Garmin | MapSource | Garmin MapSource MapSource Betjeningsvejledning

Garmin MapSource MapSource Betjeningsvejledning
betjeningsvejledning
MapSource
kortlægningssoftware
© Copyright 2008 Garmin Ltd. eller datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 E. 151st Street,
Olathe, Kansas 66062 U.S.A.
Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020
Fax. 913/397 8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for
Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642,9199
Fax. 886/2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades
eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er
givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne
kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine
produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer.
Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer samt brug og håndtering af dette
og andre Garmin-produkter..
Garmin®, BlueChart®, MapSource® og iQue® er registrerede varemærker, og Que™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Google Earth™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
Denne danske udgave af den engelske brugervejledning til MapSource (Garmin artikelnummer 190-00417-20, version E) medfølger som en
hjælp til dig. Læs om nødvendigt den nyeste version af den engelske vejledning, hvis du er i tvivl om brugen af MapSource.
Juni 2008
Delnummer 190-00417-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Introduktion > Indholdsfortegnelse
Introduktion.........................................................ii
Serienummer.............................................................. ii
Kontakt Garmin......................................................... ii
Information om kortdata............................................ ii
Installation af MapSource..................................1
Oplåsning af kort...................................................1
Oplåsningskoder og kuponkoder............................... 1
Få vist oplåsningskoder............................................. 3
Hent oplåsningskoder................................................ 4
Registrering af dit produkt......................................... 4
Ændring eller fjernelse af MapSource.................5
Reparation af MapSource.......................................... 5
Tilpasning af dækningsområder................................ 5
Fjernelse af MapSource............................................. 6
Tilslutning af GPS-enheden til en computer.......6
Brug af MapSource.............................................8
Elementer i MapSource.........................................8
Indlæsning af kort på Garmin GPS-enheden......9
Markering af kort....................................................... 9
Tilføjelse af kort fra flere MapSource-produkter......11
Overførsel af MapSource-data...........................12
iQue®-brugere.......................................................... 12
Afsendelse af data til GPS-enheden ....................... 14
Modtagelse af data fra GPS-enheden...................... 15
Oprettelse og redigering af waypoints..............16
Oprettelse af waypoints........................................... 16
Redigering af waypoints.......................................... 17
Finde steder.........................................................17
Brug af Find nærmeste steder og Nyligt
fundne steder...................................................... 18
Oprettelse og redigering af ruter.......................19
Oprettelse af ruter.................................................... 19
Redigering af ruter................................................... 20
Spor......................................................................21
Visning af spor......................................................... 21
Filtrering af spor...................................................... 22
Tilpasning af MapSource....................................22
Om Google Earth™. .............................................22
Advarsler og forbehold....................................23
Indeks................................................................24
Hvis du har brug for yderligere oplysninger,
mens du anvender MapSource, skal du klikke
på Hjælp > Hjælp til MapSource eller trykke
på F1 på tastaturet for at åbne de detaljerede
MapSource-hjælpefiler.
Betjeningsvejledning til MapSource Introduktion > Produktregistrering
Introduktion
Tak fordi du har valgt Garmin® MapSource® - det komplette
værktøj til håndtering af din Garmin GPS-enhed. MapSource giver
detaljerede geografiske data, som du kan få vist på din computer
eller indlæse på GPS-enheden. Denne vejledning skal få dig i gang
med at bruge programmet. Se Hjælpen til MapSource for at få
yderligere oplysninger om, hvordan du bruger MapSource.
Serienummer
Brug dette felt til at nedskrive serienummeret (8-cifret nummer
placeret på bagsiden af æsken) i tilfælde af, at du mister eller får
stjålet MapSource-softwaren, eller hvis du får brug for support.
Opbevar den originale faktura et sikkert sted, eller vedhæft en kopi
af den på indersiden af vejledningen.
Serienummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har problemer
med at anvende MapSource.
I USA skal du kontakte Garmins produktsupport på tlf. nr. 913 397
8200 eller 800/800 1020, mandag-fredag kl. 8:00–17:00 centraltid
eller via www.garmin.com/support.
ii
I Europa kan du kontakte Garmin (Europa) Ltd. på telefon +44
(0) 870 850 1241 (uden for Storbritannien) eller på 0808 2380000
(inden for Storbritannien).
Information om kortdata
Ét af Garmins mål er at give kunder den mest fuldstændige
og nøjagtige kartografi, som vi kan opnå til en rimelig pris. Vi
anvender en kombination af officielle og private datakilder, hvilket
vi anerkender i vejledningerne og i meddelelser om ophavsret, der
bliver vist til brugeren. Næsten alle datakilder indeholder nogle
unøjagtige eller ufuldstændige data. I visse lande er fuldstændig
og nøjagtig kortinformation enten ikke tilgængelig, eller
uforholdsmæssigt dyr.
Hvis datakilden mangler en kortdetalje, eller hvis et emne er
placeret forkert eller ikke er korrekt identificeret, vil samme
kortdetalje ligeledes være ukorrekt identificeret eller helt mangle i
kartografiproduktet fra Garmin. Hvert enkelt MapSource-produkt
har sine styrker og svagheder, og det er ikke alle produkter, der
passer til alle formål Husk det, når du anvender og nyder godt af de
fordele, kartografiproduktet tilbyder.
Du opfordres til at rapportere enhver fejl i vores elektroniske
kort ved at udfylde vores online fejlrapporteringsskema i
kartografisektionen på vores websted:
http://www.garmin.com/cartography/mapSource/errorForm.html.
Betjeningsvejledning til MapSource
Installation af MapSource > Oplåsning af kort
Installation af MapSource
Oplåsning af kort
Visse MapSource-produkter skal låses op, før du
kan benytte de detaljerede kortdata. Hvis dit produkt
skal låses op, ligger der en oplåsningskode eller en
kuponkode på et stykke papir i æsken med produktet.
Første gang du kører MapSource med låste kort
installeret, vil Låste kort fundet-dialogboksen bede
dig om at låse dine kort op. Du kan også låse kort op i
MapSource. Klik på Hjælpeprogrammer > Håndter
kortprodukter.
Oplåsningskoder og kuponkoder
En oplåsningskode består af 25 tegn og står på et
gult stykke papir eller på produktets emballage. Den
låser alle kort op, der er tilknyttet til dit MapSourceprodukt. På det gule stykke papir er der også et
serienummer og en 7-cifret registreringskode. Der
følger oplåsningskoder med Garmin-enheder, der også
indeholder kortlægningssoftware. Se side 2 for at få
oplysninger om, hvordan du låser dit produkt op med
en 25-tegns oplåsningskode.
En kuponkode består af 8 tegn og står på
oplåsningscertifikatet. Den låser et kortafsnit op i dit
MapSource-produkt. Der følger kuponkoder med den
software, som medfølger i en anden pakke end Garminenheden. Se side 2 for at få oplysninger om, hvordan
du låser dit produkt op med en 8-tegns kuponkode.
BEMÆRK: Opbevar din oplåsningskode eller
kuponkode et sikkert sted. Du kan få brug for
koderne, hvis du skal geninstallere MapSource.
Garmin kan ikke tilbyde tilbagebetaling eller
erstatninger for oplåsningskoder til MapSource.
Betjeningsvejledning til MapSource
Installation af MapSource > Låse kort op
Sådan låser du dit produkt op med en 25cifret oplåsningskode:
1. I MapSource klikker du på Hjælpeprogrammer >
Håndter kortprodukter.
2. Vælg fanen Lås op for afsnit, og klik på Tilføj.
Sådan låser du dit produkt op med en
kuponkode på 8 tegn:
BEMÆRK: Det er nødvendigt at have en
internetforbindelse for at kunne gennemføre følgende
procedure.
1. I MapSource klikker du på Hjælpeprogrammer >
Håndter kortprodukter.
2. Vælg et kortprodukt, og klik på Lås op online.
Siden Åbn kort åbner i din webbrowser.
Fanen Lås op for afsnit
3. Indtast din oplåsningskode på 25 tegn, og tilføj
eventuelt en kommentar. Klik på OK.
Lås op online
3. Hvis Garmin Communicator Plugin ikke
er installeret på din computer, følges
instruktionerne på siden Åbn kort for at
installere Garmin Communicator Plugin.
Betjeningsvejledning til MapSource
Installation af MapSource > Låse kort op
4. Tilslut din GPS-enhed til computeren.
For yderligere oplysninger se side 6 eller
brugervejledningen til din GPS-enhed.
5. Klik på Find enheder. Vælg din enhed på
rullelisten, hvis det er nødvendigt. Dit enheds-ID
vises i feltet Enheds-ID.
6. Indtast serienummeret, som står på GPSenheden.
7. Indtast den 8-cifrede kuponkode, som står på
oplåsningscertifikatet. Klik på Oplås kort. Du
kan nu lukke kortprodukthåndtering og bruge
MapSource.
Betjeningsvejledning til MapSource
Få vist oplåsningskoder
Hvis du nogensinde får brug for at få vist
din oplåsningskode, kan du se den vha.
kortprodukthåndtering.
Sådan får du vist dine installerede
oplåsningskoder:
I MapSource klikker du på Hjælpeprogrammer
> Håndter kortprodukter.
2. Vælg fanen Lås op for afsnit.
3. Kortprodukthåndtering viser en liste over alle
installerede MapSource-produkter.
Hvis du vil have vist en oplåsningskode til et
produkt, skal du vælge produktet og klikke på
Egenskaber.
Hvis du vil slette en oplåsningskode til et
produkt, skal du vælge produktet og klikke på
Slet.
1.
Installation af MapSource > Låse kort op
Hent oplåsningskoder
Du kan hente oplåsningskoder fra Garmin ved at oplyse
enheds-ID og serienummer.
7. Klik på Hent oplåste kort. Dine koder bliver
gendannet i MapSource.
Registrering af dit produkt
BEMÆRK: Det er nødvendigt at have en
internetforbindelse for at kunne gennemføre
følgende procedure.
Hvis du ikke allerede har registreret dit produkt med
UnlockWizard, kan du registrere det på Garmins
hjemmeside på adressen http://my.garmin.com.
1. I MapSource klikker du på Hjælpeprogrammer
> Håndter kortprodukter.
2. Vælg et kortprodukt, og klik på Lås op online.
3. Hvis Garmin Communicator Plugin ikke
er installeret på din computer, følges
instruktionerne på siden Åbn kort for at
installere Garmin Communicator Plugin.
4. Tilslut din GPS-enhed til computeren.
For yderligere oplysninger se side 6 eller
brugervejledningen til din GPS-enhed.
5. Klik på Find enheder. Vælg din enhed på
rullelisten, hvis det er nødvendigt. Dit enheds-ID
vises i feltet Enheds-ID.
6. Indtast serienummeret, som står på GPSenheden.
Vi anbefaler, at du registrerer dit MapSource-produkt
for at få adgang til en lang række fordele:
• Du kan få besked om produktopdateringer, når
de bliver lanceret.
• Du får bevis for hos Garmin, at du har købt
produktet. Det kan bruges, hvis du får behov for
support til produktet.
• Du får adgang til opdateringer af kortdata til
nedsat pris.
Betjeningsvejledning til MapSource
Installation af MapSource > Låse kort op
Ændring eller fjernelse af
MapSource
Hvis MapSource bliver ødelagt, kan du reparere
programmet. I visse MapSource-produkter kan du
tilpasse det regionale dækningsområde. Du kan også
fjerne et MapSource-produkt fra din computer.
Reparation af MapSource
I visse MapSource-produkter kan du reparere
MapSource, hvis programmet bliver ødelagt. Hvis
denne funktion ikke er tilgængelig, kan du afinstallere
og geninstallere produktet.
Bemærk: Du skal bruge dine installationsdiske
til MapSource for at reparere programmet.
Sådan reparerer du MapSource:
1. Sæt installationsdisken til MapSource i
computerens diskdrev. Installationsguiden
starter. Klik på Næste.
2. Vælg Reparer, og klik på Næste.
3. Følg instruktionerne for at reparere MapSource.
Betjeningsvejledning til MapSource
Tilpasning af dækningsområder
I visse detaljerede kortprodukter til MapSource er det
muligt at tilpasse de regionale dækningsområder. Hvis
denne funktion er tilgængelig i dit MapSource-produkt,
vil menupunktet Tilpas blive vist, når du åbner
installationsguiden til MapSource.
Bemærk: Du skal bruge dine installationsdiske
til MapSource for at ændre programmet.
Sådan tilføjer eller fjerner du specifikke
dækningsområder:
1. Sæt installationsdisken til MapSource i
computerens diskdrev. Installationsguiden
starter. Klik på Næste.
2. Vælg Tilpas, og klik på Næste.
3. Marker de områder, du vil tilføje eller fjerne. Klik
på Næste.
4. Følg instruktionerne for at tilpasse MapSource.
Installation af MapSource > Ændring eller fjernelse af MapSource
Fjernelse af MapSource
Du kan fjerne et MapSource-produkt fra computeren
uden brug af installationsdiskene til MapSource.
Sådan fjerner du MapSource:
1. Klik på knappen Start. Vælg dernæst
Indstillinger > Kontrolpanel.
2. Vælg Tilføj/fjern programmer under
Kontrolpanel.
3. Marker MapSource, og klik på Rediger/fjern.
4. Følg instruktionerne for at fjerne MapSource.
ELLER
1. Klik på knappen Start. Vælg Programmer
> MapSource > Guiden Installation af
MapSource-produkt (hvis den er tilgængelig).
2. Klik på Næste.
3. Vælg Fjern.
BEMÆRK: For at fjerne MapSource helt skal du
også slette mappen C:\Garmin\USB_Drivers på
computeren.
Tilslutning af GPS-enheden til en
computer
Installer softwaren til MapSource, eller kør
installationsdisken til dit produkt, før du tilslutter GPSenheden til en computer. Hvis dit MapSource-produkt
blev leveret med en opsætningsvejledning, skal du
følge disse instruktioner for at få at vide, hvornår og
hvordan du tilslutter GPS-enheden til en computer. Du
kan også finde disse oplysninger i systemhåndbogen til
GPS-enheden.
Sådan tilslutter du Garmin GPS-enheden til
en computer:
1. Hvis GPS-enheden blev leveret med et pcinterfacekabel, skal du tilslutte GPS’en til en
seriel kommunikationsport på computeren (se
nedenstående illustration).
Seriel kommunikationsport
Betjeningsvejledning til MapSource
Installation af MapSource > Ændring eller fjernelse af MapSource
Hvis GPS-enheden blev leveret med et USB-data
kabel, skal du tilslutte GPS’en til en ledig USBdataport.
USB-dataport
2. Kontroller, at GPS-enheden er tændt, og at det
serielle dataformat er indstillet til Garmin, hvis
det er muligt.
Sådan kontrollerer du forbindelsen til
computeren:
1. Klik på Hjælpeprogrammer > Få enheds-ID i
MapSource.
2. Kontroller, at navnet på GPS-enheden vises
i feltet Enhed. Hvis det ikke er tilfældet, er
GPS-enheden muligvis ikke tilsluttet korrekt.
Kontroller, at enheden er tændt, at forbindelsen
er i orden, og klik dernæst på Find enhed.
Betjeningsvejledning til MapSource
Brug af MapSource > Elementer i MapSource
Brug af MapSource
Elementer i MapSource
MapSource-vinduet består af fem hovedelementer: (1) værktøjslinjerne, (2) datafanerne, (3) delepanel, (4) det
grafiske kort, (5) MiniMap og (6) statuslinjen.
1
2
3
4
5
6
Betjeningsvejledning til MapSource
Brug af MapSource > Indlæsning af kort på Garmin GPS-enheden
Indlæsning af kort på Garmin
GPS-enheden
Du kan indlæse kort på Garmin GPS-enheden vha. tre
enkle trin:
• Tilslut Garmin GPS-enheden til computeren.
• Marker de kort, du vil sende til GPS-enheden.
• Overfør kortene til GPS-enheden.
Hvis du har brug for hjælp til, hvordan du tilslutter
GPS-enheden til computeren, kan du se side 8 eller
i systemhåndbogen til GPS-enheden. Se følgende
to afsnit “Markering af kort” og “Overførsel af
MapSource-data”, hvis du vil vide mere om at markere
kort og sende dem til GPS-enheden. Du kan muligvis
også få vist en demonstration på installationsdisken
til MapSource om, hvordan du markerer og overfører
kort. Demonstrationen er også tilgængelig online på
www.garmin.com/cartography/mapsourceTutorial
.html.
Bemærk: Det er ikke alle Garmin GPSenheder, der kan anvende detaljerede kort. Se i
systemhåndbogen til din GPS-enhed for at finde
ud af, om den er kompatibel.
Betjeningsvejledning til MapSource
Markering af kort
Anvend kortværktøjet
til at markere de kortafsnit,
du vil sende til GPS-enheden.
Bemærk: For at kunne markere kortafsnit skal
du først låse dit MapSource-produkt op. Se side 1
for at få flere oplysninger.
Sådan markerer du kortafsnit:
1. Zoom ud/ind til en passende afstand på
zoomskalaen (normalt 50 - 100 km).
2. Klik på kortværktøjet , eller klik på
Værktøjer > Kort. Flyt musen hen over det
grafiske kort. Hvert enkelt kortafsnit bliver
fremhævet med gult, når du bevæger musen
hen over det. Navnet og størrelsen på
kortafsnittet bliver vist på statuslinjen.
3. Klik på et kortafsnit for at markere det. Hvis du
vil markere flere kortafsnit på én gang, skal du
klikke med musen og trække den hen over de
områder, du vil markere. Markerede kortafsnit er
angivet med lyserød udfyldning.
Brug af MapSource > Indlæsning af kort på Garmin GPS-enheden
Navne på
kortafsnit.
Markerede kortafsnit er angivet med lyserødt.
BlueChart®-kortafsnit er omgivet af en lyserød streg.
4. Hvis du vil fravælge et kortafsnit, skal du klikke
på det lyserøde område på det grafiske kort.
Hvis du vil fravælge flere kortafsnit, skal du
holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker og
trækker musen hen over de kortafsnit, du vil
fravælge.
De kortafsnit, du markerer, kaldes et “kortsæt” og står
under fanen Kort. Klik på fanen Kort for at få vist navne
og størrelse på hvert enkelt kortafsnit, du har markeret.
Kontroller, hvor meget hukommelse GPS-enheden har
til lagring af kortdata. Kontroller derefter fanen Kort
for at se, hvor meget hukommelse kortsættet kræver.
Hvis kortsættet er for stort, skal du fravælge nogle af
kortafsnittene.
10
Nødvendig
mængde
hukommelse for
at lagre dette
kortsæt.
Klik her for at
omdøbe kortsæt.
Fanen Kort
Bemærk: Hvis GPS-enheden understøtter autoplanlægning af rute, skal du markere afkrydsningsfeltet
Inkluder data for ruteberegning, der er placeret nederst
på fanen Kort.
Du kan oprette en rute i MapSource og dernæst markere
alle de kortafsnit, der omkredser ruten. Du kan også
markere kort omkring waypoints eller spor. Se side 20 for
at få flere oplysninger om, hvordan man opretter ruter.
Betjeningsvejledning til MapSource
Brug af MapSource > Indlæsning af kort på Garmin GPS-enheden
Sådan markerer du kort omkring waypoints,
ruter eller spor:
Højreklik på en rute, et waypoint eller et
spor på den relevante datafane, og klik på
Marker kort omkring rute (waypoint/spor) i
genvejsmenuen.
Bemærk: Til visse MapSource-produkter
sælges områdekort separat. Du kan kun markere
kort, du har købt og installeret på din computer.
Tilføjelse af kort fra flere MapSourceprodukter
Hvis der er to kort fra forskellige MapSourceprodukter, der overlapper hinanden på GPS-enheden,
skal du lukke det øverste kort, så du kan se det nederste
kort. Se i systemhåndbogen til GPS-enheden for at få at
vide, hvordan du slår MapSource-kort til eller fra.
Hvis du f.eks. markerer data for både topografi og
City Navigator for det samme geografiske område,
vil du derfor ikke se en kombination af topografiske
data og vejdata. Du vil kun kunne se datasæt fra City
Navigator. Hvis du vil se topografiske data, skal du
skjule City Navigator-data i GPS-enheden.
Hvis du har købt og låst flere MapSource-produkter op.
kan du tilføje kort fra mere end et MapSource-produkt
til et kortsæt. Kan du kun se data fra et enkelt produkt
på GPS-enheden. Kortene er ikke gennemsigtige på
enheden og kan ikke kombineres.
Betjeningsvejledning til MapSource 11
Brug af MapSource > Overførsel af MapSource-data
Overførsel af MapSource-data
Du kan sende kortsæt, waypoints, ruter og spor til GPSenheden eller hukommelseskortet, eller du kan modtage
data fra GPS-enheden eller hukommelseskortet. Du kan
evt. anvende en af følgende metoder til at overføre data til
eller fra GPS-enheden (se i systemhåndbogen til din GPSenhed for at finde ud af, hvilke dataoverførselsmuligheder
der er tilgængelige):
• Serielt eller USB-kabel
• USB-overførselsprogram til datakort eller
USB-overførselsprogram til datakort RoHS
(USB 2.0) - Du kan anvende denne metode, hvis
GPS-enheden bruger et Garmin-datakort (ikkeforudprogrammeret). USB-overførselsprogram til
datakort RoHS fungerer med Windows 2000 eller
nyere version.
• CF- (Compact Flash) eller SD- (Secure Digital)
kortlæser - Hvis din GPS-enhed bruger et CF-,
SD-, micro SD- eller et transflash-kort, kan du
købe en kortlæser fra en tredjepartsforhandler til at
overføre data. Det kan forekomme, at du ikke kan
overføre waypoints, ruter eller spor ved brug af
kortlæseren.
12
Hver gang du overfører kort til et datakort, sletter du
alle data, der aktuelt er lagret på hukommelseskortet,
og erstatter dem med nye data. Hvis du lagrer kort på et
datakort og overfører waypoints, ruter eller spor, sletter
du dog ikke kortene på datakortet.
Du kan overføre waypoints, ruter og spor fra et datakort
til GPS-enhedens interne hukommelse for at forhindre, at
de bliver slettet fra datakortet. Du kan ikke gemme kort
fra et datakort i GPS-enhedens interne hukommelse.
BEMÆRK: Det er ikke alle enheder, der kan
acceptere waypoints, ruter eller spor fra et
datakort. Se i betjeningsvejledningen til din GPSenhed for at finde ud af, om den er kompatibel.
iQue®-brugere
Hvis du vil overføre data til eller fra iQue, skal du
muligvis først synkronisere med din pc. Du kan muligvis
ikke sende eller modtage alle typer data til/fra din
iQue. Se i systemhåndbogen til din iQue for at få flere
oplysninger.
Betjeningsvejledning til MapSource
Brug af MapSource > Overførsel af MapSource-data
BlueChart-, Fishing Hot Spots- og
LakeMaster-datakort
Forudprogrammerede BlueChart-, BlueChart-g2,
Inland Lakes-, Fishing HotSpots-, Recreational
Lakes with Fishing HotSpots- og LakeMasterdatakort bør ikke anvendes sammen med USBoverførselsprogrammet eller i en GPS-enhed til
at gemme MapSource-kort – hvis du gør det,
mister du alle de forudindlæste data. Fjern det
forudprogrammerede datakort fra GPS-enheden, inden
du overfører kort. MapSource advarer dig om, at du
risikerer at slette data. Hvis du overskriver alle de
indlæste data, bliver de ikke erstattet eller gendannet af
Garmin.
Genindlæsning af POI-databasen
Hvis GPS-enheden blev leveret med en forudindlæst/
forudprogrammeret database over bestemmelsessteder
(POI’er - points of interest), får du vist en advarsel
om sletning af disse forudindlæste data, inden du
gemmer MapSource-kort. Denne advarsel henviser
ikke til konturkortet i din enhed. Du kan gendanne
forudindlæste data på GPS-enheden ved at downloade
dem fra Garmins hjemmeside.
Sådan genindlæser du bestemmelsessteder
(POI’er - points of interest):
1. Besøg http://www.garmin.com.
2. Vælg Support > Updates & Downloads
(Opdateringer og download).
3. Klik på Additional Software.
4. Klik på navnet på GPS-enheden.
5. Klik på Download under Unit Software
(Enhedssoftware).
6. Klik for at acceptere vilkårene i
softwarelicensaftalen.
7. Klik på Download under Download Preloaded
POI Database (Download forudindlæst POIdatabase).
Alle MapSource-kort på GPS-enheden bliver slettet og
erstattet med POI-databasen.
Betjeningsvejledning til MapSource 13
Brug af MapSource > Overførsel af MapSource-data
Afsendelse af data til GPS-enheden
Hvis GPS-enheden har et hukommelseskort, skal du
kontrollere, at kortet er sat korrekt i enheden. Du skal
også tilslutte GPS-enheden til din computer og evt.
indstille enhedens dataoverførselstilstand til Garmin
(se systemhåndbogen til enheden for at få yderligere
oplysninger).
Du kan sende kort, waypoints, ruter eller spor til GPSenheden.
Bemærk: MapSource overfører alle de data,
der står under en datafane, til GPS-enheden, hver
gang du overfører data.
Sådan sender du data til en GPS-enhed eller
kortlæser:
1. Bekræft, at de data, du vil sende, vises i
de tilsvarende datafaner i venstre side af
MapSource-vinduet.
2. Klik på Send til enhed , eller klik på Overfør
> Send til enhed.... Navnet på din GPS-enhed
eller kortlæser skulle gerne blive vist automatisk
i menuen Enhed. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du klikke på Find enhed.
14
•
Hvis du anvender et USBoverførselsprogram til kort, vises teksten
“USB-overførselsprogram til datakort” i feltet
Enhed.
• Hvis du anvender en CF- eller SDkortlæser, skal du vælge det korrekte
drevbogstav i feltet Enhed. Vælg
f.eks.”Flytbar disk (E:).
• Hvis du sender data til en iQue eller cf Que,
skal du vælge, hvor du vil gemme dataene,
under Lagringsplaceringer til kort. Vælg
evt. det korrekte brugernavn i feltet Enhed.
3. Marker afkrydsningsfelterne ud for de typer
data, du vil sende, under Hvad skal sendes.
4. Klik på Send. MapSource begynder at sende
data til GPS-enheden eller kortlæseren.
Når overførslen af data begynder, kan du
markere afkrydsningsfeltet ud for Sluk GPSenheden efter overførslen, hvis funktionen er
tilgængelig.
5. Hvis du anvender en iQue eller cf Que, skal du
muligvis synkronisere med din pc, så din enhed
kan modtage dataene.
Betjeningsvejledning til MapSource
Brug af MapSource > Overførsel af MapSource-data
Modtagelse af data fra GPS-enheden
Hvis GPS-enheden har et hukommelseskort,
skal du kontrollere, at kortet er sat korrekt i
enheden. Du skal også tilslutte GPS-enheden
eller kortlæseren til din computer og evt. indstille
enhedens dataoverførselstilstand til Garmin (se
systemhåndbogen til enheden for at få yderligere
oplysninger).
Du kan modtage waypoints, ruter og spor fra din GPSenhed.
Sådan modtager du data fra en GPS-enhed
eller kortlæser:
1. Hvis du anvender en iQue, skal du muligvis
synkronisere med din pc, så du kan sende
oplysninger til MapSource.
2. Klik på Modtag fra enhed , eller klik på
Overfør > Modtag fra enhed. Navnet på din
GPS-enhed eller kortlæser skulle gerne blive
vist automatisk i menuen Enhed. Hvis det ikke
er tilfældet, skal du klikke på Find enhed.
•
Hvis du anvender et USBoverførselsprogram til kort, vises teksten
“USB-overførselsprogram til datakort” i feltet
Enhed.
• Hvis du anvender en CF- eller SDkortlæser, skal du vælge det korrekte
drevbogstav i feltet Enhed. Vælg
f.eks.”Flytbar disk (E:).
• Hvis du anvender en iQue, skal du vælge
det korrekte brugernavn i feltet Enhed.
3. Marker afkrydsningsfelterne ud for de typer
data, du vil modtage, under Hvad skal
modtages.
4. Klik på Modtag. MapSource begynder
at modtage data fra GPS-enheden eller
kortlæseren. Dataene vises under de
tilsvarende datafaner i venstre side af vinduet.
Betjeningsvejledning til MapSource 15
Brug af MapSource > Oprettelse og redigering af waypoints
Oprettelse og redigering af
waypoints
Et waypoint er et punkt på det grafiske kort, som du
kan gemme i hukommelsen. Waypoints er også kendt
som “Mine placeringer” eller “Favoritter” i nogle GPSenheder. Det er nemt at oprette waypoints i MapSource
og at overføre dem til GPS-enheden. Du kan også
indlæse waypoints fra GPS-enheden til MapSource og
dernæst redigere dem. Se side 13 for at få oplysninger
om, hvordan du sender og modtager oplysninger fra
GPS-enheden.
Sådan opretter du et waypoint:
1. Klik på waypointværktøjet , eller klik på
Værktøjer > Waypoint.
2. Find placeringen, og klik et sted på det grafiske
kort for at oprette et waypoint netop der. Hvis du
vil oprette et waypoint i midten af det grafiske
kort, skal du trykke på Ctrl + W på tastaturet.
Dialogboksen Waypointegenskaber vises.
Oprettelse af waypoints
Når du opretter et waypoint, navngiver MapSource
det automatisk ud fra dets placering. Hvis du opretter
et waypoint på en eksisterende kortdetalje, navngiver
MapSource det ud fra navnet på kortdetaljen.
Hvis du opretter et waypoint på en tom placering,
navngiver MapSource waypoint’et med et tal. Hvert
enkelt waypoint, du opretter, bliver vist under fanen
Waypoints i venstre side af vinduet.
16
Dialogboksen Waypointegenskaber
3. Tilføj eventuelle ændringer til
waypointegenskaberne. Klik på Flere
detaljer for at få vist alle tilgængelige
waypointegenskaber.
4. Klik på OK for at gemme waypoint’et. Klik
på Annuller for at afslutte uden at oprette
waypoint’et.
Betjeningsvejledning til MapSource
Brug af MapSource > Finde steder
Redigering af waypoints
Du kan redigere egenskaberne for et waypoint ved
at åbne dialogboksen Waypointegenskaber på en af
følgende måder:
• Dobbeltklik på et waypointnavn under fanen
Waypoints.
• Klik på markeringsværktøjet . Dobbeltklik
derefter på et waypoint på det grafiske kort.
• Højreklik på et waypoint under fanen Waypoints
eller på det grafiske kort. Vælg dernæst
Waypointegenskaber.
Finde steder
Klik på knappen Find
i MapSource for at åbne
dialogboksen Find steder, hvor du nemt kan finde byer,
bestemmelsessteder/POI’er (f.eks. restauranter, parker
og forretninger) adresser, vejkryds eller waypoints.
For at have flest mulige søgemuligheder i dit
MapSource-produkt skal du låse dine kort op. Se
“Oplåsning af kort” på side 1.
Mens du indtaster de steder, der skal søges efter i
dialogboksen Find steder, anvender MapSource autoudførelse til at komme med forslag. Mens du indtaster
navnet på en by, vises der f.eks. en liste over byer
med de bogstaver, du indtaster. Du kan vælge byen
direkte fra auto-udførelseslisten, eller du kan afslutte
indtastningen af navnet på byen.
Bemærk: Hvis det sted, du søger efter, ikke
findes i auto-udførelseslisten, tillader MapSource
ikke, at du fortsætter indtastningen. Kontroller, at
du har stavet navnet rigtigt.
Betjeningsvejledning til MapSource 17
Brug af MapSource > Finde steder
4. Klik på Find for at få vist en liste over resultater
på listen Steder. Hvis du ser beskeden “Der
blev ikke fundet nogen emner”, skal du prøve at
anvende mere generelle søgekriterier.
5. Marker det korrekte sted på listen ved at klikke
på det. Stedet vises på det grafiske kort.
6. Klik på Opret Waypoint, hvis du ønsker at
gemme stedet som et waypoint. Klik på OK
for at lukke dialogboksen Find steder. Klik på
Annuller for at lukke og vende tilbage til den
del af kortet, du fik vist tidligere.
Dialogboksen Find steder
Sådan finder du et sted:
1. Klik på Find steder , eller klik på Vis > Find
steder.
2. Klik på en af følgende faner: By, Attraktion,
Adresse eller Vejkryds. 3. Påbegynd indtastningen, eller vælg de ønskede
søgekriterier.
18
Brug af Find nærmeste steder og Nyligt
fundne steder
Klik på knappen Find nærmeste steder
i
MapSource for at åbne dialogboksen Find nærmeste
steder, hvor du kan søge efter attraktioner og andre
steder på kortet i nærheden af en bestemt placering på
det grafiske kort. Du kan finde steder i nærheden af et
waypoint, et sted på kortet eller i midten af det grafiske
kort (standard).
Klik på knappen Nyligt fundne steder
for at åbne
dialogboksen Nyligt fundne steder, hvor du kan få vist
en liste over de steder, du har søgt efter for nyligt.
Betjeningsvejledning til MapSource
Brug af MapSource > Oprettelse og redigering af ruter
Oprettelse og redigering af ruter
Ruter fortæller dig, hvordan du kommer fra et sted til et
andet. Afhængigt af hvilket MapSource-produkt du har,
kan du oprette en direkte rute (en rute i en lige linje)
eller en auto-rute (sving-for-sving via forskellige veje).
Oprettelse af ruter
Du kan oprette og tilpasse ruter i MapSource vha.
dialogboksen Egenskaber for rute, med ruteværktøjet
eller under fanen Waypoints. En rute kan bestå af
flere punkter, og hvert punkt kaldes en mellemstation.
Bemærk: Det er ikke alle MapSourceprodukter, der kan oprette en auto-rute. Du skal
anvende et MapSource-produkt, der kan oprette
automatiske ruter, ellers kan MapSource ikke
beregne en automatisk rute.
Sådan opretter du en rute vha.
dialogboksen Egenskaber for rute:
1. Tryk på Ctrl + R, eller klik på Rediger > Ny rute
for at åbne dialogboksen Egenskaber for rute.
2. Hvis du vil tilføje en by, et bestemmelsessted
(POI - point of interest), en adresse eller et
vejkryds, skal du klikke på knappen Find steder
i dialogboksen.
3. Hvis du tidligere har oprettet waypoints og vil
tilføje dem til ruten, skal du klikke på Indsæt
waypoint. Marker waypoint’et på den viste liste.
Hvis du vil markere flere waypoints, skal du
holde Ctrl eller Shift nede, mens du klikker på
flere waypoints. Klik derefter på OK.
4. Gentag trin 2–3, indtil du er færdig med at tilføje
punkter til din rute. Hvert punkt, du tilføjer, står
i rækkefølge med det første punkt øverst under
fanen Mellemstationer.
5. Hvis du vil omarrangere punkterne på listen,
skal du markere hvert punkt og klikke på pilene
for at flytte punktet op eller ned på listen. Hvis
du vil omarrangere punkterne, så det sidste står
først, skal du klikke på Spejlvend.
Betjeningsvejledning til MapSource 19
Brug af MapSource > Oprettelse og redigering af ruter
Hvis du vil se et punkt på kortet, skal du
fremhæve det og klikke på Vis på kort. Du kan
også markere afkrydsningsfeltet ved siden af
Centrer kort på det/de markerede emne(r) for
at se et valgt punkt i midten af kortet.
6. Klik på OK for at gemme den nye rute.
Klik på knappen Find for at
søge efter kortfunktioner.
Redigering af ruter
Du kan redigere ruter direkte på det grafiske kort eller
vha. dialogboksen Egenskaber for rute.
Du kan tilføje, flytte og fjerne waypoints fra din rute på
det grafiske kort vha. markeringsværktøjet .
Klik her for at indsætte
et waypoint fra fanen
Waypoints.
Flytning af et rutewaypoint på det grafiske kort.
20
Betjeningsvejledning til MapSource
Brug af MapSource > Spor
I dialogboksen Egenskaber for rute kan du:
•
•
•
•
•
•
Tilføje punkter til en rute
Omdøbe en rute
Spejlvende en rute
Sammenkæde en fil eller en URL med en rute
Få vist en lodret profil for en rute
Få vist og udskrive retningsangivelser for en
auto-rute
• Slette en rute
Se Hjælpen til MapSource for at få flere oplysninger.
Klik på Hjælp > Hjælp til MapSource, eller tryk på
F1 på tastaturet for at åbne de detaljerede MapSourcehjælpefiler.
Spor
Spor er som små fodaftryk på det grafiske kort, der
viser dig præcis, hvor du har været. Sporet vises som
en lille prikket linje, der udgøres af sporpunkter. Når du
bevæger dig, optager GPS-enheden et sporpunkt hvert
sekund (standard), som angiver tidspunkt, position og
hastighed. GPS-enheden gemmer derefter disse punkter
som et spor.
Visning af spor
De spor, du modtager fra GPS-enheden, bliver vist
under fanen Spor, når du har modtaget dem. Du kan
få vist spor på det grafiske kort og redigere dem vha.
dialogboksen Sporegenskaber.
Dobbeltklik på et spor under fanen Spor for at åbne
dialogboksen Sporegenskaber. Du kan ændre sporets
navn, spejlvende sporet, få vist en lodret profil af
sporet, samt få vist og redigere sporpunkterne. Se
“Overførsel af MapSource-data” på side 13 for at få for
flere oplysninger.
Betjeningsvejledning til MapSource 21
Brug af MapSource > Tilpasning af MapSource
Tilpasning af MapSource
Når du er blevet fortrolig med MapSource, vil du evt.
tilpasse programmets indstillinger til dine behov. Du
kan ændre mange indstillinger ved at åbne menuen
Indstillinger for MapSource. Klik på Rediger >
Indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger.
Om Google Earth™
Dialogboksen Sporegenskaber
Filtrering af spor
Hvert sporpunkt indeholder oplysninger om tidspunkt,
position og hastighed. Klik på Filter i dialogboksen
Sporegenskaber. Når du filtrerer et spor, du har indlæst
fra GPS-enheden, skal du fortælle MapSource, hvilke
sporpunkter du vil beholde, og hvilke der skal sorteres
fra. Du kan filtrere sporpunkter ud fra tid eller afstand,
eller du kan lade MapSource filtrere sporpunkterne
automatisk.
22
Når Google Earth er installeret på computeren, kan
du få vist waypoints, spor og ruter, der er gemt i
MapSource. Vælg et emne under en af datafanerne, og
vælg derefter Vis > Vis på Google Earth.
Gå til http://earth.google.com for at downloade Google
Earth-programmet.
Betjeningsvejledning til MapSource
Advarsler og forbehold
Advarsler og forbehold
VIGTIGT: GARMIN GIVER INGEN GARANTI FOR
FULDSTÆNDIGHEDEN AF KORTDATAENE FOR
DETTE PRODUKT OG FRASKRIVER SIG ENHVER
GARANTI, UDTRYKKELIG, INDIREKTE ELLER
LOVMÆSSIG, HERUNDER INDIREKTE GARANTIER
FOR SALGBARHED ELLER FORMÅLSEGNETHED. DET
PÅLIGGER BRUGEREN AT ANVENDE DETTE PRODUKT
MED FORSIGTIGHED. DETTE PRODUKT HAR TIL
FORMÅL UDELUKKENDE AT ANVENDES SOM HJÆLP
TIL REJSEN OG MÅ IKKE ANVENDES TIL NOGET
FORMÅL, SOM KRÆVER NØJAGTIG MÅLING AF
RETNING, DISTANCE, STED ELLER TOPOGRAFI.
Følgende advarsler og forbehold er muligvis gældende for
noget eller al indhold på installationsdisken til MapSource
BlueChart®:
ADVARSEL: Disse produktoplysninger er ikke verificeret
af en national søkortafdeling, som ej heller påtager sig
ansvaret for nøjagtigheden af reproduktioner eller ændringer
foretaget herefter. Det kan heller ikke garanteres af en
national søkortafdeling, at produktet opfylder nationale
eller internationale regulativer vedrørende brug af de rette
navigationsprodukter.
ADVARSEL: Dette produkt er produceret, helt eller delvist, på
baggrund af produkter fra den britiske søkortafdeling. Garmin
fralægger sig al ansvar for brug af dette produkt, og produktet
må ikke anvendes som navigationshjælp. De(t) digitale kort,
der følger med dette produkt, er ikke blevet verificeret eller
opdateret. Brugere opfordres for deres egen sikkerheds skyld til
at konsultere officielle, opdaterede søkort til navigationsformål.
Den britiske søkortafdeling har ikke verificeret udvundne
data, og det udskrevne kort bør konsulteres for yderligere
navigationsoplysninger.
FORBEHOLD: Den australske søkortafdeling kontrollerer
ikke oplysningerne på dette produkt, og det australske
statsforbund påtager sig ikke ansvaret for nøjagtigheden
efter kopiering eller eventuelle ændringer af de oplysninger,
forbundet har leveret. Statsforbundet garanterer ydermere
ikke, at dette produkt overholder eventuelle regulativer som et
korrekt navigationsprodukt, eller at det indeholder de nyeste
tilgængelige navigationsoplysninger.
ADVARSEL: De ydre grænser for Indien, der er afbildet for
kortet/kortene, er hverken korrekte eller pålidelige. Andre ydre
grænser, som er afbildet på kortet/kortene, er muligvis heller
ikke korrekte eller pålidelige.
Betjeningsvejledning til MapSource 23
Indeks
Indeks
E
Advarsler og forbehold 23
Afinstallation af MapSource 6
Auto-planlægning af rute 10,
19
F
A
B
Bestemmelsessteder (POI
- points of interest) 17
genindlæse database 13
BlueChart
markere kort 10
C
cf Que-brugere 14
Compact Flash- (CF) kort
12, 14
D
Datafaner 8
Datakort 12
Dataoverførselstilstand 14
Delepanel 8
24
Egenskaber for rute, dialogboksen 19
Favoritter 16
Finde nærmeste steder 18
Finde nyligt fundne steder 18
Finde steder 17
Forudprogrammerede datakort
13
G
Gemme filer 16
Google Earth 22
GPS-enhed
indlæse kort på 9
tilslutte til en computer 6
Grafisk kort 8
H
Hukommelseskort 12
I
Indlæsning af kort på GPS’en
9
afsendelse af kort 14
demonstration 9
fravælge kort 10
fra flere MapSourceprodukter 11
kompatibilitet 9
markere kort 9
Installation af MapSource
fjerne 6
tilpasse 5
iQue-brugere 12, 14, 15
O
K
R
Oplåsningskode 1, 2
Hent 4
visning 3
Oplåsning af kort 1
Overførsel af data 12
metoder til overførsel 12
modtage data 15
sende data 13
Kontakt Garmin ii
Kort, fanen 10
Kortlæser 12, 14
Kortsæt 10
Kortværktøj 9
Kuponkode 1, 2
M
Registrering af dit produkt 4
Reparation af MapSource 5
Ruter 19–24
markere kort omkring 11
oprette 19
redigere 20
spejlvende 19
Markeringsværktøj 17
Markering af kort 9
omkring ruter, waypoints
og spor 11
Mine placeringer 16
MiniMap 8
Modtagelse af data 15
Modtagelse fra enhed 15
S
Secure Digital- (SD) kort 12,
14
Sender data 14
Send til enhed 14
Serielport 6
Serienummer ii
Spor
markere kort omkring 11
Betjeningsvejledning til MapSource
Indeks
Statuslinje 8
T
Tilpasning af dækningsområder 5
Tilpasning af MapSource 5, 22
Tilslutning af GPS’en til en
computer 6
U
USB-overførselsprogram til
datakort 12, 14, 15
USB-port 7
V
Værktøjslinjer 8
W
Waypointegenskaber, dialogboksen 16
Waypoints 16–19
markere kort omkring
11–15
oprette 16
tilføje til ruter 19–23
Waypoints, fanen 16
Betjeningsvejledning til MapSource 25
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i dit .
Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen .
www.garmin.com.
© Copyright 2008 Garmin Ltd. eller datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00417-36 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising