Garmin | Approach® G30 | Operating instructions | Garmin Approach® G30 Návod k obsluze

Garmin Approach® G30 Návod k obsluze
APPROACH® G30
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+® a Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin
Connect™, Garmin Express™ a TruSwing™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
náleží příslušným vlastníkům.
M/N: A03105
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Podpora a aktualizace ................................................................ 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky ............................... 1
Párování a nastavení...................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Připojené funkce Bluetooth® ...................................................... 1
Párování s vaším smartphonem ............................................ 1
Připojení ke spárovanému smartphonu ................................. 2
Oznámení z telefonu .............................................................. 2
Hraní golfu.......................................................................2
Zobrazení jamky ......................................................................... 2
Zobrazení greenu ................................................................... 2
Měření vzdálenosti pomocí funkce stisknutí cíle ........................ 2
Měření úderu .............................................................................. 2
Sledování výsledků ..................................................................... 2
Informace o výsledkové listině ............................................... 2
Nastavení metody skórování ................................................. 3
Zobrazení statistik kola .......................................................... 3
Zobrazení statistik hráčů ........................................................ 3
Informace o individuálních výsledkových listinách ................. 3
Zobrazení historie .................................................................. 3
Hendikep skórování .................................................................... 3
Zapnutí hendikepu skórování ................................................ 4
Nastavení hendikepu jamky ................................................... 4
Nastavení hendikepu hráče ................................................... 4
Uložení polohy ............................................................................ 4
Odstranění uložených poloh .................................................. 4
Ukončení kola ............................................................................. 4
Hledání hřišť................................................................... 4
Informace o náhledu hřiště ......................................................... 4
Režim náhledu ....................................................................... 4
TruSwing™......................................................................4
Metriky TruSwing ........................................................................ 4
Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení
Approach .................................................................................... 4
Výměna hole ............................................................................... 4
Změna preference ruky ............................................................... 4
Odpojení zařízení TruSwing ....................................................... 4
Přizpůsobení zařízení..................................................... 4
Nastavení systému ..................................................................... 4
Dodatek........................................................................... 5
Péče o zařízení ........................................................................... 5
Čištění dotykové obrazovky ................................................... 5
Čištění zařízení ...................................................................... 5
Používání podsvícení ............................................................. 5
Technické údaje ..........................................................................5
Vymazání uživatelských dat ....................................................... 5
Použití klipu ................................................................................ 5
Připevnění karabiny s poutkem .................................................. 5
Úspora energie během nabíjení zařízení ................................... 6
Rejstřík............................................................................ 7
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
• Odeslání dat do služby Garmin Connect™
• Aktualizace map a tras
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky
během hry, můžete obrazovku uzamknout.
1 Stiskněte tlačítko zařízení.
2 Opětovným stisknutím tlačítka zařízení obrazovku
odemknete.
Párování a nastavení
Garmin Connect
À
Tlačítko zařízení
Stisknutím tlačítka zařízení zapnete.
Stisknutím tlačítka zamknete a odemknete
obrazovku.
Podržením tlačítka zařízení vypnete.
Á
Dotyková
obrazovka
Posunutím procházíte funkce, datové
obrazovky a nabídky.
Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
Â
Ochranný kryt
Vytáhnutím odkryjete napájecí a datový port
micro-USB.
Ã
Napájecí a datový Po připojení kompatibilního kabelu USB
port micro-USB
můžete zařízení nabít nebo do něj přenést data
z počítače.
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Zařízení se nebude nabíjet, pokud je
mimo teplotní rozmezí 0 až 40 °C (32 až 104 °F).
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Větší konektor kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
4 Zařízení zcela nabijte.
Zapnutí zařízení
Stiskněte tlačítko zařízení.
POZNÁMKA: Při prvním použití zařízení budete vyzvání
k výběru jazyka a jednotky měření.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin .
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
®
Úvod
Služba Garmin Connect slouží k online sledování statistik,
s jejichž pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat své
aktivity. Můžete se spojit se svými přáteli na webové stránce
služby Garmin Connect nebo pomocí mobilní aplikace. Služba
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras a
analýze vašeho výkonu. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/golf.
Uložte svá kola: Jakmile kolo pomocí zařízení dokončíte a
uložíte, můžete je nahrát do služby Garmin Connect a
uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
kole, včetně skórkaret, statistik, informacích o hřišti a
přizpůsobení zpráv.
Připojené funkce Bluetooth
®
Zařízení nabízí připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
mobilní zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile.
Odeslání dat do služby Garmin Connect: Odesílá data do
služby Garmin Connect pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
Oznámení: Upozorní vás, pokud přijmete zprávy telefonu.
Párování s vaším smartphonem
Abyste zařízení Approach G30 co nejlépe využili, měli byste je
spárovat s chytrým telefonem a dokončit nastavení pomocí
aplikace Garmin Connect Mobile.
POZNÁMKA: Na rozdíl od jiných zařízení Bluetooth, kde
párování probíhá prostřednictvím nastavení Bluetooth na
mobilním zařízení, musí být zařízení Approach G30 spárováno
přímo prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile.
1 Do kompatibilního smartphonu si stáhněte a nainstalujte
nejnovější verzi aplikace Garmin Connect Mobile.
2 Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu aplikace
Garmin Connect Mobile:
• Jedná-li se o první zařízení, které s aplikací Garmin
Connect Mobile párujete, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v menu nastavení vyberte možnost
Zařízení Garmin > Přidat zařízení.
4 Na svém zařízení Approach G30 vyberte možnost >
Bluetooth > Párovat mobilní zařízení.
5 Při párování postupujte podle pokynů na displeji telefonu a
v zařízení.
1
Připojení ke spárovanému smartphonu
Před připojením smartphonu je nutno jej spárovat se zařízením.
Pokud smartphone připojíte pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth, můžete sdílet skóre a ostatní data do služby Garmin
Connect. Oznámení z telefonu můžete rovněž zobrazit na
zařízení.
1 Ve smartphonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
2 Na zařízení výběrem možnosti > Bluetooth > Připojení >
Zapnuto zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
3 Výběrem možnosti Oznámení zobrazíte nebo skryjete
oznámení smartphonu.
Oznámení z telefonu
Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního
smartphonu se zařízením Approach. Telefon po přijetí zpráv
zašle oznámení do vašeho zařízení.
1 Začněte hrát (Hraní golfu, strana 2).
2 Vyberte ikonu .
3 Chcete-li změnit polohu jamky, přetáhněte ikonu praporku.
Vzdálenosti na obrazovce zobrazení jamky jsou
aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky
je uložena pouze pro aktuální kolo.
Měření vzdálenosti pomocí funkce stisknutí
cíle
Při prohlížení náhledu hřiště nebo během kola můžete použít
funkci stisknutí cíle k měření vzdálenosti ke kterémukoli bodu na
mapě.
1 Začněte hrát (Hraní golfu, strana 2) nebo zobrazte náhled
hřiště.
2 Přetáhnutím prstu umístěte cílový kruh À.
Zobrazení oznámení
Pro zobrazování oznámení se musíte připojit ke spárovanému
telefonu (Připojení ke spárovanému smartphonu, strana 2).
> Oznámení.
1 Během kola vyberte možnost
2 Vyberte oznámení.
nebo
3 Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte ikonu
.
Hraní golfu
1 Vyberte možnost Hrát.
2 Vyberte kurz.
Zobrazení jamky
Zařízení zobrazuje jamku, kterou právě hrajete.
Á
Â
Ã
Zobrazuje vzdálenost od cílového kruhu ke střední části greenu.
Zobrazuje vzdálenost od vaší aktuální pozice k cílovému kruhu.
Jestliže si právě prohlížíte náhled hřiště, Â je vzdálenost od
týčky k cílovému kruhu.
Zobrazuje součet těchto dvou vzdáleností.
3 V případě potřeby můžete výběrem možnosti
cílový kruh
zvětšit.
4 Chcete-li se ze zvětšeného zobrazení cílového kruhu vrátit
zpět na mapu, vyberte možnost .
Měření úderu
1
2
3
4
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Zobrazuje par aktuální jamky.
Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Při výběru změní číslo jamky.
Zobrazuje celkovou vzdálenost ke středu greenu nebo vybrané
pozici špendlíku.
Jestliže je tato položka vybrána, aktivuje režim velkých čísel.
Zobrazuje oblouky layup, které značí vzdálenost k jamce v metrech
nebo yardech.
Barvy označují vzdálenost: červená je 100, bílá 150, modrá 200 a
žlutá 250.
Čtyři oblouky se zobrazí pro par 5 a vyšším, tři oblouky se zobrazí
pro par 4 a pro par 3 se nezobrazí žádný oblouk.
Zobrazí detail greenu, abyste mohli upravit polohu jamky.
Zobrazuje vaši aktuální polohu.
Při výběru zobrazí menu s funkcemi pro aktuální kolo.
Zobrazení greenu
Během kola se můžete podrobněji podívat na green a změnit
polohu jamky.
2
Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
Vyberte možnost
> Měření odpalu.
Dojděte nebo dojeďte k míčku.
V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat
přidržením tlačítka Vynulovat.
Sledování výsledků
Můžete sledovat skóre až pro čtyři hráče.
1 Začněte hrát (Hraní golfu, strana 2).
> Výsledková listina.
2 Vyberte možnost
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li upravit jméno hráče, vyberte jej.
• Chcete-li zadat počet úderů pro danou jamku, vyberte
možnost .
• Pokud chcete změnit jamky, vyberte možnost nebo .
• Vyberte možnost
> Změnit par a změňte par pro
danou jamku.
Informace o výsledkové listině
Během kola můžete prostřednictvím výsledkové listiny měnit
jméno, skóre a hendikep každého hráče
Hraní golfu
hráče s nejnižším počtem úderů. Jestliže hra skončí
nerozhodně, můžete vybrat více vítězů.
Zobrazení statistik kola
Můžete zobrazit statistiky pro kolo, které právě hrajete.
Během kola vyberte možnost
>
> Podrobnosti o
kolu.
Zařízení zobrazí podrobné údaje všech hráčů v aktuálním
kole.
Zobrazení statistik hráčů
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Můžete si zobrazit statistiky jednotlivých hráčů pro kolo, které
právě hrajete.
>
> Podrobnosti o kolu.
1 Vyberte možnost
> Podrobnosti o hráči.
2 Vyberte možnost
3 Vyberte jméno hráče.
Jméno hráče
Číslo a par aktuální jamky
Informace o individuálních výsledkových listinách
Lokální hendikep
Individuální výsledková listina obsahuje podrobný přehled kola
pro daného hráče. Čtyři symboly představují počet úderů
vzhledem k paru. Skóre rovnající se paru nemá žádný symbol.
Aktuální celkové skóre
Název golfového hřiště
Skutečné údery na jamku
Upravené údery na jamku
Nastavení metody skórování
Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.
1 Vyberte možnost:
• Jestliže právě hrajete kolo, vyberte možnost
>
Nastavení > Skórování > Metoda.
• Jestliže právě nehrajete kolo, vyberte možnost >
Skórování > Metoda.
2 Vyberte metodu skórování.
>
Skórování Stableford
Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (Nastavení
metody skórování, strana 3), budou se body přičítat na základě
počtu úderů vzhledem k paru. Na konci kola vítězí nejvyšší
skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace
Spojených států.
Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů
body.
Body
Počet úderů vzhledem k paru
0
2 nebo více nad
1
1 nad
2
Par
3
1 pod
4
2 pod
5
3 pod
Informace o skórování pro zápas
Jestliže zvolíte metodu skórování pro zápas (Nastavení metody
skórování, strana 3), je u každé jamky připsán jeden bod hráči,
který má nejméně úderů. Na konci kola vítězí hráč, který vyhrál
nejvíce jamek.
POZNÁMKA: Metoda skórování pro zápas je k dispozici pouze
pro dva hráče.
Jestliže nastavíte zařízení na počítání úderů, určí zařízení vítěze
každého kola. V opačném případě vyberte na konci každé jamky
hráče s nejnižším počtem úderů, nebo pokud byl počet úderů
totožný, vyberte možnost Rozpůlené.
Informace o skórování Skins
Jestliže zvolíte skórovací metodu Skins (Nastavení metody
skórování, strana 3), hráči soutěží o cenu na každé jamce.
Jestliže nastavíte zařízení na počítání úderů, určí zařízení vítěze
každé jamky. V opačném případě vyberte na konci každé jamky
Hraní golfu
À
Á
Â
Ã
Ä
Celkové skóre
Dva nebo více nad par
Jeden nad par
Jeden pod par
Dva nebo více pod par
Zobrazení historie
Můžete zobrazit uložené údery, kola a statistiky hráčů.
1 Vyberte možnost > Historie.
2 Vyberte kolo pro zobrazení.
Zařízení zobrazí informace o všech hráčích.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li si zobrazit konkrétní skórkartu v daném kole,
vyberte možnost
> Podrobnosti o hráči a zvolte
jméno hráče (Informace o individuálních výsledkových
listinách, strana 3).
• Chcete-li si zobrazit přehled všech jamek a jejich parů,
vyberte možnost
> Podrobnosti o hřišti.
• Chcete-li přizpůsobit jednotlivé údaje o daném kole,
včetně jména, skóre a hendikepu každého hráče, vyberte
možnost
> Upravit výsledkovou listinu.
• Chcete-li vymazat skórkartu z historie zařízení, vyberte
možnost > Odstranit výsledkovou listinu.
Hendikep skórování
Můžete nastavit hendikep pro jamku (Nastavení hendikepu
jamky, strana 4) a pro každého hráče (Nastavení hendikepu
hráče, strana 4).
3
Zapnutí hendikepu skórování
1 Vyberte možnost > Skórování > Hendikep skórování.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
Nastavení hendikepu jamky
Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte toto
skórování s hendikepy aktivovat (Zapnutí hendikepu skórování,
strana 4).
Zařízení zobrazuje výchozí hendikep jamky, pokud je
k dispozici. Hendikep jamky můžete nastavit ručně.
> Výsledková listina >
1 Během kola vyberte možnost
> Změnit hendikep.
2 Zadejte hendikep jamky.
Nastavení hendikepu hráče
Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte toto
skórování s hendikepy aktivovat (Zapnutí hendikepu skórování,
strana 4).
> Výsledková listina.
1 Během hry vyberte možnost
2 Vyberte možnost u hráče, jehož hendikep chcete zadat
nebo změnit.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten
z celkového skóre hráče, vyberte možnost Lokální
hendikep.
• Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating
hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané
hřiště, vyberte možnost Rejstřík/Metoda sklonu.
Uložení polohy
Můžete označit pozici na jamce pomocí vaší aktuální polohy
nebo pomocí funkce stisknutí cíle.
> Uložit polohu.
1 Během hry vyberte možnost
Vyberte
možnost:
2
• Chcete-li umístit značku na vaší aktuální pozici na jamce,
vyberte možnost Použít aktuální pozici.
• Vyberte možnost Použít stisknutí cíle a vyberte polohu
na mapě.
Odstranění uložených poloh
Můžete vymazat všechna uložená místa pro aktuální jamku.
Vyberte možnost
>
> Vymazat polohy.
Ukončení kola
Vyberte možnost
> Ukončit kolo.
Hledání hřišť
Zařízení můžete použít k nalezení golfového hřiště poblíž nebo
v konkrétním městě. Golfové hřiště můžete také vyhledat podle
jména.
1 Vyberte možnost Zobrazit náhled.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li hledat hřiště, která jsou nejblíž vaší aktuální
pozici, vyberte možnost Vyhledat ve své blízkosti.
• Chcete-li vyhledat hřiště v konkrétním městě, vyberte
možnost Hláskujte město.
• Chcete-li vyhledat hřiště podle jména, vyberte možnost
Hláskujte hřiště.
Informace o náhledu hřiště
Po nalezení hřiště vám zařízení poskytne podrobný náhled na
vybrané hřiště. Můžete zobrazit pohled na green zblízka
(Zobrazení greenu, strana 2) nebo měřit vzdálenosti (Měření
vzdálenosti pomocí funkce stisknutí cíle, strana 2).
4
Režim náhledu
Při prohlížení náhledu hřiště můžete zobrazit také simulaci
hřiště. Mapa se postupně přibližuje ke greenu podobně, jak to
dělá v průběhu hraní jamky.
Jestliže se během krátké doby po výběru jamky nedotknete
obrazovky, spustí se simulace automaticky.
TruSwing™
Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihu
zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení
TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.
Metriky TruSwing
Metriky švihu můžete zobrazit na svém zařízení Approach, na
Garmin Connect nebo v aplikaci Garmin Connect Mobile. Další
informace najdete v návodu k obsluze zařízení TruSwing.
Funkce
Popis
Požadavky
Metriky švihu
Dostupné metriky
pouze na zařízení zahrnují tempo švihu,
Approach
rychlost, měření trasy
hole, kritické úhly hole
a další.
Zařízení TruSwing musí
být spárované se
zařízením Approach.
Metriky švihu na
zařízení Approach
a v aplikaci
Garmin Connect
Mobile
Jak zařízení TruSwing, tak
i zařízení Approach musí
být spárované s aplikací
Garmin Connect Mobile
ve vašem smartphonu.
Dostupné metriky
zahrnují tempo švihu,
rychlost, měření trasy
hole, kritické úhly hole
a další.
Zaznamenávání a zobrazování metrik
TruSwing na zařízení Approach
Abyste mohli na zařízení Approach zobrazovat metriky
TruSwing, bude možná potřeba aktualizovat software (Podpora
a aktualizace, strana 1).
1 Zkontrolujte si, zda je zařízení TruSwing bezpečně
připevněno k vaší holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení
TruSwing.
2 Zapněte zařízení TruSwing.
3 Na zařízení Approach zvolte tlačítko .
Vaše zařízení Approach je spárováno se zařízením
TruSwing.
4 Vyberte hůl.
5 Proveďte úder.
Zařízení Approach zobrazí měření švihu po každém švihu.
Zaznamenané metriky švihu můžete procházet pomocí tlačítek
a .
Výměna hole
1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost
2 Vyberte hůl.
> Změnit hůl.
Změna preference ruky
1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
> Ruka.
Odpojení zařízení TruSwing
Na obrazovce stiskněte tlačítko TruSwing.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení systému
Výběrem možnosti
zařízení.
můžete upravit nastavení a funkce
Hledání hřišť
Historie: Zobrazuje historii kol podle data.
Skórování: Slouží k nastavení metody skórování a k aktivaci
hendikepu skórování (Zapnutí hendikepu skórování, strana 4)
a sledování statistik.
Bluetooth: Aktivuje bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavuje možnosti upozornění.
Zobrazení: Slouží k nastavení prodlevy podsvícení a jasu
obrazovky. .
Přechod mezi jamkami: Slouží k nastavení automatického
nebo ručního přechodu mezi jamkami.
Jednotky vzdálenosti: Nastaví jednotky měření pro vzdálenost.
Informace: Zobrazuje identifikační číslo přístroje, informace o
předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Vymazání uživatelských dat
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané
uživatelem.
1 Podržením tlačítka na zařízení je vypněte.
2 Stisknutím tlačítka na zařízení je zapněte.
3 Když se v dolní části obrazovky zobrazí text, klepněte do
levého horního rohu obrazovky.
4 Vyberte možnost Ano.
Použití klipu
Dodatek
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
POZNÁMKA: Zařízení lze v klipu otočit, aby byla chráněna
obrazovka, když zařízení nepoužíváte.
Klip můžete použít k připevnění zařízení k opasku, kapse či
batohu.
POZNÁMKA: Toto příslušenství není součástí balení ve všech
oblastech. Chcete-li si zakoupit příslušenství pro své zařízení,
navštivte stránky www.garmin.com/golf.
1 Zasuňte spodní část zařízení do klipu, dokud nezaklapne.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Používání podsvícení
• Klepnutím na obrazovku můžete kdykoli zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Také upozornění a zprávy aktivují podsvícení.
• Zvolte možnost > Zobrazení.
• Vyberte možnost:
◦ Chcete-li upravit dobu, po kterou zůstane obrazovka
podsvícena, vyberte možnost Prodleva podsvícení.
◦ Chcete-li upravit jas podsvícení, vyberte možnost Jas.
2 Chcete-li zařízení vyjmout, vysuňte je z klipu.
Připevnění karabiny s poutkem
Pomocí karabiny s poutkem můžete zařízení připevnit na batoh
nebo opasek.
POZNÁMKA: Toto příslušenství není součástí balení ve všech
oblastech. Chcete-li si zakoupit příslušenství pro své zařízení,
navštivte stránky www.garmin.com/golf.
1 Protáhněte textilní konec poutka karabiny slotem na zadní
straně zařízení À.
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 15 hodin
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 ºC (-4 až 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 ºC (32 až 104 ºF)
Rádiová frekvence/protokol
Bezdrátová technologie Bluetooth
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Dodatek
5
2 Protáhněte textilní konec poutka karabiny plastovým očkem
Á na opačné straně poutka.
3 Protáhněte karabinu  plastovým očkem na konci poutka.
Úspora energie během nabíjení zařízení
Během nabíjení můžete vypnout funkce zařízení.
1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
2 Podržte tlačítko zařízení po dobu 4 až 5 sekund.
Podsvícení se vypne a zařízení přejde do
nízkoenergetického režimu nabíjení baterie.
3 Zařízení zcela nabijte.
6
Dodatek
Rejstřík
A
analýza švihu 4
aplikace, smartphone 1
B
baterie, nabíjení 1, 6
C
Connect IQ 1
Č
čištění dotykové obrazovky 5
čištění zařízení 5
D
data
přenos 1
ukládání 1
dotyková obrazovka 1
držáky 5
G
Garmin Connect 1
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
skins 3
zápas 3
smartphone, párování 1
software, aktualizace 1
statistiky 3
T
technické údaje 5
Technologie Bluetooth 1, 2, 4
tlačítka 1
trasy, náhled 4
U
ukládání dat 1
ukládání poloh 4
uzamčení, obrazovka 1
uživatelská data, odstranění 5
V
vymazat, historie 3
vynulování zařízení 5
výsledková listina 3
vzdálenost, měření 2
Z
zapínací tlačítko 1
zařízení, péče 5
zobrazení greenu, poloha jamky 2
H
hendikep 2, 4
hendikep skórování, hráč 4
historie 3
odeslání do počítače 1
hřiště, ukládání poloh 4
I
instalace zařízení 5
J
jas 5
K
klip 5
klip na opasek 5
kolo hry, ukončení 4
kurzy
náhled 4
přehrávání 2
M
mapy
aktualizace 1
symboly 2
menu 1
měření 4
měření úderu 2
N
nabíjení 6
nastavení 4
nastavení displeje 4
O
obrazovka, jas 5
oznámení 2
P
párování, smartphone 1
poloha jamky, zobrazení greenu 2
polohy, odstranění 4
preference ruky 4
R
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
S
simulace, jamka 4
skórkarta 2
skórování 2, 3
hendikep 3
Rejstřík
7
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk kann
abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Prosinec 2016
190-02133-41 _ 0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising