Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Snabbstartshandbok

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Snabbstartshandbok
VIRB serien
™
Snabbstartshandbok
Maj 2014
190-01627-59_0B
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Ladda litiumjonbatteriet
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Du ansvarar för att använda enheten på ett säkert sätt.‍
Garmin® kan inte hållas ansvariga för skador på egendom,
personskador eller dödsfall som beror på användningen av
denna enhet oavsett aktivitet.‍
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka mini-USB-porten,
väderskyddet och omgivande område noga innan du laddar
eller ansluter enheten till en dator.‍
Försök inte använda enheten för att ladda ett batteri som inte
tillhandahållits av Garmin.‍ Om du försöker ladda ett batteri som
inte tillhandahållits av Garmin kan enheten skadas och garantin
bli ogiltig.‍
Installera ett minneskort
OBS! Batteriet laddas inte utanför temperaturområdet 0 till
45 °C (32 till 114 °F).‍
Du kan ladda batteriet med ett standardvägguttag eller en USBport på datorn.‍ Du kan också använda ett batteriladdartillbehör.‍
Mer information finns på www.garmin.com/‍outdoor.‍
1 Lyft upp väderskyddet À från mini-USB-porten Á.‍
Du måste installera ett microSD™ minneskort på upp till 64 GB
för att kunna använda enheten.‍ För optimala prestanda, använd
ett minneskort med klass 10 eller bättre.‍
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.‍
2 Vid behov, ta bort batteriet.‍
3 I batterifacket, skjut korthållaren À mot linsen och lyft upp
den.‍
4
5
6
7
8
Sätt i minneskortet Á med guldkontakten vänd nedåt.‍
Stäng korthållaren.‍
Skjut korthållaren bort från linsen för att låsa den.‍
Byt ut batteriet.‍
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.‍
Installera batteriet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.‍ För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.‍
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.‍
2 Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets ände.‍
3 Sätt in batteriet i facket med kontakterna först.‍
4 Tryck batteriet på plats.‍
5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.‍
2
2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.‍
3 Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USBport på datorn.‍
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.‍
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.‍
Lysdioden är orange när batteriet laddas.‍
5 Ladda batteriet helt.‍
Lysdioden blir grön när batteriet är fulladdat.‍
6 Ta bort USB-kabeln och stäng väderskyddskåpan helt.‍
Montera enheten i fästet
När du monterar enheten i fästet är det rekommenderade
temperaturintervallet 21 till 38 °C (70 till 100 °F).‍
Enheten innefattar ett urval socklar och monteringsarmar som
kan användas i många konfigurationer.‍ I de här instruktionerna
hittar du ett exempel på en möjlig konfiguration.‍ Du kan också
köpa ytterligare fästen till din enhet, t.‍ex.‍ bärbara fästen,
fordonsfästen eller stativfästen.‍ Mer information finns på www.garmin.com/‍outdoor.‍
OBS! Som standard ska kameran monteras med skärmen vänd
uppåt för att video ska spelas i åt rätt håll.‍ Du kan justera
inställningarna om du vill spela in med skärmen vänd nedåt
(Avancerade inspelningsinställningar).‍
1 Rengör monteringsytan noggrant med vatten eller alkohol.‍
2 Ta bort filmen från bottenplattan À och tryck fast
bottenplattan ordentligt på monteringsytan.‍
Du kan använda antingen den platta eller den böjda
bottenplattan, beroende på monteringsytans beskaffenhet.‍
Knappar
3 Låt bottenplattan fästas vid monteringsytan i minst 24
timmar.‍
4 Placera kopplingen Á i bottenplattan.‍
5 Placera den gängade ringen  över kopplingen, och dra åt
den mot bottenplattan.‍
6 Fäst monteringsarmen à i kopplingen.‍
7 Sätt i en tumskruv Ä i leden, och dra åt tumskruven för att
låsa ledens vinkel.‍
8 Sätt fast kamerafästet Å längst upp på monteringsarmen.‍
9 Sätt i en tumskruv i leden och dra åt tumskruven för att låsa
ledens vinkel.‍
10 Placera fliken Æ på kamerafästets baksida i spåret på
kamerans baksida.‍
11 Tryck ihop knapparna Ç på sidorna av fästet, tryck kamerans
framsida È nedåt och släpp upp knapparna.‍
Välj om du vill bläddra mellan menyer och inställningar.‍
Välj om du vill bläddra mellan menyer och inställningar.‍
OK
Välj för att välja menyalternativ eller ta en bild.‍
MODE Välj för att bläddra genom lägena.‍
Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.‍
REC
Skjut mot linsen för att spela in video.‍
Slå på enheten
Du kan slå på enheten antingen med eller REC.‍
• Välj .‍
Enheten slås på och visar sökaren.‍
• Skjut REC mot linsen.‍
Enheten slås på och startar videoinspelningen.‍
Stänga av enheten
MEDDELANDE
För att förhindra att du förlorar data bör du alltid stänga av
enheten innan du tar bort batteriet.‍
OBS! Det går inte att stänga av enheten under videoinspelning.‍
1 Vid behov, skjut REC bort från linsen.‍
2 Håll ned .‍
visas på skärmen medan enheten sparar spårregisterdata
och stängs av.‍
Om du behöver ta bort batteriet, vänta tills skärmen stängts av
innan du tar bort batteriet.‍
Lägen
Kameran ska hållas fast hårt, och den ska inte röra sig i
fästet när den sitter fast ordentligt.‍
12 Om kameran känns lös i fästet trycker du ned kamerans
framsida i fästet tills den klickar på plats.‍
Du kan använda din enhet i flera lägen.‍
SÖKARE: Visar kamerans sökare och statusinformation.‍
UPPSPELNING: Här kan du visa inspelade videor och foton.‍
INFORUTOR: Visar sensordata i diagram och datafält (endast
VIRB Elite).‍
INSTÄLLNING: Här kan du ändra kamerainställningar.‍
Ändra lägen
1 Välj MODE för att bläddra igenom de tillgängliga lägena.‍
2 Sluta välja MODE när önskat läge visas på skärmen.‍
Video
Spela in en video
OBS! Om batteriets laddning blir mycket låg under en
videoinspelning, stoppar enheten automatiskt inspelningen,
sparar videon och stänger säkert av kameran.‍
1 Skjut REC mot linsen för att starta inspelningen av video.‍
3
Om enheten är avstängd, slås den på automatiskt.‍ Enheten
börjar genast spela in video.‍
2 Skjut REC bort från linsen för att avsluta videoinspelningen.‍
Videon sparas på minneskortet som en MP4-fil och
spårregistret för videon sparas på minneskortet som en
GPX-fil.‍
Videoinställningar
3 Välj OK.‍
Du kan styra uppspelning av video med skärmreglagen.‍
Radera foton och videor
1 Välj MODE > UPPSPELNING.‍
2 Välj och för att välja ett foto eller en video.‍
3 Välj OK > .‍
Välj MODE > INSTÄLLNING > VIDEO.‍
Läge: Ställer in upplösningen, bildkvoten och bildfrekvensen.‍
Visningsfält: Ställer in zoomgraden.‍
Upprepa: Aktiverar en inspelningsslinga och anger hur många
minuter för videon som ska sparas vid inspelning av en
videoslinga.‍
Automatisk inspelning: Möjliggör automatisk inspelning.‍ Vid
rörelse startar inspelningen automatiskt när enheten är i
rörelse.‍ Skidläge startar inspelningen automatiskt när
enheten rör sig i nedförsbacke (endast VIRB Elite).‍
Mikrofon: Aktiverar mikrofonen.‍
Inforutor
Avancerade inspelningsinställningar
När du parar ihop en kompatibel ANT‍+ sensor med din enhet,
ingår sensordata i spårregistret och du kan visa inforutor för
sensordata.‍
1 Slå på sensorn och placera enheten och sensorn inom 3 m
(10 fot) från varandra.‍
På
enheten, välj MODE > INSTÄLLNING > SENSORER.‍
2
3 På enheten, välj den typ av sensor som du vill para ihop.‍
Ikonen för sensorn blinkar.‍ När ikonen lyser med fast sken är
sensorn ihopparad och ansluten.‍
Välj MODE > INSTÄLLNING > AVANCERAT.‍
Linskorrigering: Korrigerar tunndistorsion i vidvinkel och
minskar visningsfältet.‍ Ställer automatiskt in Visningsfält till
Ultra-zoom i videoinställningarna.‍
Stabilisera: Aktiverar bildstabiliseringen för att minska skakig
video.‍ Aktiverar automatiskt Linskorrigering.‍
Vänd kameran: Ställer in kameran för att spela in video och ta
bilder när skärmen är vänd uppåt eller nedåt.‍ Denna sida
ned tar rättvända videor och foton när skärmen är vänd
nedåt.‍
Foton
Fotografera
Din enhet erbjuder flera olika metoder för att ta ett foto.‍
• Välj MODE > SÖKARE, rikta kameran med hjälp av sökaren
och välj .‍
• Håll ned
var som helst utom på uppspelningsskärmen.‍
Enheten visar fotot en kort stund och återgår till den sida
som du använde senast.‍
• Medan du spelar in en video, välj
för att ta ett foto med
samma upplösning som för videoinspelning.‍
Stillbilder som tas under en videoinspelning använder alltid
normalt fotoläge.‍ Bildserie-läget är inaktiverat under
videoinspelning.‍
Bildinställningar
Välj MODE > INSTÄLLNING > Foton.‍
Upplösning: Ställer in bildupplösning.‍
Läge: Ställer in fotograferingsläget.‍ Bildserie-läget tar flera
foton i snabb följd för att fånga ett visst ögonblick, till
exempel vid mållinjen under ett lopp.‍
Självutlösare: Ställer in timern för fördröjd fotografering.‍
Repetera på upprepar automatiskt tidsintervallet och tar ett
foto tills du trycker igen på .‍
Datumstämpel: Lägger till en datumstämpel på fotot.‍
Uppspelning
Visa foton och videor
Du kan visa foton och inspelade videor på enhetens skärm.‍
1 Välj MODE > UPPSPELNING.‍
2 Välj och för att välja ett foto eller en video.‍
Videor anges med .‍
4
OBS! Den här funktionen är tillgänglig endast för VIRB Elite.‍
En inforuta är en grupp datafält, diagram eller kurvor av data
från enhetens sensorer och anslutna ANT‍+™ sensorer.‍
Inforutorna ger realtids- och historiska indikeringar för
sensordata som sparats i spårregistret.‍
Visa inforutorna
1 Välj MODE > INFORUTOR.‍
2 Välj eller för att bläddra genom inforutorna.‍
Para ihop ANT‍+ sensorerna
Spår
OBS! Den här funktionen är tillgänglig endast för VIRB Elite.‍
Ett spår av din väg spelas in.‍ Spårregistret innehåller
information om punkter längs den inspelade vägen, som t.‍ex.‍
tid, position och höjd för varje punkt.‍ Om du har parat ihop
ANT‍+ sensorer med din enhet ingår data från de anslutna
sensorerna i spårregistret.‍
Enheten spelar in ett kontinuerligt spårregister när den är på.‍
Detta spår sparas som en FIT-fil på minneskortet varje gång du
stänger av enheten.‍ Enheten spelar även in ett separat
spårregister för varje videoinspelning.‍ Videospårregister sparas
som GPX-filer på minneskortet varje gång du avslutar
videoinspelningen.‍ Spårregistren omfattar spårpunktsdata med
ett intervall på en sekund.‍
Du kan visa GPX- och FIT-spårregistret på din dator med
BaseCamp™ programmet.‍ Mer information finns på www.garmin.com/‍basecamp.‍ Du kan också visa och ladda upp
FIT-spårregister till Garmin Connect™.‍ Mer information finns på http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Enhetsinformation
Systeminställningar
Välj MODE > INSTÄLLNING > SYSTEM.‍
GPS: Gör att enheten kan ta emot GPS-satellitsignaler.‍ Vid
inspelning aktiverar endast GPS-mottagningen när kameran
spelar in video (endast VIRB Elite).‍
Inspelningslampa: Tänder och släcker inspelningslampan.‍
Ljud: Sätter på och stänger av ljud.‍
Tid: Ställer in tids- och datumformat.‍
Enheter: Ställer in måttenhet.‍
Språk: Inställning för att välja språk på skärmen.‍
Återställ inställningar: Återställer till ursprungliga
enhetsinställningar.‍
Om: Visar viktig programvaruinformation och din enhets-ID.‍
Rengöra enheten
MEDDELANDE
Använd inte en torr duk för att rengöra linsen.‍ Användning av en
torr duk kan skada linsens dimskyddsskikt.‍
Torka av enheten med en mjuk, repfri duk, lätt fuktad med
vatten eller alkohol.‍
Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 3 timmar
Vattentålighet
Vattentålig enligt IEC 60529 IPX7
Drifttemperaturområde
Från -15 till 60 ºC (från 5 till 140 ºF)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT‍+ trådlös kommunikation
Wi-Fi® IEEE 802,11 b/g med 2,4 GHz
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin
webbplatsen.‍
• Gå till www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå till www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå till http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakta din
Garminåterförsäljare för information om tillbehör och
utbytesdelar.‍
Support och uppdateringar
Garmin VIRB programmet ger enkel åtkomst till de här
verktygen och tjänsterna för din enhet.‍
• Granska och ändra inspelade videor
• Granska spårregister
• Länka spårregister till dina inspelade videor
• Programvaru- och funktionsuppdateringar
Garmin VIRB programmet är tillgängligt för Windows® och
Mac® datorer.‍ Mer information finns på www.garmin.com/‍VIRB.‍
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. VIRB™,
ANT+™, Garmin Connect™ och BaseCamp™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
För information om öppen källkodslicens, som hör samman med den här
produkten, se wifi_copyrights.txt på enhetens microSD-kort.
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
microSD™ och microSDXC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C,
LLC. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i
USA och andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Wi-Fi®
är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising