Garmin | Approach® G10 | User manual | Garmin Approach® G10 Brukerveiledning

Garmin Approach® G10 Brukerveiledning
Approach G10
®
Brukerveiledning
Februar 2016
190-01986-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Approach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™
og Garmin Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Slå på enheten ............................................................................1
Statusikoner ................................................................................ 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Spille golf........................................................................ 1
Visning av hull .............................................................................1
Flytte flagget ............................................................................... 1
Måle et slag ................................................................................ 1
Vise hindre .................................................................................. 1
Vise avstander for layup og dogleg ............................................ 2
Bruke kilometertelleren ............................................................... 2
Føre poengregnskap .................................................................. 2
Garmin Connect............................................................. 2
Tilpasse enheten............................................................ 2
Systeminnstillinger ...................................................................... 2
Tillegg .............................................................................. 3
Ta vare på enheten .....................................................................3
Rengjøre enheten ....................................................................... 3
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 3
Programvare- og baneoppdateringer ......................................... 3
Spesifikasjoner ........................................................................... 3
Indeks.............................................................................. 4
Innholdsfortegnelse
i
Spille golf
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Taster
Du må vente til enheten innhenter satellittsignaler før du kan
spille golf. Dette kan ta fra 30 til 60 sekunder.
1 Velg Start runde.
Enheten finner satellitter og beregner posisjonen din.
2 Velg en bane fra listen.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
konfigurasjonen og starte en runde.
Visning av hull
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler
automatisk når du går til et nytt hull.
MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og
bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan
du angi den mer nøyaktig (Flytte flagget, side 1).
À
Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Á
Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
Â
OK
Velg for å velge menyalternativer og bekrefte meldinger.
Velg for å åpne spillfunksjoner mens du spiller.
Ã
BACK Velg for å gå tilbake til forrige meny.
Gjeldende hullnummer.
Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å
konfigurere systeminnstillinger.
1 Hold nede .
2 Følg instruksjonene på skjermen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Statusikoner
Flytte flagget
Slå på enheten
Batteristatus
Soloppgang
Solnedgang
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og koble ladeklemmen À til enheten.
Avstand til flaggposisjonen.
Avstand til bakre del av greenen.
Avstand til fremre del av greenen.
Omtrentlig visning av greenen. Flaggposisjonen vises med +.
Par for hullet.
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen.
Velg OK mens du spiller golf.
Velg Flytt flagg.
Velg
eller
for å flytte flaggposisjonen.
Velg OK.
1
2
3
4
Måle et slag
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Mål slag.
3 Gå til ballen din.
TIPS: Du kan velge
for å nullstille målingen.
Vise hindre
Du kan vise avstander til hindre langs fairwayen for par 4- og
par 5-hull. Hindere som har innvirkning på hvordan du velger å
slå, vises enkeltvis eller i grupper. Dette hjelper deg med å
fastslå avstanden for det neste slaget ditt, enten du velger et
layup-slag eller å forsøke å slå over hindrene.
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Hindere.
3 Lad enheten helt opp.
4 Trykk på Á for å fjerne laderen.
Komme i gang
1
4 Velg
eller
for å angi antall slag, og velg OK.
Registrere statistikk
• Avstanden til fremre À og bakre Á del av nærmeste
hinder vises på skjermen.
• Du finner hindertypen  øverst på siden.
• Greenen vises som en halvsirkel à øverst på skjermen.
Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
• Hindre Ä vises under greenen på omtrentlige steder i
forhold til fairwayen.
3 Velg eller for å se andre hindre på det gjeldende hullet.
Vise avstander for layup og dogleg
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5.
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Layups.
Du må aktivere statistikksporing før du kan registrere statistikk.
(Systeminnstillinger, side 2).
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Scorekort.
3 Angi slagantallet, og velg OK.
4 Angi antallet putter, og velg OK.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du treffer fairwayen fra tee, velger du På fairway.
• Hvis du bommer på fairwayen fra tee, velger du Bom
venstre eller Bom høyre.
Statistikken registreres på scorekortet. Du kan vise scorekortet
ved hjelp av Garmin Connect™.
Laste opp scorekortet ditt ved hjelp av Garmin
Express™
Du kan laste opp scorekortet ditt til Garmin Connect ved hjelp av
Garmin Express programmet.
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garminconnect.com/golf.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Connect
Avstand for layup og dogleg À og avstanden for å nå hver layup
Á vises på skjermen.
Bruke kilometertelleren
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt
avstand.
Velg et alternativ:
• Hvis du ikke spiller et spill for øyeblikket, velger du Kmteller fra hovedmenyen.
• Hvis du spiller et spill for øyeblikket, velger du OK > Kmteller.
Nullstille kilometertelleren
1 Velg Km-teller fra hovedmenyen.
2 Velg OK.
3 Velg Nullstill.
Slå av kilometertelleren
1 Velg Km-teller fra hovedmenyen.
2 Velg OK.
3 Velg Slå av.
Føre poengregnskap
Når poengregning er aktivert, blir du bedt om å angi antall slag
når du er på greenen. Du kan justere slagantallet manuelt når
som helst i løpet av en runde.
1 Velg OK mens du spiller golf.
2 Velg Scorekort.
3 Velg eller for å velge et hull, og velg OK.
2
Garmin Connect er en nettbasert statistikksporer der du kan
analysere og dele alle rundene dine. Du kan holde kontakten
med vennene dine på Garmin Connect nettstedet. Garmin
Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Du kan opprette en gratis
konto på www.garminconnect.com/golf.
Lagre runder: Når du har fullført og lagret en runde med
enheten, kan du laste opp denne runden til Garmin Connect
hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
runden, inkludert scorekort, statistikk, baneinformasjon og
egendefinerbare rapporter.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Tilpasse enheten
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger fra hovedmenyen.
Fargetema: Angir fargetemaet for skjermen (Angi fargetemaet,
side 2).
Orientering: Angir skjermretning (Angi skjermretningen,
side 3).
Statistikk- sporing: Aktiverer detaljert statistikkregistrering
mens du spiller golf.
Poengregning: Aktiverer poengregning.
Tid: Angir klokkeslettet.
Språk: Angir enhetsspråk.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstand.
Pr.vareoppd.: Oppdaterer enhetsprogramvaren når
oppdateringer er tilgjengelige.
Angi fargetemaet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Fargetema.
Garmin Connect
2 Velg et alternativ:
• Velg Mørkt for å vise en mørk bakgrunn med lys tekst.
• Velg Lyst for å vise en lys bakgrunn med mørk tekst.
Angi skjermretningen
Du kan justere skjermretningen slik at den blir enklere å lese i
ulike stillinger, for eksempel når enheten er festet til et belte.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Orientering.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke standardinnstillingen for skjermretning,
velger du Normal.
• Hvis du vil invertere skjermretningen, velger du Snudd.
Ladetemperaturområde
Fra 5 til 40ºC (fra 40 til 104ºF)
Vanntetthetsvurdering IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Tillegg
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon
om forskrifter og lisensavtalen.
Gå til hovedmenyen, og velg Om.
Programvare- og baneoppdateringer
Denne enheten er kvalifisert for gratis banekartoppdateringer.
Hvis du vil oppdatere enheten, laster du ned Garmin Express
programvaren fra www.garmin.com/express uten ekstra
kostnad.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Batterilevetid
Opptil 15 timer
MERK: Levetiden til et fulladet batteri avhenger
av bruk av GPS, bakgrunnslys og strømsparingsmodus. Eksponering for ekstrem kulde
reduserer levetiden.
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
Tillegg
3
Indeks
B
batteri 3
lade 1
brukerprofil 1
D
data
lagre 2
overføre 2
dogleg 2
E
enhets-ID 3
G
Garmin Connect 2
greenvisning, flaggposisjon 1
H
hindre 1
I
ikoner 1
innstillinger 1
K
kart, oppdateringer 3
kilometerteller 2
kurs
spille 1
velge 1
L
lade 1
lagre data 2
layup 2
logg, sende til datamaskin 2
M
måle et slag 1
O
oppdateringer
banekart 3
programvare 3
P
programvare
lisens 3
oppdatere 3
versjon 3
R
rengjøre enheten 3
S
scorekort 2
skjermbilde
innstillinger 2
orientering 3
spesifikasjoner 3
statistikk 2
systeminnstillinger 2
T
taster 1, 3
tilpasse enheten 2
V
vanntetthetsvurdering 3
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising