Garmin | Approach® G10 | Operating instructions | Garmin Approach® G10 Návod k obsluze

Garmin Approach® G10 Návod k obsluze
Approach G10
®
Návod k obsluze
Únor 2016
190-01986-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin Approach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Garmin Connect™ a Garmin Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze
používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Ikony stavu ..................................................................................1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Hraní golfu.......................................................................1
Zobrazení jamky ......................................................................... 1
Přesun jamky .............................................................................. 1
Měření úderu .............................................................................. 1
Zobrazení překážek .................................................................... 1
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg .................................. 2
Použití počítače kilometrů ........................................................... 2
Sledování výsledků ..................................................................... 2
Garmin Connect............................................................. 2
Přizpůsobení zařízení..................................................... 2
Nastavení systému ..................................................................... 2
Dodatek........................................................................... 3
Péče o zařízení ........................................................................... 3
Čištění zařízení ........................................................................... 3
Zobrazení informací o zařízení ................................................... 3
Aktualizace softwaru a hřiště ...................................................... 3
Technické údaje ..........................................................................3
Rejstřík............................................................................ 4
Obsah
i
Hraní golfu
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Tlačítka
Před zahájením golfové hry je nutné počkat, dokud zařízení
nezíská satelitní signály, což může trvat 30 až 60 sekund.
1 Vyberte možnost Zahajit kolo.
Zařízení vyhledává satelity a vypočítává polohu.
2 Vyberte trasu ze seznamu.
3 Podle zobrazených pokynů proces nastavení dokončete a
zahajte hru.
Zobrazení jamky
Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky
se přesune, když přejdete k další jamce.
POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení
celkovou vzdálenost k přední, prostřední a zadní části greenu.
Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji (Přesun
jamky, strana 1).
À
Procházení menu, jamkami a nastavením.
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
Á
Procházení menu, jamkami a nastavením.
Â
OK
Výběr možností menu a potvrzování zpráv. Vyberte během
hry pro přístup k herním funkcím.
Ã
BACK Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.
Zapnutí zařízení
Při prvním zapnutí zařízení budete vyzváni k provedení
konfigurace nastavení systému.
1 Podržte tlačítko .
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Ikony stavu
Stav baterie
Východ slunce
Západ slunce
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a k zařízené bezpečně připojte nabíjecí klip À.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Číslo současné jamky.
Vzdálenost k jamce.
Vzdálenost k zadní části greenu.
Vzdálenost k přední části greenu.
Přibližné zobrazení greenu. Poloha jamky je označena znakem +.
Par jamky.
Přesun jamky
Můžete se podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Presunout vlajku.
3 Pozici jamky můžete změnit pomocí tlačítek nebo .
4 Stiskněte tlačítko OK.
Měření úderu
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Mereni uderu.
3 Dojděte k míčku.
TIP: Měření můžete vynulovat tlačítkem
.
Zobrazení překážek
Seznam vzdáleností překážek můžete zobrazit u jamek
s parem 4 a 5. Překážky, které ovlivňují výběr úderu se
zobrazují zvlášť nebo ve skupině, abyste mohli snáze určit
vzdálenost k layupu nebo dráhu letu míčku.
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Prekazky.
3 Zařízení zcela nabijte.
4 Stisknutím tlačítka Á nabíječku vyjměte.
Začínáme
1
3 Pomocí tlačítek
4 Pomocí tlačítek
nebo
nebo
vyberte jamku a stiskněte OK.
nastavte skóre a stiskněte OK.
Zaznamenávání statistik
• Na displeji se zobrazí vzdálenost k bližšíÀ a vzdálenějšíÁ
straně nejbližší překážky.
• V horní části stránky je uveden typ překážky Â.
• Green je vyobrazen jako polokruh à v horní části stránky.
Čára pod greenem představuje střed fairway.
• Překážky Ä jsou zobrazeny pod greenem na přibližných
místech vzhledem k fairway.
3 Další překážky pro aktuální jamku zobrazíte pomocí tlačítek
nebo .
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg
Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u
jamek s parem 4 a 5.
1 Při hraní golfu vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Layupy.
Před záznamem statistik je nutné aktivovat sledování statistik
(Nastavení systému, strana 2).
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Vysledkova listina.
3 Nastavte počet odehraných úderů a stiskněte OK.
4 Nastavte počet odehraných puttů a stiskněte OK.
5 Vyberte možnost:
• Pokud váš úder z týčka trefil fairway, vyberte možnost
Uvn. fairw..
• Pokud váš úder z týčka minul fairway, vyberte možnost
Minute vlevo nebo Minute vpr..
Vaše statistiky se zaznamenají do vaší skórkarty. Skórkartu si
můžete zobrazit pomocí služby Garmin Connect™.
Nahrání skórkarty pomocí aplikace Garmin Express™
Vaši skórkartu můžete nahrát do služby Garmin Connect
pomocí aplikace Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na webovou stránku www.garminconnect.com/golf.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Garmin Connect
Vzdálenosti layupů a doglegů À a vzdálenost pro dosažení
layupu Á se zobrazí na displeji.
Použití počítače kilometrů
Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času a
uražené vzdálenosti.
Vyberte možnost:
• Jestliže momentálně nehrajete, v hlavním menu vyberte
možnost Pocitadlo kilometru.
• Jestliže momentálně hrajete, vyberte možnost OK >
Pocitadlo kilometru.
Vynulování počítače kilometrů
1 V hlavním menu vyberte možnost Pocitadlo kilometru.
2 Stiskněte tlačítko OK.
3 Vyberte možnost Vynulovat.
Vypnutí počítač kilometrů
1 V hlavním menu vyberte možnost Pocitadlo kilometru.
2 Stiskněte tlačítko OK.
3 Vyberte možnost Vypnout.
Sledování výsledků
Když je aktivováno skórování, budete vyzváni k zadání svého
skóre, když jste na greenu. Výsledek můžete kdykoli během hry
ručně upravit.
1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko OK.
2 Vyberte možnost Vysledkova listina.
2
Služba Garmin Connect slouží k online sledování statistik,
s jejichž pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat své
aktivity. Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování. Pokud
se chcete zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/golf.
Uložte svá kola: Jakmile kolo pomocí zařízení dokončíte a
uložíte, můžete je nahrát do služby Garmin Connect a
uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
kole, včetně skórkaret, statistik, informacích o hřišti a
přizpůsobení zpráv.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení systému
V hlavním menu vyberte možnost Nastaveni.
Barevny vzhled: Nastaví barevný vzhled obrazovky (Nastavení
barevného vzhledu, strana 3).
Orientace: Nastaví orientaci obrazovky (Nastavení orientace
obrazovky, strana 3).
Sledovani Sledovani: Aktivuje podrobné sledování statistik při
hraní golfu.
Skorovani: Aktivuje zaznamenávání výsledků.
Cas: Nastaví čas.
Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Aktualizace softwaru: Aktualizuje software zařízení, když jsou
k dispozici aktualizace.
Garmin Connect
Nastavení barevného vzhledu
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastaveni > Barevny
vzhled.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazovat tmavé pozadí se světlým
textem, vyberte možnost Tmavy.
• Pokud chcete zobrazovat světlé pozadí s tmavým textem,
vyberte možnost Svetly.
Nastavení orientace obrazovky
Můžete nastavit orientaci obrazovky, aby bylo snazší číst
v různých polohách, např. když je zařízení připnuté na opasku.
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastaveni > Orientace.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li použít výchozí orientaci obrazovky, vyberte
možnost Normalni.
• Chcete-li změnit orientaci obrazovky, vyberte možnost
Otoc. obraz..
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Životnost baterie
Až 15 hodin
POZNÁMKA: Skutečná životnost plně nabité
baterie záleží na intenzitě využití systému GPS,
podsvícení displeje a úsporného režimu.
Životnost baterie snižují extrémně nízké teploty.
Rozsah provozních
teplot
Od −20 do 60 ºC (od −4 do 140 ºF)
Rozsah nabíjecí
teploty
Od 5 do 40 ºC (od 40 do 104 ºF)
Stupeň vodotěsnosti IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Dodatek
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace o
předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.
V hlavním menu vyberte možnost Informace.
Aktualizace softwaru a hřiště
Toto zařízení má oprávnění pro bezplatné aktualizace mapy
hřišť. Pokud chcete provést aktualizaci zařízení, stáhněte si
bezplatný software Garmin Express z webové stránky
www.garmin.com/courses.
Dodatek
3
Rejstřík
A
aktualizace
mapy hřišť 3
software 3
B
baterie 3
nabíjení 1
Č
čištění zařízení 3
D
data
přenos 2
ukládání 2
dogleg 2
G
Garmin Connect 2
H
historie, odeslání do počítače 2
I
ID zařízení 3
ikony 1
K
klávesy 3
kurz
přehrávání 1
výběr 1
L
layup 2
M
mapy, aktualizace 3
měření úderu 1
N
nabíjení 1
nastavení 1
nastavení systému 2
O
obrazovka
nastavení 3
orientace 3
P
počítač kilometrů 2
překážky 1
přizpůsobení zařízení 2
S
skórkarta 2
software
aktualizace 3
licence 3
verze 3
statistiky 2
stupeň vodotěsnosti 3
T
technické údaje 3
tlačítka 1
U
ukládání dat 2
uživatelský profil 1
Z
zobrazení greenu, poloha jamky 1
4
Rejstřík
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising