Garmin | Approach® G10 | User manual | Garmin Approach® G10 Brugervejledning

Garmin Approach® G10 Brugervejledning
Approach G10
®
Brugervejledning
Februar 2016
190-01986-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™ og
Garmin Express™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Statusikoner ................................................................................ 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Sådan spiller du golf...................................................... 1
Visning af hul .............................................................................. 1
Flytning af flaget ......................................................................... 1
Afstandsmåling af et slag ............................................................ 1
Visning af forhindringer ............................................................... 1
Visning af Layup- og Dogleg-distancer ....................................... 2
Brug af distancetæller ................................................................. 2
Scorekort .................................................................................... 2
Garmin Connect............................................................. 2
Tilpasning af din enhed................................................. 2
Systemindstillinger ...................................................................... 2
Appendiks....................................................................... 3
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 3
Rengøring af enheden ................................................................ 3
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 3
Software- og baneopdateringer .................................................. 3
Specifikationer ............................................................................ 3
Indeks .............................................................................. 4
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Taster
4 Tryk på Á for at fjerne laderen.
Sådan spiller du golf
Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager
satellitsignaler, hvilket kan tage 30 til 60 sekunder.
1 Vælg Start runde.
Enheden lokaliserer satellitter og beregner din position.
Vælg
en bane på listen.
2
3 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen
og starte en runde.
Visning af hul
Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og
skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.
BEMÆRK: Enheden beregner som standard afstanden til
forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender
flagets placering, kan du angive det mere præcist (Flytning af
flaget, side 1).
À
Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Á
Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
Â
OK
Vælg for at vælge menuindstillinger og bekræfte
meddelelser. Vælg for at åbne spilfunktioner, mens du
spiller.
Ã
BACK Vælg for at gå tilbage til den forrige menu.
Aktivering af enheden
Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at
konfigurere systemindstillinger.
1 Hold nede.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Statusikoner
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Aktuelt hulnummer.
Afstand til flagplaceringen.
Afstand til bagkanten af greenen.
Afstand til forkanten af greenen.
Omtrentlig visning af greenen. Flagplaceringen angives med +.
Par for hullet.
Batteristatus
Solopgang
Solnedgang
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og sæt opladerklipsen À godt fast på enheden.
Flytning af flaget
Du kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.
1 Vælg OK, mens du spiller golf.
2 Vælg Flyt flag.
3 Vælg eller for at flytte flagplaceringen.
4 Vælg OK.
Afstandsmåling af et slag
1 Vælg OK, mens du spiller golf.
2 Vælg Mål slag.
3 Gå hen til bolden.
TIP: Du kan vælge
for at nulstille målingen.
Visning af forhindringer
Du kan få vist afstande til forhindringer langs fairwayen for par
4- og 5-huller. Forhindringer, der påvirker valget af slag, vises
enkeltvist eller i grupper for at hjælpe dig med at fastslå
afstanden til layup eller carry.
1 Vælg OK, mens du spiller golf.
2 Vælg Farer.
3 Oplad enheden helt.
Sådan kommer du i gang
1
3 Vælg
4 Vælg
eller
eller
for at vælge et hul, og vælg OK.
for at angive scoren, og vælg OK.
Registrering af statistik
• Afstandene til forreste À og bageste Á del af den
nærmeste forhindring vises på skærmen.
• Forhindringens type  vises øverst på skærmbilledet.
• Greenen vises som en halvcirkel à øverst på
skærmbilledet. Linjen under greenen angiver midten af
fairwayen.
• Forhindringerne Ä vises under greenen i den omtrentlige
position i forhold til fairwayen.
3 Vælg eller for at få vist andre forhindringer for det
aktuelle hul.
Visning af Layup- og Dogleg-distancer
Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4og 5-huller.
1 Vælg OK, mens du spiller golf.
2 Vælg Layups.
Alle layup- og dogleg-distancer À og distancen hen til hver
layup Á vises på skærmen.
Brug af distancetæller
Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den
distance, der er tilbagelagt.
Vælg en funktion:
• Hvis du ikke er i gang med at spille et spil, skal du vælge
Triptæller fra hovedmenuen.
• Hvis du er i gang med at spille et spil, skal du vælge OK >
Triptæller.
Nulstilling af distancetæller
1 Vælg Triptæller i hovedmenuen.
2 Vælg OK.
3 Vælg Nulstil.
Slukning af distancetælleren
1 Vælg Triptæller i hovedmenuen.
2 Vælg OK.
3 Vælg Sluk.
Scorekort
Når scoring er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste din score,
mens du er på greenen. Du kan til enhver tid justere scoren
manuelt, mens du spiller.
1 Vælg OK, mens du spiller golf.
2 Vælg Scorekort.
2
Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistiksporing
(Systemindstillinger, side 2).
1 Vælg OK, mens du spiller golf.
2 Vælg Scorekort.
3 Angiv antallet af slag, og vælg OK.
4 Indtast antallet af put, og vælg OK.
5 Vælg en funktion:
• Hvis dit slag fra tee'en rammer fairwayen, skal du vælge
På fairway.
• Hvis dit slag fra tee'en røg forbi fairwayen, skal du vælge
Forbi venstre eller Forbi til højre.
Din statistik registreres på scorekortet. Du kan se dit scorekort
ved hjælp af Garmin Connect™.
Overførsel af scorekort ved hjælp af Garmin Express™
Du kan overføre scorekortet til Garmin Connect ved hjælp af
Garmin Express programmet.
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garminconnect.com/golf.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Connect
Garmin Connect er din online-statistiksporing, hvor du kan
analysere og dele alle dine runder. Du kan oprette forbindelse til
dine venner på Garmin Connect webstedet. Garmin Connect
giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale
hinanden. Du kan oprette en gratis konto på
www.garminconnect.com/golf.
Gem dine runder: Når du har afsluttet og gemt en runde med
enheden, kan du uploade runden til Garmin Connect og
beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din runde, inklusive scorekort, statistik,
baneinformation og brugerdefinerede rapporter.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Tilpasning af din enhed
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger i hovedmenuen.
Farvetema: Angiver farvetemaet for skærmen (Indstilling af
farvetema, side 3).
Orientering: Indstiller skærmretningen (Indstilling af
skærmretning, side 3).
Statistik sporing: Giver mulighed for detaljeret registrering af
statistik, mens du spiller.
Scorer: Aktiverer scoring.
Tid: Indstiller klokkeslættet.
Tekst sprog: Indstiller enhedens sprog.
BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata.
Enheder: Indstiller måleenheden for distance.
Softwareopd.: Opdaterer enhedens software, når
opdateringerne er tilgængelige.
Garmin Connect
Indstilling af farvetema
1 Vælg Indstillinger > Farvetema i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Mørk for at få vist en mørk baggrund med lys tekst.
• Vælg Lys for at få vist en lys baggrund med mørk tekst.
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Batterilevetid
Op til 15 timer.
BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et fuldt
opladet batteri afhænger af, hvor længe du
bruger GPS, baggrundsbelysningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt
kolde temperaturer, reduceres batteriets levetid.
Indstilling af skærmretning
Juster skærmretningen, så det er lettere at læse i forskellige
positioner, hvis enheden f.eks. sidder fast på et bælte.
1 I hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Orientering.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil bruge standardskærmretningen, skal du vælge
Normal.
• Hvis du vil vende skærmretningen, skal du vælge Vippet.
Appendiks
Driftstemperaturom- Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
råde
Opladningstempera- Fra 5 til 40 ºC (fra 40 º til 104 ºF)
turområde
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan få vist enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og licensaftale.
Vælg Om i hovedmenuen.
Software- og baneopdateringer
Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af banekort.
Hvis du skal opdatere din enhed, skal du downloade vores gratis
Garmin Express software fra www.garmin.com/express.
Appendiks
3
Indeks
A
afstandsmåling af et slag 1
B
bane
spille 1
vælge 1
batteri 3
oplade 1
brugerprofil 1
D
data
opbevare 2
overføre 2
distancetæller 2
dogleg 2
E
enheds-ID 3
F
forhindringer 1
G
Garmin Connect 2
green oversigt, flagplacering 1
H
historik, sende til computer 2
I
ikoner 1
indstillinger 1
K
kort, opdateringer 3
L
layup 2
O
opbevare data 2
opdateringer
banekort 3
software 3
oplade 1
R
rengøring af enheden 3
S
scorekort 2
skærm
indstillinger 3
orientering 3
software
licens 3
opdatere 3
version 3
specifikationer 3
statistik 2
systemindstillinger 2
T
taster 1, 3
tilpasning af enheden 2
V
vandklassificering 3
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising