Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | User manual | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Brukerveiledning

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Brukerveiledning
VIRB serien
™
Brukerveiledning
Mai 2014
190-01627-38_0B
Trykt i Taiwan
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.‍ ANT™, ANT‍+™,
BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™, tempe™ og VIRB™ er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper.‍ Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
microSD™ og microSDXC logoen er varemerker for SD-3C, LLC.‍ Mac® er et varemerke for Apple Inc.‍ Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker for
Microsoft Corporation i USA og andre land.‍ HDMI® er et registrert varemerke for HDMI Licensing, LLC.‍ Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance
Corporation.‍ Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.‍
Produktet er sertifisert for ANT+™.‍ Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/‍directory.‍
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Installere et minnekort ................................................................ 1
Sette inn batteripakken .............................................................. 1
Lade lithiumionbatteripakken ..................................................... 1
Taster ......................................................................................... 2
Montere enheten ........................................................................ 2
Slå på enheten ........................................................................... 2
Modi ........................................................................................... 3
Søker ............................................................................... 3
Justere enheten ......................................................................... 3
Statusside .................................................................................. 3
Video............................................................................... 3
Spille inn en video ...................................................................... 3
Videoinnstillinger ........................................................................ 4
Avanserte opptaksinnstillinger ................................................... 4
Ta opp video automatisk ............................................................ 4
Ta opp en video med tidsforløp ................................................. 5
Ta opp en videoløkke ................................................................. 5
Koble til en ekstern mikrofon eller lydkilde ................................. 5
Bilder............................................................................... 5
Ta et bilde .................................................................................. 5
Bildeinnstillinger ......................................................................... 5
Ta et forsinket bilde .................................................................... 5
Ta gjentatte bilder ...................................................................... 5
Avspilling........................................................................ 6
Vise bilder og videoer ................................................................ 6
Vise video over HDMI® .............................................................. 6
Koble til hodetelefoner ............................................................... 6
Legge ut komposittvideo ............................................................ 6
Slette bilder og videoer .............................................................. 6
Spor ................................................................................. 6
Registrerte sporloggdata ............................................................ 6
Dashbord ........................................................................ 7
Vise dashbordene ...................................................................... 7
Pare sensorer med ANT‍+ .......................................................... 7
Fjernkontroll ................................................................... 8
Kontrollere enheten eksternt ...................................................... 8
Kontrollere flere VIRB enheter eksternt ..................................... 8
Betjene enheten med en mobil enhet ........................................ 8
Feilsøking....................................................................... 8
Enheten slås ikke på .................................................................. 8
Det er vanskelig å se enhetsskjermen ....................................... 8
Noe informasjon mangler fra dashbordene ................................ 8
Videoopptakene er ikke jevne .................................................... 8
Enheten slår seg av når jeg avslutter videoopptak .................... 8
Informasjon om enheten............................................... 8
Systeminnstillinger ..................................................................... 8
Slette minnekortet ...................................................................... 9
Forlenge batterilevetiden ........................................................... 9
Ta vare på enheten .................................................................... 9
Filtyper ....................................................................................... 9
Koble enheten til datamaskinen ................................................. 9
Støtte og oppdateringer ............................................................. 9
Spesifikasjoner ........................................................................... 9
Få mer informasjon .................................................................... 9
Indeks ............................................................................10
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Det er ditt ansvar å bruke enheten på en trygg måte.‍ Garmin®
er ikke ansvarlig for skade på eiendom eller person eller
dødsfall som følge av bruk av enheten uansett aktivitet.‍
Installere et minnekort
Du må installere et microSD™ minnekort på opptil 64 GB for å
kunne bruke enheten.‍ Bruk et minnekort av klasse 10 eller
bedre for å få optimal ytelse.‍
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.‍
2 Ta eventuelt ut batteripakken.‍
3 I batterirommet skyver du kortholderen À mot objektivet og
løfter den opp.‍
4
5
6
7
8
Plasser minnekortet Á med gullkontaktene vendt nedover.‍
Lukk kortholderen.‍
Skyv kortholderen vekk fra objektivet for å låse den.‍
Sett inn batteripakken på nytt.‍
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.‍
Sette inn batteripakken
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.‍ Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.‍
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.‍
2 Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.‍
3 Sett inn batteriet i batterirommet med kontaktene først.‍
Lade lithiumionbatteripakken
MERKNAD
Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt
før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin.‍ På
denne måten kan du forhindre korrosjon.‍
Ikke prøv å bruke enheten til å lade et batteri som ikke er levert
av Garmin.‍ Hvis du prøver å lade et batteri som ikke er levert av
Garmin, kan enheten bli ødelagt og garantien ugyldiggjøres.‍
MERK: Batteriet lader ikke hvis det er utenfor
temperaturområdet på 0 til 45 °C (32 til 114 °F).‍
Du kan lade batteriet via en vanlig veggkontakt eller en USBport på datamaskinen.‍ Du kan også bruke et ekstra tilbehør for
batterilading.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/‍outdoor.‍
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.‍
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.‍
3 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.‍
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.‍
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.‍ LEDlampen er oransje mens enheten lades.‍
5 Lad batteriet helt opp.‍
LED-lampen blir grønn når batteriet er fulladet.‍
6 Fjern USB-kabelen, og sett på plass gummihetten.‍
Batteristatus
Kritisk lavt batterinivå eller manglende batteri
Lavt batterinivå
Gjenværende batteristrøm
Lader
Helt oppladet
Spare strøm mens enheten lades
Du kan slå av skjermen på enheten og alle andre funksjoner
under lading.‍
1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.‍
Den gjenværende batterikapasiteten vises.‍
2 Hvis enheten er avslått, holder du inne for å slå på
enheten.‍
3 Hold inne i fire til fem sekunder.‍
Skjermen slås av, og enheten går inn i en strømbesparende
batterilademodus.‍
4 Lad enheten helt opp.‍
4 Trykk batteriet på plass.‍
5 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.‍
Innledning
1
Taster
3 Fest sokkelen til monteringsoverflaten, og la stå i minst 24
Velg for å bla gjennom menyer og innstillinger.‍
Velg for å bla gjennom menyer og innstillinger.‍
OK
Velg for å velge menyealternativer eller ta et bilde.‍
MODE
Velg for å bla gjennom modi.‍
Hold nede for å slå enheten av og på.‍
REC
Skyv mot objektivet for å ta opp video.‍
Montere enheten
MERKNAD
For å forhindre skade eller tap av produktet må du ikke bruke
den klebende brakettsokkelen når temperaturen er under -15 °C
(5 °F).‍
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.‍
Omgivelsestemperaturen må være på 21 til 38 °C (70 til 100 °F)
før du kan installere den klebende brakettsokkelen på en
overflate.‍
Enheten leveres med en rekke monteringsbraketter og -armer
som kan brukes i mange oppsett.‍ Disse instruksjonene gir et
eksempel på ett mulig oppsett.‍ Du kan også kjøpe ekstra
braketter for enheten, for eksempel bærbare braketter,
bilbraketter eller tripod-braketter.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com/‍outdoor.‍
MERK: Som standard skal kameraet festes med skjermen
vendt opp, slik at video tas opp i riktig retning.‍ Du kan justere
innstillingene slik at video tas opp når skjermen er vendt ned
(Avanserte opptaksinnstillinger).‍
1 Rengjør monteringsoverflaten nøye med vann eller alkohol.‍
Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller
belegg.‍
2 Fjern filmen fra den klebende brakettsokkelen À, og trykk
sokkelen godt ned på monteringsoverflaten.‍
Du kan bruke den flate eller kurvede sokkelen, avhengig av
konturen til monteringsoverflaten.‍
timer.‍
4 Sett kobleren Á i sokkelen.‍
5 Sett den gjengede ringen  over kobleren, og fest den til
sokkelen.‍
6 Klips brakettarmen à til kobleren.‍
7 Sett en vingeskrue Ä inn i ladeåpningen i leddet, og trekk til
vingeskruen for å låse leddvinkelen.‍
8 Klips kamerabraketten Å fast øverst på brakettarmen.‍
9 Sett en vingeskrue inn i ladeåpningen i leddet, og trekk til
vingeskruen for å låse leddvinkelen.‍
10 Sett knotten Æ på baksiden av kamerabraketten inn i sporet
på baksiden av kameraet.‍
11 Trykk på knappene Ç på siden av braketten, trykk forsiden
av kameraet È ned, og slipp knappene.‍
Kameraet skal sitte godt på plass og skal ikke kunne bevege
seg i braketten når den er festet riktig.‍
12 Hvis kameraet sitter løst i braketten, trykker du forsiden av
kameraet ned i braketten til den klikker på plass.‍
Slå på enheten
Velg
.‍
Slå av enheten
MERKNAD
Forhindre tap av data.‍ Slå alltid av enheten før du tar ut
batteriet.‍
MERK: Du kan ikke slå av enheten mens du tar opp video.‍
1 Skyv eventuelt REC vekk fra objektivet.‍
2 Hold nede .‍
vises på skjermen mens enheten lagrer sporloggdata og slås
av.‍
2
Innledning
Hvis du må ta ut batteriet, venter du til skjermen slås av før du
tar ut batteriet.‍
Slå enheten av og på med REC
Du kan bruke REC til å slå enheten av og på i opptaksmodus.‍
Med denne funksjonen kan du raskt starte opptak samtidig som
du slår av enheten automatisk for å spare batteristrøm når du
ikke tar opp.‍
MERK: Enheten slås ikke av med REC med mindre du bruker
REC til å slå på enheten.‍
1 Når enheten er slått av, skyver du REC mot objektivet.‍
Enheten slås på og begynner å ta opp video.‍
2 Når du er ferdig med opptaket, skyver du REC vekk fra
objektivet.‍
Enheten avslutter opptaket og slås av.‍
Justere enheten
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for VIRB Elite.‍
Du kan bruke vateret på skjermen når du monterer enheten, for
å kontrollere at videoene og bildene blir helt rette.‍
1 Velg MODE > SØKER > .‍
Vateret vises.‍
Modi
Du kan betjene enheten i flere modi.‍
SØKER: Viser kamerasøkeren og statusinformasjon.‍
AVSPILLING: Gjør det mulig å vise videoer og bilder som du
har tatt opp.‍
DASHBORD: Viser sensordata i diagram og datafelt (bare VIRB
Elite.‍
OPPSETT: Gjør det mulig å endre kamerainnstillinger.‍
Endre modi
1 Velg MODE for å gå gjennom tilgjengelige modi.‍
2 Juster enheten til gradene for roll À og gradene for krenging
Á ligger over 00°, og den brune delen av vateret  er justert
etter horisontlinjen Ã.‍
Kalibrere vateret
Du kan kalibrere vateret hvis det ikke virker nøyaktig.‍ Du må
kanskje kalibrere vateret når du bruker enheten i ekstreme
temperaturer.‍
1 Velg MODE > SØKER > .‍
2 Legg enheten flatt på en jevn overflate med skjermen opp.‍
3 Velg OK.‍
Statusside
Statussiden gir oversiktsdetaljer om gjeldende innstillinger på
enheten.‍
Velg MODE > SØKER > .‍
Modiene går fra venstre til høyre.‍ Ikonet for valgt modus
vises større, og navnet på valgt modus vises nederst i
skjermbildet.‍
2 Slutt å velge MODE når ønsket modus vises.‍
Søker
Du kan bruke søkeren til å planlegge bilder, vise
statusinformasjon og justere kameraet (bare VIRB Elite).‍
Velg MODE > SØKER.‍
À
Á
Â
Viser videomodus, synsfelt, medgått tid, intervall- eller
løkkeinnstilling (hvis dette er angitt), antall lagrede videoer og
gjenværende tid på minnekortet.‍
Viser bildeoppløsning, kameramodus, tidtakertelling (hvis dette er
angitt), gjenværende bilder og antall lagrede bilder.‍
Viser sensorene som brukes (bare VIRB Elite) inkludert Wi-Fi®,
pedalfrekvens, puls, tempe™ og GPS.‍ Sensorikonene er grå når de
er deaktivert, blinker når de søker etter et signal og hvite når de er
aktivert eller tilkoblet.‍
Video
Spille inn en video
À
Á
Â
Batteristatus
Gjenværende opptakstid på minnekortet
Gjeldende videomodus
Velg for å vise nivået (Justere enheten).‍
MERK: Hvis batterinivået blir veldig lavt under opptak, stopper
enheten opptaket automatisk, lagrer videoen og slås trygt av.‍
1 Skyv REC mot objektivet for å begynne å ta opp video.‍
Hvis enheten er av, slås den på automatisk.‍ Enheten
begynner å ta opp video og søkeren vises.‍
Velg for å vise statussiden (Statusside).‍
Søker
3
Spesifikasjoner for videomodus
Søkeren viser opptaksstatus À, status for GPS og batteri Á
og medgått opptakstid Â.‍
2 Ta opp video.‍
3 Når du er ferdig med å ta opp video, skyver du REC bort fra
objektivet.‍
Videoen lagres på minnekortet som en MP4-fil.‍ Sporloggen
for videoen lagres på minnekortet som en GPX-fil.‍
Videoinnstillinger
Velg MODE > OPPSETT > VIDEO.‍
Modus: Angir oppløsning, skjermformat og bildefrekvens.‍
Synsfelt: Angir zoomnivå.‍
Løkke: Aktiverer løkkeopptak og angir antall minutter med video
som skal lagres under opptak av en videoløkke.‍
Automatisk opptak: Aktiverer automatisk opptak (bare VIRB
Elite).‍
Mikrofon: Aktiverer mikrofonen.‍
MERK: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når enheten er
koblet til en ekstern mikrofon.‍
TIPS: Hvis du har problemer med vindstøy når du tar opp
video, kan du deaktivere mikrofonen.‍
Videomodi
Du kan endre videomodus for å endre oppløsning,
skjermformat, bildefrekvens og hastigheten for videoen du tar
opp.‍ Oppløsningen er bredden og høyden på videoen, i
piksler.‍ Skjermformatet er forholdet mellom videoens bredde og
høyde.‍ Standard bredskjerm TV-er bruker et skjermformat på
16:9, standard TV-er i full skjermstørrelse bruker et
skjermformat på 4:3.‍ Bildefrekvensen vises med fps (Frames
Per Second).‍ Hastigheten viser til hastigheten på bevegelsen i
videoen sammenlignet med sanntid.‍
1080p: Bruk denne modusen når du trenger bredskjermopptak
med høy oppløsning.‍ 1080p fungerer bra som
standardinnstilling.‍
Høy HD: Bruk denne modusen når du trenger et stort, vertikalt
visningsområde.‍ Høy HD er spesielt nyttig for nærbilder med
bevegelse og når du bruker en hjelmbrakett.‍
Rask HD: Bruk denne bredskjermmodusen for å ta opp
bevegelser med høy hastighet.‍
Økonomi HD: Bruk denne bredskjermmodusen når du trenger
lengre opptakstid.‍ Økonomi HD tar mindre plass på
minnekortet.‍
Sakte film HD: Bruk denne bredskjermmodusen til å ta opp
håndholdte opptak med avspilling i sakte film.‍
Super sakte film: Bruk denne modusen når du trenger
avspilling i ekstra sakte film med standard oppløsning.‍
Tidsforløp: Bruk denne bredskjermmodusen med høy
oppløsning for å ta opp bevegelse som går sakte eller over
lang tid.‍
4
Modus
Oppløsning Skjermformat Bildefrekvens Hastighet
(piksler)
(fps)
1080p
1920 × 1080 16:9
30
Normal
Høy HD
1280 × 960
4:3
48
Normal
Rask HD
1280 × 720
16:9
60
Normal
Økonomi
HD
1280 x 720
16:9
30
Normal
Sakte film
HD
1280 × 720
16:9
60
1/2
hastighet
Super
sakte film
848 × 480
16:9
120
1/4
hastighet
30
Varierer
Tidsforløp 1920 × 1080 16:9
Innstillinger for synsfelt
Du kan endre synsfelt når Objektivkorrigering er angitt som
Av.‍ Synsfelt er bare tilgjengelig for videomodusen 1080p.‍
Velg MODE > OPPSETT > VIDEO > Synsfelt.‍
Bred: Tar opp en bred visning av omgivelsene.‍ Bruk denne
modusen for åpne områder, video på nært hold og når du vil
fange så mye av visningsområdet som mulig.‍
Zoom (2x): Tar opp en smalere visning.‍ Bruk denne modusen
for video på middels hold.‍
Ultrazoom (4x): Tar opp en svært smal visning.‍ Bruk denne
modusen for video på langt hold og tildekte omgivelser.‍
Avanserte opptaksinnstillinger
Velg MODE > OPPSETT > AVANSERT.‍
Objektivkorrigering: Korrigerer vinkelforvrengning og
reduserer synsfeltet.‍ Angir Synsfelt som Ultrazoom i
videoinnstillingene automatisk.‍
Stabiliser: Slår på bildestabilisator for å redusere skjelvende
video.‍ Aktiverer Objektivkorrigering automatisk.‍
Snu kamera: Angir at kameraet skal ta opp video og bilder med
skjermen pekende opp eller ned.‍ Denne siden ned tar opp
video og bilder i riktig skjermretning med skjermen vendt
ned.‍
Snu kameraretning
Du kan endre kameraretning på enheten for å få enkel tilgang til
REC under en aktivitet.‍ Hvis du har montert enheten over
hodet, kan du snu kameraretningen slik at det blir enklere å se
opptakslampen eller skjermen.‍
1 Velg MODE > OPPSETT > AVANSERT > Snu kamera.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke enheten med skjermen vendt opp, velger
du Denne siden opp.‍
• Hvis du vil bruke enheten med skjermen vendt ned, velger
du Denne siden ned.‍
Ta opp video automatisk
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for VIRB Elite.‍
Du kan angi at enheten skal ta opp video automatisk basert på
aktiviteten din.‍ Med denne funksjonen kan du spare plass på
minnekortet ved å ta opp bare de viktigste delene av aktiviteten.‍
1 Velg MODE > OPPSETT > VIDEO > Automatisk opptak.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil ta opp video automatisk når enheten er i
bevegelse, velger du Under bevegelse.‍
Enheten tar opp video når du beveger deg, og avslutter
opptaket når du står stille.‍
• Hvis du vil ta opp video automatisk når du går på ski,
velger du Skimodus.‍
Video
Enheten tar opp video når du står utfor, og avslutter
opptaket når du går på skiheisen.‍
Denne funksjonen aktiverer GPS i systeminnstillingene
automatisk.‍
• Når du tar opp video, kan du velge
for å ta et bilde ved
samme oppløsning som videoopptaket.‍
Bilder som er tatt under videoopptak, bruker alltid vanlig
bildemodus.‍ Seriemodus ignoreres under opptak av video.‍
Ta opp en video med tidsforløp
Bildeinnstillinger
Modus for tidsforløp tar opp individuelle videobilder ved lengre
intervaller og skaper en video som spilles av mye raskere enn
sanntid.‍ Du kan bruke tidsforløp til å ta opp bevegelser,
endringer eller hendelser som finner sted over lengre tid.‍
Video med tidsforløp spilles av ved 30 bilder per sekund.‍
Lengden på videoen avhenger av tiden mellom hvert
videobilde.‍ Hvis bildene for eksempel tas opp med et intervall
på ett sekund, dekker hvert sekund med video 30 sekunder
sanntid.‍ Hvis bildene tas opp med et intervall på 60 sekunder,
dekker hvert sekund med video 30 minutter sanntid.‍
1 Velg MODE > OPPSETT > VIDEO > Modus > Tidsforløp.‍
2 Velg et tidsintervall.‍
3 For å få best resultat bør du montere enheten slik at den ikke
beveger seg under opptak.‍
4 Ta opp en video.‍
Velg MODE > OPPSETT > Bilder.‍
Oppløsning: Angir bildeoppløsningen til 16 MP (4:3), 12 MP
(16:9) eller 8 MP (4:3).‍
Modus: Angir opptaksmodus
Selvutløser: Stiller inn tidtakeren til å utsette opptaket.‍ Gjenta
PÅ gjentar automatisk tidsintervallet og tar et bilde med
mindre du trykker på
på nytt.‍
Datostempel: Legger til et datostempel på bildet.‍
Ta opp en videoløkke
Med løkkemodus kan du ta opp video kontinuerlig, men bare
lagre det siste videoopptaket.‍ Du kan velge antallet minutter
med video som skal lagres.‍ På denne måten kan du spare
lagringsplass når du vil fange viktige øyeblikk, men ikke ønsker
å lagre hele opptaket av en aktivitet.‍ Denne funksjonen er
nytting når du bruker enheten som en kjøreopptaker.‍
Den lagrede videoløkken deles i flere filer på lik lengde.‍ Dermed
kan du enkelt slette uønskede deler av videoen.‍
1 Velg MODE > OPPSETT > VIDEO > Modus > Løkke.‍
2 Velg antallet minutter med video som skal lagres.‍
3 Start opptaket.‍
4 Når du er ferdig, avslutter du opptaket.‍
Det siste opptaket lagres på minnekortet opptil antallet minutter
som du valgte i trinn 2.‍
Koble til en ekstern mikrofon eller lydkilde
Før du kan koble til en ekstern mikrofon, må du kjøpe en
Garmin VIRB tilbehørskabel med lyd- eller mikrofoninngang.‍ Gå
til www.garmin.com/‍outdoor.‍ Du må også ha en ekstern
mikrofon eller lydkilde med en kontakt på 3,5 mm.‍
Når du kobler til en ekstern mikrofon, tar enheten opp lyd fra
den eksterne mikrofonen i stedet for den innebygde mikrofonen.‍
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.‍
2 Koble mini-USB-kontakten på tilbehørskabelen til mini-USBporten på enheten.‍
3 Velg eventuelt Nei når du får spørsmål om å legge ut video.‍
4 Velg eventuelt Ja når du får spørsmål om å bruke en ekstern
mikrofon.‍
5 Koble mikrofonen til MIC IN kontakten på tilbehørskabelen.‍
Hvis du vil slutte å bruke den eksterne mikrofonen, må du koble
tilbehørskabelen fra enheten.‍
Bildemodi
Velg MODE > OPPSETT > Bilder > Modus.‍
Normal: Tar et enkelt bilde med automatisk eksponering.‍
Serie: Tar raskt tre bilder på 16 MP, fem bilder på 12 MP eller ti
bilder på 8 MP på ett sekund.‍ Seriemodus er spesielt godt
egnet for å ta bilder av personer eller gjenstander i
bevegelse.‍
Ta et forsinket bilde
Du kan forsinke bildetakingen ved hjelp av selvutløseren.‍ Med
denne funksjonen kan du selv bli med på bildet eller justere
komposisjonen før bildet tas.‍
1 Velg MODE > OPPSETT > Bilder > Selvutløser.‍
2 Velg en forsinkelsestid.‍
3 Velg Ikke gjenta.‍
Ikke gjenta er ikke et alternativ når du har aktivert modusen
Serie.‍
4 Velg MODE > SØKER.‍
5 Velg .‍
Nedtellingen viser gjenværende tid før bildet tas, dette vises i
sekunder.‍
Ta gjentatte bilder
Du kan bruke selvutløseren til å ta gjentatte bilder ved et angitt
tidsintervall.‍ Dermed kan du ta flere bilder av et motiv eller ta en
serie med bilder over tid.‍
1 Velg MODE > OPPSETT > Bilder > Selvutløser.‍
2 Velg en tidsintervall mellom bildene.‍
3 Velg Gjenta PÅ.‍
4 Velg MODE > SØKER.‍
5 Velg .‍
Bilder
Ta et bilde
Enheten gir deg flere muligheter for bildeopptak.‍
• Velg MODE > SØKER, still inn kameraet etter søkeren, og
velg .‍
• Hold nede
uansett hvor du er i grensesnittet.‍
Bilder
Enheten tar gjentatte bilder ved valgt intervall.‍ Søkeren viser
status for GPS og batteri À, tid i sekunder til neste bilde tas
Á og antallet gjentatte bilder som enheten har tatt Â.‍
Velg
for å slutte å ta bilder.‍
6
5
Avspilling
Vise bilder og videoer
Du kan vise bilder og videoopptak på enhetsskjermen.‍
1 Velg MODE > AVSPILLING.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil velge et bilde eller en video, velger du eller
.‍
• Hvis du vil bla raskt gjennom listen, holder du inne eller
.‍
Videoer angis med .‍ Videoer og bilder sorteres etter dato
og klokkeslett, det nyeste elementet er oppført først.‍
3 Velg OK.‍
Du kan styre videoavspillingen med kontrollene på skjermen.‍
Vise video over HDMI®
Du kan koble enheten til en ekstern skjerm med en HDMI-tilmicro-HDMI kabel (ikke inkludert).‍
1 Slå på enheten om nødvendig.‍
2 Fjern gummihetten À fra micro-HDMI porten Á.‍
1 Velg MODE > OPPSETT > SYSTEM > Lyd ut.‍
2 Velg og for å endre lydnivå.‍
3 Velg OK.‍
Legge ut komposittvideo
Før du kan få komposittvideo, må du kjøpe VIRB lydvideokabeltilbehøret.‍ Gå til www.garmin.com/‍VIRB.‍ Du må også
ha en RCA-komposittvideokabel og en stereolydkabel på
3,5 mm.‍
Du kan spille av video på en ekstern skjerm med
komposittvideo og stereolyd.‍
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.‍
2 Koble mini-USB-kontakten på lyd-videokabelen til mini-USBporten på enheten.‍
3 På enheten velger du Ja når du får spørsmål om å legge ut
video.‍
Enheten aktiverer avspillingsmodus.‍ Du kan ikke avslutte
avspillingsmodus før du kobler fra kabelen.‍
4 Koble en RCA-komposittvideokabel til
komposittvideokontakten på lyd-videokabelen og til en
tilgjengelig port på den eksterne skjermen.‍
5 Koble en lydkabel på 3,5 mm til AUDIO OUT kontakten på
lyd-videokabelen og til en tilgjengelig port på den eksterne
skjermen.‍
TIPS: Hvis den eksterne skjermen kraver RCA-lyd inn, kan
du bruke en 3,5 mm-til-RCA-adapterkabel.‍
Slette bilder og videoer
1 Velg MODE > AVSPILLING.‍
2 Velg og for å velge et bilde eller en video.‍
3 Velg OK > .‍
3 Koble den lille enden av HDMI kabelen til micro-HDMI
porten.‍
4 Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig HDMI
port på den eksterne skjermen.‍
Enheten aktiverer avspillingsmodus.‍ Du kan ikke avslutte
avspillingsmodus før du kobler fra kabelen.‍
5 Velg og for å velge en video.‍
6 Velg OK.‍
Videoen spilles av på den eksterne skjermen.‍
Koble til hodetelefoner
Du må kjøpe lyd-videokabeltilbehøret VIRB før du kan koble
hodetelefoner til enheten.‍ Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
Med hodetelefoner kan du overvåke lyden når du tar opp video,
og lytte til videoopptak med AVSPILLING på enheten.‍
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.‍
2 Koble mini-USB-kontakten på lyd-videokabelen til mini-USBporten på enheten.‍
3 På enheten velger du Nei når du får spørsmål om å legge ut
video.‍
4 På enheten velger du Nei når du får spørsmål om å bruke en
ekstern mikrofon.‍
5 Koble hodetelefonen til AUDIO OUT kontakten på 3,5 mm på
lyd-videokabelen.‍
Hvis du vil slutte å bruke hodetelefoner, må du koble lydvideokabelen fra enheten.‍
Justere volumet
Du kan justere volumet når det er koblet hodetelefoner til
enheten.‍
6
Spor
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for VIRB Elite.‍
Et spor er en registrering av banen du følger.‍ Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.‍ Hvis
du har paret ANT‍+™ sensorer med enheten, inkluderes data fra
tilkoblede sensorer i sporloggen.‍
Enheten registrerer en kontinuerlig sporlogg mens den er slått
på.‍ Dette sporet lagres som en *.‍fit-fil på minnekortet hver gang
du slår av enheten.‍ Enheten registrerer også en egen sporlogg
for hvert videoopptak.‍ Videosporloggen lagres som *.‍gpx-filer
på minnekortet hver gang du avslutter videoopptaket.‍
Sporloggene inkluderer sporpunktdata ved intervaller på ett
sekund.‍
Du kan vise *.‍gpx- og *.‍fit-sporlogger på datamaskinen med
programmet BaseCamp™.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com/‍basecamp.‍ Du kan også vise og laste opp
*.‍fit-sporlogger til Garmin Connect™.‍ Du finner mer informasjon
på http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Registrerte sporloggdata
Hvert punkt i sporloggen registrerer GPS-posisjon og data fra
tilgjengelige sensorer.‍ Enheten kan registrere disse
datakategoriene i sporloggen.‍
• GPS-posisjon
• Hastighet
• Avstand fra startpunktet
• Tid
• Høyde
• G-krefter
Avspilling
• Puls (når koblet til en kompatibel pulsmåler)
• Pedalfrekvens (når koblet til en kompatibel sykkelsensor for
pedalfrekvens)
• Temperatur (når koblet til en kompatibel temperatursensor)
Når enheten er koblet til en
sensor, viser puls gjeldende puls
À, høyeste og laveste puls Á,
pulsdiagram  og tidsskala Ã.‍
Dashbord
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for VIRB Elite.‍
Et dashbord er et sett med datafelt, diagrammer eller grafer
med data fra enhetens sensorer og tilkoblede ANT‍+ sensorer.‍
Dashbordene gir sanntidsvisninger og historiske visninger for
sensordataene som registreres til sporloggen.‍
MERK: Alle minimale, maksimale og gjennomsnittlige
dashborddata nullstilles når du slår av enheten.‍
Når enheten er koblet til en
sensor, viser tempe gjeldende
temperatur À, høyeste og laveste
temperatur Á, temperaturdiagram
 og tidsskala Ã.‍
Kompasset viser gjeldende retning
og delvis kompassring.‍ Du må
være i bevegelse for å kunne
bruke kompasset.‍
Tid viser tiden siden enheten ble
slått på À, klokkeslett Á og tid for
solnedgang eller soloppgang Â.‍
Når enheten er koblet til en
sensor, viser pedalfrekvens
gjeldende pedalfrekvens À,
høyeste og laveste pedalfrekvens
Á, pedalfrekvensdiagram  og
tidsskala Ã.‍
Vise dashbordene
1 Velg MODE > DASHBORD.‍
2 Velg eller for å bla gjennom dashbordene.‍
Pare sensorer med ANT‍+
Avstand viser samlet avstand À,
totalt fall Á og total stigning Â.‍
Hastighet viser gjeldende
hastighet À, gjennomsnittlig
hastighet Á og maksimal
hastighet Â.‍
Høyde viser gjeldende høyde À,
høyeste og laveste høyde Á,
høydediagram  og tidsskala Ã.‍
G-krefter viser gjeldende gkraftakselerasjon À og maksimal
g-kraftakselerasjon Á.‍
Når du parer en kompatibel ANT‍+ sensor med enheten,
inkluderes sensordataene i sporloggen, og du kan vise
dashbord for sensordataene.‍
1 Slå på sensoren, og hold enheten og sensoren innenfor 3 m
(10 fot) fra hverandre.‍
2 På enheten velger du MODE > OPPSETT > SENSORER.‍
3 På enheten velger du typen sensor som skal pares.‍
Ikonet for sensoren blinker.‍ Når ikonet vises kontinuerlig, er
sensoren paret og tilkoblet.‍
Tips for å pare tilbehør av typen ANT‍+ med enheter
fra Garmin
• Kontroller at tilbehør av typen ANT‍+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.‍
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet tilbehør av typen ANT‍+
før du parer tilbehør av typen ANT‍+ med enheten fra
Garmin.‍
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT‍+ 3 m (10 fot).‍
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT‍+
hver gang den aktiveres.‍ Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.‍
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.‍
Glemme parkoblede ANT‍+ sensorer
Når du parkobler en ANT‍+ sensor, vil ikke enheten ta imot data
fra andre sensorer av samme type.‍ Hvis du vil pare en ny
sensor av samme type, må du glemme parede sensorer.‍
Velg MODE > OPPSETT > SENSORER > Glem alle.‍
Dashbord
7
Fjernkontroll
Du kan starte opptak, avslutte opptak og ta bilder på VIRB
enheten ved hjelp av en annen kompatibel Garmin enhet med
ANT‍+ trådløs teknologi, for eksempel fjernkontrolltilbehøret
VIRB eller fēnix™.‍ Du kan også bruke VIRB til å styre andre
VIRB enheter.‍
Avanserte innstillinger for trådløs
Du kan endre innstillingene for trådløs vert for enheten.‍ Velg
MODE > OPPSETT > WI-FI > Avansert.‍
SSID: Angir SSID-en som identifiserer VIRB enheten på andre
enheter.‍
Passord: Angir passordet som brukes til å koble til VIRB
enheten.‍
Kontrollere enheten eksternt
1 På VIRB velger du MODE > OPPSETT > Fjernkontroll.‍
2 Velg VIRB-type > Primær VIRB.‍
3 Velg et alternativ:
• Start programmet eller funksjonen for VIRB på
fjernkontrollenheten.‍ Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se i brukerveiledningen for enheten.‍
• Følg instruksjonene for parkobling i brukerveiledningen til
fjernkontrolltilbehøret.‍
Kontrollere flere VIRB enheter eksternt
Når du kontrollerer flere VIRB enheter, må du velge en primær
VIRB enhet.‍ Denne enheten kontrollerer alle de andre VIRB
enhetene.‍
Hvis du bruker en fjernkontrollenhet med flere VIRB enheter,
kontrollerer fjernkontrollenheten bare den primære VIRB
enheten.‍ Den primære VIRB enheten sender kommandoer fra
fjernkontrollenheten til de andre VIRB enhetene.‍
1 På alle VIRB enheten velger du MODE > OPPSETT >
Fjernkontroll.‍
2 På den primære VIRB enheten velger du VIRB-type >
Primær VIRB.‍
3 På alle de andre VIRB enhetene velger du VIRB-type >
Utvidet VIRB.‍
REC på den primære VIRB enheten starter og avslutter
videoopptak på alle VIRB enheter.‍ på den primære VIRB
enheten tar et bilde fra alle VIRB enhetene.‍
4 Hvis du bruker en fjernkontrollenhet, velger du et alternativ:
• Start programmet eller funksjonen for VIRB på
fjernkontrollenheten.‍ Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se i brukerveiledningen for enheten.‍
• Følg instruksjonene for parkobling i brukerveiledningen til
fjernkontrolltilbehøret.‍
Betjene enheten med en mobil enhet
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for VIRB Elite.‍
Du kan vise og kontrollere bilde- og videoopptak eksternt med
en kompatibel mobilenhet som kjører gratisprogrammet Garmin
VIRB.‍ Programmet kobles til med en direkte Wi-Fi tilkobling
mellom VIRB enheten og den kompatible mobilenheten.‍ Du
finner mer informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/‍VIRB eller i programbutikken.‍
1 Du kan eventuelt installere programmet Garmin VIRB far
programbutikken på mobilenheten.‍
2 På VIRB velger du MODE > OPPSETT > WI-FI > WI-FI.‍
VIRB enheten aktiverer trådløs vertmodus og SSID og
passord vises på enhetens skjerm.‍
3 Åpne innstillingene for trådløs på den mobile enheten, og
koble til det trådløse nettverket som samsvarer med SSID-en
på VIRB enhetsskjermen.‍
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen for mobilenheten.‍
4 På mobilenheten angir du passordet som vises på VIRB
enhetsskjermen.‍
5 Start programmet Garmin VIRB på mobilenheten.‍
8
Feilsøking
Enheten slås ikke på
• Sett inn et minnekort (Installere et minnekort).‍
Enheten starter ikke hvis det ikke er satt inn et minnekort.‍
• Kontroller at batteriet er satt inn på riktig måte (Sette inn
batteripakken).‍
• Lad batteriet helt opp (Lade lithiumionbatteripakken).‍
Det er vanskelig å se enhetsskjermen
Enheten har en reflekterende skjerm som maksimerer
batterilevetiden og kan leses av i direkte sollys.‍ Skjermen har
ikke bakgrunnslys og krever lyse omgivelser for å kunne leses
av.‍ Hvis skjermen virker mørk eller er vanskelig å lese av, bør
du justere lyset der du befinner deg eller gå til et lysere område.‍
Noe informasjon mangler fra dashbordene
Dashbord er bare tilgjengelige for VIRB Elite enheter
(Dashbord).‍ Noe dashbordinformasjon krever at du aktiverer
eller parkobler sensorer.‍
• Aktiver GPS (Systeminnstillinger), og gå til et område med
klar sikt til himmelen.‍
Posisjon, hastighet, avstand og høyde krever et GPS-signal.‍
• Koble til ekstra ANT‍+ sensorer (Pare sensorer med ANT‍+).‍
Enkelte dashbord er bare tilgjengelige når det er koblet til en
kompatibel ANT‍+ sensor.‍
Videoopptakene er ikke jevne
• Hvis videoopptak virker skjelvende, velger du MODE >
OPPSETT > AVANSERT > Stabiliser for å aktivere
bildestabilisering.‍
• Hvis videoopptakene hakker eller hopper over bilder, setter
du inn et microSD minnekort med klasse 10 eller bedre
(Installere et minnekort).‍
Enheten krever et minnekort med klasse 10 eller bedre for å
ta opp jevn video i HD.‍
Enheten slår seg av når jeg avslutter
videoopptak
Hvis du slår på enheten ved å skyve REC mot objektivet, slås
enheten av når du skyver REC vekk fra objektivet.‍ Dette bidrar
til å maksimere batterilevetiden ettersom enheten slås av når
den ikke tar opp.‍
Informasjon om enheten
Systeminnstillinger
Velg MODE > OPPSETT > SYSTEM.‍
GPS: Gjør det mulig for enheten å motta GPS-satellittsignaler.‍
Under opptak aktiverer GPS-mottak bare når kameraet tar
opp video (bare VIRB Elite).‍
MERK: GPS må være angitt som På for å aktivere
Automatisk opptak.‍
Opptakslys: Slår opptakslyset av eller på.‍
Fjernkontroll
Toner: Slår lydsignaler av eller på.‍
Strømsparing: Slår enheten av automatisk når enheten ikke
har blitt brukt på fem minutter.‍
Tid/dato: Angir tid- og datoformat.‍
Enheter: Angir måleenheter.‍
Språk: Angir språket for teksten på skjermen.‍
Nullstill innstillinger: Gjenoppretter enhetens
standardinnstillinger.‍
Om: Viser viktig programvareinformasjon og enhets-ID.‍
Innstillinger for dato og klokkeslett
Velg MODE > OPPSETT > SYSTEM > Tid/dato.‍
Tid: Angir klokkeslettet.‍
MERK: VIRB Elite enheter angir klokkeslett automatisk når
du aktiverer GPS.‍
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.‍
Dato: Angir datoen.‍
MERK: VIRB Elite enheter angir dato automatisk når du
aktiverer GPS.‍
Datoformat: Angir om enheten skal vise datoer i formatet
MM/DD/ÅÅ eller DD/MM/ÅÅ.‍
Tidssone: Angir tidssonen for enheten.‍ Automatisk angir
tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon
(bare VIRB Elite).‍
Slette minnekortet
MERKNAD
Slettede data kan ikke gjenopprettes.‍
Du kan slette alle bilder, videoer og andre data på minnekortet
som er satt inn i enheten.‍
Velg MODE > OPPSETT > KORT > Slett > OK.‍
Forlenge batterilevetiden
MERK: Bruk av GPS og ANT™ påvirker ikke batterilevetiden i
betydelig grad.‍
• Deaktiver Wi-Fi.‍
• Aktiver Strømsparing i systeminnstillingene
(Systeminnstillinger).‍
• Slå enheten av og på med REC (Slå enheten av og på med
REC).‍
• Bruk automatisk opptak (Videoinnstillinger).‍
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.‍
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid.‍ Dette kan føre til
permanent skade.‍
Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529
IPX7.‍ Den tåler å være opptil 1 meter under vann i 30 minutter.‍
Hvis den er under vann lenger enn det, kan det oppstå skader
på enheten.‍ Pass på at enheten tørkes av og lufttørker før du
bruker eller lader den.‍
Tørk av enheten med en myk klut fuktet med vann eller
alkohol som ikke skraper.‍
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.‍
• *.‍gpx-sporfiler (bare utdata).‍
• *.‍jpeg-bildefiler.‍
• *.‍mp4-videofiler.‍
• *.‍fit-filer for eksportering til Garmin Connect (bare utdata).‍
Koble enheten til datamaskinen
MERKNAD
Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt
før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin.‍ På
denne måten kan du forhindre korrosjon.‍
Du må kanskje fjerne ekstra brakettilbehør før du kan koble den
rette kontakten på USB-kabelen til enheten.‍
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.‍
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.‍
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.‍
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows® og som aktiverte
volumer i Mac® OS X.‍
Støtte og oppdateringer
Programmet Garmin VIRB gir enkel tilgang til disse verktøyene
og tjenestene for enheten.‍
• Gå gjennom og redigere videoopptak
• Gå gjennom sporlogger
• Koble sporlogger til videoopptak
• Programvare- og funksjonsoppdateringer
Programmet Garmin VIRB er tilgjengelig for Windows og Mac.‍
Du finner mer informasjon på www.garmin.com/‍VIRB.‍
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 3 timer
Vanntetthet
Vanntett i henhold til IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde Fra -15 til 60 ºC (fra 5 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT‍+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Wi-Fi IEEE 802,11 b/g ved 2,4 GHz
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.‍
Rengjøre enheten
MERKNAD
Ikke bruk en tør klut for å rengjøre objektivet.‍ Hvis du bruker en
tør klut, kan du skade det slørbestandige laget på objektivet.‍
Informasjon om enheten
9
Indeks
A
av/på-tast 2, 3
B
batteri 1, 8, 9
installere 1
lade 1
levetid 9
bilder
innstillinger 4, 5
ta 5
vise 6
braketter, valgfritt 2
D
dashbord 7, 8
data, overføre 9
datamaskin, koble til 9
E
enhet, taster 2
enhets-ID 8
F
feilsøking 8, 9
filer, overføre 9
fjernkontroll 8
G
GPS 6
innstillinger 3, 8
H
hastighet 6
HDMI utdata 6
hodetelefoner, koble til 6
I
slette
alle brukerdata 9
bilder 6
videoer 6
spesifikasjoner 9
spor 6, 9
språk 8
stigning 6
systeminnstillinger 8
T
taster 2
temperatur 6, 9
tid
innstillinger 9
soner og formater 9
tilbehør 7, 9
toner 8
U
USB
masselagringsmodus 9
overføre filer 9
V
vanntetthet 9
video
innstillinger 3, 4
løkke 5
opptak 3–5
redigere 9
spille 6
tidsforløp 5
utgang 6
volum, tilpasse 6
W
Wi-Fi 3, 8
koble til 8
innstillinger 9
K
kamera
innstillinger 3, 5
modi 3
nivå 3
orientering 4
selvutløser 5
synsfelt 4
søker 3
vater 3
L
lade 1
M
mikrofon, koble til 5
minnekort 1
minnekort, microSD. Du finner mer informasjon
under minnekort
montere enheten 2
O
oppbevare data 9
overføre, filer 9
P
pare, sensorer med ANT‍+ 7
pedalfrekvens 6
programvare
oppdatere 9
versjon 8
puls 6
R
rengjøre enheten 9
S
sensorer med ANT‍+ 3
glemme 7
pare 7
10
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising