Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Lynstartvejledning

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Lynstartvejledning
VIRB serien
™
Lynstartvejledning
Maj 2014
190-01627-56_0B
Trykt i Taiwan
Introduktion
Opladning af litiumionbatteripakken
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Det er dit ansvar at bruge enheden på en sikker måde.‍
Garmin® kan ikke holdes ansvarlig for skade på ejendom,
personskade eller dødsfald, der opstår som følge af brug af
denne enhed i nogen form for aktiviteter.‍
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.‍
Forsøg ikke at bruge enheden til at oplade et batteri, der er
leveret af Garmin.‍ Forsøg på at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin kan beskadige enheden og gøre garantien
ugyldig.‍
Installation af et hukommelseskort
BEMÆRK: Batteriet kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for området 0 til 45°C (32 til 114°F).‍
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.‍ Du kan også bruge en
batterioplader (ekstraudstyr).‍ Gå til www.garmin.com/‍outdoor
for at få yderligere oplysninger.‍
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.‍
Du skal installere et microSD™ hukommelseskort på op til 64
GB for at bruge enheden.‍ For at få optimal ydelse skal du bruge
et klasse 10 hukommelseskort eller bedre.‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Hvis nødvendigt skal du fjerne batteriet.‍
3 I batterirummet skal du skubbe kortholderen À i retning af
linsen og løfte den op.‍
4
5
6
7
8
Placer hukommelseskortet Á med guldkontakterne nedad.‍
Luk kortholderen.‍
Skub kortholderen væk fra linsen for at låse den.‍
Sæt batteriet på plads igen.‍
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
Isætning af batteripakken
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.‍ Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.‍
3 Isæt batteriet i rummet, med kontakterne først.‍
4 Tryk batteriet på plads.‍
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
2
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.‍
3 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port
på computeren.‍
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.‍
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.‍
Lysdioden lyser orange, mens batteriet oplader.‍
5 Oplad batteriet helt.‍
Lysdioden lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet.‍
6 Fjern USB-kablet, og luk vejrhætten helt.‍
Fastgørelse af enheden på holderen
Når du fastgør enheden til holderen, er det anbefalede
temperaturområde fra 21° til 38° C (70° to 100°F).‍
Der følger et udvalg af monteringsfødder og -arme med
enheden, som kan bruges i mange forskellige konfigurationer.‍
Disse instruktioner giver et eksempel på en mulig konfiguration.‍
Du kan også købe yderligere monteringsholdere til enheden,
f.‍eks.‍ holdere, der kan bæres af en person, køretøjsmonteringer
eller en trefodsmontering.‍ Gå til www.garmin.com/‍outdoor for at
få yderligere oplysninger.‍
BEMÆRK: Kameraet skal som standard monteres med
skærmen pegende opad for at optage korrekt orienteret video.‍
Du kan justere indstillingerne til optagelse med skærmen
pegende nedad (Indstillinger til avanceret optagelse).‍
1 Rengør monteringsoverfladen grundigt med vand eller
alkohol.‍
2 Fjern filmen fra foden À, og tryk foden fast ned på
monteringsoverfladen.‍
Du kan enten bruge den flade eller den buede fod, afhængig
af monteringsoverfladens udformning.‍
Taster
3 Lad foden sidde på monteringsoverfladen i mindst 24 timer.‍
4 Placer kobleren Á i foden.‍
5 Placer ringen med gevind  over kobleren, og stram den til
på foden.‍
6 Klik monteringsarmen à på plads i kobleren.‍
7 Isæt en vingeskrue Ä i sammenføjningen, og stram
vingeskruen til for at låse sammenføjningsvinklen.‍
8 Klik kameraholderen Å på plads øverst i monteringsarmen.‍
9 Isæt en vingeskrue i sammenføjningen, og stram
vingeskruen til for at låse sammenføjningsvinklen.‍
10 Placer tappen Æ på kameraholderens bagside i åbningen på
kameraets bagside.‍
11 Tryk på knapperne Ç på holderens sider ind, tryk kameraets
front È nedad, og giv slip på knapperne.‍
Vælg for at skifte mellem menuer og indstillinger.‍
Vælg for at skifte mellem menuer og indstillinger.‍
OK
Vælg for at vælge menupunkter eller for at tage et foto.‍
MODE Vælg for at skifte mellem tilstande.‍
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.‍
REC
Skub mod linsen for at optage video.‍
Aktivering af enheden
Du kan aktivere enheden ved hjælp af eller REC.‍
• Vælg .‍
Enheden aktiveres og viser søgeren.‍
• Skub REC hen mod linsen.‍
Enheden aktiveres og starter optagelse af video.‍
Slukning af enheden
BEMÆRK
For at forhindre tab af data skal du altid slukke enheden, før du
fjerner batteriet.‍
BEMÆRK: Du kan ikke slukke enheden, når du optager video.‍
1 Hvis nødvendigt skal du skubbe REC væk fra linsen.‍
2 Hold nede på .‍
vises på skærmen, mens enheden gemmer sporlogdata og
slukker.‍
Hvis du vil fjerne batteriet, skal du vente, indtil skærmen
slukker, før du fjerner batteriet.‍
Tilstande
Kameraet skal sidde fast i holderen, og må ikke kunne
bevæge sig, når det er korrekt fastgjort.‍
12 Hvis kameraet føles løst i holderen, skal du trykke kameraets
front ind i holderen, indtil det klikker på plads.‍
Du kan betjene enheden i flere tilstande.‍
SØGER: Viser kameraets søger og statusoplysninger.‍
AFSPILNING: Giver dig mulighed for at få vist optagne videoer
og fotos.‍
INSTRUMENTBRÆT: Viser sensordata i diagrammer og
datafelter (kun VIRB Elite).‍
INDSTILLING: Giver dig muligheder for at ændre
kameraindstillingerne.‍
Ændring af tilstand
1 Vælg MODE for at gennemgå de tilgængelige tilstande.‍
2 Stop ved at vælge MODE, når den ønskede tilstand vises på
skærmen.‍
3
Video
Afspilning
Optagelse af video
Visning af fotos og video
BEMÆRK: Hvis batteristrømmen bliver meget lav under
optagelse af video, stopper enheden automatisk optagelsen,
gemmer videoen og slukker på en sikker måde.‍
1 Skub REC hen mod linsen for at starte med at optage video.‍
Hvis enheden er slukket, tændes den automatisk.‍ Enheden
begynder at optage video med det samme.‍
2 Skub REC væk fra linsen for at stoppe med at optage video.‍
Videoen gemmes på hukommelseskortet som en MP4-fil, og
sporloggen for videoen gemmes på hukommelseskortet som
en GPX-fil.‍
Du kan få vist dine fotos og videoer på enhedens skærm.‍
1 Vælg MODE > AFSPILNING.‍
2 Vælg og for at vælge et foto eller en video.‍
Videoer er markeret med .‍
3 Vælg OK.‍
Du kan styre videoafspilning ved hjælp af kontrolelementerne
på skærmen.‍
Videoindstillinger
Vælg MODE > INDSTILLING > VIDEO.‍
Tilstand: Indstiller opløsningen, højde-bredde-forhold og
billedhastighed.‍
Synsfelt: Indstiller zoomniveauet.‍
Løkke: Aktiverer optagelse i loop, og angiver det antal minutters
video, der skal gemmes, når der optages en videosløjfe.‍
Optag automatisk: Aktiverer automatisk optagelse.‍ Ved
bevægelse starter automatisk optagelse, når enheden er i
bevægelse.‍ Ski-tilstand starter automatisk optagelse, når
enheden bevæger sig nedad (kun VIRB Elite).‍
Mikrofon: Aktiverer mikrofonen.‍
Indstillinger til avanceret optagelse
Vælg MODE > INDSTILLING > AVANCERET.‍
Linsekorrektion: Tilretter tøndeformet forvrængning i
vidvinkeloptagelser og reducerer synsfeltet.‍ Indstiller
automatisk Synsfelt til Ultrazoom i videoindstillingerne.‍
Stabilisator: Aktiverer billedstabilisering for at reducere
rystelser i videoen.‍ Aktiverer automatisk Linsekorrektion.‍
Flip kamera: Indstiller kameraet til at optage video og billeder
med skærmen pegende opad eller nedad.‍ Denne side ned
optager video og fotos med korrekt orientering med
skærmen pegende nedad.‍
Fotos
Sådan tager du et foto
Med denne enhed kan du tage et foto på flere måder.‍
• Vælg MODE > SØGER, sigt med kameraet ved hjælp af
søgeren, og vælg .‍
• Hold
nede fra ethvert sted, undtagen afspilningsskærmen.‍
Enheden viser kortvarigt fotoet og vender tilbage til den side,
du kom fra.‍
• Hvis du vil tage et foto i samme opløsning som
videooptagelsen, skal du vælge , mens du optager en
video.‍
Fotos, der tages under en videooptagelse, anvender altid
normal fototilstand.‍ Burst-tilstand ignoreres under optagelse
af video.‍
Fotoindstillinger
Vælg MODE > INDSTILLING > Billeder.‍
Opløsning: Indstiller fotoopløsningen.‍
Tilstand: Indstiller optagetilstand.‍ Burst tilstand tager flere
fotos hurtigt efter hinanden for at indfange et særligt motiv,
f.‍eks.‍ mållinjen under et løb.‍
Selvudløser: Indstiller timeren til at tage et foto med
forsinkelse.‍ Gentag til gentager automatisk tidsintervallet og
optager et foto, indtil du trykker på
igen.‍
Datostempel: Tilføjer et datostempel til dit foto.‍
4
Sletning af fotos og video
1 Vælg MODE > AFSPILNING.‍
2 Vælg og for at vælge et foto eller en video.‍
3 Vælg OK > .‍
Tripdata
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for VIRB Elite.‍
Tripdata er en gruppe datafelter, diagrammer eller grafer med
data fra enhedens sensorer og tilknyttede ANT‍+™ sensorer.‍
Tripdata giver realtids- og historisk visning af sensordata, der er
registreret i sporloggen.‍
Visning af tripdata
1 Vælg MODE > INSTRUMENTBRÆT.‍
2 Vælg eller for at rulle gennem tripdata.‍
Parring af ANT‍+ sensorer
Når du parrer en kompatibel ANT‍+ sensor med din enhed,
medtages sensordata i sporloggen, og du kan gå til Tripdata for
at få sensordata.‍
1 Tænd sensoren, og placer enheden og sensor inden for 3
meter fra hinanden.‍
2 På enheden skal du vælge MODE > INDSTILLING >
SENSORER.‍
3 På enheden skal du vælge den type sensor, der skal parres.‍
Ikonet for sensoren blinker.‍ Når ikonet lyser konstant, er
sensoren parret og tilsluttet.‍
Spor
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for VIRB Elite.‍
Et spor er en registrering af din rute.‍ Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og højde for hvert punkt.‍ Hvis du har parret ANT‍+
sensorer med din enhed, medtages data fra tilsluttede sensorer
i sporloggen.‍
Enheden optager en kontinuerlig sporlog, når den er tændt.‍
Dette spor gemmes som en FIT-fil på hukommelseskortet, hver
gang du slukker enheden.‍ Enheden optager også en separat
sporlog for hver videooptagelse.‍ Videosporlogs gemmes som
GPX-filer på hukommelseskortet, hver gang du stopper
videooptagelsen.‍ Sporlogs omfatter sporpunktdata med et
sekunds intervaller.‍
Du kan få vist GPX- og FIT-sporlogs på din computer ved hjælp
af BaseCamp™ applikationen.‍ Gå til www.garmin.com
/‍basecamp for at få yderligere oplysninger.‍ Du kan også få vist
og uploade FIT-sporlogs til Garmin Connect™.‍ Gå til http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com for at få yderligere oplysninger.‍
Enhedsoplysninger
Systemindstillinger
Vælg MODE > INDSTILLING > SYSTEM.‍
GPS: Gør enheden i stand til at modtage GPS-satellitsignaler.‍
Ved optagelse aktiverer kun GPS-modtagelse, når
kameratet optager video (VIRB Elite).‍
Optagelys: Slår optagelyset til eller fra.‍
Toner: Slår tonerne til eller fra.‍
Tid: Indstiller formater for dato og klokkeslæt.‍
Enheder: Ændring af måleenheder.‍
Sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.‍
Nulstil indstillinger: Gendanner enhedens
standardindstillinger.‍
Om: Viser vigtige softwareoplysninger og dit enheds-id.‍
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en tør klud til at rengøre linsen.‍ En tør klud kan
beskadige den tågeafvisende belægning på linsen.‍
Tør enheden med en blød klud fugtet med vand eller alkohol.‍
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 3 timer
Vandtæthed
Vandtæt i henhold til IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde
Fra -15º til 60º C (5º til 140ºF)
Temperatur ved opladning Fra 0º til 45°C (32º til 113°F)
Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Wi-Fi® IEEE 802.‍11 b/g ved 2,4 GHz
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
Support og opdateringer
Garmin VIRB applikationen giver nem adgang til disse
værktøjer og services for din enhed.‍
• Visning og redigering af optaget video
• Visning af sporlogs
• Tilknytning af sporlogs til optagne videoer
• Software- og funktionsopdateringer
Garmin VIRB applikationen fås til Windows® og Mac®
computere.‍ Gå til www.garmin.com/‍VIRB for at få yderligere
oplysninger.‍
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. VIRB™, ANT+™, Garmin
Connect™ og BaseCamp™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Se wifi_copyrights.txt på enhedens microSD-kort for at få oplysninger om
open source licens i forbindelse med dette produkt.
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive
ejere. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande. Mac® er et varemærke tilhørende Apple
Inc. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance
Corporation.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising