Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | User manual | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Korisnički priručnik

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Korisnički priručnik
VIRB serija
™
Korisnički priručnik
SVI 2014
190-01627-46_0B
Tiskano u Tajvanu
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍ ANT™, ANT‍+™,
BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™, tempe™ i VIRB™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica.‍ Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
microSD™ i logotip microSDXC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC.‍ Mac® trgovački je znak tvrtke Apple Inc.‍ Microsoft® i Windows® registrirani su
trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama.‍ HDMI® je registrirani trgovački znak tvrtke HDMI
Licensing, LLC.‍ Wi-Fi® je registrirani trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.‍ Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.‍
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+™.‍ Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na adresi www.thisisant.com/‍directory.‍
Sadržaj
Uvod ................................................................................ 1
Postavljanje memorijske kartice ................................................. 1
Umetanje baterije ....................................................................... 1
Punjenje litij-ionske baterije ....................................................... 1
Tipke .......................................................................................... 2
Montaža uređaja ........................................................................ 2
Uključivanje uređaja ................................................................... 2
Načini rada ................................................................................. 3
Tražilo............................................................................. 3
Niveliranje uređaja ..................................................................... 3
Stranica statusa ......................................................................... 3
Video............................................................................... 4
Snimanje videozapisa ................................................................ 4
Postavke videozapisa ................................................................ 4
Napredne postavke snimanja .................................................... 4
Automatsko snimanje videozapisa ............................................. 5
Snimanje videozapisa s vremenskim odmakom ........................ 5
Snimanje videozapisa u petlji ..................................................... 5
Povezivanje s vanjskim mikrofonom ili izvorom zvuka ............... 5
Fotografije...................................................................... 5
Snimanje fotografije ................................................................... 5
Postavke fotografija ................................................................... 5
Snimanje fotografije s odgodom ................................................ 5
Snimanje opetovanih fotografija ................................................. 6
Reprodukcija.................................................................. 6
Pregled fotografija i videozapisa ................................................ 6
Pregled videozapisa putem HDMI® priključka ........................... 6
Povezivanje slušalica ................................................................. 6
Usmjeravanje kompozitnog video signala .................................. 6
Brisanje fotografija i videozapisa ............................................... 7
Trase............................................................................... 7
Snimljeni podaci dnevnika trase ................................................ 7
Armaturne ploče............................................................ 7
Pregled nadzornih ploča ............................................................ 8
Uparivanje ANT‍+ senzora .......................................................... 8
Daljinski upravljač......................................................... 8
Daljinsko upravljanje uređajem .................................................. 8
Daljinsko upravljanje više uređaja VIRB .................................... 8
Rad s uređajem pomoću mobilnog uređaja ............................... 8
Rješavanje problema..................................................... 9
Uređaj se ne uključuje ................................................................ 9
Zaslon uređaja teško se vidi ...................................................... 9
Nekih informacija nema na nadzornoj ploči ............................... 9
Moje snimke videozapisa ne izgledaju glatko ............................ 9
Uređaj se isključuje kada prestanem snimati videozapis ........... 9
Informacije o uređaju..................................................... 9
Postavke sustava ....................................................................... 9
Brisanje memorijske kartice ....................................................... 9
Produžavanje trajanja baterija ................................................... 9
Postupanje s uređajem .............................................................. 9
Vrste datoteka .......................................................................... 10
Priključivanje uređaja na računalo ........................................... 10
Podrška i ažuriranja ................................................................. 10
Specifikacije ............................................................................. 10
Dodatne informacije ................................................................. 10
Indeks............................................................................11
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Vaša je odgovornost da uređaj koristite na siguran način.‍
Garmin® neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, ozljede ili smrt
koje će se dogoditi kao rezultat korištenja ovog uređaja prilikom
bilo kakvih aktivnosti.‍
Postavljanje memorijske kartice
Za korištenje uređaja morate umetnuti microSD™ memorijsku
karticu s najviše 64 GB.‍ Za optimalne radne karakteristike
koristite memorijsku karticu klase 10 ili bolju.‍
1 Okrenite D-prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i
povucite kako biste skinuli poklopac.‍
2 Po potrebi izvadite bateriju.‍
3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice À prema objektivu
i podignite.‍
5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.‍
Punjenje litij-ionske baterije
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac
i okolno područje.‍
Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio
Garmin.‍ Ako pokušate zamijeniti bateriju koju nije isporučio
Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.‍
NAPOMENA: Baterija se neće puniti ako se nalazi izvan
raspona temperature od 32 do 114°F (od 0 do 45°C).‍
Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB
priključka na računalu.‍ Možete koristiti i dodatni punjač za
baterije.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com
/‍outdoor.‍
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz mini-USB priključka Á.‍
4 Stavite memorijsku karticu Á sa zlatnim kontaktima
5
6
7
8
okrenutim prema dolje.‍
Zatvorite držač kartice.‍
Odgurnite držač kartice od objektiva kako biste ga zaključali.‍
Zamijenite bateriju.‍
Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.‍
Umetanje baterije
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.‍ Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.‍
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.‍
2 Pronađite metalne kontakte na kraju litij-ionske baterije.‍
3 Umetnite bateriju u odjeljak s kontaktima prema naprijed.‍
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.‍
3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na
računalu.‍
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.‍
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.‍
LED dioda svijetli narančasto kada se baterija puni.‍
5 Napunite bateriju do kraja.‍
LED dioda svijetli zeleno kada je baterija puna.‍
6 Izvadite USB kabel i zatvorite zaštitni poklopac.‍
Status baterije
Vrlo slaba baterija ili baterije nema
Slaba baterija
Preostala snaga baterije
Punjenje
Potpuno napunjena
Štednja energije tijekom punjenja uređaja
Tijekom punjenja možete isključiti zaslon uređaja i sve ostale
značajke.‍
1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.‍
Prikazat će se preostali kapacitet baterije.‍
2 Ako je uređaj isključen, držite kako biste uključili uređaj.‍
3 Držite 4 do 5 sekundi.‍
Zaslon će se isključiti i uređaj će se prebaciti u način rada za
punjenje sa smanjenom potrošnjom energije.‍
4 Napunite uređaj do kraja.‍
4 Pritisnite bateriju na mjesto.‍
Uvod
1
Tipke
3 Pustite da se podnožje spaja s površinom za montažu
Odaberite za kretanje kroz izbornike i postavke.‍
Odaberite za kretanje kroz izbornike i postavke.‍
OK
Odaberite za odabir opcija izbornika ili snimanje fotografije.‍
MODE Odaberite za kretanje kroz načine rada.‍
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.‍
REC
Gurnite prema objektivu za snimanje videozapisa.‍
Montaža uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili gubitak proizvoda ili oštećenje, ne koristite
ljepljivo podnožje pri temperaturama nižim od 5°F (-15°C).‍
Trajno ljepilo za montiranje iznimno je teško ukloniti nakon što
se primijeni.‍
Prije montiranja ljepljivog podnožja na površinu, temperatura
okoline mora biti između 70° i 100°F (od 21° do 38°C).‍
Vaš uređaj uključuje razna podnožja i ručice koji se mogu
koristiti za mnoge konfiguracije.‍ Ove upute nude primjer jedne
moguće konfiguracije.‍ Također možete kupiti dodatne nosače
za svoj uređaj, kao što su mobilni nosač, nosač u vozilu ili
nosač s trima nogama.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍outdoor.‍
NAPOMENA: Prema zadanim postavkama kameru treba
montirati sa zaslonom okrenutim prema gore kako bi se mogao
snimiti pravilno okrenut videozapis.‍ Postavke možete prilagoditi
kako biste snimali sa zaslonom okrenutim prema dolje
(Napredne postavke snimanja).‍
1 Površinu za montažu temeljito očistite vodom ili alkoholom.‍
Na površini za montiranje ne smije biti prašine, naslaga,
voska ili premaza.‍
2 Uklonite foliju s ljepljivog podnožja À i čvrsto pritisnite
podnožje na površinu za montažu.‍
Možete koristiti ravno ili zakrivljeno podnožje, ovisno o
konturi površine za montažu.‍
najmanje 24 sata.‍
4 Postavite sprežnik Á u podnožje.‍
5 Postavite navojni prsten  iznad sprežnika, a zatim ga
pritegnite na podnožje.‍
6 Postavite ručicu nosača à u sprežnik.‍
7 Umetnite palčani vijak Ä u veći otvor spoja i pritegnite
palčani vijak kako biste fiksirali kut spoja.‍
8 Postavite nosač kamere Å u vrh ručice nosača.‍
9 Umetnite palčani vijak u veći otvor spoja i pritegnite palčani
vijak kako biste fiksirali kut spoja.‍
10 Postavite jezičak Æ na stražnjoj strani nosača kamere u utor
na stražnjoj strani kamere.‍
11 Pritišćite gumbe Ç na bočnim stranama nosača, gurnite
prednji dio kamere È prema dolje i otpustite gumbe.‍
Kameru treba čvrsto držati i nakon pravilnog učvršćivanja ne
bi se smjela pomicati u nosaču.‍
12 Ako se kamera u nosaču olabavi, pritišćite prednji dio
kamere u nosač dok ne škljocne.‍
Uključivanje uređaja
Odaberite
.‍
Isključivanje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili gubitak podataka, uvijek isključujte uređaj
prije vađenja baterije.‍
NAPOMENA: Uređaj ne možete isključiti tijekom snimanja
videozapisa.‍
1 Po potrebi odgurnite REC od objektiva.‍
2 Držite .‍
se pojavljuje na zaslonu dok uređaj sprema podatke
zapisnika trase i isključuje se.‍
2
Uvod
Ako trebate izvaditi bateriju, pričekajte da se zaslon isključi prije
vađenja baterije.‍
Uključivanje i isključivanje uređaja pomoću tipke
REC
Pomoću tipke REC možete uključiti i isključiti uređaj u načinu
snimanja.‍ Ova značajka omogućuje brzo pokretanje snimanja,
dok automatski isključuje uređaj radi uštede baterije kada ne
snimate.‍
NAPOMENA: Uređaj se ne isključuje pomoću tipke REC osim
ako ga niste uključili pomoću tipke REC.‍
1 Kada je uređaj isključen, gurnite REC prema objektivu.‍
Uređaj se uključuje i započinje snimati videozapis.‍
2 Kada završite snimanje, gurnite REC od objektiva.‍
Uređaj prestaje snimati i isključuje se.‍
Odaberite za prikaz libele (Niveliranje uređaja).‍
Odaberite za prikaz stranice statusa (Stranica statusa).‍
Niveliranje uređaja
NAPOMENA: Značajka je dostupna samo za VIRB Elite.‍
Prilikom montiranja uređaja možete koristiti libelu na zaslonu
kako bi vaši videozapisi i fotografije bili savršeno nivelirani.‍
1 Odaberite MODE > TRAŽILO > .‍
Prikazuje se libela.‍
Načini rada
Uređajem možete rukovati s nekoliko načina rada.‍
TRAŽILO: Prikaz tražila fotoaparata i informacija o statusu.‍
REPRODUKCIJA: Omogućivanje prikaza snimljenih
videozapisa i fotografija.‍
UPRAVLJAČKA PLOČA: Prikaz podataka senzora u
grafikonima i podatkovnim poljima (samo VIRB Elite).‍
POSTAVLJANJE: Omogućivanje promjene postavki
fotoaparata.‍
Promjena načina rada
1 Odaberite MODE za kretanje kroz dostupne načine rada.‍
2 Podešavajte uređaj dok stupanj okretanja À i stupanj nagiba
Á ne iznose 00°, a smeđi je odjeljak razine  u ravnini s
linijom horizonta Ã.‍
Kalibriranje razine
Razinu možete kalibrirati ako vam se čini da nije precizna.‍
Kalibriranje razine može biti potrebno prilikom korištenja uređaja
na ekstremnim temperaturama.‍
1 Odaberite MODE > TRAŽILO > .‍
2 Postavite uređaj na ravnu površinu sa zaslonom okrenutim
prema gore.‍
3 Odaberite OK.‍
Stranica statusa
Stranica statusa pruža instantne detalje o trenutnim
postavkama uređaj.‍
Odaberite MODE > TRAŽILO > .‍
Načini se kreću u krug slijeva nadesno.‍ Ikona za odabrani
način rada prikazuje se veća, a naziv odabranog načina rada
prikazuje se pri dnu zaslona.‍
2 Zaustavite odabir tipke MODE kada se prikaže željeni način
rada.‍
Tražilo
Tražilo možete koristiti za postavljanje snimaka, prikaz
informacija o statusu i niveliranje kamere (samo VIRB Elite).‍
Odaberite MODE > TRAŽILO.‍
À
Á
Â
À
Á
Â
Prikaz video načina rada, polja prikaza, proteklog vremena,
postavki intervala ili petlje (ako su postavljeni), broj pohranjenih
videozapisa i preostalo vrijeme na memorijskoj kartici.‍
Prikaz rezolucije fotografija, načina rada kamere, brojača vremena
(ako je postavljen), preostalog broja fotografija i broja pohranjenih
fotografija.‍
Prikaz korištenih senzora (samo VIRB Elite), uključujući Wi-Fi®,
takt, puls, tempe™ i GPS.‍ Ikone senzora sive su boje ako su
senzori onemogućeni, trepere kada se traži signal, a bijele su boje
ako su senzori omogućeni ili povezani.‍
Status baterije
Preostalo vrijeme snimanja na memorijskoj kartici
Trenutni video način rada
Tražilo
3
Video
Snimanje videozapisa
NAPOMENA: Ako baterija postane preslaba tijekom snimanja
videozapisa, uređaj automatski zaustavlja snimanje, sprema
videozapis i sigurno se isključuje.‍
1 Gurnite REC prema objektivu kako biste započeli snimanje
videozapisa.‍
Ako je uređaj isključen, automatski će se uključiti.‍ Uređaj
započinje snimanje videozapisa i prikazuje se tražilo.‍
Ekonomični HD: Ovaj način rada za široki zaslon koristite kada
trebate dulje vrijeme snimanja.‍ Ekonomični HD koristi
manje prostora na memorijskoj kartici.‍
Usporeni HD: Ovaj način rada za široki zaslon koristite za
snimanje iz ruke uz usporenu reprodukciju.‍
Super usporeno: Ovaj način rada koristite kada trebate
usporenu reprodukciju u standardnoj definiciji.‍
Vremenski odmak: Ovaj način rada za široki zaslon visoke
rezolucije koristite za snimanje spore ili dugotrajne akcije.‍
Specifikacije video načina rada
Način rada
Rezolucija
(pikseli)
Omjer Brzina
izmjene
sličica (fps)
Brzina
1080p
1920×1080
16:9
30
Normalno
Visoki HD
1280×960
4:3
48
Normalno
Brzi HD
1280×720
16:9
60
Normalno
Ekonomični HD
1280x720
16:9
30
Normalno
Usporeni HD
1280×720
16:9
60
1/2 brzine
Super usporeno
848×480
16:9
120
1/4 brzine
16:9
30
Varira
Vremenski odmak 1920×1080
Tražilo prikazuje status snimanja À, status GPS-a i baterije
Á te proteklo vrijeme snimanja Â.‍
2 Snimite videozapis.‍
3 Kada završite snimanje videozapisa, odgurnite REC od
objektiva.‍
Videozapis se sprema na memorijsku karticu kao MP4
datoteka, a zapisnik trase za videozapis se sprema na
memorijsku karticu kao GPX datoteka.‍
Postavke videozapisa
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > VIDEO.‍
Način rada: Postavljanje rezolucije, omjera i brzine izmjene
sličica.‍
Polje prikaza: Postavljanje razine zumiranja.‍
Petlja: Omogućivanje snimanja petlje i postavljanje broja minuta
videozapisa za pohranjivanje prilikom snimanja videozapisa
u petlji.‍
Automatsko snimanje: Omogućivanje automatskog snimanja
(samo VIRB Elite).‍
Mikrofon: Omogućivanje mikrofona.‍
NAPOMENA: Ova postavka nije omogućena ako je uređaj
povezan s vanjskim mikrofonom.‍
SAVJET: Ako se prilikom snimanja videozapisa čuje šum
vjetra, onemogućite mikrofon.‍
Video načini rada
Video način rada možete promijeniti tako da promijenite
rezoluciju, omjer, brzinu izmjene sličica i brzinu snimljenog
videozapisa.‍ Rezolucija je širina i visina videozapisa, a izražava
se u pikselima.‍ Omjer je omjer širine videozapisa i visine
videozapisa.‍ Standardni televizori sa širokim zaslonom koriste
omjer 16:9, a standardni televizori s punim zaslonom koriste
omjer 4:3.‍ Brzina izmjene sličica izražava se u sličicama po
sekundi (fps).‍ Brzina naznačuje brzinu akcije u videozapisu u
usporedbi sa stvarnim vremenom.‍
1080p: Ovaj način rada koristite kada su vam potrebne snimke
za široki zaslon visoke rezolucije.‍ 1080p dobro funkcionira
kao zadana postavka.‍
Visoki HD: Ovaj način rada koristite kada trebate veliko okomito
područje prikaza.‍ Visoki HD je osobito koristan za snimanje
akcije iz blizine i prilikom montiranja na kacigu.‍
Brzi HD: Ovaj način rada za široki zaslon koristite za snimanje
akcije velike brzine.‍
4
Postavke polja prikaza
Polje prikaza možete promijeniti kada je postavka Ispravak
objektiva postavljena na Isključeno.‍ Polje prikaza dostupno je
samo u video načinu rada 1080p.‍
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > VIDEO > Polje
prikaza.‍
Široka: Snimanje širokog prikaza okoline.‍ Ovaj način rada
koristite za otvorene prostore, videozapise iz blizine i kada
želite snimiti što veće područje prikaza.‍
Zumiranje (2x): Snimanje užeg prikaza.‍ Ovaj način rada
koristite za snimanje videozapisa sa srednje udaljenosti.‍
Ultra zumiranje (4x): Snimanje vrlo fokusiranog prikaza.‍ Ovaj
način rada koristite za snimanje videozapisa s velike
udaljenosti i u zatvorenom ili pokrivenom prostoru.‍
Napredne postavke snimanja
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > NAPREDNO.‍
Ispravak objektiva: Ispravljanje širokokutnog iskrivljenja i
smanjivanje polja prikaza.‍ Automatsko postavljanje opcije
Polje prikaza na Ultra zumiranje u postavkama
videozapisa.‍
Stabiliziraj: Uključivanje stabilizacije slike radi smanjenja
drhtanja u videozapisu.‍ Automatski omogućuje Ispravak
objektiva.‍
Okreni fotoaparat: Postavljanje fotoaparata na snimanje
videozapisa i slika sa zaslonom okrenutim prema gore ili
dolje.‍ Ova strana dolje snima ispravno okrenute
videozapise i fotografije sa zaslonom okrenutim prema dolje.‍
Okretanje orijentacije kamere
Kako biste lakše pritisnuli REC tijekom aktivnosti, možete
promijeniti orijentaciju kamere na uređaju.‍ Ako uređaj montirate
iznad glave, možete okrenuti orijentaciju kamere kako biste
povećali vidljivost svjetla snimanja ili prikaza.‍
1 Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > NAPREDNO >
Okreni fotoaparat.‍
2 Odaberite opciju:
• Kako biste koristili uređaj sa zaslonom okrenutim prema
gore, odaberite Ova strana gore.‍
• Kako biste koristili uređaj sa zaslonom okrenutim prema
dolje, odaberite Ova strana dolje.‍
Video
Automatsko snimanje videozapisa
NAPOMENA: Značajka je dostupna samo za VIRB Elite.‍
Uređaj možete postaviti tako da automatski snima videozapis
prema aktivnosti.‍ Ta značajka omogućuje čuvanje prostora na
memorijskoj kartici jer se snimanju samo važni dijelovi
aktivnosti.‍
1 Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > VIDEO >
Automatsko snimanje.‍
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko snimanje kada je uređaj u pokretu,
odaberite Prilikom kretanja.‍
Uređaj snima videozapis kada se krećete i zaustavlja
snimanje kada mirujete.‍
• Za automatsko snimanje videozapisa prilikom skijanja,
odaberite Način rada za skijanje.‍
Uređaj snima videozapis kada se krećete nizbrdo i
zaustavlja snimanje kada sjednete na žičaru.‍
Ova značajka automatski omogućuje GPS u postavkama
sustava.‍
Snimanje videozapisa s vremenskim
odmakom
Način rada s vremenskim odmakom snima pojedinačne sličice
videozapisa u duljim intervalima i stvara videozapis koji se
reproducira mnogo brže od stvarnog vremena.‍ Vremenski
odmak možete koristiti za snimanje pokreta, promjena ili
događaja koji se odvijaju tijekom dužeg vremenskog razdoblja.‍
Videozapisi s vremenskim odmakom reproduciraju se brzinom
od 30 sličica u sekundi.‍ Duljina videozapisa ovisi o vremenu
između sličica videozapisa.‍ Ako se sličice snimaju u intervalima
od jedne sekunde, primjerice, svaka sekunda videozapisa
pokriva 30 sekundi stvarnog vremena.‍ Ako se sličice snimaju u
intervalima od 60 sekundi, svaka sekunda videozapisa pokriva
30 minuta stvarnog vremena.‍
1 Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > VIDEO > Način
rada > Vremenski odmak.‍
2 Odaberite vremenski interval.‍
3 Za najbolje rezultate montirajte uređaj tako da se ne pomiče
prilikom snimanja.‍
4 Snimite videozapis.‍
Snimanje videozapisa u petlji
Način rada u petlji omogućuje neprekidno snimanje videozapisa
i spremanje samo najnovijeg snimljenog sadržaja.‍ Možete
odabrati broj minuta videozapisa za spremanje.‍ To omogućuje
uštedu prostora za pohranu kada želite snimiti ključne trenutke,
a ne želite spremiti cijelu snimku aktivnosti.‍ Ova značajka je
korisna prilikom korištenja uređaja za snimanje vožnje.‍
Snimljena petlja videozapisa jednostavno se razdvaja u više
datoteka.‍ To omogućuje jednostavno brisanje neželjenih
dijelova videozapisa.‍
1 Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > VIDEO > Način
rada > Petlja.‍
2 Odaberite broj minuta videozapisa za spremanje.‍
3 Započnite snimanje videozapisa.‍
4 Kada završite, zaustavite snimanje.‍
Najnoviji snimljeni sadržaj spremljen je na memorijsku karticu,
do broja minuta odabranih u 2.‍ koraku.‍
Povezivanje s vanjskim mikrofonom ili
izvorom zvuka
Prije povezivanja vanjskog mikrofona morate kupiti dodatni
Garmin VIRB kabel s ulazom za zvuk i mikrofon.‍ Idite na Fotografije
www.garmin.com/‍outdoor.‍ Morate imati i vanjski mikrofon ili
izvor zvuka s priključkom od 3,5 mm.‍
Prilikom povezivanja vanjskog mikrofona uređaj snima zvuk iz
vanjskog mikrofona umjesto iz ugrađenog mikrofona.‍
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.‍
2 Povežite mini-USB priključak na dodatnom kabelu s miniUSB priključkom na uređaju.‍
3 Po potrebi na upit o video izlazu odaberite Ne.‍
4 Po potrebi na upit o korištenju vanjskog mikrofona odaberite
Da.‍
5 Povežite mikrofon s MIC IN priključkom na dodatnom kabelu.‍
Za prestanak korištenja vanjskog mikrofona isključite dodatni
kabel iz uređaja.‍
Fotografije
Snimanje fotografije
Uređaj omogućuje nekoliko načina snimanja fotografije.‍
• Odaberite MODE > TRAŽILO, usmjerite fotoaparat pomoću
tražila i odaberite .‍
• S bilo kojeg mjesta u korisničkom sučelju držite .‍
• Tijekom snimanja videozapisa odaberite
kako biste snimili
fotografiju iste rezolucije kao videozapis koji se snima.‍
Fotografije koje se snime tijekom snimanja videozapisa
uvijek koriste normalni način rada s fotografijama.‍ Uzastopan
način snimanja fotografija zanemaruje se tijekom snimanja
videozapisa.‍
Postavke fotografija
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > Fotografije.‍
Rezolucija: Postavljanje rezolucije fotografija na 16 MP (4:3),
12 MP (16:9) ili 8 MP (4:3).‍
Način rada: Postavljanje načina snimanja.‍
Samookidač: Postavljanje mjerača vremena radi odgode
snimanja fotografije.‍ Ponavljanje uključeno automatski
ponavlja vremenski interval i snima fotografiju dok ponovno
ne pritisnete .‍
Oznaka datuma: Dodavanje oznake datuma na fotografiju.‍
Načini rada s fotografijama
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > Fotografije > Način
rada.‍
Normalno: Snimanje jedne fotografije pomoću automatske
ekspozicije.‍
Uzastopno: Brzo snimanje tri slike s rezolucijom od 16 MP, pet
s rezolucijom od 12 MP ili deset s rezolucijom od 8 MP.‍
Uzastopan način rada idealan je za snimanje fotografija
osoba ili predmeta u pokretu.‍
Snimanje fotografije s odgodom
Snimanje fotografije možete odgoditi pomoću samookidača.‍ To
omogućuje pridruživanje snimci ili podešavanje snimke prije
snimanja fotografije.‍
1 Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > Fotografije >
Samookidač.‍
2 Odaberite vrijeme odgode.‍
3 Odaberite Ponavljanje isključeno.‍
Ponavljanje isključeno nije moguće odabrati ako je
omogućen način rada Uzastopno.‍
4 Odaberite MODE > TRAŽILO.‍
5 Odaberite .‍
5
Prikazuje se štoperica s preostalim vremenom u sekundama
do snimanja fotografije.‍
Snimanje opetovanih fotografija
Samookidač možete koristiti za snimanje opetovanih fotografija
u postavljenom vremenskom intervalu.‍ Time se omogućuje
snimanje nekoliko fotografija predmeta ili snimanje serije
fotografija s vremenskim odmakom.‍
1 Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > Fotografije >
Samookidač.‍
2 Odaberite vremenski interval između fotografija.‍
3 Odaberite Ponavljanje uključeno.‍
4 Odaberite MODE > TRAŽILO.‍
5 Odaberite .‍
3 Priključite mali kraj HDMI kabela u micro-HDMI priključak.‍
4 Priključite veliki kraj kabela u dostupan HDMI priključak na
vanjskom zaslonu.‍
Uređaj prelazi u način rada za reprodukciju.‍ Nije moguće
izaći iz načina rada za reprodukciju dok ne isključite kabel.‍
5 Za odabir videozapisa odaberite i .‍
6 Odaberite OK.‍
Videozapis se reproducira na vanjskom zaslonu.‍
Povezivanje slušalica
Uređaj snima opetovane fotografije u odabranom intervalu.‍
Tražilo prikazuje GPS i status baterije À, vrijeme u
sekundama do snimanja sljedeće fotografije Á i broj
opetovanih fotografija koje je uređaj snimio Â.‍
6 Odaberite za prestanak snimanja fotografija.‍
Reprodukcija
Pregled fotografija i videozapisa
Fotografije i snimljene videozapise možete gledati na zaslonu
uređaja.‍
1 Odaberite MODE > REPRODUKCIJA.‍
2 Odaberite opciju:
• Za odabir fotografije ili videozapisa odaberite ili .‍
• Za brzo kretanje kroz popis držite ili .‍
Videozapisi su označeni znakom .‍ Videozapisi i fotografije
sortirani su po datumu i vremenu s najnovijom stavkom
prvom na popisu.‍
3 Odaberite OK.‍
Reprodukcijom videozapisa možete upravljati kontrolama na
zaslonu.‍
Pregled videozapisa putem HDMI®
priključka
Uređaj možete povezati s vanjskim zaslonom pomoću HDMIna-micro-HDMI kabela (prodaje se zasebno).‍
1 Po potrebi uključite uređaj.‍
2 Izvucite zaštitni poklopac À iz micro-HDMI priključka Á.‍
6
Prije povezivanja slušalica s uređajem morate kupiti dodatni
VIRB audio-video kabel.‍ Posjetite www.garmin.com/‍outdoor.‍
Pomoću slušalica možete pratiti zvuk prilikom snimanja
videozapisa i slušati snimljene videozapise u načinu rada
REPRODUKCIJA na uređaju.‍
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.‍
2 Povežite mini-USB priključak na audio-video kabelu s miniUSB priključkom na uređaju.‍
3 Na upit o video izlazu na uređaju odaberite Ne.‍
4 Na upit o korištenju vanjskog mikrofona na uređaju odaberite
Ne.‍
Povežite
slušalice putem AUDIO OUT priključka od 3,5 na
5
audio-video kabelu.‍
Za prestanak korištenja slušalica morate isključiti audio-video
kabel iz uređaja.‍
Podešavanje glasnoće
Kada su slušalice povezane s uređajem, možete podesiti
glasnoću.‍
1 Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > SUSTAV > Audio
izlaz.‍
2 Odaberite i kako biste promijenili razinu glasnoće.‍
3 Odaberite OK.‍
Usmjeravanje kompozitnog video signala
Prije usmjeravanja kompozitnog video signala morate kupiti
dodatni VIRB audio-video kabel.‍ Idite na www.garmin.com
/‍outdoor.‍ Morate imati i RCA kompozitni video kabel i stereo
audio kabel od 3,5 mm.‍
Videozapis možete reproducirati na vanjskom zaslonu pomoću
kompozitnog video i stereo audio kabela.‍
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.‍
2 Povežite mini-USB priključak na audio-video kabelu s miniUSB priključkom na uređaju.‍
3 Na upit o video izlazu na uređaju odaberite Da.‍
Uređaj prelazi u način rada za reprodukciju.‍ Nije moguće
izaći iz načina rada za reprodukciju dok ne isključite kabel.‍
4 Povežite RCA kompozitni video kabel s kompozitnim
priključkom za video izlaz audio-video kabela i dostupan
priključak na vanjskom zaslonu.‍
Reprodukcija
5 Povežite audio kabel od 3,5 s AUDIO OUT priključkom na
audio-video kabelu i dostupan priključak na vanjskom
zaslonu.‍
SAVJET: Ako je za vanjski zaslon potreban RCA audio ulaz,
možete koristiti prilagodni 3,5 mm-na-RCA kabel.‍
Kompas prikazuje trenutni smjer i
dio ruže kompasa.‍ Za korištenje
kompasa morate se kretati.‍
Brisanje fotografija i videozapisa
1 Odaberite MODE > REPRODUKCIJA.‍
2 Odaberite i za odabir fotografije ili videozapisa.‍
3 Odaberite OK > .‍
Vrijeme prikazuje vrijeme od
trenutka uključivanja uređaja À,
vrijeme dana Á i vrijeme zalaska
ili izlaska sunca Â.‍
Trase
NAPOMENA: Značajka je dostupna samo za VIRB Elite.‍
Trasa je zapis vašeg puta.‍ Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, kao što su vrijeme, lokacija i
visina svake točke.‍ Ako ste uparili ANT‍+™ senzore s uređajem,
podaci iz povezanih senzora nalaze se u zapisniku trase.‍
Uređaj snima neprekidan zapisnik trase dok je uključen.‍ Trasa
se snima kao .‍fit datoteka na memorijsku karticu prilikom
svakog isključivanja uređaja.‍ Uređaj snima i zaseban zapisnik
trase za svako snimanje videozapisa.‍ Zapisnici trasa
videozapisa spremaju su kao .‍gpx datoteke na memorijsku
karticu prilikom svakog zaustavljanja snimanja videozapisa.‍
Zapisnici trasa sadrže podatke o točkama trase u intervalima od
jedne sekunde.‍
Zapisnike trasa u .‍gpx i .‍fit oblicima možete pregledati na
računalu pomoću aplikacije BaseCamp™.‍ Dodatne informacije
potražite na www.garmin.com/‍basecamp.‍ Zapisnike trasa u
obliku .‍fit možete pregledati i prenijeti ih na Garmin Connect™.‍
Dodatne informacije potražite na adresi
http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Snimljeni podaci dnevnika trase
Svaka točka u dnevniku trase snima svoju GPS lokaciju i
podatke iz dostupnih senzora.‍ Uređaj te kategorije podataka
može snimiti u dnevnik trase.‍
• GPS lokacija
• Brzina
• Udaljenost od početne točke
• Vrijeme
• Nadmorska visina
• G sila
• Puls (kada je uređaj povezan s kompatibilnim monitorom
pulsa)
• Takt (kada je uređaj povezan s kompatibilnim senzorom za
takt bicikla)
• Temperatura (kada je uređaj povezan s kompatibilnim
senzorom za temperaturu)
Armaturne ploče
Udaljenost prikazuje ukupnu
udaljenost À, ukupnu nizbrdicu Á
i ukupnu uzbrdicu Â.‍
Brzina prikazuje trenutnu brzinu
À, prosječnu brzinu Á i
maksimalnu brzinu Â.‍
Nadmorska visina prikazuje
trenutnu nadmorsku visinu À,
maksimalnu i minimalnu
nadmorsku visinu Á, graf
nadmorske visine  i vremensko
mjerilo Ã.‍
G sila prikazuje trenutno ubrzanje
G sile À i maksimalno ubrzanje G
sile Á.‍
Kada je uređaj povezan sa
senzorom, puls prikazuje trenutni
puls À, maksimalni i minimalni
puls Á, graf pulsa  i vremensko
mjerilo Ã.‍
NAPOMENA: Značajka je dostupna samo za VIRB Elite.‍
Nadzorna je ploča grupa podatkovnih polja, grafikona i grafova
podataka iz senzora uređaja i priključenih ANT‍+ senzora.‍
Nadzorne ploče omogućuju povijesni prikaz podataka senzora
koji su snimljeni u zapisnik trase te njihov prikaz u realnom
vremenu.‍
NAPOMENA: Svi minimalni, maksimalni i prosječni podaci
nadzorne ploče poništavaju se nakon što isključite uređaj.‍
Trase
7
Kada je uređaj povezan sa
senzorom, tempe prikazuje
trenutnu temperaturu À,
maksimalnu i minimalnu
temperaturu Á, graf temperature
 i vremensko mjerilo Ã.‍
Kada je uređaj povezan sa
senzorom, takt prikazuje trenutni
takt À, maksimalni i minimalni takt
Á, graf takta  i vremensko
mjerilo Ã.‍
Pregled nadzornih ploča
1 Odaberite MODE > UPRAVLJAČKA PLOČA.‍
2 Odaberite ili za kretanje kroz nadzorne ploče.‍
Uparivanje ANT‍+ senzora
Prilikom uparivanja kompatibilnog ANT‍+ senzora s uređajem
podaci senzora ulaze u zapisnik trase, a podatke senzora
možete vidjeti na nadzornoj ploči.‍
1 Uključite senzor i približite uređaj i senzor na manje od 3 m
(10 ft.‍).‍
2 Na uređaju odaberite MODE > POSTAVLJANJE >
SENZORI.‍
3 Na uređaju odaberite vrstu senzora za uparivanje.‍
Ikona za senzor treperi.‍ Kada ikona započne svijetliti
neprekidno, senzor je uparen i priključen.‍
Savjeti za uparivanje dodataka ANT‍+ s uređajem
Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT‍+ kompatibilan s uređajem
Garmin.‍
• Prije uparivanja dodatka ANT‍+ s uređajem Garmin udaljite
se 10 m (32,9 ft.‍) od ostalih dodataka ANT‍+.‍
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.‍) od dodatka ANT‍+.‍
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT‍+ prilikom svake aktivacije.‍ Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.‍
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s
vašeg dodatka i možete se približiti drugim dodacima.‍
Zaboravljanje uparenih ANT‍+ senzora
Nakon uparivanja ANT‍+ senzora uređaj neće primati podatke s
drugog senzora iste vrste.‍ Za uparivanje novog senzora iste
vrste morate zaboraviti uparene senzore.‍
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > SENZORI >
Zaboravi sve.‍
Daljinski upravljač
Možete započeti snimanje, prekinuti snimanje i snimati slike na
uređaju VIRB pomoću drugog kompatibilnog uređaja Garmin s
bežičnom tehnologijom ANT‍+, kao što je dodatak za daljinsko
upravljanje VIRB ili sat fēnix™.‍ Uređaj VIRB možete koristiti i za
upravljanje drugim uređajima VIRB.‍
8
Daljinsko upravljanje uređajem
1 Na uređaju VIRB odaberite MODE > POSTAVLJANJE >
Daljinsko.‍
2 Odaberite Vrsta VIRBa > Glavni VIRB.‍
3 Odaberite opciju:
• Na daljinskom upravljaču pokrenite aplikaciju ili značajku
VIRB .‍ Dodatne informacije potražite u korisničkom
priručniku uređaja.‍
• Na dodatku za daljinsko upravljanje slijedite upute za
uparivanje u priručniku za dodatak.‍
Daljinsko upravljanje više uređaja VIRB
Kod upravljanja više uređaja VIRB morate odabrati glavni uređaj
VIRB.‍ Taj uređaj upravlja svim ostalim uređajima VIRB.‍
Ako koristite uređaj za daljinsko upravljanje više uređaja VIRB,
uređaj za daljinsko upravljanje upravlja samo glavnim uređajem
VIRB.‍ Glavni uređaj VIRB prosljeđuje naredbe koje primi od
uređaja za daljinsko upravljanje u ostale uređaje VIRB.‍
1 Na svim uređajima VIRB odaberite MODE >
POSTAVLJANJE > Daljinsko.‍
2 Na glavnom uređaju VIRB odaberite Vrsta VIRBa > Glavni
VIRB.‍
Na
svakom od ostalih uređaja VIRB odaberite Vrsta VIRBa >
3
Prošireni VIRB.‍
REC na glavnom uređaju VIRB pokreće i zaustavlja
snimanje videozapisa na svim uređajima VIRB.‍ na
glavnom uređaju VIRB snima fotografiju sa svih uređaja
VIRB.‍
4 Ako koristite uređaj za daljinsko upravljanje, odaberite opciju:
• Na uređaju za daljinsko upravljanje pokrenite aplikaciju ili
značajku VIRB.‍ Dodatne informacije o uređaju potražite u
korisničkom priručniku.‍
• Na dodatku za daljinsko upravljanje slijedite upute za
uparivanje u priručniku za dodatak.‍
Rad s uređajem pomoću mobilnog uređaja
NAPOMENA: Značajka je dostupna samo za VIRB Elite.‍
Pomoću kompatibilnog mobilnog uređaja s besplatnom
aplikacijom Garmin VIRB možete daljinski pregledavati i
upravljati fotografijama i videozapisima.‍ Aplikacija se povezuje
pomoću izravne Wi-Fi veze između uređaja VIRB i
kompatibilnog mobilnog uređaja.‍ Informacije o kompatibilnosti
potražite na stranici www.garmin.com/‍VIRB ili stranici s
aplikacijama za mobilni uređaj.‍
1 Po potrebi instalirajte aplikaciju Garmin VIRB sa stranice s
aplikacijama na mobilni uređaj.‍
2 Na uređaju VIRB odaberite MODE > POSTAVLJANJE >
WIFI > WIFI.‍
Uređaj VIRB prelazi u bežični način rada glavnog računala, a
na zaslonu uređaja se prikazuju SSID i lozinka.‍
3 Na mobilnom uređaju otvorite postavke za bežičnu mrežu i
povežite se s bežičnom mrežom koja odgovara SSID-u na
zaslonu uređaja VIRB.‍
Dodatne informacije o uređaju potražite u korisničkom
priručniku za mobilni uređaj.‍
4 Na mobilnom uređaju unesite lozinku koja se prikazuje na
zaslonu uređaja VIRB.‍
5 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju Garmin VIRB.‍
Napredne postavke za bežičnu mrežu
Postavke za bežičnu mrežu glavnog računala za uređaj možete
promijeniti.‍ Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > WIFI >
Napredno.‍
Daljinski upravljač
SSID: Postavljanje SSID-a koji identificira uređaj VIRB na
ostalim uređajima.‍
Lozinka: Postavljanje lozinke koja se koristi za povezivanje s
uređajem VIRB.‍
Rješavanje problema
Uređaj se ne uključuje
• Umetnite memorijsku karticu (Postavljanje memorijske
kartice).‍
Uređaj se ne uključuje ako memorijska kartica nije umetnuta.‍
• Provjerite je li baterija ispravno umetnuta (Umetanje
baterije).‍
• Potpuno napunite bateriju (Punjenje litij-ionske baterije).‍
Zaslon uređaja teško se vidi
Uređaj ima refleksivni zaslon koji maksimizira trajanje baterije i
može se čitati na izravnom sunčevom svjetlu.‍ Zaslon nema
pozadinsko svjetlo i za vidljivost je potrebno osvjetljenje u
okolini.‍ Ako zaslon izgleda tamno ili ga je teško vidjeti,
povećajte osvjetljenje u okolini ili idite u svjetlije područje.‍
Nekih informacija nema na nadzornoj ploči
Nadzorne ploče dostupne su samo na uređajima VIRB Elite
(Armaturne ploče).‍ Za neke je informacije na nadzornoj ploči
potrebno omogućiti ili upariti senzore.‍
• Omogućite GPS (Postavke sustava) i idite na područje s
nesmetanim pogledom na nebo.‍
Za informacije o lokaciji, brzini, udaljenosti i nadmorskoj
visini potreban je GPS signal.‍
• Povežite dodatne senzore ANT‍+ (Uparivanje ANT‍+
senzora).‍
Neke su nadzorne ploče dostupne samo kada je povezan
kompatibilan ANT‍+ senzor.‍
Moje snimke videozapisa ne izgledaju glatko
• Ako snimka videozapisa drhti, odaberite MODE >
POSTAVLJANJE > NAPREDNO > Stabiliziraj kako biste
omogućili stabilizaciju slike.‍
• Ako snimka videozapisa zapinje ili preskače sličice, umetnite
memorijsku karticu microSD klase 10 ili noviju (Postavljanje
memorijske kartice).‍
Za snimanje glatkih videozapisa s visokom rezolucijom
uređaju je potrebna memorijska kartica klase 10 ili novija.‍
Uređaj se isključuje kada prestanem snimati
videozapis
Ako uređaj uključite guranjem tipke REC prema objektivu,
uređaj se isključuje kada tipku REC gurnete od objektiva.‍ Time
se maksimizira trajanje baterije tako da se uređaj isključuje
kada ne snima.‍
Informacije o uređaju
Postavke sustava
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > SUSTAV.‍
GPS: Omogućivanje primanja signala GPS satelita.‍ Prilikom
snimanja omogućuje primanje GPS signala samo ako
fotoaparat snima videozapis (samo VIRB Elite).‍
NAPOMENA: GPS mora biti postavljen na Uključeno kako
biste omogućili Automatsko snimanje.‍
Svjetlo za snimanje: Uključivanje i isključivanje svjetla.‍
Rješavanje problema
Tonovi: Uključivanje i isključivanje zvučnih tonova.‍
Ušteda energije: Automatski isključuje uređaj kada se uređaj
ne koristi pet minuta.‍
Vrijeme/datum: Postavljanje formata vremena i datuma.‍
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.‍
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.‍
Ponovno postavi postavke: Vraćanje zadanih postavki
uređaja.‍
O uređaju: Prikaz važnih informacija o softveru i ID-u jedinice.‍
Postavke vremena i datuma
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > SUSTAV > Vrijeme/
datum.‍
Vrijeme: Postavljanje vremena.‍
NAPOMENA: Uređaji VIRB Elite automatski postavljaju
vrijeme kada omogućite GPS.‍
Format za vrijeme: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.‍
Datum: Postavljanje datuma.‍
NAPOMENA: Uređaji VIRB Elite automatski postavljaju
datum kada omogućite GPS.‍
Format datuma: Postavljanje uređaja tako da prikazuje datume
u formatu MM/DD/GG ili DD/MM/GG.‍
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.‍
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na
temelju vaše GPS lokacije (samo VIRB Elite).‍
Brisanje memorijske kartice
OBAVIJEST
Izbrisani se podaci ne mogu vratiti.‍
Možete izbrisati sve fotografije, videozapise i ostale podatke na
memorijskoj kartici koja je umetnuta u uređaj.‍
Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > KARTICA > Izbriši
> OK.‍
Produžavanje trajanja baterija
NAPOMENA: Korištenje GPS-a i značajke ANT™ ne utječe
znatno na trajanje baterije.‍
• Onemogućite Wi-Fi.‍
• Omogućite Ušteda energije u postavkama sustava
(Postavke sustava).‍
• Uključite i isključite uređaj pomoću tipke REC (Uključivanje i
isključivanje uređaja pomoću tipke REC).‍
• Koristite automatsko snimanje (Postavke videozapisa).‍
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otopine i sredstva
za tjeranje kukaca koji mogu oštetiti plastične komponente i
površine.‍
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time
mogli uzrokovati trajnu štetu.‍
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.‍
Može podnijeti potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30
minuta.‍ Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj.‍ Nakon
potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga
na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.‍
9
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Nemojte čistiti objektiv suhom krpom.‍ Suha krpa može oštetiti
premaz otporan na maglu na objektivu.‍
• Posjetite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.‍
Uređaj obrišite mekanom krpom koja ga neće izgrebati
umočenom u vodu ili alkohol.‍
Vrste datoteka
Uređaj podržava ove vrste datoteka.‍
• .‍gpx datoteke trasa (samo izlaz).‍
• .‍jpeg datoteke fotografija.‍
• .‍mp4 datoteke videozapisa.‍
• .‍fit datoteke za izvoz u Garmin Connect (samo izlaz).‍
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac
i okolno područje.‍
Prije priključivanja USB kabela u vaš uređaj, možda ćete morati
ukloniti opcijske dodatke za montiranje.‍
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.‍
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.‍
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na
računalu.‍
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows® računalima i kao instalirane jedinice na Mac®
računalima.‍
Podrška i ažuriranja
Aplikacija Garmin VIRB omogućuje jednostavan pristup tim
alatima i uslugama za uređaj.‍
• Pregled i uređivanje snimljenih videozapisa
• Pregled zapisnika trasa
• Povezivanje zapisnika trasa sa snimljenim videozapisima
• Ažuriranja softvera i značajki
Aplikacija Garmin VIRB dostupna je za računala sa sustavima
Windows i Mac.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍VIRB.‍
Specifikacije
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 3 sata
Vodootporno
Vodootporno prema standardu IEC 60529
IPX7
Raspon radne
temperature
Od 5º do 140ºF (od -15º do 60ºC)
Raspon temperature za
punjenje
Od 32º do 113°F (od 0º do 45°C)
Radijska frekvencija/
protokol
2.‍,4 GHz ANT‍+ bežični komunikacijski
protokol
Wi-Fi IEEE 802,11 b/g na 2,4 GHz
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.‍
• Posjetite www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Posjetite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
10
Informacije o uređaju
Indeks
A
ANT‍+ senzori 3
uparivanje 8
zaboravljanje 8
B
baterija 1, 9, 10
postavljanje 1
punjenje 1
trajanje 9
brisanje
slike 7
svi korisnički podaci 9
videozapisi 7
brzina 7
Č
čišćenje uređaja 9, 10
D
softver
ažuriranje 10
verzija 9
specifikacije 10
spremanje podataka 10
T
Takt 7
temperatura 7, 10
tipka napajanja 2, 3
tipke 2
tonovi 9
trase 7, 10
U
uparivanje, ANT‍+ senzori 8
uređaj, tipke 2
USB
način rada za masovno skladištenje 10
prijenos datoteka 10
V
GPS 7
postavke 3, 9
video
izlaz 6
izlaz 6
petlja 5
postavke 3, 4
reprodukcija 6
snimanje 3–5
uređivanje 10
vremenski odmak 5
vodootporno 10
vrijeme
postavke 9
vremenske zone i formati 9
H
W
daljinski upravljač 8
datoteke, prijenos 10
dodaci 8, 10
F
fotografije
postavke 4, 5
prikaz 6
snimanje 5
G
HDMI izlaz 6
I
Wi-Fi 3, 8
povezivanje 8
ID jedinice 9
J
jačina zvuka, prilagođavanje 6
jezik 9
K
kamera
libela 3
načini rada 3
orijentacija 4
polje prikaza 4
postavke 3, 5
razina 3
samookidač 5, 6
tražilo 3
M
memorijska kartica 1
microSD kartica. Vidi memorijska kartica
mikrofon, povezivanje 5
montaža uređaja 2
N
nadmorska visina 7
nadzorne ploče 7–9
P
podaci, prijenos 10
postavke 9
postavke sustava 9
pribor za montažu, dodatno 2
prijenos, datoteke 10
Puls 7
punjenje 1
R
računalo, povezivanje 10
rješavanje problema 9, 10
S
slušalice, povezivanje 6
Indeks
11
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising