Garmin | Approach® G10 | User guide | Garmin Approach® G10 Användarhandbok

Garmin Approach® G10 Användarhandbok
Approach G10
®
Användarhandbok
Februari 2016
190-01986-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och Approach är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin
Connect™ och Garmin Express™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd
från Garmin.
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Knappar ...................................................................................... 1
Slå på enheten ............................................................................1
Statusikoner ................................................................................ 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Spela golf........................................................................ 1
Hålvy ........................................................................................... 1
Flytta flaggan .............................................................................. 1
Mäta ett slag ............................................................................... 1
Visa hinder .................................................................................. 1
Visa layup- och doglegavstånd ................................................... 2
Använda total distans ................................................................. 2
Registrera score ......................................................................... 2
Garmin Connect............................................................. 2
Anpassa enheten............................................................ 2
Systeminställningar ..................................................................... 2
Bilaga............................................................................... 3
Skötsel av enheten ..................................................................... 3
Rengöra enheten ........................................................................ 3
Visa enhetsinformation ............................................................... 3
Programvaru- och banuppdateringar .......................................... 3
Specifikationer ............................................................................ 3
Index................................................................................ 4
Innehållsförteckning
i
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Knappar
3 Ladda enheten helt.
4 Tryck på Á för att ta bort laddaren.
Spela golf
Innan du kan börja spela golf måste du vänta tills enheten får
satellitsignaler, vilket kan ta 30 till 60 sekunder.
1 Välj Starta runda.
Enheten söker efter satelliter och beräknar din plats.
2 Välj en sträcka i listan.
3 Slutför installationen och starta en runda genom att följa
instruktionerna på skärmen.
Hålvy
Tryck här för att bläddra mellan menyer, hål och inställningar.
Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
À
Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en
övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.
Obs! Som standard beräknar enheten avståndet till greenens
främre, mittre och bakre delar. Om du vet var flaggan står kan
du ställa in det mer exakt med hjälp av banvyn (Flytta flaggan,
sidan 1).
Tryck här för att bläddra mellan menyer, hål och inställningar.
Á
Â
OK
Tryck här för att välja menyalternativ och bekräfta
meddelanden. Under en runda kan du välja att öppna golfspelsfunktioner.
Ã
BACK Välj för att gå tillbaka till föregående meny.
Slå på enheten
Första gången du startar enheten ombeds du att konfigurera
systeminställningar.
1 Håll ned .
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Statusikoner
Batteristatus
Soluppgång
Solnedgång
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
OBS!
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.
2 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens
baksida och anslut laddningsfästet À ordentligt på enheten.
Komma igång
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Nummer på aktuellt hål.
Avstånd till flaggans plats.
Avstånd till greenens bakre del.
Avstånd till greenens främre del.
Ungefärlig vy över greenen. Flaggans plats indikeras med +.
Par för hålet.
Flytta flaggan
Du kan titta närmare på greenen och flytta flaggan.
När du spelar golf väljer du OK.
Välj Flytta flagga.
Välj
eller
för att flytta flaggan.
Välj OK.
1
2
3
4
Mäta ett slag
1 När du spelar golf väljer du OK.
2 Välj Mät slag.
3 Gå till bollen.
TIPS: Du kan välja
för att återställa mätningen.
Visa hinder
Du kan visa avstånd till hinder längs fairway för par 4- och par 5hål. Hinder som påverkar valet av slag visas separat eller i
grupper för att hjälpa dig att bedöma avståndet till layup eller hur
långt du måste bära.
1 När du spelar golf väljer du OK.
2 Välj Hinder.
1
Registrera statistik
• Avstånden till den främre À och bakre Á delen av
närmaste hinder visas på skärmen.
• Typ av hinder  anges högst upp på sidan.
• Greenen visas som en halvcirkel à överst på skärmen.
Linjen under greenen representerar mitten av fairway.
• Hinder Ä visas under greenen med ungefärlig placering i
förhållande till greenen.
3 Välj eller för att visa andra hinder för det aktuella hålet.
Visa layup- och doglegavstånd
Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4och par 5-hål.
1 När du spelar golf väljer du OK.
2 Välj Layups.
Layup- och doglegavstånd À samt avståndet tills du når layup Á
visas på skärmen.
Använda total distans
Du kan använda trippmätaren för att registrera avverkad tid och
sträcka.
Välj ett alternativ:
• Om du inte spelar just nu väljer du Total distans på
huvudmenyn.
• Om du spelar väljer du OK > Total distans.
Nollställa den totala distansen
1 På huvudmenyn väljer du Total distans.
2 Välj OK.
3 Välj Nollställ.
Stänga av total distans
1 På huvudmenyn väljer du Total distans.
2 Välj OK.
3 Välj Av.
Registrera score
När scoring är aktiverat uppmanas du att ange din score när du
är på green. Du kan justera din score manuellt när som helst
under spelet.
1 När du spelar golf väljer du OK.
2 Välj Scorekort.
3 Välj eller för att välja ett hål och välj OK.
4 Välj eller för att ange score och välj OK.
2
Innan du kan registrera statistik måste du aktivera spårning av
statistik (Systeminställningar, sidan 2).
1 När du spelar golf väljer du OK.
2 Välj Scorekort.
3 Ange antalet slag och välj OK.
4 Ange antalet puttar och välj OK.
5 Välj ett alternativ:
• Om slaget från tee träffar fairway väljer du På fairway.
• Om slaget från tee missar fairway väljer du Miss, vänster
eller Miss åt höger.
Statistiken registreras på scorekortet. Du kan visa scorekortet
med Garmin Connect™.
Överföra scorekort med Garmin Express™
Du kan överföra ditt scorekort till Garmin Connect med Garmin
Express programmet.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garminconnect.com/golf.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Garmin Connect
Garmin Connect är din statistikspårare online där du kan
analysera och dela alla dina rundor. Du kan kontakta dina
vänner på Garmin Connect webbplatsen. Garmin Connect har
verktygen som behövs för att ni ska kunna följa, analysera, dela
information med och peppa varandra. Registrera dig för ett
kostnadsfritt konto genom att gå till www.garminconnect.com
/golf.
Spara dina rundor: När du har avslutat och sparat en runda
med enheten kan du överföra rundan till Garmin Connect och
spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om rundan, t.ex. scorekort, statistik, baninformation och
anpassningsbara rapporter.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Anpassa enheten
Systeminställningar
På huvudmenyn väljer du Inställningar.
Färgtema: Ställ in färgtema för skärmen (Ställa in färgtema,
sidan 2).
Orientering: Ställer in skärmorientering (Ställa in
skärmorientering, sidan 3).
Statistik- spårning: Möjliggör detaljerad statistikregistrering när
du spelar golf.
Scoreinställn.: Aktiverar scoring.
Tid: Ställer in tiden.
Språk: Anger enhetens språk.
Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i
data som användaren lagt in ändras.
Enheter: Anger måttenheten för avstånd.
Program- uppdatering: Uppdaterar enhetens programvara när
uppdateringar finns tillgängliga.
Ställa in färgtema
1 På huvudmenyn väljer du Inställningar > Färgtema.
Garmin Connect
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ha en mörk bakgrund med ljus text väljer du
Mörkt.
• Om du vill ha en ljus bakgrund med mörk text väljer du
Ljust.
Ställa in skärmorientering
Du kan ändra skärmens orientering så att den blir lättare att läsa
på i olika positioner, t.ex. när du har enheten fastklämd i
skärpet.
1 På huvudmenyn väljer du Inställningar > Orientering.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill använda standardskärmorienteringen väljer du
Normal.
• Vill du spegelvända skärmen väljer du Vänd.
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 5 till 40 ºC (från 40 till 104 ºF)
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Bilaga
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Rengöra enheten
OBS!
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhets-ID, programversion, information om regler
och licensavtal.
På huvudmenyn väljer du Om.
Programvaru- och banuppdateringar
Med den här enheten får du kostnadsfria uppdateringar av
golfbanor. Du uppdaterar enheten genom att hämta den
kostnadsfria programvaran Garmin Express från
www.garmin.com/courses.
Specifikationer
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 15 timmar
Obs! Den faktiska batteritiden för ett fulladdat
batteri beror på hur mycket du använder GPS,
bakgrundsbelysning och energisparläge. Batteritiden minskar om enheten utsätts för extremt
låga temperaturer.
Bilaga
3
Index
A
anpassa enheten 2
användarprofil 1
B
bana
spela 1
välja 1
batteri 3
ladda 1
D
data
lagra 2
överföra 2
dogleg 2
E
enhets-ID 3
G
Garmin Connect 2
greenvy, flaggans plats 1
H
hinder 1
historik, skicka till datorn 2
I
ikoner 1
inställningar 1
K
kartor, uppdateringar 3
knappar 1, 3
L
ladda 1
lagra data 2
layup 2
M
mäta ett slag 1
P
programvara
licens 3
uppdatera 3
version 3
R
rengöra enheten 3
S
scorekort 2
sida
inställningar 2
orientering 3
specifikationer 3
statistik 2
systeminställningar 2
T
total distans 2
U
uppdateringar
bankartor 3
programvara 3
V
vattenklassning 3
4
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising