W
F
Pilot service messages
X
Special services
(possible other languages use)
Special services
G
Decca messages
Y
Special services
H
Loran messages
Z
No message on hand (QRU)
I
Omega messages
33
VHF NX2500
10.4
SVENSKA
Ta bort alla Navtexmeddelanden
Om du vill tömma alla Navtexmeddelanden, tryck MENU och stega med ▲ eller ▼ till
NAVTEX MSG/SETTING. Bekräfta med ENT och stega sedan med ▲ eller ▼ till
CLEAR ALL MSG. Bekräfta med ENT. Du kommer nu att få frågan: är du säker (ARE
YOU SURE). Om du vill ta bort alla meddelanden, bekräfta med ENT, avbryt annars
med CLR.
10.5
Ta bort enskilda Navtexmeddelanden
Om du vill ta bort enskilda Navtexmeddelanden, tryck MENU och stega med ▲ eller ▼
till NAVTEX MSG/SETTING. Bekräfta med ENT och stega sedan med ▲ eller ▼ till
CLEAR SELECTED MSG. Bekräfta med ENT. Du kommer nu att få frågan: är du säker
(ARE YOU SURE). Om du vill ta bort alla meddelanden, bekräfta med ENT, avbryt
annars med CLR.
34
SVENSKA
10.6
VHF NX2500
Navigationsdata för WP
Om du vill kontrollera informationen om en waypoint, så som dess Latitud/longitud,
bäring och avstånd till WP mm, tryck på MENU, stega sedan till GPS NAVIGATION
med ▲ eller ▼. Tryck sedan ENT och följande information visas:
A: Din aktuella position
B: Position för aktiv Waypoint
Även kurs över grund (COG), fart över grund (SOG), baring till WP (BTW) samt distans
till WP (DTW) visas.
35
VHF NX2500
SVENSKA
11 UTÖKAD KANALLISTA
Man kan få upp till 10st egendefinierade kanaler. För att ställa in dessa kanaler, kontakta
din återförsäljare, eller Nexus Marine AB serviceavdelning.
12 ATIS FUNKTION
I visa länder används en funktion som kallas ATIS. I korthet går de tut på att vid varje
sändning skickas även ditt callsign ut. Hamnar, brovakter, slussvakter mm har då en
utrustning som kan se direkt på en dataskärm vem det är som kallar.
NX2500 kan ställas om till ATIS läge men det måste göras av en auktoriserad
återförsäljare.
•
I ATIS läge, har man inte tillgång till dual scan, full scan eller mines scan.
VHF’en kommer att skicka ut ID kod under varje sändtillfälle.
•
I ATIS SEA läge, kan man enkelt växla mellan ATIS läge och normalt läge
genom att kanal 16 knappen halls intryckt under upstart (hall kanal 16 intryckt
tills du hör ett pip).
36
SVENSKA
VHF NX2500
13 Tekniska specifikationer
Matningsspänning
DC 12 V +30/-10%
Kanalkapacitet
57 internationella kanaler
UK: M1 (tidigare 37) och M2
Skandinavien L1 och L2
Kanalsepparation
25KHz
Dimensioner
175(B) × 79(H) ×130(D) mm
Vikt 1175 gram
13.1
Mottagare
Flerkanalsmottagare
1. Mottagaren har möjlighet att operera i duplex läge.
2. Frekvensomfång
156.025-163.275MHz
4. Maximal känslighet
≤ 6dBμe.m.f. of 20dB/SINAD
5. Adjacent Channel selectivity
≥ 70dB
6. Spurious Response Rejection
≥7 0dB
7. Inter-modulation Rejection
≥ 68dB
8. Spurious Emission radiation
2nW
9. Current:
0.9 Amps (Max Audio)
0.3 Amps (STBY)
10. Audio Frequency Response
+1, -3dB of +6dB/octave
De-emphasis 300-3000Hz
11. Hum and Noise
≤40dB
12. Audio output
3.5W at less than 10% distortion
with 8 Ohm external speaker
2W only internal speaker
13.2
NAVTEX
1.Lagrade meddelanden
64
2.Indataformat, NAVTEX seriell data ASCII med 9600 baud, 8-bits,
ingen paritet, 1 stoppbit ingen handskakning.
13.3
1.Indataformat:
GPS
NMEA0183 version 2.0. Meningar:RMC, GGA
and GLL
37
VHF NX2500
SVENSKA
13.4
KANAL 70 MONITOR SPECIFIKATIONER
1.Frekvens
CH70 (156.525MHz)
2.Känslighet
≤ 0dBμEMF for 20dB SINAD
3.Bandbredd
16KHz
4. Första IF frekvens
17.9MHz
5. Andra IF frekvens
455KHz
6. Kanalkänslighet
≥70dB
7. Spuriousundertryckning
≥70dB
8. Grannkanalselektivitet
≥65 dB
9. Trafiksätt
16K0G2B
10. Oönskad utstrålning
≤ 2nW, 9KHz to 2GHz
13.5
Sändare
1. Typ av emission
16K0F3E(Voice)
13K5G2B(DSC)
2. Frekvensområde
3. Uteffekt
4. Harmonisk Distortion
156.025-161.425MHz
25W, 1W med 50 Ohms
≤10%
5. Frekvensrespons
+/-3dB of +6dB/octave
Pre-emphasis 300 – 3000Hz
6. Brus
≤-40dB
7. Frekvensavvikelse
5KHz max
8. Strålad Emissions (Radiated)
≤0.25μW
9. Ström
5 Amps(25W)
Silva NX2500 är avsedd för användning inom hela EU samt Norge.
38
SVENSKA
VHF NX2500
14 Internationella Marin VHF kanaler.
Funktion
Kanal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Sändar
Frekvens
156.050
156.100
156.150
156.200
156.250
156.300
160.350
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
156.900
156.950
157.000
157.050
157.100
157.150
157.200
157.250
157.300
157.350
157.400
156.025
156.075
156.125
156.175
156.225
156.275
156.325
156.375
156.425
156.475
156.575
156.625
156.675
156.725
156.875
156.925
156.975
157.025
157.075
157.125
157.175
157.225
157.275
157.325
157.375
157.425
Mottagar Mode
Frekvens S/D
160.650
160.700
160.750
160.800
160.850
156.300
160.950
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
161.500
161.550
161.600
161.650
161.700
161.750
161.800
161.850
161.900
161.950
162.000
160.625
160.675
160.725
160.775
160.825
160.875
160.925
156.375
156.425
156.475
156.525
156.575
156.625
156.675
156.725
156.875
161.525
161.575
161.625
161.675
161.725
161.775
161.825
161.875
161.925
161.975
162.025
D
D
D
D
D
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Channel Assignment
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence
Safety (Compulsory)
Port Correspondence, Port Operation
Commercial, Inter-Ship
Commercial/Non-Commercial
Commercial
Commercial, VTS
Port Operation, VTS
Bridge To Bridge,(1W) Navigational
Port Operation, Vts
Recv Only-Coast To Ship
Calling&Safety, Compuisory
State Controlled Ship To Coast (1W)
Port Operation
Port Operation
Port Operation
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Port Operation,Vts
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation
Public Correspondence, Port Operation,
Public Correspondence, Port Operation
Non-Commercial, VTS
Non-Commercial
Non-Commercial
DSC Distress, Urgency, Safety And Calling
Intership, Port Operation, On Commercial
Non-Commercial
Port Operation, Vts
Port Operation, Vts
Intership, Port Operation
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Public Correspondence
Port Operation, Public Correspondence
39
Fartyg
till
Fartyg
Fartyg
Till
Land
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
VHF NX2500
SVENSKA
15 Installation
15.1
Installation av radion
Silva NX2500 skall placeras så att motorljud och vibrationer eller annat bakgrundsljud
gör det svårt att höra och använda NX2500
Det rekommenderas att NX2500 inte placeras där den utsätts för starkt solljus under en
längre tid då detta kan skada LCD-displayen.
Då högtalare innehåller starka högtalare skall NX2500 inte monteras närmare än 1 m
från magnetkompass.
På baksidan av NX2500 sitter kylflänsar. Dessa är till för att leda bort värme från
effektslutstegen. Se till att luft fritt kan cirkulera kring dem.
NX2500 levereras med en monteringsbygel som kan användas för montage antingen
stående eller hängande i taket se (Fig A). Innan installationen, se till att det finns minst
101mm utrymme uppåt och minst 70mm bakåt från bygelns centrum se(Fig B).
70mm( 2 3/ 4i n)
Fig A
Fig B
101mm( 4. 0i n)
På baksidan av NX2500 sitter en antennkontakt, en spänningskabel samt en kontakt
för extern högtalare, GPS och Navtex Antenn.
40
SVENSKA
VHF NX2500
NX2500 skall anslutas till båtens 12V system. Se till att använda så korta
kablar som möjligt samt att en 10A säkring används för att skydda vid
kortslutning av kablarna. Om de medföljande spänningskablarna är för kort,
kan de förlängas upp till 3m. Använd minst 2,5 mm2.
NX2500 chassi är inte ansluten till vare sig +12V eller minus. Detta gör det
möjligt att ansluta NX2500 till båtens jord. Den röda kabeln är +12V och den
svarta 0V. Om spänningsmatningen polvänds, fungerar inte NX2500.
VHF antennen (medföljer ej) ansluts via standardkontakten PL259. Om en
befintlig antenn används, se till att kontakten inte är korroderad. Se till att
kontakten är ordentligt ansluten.
15.2
Anteninstallation
VHF betyder Very High Frequency och är i intervallet ca 155 MHz, alltså ungefär 2
meters våglängd.
VHF kan också sägas stå för Vått, Högt och Fritt vilket är tre grundkrav som ska ställas
på antennens placering. Vått är det på sjön. Högt är det med en masttoppsplacerad
antenn. Fritt likaså. Betänk då hur andra antenner, windex ska monteras. Mer om det
senare.
VHF-signalens utbredning liknar ljuset. Radiovågen når till horisonten. En högt
placerad antenn ger att horisonten kommer längre bort. Detta ger då en längre
räckvidd.
Vi tar segelbåten som exempel. Resonemanget kan användas i befintliga delar på en
motorbåt. Där är det oftast enklare med en installation.
Antennplatsen är nu given. Nästa steg är att välja antenn. Till seglaren som har svårt
att komma under broar med ytterligare 1.2 meter antenn är det kanske lämpligt med en
radiator i rostfritt som dessutom är böjlig. Om slaget mot en bro kommer på den övre
hälften av radiatorn klarar sig oftast antennen. Man har i verkligheten höjt ”masten”
med ca 70 cm. Det finns då de som förespråkar en kortare antenn. Det är definitivt
41
VHF NX2500
SVENSKA
inget bra alternativ om man ser till räckvidden. Dessa antenner är inte effektiva på
längre avstånd.
För de som ska segla på världshaven är inte den rostfria radiatorn optimalt. Vid kraftig
lutning av båten kan man räkna med att det också blåser hårt. Den rostfria radiatorn
ligger då kanske parallellt med vattenytan. Då är det bättre att välja en radiator i
glasfiber. Den böjer inte på samma sätt som ett stålspröt. Sedan finns antenner som
har ett jordplan (sk groundplane- GP-antenner) i form av nedåtriktade spröt. De har
den nackdelen att de tar mycket plats i masttoppen.
De övriga två tidigare nämnda typerna av antenner måste vara jordplansoberoende. I
annat fall påverkas antennen, till viss del av stag och vant samt om masten är i metall.
De blir svåra att ”stämma av” och fordrar en helt annan tillsyn. Det finns många bra
antenner på marknaden men det finns också de som inte är lika bra. En antenn ska
fungera optimalt både beträffande de elektriska egenskaperna men också vad avser de
mekaniska. Den ska tåla kalla och varma klimat. Vissa plaster ”vittrar” i tropikerna. Det
tar visserligen lite tid men ett extra skydd av epoxi är aldrig fel. En del antenner
levereras med koaxialkabel ansluten på fabrik i antennfoten emedan andra levereras
med lös koaxialkabel, en sats av mutter, o-ring m.m. Det tredje alternativet är att man
själv får välja kabel och kontakter. Vi börjar med att titta på vilken sorts kabel som ska
användas. Till en VHF skall impedansen alltid vara 50 ohm. Det finns kabel som är
ganska tunn, ca 5 mm och som benämns RG 58. Denna kabel finns i både svart och
vitt utförande. Längderna här bör inte överstiga 25 meter, men en rekommendation är
att dra gränsen vid ca 20 meter. Skall man fortsätta inuti båten bör det ske med t.ex
RG 213 U som har alldeles utmärkta elektriska egenskaper. Den är något tjockare, ca
12 mm och betydligt tyngre per meter. Ett bra alternativ till den kabeln är de
lågförlustkablar som nu finns på marknaden. De har samma diameter som RG 58 men
bättre elektriska egenskaper än t o m RG 213 U. De kan i stort sett jämföras
prismässigt. Om man får en antenn utan kabel ska man välja lågförlustkabel, om det
inte är korta avstånd, t ex 5-10 m som t ex i motorbåtar.
De flesta kontakter är till för användning inomhus, t ex PL 259. De passar direkt i
VHF:ens antennuttag. Det finns också antenner som kräver en sådan anslutning. Vid
kabeldiameter på ca 5 mm skall en reducering användas. Vid all utomhusanslutning
mot t ex antennen, skall kontakter skyddas med vattenfri vaselin. En kabel skall aldrig
skarvas utanför båten. Vid anslutning till antennen skall det dessutom finnas en
gummidamask eller liknande som ett överdrag över den vaselinbehandlade kontakten.
Ett nytt lager vaselin över skarven mot antennfoten rekommenderas. Fukten skall inte
kunna komma åt den skalade koaxialkabeln. Det blir en sämre kontakt och kanske
utebliven förbindelse.
Vid varje kontakt uppstår ett motstånd där signalen dämpas.
Det finns också kontakter som inte behöver lödas i sin helhet, som PL 259, utan
pressas med ett särskilt verktyg. Innerledare måste dock oftast lödas. Även dessa
kontakter ska skyddas med vaselin. De är oftast mindre och kräver också ett mindre
hål.
Kontakter/kabel skall kunna ledas genom däcket. För motorbåtar är det kanske inte
nödvändigt att ta bort antennen över vintern. Men för segelbåtsägaren är det ett måste.
Det finns flera olika typer av genomföringar. Den billigaste är en variant av plast med
bra kvalite som medger att en fastlödd kontakt av den största modellen (ca 19 mm i
diameter) kan tas bort utan att ta bort själva kontakten lossas från kabeln.
42
SVENSKA
VHF NX2500
Genomföringen skruvas fast i däcket och tätas. Mot kabeln skruvas en expanderande
gummipackning som omges av ett skruvlock som passar på fästet mot däck. När detta
skruvlock lossas kan kabel och kontakt tas genom det större hålet genom fästet som är
skruvat i däcket. Över vintern kan sedan en medleverad tätning anslutas. Hålet i den
del som skruvas mot däck är ca 20 mm. PL 259 är 19 mm i diameter.
De som har vindinstrument, windex samt andra antenner i masttoppen bör sträva efter
ca 40 cm avstånd mellan dessa antenner. Windexen har inte så stor ”metallmassa”
varför en antenn kan sättas närmare än 40 cm. Detta mått gäller antenner som löper
parallellt. En kort UHF-antenn för 900 MHz påverkar mindre än en antenn för 450 MHz.
Koaxialkabeln, som ska dras i masten, antingen i avsedd ränna som förutseende
masttillverkare har från början, eller i monterat plaströr som ägaren själv monterar är
ett måste. Ett fall som löper mot en koaxialkabel kan skära av den på ett ögonblick.
Den kan dessutom ”låsa” fallen om man har otur. Rätt dragen koaxialkabel kommer
inte heller att störa nattsömnen.
Beträffande monteringen av plaströr så skall samtliga fall dras ur masten. Det
förutsätter att masttoppsbeslaget samt mastfotsbeslaget tas bort. Oftast är de
popnitade med monellnit. Det är lämpligt att göra likadant sedan vid återmonteringen.
Om man använder rostfri bult med maskingäng skall dessa lossas två ggr/år och fettas
in. Det går nämligen inte att lossa dessa om det får gå flera år utan denna åtgärd. Det
beror på att rostfritt och aluminium ”trivs” inte tillsammans. Anledningen till att alla fall
måste tas bort är att de annars blir fastlimmade. Det är 100 % säkert vilket beror på att
de hänger ner mot limytan. Masten ska ligga horisontellt vid detta arbetsmoment. Om
man har en pilotlina till varje fall, så blir det lättare att få tillbaka fallen. Dessutom
kommer dessa pilotlinor att kunna sträckas upp. De ligger mitt i masten eftersom de är
endast ca 3-4 mm och mycket lättare än fallen. Hur ska det då gå till att få fast ett
plaströr som är nästan lika lång som masten? Eftersom mastpipan kan inspekteras i
dess hela längd skall den rengöras med det plaströr som ska limmas. Fäst en trasa i
ena änden och dränk in trasan med kemiskt ren bensin eller aceton. (Betänk
brandrisken). Dra trasan mot ena sidan på likrännan. När detta är klart ska en sträng
med polyuretanlim dras längs hela plaströrslängden. Plaströret skjuts nu in och när den
har rätt läge, vrids den så att limmet kommer mot masten. Den är nu fixerad och skall
härda enligt anvisningarna på tuben. Plaströret kan vara av samma typ som elektriker
använder till elkabel. Kom ihåg att också köpa skarvhylsor. Längden på kabeln skall
vara samma som längden på masten, minus ca 6 dm vilket skissen nedan förklarar.
Planera diametern på plaströret efter kommande behov av kabel till vindinstrument och
annat som ska monteras i masttoppen.
Anslutningen av VHF:en elektriskt måste ske med omsorg. Det är inte lämpligt att dra
strömkabeln via elpanel eller yttre strömbrytare. Kabeln skall dras direkt till ett batteri,
som helst inte skall vara längst ner i kölsvinet där inträngande vatten förstör batteriet.
Om VHF:en har inbyggt säkring kan det vara lämpligt med en yttre säkring som är
några mA under den inbyggda. Rådfråga leverantören om lämplig strömstyrka.
Anledningen till denna hängsäkring är att den är lättare att byta en den inbyggda.
Säkringen går naturligtvis sönder när du är i verkligt behov av VHF:en.
Använd inte för klen elkabel. Följ tillverkarens anvisning. En för lång kabel påverkar
VHF:ens funktion så att VHF:en inte fungerar vid sändning. En sändare kräver en
43
VHF NX2500
SVENSKA
strömstyrka, i högeffektläge, på ca 5 A i ett 12-voltssystem. En för klen eller lång kabel
kanske bara medger sändning i lågeffekt.
Akterpulpitmonterad antenn har inte berörts tidigare men några synpunkter är dock på
plats..
Av tidigare resonemang följde att masttoppsmonterad är att föredra. En antenn i pulpit
eller pushpit som en del föredrar att kalla akterpulpiten, har sämre räckvidd framåt. Det
beror på att stag, vant och mast utgör en ”skärm” vilket hindrar radiovågen framåt. Den
kan dock förstärkas akteröver. Strävan skall vara att ha en runtomstrålande antenn.
Man vet inte alltid i vilken riktning som förbindelsen skall sökas. Det finns också de som
har en invändning mot att om masten faller så har man ju ingen antenn. Det är ju riktigt
men vet man hur masten faller vid ett haveri. Den kan faktiskt falla akteröver och då var
det inget bevänt med den monteringen. Däremot har båtägaren under alla år, fram till
masthaveriet, haft en antenn som inte varit optimal placerad. Om du har farhågor i den
riktningen är det bättre med en reservantenn som tas fram i en akut situation. Det finns
några sådana antenner på marknaden. Det finns både bra och dåliga reservantenner.
Välj antenn från kända tillverkare.
Innan anläggningen skall tas i drift måste antenninstallationen kontrolleras så att inte
VHF:en skadas av att t ex det har blivit en kortslutning mellan skärm och innerledare i
samband med montering av kontakter. Kontrollen kan ske med ett s.k ståendevåginstrument.
44
SVENSKA
VHF NX2500
16 Medföljande delar
Nr Beskrivning
Antal
Nr Beskrivning
Antal
1. Monteringsbygel ..................... 1
7. Spänningskabel ...................... 1
2. Mikrofonhållare .......................1
8. Brickor..................................... 4
3. Brickor .................................... 2
9. Brickor..................................... 2
4. Bygelskruvar ........................... 2
10. Tillbehörskabeln...................... 1
5. Skruvar till monteringsbygel .... 4
8. Liten krympslang..................... 4
6. Skruvar till mikrofonhållare ..... 2
9. Stor krympslang ...................... 4
6
1
4
7
8
5
3
9
10
2
11
45
VHF NX2500
SVENSKA
17 Garanti
46
SVENSKA
VHF NX2500
47
VHF NX2500
SVENSKA
18 CE godkännande
48
SVENSKA
VHF NX2500
49
VHF NX2500
SVENSKA
50
VHF NX2500
Copyright ©:
Silva Sweden AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 - 623 43 00. Fax: +46 -(0) 8 - 92 76 01
www.silva.se
51
28321-1 Utgåva 1.0, För NX2500 verson 2.0
SVENSKA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising