Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | User manual | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Brugervejledning

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Brugervejledning
VIRB serien
™
Brugervejledning
Maj 2014
190-01627-36_0B
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.‍ ANT™, ANT‍+™, BaseCamp™,
fēnix™, Garmin Connect™, tempe™ og VIRB™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
microSD™ og microSDXC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.‍ Mac® er et varemærke tilhørende Apple Inc.‍ Microsoft® og Windows® er
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍ HDMI® er et registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC.‍ Wi-Fi®
er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.‍ Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.‍
Dette produkt er ANT‍+™ certificeret.‍ Besøg www.thisisant.com/‍directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.‍
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................................................... 1
Installation af et hukommelseskort ............................................. 1
Isætning af batteripakken ........................................................... 1
Opladning af litiumionbatteripakken ........................................... 1
Taster ......................................................................................... 2
Montering af enheden ................................................................ 2
Aktivering af enheden ................................................................ 2
Tilstande .................................................................................... 3
Søger............................................................................... 3
Nivellering af enheden ............................................................... 3
Statusside .................................................................................. 3
Video............................................................................... 3
Optagelse af video ..................................................................... 3
Videoindstillinger ........................................................................ 4
Indstillinger til avanceret optagelse ............................................ 4
Automatisk optagelse af video ................................................... 4
Optagelse af tidsforskudt video .................................................. 5
Optagelse af videoløkke ............................................................ 5
Tilslutning af ekstern mikrofon eller lydkilde .............................. 5
Fotos ............................................................................... 5
Sådan tager du et foto ............................................................... 5
Fotoindstillinger .......................................................................... 5
Sådan tager du et forsinket billede ............................................ 5
Gentagne fotos .......................................................................... 5
Afspilning....................................................................... 6
Visning af fotos og video ............................................................ 6
Se video via HDMI® ................................................................... 6
Tilslutning af hovedtelefoner ...................................................... 6
Udlæsning af kompositvideo ...................................................... 6
Sletning af fotos og video ........................................................... 6
Spor................................................................................. 6
Registrerede sporlog-data ......................................................... 7
Tripdata........................................................................... 7
Visning af tripdata ...................................................................... 7
Parring af ANT‍+ sensorer .......................................................... 7
Fjernbetjening................................................................ 8
Fjernbetjening af enheden ......................................................... 8
Fjernbetjening af flere VIRB enheder ......................................... 8
Brug af enheden ved hjælp af din mobile enhed ....................... 8
Fejlfinding....................................................................... 8
Min enhed vil ikke tænde ........................................................... 8
Min enheds skærm er svær at se .............................................. 8
Der mangler information i instrumentpanelet ............................. 8
Mine videooptagelser forløber ikke jævnt .................................. 9
Min enhed slukker, når jeg stopper med at optage en video ..... 9
Enhedsoplysninger........................................................ 9
Systemindstillinger ..................................................................... 9
Sletning af hukommelseskort ..................................................... 9
Sådan forlænger du batteriets levetid ........................................ 9
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 9
Filtyper ....................................................................................... 9
Tilslutning af enheden til din computer ...................................... 9
Support og opdateringer ............................................................ 9
Specifikationer ......................................................................... 10
Sådan får du flere oplysninger ................................................. 10
Indeks............................................................................11
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Det er dit ansvar at bruge enheden på en sikker måde.‍
Garmin® kan ikke holdes ansvarlig for skade på ejendom,
personskade eller dødsfald, der opstår som følge af brug af
denne enhed i nogen form for aktiviteter.‍
Installation af et hukommelseskort
Du skal installere et microSD™ hukommelseskort på op til 64
GB for at bruge enheden.‍ For at få optimal ydelse skal du bruge
et klasse 10 hukommelseskort eller bedre.‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Hvis nødvendigt skal du fjerne batteriet.‍
3 I batterirummet skal du skubbe kortholderen À i retning af
linsen og løfte den op.‍
4
5
6
7
8
Placer hukommelseskortet Á med guldkontakterne nedad.‍
Luk kortholderen.‍
Skub kortholderen væk fra linsen for at låse den.‍
Sæt batteriet på plads igen.‍
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
Isætning af batteripakken
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.‍ Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.‍
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.‍
2 Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.‍
3 Isæt batteriet i rummet, med kontakterne først.‍
Opladning af litiumionbatteripakken
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.‍
Forsøg ikke at bruge enheden til at oplade et batteri, der er
leveret af Garmin.‍ Forsøg på at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin kan beskadige enheden og gøre garantien
ugyldig.‍
BEMÆRK: Batteriet kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for området 0 til 45°C (32 til 114°F).‍
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.‍ Du kan også bruge en
batterioplader (ekstraudstyr).‍ Gå til www.garmin.com/‍outdoor
for at få yderligere oplysninger.‍
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.‍
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.‍
3 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port
på computeren.‍
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.‍
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.‍
Lysdioden lyser orange, mens batteriet oplader.‍
5 Oplad batteriet helt.‍
Lysdioden lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet.‍
6 Fjern USB-kablet, og luk vejrhætten helt.‍
Batteristatus
Meget lavt batteri eller manglende batteri
Lav batteristrøm
Resterende batteristrøm
Oplader
Fuldt opladet
Spar energi under opladning af enheden
Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens
du oplader.‍
1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.‍
Den resterende batterikapacitet vises.‍
Hvis
enheden er slukket, skal du holde nede for at tænde
2
for enheden.‍
3 Hold nede i 4 til 5 sekunder.‍
Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand.‍
4 Oplad enheden helt.‍
4 Tryk batteriet på plads.‍
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.‍
Introduktion
1
Taster
Vælg for at skifte mellem menuer og indstillinger.‍
Vælg for at skifte mellem menuer og indstillinger.‍
OK
Vælg for at vælge menupunkter eller for at tage et foto.‍
MODE Vælg for at skifte mellem tilstande.‍
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.‍
REC
Skub mod linsen for at optage video.‍
Montering af enheden
BEMÆRK
For at undgå at miste eller beskadige produktet, bør du ikke
bruge den selvklæbende monteringsplade, når temperaturen er
under 5 °F (-15 °C).‍
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.‍
Før du kan installere den selvklæbende monteringsplade på en
overflade, skal den omgivende temperatur være fra 70° til 100
°F (fra 21° til 38 °C).‍
Der følger et udvalg af monteringsfødder og -arme med
enheden, som kan bruges i mange forskellige konfigurationer.‍
Disse instruktioner giver et eksempel på en mulig konfiguration.‍
Du kan også købe yderligere monteringsholdere til enheden,
f.‍eks.‍ holdere, der kan bæres af en person, køretøjsmonteringer
eller en trefodsmontering.‍ Gå til www.garmin.com/‍outdoor for at
få yderligere oplysninger.‍
BEMÆRK: Kameraet skal som standard monteres med
skærmen pegende opad for at optage korrekt orienteret video.‍
Du kan justere indstillingerne til optagelse med skærmen
pegende nedad (Indstillinger til avanceret optagelse).‍
1 Rengør monteringsoverfladen grundigt med vand eller
alkohol.‍
Monteringsoverfladen skal være fri for snavs, affald, voks
eller belægninger.‍
2 Fjern filmen fra den selvklæbende monteringsplade À, og
tryk pladen fast ned på monteringsoverfladen.‍
Du kan enten bruge den flade eller den buede fod, afhængig
af monteringsoverfladens udformning.‍
3 Lad pladen sidde på monteringsoverfladen i mindst 24 timer.‍
4 Placer kobleren Á i foden.‍
5 Placer ringen med gevind  over kobleren, og stram den til
på foden.‍
6 Klik monteringsarmen à på plads i kobleren.‍
7 Isæt en vingeskrue Ä i sammenføjningens store åbning, og
stram vingeskruen til for at låse sammenføjningsvinklen.‍
8 Klik kameraholderen Å på plads øverst i monteringsarmen.‍
9 Isæt en vingeskrue i sammenføjningens store åbning, og
stram vingeskruen til for at låse sammenføjningsvinklen.‍
10 Placer tappen Æ på kameraholderens bagside i åbningen på
kameraets bagside.‍
11 Tryk på knapperne Ç på holderens sider ind, tryk kameraets
front È nedad, og giv slip på knapperne.‍
Kameraet skal sidde fast i holderen, og må ikke kunne
bevæge sig, når det er korrekt fastgjort.‍
12 Hvis kameraet føles løst i holderen, skal du trykke kameraets
front ind i holderen, indtil det klikker på plads.‍
Aktivering af enheden
Vælg
.‍
Slukning af enheden
BEMÆRK
For at forhindre tab af data skal du altid slukke enheden, før du
fjerner batteriet.‍
BEMÆRK: Du kan ikke slukke enheden, når du optager video.‍
1 Hvis nødvendigt skal du skubbe REC væk fra linsen.‍
2 Hold nede på .‍
vises på skærmen, mens enheden gemmer sporlogdata og
slukker.‍
Hvis du vil fjerne batteriet, skal du vente, indtil skærmen
slukker, før du fjerner batteriet.‍
2
Introduktion
Tænd og sluk for enheden ved at bruge REC
Du kan bruge REC til at tænde og slukke for enheden i
optagetilstand.‍ Denne funktion giver dig mulighed for at starte
optagelsen hurtigt, mens enheden automatisk slukke slukkes for
at spare på batteriet, når du ikke optager.‍
BEMÆRK: Enheden slukker ikke vha.‍ REC, medmindre du
anvender REC til at tænde for enheden.‍
1 Med enheden slukket, skubbes REC mod objektivet.‍
Enheden aktiveres og starter optagelse af video.‍
Når
du er færdig med optagelsen, skal du skubbe REC væk
2
fra objektivet.‍
Enheden stopper optagelsen og slukker.‍
Vælg for at få vist (Nivellering af enheden).‍
Vælg for at få vist statussiden (Statusside).‍
Nivellering af enheden
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for VIRB Elite.‍
Du kan bruge vaterpasset på skærmen, når du monterer
enheden for at sikre, at dine videoer og fotos er helt vandrette.‍
1 Vælg MODE > SØGER > .‍
Vaterpasset vises.‍
Tilstande
Du kan betjene enheden i flere tilstande.‍
SØGER: Viser kameraets søger og statusoplysninger.‍
AFSPILNING: Giver dig mulighed for at få vist optagne videoer
og fotos.‍
INSTRUMENTBRÆT: Viser sensordata i diagrammer og
datafelter (kun VIRB Elite).‍
INDSTILLING: Giver dig muligheder for at ændre
kameraindstillingerne.‍
Ændring af tilstand
1 Vælg MODE for at gennemgå de tilgængelige tilstande.‍
2 Juster enheden, indtil graden af rulning À og graden af
hældning Á begge viser 00°, og den brune sektion af
vaterpasset  er i niveau med horisontens linje Ã.‍
Kalibrering af vaterpas
Du kan kalibrere vaterpasset, hvis det ikke synes at være
præcist.‍ Det kan være nødvendigt at kalibrere vaterpasset, hvis
du bruger enheden under ekstreme temperaturer.‍
1 Vælg MODE > SØGER > .‍
2 Anbring enheden på en plan overflade med skærmen opad.‍
3 Vælg OK.‍
Statusside
Tilstandene kører i en cyklus fra venstre mod højre.‍ Ikonet
for den valgte tilstand vises større, og navnet på den valgte
tilstand vises nederst på skærmen.‍
2 Stop ved at vælge MODE, når den ønskede tilstand vises på
skærmen.‍
Statussiden giver et hurtigt overblik over detaljer om din enheds
aktuelle indstillinger.‍
Vælg MODE > SØGER > .‍
Søger
Du kan bruge søgeren til at konfigurere billeder, få vist
statusoplysninger og holde kameraet vandret (kun på VIRB
Elite).‍
Vælg MODE > SØGER.‍
À
Á
Â
Viser videofunktion, synsfelt, forløbet tid, interval eller loopindstilling (hvis den er indstillet), antal gemte videoer og resterende
tid på hukommelseskortet.‍
Viser fotoopløsning, kameratilstand, timertælling (hvis den er
indstillet), resterende fotos samt antal gemte fotos.‍
Viser følere, der er i brug (kun på VIRB Elite) inklusive Wi-Fi®,
kadence, puls, tempe™, og GPS.‍ Sensorens ikoner er grå, når
funktionen er deaktiveret, blinker ved søgning efter et signal, og er
hvidt, når den er aktiveret eller tilsluttet.‍
Video
À
Á
Â
Søger
Batteristatus
Resterende optagetid på hukommelseskortet
Aktuel videotilstand
Optagelse af video
BEMÆRK: Hvis batteristrømmen bliver meget lav under
optagelse af video, stopper enheden automatisk optagelsen,
gemmer videoen og slukker på en sikker måde.‍
1 Skub REC hen mod linsen for at starte med at optage video.‍
3
Hvis enheden er slukket, tændes den automatisk.‍ Enheden
begynder optagelse af video, og søgeren vises.‍
Søgeren viser registreringsstatus À, GPS- og batteristatus Á
samt den forløbne optagetid Â.‍
2 Optag video.‍
3 Når du er færdig med optagelsen af videoen, skub REC væk
fra objektivet.‍
Videoen gemmes på hukommelseskortet som en MP4-fil, og
sporloggen for videoen gemmes på hukommelseskortet som
en GPX-fil.‍
Videoindstillinger
Vælg MODE > INDSTILLING > VIDEO.‍
Tilstand: Indstiller opløsningen, højde-bredde-forhold og
billedhastighed.‍
Synsfelt: Indstiller zoomniveauet.‍
Løkke: Aktiverer optagelse i loop, og angiver det antal minutters
video, der skal gemmes, når der optages en videosløjfe.‍
Optag automatisk: Muliggør automatisk optagelse (kun på
VIRB Elite).‍
Mikrofon: Aktiverer mikrofonen.‍
BEMÆRK: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når
enheden er tilsluttet en ekstern mikrofon.‍
TIP: Hvis der er problemer med vindstøj under
videooptagelser, kan du frakoble mikrofonen.‍
Videoindstillinger
Du kan ændre videoindstillingen for at ændre opløsning,
billedformat, billedhastighed og hastigheden af den optagede
video.‍ Opløsningen er videobilledets bredde og højde, i
pixel.‍ Billedformatet er forholdet mellem videobredde og
videohøjde.‍ Standard bredformatfjernsyn bruger et 16:9
billedformat, og standard fuldskærmsfjernsyn bruger et 4:3billedformat.‍ Billedhastigheden angives i billeder pr.‍ sekund
(fps).‍ Hastigheden angiver handlingshastigheden i videoen
sammenlignet med realtid.‍
1080p: Brug denne tilstand, når du har brug for i
bredformatbilleder i høj opløsning.‍ 1080p fungerer godt som
standardindstilling.‍
Tall HD: Brug denne tilstand, når du har behov for et stort,
opretstående visningsområde.‍ Tall HD er især praktisk ved
nærbilledoptagelser, og når du monterer kameraet på en
hjelm.‍
Fast HD: Brug denne bredformattilstand for at optage hurtige
action-scener.‍
Economy HD: Brug denne bredformattilstand, når du har brug
for en længere optagetid.‍ Economy HD bruger mindre plads
på hukommelseskortet.‍
Slowmotion HD: Brug denne bredformattilstand til at optage
håndholdte billeder med slowmotion-afspilning.‍
Super slowmotion: Brug denne tilstand, når du har brug for
Super slowmotion-afspilning i standarddefinition.‍
Time Lapse: Brug denne højopløselige bredformattilstand til at
optage langsomt bevægelig eller længerevarende action.‍
4
Specifikationer for videotilstand
Tilstand
Opløsning Billedformat Billedhastighed Hastighed
(pixel)
(fps)
1080p
1920 ×
1080
Tall HD
Fast HD
Economy
HD
16:9
30
Normal
1280 × 960 4:3
48
Normal
1280 × 720 16:9
60
Normal
1280 x 720 16:9
30
Normal
Slowmotion 1280 × 720 16:9
HD
60
1/2
hastighed
Super
848 × 480
slowmotion
16:9
120
1/4
hastighed
Time Lapse 1920 ×
1080
16:9
30
Varierer
Synsfeltindstillinger
Du kan ændre synsfeltet, når Linsekorrektion er indstillet til
Fra.‍ Synsfeltet er kun tilgængeligt i 1080p videotilstand.‍
Vælg MODE > INDSTILLING > VIDEO > Synsfelt.‍
Bred: Optager et bredt omfang af omgivelserne.‍ Brug denne
tilstand i åbne områder, til nærbillede-videooptagelse, og når
du vil optage så meget af dit synsfelt som muligt.‍
Zoom (2x): Optager et smallere synsfelt.‍ Brug denne tilstand til
videooptagelse på mellemlang afstand.‍
Ultrazoom (4x): Fanger et meget fokuseret område.‍ Brug
denne tilstand til videooptagelse på lang afstand og i lukkede
eller tildækkede omgivelser.‍
Indstillinger til avanceret optagelse
Vælg MODE > INDSTILLING > AVANCERET.‍
Linsekorrektion: Tilretter tøndeformet forvrængning i
vidvinkeloptagelser og reducerer synsfeltet.‍ Indstiller
automatisk Synsfelt til Ultrazoom i videoindstillingerne.‍
Stabilisator: Aktiverer billedstabilisering for at reducere
rystelser i videoen.‍ Aktiverer automatisk Linsekorrektion.‍
Flip kamera: Indstiller kameraet til at optage video og billeder
med skærmen pegende opad eller nedad.‍ Denne side ned
optager video og fotos med korrekt orientering med
skærmen pegende nedad.‍
Vending af kameraretningen
Du kan ændre din enheds kameraretning for at få nem adgang
til REC under en aktivitet.‍ Hvis du skal montere enheden over
hovedet, kan du vende kameraretningen for bedre at kunne se
optagelys eller skærm.‍
1 Vælg MODE > INDSTILLING > AVANCERET > Flip
kamera.‍
2 Vælg en funktion:
• For at anvende udstyret med skærmen opadvendt, skal
du vælge denne Denne side op.‍
• For at anvende udstyret med skærmen nedadvendt, skal
du vælge Denne side ned.‍
Automatisk optagelse af video
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for VIRB Elite.‍
Du kan indstille enheden til at optage video automatisk med
udgangspunkt i din aktivitet.‍ Denne funktion giver dig mulighed
for at frigøre plads på hukommelseskortet ved kun at optage de
vigtigste dele af din aktivitet.‍
1 Vælg MODE > INDSTILLING > VIDEO > Optag
automatisk.‍
2 Vælg en funktion:
• For at optage video automatisk, når enheden er i
bevægelse, skal du vælge Ved bevægelse.‍
Video
Enheden optager video, når du bevæger dig, og stopper
optagelsen, når du står stille.‍
• For at optage video automatisk, når du står på ski, skal du
vælge Ski-tilstand.‍
Enheden optager video, når du kører ned ad bakke, og
stopper optagelsen, når du går om bord i stoleliften.‍
Denne funktion aktiverer automatisk GPS i
systemindstillingerne.‍
Optagelse af tidsforskudt video
Time Lapse-tilstand optager individuelle videobilleder i lange
intervaller og laver en video, der afspiller meget hurtigere end
realtid.‍ Du kan bruge tidsforskydning til at optage bevægelser,
ændringer, eller hændelser, der foregår over en længere
periode.‍
Tidsforskudte videoer afspiller med 30 billeder i sekundet.‍
Længden af videoen afhænger af tidsintervallet mellem
videobillederne.‍ Hvis f.‍eks.‍ billeder optages med et sekunds
interval, dækker hvert sekund af videoen 30 sekunders realtid.‍
Hvis billeder optages med et 60 sekunders interval, dækker
hvert sekund af videoen 30 minutters realtid.‍
1 Vælg MODE > INDSTILLING > VIDEO > Tilstand > Time
Lapse.‍
Vælg et tidsinterval.‍
2
3 Du opnår det bedste resultat ved at opstille enheden
således, at den ikke flytter sig under optagelsen.‍
4 Optag en video.‍
Optagelse af videoløkke
Løkkefunktionen giver dig mulighed for at optage video
løbende, men kun at gemme de seneste videooptagelser.‍ Du
kan vælge det antal minutters video, der skal gemmes.‍ Dette
gør det muligt for dig at gemme lagerplads, hvis du ønsker at
optage vigtige øjeblikke, men ikke vil gemme alle optagelser af
en aktivitet.‍ Denne funktion er nyttig, når du bruger enheden
som optager under kørsel.‍
Det gemte videoløkke er opdelt i flere filer af samme længde.‍
Dette giver dig mulighed for nemt at slette uønskede dele af
videoen.‍
1 Vælg MODE > INDSTILLING > VIDEO > Tilstand > Løkke.‍
2 Vælg antal minutters video, der skal gemmes.‍
3 Start optagelse af video.‍
4 Når du er færdig, stopper du optagelsen.‍
De seneste optagelser gemmes på hukommelseskortet, op til
det antal minutter, der blev valgt i trin 2.‍
Tilslutning af ekstern mikrofon eller lydkilde
Før du kan tilslutte en ekstern mikrofon, skal du anskaffe dig et
Garmin VIRB tilbehørskabel med lyd- eller mikrofonindgang.‍ Gå
til www.garmin.com/‍outdoor.‍ Du bør også anskaffe dig en
ekstern mikrofon eller en lydkilde med et 3,5 mm stik.‍
Når du tilslutter en ekstern mikrofon, optager enheden lyd fra
den eksterne mikrofon i stedet for fra den indbyggede mikrofon.‍
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.‍
2 Forbind mini-USB-stikket på tilbehørskablet til mini-USBporten på enheden.‍
3 Om nødvendigt, når du bliver bedt om at vise videoen, skal
du vælge Nej.‍
4 Om nødvendigt, når du bliver bedt om at anvende en ekstern
mikrofon, skal du vælge Ja.‍
5 Tilslut mikrofonen til MIC IN stikket på tilbehørskablet.‍
For at afslutte brugen af den eksterne mikrofon skal du koble
tilbehørskablet fra enheden.‍
Fotos
Fotos
Sådan tager du et foto
Med denne enhed kan du tage et foto på flere måder.‍
• Vælg MODE > SØGER, sigt med kameraet ved hjælp af
søgeren, og vælg .‍
• Hvor som helst i brugerfladen, skal du holde
nede.‍
• Hvis du vil tage et foto i samme opløsning som
videooptagelsen, skal du vælge , mens du optager en
video.‍
Fotos, der tages under en videooptagelse, anvender altid
normal fototilstand.‍ Burst-tilstand ignoreres under optagelse
af video.‍
Fotoindstillinger
Vælg MODE > INDSTILLING > Billeder.‍
Opløsning: Indstiller fotoopløsningen til 16 MP (4:3), 12 MP
(16:9), eller 8 MP (4:3).‍
Tilstand: Indstiller optagetilstand.‍
Selvudløser: Indstiller timeren til at tage et foto med
forsinkelse.‍ Gentag til gentager automatisk tidsintervallet og
optager et foto, indtil du trykker på
igen.‍
Datostempel: Tilføjer et datostempel til dit foto.‍
Fototilstande
Vælg MODE > INDSTILLING > Billeder > Tilstand.‍
Normal: Tager et enkelt foto ved hjælp af automatisk
eksponering.‍
Burst: Tager hurtigt tre 16 MP-billeder, fem 12 MP-billeder, eller
ti 8 MP-billeder på et sekund.‍ Bursttilstanden er ideel til
optagelse af fotos af personer eller genstande i bevægelse.‍
Sådan tager du et forsinket billede
Du kan forsinke optagelsen af et foto ved at bruge
selvudløseren.‍ Dette giver dig mulighed for at være med på
eller justere en optagelse, før billedet tages.‍
1 Vælg MODE > INDSTILLING > Billeder > Selvudløser.‍
2 Vælg en forsinkelsestid.‍
3 Vælg Gentag fra.‍
Gentag fra kan ikke vælges, når Burst tilstanden er aktiv.‍
4 Vælg MODE > SØGER.‍
5 Vælg .‍
Nedtællingstimeren viser den resterende tid, før billedet
tages, i sekunder.‍
Gentagne fotos
Du kan bruge selvudløseren til at tage gentagne fotos i et
angivet tidsrum.‍ Dette giver dig mulighed for at tage flere fotos
af et motiv eller tage en serie tidsforskudte fotos.‍
1 Vælg MODE > INDSTILLING > Billeder > Selvudløser.‍
2 Vælg et tidsinterval mellem dine fotos.‍
3 Vælg Gentag til.‍
4 Vælg MODE > SØGER.‍
5 Vælg .‍
5
Enheden optager gentagne fotos i det valgte interval.‍
Søgeren viser GPS- og batteristatus À, tiden i sekunder til
næste foto tages Á, og antallet af gentagne fotos, som
enheden har taget Â.‍
6 Vælg for at stoppe med at tage fotos.‍
Ved at bruge hovedtelefoner kan du overvåge lyden under
optagelse af en video og lytte til dine videooptagelser i
AFSPILNING på enheden.‍
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.‍
2 Sæt mini-USB-stikket på audio-videokablet ind i mini-USBporten på enheden.‍
3 Når du på enheden bliver bedt om at vise videoen, skal du
vælge Nej.‍
4 Når du på enheden bliver bedt om at anvende en ekstern
mikrofon, skal du vælge Nej.‍
5 Tilslut hovedtelefonerne til 3,5 mm AUDIO OUT stikket på
audio-videokablet.‍
For afslutte brugen af hovedtelefonerne skal du koble det audiovideokablet fra enheden.‍
Justering af lydstyrken
Du kan få vist dine fotos og videoer på enhedens skærm.‍
Når der er tilsluttet hovedtelefoner til enheden, kan du justere
lydstyrken.‍
1 Vælg MODE > INDSTILLING > SYSTEM > Lydudgang.‍
2 Vælg og for at skifte lydstyrke.‍
3 Vælg OK.‍
1 Vælg MODE > AFSPILNING.‍
2 Vælg en funktion:
Udlæsning af kompositvideo
Afspilning
Visning af fotos og video
• For at vælge et foto eller video, skal du vælge eller .‍
• For at rulle hurtigt gennem listen, skal du holde eller
nede.‍
Videoer er markeret med .‍ Videoer og fotos sorteres efter
dato og klokkeslæt med det seneste emne først.‍
3 Vælg OK.‍
Du kan betjene videoafspilning ved hjælp af
kontrolelementerne på skærmen.‍
Se video via HDMI®
Du kan tilslutte din enhed til en ekstern skærm med et HDMI-tilmikro-HDMI kabel (medfølger ikke).‍
1 Tænd om nødvendigt for din enhed.‍
2 Fjern vejrhætten À fra mikro-HDMI porten Á.‍
Før du kan udlæse en kompositvideo, skal du købe VIRB audiovideokabel, der fås som ekstratilbehør.‍ Gå til www.garmin.com
/‍VIRB.‍ Du skal også have et RCA-kompositvideokabel og et 3,5
mm stereo-lydkabel.‍
Du kan afspille video på en ekstern skærm ved hjælp af
kompositvideo- og stereolyd.‍
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.‍
2 Forbind mini-USB-stikket på audio-videokablet til mini-USBporten på enheden.‍
3 Når du på enheden bliver bedt om at vise en video, skal du
trykke på Ja.‍
Enheden går i afspilningstilstand.‍ Du ikke kan afslutte
afspilningstilstand, før du frakobler kablet.‍
Forbind
et RCA-kompositvideokabel mellem
4
kompositvideoudgangsstikket på audio-videokablet og en
ledig port på din eksterne skærm.‍
5 Sæt et 3,5 mm audiokabel i AUDIO OUT forbindelsesstikket
på audio-videokablet og i en ledig port på din eksterne
skærm.‍
TIP: Hvis din eksterne skærm kræver en RCA-audioindgang,
kan du bruge et 3,5 mm-til-RCA-adapterkabel.‍
Sletning af fotos og video
1 Vælg MODE > AFSPILNING.‍
2 Vælg og for at vælge et foto eller en video.‍
3 Vælg OK > .‍
3 Sæt den lille ende af HDMI kablet i mikro-HDMI porten.‍
4 Sæt den store ende af kablet i en ledig HDMI port på den
eksterne skærm.‍
Enheden går i afspilningstilstand.‍ Du ikke kan afslutte
afspilningstilstand, før du frakobler kablet.‍
5 Vælg og for at vælge en video.‍
6 Vælg OK.‍
Videoen afspilles på den eksterne skærm.‍
Tilslutning af hovedtelefoner
Før du kan tilslutte hovedtelefoner til din enhed, skal du købe
VIRB audio-videokabeltilbehør.‍ Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
6
Spor
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for VIRB Elite.‍
Et spor er en registrering af din rute.‍ Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og højde for hvert punkt.‍ Hvis du har parret ANT‍+™
sensorer med din enhed, medtages data fra tilsluttede sensorer
i sporloggen.‍
Enheden optager en kontinuerlig sporlog, når den er tændt.‍
Dette spor gemmes som en .‍fit-fil på hukommelseskortet, hver
gang du slukker enheden.‍ Enheden optager også en separat
sporlog for hver videooptagelse.‍ Videosporlogs gemmes
som .‍gpx-filer på hukommelseskortet, hver gang du stopper en
Afspilning
videooptagelse.‍ Sporlogs omfatter sporpunktdata med et
sekunds intervaller.‍
Du kan få vist .‍gpx- og .‍fit-sporlogs på din computer ved hjælp
af BaseCamp™ applikationen.‍ Gå til www.garmin.com
/‍basecamp for at få yderligere oplysninger.‍ Du kan også få vist
og uploade .‍fit-sporlogs til Garmin Connect™.‍ Gå til http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com for at få yderligere oplysninger.‍
Hastighed viser den aktuelle
hastighed À,
gennemsnitshastighed Á og
maksimal hastighed Â.‍
Registrerede sporlog-data
Højde viser den aktuelle højde À,
maksimum- og minimumshøjde
Á, højdegraf  og tidsforløb Ã.‍
Hvert punkt i sporloggen registrerer din GPS-position og data
fra tilgængelige sensorer.‍ Enheden kan registrere disse
datakategorier på sporloggen.‍
• GPS-position
• Hastighed
• Afstand fra startpunktet
• Tid
• Elevation
• G-påvirkning
• Puls (ved tilslutning til en kompatibel pulssensor)
• Kadence (ved tilslutning til en kompatibel
cykelkadencesensor)
• Temperatur (ved tilslutning til en kompatibel
temperatursensor
G-påvirkning viser den aktuelle gpåvirkningsacceleration À og
maksimal gpåvirkningsacceleration Á.‍
Når der er oprettet forbindelse til
en sensor, viser puls den aktuelle
puls À, maksimum- og
minimumspuls Á, pulsgraf  og
tidsforløb Ã.‍
Tripdata
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for VIRB Elite.‍
Tripdata er en gruppe datafelter, diagrammer eller grafer med
data fra enhedens sensorer og tilknyttede ANT‍+ sensorer.‍
Tripdata giver realtids- og historisk visning af sensordata, der er
registreret i sporloggen.‍
BEMÆRK: Alle minimum-, maksimum- og gennemsnitsdata på
instrumentpanelet nulstiller, når du slukker for enheden.‍
Når der er oprettet forbindelse til
en sensor, viser tempe den
aktuelle temperatur À,
maksimum- og
minimumstemperaturer Á,
temperaturgraf  og tidsforløb Ã.‍
Kompasset viser den aktuelle
overskrift og en delvis
kompasring.‍ Du skal bevæge dig
for at kunne bruge kompasset.‍
Når der er oprettet forbindelse til
en sensor, viser kadence viser
den aktuelle kadence À,
maksimum- og
minimumskadencer Á,
kadencegraf  og tidsforløb Ã.‍
Tidsangivelse viser tiden fra
enheden blev tændt À, tidspunkt
på dagen Á og klokkeslæt for
solnedgang eller solopgang Â.‍
Visning af tripdata
Afstand viser den samlede afstand
À, samlet fald Á og samlet
stigning Â.‍
1 Vælg MODE > INSTRUMENTBRÆT.‍
2 Vælg eller for at rulle gennem tripdata.‍
Parring af ANT‍+ sensorer
Når du parrer en kompatibel ANT‍+ sensor med din enhed,
medtages sensordata i sporloggen, og du kan gå til Tripdata for
at få sensordata.‍
1 Tænd sensoren, og placer enheden og sensor inden for 3
meter fra hinanden.‍
2 På enheden skal du vælge MODE > INDSTILLING >
SENSORER.‍
3 På enheden skal du vælge den type sensor, der skal parres.‍
Ikonet for sensoren blinker.‍ Når ikonet lyser konstant, er
sensoren parret og tilsluttet.‍
Tripdata
7
Tip til parring af ANT‍+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT‍+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.‍
• Før du parrer ANT‍+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT‍+ tilbehør.‍
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT‍+ tilbehøret.‍
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT‍+ tilbehøret, hver gang det aktiveres.‍ Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.‍
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.‍
Sådan glemmes parrede ANT‍+ sensorer
Når du har parret en ANT‍+ sensor, vil din enhed ikke modtage
data fra en anden sensor af samme type.‍ For at parre en ny
sensor af samme type, skal du glemme parrede sensorer.‍
Vælg MODE > INDSTILLING > SENSORER > Glem alle.‍
Fjernbetjening
Du kan starte optagelse, stoppe optagelse, og tage billeder på
din VIRB enhed ved at anvende en anden kompatibel Garmin
enhed med ANT‍+ trådløs teknologi, såsom VIRB
fjernbetjeningstilbehør eller fēnix™ uret.‍ Du kan også bruge din
VIRB enhed til at styre andre VIRB enheder.‍
Fjernbetjening af enheden
1 På din VIRB enhed skal du vælge MODE > INDSTILLING >
Fjernbetjening.‍
2 Vælg VIRB-type > Primær-VIRB.‍
3 Vælg en funktion:
• På fjernbetjeningsenheden skal du starte VIRB app'en
eller funktionen.‍ Se brugervejledningen til din enhed for at
få yderligere oplysninger.‍
• På fjernbetjeningstilbehøret skal du følge
parringsoplysningerne i tilbehørsmanualen.‍
Fjernbetjening af flere VIRB enheder
Når du styrer flere VIRB enheder, skal du vælge en primær
VIRB enhed.‍ Denne enhed styrer alle dine andre VIRB enheder.‍
Hvis du bruger en fjernbetjening med flere VIRB enheder, styrer
fjernbetjeningsenheden kun den primære VIRB enhed.‍ Den
primære VIRB enhed videresender kommandoer, der modtages
fra fjernbetjeningen, til de andre VIRB enheder.‍
1 På alle dine VIRB enheder vælger du MODE >
INDSTILLING > Fjernbetjening.‍
2 På din primære VIRB enhed vælger du VIRB-type >
Primær-VIRB.‍
3 På hver af dine andre VIRB enheder vælger du VIRB-type >
Udvidet-VIRB.‍
REC på din primære VIRB enhed starter og stopper
optagelse af video på alle VIRB enheder.‍ på din primære
VIRB enhed tager et foto fra alle dine VIRB enheder.‍
4 Hvis du bruger en fjernbetjening, vælger du en mulighed:
• På fjernbetjeningsenheden skal du starte VIRB app'en
eller funktionen.‍ Se brugervejledningen til din enhed for at
få yderligere oplysninger.‍
• På fjernbetjeningstilbehøret skal du følge
parringsoplysningerne i tilbehørsmanualen.‍
8
Brug af enheden ved hjælp af din mobile
enhed
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for VIRB Elite.‍
Du kan få vist og styre foto- og videooptagelse via fjernbetjening
ved hjælp af en kompatibel mobil enhed, der kører den gratis
Garmin VIRB app.‍ App'en opretter forbindelse ved hjælp af en
direkte Wi-Fi forbindelse mellem din VIRB enhed og din
kompatible mobile enhed.‍ Gå til www.garmin.com/‍VIRB eller
programlageret til din mobile enhed for at få oplysninger om
kompatibilitet.‍
1 Installer om nødvendigt Garmin VIRB app'en fra
programlageret på din mobile enhed.‍
2 På din VIRB enhed skal du vælge MODE > INDSTILLING >
WI-FI > WI-FI.‍
Enheden VIRB går i trådløs værtstilstand, og SSID og
adgangskode vises på enhedens skærm.‍
På
din mobile enhed går du til de trådløse indstillinger og
3
opretter forbindelse til det trådløse netværk, der stemmer
overens med SSID VIRB enhedens skærm.‍
Se brugervejledningen til din mobile enhed for at få
yderligere oplysninger.‍
4 På din mobile enhed skal du indtaste adgangskoden, der
vises på VIRB enhedens skærm.‍
5 På din mobile enhed skal du starte Garmin VIRB app'en.‍
Avancerede trådløse indstillinger
Du kan ændre de trådløse værtsindstillinger til din enhed.‍ Vælg
MODE > INDSTILLING > WI-FI > Avanceret.‍
SSID: Indstiller SSID, som identificerer din VIRB enhed til andre
enheder.‍
Adgangskode: Indstiller den adgangskode, der anvendes til at
oprette forbindelse til din VIRB enhed.‍
Fejlfinding
Min enhed vil ikke tænde
• Installer et hukommelseskort (Installation af et
hukommelseskort).‍
Enheden starter ikke op, hvis et hukommelseskort ikke er
isat.‍
• Kontroller batteriet er isat korrekt (Isætning af batteripakken).‍
• Oplad batteriet helt (Opladning af litiumionbatteripakken).‍
Min enheds skærm er svær at se
Enheden har en reflekterende skærm, der optimerer batteriets
levetid og kan læses i direkte sollys.‍ Skærmen har ikke
baggrundsbelysning og kræver omgivende lys for at kunne blive
set på.‍ Hvis skærmen forekommer mørk eller vanskelig at se,
skal du øge det omgivende lys eller gå til et lysere område.‍
Der mangler information i instrumentpanelet
Instrumentpaneler er kun tilgængelige til VIRB Elite enheder
(Tripdata).‍ Nogle oplysninger i instrumentbræt kræver, at du
aktiverer eller parrer sensorer.‍
• Aktiver GPS (Systemindstillinger), og gå til et område, hvor
der er klart udsyn over himlen.‍
Position, hastighed, afstand og højdeinformation kræver et
GPS-signal.‍
• Tilslut yderligere ANT‍+ sensorer (Parring af ANT‍+ sensorer).‍
Nogle instrumentbræt er kun tilgængelige, når en kompatibel
ANT‍+ sensor er tilsluttet.‍
Fjernbetjening
Mine videooptagelser forløber ikke jævnt
Sådan forlænger du batteriets levetid
• Hvis videooptagelserne ser ud til at "ryste", skal du vælge
MODE > INDSTILLING > AVANCERET > Stabilisator for at
aktivere billedstabilisering.‍
• Hvis videooptagelserne hakker eller springer billeder over,
skal du installere et klasse 10- eller bedre microSD
hukommelseskort (Installation af et hukommelseskort).‍
Enheden kræver et klasse 10- eller bedre hukommelseskort
til optagelse af en jævn high definition-video.‍
BEMÆRK: Brug af GPS og ANT™ påvirker ikke batteriets
levetid betydeligt.‍
• Deaktiver Wi-Fi.‍
• Aktiver Strømbesparelse i systemindstillingerne
(Systemindstillinger).‍
• Tænder og slukker enheden ved brug af REC (Tænd og sluk
for enheden ved at bruge REC).‍
• Brug automatisk optagelse (Videoindstillinger).‍
Min enhed slukker, når jeg stopper med at
optage en video
Hvis du tænder enheden ved at skubbe REC mod objektivet,
slukker enheden, når du skubber REC væk fra objektivet.‍ Dette
giver dig mulighed for at optimere batteriets levetid ved at
slukke for enheden, når den ikke optager.‍
Enhedsoplysninger
Systemindstillinger
Vælg MODE > INDSTILLING > SYSTEM.‍
GPS: Gør enheden i stand til at modtage GPS-satellitsignaler.‍
Ved optagelse aktiverer kun GPS-modtagelse, når
kameraet optager video (kun på VIRB Elite).‍
BEMÆRK: GPS skal være indstillet til Til for at aktivere
Optag automatisk.‍
Optagelys: Slår optagelyset til eller fra.‍
Toner: Slår tonerne til eller fra.‍
Strømbesparelse: Slukker enheden automatisk, når enheden
ikke har været i brug i fem minutter.‍
Tid/dato: Indstiller formater for dato og klokkeslæt.‍
Enheder: Ændring af måleenheder.‍
Sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.‍
Nulstil indstillinger: Gendanner enhedens
standardindstillinger.‍
Om: Viser vigtige softwareoplysninger og dit enheds-id.‍
Tids- og datoindstillinger
Vælg MODE > INDSTILLING > SYSTEM > Tid/dato.‍
Tid: Indstiller tiden.‍
BEMÆRK: VIRB Elite enheder indstiller tiden automatisk,
når du aktiverer GPS.‍
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.‍
Dato: Indstiller datoen.‍
BEMÆRK: VIRB Elite enheder indstiller datoen automatisk,
når du aktiverer GPS.‍
Datoformat: Angiver, at enheden skal vise datoer i MM/DD/ÅÅeller DD/MM/ÅÅ-format.‍
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone.‍ Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position (kun på
VIRB Elite).‍
Sletning af hukommelseskort
BEMÆRK
Slettede data kan ikke gendannes.‍
Du kan slette alle fotos, videoer og andre data på
hukommelseskortet, der sidder i din enhed.‍
Vælg MODE > INDSTILLING > KORT > Slet > OK.‍
Enhedsoplysninger
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Enheden er vandtæt iht.‍ IEC-standarden 60529 IPX7.‍ Den kan
tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.‍
Længerevarende nedsænkning kan beskadige enheden.‍ Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.‍
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en tør klud til at rengøre linsen.‍ En tør klud kan
beskadige den tågeafvisende belægning på linsen.‍
Tør enheden med en blød klud fugtet med vand eller alkohol.‍
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.‍
• .‍gpx-sporfiler (kun udgang).‍
• .‍jpeg-fotofiler.‍
• .‍mp4-videofiler.‍
• .‍fit-filer til eksport til Garmin Connect (kun udgang).‍
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.‍
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.‍
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.‍
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.‍
3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.‍
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows® computere og som
monterede diske på Mac® computere.‍
Support og opdateringer
Garmin VIRB applikationen giver nem adgang til disse
værktøjer og services for din enhed.‍
• Visning og redigering af optaget video
• Visning af sporlogs
• Tilknytning af sporlogs til optagne videoer
• Software- og funktionsopdateringer
Garmin VIRB applikationen fås til Windows og Mac computere.‍
Gå til www.garmin.com/‍VIRB for at få yderligere oplysninger.‍
9
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 3 timer
Vandtæthed
Vandtæt i henhold til IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde
Fra -15º til 60º C (5º til 140ºF)
Temperatur ved opladning Fra 0º til 45°C (32º til 113°F)
Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Wi-Fi IEEE 802.‍11 b/g ved 2,4 GHz
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
10
Enhedsoplysninger
Indeks
A
ANT‍+ sensorer 3
glemme 8
parre 7, 8
B
batteri 1, 9, 10
installere 1
levetid 9
oplade 1
C
computer, tilslutte 9
D
data, overføre 9
E
enhed, taster 2
enheds-ID 9
F
fejlfinding 8–10
filer, overføre 9
fjernbetjening 8
fotos
indstillinger 4, 5
tage 5
vise 6
G
GPS 7
indstillinger 3, 9
H
hastighed 7
HDMI udgangen 6
holdere, valgfri 2
hovedtelefoner, tilslutte 6
hukommelseskort 1
højde 7
billeder 6
videoer 6
software
opdatere 9
version 9
specifikationer 10
spor 6, 7, 9
sprog 9
systemindstillinger 9
T
taster 2
temperatur 7, 10
tid
indstillinger 9
zoner og formater 9
tilbehør 8, 10
toner 9
tripdata 7
tænd/sluk-knap 2, 3
U
USB
lagerenhedstilstand 9
overføre filer 9
V
vandtæthed 10
video
indstillinger 3, 4
løkke 5
optage 3–5
redigere 9
spille 6
time lapse 5
udgang 6
W
Wi-Fi 3, 8
tilslutte 8
I
indstillinger 9
instrumentbræt 8
K
kadence 7
kamera
i niveau 3
indstillinger 3, 5
orientering 4
selvudløser 5
synsfelt 4
søger 3
tilstande 3
L
lydstyrke, tilpasse 6
M
microSD kort. Se hukommelseskort
mikrofon, tilslutte 5
montere enhed 2
O
opbevare data 9
oplade 1
overføre, filer 9
P
parre, ANT‍+ sensorer 8
puls 7
R
rengøring af enheden 9
S
slette
alle brugerdata 9
Indeks
11
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising