Garmin | MapSource | Garmin MapSource MapSource Anvandarhandbok

Garmin MapSource MapSource Anvandarhandbok
användarhandbok
MapSource
avbildningsprogramvara
© Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 E. 151st Street,
Olathe, Kansas 66062 USA
Tel. 913/397 8200 eller 800/800 1020
Fax. 913/397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax. 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd
från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat
elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under
förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under
förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och
att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
Garmin®, BlueChart®, MapSource®, och iQue® är registrerade varumärken och Que™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Google Earth™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Denna svenska version av den engelska användarhandboken för MapSource (Garmin artikelnummer 190-00417-20, revision E)
tillhandahålls av informationsskäl. Läs, vid behov, den senaste revisionen av den engelska handboken avseende information om
användningen av MapSource.
juni 2008
Artikelnummer 190-00417-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Inledning > Innehåll
Inledning..............................................................ii
Serienummer.............................................................. ii
Kontakta Garmin....................................................... ii
Information om kartdata............................................ ii
Installera MapSource.........................................1
Låsa upp kartor.....................................................1
Upplåsningskoder och kupongkoder......................... 1
Visa upplåsningskoder............................................... 3
Hämta upplåsningskoder........................................... 4
Registrera din produkt............................................... 4
Ändra eller ta bort MapSource.............................5
Reparera MapSource................................................. 5
Modifiera täckningsområden..................................... 5
Ta bort MapSource.................................................... 6
Ansluta GPS-enheten till en dator.......................6
Använda MapSource..........................................8
Delar av MapSource..............................................8
Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet..............9
Välja kartor................................................................ 9
Lägga till kartor från flera
MapSource-produkter.........................................11
Överföra MapSource-data..................................12
iQue®-användare...................................................... 12
Skicka data till GPS-enheten .................................. 14
Ta emot data från GPS-enheten............................... 15
Skapa och redigera waypoints...........................16
Skapa waypoints...................................................... 16
Redigera waypoints................................................. 17
Söka efter platser................................................17
Söka efter närmaste platser och senast
hittade platser..................................................... 18
Skapa och redigera rutter...................................19
Skapa rutter.............................................................. 19
Redigera rutter......................................................... 20
Spår......................................................................21
Visa spår.................................................................. 21
Filtrera spår.............................................................. 22
Anpassa MapSource...........................................22
Om Google Earth™ . ............................................22
Varningar och försiktighetsuppmaningar......23
Index..................................................................24
Om du vill ha ytterligare instruktioner vid
användning av MapSource klickar du på Hjälp
> Hjälp för MapSource eller trycker på F1
på tangentbordet för att öppna de detaljerade
hjälpfilerna för MapSource.
MapSource användarhandbok
Inledning > Produktregistrering
Inledning
Tack för att du valde Garmin® MapSource®–det kompletta
verktyget för hantering av din Garmin GPS-enhet. MapSource
tillhandahåller geografisk data som du kan visa på datorn eller
läsa in i GPS-enheten. Den här handboken har tagits fram för
att hjälpa dig att komma igång. Detaljerad information om
användning av MapSource finns i hjälpsystemet.
Serienummer
Använd det här utrymmet till att registrera serienumret (8siffrigt nummer på lådans baksida) i händelse av att MapSourceprogramvaran tappas bort, stjäls eller kräver service. Förvara
inköpskvittot på ett säkert ställe eller förvara en fotokopia av det
i handboken.
Serienummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor eller om du stöter på
problem vid användning av MapSource.
I USA kontaktar du Garmin Product Support på telefonnummer
913/397 8200 eller 800/800 1020, måndag-fredag, 8.00–17.00
Central Time; eller via webbsidan www.garmin.com/support.
Information om kartdata
Ett av Garmins mål är att tillhandahålla den mest kompletta
och exakta kartografi som är tillgänglig för oss till våra kunder
till en rimlig kostnad. Vi använder en kombination av privata
datakällor och datakällor från myndigheter som vi identifierar
i produktlitteratur och copyrightmeddelanden som visas för
konsumenten. Så gott som alla datakällor innehåller en del
felaktiga eller ofullständiga data. I vissa länder är fullständig
och exakt kartinformation inte tillgänglig eller oöverkomligt
dyr.
Om datakällan saknar ett kännetecken eller om ett objekt är fel
placerat eller felidentifierat kommer det att vara felidentifierat
eller saknas även i Garmins kartografiprodukt. Varje
MapSource-produkt har styrkor och svagheter och alla lämpar
sig inte för alla ändamål. Tänk på det när du använder och
gläder dig åt fördelarna som kartografi ger.
Garmin uppmuntrar dig att rapportera eventuella fel du
hittar i våra elektroniska kartor genom att fylla i vårt
felrapporteringsformulär som finns under kartografidelen på vår
webbplats:
http://www.garmin.com/cartography/mapSource/errorForm.html.
I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0)
870 8501241 (utanför Storbritannien) eller på 0808 2380000
(inom Storbritannien).
ii
MapSource användarhandbok
Installera MapSource > Låsa upp kartor
Installera MapSource
Låsa upp kartor
Vissa MapSource-produkter måste låsas upp innan
du kan använda detaljerade kartdata. Om produkten
behöver låsas upp hittar du ett papper i produktlådan
med en upplåsningskod eller en kupongkod.
Första gången du kör MapSource med låsta kartor
installerade visas dialogrutan Låsta kartor identifierades
där du uppmanas låsa upp kartorna. Du kan även låsa
upp kartorna från MapSource-programvaran. Klicka på
Hjälpprogram > Hantera kartprodukter.
Upplåsningskoder och kupongkoder
En upplåsningskod består av 25 tecken och är tryckt
på ett gult pappersark eller på produktförpackningen.
Den låser upp alla kartor som är knutna till din
MapSource-produkt. På det gula papperet finns också
ett serienummer och en 7-siffrig registreringskod.
Upplåsningskoder finns på Garmin-enheter som också
är utrustade med kartprogramvara. Om du vill låsa upp
produkten med en 25 tecken lång upplåsningskod läser
du sidan 2.
En kupongkod består av 8 tecken och är tryckt på
upplåsningscertifikatet. Den låser upp en kartregion
i MapSource-produkten. Kupongkoder följer med
programvara som inte har förpackats med en Garminenhet. Om du vill låsa upp produkten med en 8 tecken
lång kupongkod läser du sidan 2.
OBS! Förvara upplåsningskoden eller
kupongkoden på ett säkert ställe. Du kan
behöva informationen om du installerar om
MapSource. Garmin kan inte ersätta eller byta
upplåsningskoder för MapSource.
MapSource användarhandbok
Installera MapSource > Låsa upp kartor
Så här låser du upp produkten med en 25
tecken lång upplåsningskod:
1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram >
Hantera kartprodukter.
2. Välj fliken Lås upp regioner och klicka på
Lägg till.
Så här låser du upp produkten med en 8
tecken lång kupongkod:
OBS! Du behöver en Internet-anslutning för
följande procedur.
1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram >
Hantera kartprodukter.
2. Välj en kartprodukt i listan och klicka på Lås
upp online. Sidan för upplåsning av kartor
visas i din webbläsare.
Fliken Lås upp regioner
3. Ange din upplåsningskod med 25 tecken och
sedan en kommentar om så önskas. Klicka på
OK.
Lås upp online
3. Om Garmin Communicator-insticksprogrammet
inte är installerat på din dator följer du
anvisningarna på sidan för upplåsning av
kartor och installerar Garmin Communicatorinsticksprogrammet.
MapSource användarhandbok
Installera MapSource > Låsa upp kartor
4. Anslut GPS-enheten till datorn. Mer information
finns på sidan 6, eller i användarhandboken till
din GPS-enhet.
5. Klicka på Sök enheter. Välj din enhet i listrutan
om det behövs. Enhetens enhets-ID visas i
fältet Enhets-ID.
6. Ange serienumret som finns på din enhet.
7. Ange den 8 tecken långa kupongkoden
som finns på ditt upplåsningscertifikat.
Klicka på Lås upp karta. Du kan nu
stänga kartprodukthanteraren och använda
MapSource.
Visa upplåsningskoder
Om du behöver visa din upplåsningskod kan du göra
det med hjälp av kartprodukthanteraren.
Så här visar du installerade
upplåsningskoder:
1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram >
Hantera kartprodukter.
2. Välj fliken Lås upp regioner.
3.
I kartprodukthanteraren visas en lista över alla
installerade MapSource-produkter.
Om du vill visa upplåsningskoden för en produkt
markerar du produkten och klickar sedan på
Egenskaper.
Om du vill ta bort en upplåsningskod för en produkt
markerar du produkten och klickar på Ta bort.
MapSource användarhandbok
Installera MapSource > Låsa upp kartor
Hämta upplåsningskoder
Du kan hämta upplåsningskoder från Garmin genom att
ange enhets-ID och serienumret för din enhet.
OBS! Du behöver en Internet-anslutning för
följande procedur.
1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram >
Hantera kartprodukter.
2. Välj en kartprodukt i listan och klicka på Lås
upp online.
3. Om Garmin Communicator-insticksprogrammet
inte är installerat på din dator följer du
anvisningarna på sidan för upplåsning av
kartor och installerar Garmin Communicatorinsticksprogrammet.
4. Anslut GPS-enheten till datorn. Mer information
finns på sidan 6, eller i användarhandboken till
din GPS-enhet.
5. Klicka på Sök enheter. Välj din enhet i listrutan
om det behövs. Enhetens enhets-ID visas i
fältet Enhets-ID.
6. Ange serienumret som finns på din enhet.
7. Klicka på Hämta upplåsningar. Dina
upplåsningskoder återställs i MapSource.
Registrera din produkt
Om du inte redan har registrerat produkten med hjälp
av UnlockWizard, kan du registrera den på Garmins
webbplats på http://my.garmin.com.
Vi rekommenderar starkt att du registrerar MapSourceprodukten för att få viktiga fördelar:
• Det går att meddela dig om
produktuppdateringar i den takt de sker.
• Du har ett inköpsbevis i Garmins arkiv i
händelse av att produkten kräver service.
• Du har tillgång till uppdateringar av
avbildningsdata till reducerade priser.
MapSource användarhandbok
Installera MapSource > Låsa upp kartor
Ändra eller ta bort MapSource
Du kan reparera MapSource om programmet skadas.
För vissa MapSource-produkter kan du modifiera
området för regional täckning. Du kan också ta bort
alla MapSource-produkter från datorn.
Reparera MapSource
För vissa MapSource-produkter kan du reparera
MapSource om programmet skadas. Om alternativet
inte är tillgängligt kan du avinstallera och ominstallera
produkten.
Obs! Du behöver MapSourceinstallationsskivorna för att reparera MapSource.
Så här reparerar du MapSource:
1. Sätt in MapSource-installationsskivan i datorns
skivenhet. Installationsguiden startas. Klicka på
Nästa.
2. Välj Reparera och klicka på Nästa.
3. Följ instruktionerna för att reparera MapSource.
MapSource användarhandbok
Modifiera täckningsområden
Vissa detaljerade kartprodukter i MapSource ger dig
möjlighet att modifiera regionala täckningsområden.
Om din MapSource-produkt så tillåter visas alternativet
Modifiera när du öppnar installationsguiden för
MapSource.
Obs! Du behöver MapSourceinstallationsskivorna för att modifiera MapSource.
Så här lägger du till eller tar bort specifika
täckningsområden:
1. Sätt in MapSource-installationsskivan i datorns
skivenhet. Installationsguiden startas. Klicka på
Nästa.
2. Välj Modifiera och klicka på Nästa.
3. Välj de områden du vill lägga till eller ta bort.
Klicka på Nästa.
4. Följ instruktionerna för att modifiera MapSource.
Installera MapSource > Ändra eller ta bort MapSource
Ta bort MapSource
Du kan ta bort MapSource-produkter från datorn utan
att använda MapSource-installationsskivorna.
Så här tar du bort MapSource:
1. Klicka på knappen Start. Välj sedan
Inställningar > Kontrollpanel.
2. På kontrollpanelsidan väljer du Lägg till/ta bort
program.
3. Markera MapSource och klicka på Ändra/ta
bort.
4. Följ instruktionerna för att ta bort MapSource.
ELLER
1. Klicka på knappen Start. Välj sedan
Program > MapSource > Installationsguide
för MapSource-produkt (om den är aktiverad).
2. Klicka på Nästa.
3. Välj Ta bort.
Ansluta GPS-enheten till en dator
Installera MapSource-programvaran eller kör
installationsskivan för produkten innan du ansluter
GPS-enheten till datorn. Om MapSource-produkten
levererades med en installationsguide följer du
instruktionerna för att ta reda på hur och när du
ansluter GPS-enheten till datorn. Du hittar även denna
information i GPS-enhetens användarhandbok.
Så här ansluter du GPS-enheten till datorn:
1. Om GPS-enheten levererades med en PCgränssnittskabel ansluter du GPS-enheten till
en seriell kommunikationsport på datorn (se
illustrationen nedan).
Seriell kommunikationsport
Obs! Om du vill ta bort MapSource helt och
hållet måste du ta bort mappen C:\Garmin\USB_
Drivers från datorn.
MapSource användarhandbok
Installera MapSource > Ändra eller ta bort MapSource
Om GPS-enheten levererades tillsammans med en
USB-datakabel ansluter du GPS-enheten till en
ledig USB-dataport.
USB-dataport
2. Verifiera att GPS-enheten är påslagen och att
det seriella dataformatet är inställt på Garmin
om så är möjligt.
Så här verifierar du att anslutningen till
datorn är korrekt:
1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram >
Hämta enhets-ID.
2. Verifiera att GPS-enhetens namn visas i fältet
Enhet. Om det inte visas kanske GPS-enheten
inte är rätt ansluten. Kontrollera att enheten är
påslagen, kontrollera anslutningen och klicka
sedan på Sök efter enhet.
MapSource användarhandbok
Använda MapSource > Delar av MapSource
Använda MapSource
Delar av MapSource
Fönstret MapSource innehåller fem huvuddelar: (1) verktygsfält, (2) dataflikar, (3) delningslist, (4) grafisk karta,
(5) MiniMap och (6) statusfält.
1
2
3
4
5
6
MapSource användarhandbok
Använda MapSource > Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet
Ladda kartor
till din Garmin GPS-enhet
Du kan ladda kartor till din Garmin GPS med tre
enkla steg:
• Anslut Garmin GPS-enheten till datorn.
• Välj de kartor du vill skicka till
GPS-enheten.
• Överför kartorna till GPS-enheten.
Hjälp om hur du ansluter GPS-enheten till datorn finns
på sidan 8 eller i GPS-enhetens användarhandbok.
Information om att välja kartor och skicka dem till
GPS-enheten finns i följande två avsnitt, “Välja kartor”
och “Överföra MapSource-data”. Du kanske också
kan se en självstudiekurs i att välja och skicka kartor
på MapSource-installationsskivan. Självstudiekursen
är tillgänglig online på www.garmin.com/cartography/
mapsourceTutorial.html.
Obs! Det går inte att använda detaljerade
kartor i alla Garmin GPS-enheter. I GPSenhetens användarhandbok finns uppgifter om
kompatibilitet.
MapSource användarhandbok
Välja kartor
Använd verktyget Karta
för att välja de
kartregioner som du vill skicka till GPS-enheten.
Obs! Om du vill välja kartregioner måste du
låsa upp MapSource-produkten. Mer information
finns på sidan 1.
Så här väljer du kartregioner:
1. Zooma till ett lämpligt avstånd på zoomskalan
(vanligtvis 50-100 km).
eller klicka på
2. Klicka på verktyget Karta
Verktyg > Karta. För musen över den grafiska
kartan. Kartregioner förses med gula konturer
när du för musen över dem. Kartregionens
namn och storlek visas i statusfältet.
3. Klicka på den kartregion du vill läsa in. Om du
vill välja flera kartregioner samtidigt klickar du
och drar musen över de områden du vill läsa
in. De valda kartregionerna skuggas med rosa
färg.
Använda MapSource > Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet
Namn på
kartregioner.
Valda kartregioner visas med rosa skuggning.
BlueChart®-kartregioner visas med rosa konturer.
4. Om du vill avmarkera en kartregion klickar du
på ett skuggat, rosa område på den grafiska
kartan. Om du vill avmarkera flera kartregioner
håller du nere tangenten Ctrl medan du klickar
och drar tvärs över de kartregioner du vill
avmarkera.
De valda kartregionerna kallas en “kartuppsättning”
och finns med på kartfliken. Klicka på fliken
Kartor om du vill se namn och storlek på de valda
kartregionerna.
Kontrollera hur mycket minne för datalagring GPSenheten har. Sedan tittar du på kartfliken för att ta
reda på hur mycket minne kartuppsättningen kräver.
Om kartuppsättningen är för stor avmarkerar du några
kartregioner.
10
Minne som krävs
för att lagra
kartuppsättningen.
Klicka här för att
byta namn på
kartuppsättningen.
Fliken Kartor
Obs! Om GPS-enheten har stöd för
automatiska rutter markerar du kryssrutan Ta
med ruttberäkningsdata (finns längst ner på
kartfliken).
Du kan skapa en rutt i MapSource och sedan
markera alla kartregioner som omger rutten. Du kan
även markera kartor runt waypoints eller spår. Mer
information om att skapa rutter finns på sidan 20.
MapSource användarhandbok
Använda MapSource > Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet
Så här markerar du kartor runt waypoints,
rutter eller spår:
Högerklicka på en rutt, waypoint eller ett spår
på dess dataflik och klicka på Välj kartor runt
rutt (waypoint/spår) på snabbmenyn.
Obs! För vissa MapSource-produkter säljs
områdeskartor separat. Du kan bara välja kartor
om du har köpt dem och installerat dem i datorn.
Lägga till kartor från flera MapSourceprodukter
Om du har köpt och låst upp flera MapSourceprodukter kan du lägga till kartor från mer än en
MapSource-produkt till en kartuppsättning. Du
kan bara se data från en produkt på GPS-enheten
om kartorna överlappar varandra. Kartorna är inte
genomskinliga i enheten och går inte att kombinera.
Om två kartor från olika MapSource-produkter
överlappar varandra i GPS-enheten måste du stänga
av den överlappande kartan för att kunna se den
karta som befinner sig under den. I GPS-enhetens
användarhandbok finns uppgifter om hur du slår på och
stänger av MapSource-kartor.
Om du till exempel väljer både topografiska data
samt City Navigator-data för samma geografiska
område kommer du inte att se en kombination av
topografiska data och vägdata. Du kan bara se data
från City Navigator-datauppsättningen. Om du vill se
topografiska data kan du dölja City Navigator-data i
GPS-enheten.
MapSource användarhandbok11
Använda MapSource > Överföra MapSource-data
Överföra MapSource-data
Du kan skicka kartuppsättningar, waypoints, rutter
och spår till GPS-enheten eller lagringskort och du
kan ta emot data från GPS-enheten eller lagringskort.
Du kan använda en av följande metoder för att
överföra data till eller från GPS-enheten (i GPSenhetens användarhandbok finns uppgifter om vilka
dataöverförings-alternativ som är tillgängliga):
• Seriell eller USB-kabel
• USB-kortsprogrammerare eller USBkortsprogrammerare RoHS (USB 2.0)–du kan
använda denna metod om ett Garmin-datakort
används i GPS-enheten (ej förprogrammerat).
USB-kortsprogrammerare RoHS fungerar med
Windows 2000 eller nyare.
• Compact Flash- (CF) eller Secure Digitalkortläsare (SD) –Om du använder ett CF, SD-,
micro SD-, eller transflash-kort kan du köpa en
kortläsare från tredje part som du kan överföra
data med. I en del fall kan du inte överföra
waypoints, rutter eller spår med en kortläsare.
12
Varje gång du överför kartor till ett datakort raderar du
samtliga data som finns på kortet och ersätter dem med
nya data. Om kartor finns lagrade på ett datakort och du
överför waypoints, rutter eller spår raderas emellertid
inte kartorna på kortet.
Du kan överföra waypoints, rutter och spår från ett
datakort till GPS-enhetens internminne för att förhindra
att de raderas från datakortet. Det går inte att spara
kartor från ett datakort i GPS-enhetens internminne.
Obs! Alla enheter kan inte hantera waypoints,
rutter eller spår från ett datakort. I GPSenhetens användarhandbok finns uppgifter om
kompatibilitet.
iQue®-användare
Om du vill överföra data till och från en iQue kanske
du behöver synkronisera med persondatorn. Du kanske
inte kan skicka eller ta emot alla datatyper till/från
iQue. Mer information finns i användarhandboken till
iQue.
MapSource användarhandbok
Använda MapSource > Överföra MapSource-data
BlueChart-, Fishing Hot Spots- och
LakeMaster-datakort
Förprogrammerade BlueChart-, BlueChart g2-, Inland
Lakes-, Fishing HotSpots-, Recreational Lakes with
Fishing HotSpots- och LakeMaster-minneskort bör inte
användas i USB-programmeraren eller i GPS-enheten
för att spara MapSource-kartor – förinladdade data går
förlorade. Ta bort det förprogrammerade datakortet
ur GPS-enheten innan du överför kartor. MapSource
varnar dig om det finns risk för att du raderar data. Om
du skriver över förinladdad data kommer Garmin inte
att läsa tillbaka eller återställa den.
Läsa tillbaka POI-databasen
Om din GPS-enhet innehåller en förinläst/
förprogrammerad sevärdhetsdatabas (POI) kommer du
att se en varning om radering av förinlästa data innan
du sparar MapSource-kartor. Varningen hänför sig inte
till enhetens baskarta. Du kan återställa förinlästa data
i GPS-enheten genom att ladda ner dem från Garmins
webbplats.
Så här läser du tillbaka sevärdheter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gå till http://www.garmin.com.
Välj Support > Updates & Downloads.
Klicka på Additional Software.
Klicka på GPS-enhetens namn.
Under Unit Software klickar du på Download.
Klicka för att acceptera villkoren i
programlicensavtalet.
7. Under Download Preloaded POI Database
klickar du på Download.
Eventuella MapSource-kartor i GPS-enheten raderas
och ersätts av POI-databasen.
MapSource användarhandbok13
Använda MapSource > Överföra MapSource-data
Skicka data till GPS-enheten
Om GPS-enheten har ett lagringskort kontrollerar
du att kortet är insatt i enheten på rätt sätt. Anslut
GPS-enheten till datorn och ställ in enhetens
dataöverföringsläge på Garmin om så är tillämpligt
(instruktioner finns i enhetens användarhandbok).
Du kan skicka kartor, waypoints, rutter eller spår till
GPS-enheten.
Obs! MapSource överför alla data på en dataflik
till GPS-enheten varje gång du överför data.
Så här skickar du data till en GPS-enhet
eller kortläsare:
1. Kontrollera att de data som du vill skicka visas
i motsvarande dataflikar på vänster sida i
MapSource-fönstret.
2. Klicka på Skicka till enhet
eller på
Överför > Skicka till enhet….Namnet på GPSenheten eller kortläsaren bör visas automatiskt
på enhetsmenyn. Om så ej är fallet klickar du
på Sök efter enhet.
14
•
Om du använder en USBkortsprogrammerare visas “USBkortsprogrammerare” i fältet Enhet.
• Om du använder en CF- eller SD-kortläsare
väljer du rätt enhetsbokstav i fältet Enhet.
Välj t.ex. ”Flyttbar disk (E:)”.
• Om du skickar data till en iQue eller cf
Que väljer du var du vill spara data under
Kartlagringsplats. Välj rätt användarnamn
på fälten Enhet om så krävs.
3. Under Vad som skickas markerar du rutorna
bredvid alla datatyper som skall skickas.
4. Klicka på Skicka. MapSource börjar skicka
data till GPS-enheten eller kortläsaren. När
dataöverföringen har påbörjats kan du markera
rutan bredvid Stäng av GPS-enheten efter
överföring, om en sådan är tillgänglig.
5. Om du använder en iQue eller cf Que
synkroniserar du med persondatorn vid behov
så att enheten tar emot data.
MapSource användarhandbok
Använda MapSource > Överföra MapSource-data
Ta emot data från GPS-enheten
Om GPS-enheten har ett lagringskort kontrollerar
du att kortet är insatt i enheten på rätt sätt. Anslut
GPS-enheten eller kortläsaren till datorn och ställ
in enhetens dataöverföringsläge på Garmin om
så är tillämpligt (instruktioner finns i enhetens
användarhandbok).
Du kan ta bort kartor, waypoints, rutter och spår från
GPS-enheten.
Så här tar du emot data från en GPS-enhet
eller kortläsare:
1. Om du använder en iQue synkroniserar du vid
behov med persondatorn så att du kan skicka
information till MapSource.
eller klicka
2. Klicka på Ta emot från enhet
på Överför > Ta emot från enhet. Namnet
på GPS-enheten eller kortläsaren bör visas
automatiskt på enhetsmenyn. Om så ej är fallet
klickar du på Sök efter enhet.
•
Om du använder en USBkortsprogrammerare visas “USBkortsprogrammerare” i fältet Enhet.
• Om du använder en CF- eller SDkortläsare väljer du rätt enhetsbokstav i
fältet Enhet. Välj t.ex. ”Flyttbar disk (E:)”.
• Om du använder en iQue väljer du rätt
användarnamn i fältet Enhet.
3. Under Vad som tas emot markerar du rutorna
bredvid de datatyper som du vill ta emot.
4. Klicka på Ta emot. MapSource börjar ta emot
data från GPS-enheten eller kortläsaren. Dessa
data visas på respektive flik på fönstrets vänstra
sida.
MapSource användarhandbok15
Använda MapSource > Skapa och redigera waypoints
Skapa och redigera waypoints
En waypoint är en punkt på den grafiska kartan som
du lagrar i minnet. Waypoints kallas också för “Mina
platser” eller “Favoriter” på en del GPS-enheter. Det
är enkelt att skapa waypoints i MapSource och sedan
överföra dem till GPS-enheten. Du kan även läsa in
waypoints från GPS-enheten i MapSource och sedan
redigera dem. Fler uppgifter om att skicka och ta emot
information från GPS-enheten finns på sidan 13.
Så här skapar du en waypoint:
1. Klicka på verktyget Waypoint
eller klicka på
Verktyg > Waypoint.
2. Leta rätt på platsen och klicka var som helst på
den grafiska kartan för att skapa en waypoint
precis på den punkten. Om du vill skapa en
waypoint i mitten av den grafiska kartan trycker
du på Ctrl + W på tangentbordet. Dialogrutan
Egenskaper för Waypoint visas.
Skapa waypoints
När du skapar en waypoint tilldelar MapSource
automatiskt ett namn till den, baserat på dess plats. Om
du skapar en waypoint på ett befintligt kartkännetecken
baserar MapSource waypointnamnet på kännetecknet.
Om du skapar en waypoint på en öppen plats tilldelar
MapSource ett nummer till denna waypoint. Varje
skapad waypoint visas på fliken Waypoints på fönstrets
vänstra sida.
16
Dialogrutan Egenskaper för Waypoint
3. Ändra waypointegenskaperna enligt behov.
Klicka på Mer detaljer om du vill se alla
tillgängliga waypointegenskaper.
4. Klicka på OK om du vill spara en waypoint.
Klicka på Avbryt om du vill avsluta utan att
skapa en waypoint.
MapSource användarhandbok
Använda MapSource > Söka efter platser
Redigera waypoints
Du kan redigera egenskaper för en waypoint genom att
öppna Egenskaper för Waypoint på ett av följande sätt:
• Dubbelklicka på ett waypointnamn på fliken
Waypoints.
• Klicka på verktyget Markering .
Dubbelklicka sedan på en waypoint på den
grafiska kartan.
• Högerklicka på en waypoint på fliken Waypoints
eller på den grafiska kartan. Välj sedan
Egenskaper för Waypoint.
Söka efter platser
I MapSource klickar du på knappen Sök
för att
öppna dialogrutan Sök efter platser där det är enkelt
att hitta städer, sevärdheter (till exempel restauranger,
parker och butiker) adresser, korsningar eller
waypoints.
Du måste låsa upp kartorna för att få flest möjliga
sökalternativ i MapSource-produkten. Läs “Låsa upp
kartor”, sidan 1.
När du anger platser att söka efter i dialogrutan Sök
efter platser använder MapSource en lista som fylls
i automatiskt för att ge förslag. Om du till exempel
anger namnet på en stad visas en lista över städer som
stämmer överens med de bokstäver du skriver in. Du
kan markera staden direkt på den automatiskt ifyllda
listan eller skriva in hela namnet på staden.
Obs! Om platsen du söker efter inte visas i den
automatiskt ifyllda listan kommer MapSource inte
att tillåta att du fortsätter skriva. Kontrollera att
stavningen är korrekt.
MapSource användarhandbok17
Använda MapSource > Söka efter platser
4. Klicka på Sök för att visa motsvarigheter på
platslistan. Om du ser meddelandet “Inga objekt
hittades” kan du försöka använda mer allmänna
sökkriterier.
5. Klicka för att markera rätt plats på listan.
Platsen visas på den grafiska kartan.
6. Klicka på Skapa waypoint om du vill spara
platsen som en waypoint. Klicka på OK för att
stänga dialogrutan Sök efter platser. Klicka på
Avbryt för att stänga och återgå till den del av
kartan som du tittade på tidigare.
Dialogrutan Sök efter platser
Så här söker du efter en plats:
1. Klicka på Sök efter platser
eller klicka på
Visa > Sök efter platser.
2. Klicka på en av följande flikar: Stad,
Kännetecken, Adress eller Korsning.
3. Börja skriva in eller markera sökkriterier.
18
Söka efter närmaste platser och senast
hittade platser
I MapSource klickar du på knappen Sök efter
närmaste platser
för att öppna dialogrutan
Sök efter närmaste platser där du kan söka efter
kartkännetecken och andra platser i närheten av en viss
plats på den grafiska kartan. Du kan söka efter platser
nära en waypoint, vilken kartplats som helst eller nära
mitten av den grafiska kartan (standard).
Klicka på knappen Senast hittade platser
för att
öppna dialogrutan Senast hittade platser där du kan se
en lista över platser som du nyss har sökt efter.
MapSource användarhandbok
Använda MapSource > Skapa och redigera rutter
Skapa och redigera rutter
Rutter visar hur du tar dig från en plats till en annan.
Beroende på MapSource-produkt kan du skapa en
direktrutt (en rutt med rak linje) eller en automatisk rutt
(vägrutt).
Skapa rutter
Du kan skapa och ändra rutter i MapSource genom att
använda dialogrutan Egenskaper för rutt, verktyget
Rutt
eller fliken Waypoints. En rutt kan innehålla
flera punkter - varje punkt kallas ett delmål.
Obs! I vissa MapSource-produkter går det inte
att skapa en automatisk rutt. Du måste använda
en MapSource-produkt med ruttfunktion för att
MapScource skall kunna beräkna en automatisk
rutt.
Så här skapar du en rutt med hjälp av
dialogrutan Egenskaper för rutt:
1. Tryck på Ctrl + R eller klicka på Redigera > Ny
rutt för att öppna dialogrutan Egenskaper för
rutt.
2. Om du vill lägga till en stad, sevärdhet, adress
eller korsning klickar du på knappen Sök efter
platser
i dialogrutan.
3 Om du har skapat waypoints tidigare och vill
lägga till dem i rutten klickar du på Infoga
waypoint. Markera önskad waypoint på listan
som visas. Om du vill markera flera waypoints
trycker du på tangenten Ctrl eller Shift medan
du klickar på flera waypoints. Klicka sedan på
OK.
4. Upprepa steg 2–3 tills du har lagt till alla punkter
till rutten. Varje punkt som du lägger till
visas i ordningsföljd från den första till den sista
på fliken Delmål.
5. Om du vill ändra ordningsföljd för punkterna
på listan markerar du en punkt och klickar på
pilarna för att flytta punkten uppåt eller nedåt
på listan. Om du vill ändra ordningsföljd för
punkterna så att de visas från den sista till den
första klickar du på Omvänd riktning.
MapSource användarhandbok19
Använda MapSource > Skapa och redigera rutter
Om du vill visa en punkt på en karta markerar
du punkten och klickar på Visa på karta. Du
kan också markera kryssrutan bredvid Centrera
karta efter de valda objekten om du vill se en
vald punkt mitt på kartan.
6. Klicka på OK om du vill spara den nya rutten.
Klicka på knapparna
Sök om du vill söka efter
kartkännetecken.
Redigera rutter
Du kan redigera rutter direkt på den grafiska kartan
eller med hjälp av dialogrutan Egenskaper för rutt.
Från rutten på den grafiska kartan kan du lägga till,
flytta och ta bort waypoints med valverktyget .
Klicka här för att
infoga en waypoint på
fliken Waypoints.
Flytta en ruttwaypoint på den grafiska kartan.
Dialogrutan Egenskaper för rutt
20
MapSource användarhandbok
Använda MapSource > Spår
I dialogrutan Egenskaper för rutt kan du:
•
•
•
•
•
•
Lägga till punkter till en rutt
Byta namn på en rutt
Vända riktning för en rutt
Länka en fil eller URL till en rutt
Visa en vertikal profil för en rutt
Visa och skriva ut textanvisningar för en
automatisk rutt
• Ta bort en rutt
Mer information finns i hjälpsystemet i MapSource.
Klicka på Hjälp > Hjälp för MapSource eller tryck
på F1 på tangentbordet för att öppna de detaljerade
hjälpfilerna i MapSource.
Spår
Spår är som små fotavtryck på den grafiska kartan
som visar exakt var du har varit. Spåret visas som en
mycket liten, prickad linje som består av spårpunkter.
När du förflyttar dig registrerar GPS-enheten en
spårpunkt varje sekund (som standard) tillsammans
med tiden samt din position och hastighet. Sedan sparar
GPS-enheten punkterna som ett spår.
Visa spår
Spår som tagits emot från GPS-enheten visas på fliken
Spår efter att du har tagit emot dem. Du kan visa spår
på den grafiska kartan och redigera dem med hjälp av
dialogrutan Egenskaper för spår.
Dubbelklicka på ett spår på fliken Spår för att öppna
dialogrutan Egenskaper för spår. Du kan ändra
spårnamnet, vända riktning på spåret, visa en vertikal
profil av spåret, samt visa och redigera spårpunkter.
Mer information finns i “Överföra MapSource-data”,
sidan 13.
MapSource användarhandbok21
Använda MapSource > Anpassa MapSource
Anpassa MapSource
När du har vant dig vid att använda MapSource kanske
du vill anpassa inställningar för att uppfylla dina behov.
Du kan ändra många inställningar genom att öppna
Inställningar i MapSource. Klicka på Redigera >
Inställningar för att öppna dialogrutan Inställningar.
Om Google Earth™
Dialogrutan Egenskaper för spår
Filtrera spår
Varje spårpunkt innehåller information om tid, position
och hastighet. I dialogrutan Spåregenskaper klickar
du på Filtrera. När du filtrerar ett spår som lästs in
från GPS-enheten talar du om för MapSource vilka
spårpunkter du vill behålla och vilka som skall tas
bort. Du kan filtrera spårpunkter efter tid eller avstånd
eller du kan låta MapSource filtrera spårpunkterna
automatiskt.
22
Med Google Earth installerad på datorn kan du
visa waypoints, spår och rutter som har sparats i
MapSource. Välj ett objekt i dataflikarna och välj sedan
Visa > Visa med Google Earth.
Gå till http://earth.google.com och hämta programmet
Google Earth.
MapSource användarhandbok
Varningar och försiktighetsuppmaningar
Varningar och försiktighetsuppmaningar
VAR FÖRSIKTIG! GARMIN GARANTERAR INTE
EXAKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR KARTDATA
I DENNA PRODUKT OCH FRISKRIVER SIG FRÅN
SAMTLIGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA
ELLER LAGSTIFTADE GARANTIER, INKLUSIVE
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET
ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
ANVÄNDAREN ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA
DENNA PRODUKT PÅ ETT KLOKT SÄTT PRODUKTEN
ÄR ENDAST AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM EN HJÄLP
VID RESOR OCH FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR NÅGOT
ANNAT ÄNDAMÅL SOM KRÄVER EXAKT MÄTNING AV
RIKTNING, AVSTÅND, PLATS ELLER TOPOGRAFI.
Följande varningar och försiktighetsuppmaningar kan gälla
delar av eller hela innehållet på MapSource BlueChart®installationsskivan:
VARNING! Ingen nationell hydrografisk institution har
verifierat informationen i denna produkt och ingen påtar
sig ansvarsskyldighet för exakthet i återgivningen eller
modifieringar som gjorts därefter. Ingen nationell hydrografisk
institution garanterar att denna produkt uppfyller nationella
eller internationella regler avseende användning av lämpliga
produkter för navigering till sjöss.
VARNING! Denna produkt har producerats, delvis eller
i sin helhet med hjälp av produkter från United Kingdom
Hydrographic Office. Ingen ansvarsskyldighet accepteras
för användning av produkten och den får inte användas som
hjälp vid navigering till sjöss. Det digitala sjökortet/de digitala
sjökorten i produkten har inte verifierats eller uppdaterats.
Av säkerhetsskäl råder vi användare att använda officiella,
uppdaterade sjökort för navigeringsändamål. Hydrographic
Office har inte verifierat datautdragen och de tryckta sjökorten
bör användas för fullständig navigeringsinformation.
VAR FÖRSIKTIG! Australian Hydrographic Office
kontrollerar inte informationen i denna produkt och Brittiska
Samväldet påtar sig inget ansvar för exaktheten vid kopiering
eller för några modifieringar som kan ha gjorts avseende
överlämnad information. Dessutom garanterar inte Brittiska
Samväldet att produkten uppfyller några regelkrav som lämplig
produkt för navigering till sjöss eller att den innehåller den
senaste tillgängliga hydrografiska informationen.
VARNING! De yttre gränserna för Indien som är avbildade
på kartorna är varken korrekta eller autentiska. Andra yttre
gränser som är avbildade på kartorna kan vara felaktiga och inte
autentiska.
MapSource användarhandbok23
Sakregister
Index
A
Anpassa MapSource 22
Ansluta GPS-enheten till en
dator 6
Avinstallera MapSource 6
B
BlueChart
välja kartor 10
C
cf Que-användare 14
Compact Flash-kort (CF) 12,
14
D
Dataöverföringsläge 14
data card 12
Delningslist 8
Dialogrutan Egenskaper för
rutt 8
Dialogrutan Egenskaper för
Waypoint 16
24
F
Fliken Kartor 10
Fliken Waypoints 16
Förprogrammerade datakort
13
Försiktighetsuppmaningar och
varningar 23
Kortläsare 12, 14
Kupongkod 1, 2
L
Google Earth 22
GPS-enhet
ansluta till en dator 6
laddar kartor till 9
Grafisk karta 8
Lagringskort 12
Läsa in kartor i GPS-enheten 9
avmarkera kartor 10
från flera MapSourceprodukter 11
kompatibilitet 9
lektion 9
skicka kartor 14
välja kartor 9
Låsa upp kartor 1
H
M
G
Hjälpfiler i
I
Installera MapSource
modifiera 5
ta bort 6
iQue-användare 12, 14, 15
K
Kartografi ii
Kartuppsättning 10
Kontakta Garmin ii
Mina platser 16
MiniMap 8
Modifiera MapSource 5
Modifiera täckningsområden 5
O
Överföra data 12
överföringsmetoder 12
skicka data 13
ta emot data 15
R
Registrera produkten 4
Reparera MapSource 5
Rutter 19–24
redigera 20
skapa 19
välja kartor runt 11
vända riktning 19
S
Secure Digital-kort (SD) 12,
14
Seriell port 6
Serienummer ii
Sevärdheter (POI) 17
ladda om databasen 13
Skapa rutt automatiskt 10, 19
Skicka data 14
Skicka till enhet 14
Söka efter närmaste platser 18
Söka efter platser 17
Söka efter senast hittade
platser 18
Spår
filtrera 22
välja kartor runt 11
visa 22
MapSource användarhandbok
Sakregister
Spara filer 16
Statusfält 8
T
Ta bort Mapsource 6
Ta emot data 15
Ta emot från enhet 15
W
Waypoints 16–19
lägga till till rutter 19–23
redigera 17
skapa] 16
välja kartor runt 11–15
U
Uppdatera personinformation 4
Upplåsningskod 1, 2
hämta 4
visa 3
USB-kortsprogrammerare 12,
14, 15
USB-port 7
V
Välja kartor 9
runt rutter, waypoints och
spår 11
Valverktyg 17
Varningar och försiktighetsuppmaningar 23
Verktyget Karta 9
Verktygsfält 8
MapSource användarhandbok25
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00417-39 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising