Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Priručnik za brzo pokretanje

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Priručnik za brzo pokretanje
VIRB serija
™
Priručnik za brzo pokretanje
SVI 2014
190-01627-66_0B
Tiskano u Tajvanu
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Vaša je odgovornost da uređaj koristite na siguran način.‍
Garmin® neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, ozljede ili smrt
koje će se dogoditi kao rezultat korištenja ovog uređaja prilikom
bilo kakvih aktivnosti.‍
Postavljanje memorijske kartice
Za korištenje uređaja morate umetnuti microSD™ memorijsku
karticu s najviše 64 GB.‍ Za optimalne radne karakteristike
koristite memorijsku karticu klase 10 ili bolju.‍
1 Okrenite D-prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i
povucite kako biste skinuli poklopac.‍
2 Po potrebi izvadite bateriju.‍
3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice À prema objektivu
i podignite.‍
5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.‍
Punjenje litij-ionske baterije
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac
i okolno područje.‍
Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio
Garmin.‍ Ako pokušate zamijeniti bateriju koju nije isporučio
Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.‍
NAPOMENA: Baterija se neće puniti ako se nalazi izvan
raspona temperature od 32 do 114°F (od 0 do 45°C).‍
Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB
priključka na računalu.‍ Možete koristiti i dodatni punjač za
baterije.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com
/‍outdoor.‍
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz mini-USB priključka Á.‍
4 Stavite memorijsku karticu Á sa zlatnim kontaktima
5
6
7
8
okrenutim prema dolje.‍
Zatvorite držač kartice.‍
Odgurnite držač kartice od objektiva kako biste ga zaključali.‍
Zamijenite bateriju.‍
Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.‍
Umetanje baterije
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.‍ Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.‍
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.‍
2 Pronađite metalne kontakte na kraju litij-ionske baterije.‍
3 Umetnite bateriju u odjeljak s kontaktima prema naprijed.‍
4 Pritisnite bateriju na mjesto.‍
2
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.‍
3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na
računalu.‍
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.‍
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.‍
LED dioda svijetli narančasto kada se baterija puni.‍
5 Napunite bateriju do kraja.‍
LED dioda svijetli zeleno kada je baterija puna.‍
6 Izvadite USB kabel i zatvorite zaštitni poklopac.‍
Pričvršćivanje uređaja na nosač
Prilikom pričvršćivanja uređaja na nosač preporuča se
temperaturni raspon od 21° do 38°C (70° do 100°F).‍
Vaš uređaj uključuje razna podnožja i ručice koji se mogu
koristiti za mnoge konfiguracije.‍ Ove upute nude primjer jedne
moguće konfiguracije.‍ Također možete kupiti dodatne nosače
za svoj uređaj, kao što su mobilni nosač, nosač u vozilu ili
nosač s trima nogama.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍outdoor.‍
NAPOMENA: Prema zadanim postavkama kameru treba
montirati sa zaslonom okrenutim prema gore kako bi se mogao
snimiti pravilno okrenut videozapis.‍ Postavke možete prilagoditi
kako biste snimali sa zaslonom okrenutim prema dolje
(Napredne postavke snimanja).‍
1 Površinu za montažu temeljito očistite vodom ili alkoholom.‍
2 Uklonite foliju s podnožja À i čvrsto pritisnite podnožje na
površinu za montažu.‍
Možete koristiti ravno ili zakrivljeno podnožje, ovisno o
konturi površine za montažu.‍
Tipke
3 Pustite da se podnožje spaja s površinom za montažu
najmanje 24 sata.‍
Odaberite za kretanje kroz izbornike i postavke.‍
4 Postavite sprežnik Á u podnožje.‍
5 Postavite navojni prsten  iznad sprežnika, a zatim ga
pritegnite na podnožje.‍
6 Postavite ručicu nosača à u sprežnik.‍
7 Umetnite palčani vijak Ä u spoj i pritegnite palčani vijak kako
biste fiksirali kut spoja.‍
8 Postavite nosač kamere Å u vrh ručice nosača.‍
9 Umetnite palčani vijak u spoj i pritegnite palčani vijak kako
biste fiksirali kut spoja.‍
10 Postavite jezičak Æ na stražnjoj strani nosača kamere u utor
na stražnjoj strani kamere.‍
11 Pritišćite gumbe Ç na bočnim stranama nosača, gurnite
prednji dio kamere È prema dolje i otpustite gumbe.‍
Odaberite za kretanje kroz izbornike i postavke.‍
OK
Odaberite za odabir opcija izbornika ili snimanje fotografije.‍
MODE Odaberite za kretanje kroz načine rada.‍
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.‍
REC
Gurnite prema objektivu za snimanje videozapisa.‍
Uključivanje uređaja
Uređaj možete uključiti pomoću tipki ili REC.‍
• Odaberite .‍
Uređaj se uključuje i prikazuje tražilo.‍
• Gurnite REC prema objektivu.‍
Uređaj se uključuje i započinje snimati videozapis.‍
Isključivanje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili gubitak podataka, uvijek isključujte uređaj
prije vađenja baterije.‍
NAPOMENA: Uređaj ne možete isključiti tijekom snimanja
videozapisa.‍
1 Po potrebi odgurnite REC od objektiva.‍
2 Držite .‍
se pojavljuje na zaslonu dok uređaj sprema podatke
zapisnika trase i isključuje se.‍
Ako trebate izvaditi bateriju, pričekajte da se zaslon isključi prije
vađenja baterije.‍
Načini rada
Kameru treba čvrsto držati i nakon pravilnog učvršćivanja ne
bi se smjela pomicati u nosaču.‍
12 Ako se kamera u nosaču olabavi, pritišćite prednji dio
kamere u nosač dok ne škljocne.‍
Uređajem možete rukovati s nekoliko načina rada.‍
TRAŽILO: Prikaz tražila fotoaparata i informacija o statusu.‍
REPRODUKCIJA: Omogućivanje prikaza snimljenih
videozapisa i fotografija.‍
UPRAVLJAČKA PLOČA: Prikaz podataka senzora u
grafikonima i podatkovnim poljima (samo VIRB Elite).‍
POSTAVLJANJE: Omogućivanje promjene postavki
fotoaparata.‍
Promjena načina rada
1 Odaberite MODE za kretanje kroz dostupne načine rada.‍
2 Zaustavite biranje opcije MODE kada se željeni način rada
prikaže na zaslonu.‍
3
Video
Snimanje videozapisa
NAPOMENA: Ako baterija postane preslaba tijekom snimanja
videozapisa, uređaj automatski zaustavlja snimanje, sprema
videozapis i sigurno se isključuje.‍
1 Gurnite REC prema objektivu kako biste započeli snimanje
videozapisa.‍
Ako je uređaj isključen, automatski će se uključiti.‍ Uređaj
odmah započinje snimati videozapis.‍
2 Odgurnite REC od objektiva kako biste zaustavili snimanje
videozapisa.‍
Videozapis se sprema na memorijsku karticu kao MP4
datoteka, a zapisnik trase za videozapis se sprema na
memorijsku karticu kao GPX datoteka.‍
Postavke videozapisa
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > VIDEO.‍
Način rada: Postavljanje rezolucije, omjera i brzine izmjene
sličica.‍
Polje prikaza: Postavljanje razine zumiranja.‍
Petlja: Omogućivanje snimanja petlje i postavljanje broja minuta
videozapisa za pohranjivanje prilikom snimanja videozapisa
u petlji.‍
Automatsko snimanje: Omogućivanje automatskog snimanja.‍
Prilikom kretanja automatski započinje snimanje kada je
uređaj u pokretu.‍ Način rada za skijanje automatski
započinje snimanje kada se uređaj kreće nizbrdo (samo
VIRB Elite).‍
Mikrofon: Omogućivanje mikrofona.‍
Napredne postavke snimanja
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > NAPREDNO.‍
Ispravak objektiva: Ispravljanje širokokutnog iskrivljenja i
smanjivanje polja prikaza.‍ Automatsko postavljanje opcije
Polje prikaza na Ultra zumiranje u postavkama
videozapisa.‍
Stabiliziraj: Uključivanje stabilizacije slike radi smanjenja
drhtanja u videozapisu.‍ Automatski omogućuje Ispravak
objektiva.‍
Okreni fotoaparat: Postavljanje fotoaparata na snimanje
videozapisa i slika sa zaslonom okrenutim prema gore ili
dolje.‍ Ova strana dolje snima ispravno okrenute
videozapise i fotografije sa zaslonom okrenutim prema dolje.‍
Fotografije
Snimanje fotografije
Uređaj omogućuje nekoliko načina snimanja fotografije.‍
• Odaberite MODE > TRAŽILO, usmjerite fotoaparat pomoću
tražila i odaberite .‍
• S bilo kojeg mjesta osim zaslona za reprodukciju držite .‍
Uređaj nakratko prikazuje fotografiju i vraća se na stranicu
koju ste koristili.‍
• Tijekom snimanja videozapisa odaberite
kako biste snimili
fotografiju iste rezolucije kao videozapis koji se snima.‍
Fotografije koje se snime tijekom snimanja videozapisa
uvijek koriste normalni način rada s fotografijama.‍ Uzastopan
način snimanja fotografija zanemaruje se tijekom snimanja
videozapisa.‍
Postavke fotografija
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > Fotografije.‍
Rezolucija: Postavljanje rezolucije fotografije.‍
4
Način rada: Postavljanje načina snimanja.‍ Uzastopno snima
nekoliko fotografija u brzom slijedu radi snimanja određene
instance kao što je ciljna linija tijekom utrke.‍
Samookidač: Postavljanje mjerača vremena radi odgode
snimanja fotografije.‍ Ponavljanje uključeno automatski
ponavlja vremenski interval i snima fotografiju dok ponovno
ne pritisnete .‍
Oznaka datuma: Dodavanje oznake datuma na fotografiju.‍
Reprodukcija
Pregled fotografija i videozapisa
Fotografije i snimljene videozapise možete gledati na zaslonu
uređaja.‍
1 Odaberite MODE > REPRODUKCIJA.‍
2 Odaberite i kako biste odabrali fotografiju ili videozapis.‍
Videozapisi su označeni znakom .‍
3 Odaberite OK.‍
Reprodukcijom videozapisa možete upravljati kontrolama na
zaslonu.‍
Brisanje fotografija i videozapisa
1 Odaberite MODE > REPRODUKCIJA.‍
2 Odaberite i za odabir fotografije ili videozapisa.‍
3 Odaberite OK > .‍
Armaturne ploče
NAPOMENA: Značajka je dostupna samo za VIRB Elite.‍
Nadzorna je ploča grupa podatkovnih polja, grafikona i grafova
podataka iz senzora uređaja i priključenih ANT‍+™ senzora.‍
Nadzorne ploče omogućuju povijesni prikaz podataka senzora
koji su snimljeni u zapisnik trase te njihov prikaz u realnom
vremenu.‍
Pregled nadzornih ploča
1 Odaberite MODE > UPRAVLJAČKA PLOČA.‍
2 Odaberite ili za kretanje kroz nadzorne ploče.‍
Uparivanje ANT‍+ senzora
Prilikom uparivanja kompatibilnog ANT‍+ senzora s uređajem
podaci senzora ulaze u zapisnik trase, a podatke senzora
možete vidjeti na nadzornoj ploči.‍
1 Uključite senzor i približite uređaj i senzor na manje od 3 m
(10 ft.‍).‍
2 Na uređaju odaberite MODE > POSTAVLJANJE >
SENZORI.‍
3 Na uređaju odaberite vrstu senzora za uparivanje.‍
Ikona za senzor treperi.‍ Kada ikona započne svijetliti
neprekidno, senzor je uparen i priključen.‍
Trase
NAPOMENA: Ova je značajka dostupna samo za VIRB Elite.‍
Trasa je zapis vašeg puta.‍ Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, kao što su vrijeme, lokacija i
visina svake točke.‍ Ako ste uparili ANT‍+ senzore s uređajem,
podaci iz povezanih senzora nalaze se u zapisniku trase.‍
Uređaj snima neprekidan zapisnik trase dok je uključen.‍ Trasa
se snima kao FIT datoteka na memorijsku karticu prilikom
svakog isključivanja uređaja.‍ Uređaj snima i zaseban zapisnik
trase za svako snimanje videozapisa.‍ Zapisnici trasa
videozapisa spremaju su kao GPX datoteke na memorijsku
karticu prilikom svakog zaustavljanja snimanja videozapisa.‍
Zapisnici trasa sadrže podatke o točkama trase u intervalima od
jedne sekunde.‍
Zapisnike trasa u GPX i FIT oblicima možete pregledati na
računalu pomoću aplikacije BaseCamp™.‍ Dodatne informacije
potražite na www.garmin.com/‍basecamp.‍ Zapisnike trasa u
obliku FIT možete pregledati i prenijeti ih na Garmin Connect™.‍
Dodatne informacije potražite na adresi
http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Informacije o uređaju
Postavke sustava
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > SUSTAV.‍
GPS: Omogućivanje primanja signala GPS satelita.‍ Prilikom
snimanja omogućuje primanje GPS signala samo ako
fotoaparat snima videozapis (samo VIRB Elite).‍
Svjetlo za snimanje: Uključivanje i isključivanje svjetla.‍
Tonovi: Uključivanje i isključivanje zvučnih tonova.‍
Vrijeme: Postavljanje formata vremena i datuma.‍
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.‍
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.‍
Ponovno postavi postavke: Vraćanje zadanih postavki
uređaja.‍
O uređaju: Prikaz važnih informacija o softveru i ID-u jedinice.‍
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Nemojte čistiti objektiv suhom krpom.‍ Suha krpa može oštetiti
premaz otporan na maglu na objektivu.‍
Uređaj obrišite mekanom krpom koja ga neće izgrebati
umočenom u vodu ili alkohol.‍
Specifikacije
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 3 sata
Vodootporno
Vodootporno prema standardu IEC 60529
IPX7
Raspon radne
temperature
Od 5º do 140ºF (od -15º do 60ºC)
Raspon temperature za
punjenje
Od 32º do 113°F (od 0º do 45°C)
Radijska frekvencija/
protokol
2.‍,4 GHz ANT‍+ bežični komunikacijski
protokol
Wi-Fi® IEEE 802,11 b/g na 2,4 GHz
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.‍
• Posjetite www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Posjetite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Posjetite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.‍
Podrška i ažuriranja
Aplikacija Garmin VIRB omogućuje jednostavan pristup tim
alatima i uslugama za uređaj.‍
• Pregled i uređivanje snimljenih videozapisa
• Pregled zapisnika trasa
• Povezivanje zapisnika trasa sa snimljenim videozapisima
• Ažuriranja softvera i značajki
Aplikacija Garmin VIRB dostupna je za računala sa sustavima
Windows® i Mac®.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍VIRB.‍
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. VIRB™, ANT+™,
Garmin Connect™ i BaseCamp™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili
njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
Informacije o licenci otvorenog izvora vezane uz ovaj proizvod potražite u
datoteci wifi_copyrights.txt na microSD kartici uređaja.
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
microSD™ i logotip microSDXC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC.
Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
Windows® zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i
drugim državama. Mac® zaštićen je trgovački znak tvrtke Apple Inc. Wi-Fi®
zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising