Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Stručný návod k obsluze

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Stručný návod k obsluze
Řada VIRB
™
Stručný návod k obsluze
Květen 2014
190-01627-61_0B
Vytištěno na Tchaj-wanu
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Vaší odpovědností je používat toto zařízení bezpečným
způsobem.‍ Garmin® nebude odpovědná za žádné poškození
majetku, zranění nebo smrt, které by vyplynuly z jakéhokoli
používání tohoto zařízení při jakýchkoli činnostech.‍
Instalace paměťové karty
Abyste mohli zařízení používat, musíte instalovat paměťovou
kartu microSD™ do 64 GB.‍ Pro dosažení optimálního výkonu
používejte paměťovou kartu třídy 10 nebo lepší.‍
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.‍
2 Je-li potřeba, vyjměte baterie.‍
3 V přihrádce na baterie posuňte držák karty À směrem
k objektivu a zvedněte jej.‍
4 Zatlačte baterii na místo.‍
5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.‍
Nabíjení lithiové baterie
POZNÁMKA
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port mini-USB, ochranný kryt a
okolní oblast.‍
Nepoužívejte zařízení pro nabíjení baterie, která nebyla
poskytnuta Garmin.‍ Pokud se pokusíte nabít baterii, která
nebyla poskytnuta Garmin, můžete zařízení poškodit a
zneplatnit záruku.‍
POZNÁMKA: Baterie se nebude nabíjet, pokud je mimo teplotní
rozmezí 0 °C až 45 °C (32 °F až 114 °F).‍
Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo
portu USB na počítači.‍ Můžete také použít volitelnou nabíječku
baterií z příslušenství.‍ Další informace naleznete na webové
stránce www.garmin.com/‍outdoor.‍
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu mini-USB Á.‍
4 Vložte paměťovou kartu Á tak, aby zlaté kontakty směřovaly
5
6
7
8
dolů.‍
Zavřete držák karet.‍
Posunutím držáku karty směrem od objektivu jej zamknete.‍
Vyměňte baterie.‍
Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.‍
Instalace baterie
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii.‍ Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na
přímém slunečním světle.‍
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.‍
2 Ověřte, na kterém konci baterie se nacházejí kovové
kontakty.‍
3 Vložte baterii do prostoru pro baterie kontakty napřed.‍
2
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.‍
3 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.‍
Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.‍
4
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.‍
Dioda LED svítí při nabíjení baterie oranžově.‍
Baterii plně nabijte.‍
5
Dioda LED svítí zeleně, když je baterie plně nabitá.‍
6 Odpojte kabel USB a úplně uzavřete ochranný kryt.‍
Připevnění zařízení k držáku
Pokud připevňujete zařízení k držáku, měl by se doporučený
rozsah teplot pohybovat od 21 ° do 38 °C (od 70 ° do 100 °F).‍
Zařízení obsahuje soupravu základových desek a ramen, které
lze použít v mnoha konfiguracích.‍ Tyto pokyny obsahují příklad
jedné z možných konfigurací.‍ Můžete si rovněž zakoupit další
držáky pro své zařízení, například držáky k nošení na těle,
držáky do vozidla nebo trojnožkový držák.‍ Další informace
naleznete na adrese www.garmin.com/‍outdoor.‍
POZNÁMKA: Standardně by kamera měla být připevněna
k obrazovce směřující nahoru, aby mohla zaznamenávat
správně nasměrované video.‍ Nastavení můžete upravit tak, aby
mohlo být nahrávání provedeno s obrazovkou směřující dolů
(Pokročilá nastavení nahrávání).‍
1 Pečlivě očistěte montážní plochu vodou nebo alkoholem.‍
2 Odstraňte fólii ze základny À a zatlačte základnu pevně na
montážní plochu.‍
Můžete použít buď plochou základnu nebo zakřivenou
základnu, podle tvaru montážní plochy.‍
Klávesy
3 Spojení základny a montážní plochy trvá nejméně 24 hodin.‍
4 Umístěte spojovač Á do základny.‍
5 Umístěte kroužek opatřený závity  na spojovač a upevněte
jej do základny.‍
6 Zasuňte rameno držáku à do spojovače.‍
7 Vložte šroub s křídlovou hlavou Ä do spoje a upevněte šroub
s křídlovou hlavou tak, abyste uzamkli úhel spoje.‍
8 Zasuňte držák kamery Å do horní částí ramene držáku.‍
9 Vložte šroub s křídlovou hlavou do spoje a upevněte šroub
s křídlovou hlavou tak, abyste uzamkli úhel spoje.‍
10 Umístěte podložku Æ umístěnou na zadní straně kamery do
slotu na zadní straně kamery.‍
11 Zmáčkněte tlačítka Ç umístěná po stranách držáku, zatlačte
přední stranu kamery È směrem dolů a uvolněte tlačítka.‍
Procházení menu a nastavením.‍
Procházení menu a nastavením.‍
OK
Výběrem zvolíte možnosti menu nebo pořízení fotografie.‍
MODE Procházení režimy.‍
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.‍
REC
Posunutím směrem k objektivu zaznamenejte video.‍
Zapnutí zařízení
Zařízení můžete zapnout buď pomocí tlačítka , nebo REC.‍
• Vyberte možnost .‍
Zařízení se zapne a zobrazí se hledáček.‍
• Posuňte tlačítko REC směrem k objektivu.‍
Zařízení se zapne a zahájí nahrávání videa.‍
Vypnutí zařízení
POZNÁMKA
Abyste předešli ztrátě dat, vypínejte vždy zařízení před
vyjmutím baterie.‍
POZNÁMKA: Během nahrávání videa nelze zařízení vypnout.‍
1 V případě potřeby posuňte tlačítko REC směrem od
objektivu.‍
2 Podržte ikonu .‍
se objeví na obrazovce, když zařízení ukládá záznam prošlé
trasy a vypíná se.‍
Je-li třeba vyjmout baterii, počkejte před jejím vyjmutím, dokud
se obrazovka nevypne.‍
Pokud je kamera správně zabezpečena, měla by držet
pevně na místě a neměla by se hýbat.‍
12 Pokud se kamera v držáku pohybuje, zatlačte přední část
kamery do držáku, dokud nezacvakne na místo.‍
Režimy
Své zařízení můžete provozovat v několika režimech.‍
HLEDÁČEK: Zobrazuje hledáček fotoaparátu a informace o
stavu.‍
PŘEHRÁT: Umožňuje zobrazit zaznamenaná videa a
fotografie.‍
PALUBNÍ DESKA: Zobrazuje data snímače v mapách a
datových polích (pouze zařízení VIRB Elite).‍
NASTAVENÍ: Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu.‍
Změna režimů
1 Výběrem možnost MODE přepínáte mezi dostupnými
režimy.‍
2 Zastavte výběr možnosti MODE, když se na obrazovce
objeví požadovaný režim.‍
3
Video
Nahrávání videa
POZNÁMKA: Pokud je během nahrávání videa baterie téměř
vybitá, zařízení automaticky zastaví nahrávání, uloží video a
bezpečně se vypne.‍
1 Posunutím tlačítka REC směrem k objektivu zahájíte
nahrávání videa.‍
Je-li zařízení vypnuto, zapne se automaticky.‍ Zařízení zahájí
okamžitě nahrávání videa.‍
2 Posunutím tlačítka REC směrem od objektivu zastavíte
nahrávání videa.‍
Video se uloží na paměťové kartě jako soubor MP4 a
záznam prošlé trasy pro video se uloží na paměťovou kartu
jako soubor GPX.‍
Nastavení videa
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > VIDEO.‍
Režim: Nastaví rozlišení, poměr stran a frekvenci snímků.‍
Pole zobrazení: Nastaví úroveň přiblížení.‍
Smyčka: Aktivuje záznam smyčky a nastaví počet minut
videozáznamu pro uložení při nahrávání smyčky videa.‍
Automatické nahrávání: Aktivuje automatické nahrávání.‍
Během pohybu automaticky spustí nahrávání, když je
zařízení v pohybu.‍ Režim Lyže automaticky spustí
nahrávání, když se zařízení pohybuje dolů svahem (pouze
zařízení VIRB Elite).‍
Mikrofon: Aktivuje mikrofon.‍
Pokročilá nastavení nahrávání
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > POKROČILÉ.‍
Korekce objektivu: Opraví optické soudkovité zkreslení
širokoúhlého objektivu a zúží pole zobrazení.‍ U videa
automaticky nastaví možnost Pole zobrazení na hodnotu
Ultra přiblížení/oddálení.‍
Stabilizovat: Zapne stabilizaci obrazu, aby se omezilo třesoucí
se video.‍ Automaticky aktivuje možnost Korekce objektivu.‍
Překlopit fotoaparát: Nastaví u fotoaparátu zachycení videa a
snímků s obrazovkou směrem nahoru nebo dolů.‍ Možnost
Touto stranou dolů zachytí správně orientované video a
fotografie s obrazovkou nasměrovanou dolů.‍
Fotografie
Pořízení fotografie
Vaše zařízení nabízí několik metod pořízení fotografie.‍
• Vyberte možnost MODE > HLEDÁČEK, nasměrujte
fotoaparát pomocí hledáčku a vyberte tlačítko .‍
• Odkudkoli kromě obrazovky přehrávání, podržte tlačítko .‍
Zařízení krátce zobrazí fotografii a vrátí se na stránku, kterou
jste používali.‍
• Při nahrávání videa vyberte tlačítko
pro pořízení fotografie
se stejným rozlišením jako pro záznam videa.‍
Fotografie pořízené během videozáznamu používají vždy
normální režim fotografování.‍ Režim sekvenčního snímání je
během videozáznamu ignorován.‍
Nastavení fotografií
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > Fotografie.‍
Rozlišení: Nastavuje rozlišení fotografie.‍
Režim: Nastavuje režim fotografování.‍ Režim Sekvenční
snímání pořídí několik fotografií v rychlém sledu pro
zachycení specifické situace, jako je cílová linie během
závodu.‍
4
Samospoušť: Nastaví časovač na zpoždění při pořizování
snímku.‍ Opakování zapnuto automaticky zopakuje časový
interval a pořizuje snímky, dokud znovu nestisknete .‍
Razítko s datem: Přidá k fotografii razítko s časem.‍
Přehrát
Prohlížení fotografií a videí
Na obrazovce zařízení můžete prohlížet fotografie a
zaznamenaná videa.‍
1 Vyberte možnost MODE > PŘEHRÁT.‍
2 Výběrem možnosti a vyberete foto nebo video.‍
Videa jsou označena pomocí .‍
3 Vyberte možnost OK.‍
Přehrávání videa můžete řídit pomocí ovládání na displeji.‍
Odstranění fotografií a videí
1 Vyberte možnost MODE > PŘEHRÁT.‍
2 Výběrem možnosti a vyberete foto nebo video.‍
3 Vyberte možnost OK > .‍
Palubní desky
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u zařízení VIRB
Elite.‍
Palubní deska je seskupení datových polí, map nebo grafů dat
ze snímačů zařízení a z připojených snímačů ANT‍+™.‍ Palubní
desky nabízejí zobrazení v reálném čase a historická zobrazení
dat snímače nahrané v záznamu prošlých tras.‍
Zobrazení palubních desek
1 Vyberte možnost MODE > PALUBNÍ DESKA.‍
2 Výběrem možnosti nebo procházejte mezi palubními
deskami.‍
Párování ANT‍+ snímačů
Když provádíte párování kompatibilního ANT‍+ snímače s vašim
zařízením, data snímače jsou obsažena v záznamu prošlé trasy
a můžete zobrazit palubní desky pro data snímače.‍
1 Zapněte snímač a zařízení a snímač umístěte od sebe do
vzdálenosti 3 m (10 stop).‍
2 V zařízení zvolte možnost MODE > NASTAVENÍ >
SNÍMAČE.‍
3 V zařízení zvolte typ snímače pro párování.‍
Ikona pro snímač bliká.‍ Když bude ikona svítit nepřetržitě,
bude snímač spárován a připojen.‍
Prošlé trasy
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení VIRB
Elite.‍
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty.‍ Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané cesty, jako
jsou čas, poloha a nadmořská výška každého bodu.‍ Pokud jste
spárovali ANT‍+ snímače s vašim zařízením, data z připojených
snímačů jsou zaznamenána v záznamu prošlé trasy.‍
Když je zařízení zapnuté, zaznamenává nepřetržitý záznam
prošlé trasy.‍ Tato prošlá trasa se ukládá jako soubor FIT na
paměťovou kartu, pokaždé když zařízení vypnete.‍ Zařízení také
zaznamenává samostatný záznam prošlé trasy pro každý
záznam videa.‍ Videozáznamy prošlé trasy jsou ukládány jako
soubory GPX na paměťovou kartu, pokaždé když zastavíte
videozáznam.‍ Záznamy prošlé trasy obsahují data
zaznamenaných bodů v jednosekundových intervalech.‍
Můžete si zobrazit záznamy prošlé trasy GPX a FIT na počítači
pomocí aplikace BaseCamp™.‍ Další informace naleznete na
webové stránce www.garmin.com/‍express.‍ Můžete také
zobrazit a odeslat záznamy prošlé trasy FIT do Garmin
Connect™.‍ Další informace naleznete na webové stránce http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Informace o zařízení
Nastavení systému
Vyberte možnost MODE > NASTAVENÍ > SYSTÉM.‍
GPS: Umožňuje zařízení přijímat družicové signály GPS.‍
Během nahrávání aktivuje příjem GPS, pouze když
fotoaparát nahrává video (pouze zařízení VIRB Elite).‍
Světlo při nahrávání: Zapíná nebo vypíná světlo při nahrávání.‍
Tóny: Vypíná a zapíná tóny.‍
Čas: Nastavuje formáty času a data.‍
Jednotky: Nastavuje měrné jednotky.‍
Jazyk: Nastaví jazyk textu na obrazovce.‍
Vynulovat nastavení: Obnovuje výchozí nastavení zařízení.‍
Informace o: Zobrazuje důležité informace o softwaru a ID
vašeho zařízení.‍
Čištění zařízení
POZNÁMKA
K čištění objektivu nepoužívejte suchý hadřík.‍ Používání
suchého hadříku může poškodit vrstvu proti zamlžování na
objektivu.‍
Otřete zařízení měkkým, neabrazivním hadříkem
navlhčeným ve vodě nebo alkoholu.‍
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Životnost baterie
Až 3 hodiny
Odolnost proti vodě
Odolnost proti vodě podle normy IEC 60529
IPX7
Rozsah provozních
teplot
Od -15º do 60º C (od 5º do 140º F)
Rozsah nabíjecí teploty Od 0º do 45° C (od 32º do 113° F)
Rádiová frekvence/
protokol
2,4 GHz ANT‍+ protokol pro bezdrátovou
komunikaci
Wi-Fi® IEEE 802,11 b/g při 2,4 GHz
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.‍
• Přejděte na adresu www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Přejděte na adresu www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Přejděte na adresu http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.‍
Podpora a aktualizace
Aplikace Garmin VIRB nabízí snadný přístup k těmto nástrojům
a službám pro vaše zařízení.‍
• Kontrola a úprava zaznamenaných videí
• Kontrola záznamů prošlé trasy
• Připojování záznamů prošlé trasy k vašim zaznamenaným
videím
• Aktualizace softwaru a funkcí
Aplikace Garmin VIRB je k dispozici pro počítače Windows® a
Mac®.‍ Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/‍VIRB.‍
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti
Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. VIRB™, ANT+™, Garmin Connect™ a BaseCamp™ jsou obchodní
značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin.
Informace o otevřených licencích přidružených k tomuto produktu uvádí
wifi_copyrights.txt na kartě microSD zařízení.
microSD™ a logo microSDXC jsou obchodní značky společnosti SD-3C,
LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným
vlastníkům. Windows® je registrovaná obchodní značka společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Mac® je
obchodní značka společnosti Apple Inc. Wi-Fi® je registrovaná značka
společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising