Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Hurtigveiledning

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Hurtigveiledning
VIRB serien
™
Hurtigstartveiledning
Mai 2014
190-01627-58_0B
Trykt i Taiwan
Innledning
Lade lithiumionbatteripakken
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Det er ditt ansvar å bruke enheten på en trygg måte.‍ Garmin®
er ikke ansvarlig for skade på eiendom eller person eller
dødsfall som følge av bruk av enheten uansett aktivitet.‍
MERKNAD
Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt
før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin.‍ På
denne måten kan du forhindre korrosjon.‍
Ikke prøv å bruke enheten til å lade et batteri som ikke er levert
av Garmin.‍ Hvis du prøver å lade et batteri som ikke er levert av
Garmin, kan enheten bli ødelagt og garantien ugyldiggjøres.‍
Installere et minnekort
MERK: Batteriet lader ikke hvis det er utenfor
temperaturområdet på 0 til 45 °C (32 til 114 °F).‍
Du kan lade batteriet via en vanlig veggkontakt eller en USBport på datamaskinen.‍ Du kan også bruke et ekstra tilbehør for
batterilading.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/‍outdoor.‍
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.‍
Du må installere et microSD™ minnekort på opptil 64 GB for å
kunne bruke enheten.‍ Bruk et minnekort av klasse 10 eller
bedre for å få optimal ytelse.‍
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.‍
2 Ta eventuelt ut batteripakken.‍
3 I batterirommet skyver du kortholderen À mot objektivet og
løfter den opp.‍
4
5
6
7
8
Plasser minnekortet Á med gullkontaktene vendt nedover.‍
Lukk kortholderen.‍
Skyv kortholderen vekk fra objektivet for å låse den.‍
Sett inn batteripakken på nytt.‍
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.‍
Sette inn batteripakken
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.‍ Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.‍
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.‍
2 Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.‍
3 Sett inn batteriet i batterirommet med kontaktene først.‍
4 Trykk batteriet på plass.‍
5 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.‍
2
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.‍
3 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.‍
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.‍
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.‍ LEDlampen er oransje mens enheten lades.‍
5 Lad batteriet helt opp.‍
LED-lampen blir grønn når batteriet er fulladet.‍
6 Fjern USB-kabelen, og sett på plass gummihetten.‍
Attaching the Device to the Mount
Når du fester enheten til braketten, anbefaler vi at
temperaturområdet er mellom 21 og 38 °C (70 og 100 °F).‍
Enheten leveres med en rekke monteringsbraketter og -armer
som kan brukes i mange oppsett.‍ Disse instruksjonene gir et
eksempel på ett mulig oppsett.‍ Du kan også kjøpe ekstra
braketter for enheten, for eksempel bærbare braketter,
bilbraketter eller tripod-braketter.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com/‍outdoor.‍
MERK: Som standard skal kameraet festes med skjermen
vendt opp, slik at video tas opp i riktig retning.‍ Du kan justere
innstillingene slik at video tas opp når skjermen er vendt ned
(Avanserte opptaksinnstillinger).‍
1 Rengjør monteringsoverflaten nøye med vann eller alkohol.‍
2 Fjern filmen fra sokkelen À, og trykk sokkelen godt ned på
monteringsoverflaten.‍
Du kan bruke den flate eller kurvede sokkelen, avhengig av
konturen til monteringsoverflaten.‍
Taster
3 Fest sokkelen til monteringsoverflaten, og la stå i minst 24
timer.‍
4 Sett kobleren Á i sokkelen.‍
5 Sett den gjengede ringen  over kobleren, og fest den til
sokkelen.‍
6 Klips brakettarmen à til kobleren.‍
7 Sett en vingeskrue Ä inn i leddet, og trekk til vingeskruen for
å låse leddvinkelen.‍
8 Klips kamerabraketten Å fast øverst på brakettarmen.‍
9 Sett en vingeskrue inn i leddet, og trekk til vingeskruen for å
låse leddvinkelen.‍
10 Sett knotten Æ på baksiden av kamerabraketten inn i sporet
på baksiden av kameraet.‍
11 Trykk på knappene Ç på siden av braketten, trykk forsiden
av kameraet È ned, og slipp knappene.‍
Velg for å bla gjennom menyer og innstillinger.‍
Velg for å bla gjennom menyer og innstillinger.‍
OK
Velg for å velge menyealternativer eller ta et bilde.‍
MODE
Velg for å bla gjennom modi.‍
Hold nede for å slå enheten av og på.‍
REC
Skyv mot objektivet for å ta opp video.‍
Slå på enheten
Du kan slå på enheten med eller REC.‍
• Velg .‍
Enheten slås på og viser søkeren.‍
• Skyv REC mot objektivet.‍
Enheten slås på og begynner å ta opp video.‍
Slå av enheten
MERKNAD
Forhindre tap av data.‍ Slå alltid av enheten før du tar ut
batteriet.‍
MERK: Du kan ikke slå av enheten mens du tar opp video.‍
1 Skyv eventuelt REC vekk fra objektivet.‍
2 Hold nede .‍
vises på skjermen mens enheten lagrer sporloggdata og slås
av.‍
Hvis du må ta ut batteriet, venter du til skjermen slås av før du
tar ut batteriet.‍
Modi
Kameraet skal sitte godt på plass og skal ikke kunne bevege
seg i braketten når den er festet riktig.‍
12 Hvis kameraet sitter løst i braketten, trykker du forsiden av
kameraet ned i braketten til den klikker på plass.‍
Du kan betjene enheten i flere modi.‍
SØKER: Viser kamerasøkeren og statusinformasjon.‍
AVSPILLING: Gjør det mulig å vise videoer og bilder som du
har tatt opp.‍
DASHBORD: Viser sensordata i diagram og datafelt (bare VIRB
Elite.‍
OPPSETT: Gjør det mulig å endre kamerainnstillinger.‍
Endre modi
1 Velg MODE for å gå gjennom tilgjengelige modi.‍
2 Slutt å velge MODE når ønsket modus vises på skjermen.‍
Video
Spille inn en video
MERK: Hvis batterinivået blir veldig lavt under opptak, stopper
enheten opptaket automatisk, lagrer videoen og slås trygt av.‍
1 Skyv REC mot objektivet for å begynne å ta opp video.‍
3
Hvis enheten er av, slås den på automatisk.‍ Enheten
begynner å ta opp video umiddelbart.‍
2 Skyv REC vekk fra objektivet for å slutte å ta opp video.‍
Videoen lagres på minnekortet som en MP4-fil.‍ Sporloggen
for videoen lagres på minnekortet som en GPX-fil.‍
Slette bilder og videoer
1 Velg MODE > AVSPILLING.‍
2 Velg og for å velge et bilde eller en video.‍
3 Velg OK > .‍
Videoinnstillinger
Dashbord
Velg MODE > OPPSETT > VIDEO.‍
Modus: Angir oppløsning, skjermformat og bildefrekvens.‍
Synsfelt: Angir zoomnivå.‍
Løkke: Aktiverer løkkeopptak og angir antall minutter med video
som skal lagres under opptak av en videoløkke.‍
Automatisk opptak: Aktiverer automatisk opptak.‍ Under
bevegelse starter opptaket automatisk når enheten er i
bevegelse.‍ Skimodus starter opptaket automatisk når
enheten beveger seg i nedoverbakke (VIRB Elite only).‍
Mikrofon: Aktiverer mikrofonen.‍
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for VIRB Elite.‍
Et dashbord er et sett med datafelt, diagrammer eller grafer
med data fra enhetens sensorer og tilkoblede ANT‍+™ sensorer.‍
Dashbordene gir sanntidsvisninger og historiske visninger for
sensordataene som registreres til sporloggen.‍
Avanserte opptaksinnstillinger
Velg MODE > OPPSETT > AVANSERT.‍
Objektivkorrigering: Korrigerer vinkelforvrengning og
reduserer synsfeltet.‍ Angir Synsfelt som Ultrazoom i
videoinnstillingene automatisk.‍
Stabiliser: Slår på bildestabilisator for å redusere skjelvende
video.‍ Aktiverer Objektivkorrigering automatisk.‍
Snu kamera: Angir at kameraet skal ta opp video og bilder med
skjermen pekende opp eller ned.‍ Denne siden ned tar opp
video og bilder i riktig skjermretning med skjermen vendt
ned.‍
Bilder
Ta et bilde
Enheten gir deg flere muligheter for bildeopptak.‍
• Velg MODE > SØKER, still inn kameraet etter søkeren, og
velg .‍
• Hold inne
(ikke fra avspillingsskjermbildet).‍
Enheten viser bildet og går tilbake til siden du var på.‍
• Når du tar opp video, kan du velge
for å ta et bilde ved
samme oppløsning som videoopptaket.‍
Bilder som er tatt under videoopptak, bruker alltid vanlig
bildemodus.‍ Seriemodus ignoreres under opptak av video.‍
Bildeinnstillinger
Velg MODE > OPPSETT > Bilder.‍
Oppløsning: Angir bildeoppløsningen.‍
Modus: Angir opptaksmodus Serie tar flere bilder raskt etter
hverandre for å fange opp et bestemt øyeblikk, for eksempel
mållinjefoto.‍
Selvutløser: Stiller inn tidtakeren til å utsette opptaket.‍ Gjenta
PÅ gjentar automatisk tidsintervallet og tar et bilde med
mindre du trykker på
på nytt.‍
Datostempel: Legger til et datostempel på bildet.‍
Avspilling
Vise bilder og videoer
Du kan vise bilder og videoopptak på enhetsskjermen.‍
1 Velg MODE > AVSPILLING.‍
2 Velg og for å velge et bilde eller en video.‍
Videoer angis med .‍
3 Velg OK.‍
Du kan styre videoavspillingen med kontrollene på skjermen.‍
4
Vise dashbordene
1 Velg MODE > DASHBORD.‍
2 Velg eller for å bla gjennom dashbordene.‍
Pare sensorer med ANT‍+
Når du parer en kompatibel ANT‍+ sensor med enheten,
inkluderes sensordataene i sporloggen, og du kan vise
dashbord for sensordataene.‍
1 Slå på sensoren, og hold enheten og sensoren innenfor 3 m
(10 fot) fra hverandre.‍
2 På enheten velger du MODE > OPPSETT > SENSORER.‍
3 På enheten velger du typen sensor som skal pares.‍
Ikonet for sensoren blinker.‍ Når ikonet vises kontinuerlig, er
sensoren paret og tilkoblet.‍
Spor
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for VIRB Elite.‍
Et spor er en registrering av banen du følger.‍ Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.‍ Hvis
du har paret ANT‍+ sensorer med enheten, inkluderes data fra
tilkoblede sensorer i sporloggen.‍
Enheten registrerer en kontinuerlig sporlogg mens den er slått
på.‍ Dette sporet lagres som en FIT-fil på minnekortet hver gang
du slår av enheten.‍ Enheten registrerer også en egen sporlogg
for hvert videoopptak.‍ Videosporloggen lagres som GPX-filer på
minnekortet hver gang du avslutter videoopptaket.‍ Sporloggene
inkluderer sporpunktdata ved intervaller på ett sekund.‍
Du kan vise GPX- og FIT-sporlogger på datamaskinen med
programmet BaseCamp™.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com/‍basecamp.‍ Du kan også vise og laste opp
FIT-sporlogger til Garmin Connect™.‍ Du finner mer informasjon
på http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Informasjon om enheten
Systeminnstillinger
Velg MODE > OPPSETT > SYSTEM.‍
GPS: Gjør det mulig for enheten å motta GPS-satellittsignaler.‍
Under opptak aktiverer GPS-mottak bare når kameraet tar
opp video (bare VIRB Elite).‍
Opptakslys: Slår opptakslyset av eller på.‍
Toner: Slår lydsignaler av eller på.‍
Tid: Angir tid- og datoformat.‍
Enheter: Angir måleenheter.‍
Språk: Angir språket for teksten på skjermen.‍
Nullstill innstillinger: Gjenoppretter enhetens
standardinnstillinger.‍
Om: Viser viktig programvareinformasjon og enhets-ID.‍
Rengjøre enheten
MERKNAD
Ikke bruk en tør klut for å rengjøre objektivet.‍ Hvis du bruker en
tør klut, kan du skade det slørbestandige laget på objektivet.‍
Tørk av enheten med en myk klut fuktet med vann eller
alkohol som ikke skraper.‍
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 3 timer
Vanntetthet
Vanntett i henhold til IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde Fra -15 til 60 ºC (fra 5 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT‍+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Wi-Fi® IEEE 802,11 b/g ved 2,4 GHz
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.‍
Støtte og oppdateringer
Programmet Garmin VIRB gir enkel tilgang til disse verktøyene
og tjenestene for enheten.‍
• Gå gjennom og redigere videoopptak
• Gå gjennom sporlogger
• Koble sporlogger til videoopptak
• Programvare- og funksjonsoppdateringer
Programmet Garmin VIRB er tilgjengelig for Windows® og
Mac®.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com/‍VIRB.‍
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. VIRB™, ANT+™,
Garmin Connect™ og BaseCamp™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Hvis du vil ha informasjon om lisensen med åpen kildekode som er knyttet til
dette produktet, kan du se wifi_copyrights.txt på enhetens microSD-kort.
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
microSD™ og microSDXC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Windows® er et
registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er
et varemerke for Apple Inc. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi
Alliance Corporation.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising