Garmin | Approach® G30 | User manual | Garmin Approach® G30 Brugervejledning

Garmin Approach® G30 Brugervejledning
APPROACH® G30
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin®, Garmin logoet, ANT+® og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og
TruSwing™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.
M/N: A03105
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Support og opdateringer ............................................................. 1
Opsætning af Garmin Express ............................................... 1
Låsning og oplåsning af touchscreen ......................................... 1
Parring og opsætning.................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Bluetooth® connectede funktioner ............................................. 1
Parring med din smartphone .................................................. 1
Tilslutning til en parret smartphone ........................................ 2
Telefonmeddelelser ............................................................... 2
Sådan spiller du golf...................................................... 2
Visning af hul .............................................................................. 2
Visning af greenen ................................................................. 2
Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting ........................ 2
Afstandsmåling af et slag ............................................................ 2
Scoring ........................................................................................2
Om scorekortet ...................................................................... 2
Sådan ændrer du scoremetoden ........................................... 3
Visning af statistik for runde ................................................... 3
Visning af spillerstatistik ......................................................... 3
Om individuelle scorekort ....................................................... 3
Visning af historik ................................................................... 3
Handicapscore ............................................................................ 3
Sådan aktiverer du handicapscore ........................................ 3
Indstilling af hul-handicap ...................................................... 4
Angivelse af spillerhandicap .................................................. 4
Sådan gemmer du en position .................................................... 4
Rydning af gemte positioner .................................................. 4
Afslutning af en runde ................................................................. 4
Søgning efter baner....................................................... 4
Om banevisning .......................................................................... 4
Tilstanden Gennemse ............................................................ 4
TruSwing™......................................................................4
TruSwing Målinger ...................................................................... 4
Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach
enhed .......................................................................................... 4
Udskiftning af køllen ................................................................... 4
Ændring af håndethed ................................................................ 4
Frakobling af TruSwing enheden ................................................ 4
Tilpasning af din enhed................................................. 4
Systemindstillinger ...................................................................... 4
Appendiks....................................................................... 5
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 5
Rengøring af berøringsskærmen ........................................... 5
Rengøring af enheden ........................................................... 5
Brug af baggrundslys ............................................................. 5
Specifikationer ............................................................................ 5
Sletning af brugerdata ................................................................ 5
Brug af clipsen ............................................................................ 5
Montering af stropkarabin ........................................................... 5
Spar energi under opladning af enheden ................................... 6
Indeks.............................................................................. 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
• Data uploades til Garmin Connect™
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Låsning og oplåsning af touchscreen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse din
touchscreen, mens du spiller en runde.
1 Tryk på enhedsknappen.
2 Tryk på enhedstasten igen for at oplåse din touchscreen.
Parring og opsætning
Garmin Connect
À
Enhedsknap
Tryk for at tænde enheden.
Tryk for at låse eller låse op for skærmen.
Hold nede for at slukke for enheden.
Á
Touchscreen
Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærmbilleder og menuer.
Tryk for at vælge.
Â
Vejrhætte
Træk op for at få adgang til mikro-USB-port til
strøm og data.
Ã
Mikro-USB-port til
strøm og data
Tilslut et kompatibelt USB-kabel for at oplade
enheden eller overføre data ved hjælp af
computeren.
Bluetooth connectede funktioner
®
Opladning af enheden
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for området 0 til 40°C (32 til 104°F).
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Sæt det store stik på USB-kablet ind i en USB-port på din
computer.
4 Oplad enheden helt.
Aktivering af enheden
Tryk på enhedsknappen.
BEMÆRK: Første gang du bruger enheden, bliver du bedt
om at vælge sprog og måleenhed.
Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
®
Introduktion
Garmin Connect er din online-statistiksporing, hvor du kan
analysere og dele alle dine runder. Du kan oprette forbindelse til
dine venner på Garmin Connect webstedet eller Mobile app.
Garmin Connect giver værktøjerne til at spore og analysere din
præstation. Du kan oprette en gratis konto på
www.garminconnect.com/golf.
Gem dine runder: Når du har afsluttet og gemt en runde med
enheden, kan du uploade runden til Garmin Connect og
beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din runde, inklusive scorecards, statistik,
baneinformation og brugerdefinerede rapporter.
Denne enhed har Bluetooth tilsluttede funktioner til din
kompatible mobile enhed ved hjælp af Garmin Connect Mobile
app.
Data uploades til Garmin Connect: Sender data til Garmin
Connect ved hjælp af Garmin Connect Mobile app. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/intosports/apps.
Meddelelser: En alarm gør dig opmærksom på, at du modtager
en besked.
Parring med din smartphone
For at få mest muligt ud af Approach G30 enheden skal du parre
den med din smartphone og fuldføre opsætningen ved hjælp af
Garmin Connect Mobile app.
BEMÆRK: Til forskel fra andre Bluetooth enheder, der parres
via Bluetooth indstillingerne på din mobile enhed, skal din
Approach G30 enhed parres direkte via Garmin Connect Mobile
app.
1 På en kompatibel smartphone kan du downloade og
installere den nyeste version af Garmin Connect Mobile app.
2 Åbn Garmin Connect Mobile app.
3 Vælg en indstilling for at føje din enhed til din Garmin
Connect Mobile konto:
• Hvis dette er den første enhed, du parrer med Garmin
Connect Mobile app, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile app, skal du fra indstillingsmenuen vælge
Garmin-enheder > Tilføj enhed.
4 På din Approach G30 enhed skal du vælge > Bluetooth >
Par mobil enhed.
5 Følg vejledningen på skærmen på din enhed og din
smartphone for at parre dine enheder.
1
Tilslutning til en parret smartphone
Før du kan tilknytte din smartphone, skal du parre smartphonen
med din enhed.
Når du tilknytter din smartphone ved hjælp af Bluetooth trådløs
teknologi, kan du dele scorer og andre data med Garmin
Connect. Du kan også få vist telefonmeddelelser på din enhed.
1 På din smartphone skal du aktivere Bluetooth trådløs
teknologi.
2 På enheden skal du vælge > Bluetooth > Forbindelse >
Til for at aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 Vælg Meddelelser for at vise eller skjule smartphonemeddelelser.
Telefonmeddelelser
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone
parres med Approach enheden. Når din telefon modtager
beskeder, sender den meddelelser til din enhed.
1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf,
side 2).
2 Vælg .
3 Træk i flaget for at ændre flagplaceringen.
Distancerne på skærmbilledet for visning af hul opdateres for
at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes
kun for den aktuelle runde.
Måling af afstand ved hjælp af Touch
Targeting
Mens du gennemser en bane eller spiller en runde, kan du ved
hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst
punkt på kortet.
1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf,
side 2) eller gennemse en bane.
2 Træk med fingeren for at placere målcirklen À.
Visning af meddelelser
Før du kan få vist meddelelser, skal du forbindes med din
parrede telefon (Tilslutning til en parret smartphone, side 2).
> Meddelelser.
1 Mens du spiller en runde, skal du vælge
Vælg
en
meddelelse.
2
eller
for at rulle gennem indholdet i meddelelsen.
3 Vælg
Sådan spiller du golf
1 Vælg Start spil.
2 Vælg en bane.
Visning af hul
Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at
spille.
Á
Â
Ã
Viser afstanden til midten af greenen fra målcirklen.
Viser afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du
gennemser banen, er  afstanden fra tee'en til målcirklen.
Viser summen af de to afstande.
3 Vælg, om nødvendigt, for at zoome ind på målcirklen.
4 Når du har zoomet ind på målcirklen, kan du vælge for at
vende tilbage til kortet over hullet.
Afstandsmåling af et slag
1
2
3
4
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.
Vælg
> Mål slag.
Gå eller kør hen til bolden.
Vælg om nødvendigt Nulstil for at nulstille afstanden på et
hvilket som helst tidspunkt.
Viser par for det aktuelle hul.
Scoring
Viser nummeret for det aktuelle hul.
Ændrer hulnummeret, når det vælges.
Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere.
1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf,
side 2).
> Scorecard.
2 Vælg
Vælg
en
funktion:
3
• Vælg navnet på en spiller for at redigere det.
• Vælg for at indtaste antallet af slag for det valgte hul.
• Vælg eller for at skifte hul.
• Vælg
> Skift par for at ændre det aktuelle huls par.
Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering.
Aktiverer tilstand med store tal, når det vælges.
Viser layup-buer, der angiver afstand til flag i meter eller yards.
Farverne indikerer afstand: Rød er 100, hvid er 150, blå er 200 og
gul er 250.
Fire buer vises for par 5 eller højere, tre buer vises for par 4, og der
vises ingen buer for par 3.
Giver en god visning af greenen ved justering af flagplaceringen.
Viser din aktuelle position.
Viser en menu med funktioner i runden, når det vælges.
Visning af greenen
Om scorekortet
Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og
handicap under en runde ved hjælp af scorekortet.
Mens du spiller en runde, kan du se nærmere på greenen og
flytte flagplaceringen.
2
Sådan spiller du golf
færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan
vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er.
Visning af statistik for runde
Du kan få vist statistik for den runde, du er i gang med at spille.
Mens du spiller en runde, skal du vælge
>
>
Rundedetaljer.
Enheden viser detaljer for alle spillere i den aktuelle runde.
Visning af spillerstatistik
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Spillernavn
Aktuelt hulnummer og par for hullet
Lokalt handicap
Aktuel samlet score
Navn på golfbane
Du kan få vist statistik for en individuel spiller for den runde, du
er i gang med at spille.
>
> Rundedetaljer.
1 Vælg
Vælg
>
Spillerdetaljer.
2
3 Vælg et spillernavn.
Om individuelle scorekort
Individuelle scorekort indeholder en hul for hul-oversigt over en
spillers runde. Fire forskellige symboler repræsenterer antallet af
slag i forhold til par. En par-score har ikke noget symbol.
Faktisk antal slag for hullet
Justeret antal slag for hullet
Sådan ændrer du scoremetoden
Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr
på resultater.
1 Vælg en funktion:
• Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge
>
> Opsætning > Scorer > Metode.
• Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du
vælge > Scorer > Metode.
2 Vælg en scoremetode.
Om Stableford-score
Når du vælger Stableford-scoremetoden (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 3), tildeles antal point baseret på antallet af
slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde
vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af
United States Golf Association.
Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet
for slag.
Point
Antal slag brugt i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
À
Á
Â
Ã
Ä
Samlet score
To eller flere over par
En over par
En under par
To eller flere under par
Visning af historik
Du kan få vist gemte slag, runder og spillerstatistikker.
1 Vælg > Historik.
2 Vælg en runde, der skal vises.
Enheden viser oplysninger om alle spillere.
Vælg
en funktion:
3
• Du kan få vist et individuelt scorekort for runden ved at
vælge
> Spillerdetaljer og vælge et spillernavn (Om
individuelle scorekort, side 3).
• Vælg
> Banedetaljer for at se en liste for hvert hul og
dets par.
• Vælg
> Rediger scorekort for at justere individuelle
oplysninger for runden, herunder de enkelte spilleres
navne, scorer og handicap.
• Vælg
> Slet scorekort for at slette scorekortet fra
enhedens historik.
Om Match-score
Når du vælger Match-scoremetoden (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 3), tildeles et point ved hvert hul til den
spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en
runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder.
BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere.
Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for hver
runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med
det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står
lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt.
Handicapscore
Om Skins-score
Når du vælger scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden,
side 3), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul.
Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for
hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det
Sådan aktiverer du handicapscore
1 Vælg > Scorer > Handicap.
Sådan spiller du golf
Du kan angive et handicap for hullet (Indstilling af hul-handicap,
side 4) og for hver enkelt spiller (Angivelse af spillerhandicap,
side 4).
3
2 Vælg Til.
Indstilling af hul-handicap
Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere
handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 3).
Enheden viser standardhandicap for hullet, hvis det er
tilgængeligt. Du kan indstille hul-handicappet manuelt.
> Scorecard >
1 Mens du spiller en runde, skal du vælge
> Skift handicap.
2 Indtast hul-handicappet.
Angivelse af spillerhandicap
Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere
handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 3).
> Scorecard.
1 Mens du spiller et spil, skal du vælge
2 Vælg for den spiller, du vil angive eller ændre handicap
for.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Lokalt handicap for at angive det antal slag, som
skal trækkes fra spillerens samlede score.
• Vælg Indeks\Slope-metode for at indtaste spillerens
handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne
et banehandicap for spilleren.
Simuleringen starter automatisk, hvis du ikke berører skærmen i
et kort stykke tid, efter du har valgt hullet.
TruSwing™
Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de
svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til
www.garmin.com/golf for at købe en TruSwing enhed.
TruSwing Målinger
Du kan se svingmålinger på din Approach enhed, på Garmin
Connect eller på Garmin Connect Mobile app'en. Se
brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere
oplysninger.
Funktion
Beskrivelse
Krav
Kun svingmålinger De tilgængelige målinger TruSwing enheden skal
på din Approach
er bl.a. dit svingtempo,
parres med Approach
enhed
hastighed, køllesporsmå- enheden.
linger og kritiske køllevinkler.
Svingmålinger på
din Approach
enhed og på
Garmin Connect
Mobile app'en
De tilgængelige målinger
er bl.a. dit svingtempo,
hastighed, køllesporsmålinger og kritiske køllevinkler.
Sådan gemmer du en position
Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle
position eller Touch Targeting.
> Gem position.
1 Mens du spiller et spil, skal du vælge
2 Vælg en funktion:
• Vælg Brug aktuel placering for at placere en markering
ved din aktuelle position for hullet.
• Vælg Brug Touch Targeting for at vælge en position på
kortet.
Rydning af gemte positioner
Du kan rydde alle gemte positioner for det aktuelle hul.
Vælg
>
> Ryd positioner.
Afslutning af en runde
Vælg
> Afslut runde.
Søgning efter baner
Brug enheden til at finde en golfbane i nærheden eller i en
bestemt by. Du kan også finde en golfbane efter navn.
1 Vælg Gennemse.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i nærheden for at søge efter de baner, der er
tættest på din aktuelle position.
• Vælg Stav bynavn for at søge efter baner i en bestemt
by.
• Vælg Stav banenavn for at søge efter en bane efter
navnet.
Om banevisning
Når du finder en bane, viser enheden en hul for hul-oversigt
over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen
(Visning af greenen, side 2) eller måle afstande (Måling af
afstand ved hjælp af Touch Targeting, side 2).
Tilstanden Gennemse
Når du gennemser en bane, kan du få vist en simulering af
banen. Kortet zoomer gradvist ind på greenen for at simulere
den måde, det fungerer på, når du spiller gennem et hul.
4
Både TruSwing og
Approach enhederne
skal parres med
Garmin Connect Mobile
app'en på din
smartphone.
Optagelse og visning af TruSwing målinger
på din Approach enhed
Før du kan få vist TruSwing målinger på din Approach enhed, er
du muligvis nødt til at opdatere softwaren (Support og
opdateringer, side 1).
1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din
kølle.
Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få
yderligere oplysninger.
2 Tænd TruSwing enheden.
3 På Approach enheden skal du vælge .
Din Approach enhed parres med TruSwing enheden.
4 Vælg en kølle.
5 Slå et slag.
Din Approach enhed viser svingmålinger efter hvert sving.
Du kan vælge eller for at rulle gennem de registrerede
svingmålinger.
Udskiftning af køllen
1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge
2 Vælg en kølle.
> Skift kølle.
Ændring af håndethed
1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge
2 Vælg en funktion.
> Håndethed.
Frakobling af TruSwing enheden
På skærmen TruSwing vælges
.
Tilpasning af din enhed
Systemindstillinger
Vælg for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner.
Historik: Viser rundehistorik efter dato.
Scorer: Indstiller scoremetode, aktiverer handicapscore (Sådan
aktiverer du handicapscore, side 3) og aktiverer
statistiksporing.
Søgning efter baner
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi og angiver
meddelelsesindstillinger.
Vis: Indstiller timeout for baggrundslys og skærmens lysstyrke .
Skift til næste hul: Indstiller automatisk eller manuelt skift til
næste hul.
Enhed for distance: Indstiller måleenhed for distance.
Om: Viser enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og licensaftale.
Appendiks
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Sletning af brugerdata
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.
1 Hold enhedsknappen nede for at slukke for enheden.
2 Tryk på enhedsknappen for at tænde for enheden.
3 Når der vises tekst nederst på skærmen, skal du trykke i
skærmens øverste højre hjørne.
4 Vælg Ja.
Brug af clipsen
BEMÆRK: Enheden kan vendes om i clipsen for at beskytte
skærmen, når den ikke er i brug.
Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen
eller tasken.
BEMÆRK: Dette tilbehør er ikke tilgængeligt i alle områder. Gå
til www.garmin.com/golf for at købe tilbehør til din enhed.
1 Skub bunden af enheden ind i klipsen, indtil den klikker på
plads.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Brug af baggrundslys
• Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke
på berøringsskærmen.
BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også
baggrundsbelysningen.
• Vælg > Vis.
• Vælg en funktion:
◦ Vælg Tid til baggrundslys slukker for at indstille, hvor
længe baggrundslyset skal være tændt.
◦ Vælg Lysstyrke for at justere lysstyrken.
2 Du tager enheden ud ved at skubbe den ud af clipsen.
Montering af stropkarabin
Du kan bruge stropkarabinen til at fastgøre enheden til en jakke
eller en bæltestrop.
BEMÆRK: Dette tilbehør er ikke tilgængeligt i alle områder. Gå
til www.garmin.com/golf for at købe tilbehør til din enhed.
1 Før stofenden af stroppen igennem hullet på enhedens
bagside À.
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 15 timer.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Opladningstemperaturområde Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Radiofrekvens/protokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Appendiks
2 Før stofenden af stroppen igennem plasticløkken Á i
stroppens anden ende.
3 Før karabinhagen  igennem stofløkken i enden af stroppen.
5
Spar energi under opladning af enheden
Du kan deaktivere enhedens funktioner, mens den oplades.
1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
2 Hold enhedsknappen nede i 4 til 5 sekunder.
Baggrundsbelysningen slukker, og enheden skifter til
batterisparetilstand.
3 Oplad enheden helt.
6
Appendiks
Indeks
A
afstandsmåling af et slag 2
apps, smartphone 1
B
baner
gennemse 4
spille 2
batteri, oplade 1, 6
Bluetooth teknologi 1, 2, 4
brugerdata, slette 5
bælteclips 5
C
clips 5
Connect IQ 1
D
data
opbevare 1
overføre 1
displayindstillinger 4
distance, måle 2
rengøring af enheden 5
ruter
gennemse 4
lagring af positioner 4
rydde, historik 3
S
score 2, 3
handicap 3
match 3
skins 3
scorekort 2, 3
simulering, hul 4
skærm, lysstyrke 5
smartphone, parre 1
software, opdatere 1
specifikationer 5
statistik 3
svinganalyse 4
T
taster 1
touchscreen 1
tænd/sluk-knap 1
E
enhed, vedligeholdelse 5
F
flagplacering, green oversigt 2
G
Garmin Connect 1
Garmin Express 1
opdatering af software 1
registrere enheden 1
golfrunde, afslutning 4
green oversigt, flagplacering 2
H
handicap 2–4
handicapscore, spiller 4
historik 3
sende til computer 1
holdere 5
håndethed 4
I
indstillinger 4
K
kort
opdatere 1
symboler 2
L
lagring af positioner 4
lysstyrke 5
låse, skærm 1
M
meddelelser 2
menu 1
montere enhed 5
målinger 4
N
nulstilling af enheden 5
O
opbevare data 1
oplade 6
P
parre, smartphone 1
positioner, slette 4
produktregistrering 1
R
registrere enheden 1
rengøre berøringsskærmen 5
Indeks
7
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk kann
abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
December 2016
190-02133-36 _ 0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising