Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Skrócony podręcznik użytkownika
Seria VIRB
™
Skrócony podręcznik użytkownika
Maj 2014
190-01627-60_0C
Wydrukowano na Tajwanie
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Korzystanie z urządzenia w sposób bezpieczny stanowi
obowiązek użytkownika.‍ Firma Garmin® nie odpowiada za
jakiekolwiek szkody materialne, obrażenia ciała ani śmierć
w wyniku jakiegokolwiek korzystania z tego urządzenia podczas
jakichkolwiek czynności.‍
Wkładanie karty pamięci
Aby móc korzystać z urządzenia, konieczna jest instalacja karty
pamięci microSD™ o pojemności do 64 GB.‍ W celu uzyskania
optymalnej wydajności, należy użyć karty pamięci klasy 10 lub
lepszej.‍
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.‍
2 W razie potrzeby wyjmij baterię.‍
3 W komorze baterii przesuń uchwyt karty À w stronę
obiektywu i go unieś.‍
4 Umieść kartę pamięci Á w urządzeniu w taki sposób, aby
złote styki były skierowane w dół.‍
5 Zamknij uchwyt karty.‍
6 Przesuń uchwyt karty w kierunku przeciwnym do obiektywu,
aby go zablokować.‍
4 Dociśnij baterię, aby wskoczyła na miejsce.‍
5 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.‍
Ładowanie baterii litowo-jonowej
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port mini-USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.‍
Nie wolno używać tego urządzenia do ładowania baterii, która
nie została dostarczona przez firmę Garmin.‍ Próba naładowania
baterii niedostarczonej przez firmę Garmin może spowodować
uszkodzenie urządzenia i unieważnić gwarancję.‍
UWAGA: Bateria nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza zakresem od 0°C do 45°C (od 32°F do
114°F).‍
Baterię można ładować ze standardowego gniazdka
elektrycznego lub portu USB w komputerze.‍ Można skorzystać
także z opcjonalnej ładowarki baterii.‍ Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/‍outdoor.‍
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu miniUSB Á.‍
7 Ponownie włóż baterię.‍
8 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.‍
Instalacja baterii
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.‍ Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.‍
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.‍
2 Odszukaj metalowe styki na krawędzi baterii litowo-jonowej.‍
3 Włóż baterię do komory, wsuwając ją najpierw stroną ze
stykami.‍
2
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.‍
3 Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza sieciowego lub do
portu USB komputera.‍
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.‍
Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie włączy się.‍
Podczas ładowania baterii dioda LED świeci na
pomarańczowo.‍
5 Całkowicie naładuj baterię.‍
Gdy kolor diody LED zmieni się na zielony, bateria będzie
całkowicie naładowana.‍
6 Odłącz przewód USB i całkowicie zamknij antenę
komunikatów pogodowych.‍
Montowanie urządzenia w uchwycie
Z urządzenia zamontowanego w uchwycie należy korzystać
w temperaturze od 21°C do 38°C (od 70°F do 100°F).‍
Do urządzenia zostały dołączone różnorodne ramiona
i podstawy montażowe, które mogą być wykorzystywane
w wielu konfiguracjach.‍ Ta instrukcja przedstawia jedną
z możliwych konfiguracji.‍ Dla urządzenia można także zakupić
dodatkowe uchwyty, np.‍ uchwyty na odzież, uchwyty
samochodowe lub uchwyt na statyw.‍ Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/‍outdoor.‍
UWAGA: Domyślnie, aby umożliwić nagrywanie filmów
w prawidłowej orientacji, kamerę należy zamontować ekranem
w górę.‍ Ustawienia można dostosować tak, aby możliwe było
nagrywanie z ekranem skierowanym u dół (Zaawansowane
ustawienia nagrywania).‍
1 Dokładnie przemyj powierzchnię montażową wodą lub
alkoholem.‍
Zdejmij folię z podstawy 2
À i mocno dociśnij podstawę do
powierzchni montażowej.‍
Możesz użyć płaskiej lub zakrzywionej podstawy,
w zależności od kształtu powierzchni montażowej.‍
Prawidłowo zamocowana kamera jest mocno
przytrzymywana przez uchwyt i nie rusza się w nim.‍
12 Jeśli możesz poruszać kamerą znajdującą się w uchwycie,
dociśnij przód kamery, aż się zatrzaśnie.‍
Klawisze
3 Poczekaj co najmniej 24 godziny, aż podstawa złączy się
z powierzchnią montażową.‍
4 Umieść złączkę Á na podstawie.‍
5 Umieść gwintowany pierścień Â wokół złączki i przykręć go
do podstawy.‍
6 Załóż ramię montażowe à na złączce.‍
7 Włóż śrubę skrzydełkową Ä w miejscu połączenia i dokręć
ją, aby ustalić kąt połączenia.‍
8 Zatrzaśnij uchwyt kamery Å na górze ramienia
montażowego.‍
Włóż śrubę skrzydełkową w miejscu połączenia i dokręć ją,
9
aby ustalić kąt połączenia.‍
10 Umieść występ Æ z tyłu uchwytu w szczelinie z tyłu kamery.‍
11 Ściśnij przyciski Ç z boku uchwytu, dociśnij przód kamery È
i zwolnij przyciski.‍
Wybierz, aby przewijać menu i ustawienia.‍
Wybierz, aby przewijać menu i ustawienia.‍
OK
Wybierz, aby wybrać opcje menu lub wykonać zdjęcie.‍
MODE
Wybierz, aby przewijać modele.‍
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.‍
REC
Przesuń w kierunku obiektywu, aby nagrać film.‍
Włączanie urządzenia
Urządzenie można włączyć, korzystając z przycisku lub REC.‍
• Wybierz .‍
Urządzenie włączy się i wyświetlony zostanie celownik.‍
• Przesuń suwak REC w kierunku obiektywu.‍
Urządzenie włączy się i rozpocznie się nagrywanie filmu.‍
Wyłączanie urządzenia
UWAGA
Aby zapobiec utracie danych, zawsze wyłączaj urządzenie
przed wyjęciem baterii.‍
UWAGA: Nie należy wyłączać urządzenia podczas nagrywania
filmu.‍
1 W razie potrzeby przesuń suwak REC w stronę przeciwną do
obiektywu.‍
2 Przytrzymaj .‍
3
pojawia się na ekranie podczas zapisywania w urządzeniu
danych wykresu śladu oraz podczas wyłączania urządzenia.‍
Jeśli konieczne jest wyjęcie baterii, przed jej wyjęciem należy
poczekać na wyłączenie się ekranu urządzenia.‍
Tryby
Z urządzenia można korzystać w kilku trybach.‍
CELOWNIK: Wyświetlenie celownika i informacji o stanie.‍
ODTWÓRZ: Wyświetlenie zarejestrowanych zdjęć i filmów.‍
PULPIT: Wyświetlenie danych czujnika na wykresach i w
polach danych (tylko urządzenia serii VIRB Elite).‍
KONFIGURACJA: Umożliwia zmianę ustawień kamery.‍
Zmiana trybów
1 Wybierz MODE, aby przełączać dostępne tryby.‍
2 Przestań wybierać MODE, gdy na ekranie zostanie
wyświetlony odpowiedni tryb.‍
Wideo
Nagrywanie filmów
UWAGA: Jeśli podczas nagrywania filmu energia baterii
spadnie do bardzo niskiego poziomu, urządzenie automatycznie
przerwie nagrywanie, zapisze film i bezpiecznie się wyłączy.‍
1 Przesuń suwak REC w kierunku obiektywu, aby rozpocząć
nagrywanie filmu.‍
Jeśli urządzenie jest wyłączone, nastąpi jego automatyczne
włączenie.‍ W urządzeniu natychmiast rozpocznie się
nagrywanie filmu.‍
2 Przesuń suwak REC w kierunku przeciwnym do obiektywu,
aby przerwać nagrywanie filmu.‍
Film zostanie zapisany na karcie pamięci w pliku MP4,
natomiast wykres śladu dla filmu zostanie zapisany na karcie
pamięci w pliku GPX.‍
Ustawienia wideo
Wybierz kolejno MODE > KONFIGURACJA > WIDEO.‍
Tryb: Ustawianie rozdzielczości, proporcji obrazu i liczby klatek.‍
Pole wyświetlania: Ustawianie stopnia powiększenia.‍
Pętla: Nagrywanie z zastosowaniem pętli oraz ustawienie
długości filmu (w minutach) nagrywanego z zastosowaniem
pętli.‍
Autonagrywanie: Włączanie funkcji automatycznego
nagrywania.‍ Wybór opcji W ruchu powoduje automatyczne
rozpoczęcie nagrywania, gdy urządzenie znajdzie się
w ruchu.‍ Wybór opcji Tryb narciarski powoduje
automatyczne rozpoczęcie nagrywania, gdy urządzenie
zacznie się poruszać w dół (tylko urządzenia serii VIRB
Elite).‍
Mikrofon: Włączanie mikrofonu.‍
Zaawansowane ustawienia nagrywania
Wybierz kolejno MODE > KONFIGURACJA >
ZAAWANSOWANE.‍
Korekta obiektywu: Umożliwia korekcję zniekształceń tubusu
obiektywu szerokokątnego i zmniejsza pole wyświetlania.‍
Automatycznie wybiera dla opcji Pole wyświetlania
ustawienie Duże powiększenie w ustawieniach wideo.‍
Stabilizuj: Wybór tej opcji włącza stabilizację obrazu
redukującą efekt drgań urządzenia.‍ Powoduje automatyczne
włączenie opcji Korekta obiektywu.‍
Obracanie kamery: Umożliwia rejestrowanie zdjęć i filmów
kamerą z ekranem skierowanym w górę lub w dół.‍ Wybór
opcji Tą stroną w dół umożliwia rejestrowanie filmów i zdjęć
kamerą z ekranem skierowanym w dół w prawidłowej
orientacji.‍
4
Zdjęcia
Wykonywanie zdjęć
Urządzenie oferuje kilka sposobów wykonywania zdjęć.‍
• Wybierz kolejno MODE > CELOWNIK, skieruj celownik na
żądany obiekt i wybierz .‍
• W dowolnym miejscu poza ekranem odtwarzania przytrzymaj
.‍
Urządzenie wyświetli na krótki czas zdjęcie, po czym powróci
do używanej wcześniej strony.‍
• Podczas nagrywania filmu wybierz , aby wykonać zdjęcie
w tej samej rozdzielczości, w której nagrywany jest film.‍
Zdjęcia wykonane podczas nagrywania filmu zawsze
wykorzystują normalny tryb wykonywania zdjęć.‍ Podczas
nagrywania nie można używać trybu sekwencyjnego.‍
Ustawienia zdjęć
Wybierz kolejno MODE > KONFIGURACJA > Zdjęcia.‍
Rozdzielczość: Ustawianie rozdzielczości zdjęć.‍
Tryb: Ustawianie trybu wykonywania zdjęć.‍ Wybór opcji Tryb
sekwencyjny umożliwia wykonanie w krótkich odstępach
czasu kilku zdjęć w celu zarejestrowania konkretnej chwili,
np.‍ przekroczenia linii mety w czasie wyścigu.‍
Wyzwalacz: Umożliwia wykonanie zdjęcia z określonym
opóźnieniem.‍ Wybór opcji Powtarzanie: wł.‍ powoduje
automatyczne powtarzanie interwału czasu i rejestrowanie
zdjęć do czasu ponownego naciśnięcia przycisku .‍
Znacznik daty: Dodawanie do zdjęcia znacznika daty.‍
Odtwarzanie
Wyświetlanie zdjęć i filmów
Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych filmów i zdjęć
na ekranie urządzenia.‍
1 Wybierz kolejno MODE > ODTWÓRZ.‍
2 Za pomocą i wybierz zdjęcie lub film.‍
Filmy są oznaczone symbolem .‍
3 Wybierz OK.‍
Odtwarzanie filmu można kontrolować przy użyciu
elementów sterujących wyświetlanych na ekranie.‍
Usuwanie zdjęć i filmów
1 Wybierz kolejno MODE > ODTWÓRZ.‍
2 Za pomocą i wybierz zdjęcie lub film.‍
3 Wybierz OK > .‍
Pulpity
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna jedynie dla urządzeń serii
VIRB Elite.‍
Pulpit to zbiór pól danych, map lub wykresów z danymi
pochodzącymi z czujników urządzenia oraz z innych
podłączonych czujników ANT‍+™.‍ Pulpity zapewniają wgląd
w dane czujników w czasie rzeczywistym, a także w dane
archiwalne zarejestrowane w wykresie śladu.‍
Wyświetlanie pulpitów
1 Wybierz kolejno MODE > PULPIT.‍
2 Za pomocą i przewiń pulpity.‍
Parowanie czujników ANT‍+
Po sparowaniu zgodnego czujnika ANT‍+ z urządzeniem jego
dane są uwzględniane w wykresie śladu oraz można je
wyświetlać na pulpitach.‍
1 Włącz czujnik oraz umieść czujnik i urządzenie w odległości
3 m (33 stóp) od siebie.‍
2 W urządzeniu wybierz kolejno MODE > KONFIGURACJA >
CZUJNIKI.‍
3 Wybierz w urządzeniu rodzaj czujnika, który chcesz
sparować.‍
Ikona czujnika zamiga.‍ Gdy ikona zaświeci światłem ciągłym,
będzie to oznaczać, że czujnik został sparowany
i podłączony.‍
Zakres temperatury
roboczej
Od -15ºC do 60ºC (od 5ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45°C (od 32ºF do 113°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT‍+
Wi-Fi® IEEE 802,11 b/g przy 2,4 GHz
Aby uzyskać więcej informacji
Ślady
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna jedynie dla urządzeń serii
VIRB Elite.‍
Ślad stanowi zapis przebytej drogi.‍ Wykres śladu zawiera
informacje o punktach wzdłuż zarejestrowanej ścieżki, takie jak
czas, pozycja i wysokość położenia każdego punktu.‍ Po
sparowaniu czujników ANT‍+ z urządzeniem dane
z podłączonych czujników są uwzględniane w wykresie śladu.‍
Włączone urządzenie rejestruje ciągły wykres śladu.‍ Po każdym
wyłączeniu urządzenia ślad jest zapisywany na karcie pamięci
w pliku FIT.‍ Urządzenie rejestruje także osobny wykres śladu
dla każdego nagrania wideo.‍ Po każdym zatrzymaniu
nagrywania filmu na karcie pamięci w urządzeniu są
zapisywane wykresy śladu dla nagrań w plikach FIT.‍ Wykresy
śladu obejmują dane punktów śladu, które są rejestrowane
w jednosekundowych odstępach czasu.‍
Wykresy śladu w formacie GPX i FIT można wyświetlać
w komputerze przy użyciu aplikacji BaseCamp™.‍ Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/‍basecamp.‍ Wykresy śladów w formacie FIT można także
przesyłać do serwisu Garmin Connect™.‍ Więcej informacji
można uzyskać na stronie http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.‍
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.‍
Pomoc techniczna i aktualizacje
Aplikacja Garmin VIRB zapewnia łatwy dostęp do poniższych
narzędzi i usług przeznaczonych dla urządzenia.‍
• Przeglądanie i edycja nagranych filmów
• Przeglądanie wykresów śladów
• Powiązanie wykresów śladów z nagranymi filmami
• Aktualizacje oprogramowania i funkcji
Aplikacja Garmin VIRB jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows® oraz komputerów Mac®.‍ Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/‍VIRB.‍
Informacje o urządzeniu
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno MODE > KONFIGURACJA > SYSTEM.‍
GPS: Włączanie urządzenia w celu odebrania sygnałów
z satelitów GPS.‍ Podczas nagrywania Wybór opcji
Podczas nagrywania włącza odbiór sygnałów GPS
wyłącznie na czas nagrywania filmów (dotyczy tylko modeli
VIRB Elite).‍
Oświetlenie podczas nagrywania: Włączanie i wyłączanie
oświetlenia na czas nagrywania.‍
Dźwięki: Włączanie i wyłączanie dźwięków.‍
Czas: Ustawianie formatu godziny i daty.‍
Jednostki: Ustawianie jednostek miary.‍
Język: Ustawianie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.‍
Resetowanie ustawień: Przywracanie domyślnych ustawień
urządzenia.‍
O systemie: Wyświetla istotne informacje dotyczące
oprogramowania oraz identyfikator urządzenia.‍
Czyszczenie urządzenia
UWAGA
Obiektywu nie należy czyścić suchą ściereczką.‍ Może ona
spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej
zaparowywaniu obiektywu.‍
Przetrzyj urządzenie miękką, nierysującą ściereczką
zwilżoną wodą lub alkoholem.‍
Dane techniczne
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 3 godzin
Wodoszczelność
Wodoszczelność zgodnie ze standardem
IEC 60529 IPX7
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. VIRB™, ANT+™,
Garmin Connect™ oraz BaseCamp™ są znakami towarowymi firmy Garmin
Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione.
Informacje o licencji typu open source powiązane z tym produktem znajdują
się w pliku wifi_copyrights.txt na karcie microSD w urządzeniu.
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
microSD™ oraz logo microSDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
Pozostałe nazwy i znaki towarowe stanowią własność poszczególnych
jednostek. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac® jest
znakiem towarowym firmy Apple Inc. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising