Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Operating instructions | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Návod k obsluze

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Návod k obsluze
Řada VIRB
™
Návod k obsluze
Květen 2014
190-01627-41_0B
Vytištěno na Tchaj-wanu
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.‍
ANT™, ANT‍+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™, tempe™, and VIRB™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných
společností.‍ Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.‍
microSD™ a logo microSDXC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC.‍ Mac® je obchodní značka společnosti Apple Inc.‍ Microsoft® a Windows® jsou
registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.‍ HDMI® je obchodní značka společnosti HDMI
Licensing, LLC.‍ Wi-Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.‍ Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným
vlastníkům.‍
Tento produkt je certifikován ANT+™.‍ Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/‍directory.‍
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Instalace paměťové karty ........................................................... 1
Instalace baterie ......................................................................... 1
Nabíjení lithiové baterie ............................................................. 1
Klávesy ...................................................................................... 2
Instalace zařízení ....................................................................... 2
Zapnutí zařízení ......................................................................... 2
Režimy ....................................................................................... 3
Hledáček......................................................................... 3
Vyrovnání zařízení ..................................................................... 3
Stavová stránka ......................................................................... 3
Video............................................................................... 4
Nahrávání videa ......................................................................... 4
Nastavení videa ......................................................................... 4
Pokročilá nastavení nahrávání ................................................... 4
Automatické nahrávání videa ..................................................... 5
Nahrávání videa uplynutí času ................................................... 5
Nahrávání smyčky videa ............................................................ 5
Připojení externího mikrofonu nebo zdroje zvuku ...................... 5
Fotografie....................................................................... 5
Pořízení fotografie ...................................................................... 5
Nastavení snímků ...................................................................... 5
Pořízení zpožděné fotografie ..................................................... 5
Pořizování opakovaných fotografií ............................................. 6
Přehrát............................................................................ 6
Prohlížení fotografií a videí ........................................................ 6
Sledování videa přes HDMI® ..................................................... 6
Připojení sluchátek ..................................................................... 6
Výstup kompozitního videa ........................................................ 6
Odstranění fotografií a videí ....................................................... 7
Prošlé trasy.................................................................... 7
Data nahraného záznamu prošlé trasy ...................................... 7
Palubní desky................................................................. 7
Zobrazení palubních desek ........................................................ 8
Párování ANT‍+ snímačů ............................................................ 8
Dálkový ovladač............................................................. 8
Dálkové ovládání zařízení .......................................................... 8
Dálkové ovládání několika zařízení VIRB .................................. 8
Ovládání zařízení pomocí vašeho mobilního zařízení ............... 8
Odstranění problémů..................................................... 9
Zařízení se nezapne .................................................................. 9
Displej zařízení je špatně vidět .................................................. 9
Na palubních deskách schází některé informace ...................... 9
Nahrávky videa nepůsobí plynule .............................................. 9
Zařízení se při ukončení nahrávání videa vypne ....................... 9
Informace o zařízení...................................................... 9
Nastavení systému .................................................................... 9
Vymazání paměťové karty ......................................................... 9
Prodloužení životnosti baterie .................................................... 9
Péče o zařízení .......................................................................... 9
Typy souborů ........................................................................... 10
Připojení zařízení k počítači ..................................................... 10
Podpora a aktualizace ............................................................. 10
Technické údaje ....................................................................... 10
Další informace ........................................................................ 10
Rejstřík.......................................................................... 11
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Vaší odpovědností je používat toto zařízení bezpečným
způsobem.‍ Garmin® nebude odpovědná za žádné poškození
majetku, zranění nebo smrt, které by vyplynuly z jakéhokoli
používání tohoto zařízení při jakýchkoli činnostech.‍
Instalace paměťové karty
Abyste mohli zařízení používat, musíte instalovat paměťovou
kartu microSD™ do 64 GB.‍ Pro dosažení optimálního výkonu
používejte paměťovou kartu třídy 10 nebo lepší.‍
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.‍
2 Je-li potřeba, vyjměte baterie.‍
3 V přihrádce na baterie posuňte držák karty À směrem
k objektivu a zvedněte jej.‍
4 Zatlačte baterii na místo.‍
5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.‍
Nabíjení lithiové baterie
POZNÁMKA
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port mini-USB, ochranný kryt a
okolní oblast.‍
Nepoužívejte zařízení pro nabíjení baterie, která nebyla
poskytnuta Garmin.‍ Pokud se pokusíte nabít baterii, která
nebyla poskytnuta Garmin, můžete zařízení poškodit a
zneplatnit záruku.‍
4 Vložte paměťovou kartu Á tak, aby zlaté kontakty směřovaly
5
6
7
8
dolů.‍
Zavřete držák karet.‍
Posunutím držáku karty směrem od objektivu jej zamknete.‍
Vyměňte baterie.‍
Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.‍
POZNÁMKA: Baterie se nebude nabíjet, pokud je mimo teplotní
rozmezí 0 °C až 45 °C (32 °F až 114 °F).‍
Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo
portu USB na počítači.‍ Můžete také použít volitelnou nabíječku
baterií z příslušenství.‍ Další informace naleznete na webové
stránce www.garmin.com/‍outdoor.‍
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu mini-USB Á.‍
Instalace baterie
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii.‍ Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na
přímém slunečním světle.‍
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.‍
2 Ověřte, na kterém konci baterie se nacházejí kovové
kontakty.‍
3 Vložte baterii do prostoru pro baterie kontakty napřed.‍
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.‍
3 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.‍
4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.‍
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.‍
Dioda LED svítí při nabíjení baterie oranžově.‍
5 Baterii plně nabijte.‍
Dioda LED svítí zeleně, když je baterie plně nabitá.‍
6 Odpojte kabel USB a úplně uzavřete ochranný kryt.‍
Stav baterie
Kriticky nízké napájení z baterie nebo scházející baterie
Nízké napájení z baterie
Zbývající napájení z baterie
Úvod
1
Nabíjení
Plně nabitá
Úspora energie během nabíjení zařízení
Během nabíjení můžete vypnout displej zařízení a všechny
ostatní funkce.‍
1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.‍
Zobrazí se zbývající kapacita baterie.‍
2 Pokud je zařízení vypnuté, podržením ikony se zařízení
zapne.‍
3 Podržte ikonu na 4 až 5 sekund.‍
Displej se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonnového
režimu nabíjení baterie.‍
4 Zařízení zcela nabijte.‍
Na povrch pro upevnění nesmí být nečistoty, vosk nebo
nános.‍
2 Odstraňte fólii z lepicí základové desky À a zatlačte
základnu pevně na montážní plochu.‍
Můžete použít buď plochou základnu nebo zakřivenou
základnu, podle tvaru montážní plochy.‍
Klávesy
3 Spojení základny a montážní plochy trvá nejméně 24 hodin.‍
4 Umístěte spojovač Á do základny.‍
5 Umístěte kroužek opatřený závity  na spojovač a upevněte
jej do základny.‍
6 Zasuňte rameno držáku à do spojovače.‍
7 Vložte šroub s křídlovou hlavou Ä do velkého otvoru spoje a
Procházení menu a nastavením.‍
Procházení menu a nastavením.‍
OK
Výběrem zvolíte možnosti menu nebo pořízení fotografie.‍
MODE Procházení režimy.‍
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.‍
REC
upevněte šroub s křídlovou hlavou tak, abyste uzamkli úhel
spoje.‍
8 Zasuňte držák kamery Å do horní částí ramene držáku.‍
9 Vložte šroub s křídlovou hlavou do velkého otvoru spoje a
upevněte šroub s křídlovou hlavou tak, abyste uzamkli úhel
spoje.‍
10 Umístěte podložku Æ umístěnou na zadní straně kamery do
slotu na zadní straně kamery.‍
11 Zmáčkněte tlačítka Ç umístěná po stranách držáku, zatlačte
přední stranu kamery È směrem dolů a uvolněte tlačítka.‍
Posunutím směrem k objektivu zaznamenejte video.‍
Instalace zařízení
POZNÁMKA
Aby se zabránilo ztrátě či poškození, nepoužívejte lepicí
základovou desku při teplotách pod -15 °C (5 °F).‍
Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně
odstraňuje.‍
Před instalací lepicí základové desky na povrch musí být okolní
teplota od 21°C do 38 °C (od 70 °F do 100 °F).‍
Zařízení obsahuje soupravu základových desek a ramen, které
lze použít v mnoha konfiguracích.‍ Tyto pokyny obsahují příklad
jedné z možných konfigurací.‍ Můžete si rovněž zakoupit další
držáky pro své zařízení, například držáky k nošení na těle,
držáky do vozidla nebo trojnožkový držák.‍ Další informace
naleznete na adrese www.garmin.com/‍outdoor.‍
POZNÁMKA: Standardně by kamera měla být připevněna
k obrazovce směřující nahoru, aby mohla zaznamenávat
správně nasměrované video.‍ Nastavení můžete upravit tak, aby
mohlo být nahrávání provedeno s obrazovkou směřující dolů
(viz část Pokročilá nastavení nahrávání).‍
1 Pečlivě očistěte montážní plochu vodou nebo alkoholem.‍
2
Pokud je kamera správně zabezpečena, měla by držet
pevně na místě a neměla by se hýbat.‍
12 Pokud se kamera v držáku pohybuje, zatlačte přední část
kamery do držáku, dokud nezacvakne na místo.‍
Zapnutí zařízení
Vyberte možnost
.‍
Vypnutí zařízení
POZNÁMKA
Abyste předešli ztrátě dat, vypínejte vždy zařízení před
vyjmutím baterie.‍
Úvod
POZNÁMKA: Během nahrávání videa nelze zařízení vypnout.‍
1 V případě potřeby posuňte tlačítko REC směrem od
objektivu.‍
2 Podržte ikonu .‍
se objeví na obrazovce, když zařízení ukládá záznam prošlé
trasy a vypíná se.‍
Je-li třeba vyjmout baterii, počkejte před jejím vyjmutím, dokud
se obrazovka nevypne.‍
Zapnutí a vypnutí zařízení pomocí tlačítka REC
Tlačítko REC je možné použít k zapnutí a vypnutí zařízení
v režimu nahrávání.‍ Tato funkce umožňuje rychlé zahájení
nahrávání a automaticky vypnout zařízení, aby se ušetřilo
napájení z baterie, když se nenahrává.‍
POZNÁMKA: Zařízení se vypne pomocí tlačítka REC jen tehdy,
pokud jste zařízení pomocí tlačítka REC zapnuli.‍
1 Při vypnutém zařízení posuňte tlačítkem REC směrem
k objektivu.‍
Zařízení se zapne a zahájí nahrávání videa.‍
2 Když dokončíte nahrávání, posuňte tlačítko REC směrem od
objektivu.‍
Zařízení přestane nahrávat a vypne se.‍
Režimy
Své zařízení můžete provozovat v několika režimech.‍
HLEDÁČEK: Zobrazuje hledáček fotoaparátu a informace o
stavu.‍
PŘEHRÁT: Umožňuje zobrazit zaznamenaná videa a
fotografie.‍
PALUBNÍ DESKA: Zobrazuje data snímače v mapách a
datových polích (pouze zařízení VIRB Elite).‍
NASTAVENÍ: Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu.‍
À
Á
Â
Stav baterie
Doba nahrávání zbývající na paměťové kartě
Aktuální režim videa
Pomocí této volby se zobrazí vodorovná hladina (viz část
Vyrovnání zařízení).‍
Pomocí této volby se zobrazí stavová stránka (viz část Stavová
stránka).‍
Vyrovnání zařízení
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení VIRB
Elite.‍
Při upevnění zařízení je možné použít vodorovnou hladinu na
obrazovce a zajistit tak, že vaše videa a fotografie budou
dokonale vodorovné.‍
1 Vyberte možnost MODE > HLEDÁČEK > .‍
Zobrazí se vodorovná hladina.‍
Změna režimů
1 Výběrem možnost MODE přepínáte mezi dostupnými
režimy.‍
2 Upravte zařízení tak, až jsou stupeň natočení À i stupeň
náklonu Á 00° a hnědé část vodorovné hladiny  je
rovnoběžná s čárou horizontu Ã.‍
Kalibrace vodorovné hladiny
Režimy se přepínají zleva doprava.‍ Ikona pro vybraný režim
se zvětší a na spodní straně obrazovky se zobrazí název
vybraného režimu.‍
2 Až se zobrazí požadovaný režim, přestaňte volit možnost
MODE.‍
Hledáček
Pokud vám nepřipadá přesná, je možné vodorovnou hladinu
kalibrovat.‍ Vodorovnou hladinu může být nutné kalibrovat při
používání zařízení v extrémních teplotách.‍
1 Vyberte možnost MODE > HLEDÁČEK > .‍
2 Položte zařízení na vodorovný povrch tak, aby obrazovka
směřovala nahoru.‍
3 Vyberte možnost OK.‍
Stavová stránka
Stavová stránka poskytuje přehledné údaje o aktuálním
nastavení zařízení.‍
Vyberte možnost MODE > HLEDÁČEK > .‍
Hledáček je možné použít k nastavení snímků, zobrazení
informací o stavu a vyrovnání fotoaparátu (pouze model VIRB
Elite).‍
Vyberte možnost MODE > HLEDÁČEK.‍
Hledáček
3
À
Á
Â
Zobrazí režim videa, pole zobrazení, uplynulý čas, nastavení
intervalu nebo smyčky (jsou-li nastaveny), počet uložených videí a
čas zbývající na paměťové kartě.‍
Zobrazí rozlišení fotografií, režim fotoaparátu, čas samospouště (jeli nastavena), zbývající fotografie a počet uložených fotografií.‍
Zobrazí používané snímače (pouze model VIRB Elite) včetně WiFi®, tempa, srdečního tepu, tempe™ a GPS.‍ Ikony snímačů jsou
šedé, pokud jsou zakázány, blikají při hledání signálu a bílé jsou při
povolení nebo připojení.‍
Video
Nahrávání videa
POZNÁMKA: Pokud je během nahrávání videa baterie téměř
vybitá, zařízení automaticky zastaví nahrávání, uloží video a
bezpečně se vypne.‍
1 Posunutím tlačítka REC směrem k objektivu zahájíte
nahrávání videa.‍
Je-li zařízení vypnuto, zapne se automaticky.‍ Zařízení zahájí
nahrávání videa a zobrazí se hledáček.‍
V hledáčku se zobrazí stav nahrávání À, stav GPS a baterie
Á a uplynulá doba nahrávání Â.‍
2 Nahrajte video.‍
3 Po dokončení nahrávání videa posuňte tlačítko REC směrem
od objektivu.‍
Video se uloží na paměťové kartě jako soubor MP4 a
záznam prošlé trasy pro video se uloží na paměťovou kartu
jako soubor GPX.‍
Nastavení videa
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > VIDEO.‍
Režim: Nastaví rozlišení, poměr stran a frekvenci snímků.‍
Pole zobrazení: Nastaví úroveň přiblížení.‍
Smyčka: Aktivuje záznam smyčky a nastaví počet minut
videozáznamu pro uložení při nahrávání smyčky videa.‍
Automatické nahrávání: Aktivuje automatické nahrávání
(pouze model VIRB Elite).‍
Mikrofon: Aktivuje mikrofon.‍
POZNÁMKA: Toto nastavení není k dispozici, pokud je
zařízení připojené k externímu mikrofonu.‍
TIP: Pokud při nahrávání videa způsobuje problémy zvuk
větru, je možné mikrofon deaktivovat.‍
Režimy videa
Je možné změnit režim videa a změnit tak rozlišení, poměr
stran, frekvenci snímků a rychlost nahrávaného videa.‍ Rozlišení
je šířka výška videa v pixelech.‍ Poměr stran je poměr šířky
videa k jeho výšce.‍ Standardní širokoúhlé televizory používají
poměr stran 16:9 a standardní celoobrazovkové televizory
poměr 4:3.‍ Frekvence snímků se vyjadřuje ve snímcích za
sekundu (fps).‍ Rychlost označuje rychlost akce ve videu
v porovnání se skutečným časem.‍
4
1080p: Tento režim se používá, když potřebujete širokoúhlé
záběry ve vysokém rozlišení.‍ Možnost 1080p funguje dobře
jako výchozí nastavení.‍
Vysoké HD: Tento režim se používá, když potřebujete zobrazit
velký svislý prostor.‍ Funkce Vysoké HD je užitečná hlavně
pro detailní akční záběry nebo při použití držáku na přilbu.‍
Rychlé HD: Tento širokoúhlý režim se používá k natáčení
vysokorychlostních akčních záběrů.‍
Úsporné HD: Tento širokoúhlý režim se používá, když
potřebujete delší dobu nahrávání.‍ Funkce Úsporné HD
spotřebovává méně prostoru na paměťové kartě.‍
Pomalé HD: Tento širokoúhlý režim se používá k natáčení
záběrů z ruky s pomalým přehráváním.‍
Super pomalé: Tento režim se používá, když potřebujete super
pomalé přehrávání ve standardním rozlišení.‍
Uplynutí času: Tento širokoúhlý režim ve vysokém rozlišení se
používá k natáčení pomalé nebo dlouhé akce.‍
Specifikace režimu videa
Režim
Rozlišení
(pixely)
Poměr
stran
Frekvence
snímků (fps)
Rychlost
1080p
1 920×1 080
16:9
30
Normální
Vysoké HD
1 280×960
4:3
48
Normální
Rychlé HD
1 280×720
16:9
60
Normální
Úsporné HD 1 280×720
16:9
30
Normální
Pomalé HD
1 280×720
16:9
60
1/2 rychlost
Super
pomalé
848×480
16:9
120
1/4 rychlost
Uplynutí
času
1 920×1 080
16:9
30
Různá
Nastavení pole zobrazení
Pole zobrazení je možné změnit, když je možnost Korekce
objektivu nastavena na hodnotu Vypnuto.‍ Pole zobrazení je
k dispozici pouze pro režim videa 1080p.‍
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > VIDEO > Pole
zobrazení.‍
Široký: Natáčí široký záběr vašeho okolí.‍ Tento režim se
používá pro otevřené prostory, video z blízké vzdálenosti, a
když chcete zabírat co největší oblast.‍
Přiblížit/oddálit (2x): Natáčí sevřenější záběr.‍ Tento režim se
používá video ze střední vzdálenosti.‍
Ultra přiblížení/oddálení (4x): Natáčí velmi zaostřený záběr.‍
Tento režim se používá pro video z velké vzdálenosti a
uzavřené či kryté okolí.‍
Pokročilá nastavení nahrávání
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > POKROČILÉ.‍
Korekce objektivu: Opraví optické soudkovité zkreslení
širokoúhlého objektivu a zúží pole zobrazení.‍ U videa
automaticky nastaví možnost Pole zobrazení na hodnotu
Ultra přiblížení/oddálení.‍
Stabilizovat: Zapne stabilizaci obrazu, aby se omezilo třesoucí
se video.‍ Automaticky aktivuje možnost Korekce objektivu.‍
Překlopit fotoaparát: Nastaví u fotoaparátu zachycení videa a
snímků s obrazovkou směrem nahoru nebo dolů.‍ Možnost
Touto stranou dolů zachytí správně orientované video a
fotografie s obrazovkou nasměrovanou dolů.‍
Obrácení orientace fotoaparátu
Aby bylo možné se během aktivity snadno dostat k tlačítku
REC, je možné změnit orientaci fotoaparátu na vašem zařízení.‍
Pokud upevňujete zařízení nad svou hlavou, je možné obrátit
orientaci fotoaparátu, aby se usnadnila viditelnost nahrávacího
světla či displeje.‍
Video
1 Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > POKROČILÉ >
Překlopit fotoaparát.‍
2 Vyberte možnost:
• Při používání zařízení s obrazovkou směřující nahoru
vyberte možnost Touto stranou nahoru.‍
• Při používání zařízení s obrazovkou směřující dolů
vyberte možnost Touto stranou dolů.‍
Automatické nahrávání videa
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení VIRB
Elite.‍
Zařízení je možné nastavit tak, aby nahrávalo video
automaticky podle vaší aktivity.‍ Tato funkce umožňuje ušetřit
prostor na paměťové kartě nahráváním pouze důležitých částí
vaší aktivity.‍
1 Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > VIDEO >
Automatické nahrávání.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete nahrávat automaticky, když se zařízení
pohybuje, vyberte možnost Během pohybu.‍
Zařízení nahrává video, když se pohybujete, a zastaví
nahrávání, když jste v klidu.‍
• Pokud chcete nahrávat automaticky při lyžování, vyberte
možnost Režim Lyže.‍
Zařízení nahrává video, když se pohybujete s kopce, a
zastaví nahrávání, když nasednete na lanovku.‍
Tato funkce automaticky povolí GPS v nastaveních systému.‍
Nahrávání videa uplynutí času
Na paměťové kartě je uloženo nejnovější natáčení, až do délky
v minutách zvolené v kroku 2.‍
Připojení externího mikrofonu nebo zdroje
zvuku
Před připojením externího mikrofonu, musíte zakoupit kabel
příslušenství Garmin VIRB se vstupem pro zvuk či mikrofon.‍
Přejděte na adresu www.garmin.com/‍outdoor.‍ Je nutné také mít
externí mikrofon nebo zdroj zvuku s konektorem 3,5 mm.‍
Pokud připojujete externí mikrofon, zařízení nahrává zvuk
z externího mikrofonu místo z vestavěného mikrofonu.‍
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.‍
2 Připojte zástrčku mini-USB na kabelu příslušenství k portu
mini-USB na zařízení.‍
3 Pokud je to nutné, vyberte po výzvě k výstupu videa možnost
Žádný.‍
4 Pokud je to nutné, vyberte po výzvě k použití externího
mikrofonu možnost Ano.‍
5 Připojte mikrofon ke konektoru MIC IN na kabelu
příslušenství.‍
Pokud chcete externí mikrofon přestat používat, je nutné odpojit
kabel příslušenství od zařízení.‍
Fotografie
Pořízení fotografie
Vaše zařízení nabízí několik metod pořízení fotografie.‍
• Vyberte možnost MODE > HLEDÁČEK, nasměrujte
fotoaparát pomocí hledáčku a vyberte tlačítko .‍
• Kdekoliv v uživatelském rozhraní přidržte ikonu .‍
• Při nahrávání videa vyberte tlačítko
pro pořízení fotografie
se stejným rozlišením jako pro záznam videa.‍
Fotografie pořízené během videozáznamu používají vždy
normální režim fotografování.‍ Režim sekvenčního snímání je
během videozáznamu ignorován.‍
Režim uplynutí času natáčí jednotlivé snímky videa v delších
intervalech a vytváří video, které se přehrává mnohem rychleji
než skutečný čas.‍ Uplynutí času se může používat k nahrávání
pohybů, změn či událostí, které se odehrávají po dlouhé časové
období.‍
Videa uplynutí času se přehrávají při 30 snímcích za sekundu.‍
Délka videa záleží na době mezi snímky videa.‍ Například pokud
se snímky nahrávají v jednosekundových intervalech, každá
sekunda videa pokryje 30 sekund skutečného času.‍ Pokud se
snímky nahrávají v 60 sekundových intervalech, každá sekunda
videa pokryje 30 minut skutečného času.‍
1 Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > VIDEO > Režim >
Uplynutí času.‍
2 Vyberte časový interval.‍
3 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud zařízení upevníte tak,
aby se při nahrávání nepohybovalo.‍
4 Nahrajte video.‍
Nastavení snímků
Nahrávání smyčky videa
Režim fotografování
Režim smyčky umožňuje nepřetržité nahrávání videa, přičemž
se ukládá pouze nejnověji natočené video.‍ Je možné zvolit
počet minut videa, který se má ukládat.‍ To umožňuje šetřit
místem pro uložení, pokud chcete natočit klíčové momenty, ale
nechcete ukládat celé natáčení aktivity.‍ Tato funkce se hodí při
použití zařízení jako záznamníku řízení.‍
Uložená smyčka videa se rozdělí na několik souborů shodné
délky.‍ To vám umožní snadné odstranění nežádoucích částí
videa.‍
1 Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > VIDEO > Režim >
Smyčka.‍
2 Vyberte počet minut videa, který se má ukládat.‍
3 Spusťte nahrávání videa.‍
4 Po dokončení zastavte nahrávání.‍
Fotografie
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > Fotografie.‍
Rozlišení: Nastaví rozlišení fotografie na 16 MP (4:3), 12 MP
(16:9) nebo 8 MP (4:3).‍
Režim: Nastavuje režim fotografování.‍
Samospoušť: Nastaví časovač na zpoždění při pořizování
snímku.‍ Opakování zapnuto automaticky zopakuje časový
interval a pořizuje snímky, dokud znovu nestisknete .‍
Razítko s datem: Přidá k fotografii razítko s časem.‍
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > Fotografie > Režim.‍
Normální: Pořídí jedinou fotografii pomocí automatické
expozice.‍
Sekvenční snímání: Rychle pořídí tři snímky 16 MP, pět
snímků 12 MP nebo deset snímků 8 MP za jednu sekundu.‍
Režim sekvenčního snímání je ideální pro pořizování
fotografií či objektů v pohybu.‍
Pořízení zpožděné fotografie
Pořízení fotografie je možné opozdit pomocí samospouště.‍ To
vám umožní připojit se k záběru nebo ho upravit před pořízením
fotografie.‍
1 Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > Fotografie >
Samospoušť.‍
2 Vyberte dobu zpoždění.‍
3 Vyberte možnost Opakování vypnuto.‍
5
Volba možnosti Opakování vypnuto není možná, pokud je
zvolen režim Sekvenční snímání.‍
4 Vyberte možnost MODE > HLEDÁČEK.‍
5 Vyberte možnost .‍
Odpočítávání časovače ukazuje dobu zbývající do pořízení
fotografie, v sekundách.‍
Pořizování opakovaných fotografií
Samospoušť je možné použít k pořízení opakovaných fotografií
v nastaveném časovém intervalu.‍ To vám umožní pořídit
několik fotografií objektu nebo pořídit sérii fotografii s uplynutím
času.‍
1 Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > Fotografie >
Samospoušť.‍
2 Zvolte časový interval mezi fotografiemi.‍
3 Vyberte možnost Opakování zapnuto.‍
4 Vyberte možnost MODE > HLEDÁČEK.‍
5 Vyberte možnost .‍
3 Zasuňte malý konec kabelu HDMI do portu micro-HDMI.‍
4 Zasuňte velký konec kabelu do dostupného portu HDMI na
externím displeji.‍
Zařízení přejde do režimu přehrávání.‍ Režim přehrávání
není možné ukončit, dokud se neodpojí kabel.‍
5 Výběrem ikony a vyberte video.‍
6 Vyberte možnost OK.‍
Video se přehrává na externím displeji.‍
Připojení sluchátek
Zařízení pořizuje opakované fotografie ve vybraném
intervalu.‍ Na hledáčku se zobrazuje GPS a stav baterie À,
čas v sekundách do pořízení další fotografie Á a počet
opakovaných fotografií, které zařízení pořídilo Â.‍
6 Výběrem ikony pořizování fotografií zastavíte.‍
Přehrát
Prohlížení fotografií a videí
Na obrazovce zařízení můžete prohlížet fotografie a
zaznamenaná videa.‍
1 Vyberte možnost MODE > PŘEHRÁT.‍
2 Vyberte možnost:
• Fotografii nebo video zvolíte výběrem ikony nebo .‍
• Pokud chcete seznam rychle procházet podržte ikonu
nebo .‍
Videa jsou označena pomocí ikony .‍ Videa a fotografie
jsou seřazené podle data a času, přičemž nejnovější položka
je uvedena jako první.‍
3 Vyberte možnost OK.‍
Přehrávání videa můžete řídit pomocí ovládání na displeji.‍
Sledování videa přes HDMI®
Zařízení je možné připojit k externímu displeji pomocí kabelu
HDMI-to-micro-HDMI (není součástí).‍
1 Je-li to nutné, zapněte zařízení.‍
2 Vytáhněte ochranný kryt À z portu micro-HDMI Á.‍
6
Před připojením sluchátek k zařízení je nutné zakoupit jako
příslušenství kabel audio-video VIRB.‍ Přejděte na adresu www.garmin.com/‍outdoor.‍
Pomocí sluchátek můžete sledovat zvuk při nahrávání videa a
poslouchat nahrané video v režimu PŘEHRÁT na zařízení.‍
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.‍
2 Připojte zástrčku mini-USB na kabelu audio-video k portu
mini-USB na zařízení.‍
3 Na zařízení vyberte po výzvě k výstupu videa možnost
Žádný.‍
4 Na zařízení vyberte po výzvě k použití externího mikrofonu
možnost Žádný.‍
5 Připojte sluchátka k 3,5 mm konektoru AUDIO OUT na
kabelu audio-video.‍
Pokud chcete sluchátka přestat používat, je nutné odpojit kabel
audio-video od zařízení.‍
Úprava hlasitosti
Při připojení sluchátek k zařízení je možné upravovat hlasitost.‍
1 Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > SYSTÉM >
Výstup audia.‍
2 Výběrem ikony a změňte úroveň hlasitosti.‍
3 Vyberte možnost OK.‍
Výstup kompozitního videa
Před výstupem kompozitního videa je nutné zakoupit jako
příslušenství kabel audio-video VIRB.‍ Přejděte na adresu www.garmin.com/‍VIRB.‍ Je nutné také mít kabel kompozitního
videa RCA a kabel pro stereofonní zvuk s konektorem 3,5 mm.‍
Video je možné přehrávat na externím displeji pomocí
kompozitního videa a stereofonního zvuku.‍
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.‍
2 Připojte zástrčku mini-USB na kabelu audio-video k portu
mini-USB na zařízení.‍
3 Na zařízení vyberte po výzvě k výstupu videa možnost Ano.‍
Zařízení přejde do režimu přehrávání.‍ Režim přehrávání
není možné ukončit, dokud se neodpojí kabel.‍
4 Připojte kabel kompozitního videa RCA ke konektoru výstupu
kompozitního videa kabelu audio-video a k dostupnému
portu na externím displeji.‍
Přehrát
5 Připojte 3,5 mm zvukový kabel ke konektoru AUDIO OUT na
kabelu audio-video a k dostupnému portu na externím
displeji.‍
TIP: Pokud externí displej vyžaduje vstup zvuku RCA, je
možné použít převodní kabel 3.‍5 mm na RCA.‍
Kompas zobrazuje aktuální směr
a část kruhu kompasu.‍ Při použití
kompasu musíte být v pohybu.‍
Odstranění fotografií a videí
1 Vyberte možnost MODE > PŘEHRÁT.‍
2 Výběrem možnosti a vyberete foto nebo video.‍
3 Vyberte možnost OK > .‍
Čas ukazuje dobu od zapnutí
zařízení À, denní čas Á a čas
západu či východu slunce Â.‍
Prošlé trasy
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení VIRB
Elite.‍
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty.‍ Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané cesty, jako
jsou čas, poloha a nadmořská výška každého bodu.‍ Pokud jste
spárovali ANT‍+™ snímače s vašim zařízením, data
z připojených snímačů jsou zaznamenána v záznamu prošlé
trasy.‍
Když je zařízení zapnuté, zaznamenává nepřetržitý záznam
prošlé trasy.‍ Tato prošlá trasa se pokaždé, když zařízení
vypnete, ukládá na paměťovou kartu jako soubor .‍fit.‍ Zařízení
také zaznamenává samostatný záznam prošlé trasy pro každý
záznam videa.‍ Videozáznamy prošlé trasy se pokaždé, když
zařízení vypnete, ukládají na paměťovou kartu jako soubor .‍gpx.‍
Záznamy prošlé trasy obsahují data zaznamenaných bodů
v jednosekundových intervalech.‍
Záznamy prošlé trasy .‍gpx a .‍fit je možné sledovat na počítači
pomocí aplikace BaseCamp™.‍ Další informace naleznete na
webové stránce www.garmin.com/‍express.‍ Záznamy prošlé
trasy .‍fit je také možné sledovat a nahrát do Garmin Connect™.‍
Další informace naleznete na webové stránce
http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Data nahraného záznamu prošlé trasy
Každý bod v záznamu prošlé trasy zaznamenává polohu GPS a
data z dostupných snímačů.‍ Zařízení můžete do záznamu
prošlé trasy zaznamenat tyto kategorie dat.‍
• Poloha GPS
• Rychlost
• Vzdálenost od počátečního bodu
• Čas
• Nadmořská výška
• Síla G
• Srdeční tep (při připojení ke kompatibilnímu sledování
srdečního tepu)
• Kadence (při připojení ke kompatibilnímu cyklistickému
snímači kadence)
• Teplota (při připojení ke kompatibilnímu snímači teploty)
Vzdálenost ukazuje celkovou
vzdálenost À, celkový sestup Á a
celkový výstup Â.‍
Rychlost ukazuje aktuální rychlost
À, průměrnou rychlost Á a
maximální rychlost Â.‍
Nadmořská výška ukazuje
aktuální nadmořskou výšku À,
maximální a minimální nadmořské
výšky Á, graf nadmořské výšky Â
a časové měřítko Ã.‍
Síla G ukazuje aktuální zrychlení
G À a maximální zrychlení G Á.‍
Při připojení ke snímači srdeční
tep zobrazí aktuální srdeční tep
À, maximální a minimální srdeční
tep Á, graf srdečního tepu  a
časové měřítko Ã.‍
Palubní desky
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení VIRB
Elite.‍
Palubní deska je seskupení datových polí, map nebo grafů dat
ze snímačů zařízení a z připojených snímačů ANT‍+.‍ Palubní
desky nabízejí zobrazení v reálném čase a historická zobrazení
dat snímače nahrané v záznamu prošlých tras.‍
POZNÁMKA: Všechna minimální, maximální a průměrné údaje
palubní desky se po vypnutí zařízení resetují.‍
Prošlé trasy
7
Při připojení ke snímači tempe
zobrazí aktuální teplotu À,
maximální a minimální teplotu Á,
graf teploty  a časové měřítko
Ã.‍
Při připojení ke snímači kadence
ukazuje aktuální kadenci À,
maximální a minimální kadenci Á,
graf kadence  a časové měřítko
Ã.‍
Dálkové ovládání zařízení
1 Na zařízení VIRB zvolte možnost MODE > NASTAVENÍ >
Dálkové ovládání.‍
2 Vyberte možnost Typ zařízení VIRB > Hlavní zařízení
VIRB.‍
Vyberte
možnost:
3
• Na zařízení dálkového ovladače spusťte aplikaci nebo
funkci VIRB.‍ Další informace naleznete v návodu
k obsluze pro zařízení.‍
• Na dálkovém ovladači postupujte podle pokynů pro
párování v návodu k příslušenství.‍
Dálkové ovládání několika zařízení VIRB
Zobrazení palubních desek
1 Vyberte možnost MODE > PALUBNÍ DESKA.‍
2 Výběrem možnosti nebo procházejte mezi palubními
deskami.‍
Párování ANT‍+ snímačů
Když provádíte párování kompatibilního ANT‍+ snímače s vašim
zařízením, data snímače jsou obsažena v záznamu prošlé trasy
a můžete zobrazit palubní desky pro data snímače.‍
1 Zapněte snímač a zařízení a snímač umístěte od sebe do
vzdálenosti 3 m (10 stop).‍
2 V zařízení zvolte možnost MODE > NASTAVENÍ >
SNÍMAČE.‍
3 V zařízení zvolte typ snímače pro párování.‍
Ikona pro snímač bliká.‍ Když bude ikona svítit nepřetržitě,
bude snímač spárován a připojen.‍
Tipy pro párování ANT‍+ příslušenství s vaším
zařízením Garmin
• Ověřte, zda je ANT‍+ příslušenství kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.‍
• Před spárováním ANT‍+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m
(32,9 stop) od jiného ANT‍+ příslušenství.‍
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) ANT‍+
příslušenství.‍
• Po prvním spárování vaše zařízení Garmin automaticky
rozpozná ANT‍+ příslušenství pokaždé, když je aktivováno.‍
Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení
Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství
aktivováno a pracuje správně.‍
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.‍
Zapomenutí spárovaných ANT‍+ snímačů
Po spárování ANT‍+ snímače nebude zařízení přijímat data
z jiného snímače stejného druhu.‍ Nový snímač stejného typu je
možné spárovat až po zapomenutí spárovaných snímačů.‍
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > SNÍMAČE >
Zapomenout vše.‍
Dálkový ovladač
Spustit nahrávání, zastavit nahrávání a pořizovat snímky na
zařízení VIRB pomocí jiného kompatibilního zařízení Garmin
s bezdrátovou technologií ANT‍+, např.‍ dálkovým ovladačem
VIRB nebo hodinkami fēnix™.‍ Zařízení VIRB je také možné
použít k ovládání jiných zařízení VIRB.‍
8
Při ovládání několika zařízení VIRB je nutné vybrat hlavní
zařízení VIRB.‍ Toto zařízení ovládá všechna ostatní vaše
zařízení VIRB.‍
Pokud používáte zařízení dálkového ovladače s více zařízeními
VIRB, ovládá zařízení dálkového ovladače jen hlavní zařízení
VIRB.‍ Hlavní zařízení VIRB předává příkazy obdržené ze
zařízení dálkového ovladače dalším zařízením VIRB.‍
1 Na všech vašich zařízeních VIRB vyberte možnost MODE >
NASTAVENÍ > Dálkové ovládání.‍
2 Na hlavním zařízení VIRB vyberte možnost Typ zařízení
VIRB > Hlavní zařízení VIRB.‍
3 Na každém dalším zařízení VIRB vyberte možnost Typ
zařízení VIRB > Rozšíření zařízení VIRB.‍
Tlačítko REC na hlavním zařízení VIRB spouští a zastavuje
nahrávání videa na všech vašich zařízeních VIRB.‍ Ikona na hlavním zařízení VIRB pořídí fotografii na všech vašich
zařízeních VIRB.‍
4 Pokud používáte zařízení dálkového ovladače, zvolte
možnost:
• Na zařízení dálkového ovladače spusťte aplikaci nebo
funkci VIRB.‍ Další informace naleznete v návodu
k obsluze pro zařízení.‍
• Na dálkovém ovladači postupujte podle pokynů pro
párování v návodu k příslušenství.‍
Ovládání zařízení pomocí vašeho mobilního
zařízení
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení VIRB
Elite.‍
Pomocí kompatibilního mobilního zařízení, na kterém je
spuštěná bezplatná aplikace Garmin VIRB je možné si vzdáleně
prohlížet a ovládat fotografie a nahrávání videa.‍ Aplikace se
připojuje pomocí přímého připojení Wi-Fi mezi zařízením VIRB
a vaším kompatibilním mobilním zařízením.‍ Informace o
kompatibilitě najdete na stránce www.garmin.com/‍VIRB nebo
v obchodě s aplikacemi pro vaše mobilní zařízení.‍
1 V případě nutnosti nainstalujte aplikaci Garmin VIRB
z obchodu s aplikacemi na vaše mobilní zařízení.‍
Na
zařízení VIRB zvolte možnost MODE > NASTAVENÍ >
2
WIFI > WIFI.‍
Zařízení VIRB přejde do režimu bezdrátového hostitele a na
obrazovce zařízení se zobrazí SSID a heslo.‍
3 Na svém mobilním zařízení přejděte do nastavení
bezdrátového připojení a připojte se k bezdrátové síti
s kódem SSID odpovídajícím obrazovce zařízení VIRB.‍
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro vaše
mobilní zařízení.‍
4 Na svém mobilním zařízení zadejte heslo zobrazené na
obrazovce zařízení VIRB.‍
5 Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci Garmin VIRB.‍
Dálkový ovladač
Pokročilá nastavení bezdrátového připojení
Je možné změnit nastavení bezdrátového hostitele u zařízení.‍
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > WIFI > Pokročilé.‍
SSID: Nastaví kód SSID, který označuje vaše zařízení VIRB na
jiných zařízeních.‍
Heslo: Nastaví heslo používané pro připojení k vašemu
zařízení VIRB.‍
Odstranění problémů
Zařízení se nezapne
• Nainstalujte paměťovou kartu (viz část Instalace paměťové
karty).‍
Zařízení se nenastartuje, pokud není paměťová karta
nainstalovaná.‍
• Ověřte, že je správně nainstalovaná baterie (viz část
Instalace baterie).‍
• Baterii zcela nabijte (viz část Nabíjení lithiové baterie).‍
Displej zařízení je špatně vidět
Zařízení má reflexní displej, který maximalizuje životnost baterie
a je čitelný v přímém slunečním světle.‍ Displej nemá podsvícení
a pro viditelnost je nutné okolní světlo.‍ Pokud displej vypadá
tmavě nebo je špatně vidět, měli byste zesílit okolní světlo nebo
přejít do světlejšího prostoru.‍
Na palubních deskách schází některé
informace
Palubní desky jsou k dispozici pouze pro zařízení VIRB Elite
(viz část Palubní desky).‍ Některé informace na palubní desce
vyžadují aktivaci nebo spárování snímačů.‍
• Aktivujte GPS (viz část Nastavení systému) a přejděte na
místo s volným výhledem na oblohu.‍
Informace o poloze, rychlosti, vzdálenosti a nadmořské
výšce vyžadují signál GPS.‍
• Připojte doplňkové snímače ANT‍+ (viz část Párování ANT‍+
snímačů).‍
Některé palubní desky jsou k dispozici jen při připojení
kompatibilního snímače ANT‍+.‍
Nahrávky videa nepůsobí plynule
• Pokud nahrávky videa vypadají roztřeseně, výběrem
možnosti MODE > NASTAVENÍ > POKROČILÉ >
Stabilizovat aktivujte stabilizaci obrazu.‍
• Pokud se nahrávky videa zasekávají nebo přeskakují
snímky, nainstalujte paměťovou microSD třídy 10 nebo lepší
(viz část Instalace paměťové karty).‍
K nahrávání plynulého videa ve vysokém rozlišení zařízení
vyžaduje paměťovou kartu třídy 10 nebo lepší.‍
Zařízení se při ukončení nahrávání videa
vypne
Pokud zařízení zapnete posunutím tlačítka REC směrem
k objektivu, zařízení se při posunutí tlačítka REC směrem od
objektivu vypne.‍ Tím, že se zařízení vypne, pokud nenahrává,
se maximalizuje životnost baterie.‍
Informace o zařízení
Nastavení systému
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > SYSTÉM.‍
Odstranění problémů
GPS: Umožňuje zařízení přijímat družicové signály GPS.‍
Během nahrávání aktivuje příjem GPS, pouze když
fotoaparát nahrává video (pouze zařízení VIRB Elite).‍
POZNÁMKA: Možnost GPS musí být nastavena na hodnotu
Zapnuto, aby byla možnost Automatické nahrávání
aktivována.‍
Světlo při nahrávání: Zapíná nebo vypíná světlo při nahrávání.‍
Tóny: Vypíná a zapíná tóny.‍
Úspora energie: Vypíná zařízení automaticky, pokud se po
dobu pěti minut nepoužívá.‍
Čas/Datum: Nastavuje formáty času a data.‍
Jednotky: Nastavuje měrné jednotky.‍
Jazyk: Nastaví jazyk textu na obrazovce.‍
Vynulovat nastavení: Obnovuje výchozí nastavení zařízení.‍
Informace o: Zobrazuje důležité informace o softwaru a ID
vašeho zařízení.‍
Nastavení času a data
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > SYSTÉM > Čas/
Datum.‍
Čas: Nastaví čas.‍
POZNÁMKA: Zařízení VIRB Elite nastavují čas automaticky
při aktivaci GPS.‍
Formát času: Nastaví zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový
formát.‍
Datum: Nastaví datum.‍
POZNÁMKA: Zařízení VIRB Elite nastavují datum
automaticky při aktivaci GPS.‍
Formát data: Nastaví zařízení na formát data MM/DD/RR nebo
DD/MM/RR.‍
Časová zóna: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.‍
Možnost Automatický nastaví časovou zónu automaticky
podle pozice GPS (pouze model VIRB Elite).‍
Vymazání paměťové karty
POZNÁMKA
Vymazaná data není možné obnovit.‍
Můžete vymazat všechny fotografie, videa a jiná data na
paměťové kartě nainstalované v zařízení.‍
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > KARTA >
Vymazat > OK.‍
Prodloužení životnosti baterie
POZNÁMKA: Použití GPS a ANT™ významně neovlivňuje
životnost baterie.‍
• Deaktivujte Wi-Fi.‍
• Aktivujte funkci Úspora energie v nastaveních systému (viz
část Nastavení systému).‍
• Vypínejte a zapínejte zařízení pomocí tlačítka REC (viz část
Zapnutí a vypnutí zařízení pomocí tlačítka REC).‍
• Používejte automatické nahrávání (viz část Nastavení videa).‍
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.‍
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.‍
9
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.‍
Dokáže odolat ponoření do vody v hloubce 1 metr po dobu
30 minut.‍ Delší vystavení působení vody za těchto podmínek
může zařízení poškodit.‍ Pokud by vám zařízení spadlo do vody,
je nezbytné ho před používáním a nabíjením otřít do sucha
a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.‍
Čištění zařízení
POZNÁMKA
K čištění objektivu nepoužívejte suchý hadřík.‍ Používání
suchého hadříku může poškodit vrstvu proti zamlžování na
objektivu.‍
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.‍
• Přejděte na adresu www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Přejděte na adresu www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Přejděte na adresu http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.‍
Otřete zařízení měkkým, neabrazivním hadříkem
navlhčeným ve vodě nebo alkoholu.‍
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy souborů.‍
• Soubory prošlé trasy .‍gpx (pouze výstup).‍
• Soubory fotografií .‍jpeg.‍
• Soubory videa .‍mp4.‍
• Soubory .‍fit pro export do Garmin Connect (pouze výstup).‍
Připojení zařízení k počítači
POZNÁMKA
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port mini-USB, ochranný kryt a
okolní oblast.‍
Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB
k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné
příslušenství pro montáž.‍
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.‍
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.‍
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu mini-USB.‍
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako
vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se
systémem Windows® a jako připojené svazky v počítačích
se systémem Mac®.‍
Podpora a aktualizace
Aplikace Garmin VIRB nabízí snadný přístup k těmto nástrojům
a službám pro vaše zařízení.‍
• Kontrola a úprava zaznamenaných videí
• Kontrola záznamů prošlé trasy
• Připojování záznamů prošlé trasy k vašim zaznamenaným
videím
• Aktualizace softwaru a funkcí
Aplikace Garmin VIRB je k dispozici pro počítače Windows a
Mac.‍ Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/‍VIRB.‍
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Životnost baterie
Až 3 hodiny
Odolnost proti vodě
Odolnost proti vodě podle normy IEC 60529
IPX7
Rozsah provozních
teplot
Od -15º do 60º C (od 5º do 140º F)
Rozsah nabíjecí teploty Od 0º do 45° C (od 32º do 113° F)
Rádiová frekvence/
protokol
10
2,4 GHz ANT‍+ protokol pro bezdrátovou
komunikaci
Wi-Fi IEEE 802,11 b/g při 2,4 GHz
Informace o zařízení
Rejstřík
A
ANT‍+ snímače, párování 8
B
baterie 1, 9, 10
instalace 1
nabíjení 1, 2
životnost 9
Č
čas
nastavení 9
zóny a formáty 9
čištění zařízení 9, 10
D
dálkový ovladač 8
data, přenos 10
držáky, volitelné 2
F
fotoaparát
hledáček 3
nastavení 3, 5
orientace 4
pole zobrazení 4
režimy 3
samospoušť 5, 6
vodorovná hladina 3
fotografie
nastavení 4, 5
pořízení fotografie 5
zobrazení 6
G
R
rychlost 7
S
sluchátka, připojení 6
Snímače ANT‍+ 3
párování 8
zapomenutí 8
software
aktualizace 10
verze 9
soubory, přenos 10
srdeční tep 7
T
technické údaje 10
teplota 7, 10
tóny 9
U
ukládání dat 10
USB
přenos souborů 10
režim velkokapacitního paměťového
zařízení 10
V
video
nahrávání 3–5
nastavení 3, 4
přehrávání 6
smyčka 5
uplynutí času 5
úprava 10
výstup 6
Výstup HDMI 6
W
GPS 7
nastavení 3, 9
Wi-Fi 3, 9
připojení 8
H
Z
hlasitost, úprava 6
I
zapínací tlačítko 2, 3
zařízení, klávesy 2
ID zařízení 9
instalace zařízení 2
J
jazyk 9
K
kadence 7
Karta microSD. Viz paměťová karta
klávesy 2
M
mikrofon, připojení 5
N
nabíjení 1, 2
nadmořská výška 7
nastavení 9
nastavení systému 9
O
odolnost proti vodě 10
odstranění
obrázky 7
videa 7
všechna uživatelská data 9
odstranění problémů 9, 10
P
palubní desky 7–9
paměťová karta 1
párování, ANT‍+ snímače 8
počítač, připojení 10
prošlé trasy 7, 10
přenos, soubory 10
příslušenství 8, 10
Rejstřík
11
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising