Garmin | Approach® G80 | User manual | Garmin Approach® G80 Brukerveiledning

Garmin Approach® G80 Brukerveiledning
APPROACH G80
®
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Approach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™
og TruSwing™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
BLUETOOTH navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og brukes på
lisens av Apple Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
Innholdsfortegnelse
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten ............................................................. 7
Innledning....................................................................... 1
Tillegg.............................................................................. 7
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Slå på enheten ............................................................................1
Produktoppdateringer ................................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 1
Programvare- og baneoppdateringer ..................................... 1
Bruke holderen ........................................................................... 7
Montere dreiebraketten ............................................................... 8
Utbyttbare tetningsringer ........................................................ 8
Feste karabinkroken for festesnor .............................................. 8
Bruke belteholder ........................................................................ 8
Ta vare på enheten .....................................................................8
Rengjøre berøringsskjermen ................................................. 9
Rengjøre enheten .................................................................. 9
Bruke bakgrunnslyset ............................................................ 9
Spesifikasjoner ........................................................................... 9
Spare strøm mens enheten lades ............................................... 9
Garmin Golf appen......................................................... 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Koble til en parkoblet smarttelefon ........................................ 1
Spille golf........................................................................ 1
Visning av hull .............................................................................1
Låse og låse opp berøringsskjermen ......................................... 2
Modus med store tall .................................................................. 2
Vise greenen ...............................................................................2
Bytte hull ..................................................................................... 2
Måle avstand ved å angi mål ved berøring ................................. 2
Måle et slag ................................................................................ 2
Vise retningen til flagget ............................................................. 3
Lagre en posisjon ....................................................................... 3
Fjerne lagrede posisjoner ...................................................... 3
Vise PlaysLike-avstand ............................................................... 3
Aktivere turneringsmodus ........................................................... 3
Føre poengregnskap .................................................................. 3
Om scorekort ......................................................................... 3
Vise individuelle scorekort og rundestatistikk ................... 3
Angi metode for poengregning .............................................. 3
Om Stableford-poengregning ............................................ 3
Om Match-poengregning .................................................. 4
Om Skins-poengregning ................................................... 4
Aktivere poengregning for handikap ...................................... 4
Angi et spillerhandikap ...................................................... 4
Aktivere statistikkregistrering ................................................. 4
Historikk ................................................................................. 4
Avslutte en runde ........................................................................ 4
Indeks ............................................................................ 10
Radarfunksjoner ............................................................. 4
Bruke radarfunksjonene .............................................................. 4
Angi rullfaktor ......................................................................... 5
Oppvarmingsmodus .................................................................... 5
Tempotreningsmodus ................................................................. 5
Om tempotoner ...................................................................... 5
Det ideelle svingtempoet ........................................................ 5
Starte måltrening ........................................................................ 5
Måltreningsmodus .................................................................. 5
Poengberegning for måltrening ............................................. 6
Spille virtuell bane ....................................................................... 6
Visning av virtuelle hull på runden ......................................... 6
Poengregning for virtuell bane ............................................... 6
Spille en virtuell turnering ........................................................... 6
Finne baner ..................................................................... 6
Om forhåndsvisning av bane ...................................................... 7
TruSwing™......................................................................7
TruSwing målinger ...................................................................... 7
Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten .... 7
Endre kølle .................................................................................. 7
Bytte foretrukket hånd ................................................................. 7
Koble fra TruSwing enheten ....................................................... 7
Tilpasse enheten............................................................ 7
Innstillinger .................................................................................. 7
Vise eller skjule telefonvarsler ............................................... 7
Kalibrere kompasset .............................................................. 7
Nullstille data og innstillinger .................................................. 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Golf™ på smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Baneoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Golf
• Produktregistrering
®
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Programvare- og baneoppdateringer
Denne enheten er kvalifisert for gratis banekartoppdateringer.
Hvis du vil oppdatere enheten, laster du ned Garmin Express
programvaren fra www.garmin.com/express uten ekstra
kostnad.
av/på-tast
Trykk for å slå på enheten.
Trykk for å låse eller låse opp skjermen under
en runde.
Hold inne for å slå av enheten.
Trykk på for å slå radaren av og på.
Radarknapp
Berøringsskjerm
Sveip for å bla gjennom funksjoner, dataskjermbilder og menyer.
Trykk for å velge.
Gummihette
Dra opp for å få tilgang til mikro-USB-porten til
strøm og data.
Mikro-USB-port til
strøm og data
Koble til en kompatibel USB-kabel for å lade
enheten eller for å overføre data ved hjelp av
datamaskinen din.
Lade enheten
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 9).
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en ekstern
strømkilde, for eksempel en strømadapter eller en USB-port
på datamaskinen.
4 Lad enheten helt opp.
TIPS: Du kan slå av enheten for å få hurtigere lading.
Slå på enheten
Garmin Golf appen
Du kan bruke Garmin Golf appen til å laste opp scorekort til den
kompatible Garmin enheten for å se detaljert statistikk og
slaganalyse. Golfspillere kan konkurrere mot hverandre på ulike
baner ved hjelp av Garmin Golf appen. Det finnes mer enn
41 000 baner med ledertavler alle kan bli med på. Du kan starte
en turneringshendelse og invitere spillere til å delta.
Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin
Connect™ kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra
appbutikken på smarttelefonen din.
Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til Approach enheten,
må den parkobles direkte via Garmin Golf appen og ikke fra
Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Golf appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 På Approach enheten velger du > Innstillinger >
Bluetooth.
4 I - eller -menyen i appen velger du Garmin-enheter >
Legg til enhet. Følg deretter instruksjonene på skjermen.
®
Koble til en parkoblet smarttelefon
Du må parkoble smarttelefonen til enheten før du kan koble til
smarttelefonen.
Når du kobler til smarttelefonen via Bluetooth teknologi, kan du
dele poengsummer og andre data med Garmin Golf appen. Du
kan også se telefonvarsler fra en kompatibel iOS enhet.
1 Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
2 Velg > Innstillinger > Bluetooth > Tilkobling > På på
enheten for å aktivere Bluetooth teknologi.
®
Spille golf
1 Velg Start ny runde.
2 Velg en løype.
3 Velg et utslagssted.
Visning av hull
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket.
Første gang du bruker enheten, blir du bedt om å velge et språk,
velge en måleenhet og angi driveravstanden.
Trykk på av/på-knappen.
Innledning
1
Viser avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon.
Viser avstanden til den fremre delen av greenen.
Viser en meny for rundefunksjoner når valgt.
Viser et nærbilde av fairwayen når dette er valgt for å måle avstand
med berøringsmålfunksjonen.
Viser et nærbilde av greenen, slik at du kan justere flaggplasseringen.
Vise greenen
Viser det gjeldende hullnummeret.
Endrer hullnummeret når valgt.
Viser par for det gjeldende hullet.
Viser avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon.
Viser avstanden til den bakre delen av greenen.
Viser avstanden til den fremre delen av greenen.
Viser et kart over hullet.
Viser et nærbilde av fairwayen når dette er valgt for å måle avstand
med berøringsmålfunksjonen.
Viser layupavstander til flagget.
Fargene angir avstanden i meter eller yards: rød er 100,
hvit er 150, blå er 200 og gul er 250.
Viser driveravstanden når du er på utslagstedet.
Viser en meny for rundefunksjoner når valgt.
Viser et nærbilde av greenen, slik at du kan justere flaggplasseringen.
Låse og låse opp berøringsskjermen
Du kan låse berøringsskjermen mens du spiller en runde for å
forhindre at du trykker på knapper på skjermen utilsiktet.
1 Trykk på av/på-knappen.
2 Trykk på av/på-knappen igjen for å låse opp
berøringsskjermen.
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen
mens du spiller en runde.
1 Start en runde (Spille golf, side 1).
2 Velg .
3 Dra flagget for å flytte flaggplasseringen.
Avstandene på skjermbildet for hullvisningen oppdateres for
å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare
for den gjeldende runden.
Bytte hull
Du kan bytte hull manuelt fra skjermbildet for hullvisning.
1 Trykk på gjeldende hullnummer mens du ser på informasjon
om hullet.
2 Velg et hull.
Måle avstand ved å angi mål ved berøring
Når du forhåndsviser en bane eller spiller en runde, kan du
bruke mål ved berøring for å måle avstanden til et hvilket som
helst punkt på kartet.
1 Begynn å spille en runde (Spille golf, side 1) eller
forhåndsvise en bane (Finne baner, side 6).
Trykk
hvor som helst på kartet.
2
3 Trykk på skjermen eller dra fingeren for å plassere
objektsirkelen.
Modus med store tall
Du kan endre størrelsen på tallene på skjermen for visning av
hull.
Velg
> Store tall under en runde.
Viser avstanden til flaggposisjonen fra målsirkelen.
Viser avstanden fra gjeldende posisjon til målsirkelen. Hvis du
forhåndsviser banen, er
avstanden fra utslagsstedet lengst
bak til målsirkelen.
4 Velg
5 Velg
eller for å zoome inn eller ut ved behov.
for å gå tilbake til kartet over hullet.
Måle et slag
Viser det gjeldende hullnummeret.
Endrer hullnummeret når valgt.
Viser par for det gjeldende hullet.
Viser avstanden til den bakre delen av greenen.
2
1
2
3
4
Slå ballen, og se hvor den lander.
Velg
> Mål slag.
Gå eller kjør bort til ballen din.
Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille avstanden når
som helst.
Spille golf
Vise retningen til flagget
3 Velg et alternativ:
Funksjonen PinPointer er et kompass som viser retning når du
ikke kan se greenen. Denne funksjonen kan, for eksempel,
hjelpe deg med å finne ut hvor du skal sikte et slag, om du er i
skogen eller en sandgrop.
MERK: Ikke bruk PinPointer mens du sitter i en golfbil.
Forstyrrelser fra golfbilen kan påvirke nøyaktigheten til
kompasset.
> PinPointer.
1 Velg
2 Roter enheten til kjeglen på kartet peker mot målet ditt.
Den røde linjen på toppen av enheten peker i retning av
målet ditt.
Du kan vise og endre hver spillers navn og poengsum i løpet av
en runde ved hjelp av scorekortet.
• Velg et spillernavn for å redigere det.
• Velg for å angi antall slag for hullet som er valgt.
• Velg eller for å endre hull.
Om scorekort
Viser det gjeldende hullnummeret.
Viser par for det gjeldende hullet.
Viser navnet på spilleren.
Endrer navnet på spilleren når dette er valgt.
Viser den gjeldende totalsummen.
Viser de enkelte scorekortene når dette er valgt.
Lagre en posisjon
Du kan markere en posisjon på et hull ved hjelp av gjeldende
posisjon eller ved å angi mål ved berøring.
> Lagre posisjon.
1 Når du spiller en runde, velger du
2 Velg et alternativ:
• Velg Bruk gjeldende pos. for å plassere en markør ved
gjeldende posisjon på hullet.
• Velg Bruk mål ved berør. for å velge en posisjon på
kartet.
Fjerne lagrede posisjoner
Du kan fjerne lagrede posisjoner for det gjeldende hullet.
Velg
> Steder > Fjern pos..
Vise PlaysLike-avstand
Funksjonen PlaysLike-avstand tar hensyn til høydeforskjeller på
banen ved å vise justert avstand til greenen.
Velg
> PlaysLike.
Et ikon vises ved siden av hver avstand.
Avstanden vises som lenger enn forventet grunnet en endring i
høydeforskjell.
Avstanden vises som forventet.
Avstanden vises som kortere enn forventet grunnet en endring i
høydeforskjell.
Aktivere turneringsmodus
Viser slag for det hullet.
Lar deg angi antall slag for hullet når dette er valgt.
Vise individuelle scorekort og rundestatistikk
> Scorekort.
1 Når du spiller en runde, velger du
2 Trykk på en spillers totalscore.
Spillerens individuelle scorekort vises. Det viser en hull-forhull-oversikt og statistikk for spillerens runde.
Angi metode for poengregning
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
1 Velg et alternativ:
• Hvis du spiller en runde for øyeblikket, velger du
>
Oppsett > Poengregning > Metode.
• Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du >
Innstillinger > Poengregning > Metode.
2 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 3), gis det poeng etter antall slag
i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i
stedet for slag.
Innstillingen for turneringsmodus deaktiverer PinPointer- og
PlaysLike-avstandsfunksjonene. Disse funksjonene er ikke tillatt
under sanksjonerte turneringer eller runder for beregning av
handicap.
Velg
> Turneringsmodus under en runde.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
Føre poengregnskap
4
2 under
5
3 under
Du kan føre poengregnskap for opptil fire spillere.
1 Start en runde (Spille golf, side 1).
> Scorekort.
2 Velg
Spille golf
3
Om Match-poengregning
Når du velger metoden Match for poengregning (Angi metode
for poengregning, side 3), gis det ett poeng ved hvert hull til
spilleren som bruker færrest slag. Ved slutten av en runde
vinner spilleren som vant flest hull.
MERK: Match-poengregning er bare tilgjengelig for to spillere.
Når du angir at enheten skal telle slag, avgjør enheten vinneren
for hver runde. Ellers velger du spilleren som hadde færrest slag
ved slutten av hvert hull. Hvis antall slag er uavgjort, velger du
Delt.
Om Skins-poengregning
Når du velger metoden Skins for poengregning (Angi metode for
poengregning, side 3), spiller spillerne om en premie for hvert
hull.
Når du angir at enheten skal telle slag, avgjør enheten vinneren
for hvert hull. Ellers velger du spilleren med færrest slag ved
slutten av hvert hull. Du kan velge flere spillere hvis det er
uavgjort.
Aktivere poengregning for handikap
1 Velg > Innstillinger > Poengregning > Poenghandikap.
2 Velg På.
Angi et spillerhandikap
Før du kan bruke poengregning med handikap, må du aktivere
poengregning med handikap (Aktivere poengregning for
handikap, side 4).
> Scorekort.
1 Når du spiller en runde, velger du
2 Velg for spilleren du vil angi eller endre handikap for.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi antall slag som skal trekkes fra spillerens
sammenlagte poengsum, velger du Lokalt handikap.
• Hvis du vil angi spillerens handikapindeks og banens
slope-vurdering for å beregne et banehandikap for
spilleren, velger du Indeks/Slope-met..
Om handikap-scorekort
Du kan vise og endre hver spillers navn, poengsum og handikap
i løpet av en runde ved hjelp av scorekortet.
Aktivere statistikkregistrering
1 Velg > Innstillinger > Poengregning > Statistikk
sporing.
2 Velg På.
Historikk
Du kan bruke den parkoblede smarttelefonen til å laste opp
scorekort til Garmin Golf appen. Du kan bruke appen til å se
lagrede runder og spillerstatistikk.
Avslutte en runde
> Avslutt runde.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise statistikk og rundeinformasjon, trykker du
på scoren din.
• Hvis du vil lagre runden, velger du Lagre.
• Hvis du vil forkaste runden, velger du Forkaste.
Radarfunksjoner
Enheten har treningsmoduser og spill som tester ferdighetene
dine og som bidrar til at du får mer moro på en driving range.
Disse funksjonene bruker den interne enhetsradaren til å utføre
målinger du kan analysere treningen med.
Oppvarming: Gir deg radarsvingmålinger, inkludert estimert
carry- og rulleavstand, køllehode- og ballhastighet smash
factor samt svingtempo.
Tempotrening: Evaluerer timing for baksving og nedsving for å
hjelpe deg med å oppnå det ideelle svingetempoet.
Måltrening: Denne funksjonen gjør at én eller to spillere kan få
poeng ved å slå ballen mot angitte avstandsmål.
Virtuell runde: Simulerer en golfrunde på en av de 41 000
forhåndslastede banene. Du kan konkurrere mot din egen
personlige bestenotering eller mot andre spillere eller delta i
en virtuell turnering.
MERK: Du må koble til Garmin Golf appen for å kunne delta i
en virtuell turnering.
Bruke radarfunksjonene
1 Velg et alternativ:
• Velg en treningsmodus eller et spill på startskjermbildet.
• Trykk på radarknappen.
Radaren slår seg på.
2 Plasser enheten på bakken 0,3 m (1 fot) unna ballen på linje
med og på samme nivå som deg og ballen.
Viser det gjeldende hullnummeret.
Viser par for det gjeldende hullet.
Viser navnet på spilleren.
Endrer spillerens navn eller spillerhandikap når dette er valgt.
Viser det lokale handikapet.
Viser de enkelte scorekortene når dette er valgt.
Viser den gjeldende totalsummen.
Viser de enkelte scorekortene når dette er valgt.
Viser de faktiske slagene for hullet.
Lar deg angi antall slag for hullet når dette er valgt.
Viser de justerte slagene for hullet.
4
TIPS: Du kan la enheten ligge på en golfball ved hjelp av
hakket på bakdekselet for å få en bedre visningsvinkel.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Trykk på radarknappen for å slå radaren av.
Radarfunksjoner
Dette forlenger batterilevetiden.
Angi rullfaktor
Enheten beregner slaglengde ved å bruke slaglengde pluss
rulling. Rullfaktoren varierer avhengig av forskjeller i baller,
køller og underlaget, samt ballskruing og slagvinkel. Disse
faktorene kan ikke enheten registrere. Hvis du ikke får
avstandsresultatene du forventer, kan du justere rullfaktoren.
1 Velg et alternativ:
• Velg en radartreningsmodus eller et spill på
startskjermbildet.
MERK: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle
treningsmoduser.
• Trykk på radarknappen.
> Angi rullfaktor.
2 Velg
Bruk
glidebryteren
til å øke eller redusere rullingen.
3
Oppvarmingsmodus
Trykk på radarknappen eller velg Oppvarming på
startskjermbildet.
Viser tempotimingen (forholdet mellom baksving og nedsving).
Endrer tempotimingen når dette er valgt.
Viser svingtempo.
MERK: Svingtempo og svingtid fremheves i ulike farger for å
indikere hvor nær du er måltimingen.
Grønn: Innenfor 25 % av måltiden
Rød: Raskere enn måltiden
Blå: Saktere enn måltiden
Viser baksvingtiden.
Viser nedsvingtiden.
Viser en meny med tempotreningsfunksjoner, som å slå av
lydvarsler, og lar deg avslutte treningen når dette er valgt.
Om tempotoner
Under tempotrening avgir enheten lydsignaler for å hjelpe deg
med å oppnå det ideelle svingtempoet. Tre pip gjentas
kontinuerlig. Det første pipet indikerer når du bør starte
baksvingen. Det andre pipet indikerer når du bør starte
nedsvingen. Det tredje pipet indikerer når du bør treffe ballen.
Viser beregnet slaglengde eller beregnet slaglengde pluss rulling.
Endrer svingnummeret når dette er valgt.
Viser køllehodets hastighet.
Viser ballhastighet.
Viser smash factor.
MERK: smash factor er ballhastighet delt på køllehodets hastighet,
og brukes for å indikere effektiviteten til køllen som treffer ballen. Et
høyere tall er mer effektivt.
Viser svingtempo.
MERK: Svingtempoet vises som et forholdstall basert på å dele
baksvingtiden med nedsvingtiden. Se Tempotreningsmodus,
side 5 for å få mer informasjon.
Viser en meny med funksjoner i oppvarmingsmodus, som instruksjoner, og lar deg avslutte oppvarmingen når dette er valgt.
Tempotreningsmodus
Enheten måler og viser deg baksving- og nedsvingtidene dine.
Enheten viser deg også svingtempoet ditt. Svingtempoet vises
som et forholdstall basert på å dele baksvingtiden med
nedsvingtiden. Studier av profesjonelle golfspillere viser at et 3til-1-forhold, eller 3,0, er det ideelle svingtempoet (Det ideelle
svingtempoet, side 5).
Gå til startskjermbildet, og velg Tempotrening.
Radarfunksjoner
Det ideelle svingtempoet
Du kan oppnå det ideelle svingtempoet på 3,0 ved hjelp av ulike
svingtiminger. For eksempel 0,7 sek/0,23 sek eller 1,2 sek/0,4
sek. Alle golfspillere har unike svingtempoer basert på ferdighet
og erfaring.
Du bør starte med den langsomste timingen og prøve noen slag
for å finne det ideelle svingtempoet ditt. Når svingtempoet ditt er
konsistent med tempomålet, kan du gå til neste timing. Når du
finner en komfortabel timing, kan du bruke den til å oppnå mer
konsekvente svinger og ytelse.
Starte måltrening
1 Gå til startskjermbildet, og velg Måltrening.
2 Velg antallet spillere.
3 Velg ett eller flere distansemål.
TIPS: Velg for å angi egendefinerte mål. Hvis du vil slette
mål, kan du velge mål og deretter velge .
4 Utfør et slag.
Enheten tildeler poeng basert på den beregnede slaglengden
(Poengberegning for måltrening, side 6). Du kan slå fem
ganger mot hvert mål.
Måltreningsmodus
Gå til startskjermbildet, og velg Måltrening.
5
Viser det gjeldende spillernummeret.
Viser de gjeldende totalpoengene for alle målene som er spilt.
Viser totalt antall slag.
Viser det gjeldende hullnummeret.
Viser avstand til midten av greenen.
Viser par for det gjeldende hullet.
Viser avstandsmålet.
Viser en meny med måltreningsfunksjoner, som instruksjoner, og
lar deg avslutte måltreningen når dette er valgt.
Viser den gjeldende posisjonen og den siste slagavstanden for
spiller 2.
Viser den gjeldende posisjonen og den siste slagavstanden for
spiller 1.
Poengberegning for måltrening
Viser et kart over hullet.
Under måltrening beregner enheten slagavstand og tildeler
poeng basert på hvor nært slaget ditt er målet.
Viser en meny med virtuelle rundeinnstillinger, som deaktivering av
lydsignaler, og lar deg avslutte runden når dette er valgt.
Yards til målet
Poeng tildelt
Mindre enn 1
25
Poengregning for virtuell bane
1 til 9
10
10 til 19
5
20 til 29
1
30 til 39
0
40 eller flere
-1
Under en virtuell runde beregner enheten poengene ved hjelp
av en metode som ligner på slagspill. Hvert slag du tar, teller
som ett slag. Hvis ballen havner i vann, får du ett straffeslag.
Fordi det ikke er putting i en virtuell runde, legges flere slag til
basert på hvor nøyaktig du er med innspillet. Du kan få 0 til 3
ekstraslag avhengig av hvor nært innspillet er tee-en.
MERK: En dobbel multiplikator blir lagt på alle slagene som er
innenfor samme rekkevidde som det forrige slaget.
Spille virtuell bane
1 På startskjermbildet velger du Virtuell runde > Bane.
2 Velg antallet spillere.
3 Velg et alternativ:
• Velg Søk i nærheten av deg for å finne en bane i
nærheten av gjeldende posisjon.
• Velg Stav by for å finne en bane i en bestemt by.
• Velg Stav banenavn for å finne en bane etter navn.
4 Velg et utslagssted for hver spiller.
5 Utfør et slag.
Enheten viser din slagavstand, hvor du er på banen og hvor
langt du har igjen for å komme til greenen.
Visning av virtuelle hull på runden
Enheten viser hullet du spiller virtuelt for øyeblikket.
Spille en virtuell turnering
Før du kan delta i en virtuell turnering, må du koble til Garmin
Golf appen (Parkoble smarttelefonen, side 1). Før stillingen din
kan legges ut på resultatlisten for den virtuelle turneringen, må
du angi personverninnstillingene i appen for å dele scorekortet
ditt.
Du kan konkurrere i en virtuell turnering mot andre golfspillere
rundt om i verden på ulike baner hver uke. Du kan spille i hver
ukentlige turnering så mange ganger du vil. Alle resultater blir
lagt ut på resultatlisten.
1 På startskjermbildet velger du Virtuell runde > Turnering.
Banen som er valgt for den ukentlige turneringen av Garmin
Golf appen, lastes inn.
2 Utfør et slag.
Enheten viser din slagavstand, hvor du er på banen og
avstanden du har igjen for å komme til greenen.
Finne baner
Du kan bruke enheten til å finne en golfbane i nærheten eller i
en bestemt by. Du kan også søke etter golfbaner etter navn.
1 Velg > Forhåndsvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Søk i nærheten av deg for å finne baner i nærheten
av gjeldende posisjon.
• Velg Stav by for å finne baner i en bestemt by.
• Velg Stav banenavn for å finne en bane etter navn.
6
Finne baner
Om forhåndsvisning av bane
Når du finner en bane, gir enheten en hull-for-hull-oversikt over
banen som er valgt. Du kan vise et nærbilde av greenen (Vise
greenen, side 2) eller måle avstander (Måle avstand ved å angi
mål ved berøring, side 2).
TruSwing™
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
TruSwing målinger
Du kan se svingmålinger på Approach enheten og i Garmin
Connect kontoen din. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for TruSwing enheten.
Registrere og vise TruSwing målinger på
Approach enheten
Før du kan vise TruSwing målingene på Approach G80 enheten,
må du kanskje oppdatere programvaren (Produktoppdateringer,
side 1).
1 Kontroller at TruSwing enheten er festet trygt på køllen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing
enheten.
2 Slå på TruSwing enheten.
3 På Approach G80 enheten velger du TruSwing.
Approach G80 enheten parkobles med TruSwing enheten.
Velg
en kølle.
4
5 Gjør et slag.
Approach G80 enheten viser svingmålinger etter hver sving.
Du kan velge eller for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Endre kølle
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
2 Velg en kølle.
> Endre kølle.
Bytte foretrukket hånd
hånd.
> Foretrukken
2 Velg et alternativ.
Koble fra TruSwing enheten
.
Tilpasse enheten
Innstillinger
Velg > Innstillinger for å tilpasse enhetsinnstillinger og
funksjoner.
Poengregning: Angir metoden for poengregning (Angi metode
for poengregning, side 3), aktiverer poengregning for
handikap (Aktivere poengregning for handikap, side 4) og
aktiverer statistikkregistrering (Aktivere statistikkregistrering,
side 4).
Driverdistanse: Angir gjennomsnittlig avstand ballen
tilbakelegger. Denne avstanden vises som en bue på
skjermbildet for hullvisning når du er på utslagsstedet.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth teknologi og angir
varslingsalternativer (Vise eller skjule telefonvarsler,
side 7).
TruSwing™
Vise eller skjule telefonvarsler
MERK: Telefonvarsler krever en kompatibel iOS enhet.
Når du mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til
enheten.
1 Velg > Innstillinger > Bluetooth > Varsler.
2 Velg et alternativ.
Kalibrere kompasset
MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs.
Ikke stå i nærheten av gjenstander som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende
kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis PinPointer-funksjonen ikke
fungerer som den skal, kan du for eksempel manuelt kalibrere
kompasset etter å ha forflyttet deg over store avstander eller
opplevd ekstreme temperaturendringer.
1 Velg > Innstillinger > Kalibrer.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Nullstille data og innstillinger
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
Gå til TruSwing skjermen, og velg
Skjerm: Angir tidsavbrudd for bakgrunnslys og lysstyrke på
skjermen.
Måleenheter: Angir måleenheten for avstand.
Kjønn: Angir brukerens kjønn. Dette brukes for kjønnsspesifikke
banerangeringer på valgte utslagssteder ved beregning av
handikap, og for kjønnsspesifikke par-verdier (der det er
tilgjengelig).
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt
(Kalibrere kompasset, side 7).
Tlb.st. in.st., data: Fjerner alle lagrede brukerdata og
tilbakestiller alle innstillinger på enheten (Nullstille data og
innstillinger, side 7).
Språk: Angir tekstspråket på enheten.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata.
Om: Viser enhetsinformasjon, som enhets-ID,
programvareversjon, informasjon om forskrifter og
lisensavtale (Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra
den elektroniske etiketten, side 7).
Du kan fjerne alle lagrede brukerdata og tilbakestille alle
innstillinger til fabrikkinnstillingene.
Velg > Innstillinger > Tlb.st. in.st., data.
Dette fjerner personlige data, inkludert tilpassede køller og
alle scorekort fra enheten.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Velg .
2 Velg Innstillinger.
3 Velg Om.
Tillegg
Bruke holderen
Du kan bruke holderen til å sette enheten i tilbehørsbraketten.
1 Skyv bunnen av enheten inn i holderen til den klikker på
plass.
7
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Feste karabinkroken for festesnor
Du kan bruke karabinkroken for festesnor til å feste enheten til
en veske eller en belteløkke.
1 Tre stoffenden på festesnoren gjennom sporene på
baksiden av klemmen eller holderen.
2 Du tar ut enheten ved å skyve den ut av holderen.
Montere dreiebraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere braketten slik at
den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du kan
montere braketten på enhver stang med en diameter på 19–
38 mm.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av kjøretøyet.
2 Plasser gummiplaten på baksiden av braketten.
Gummitappene justeres med baksiden av braketten slik at
den holder seg på plass.
2 Tre stoffenden på festesnoren gjennom plastløkken
motsatt ende av festesnoren.
3 Før karabinkroken gjennom stoffløkken på enden til
festesnoren.
i
Bruke belteholder
Du kan bruke holderen til å feste enheten til beltet, lommen eller
vesken. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe tilbehør til
enheten.
1 Skyv bunnen av enheten inn i festeklemmen til den klikker på
plass.
3 Plasser braketten på stangen.
4 Fest braketten godt med de to båndene .
5 Juster tappene på baksiden av holderen etter hakkene på
braketten .
6 Trykk lett ned på holderen, og vri den med klokken til den
låses på plass.
2 Du tar ut enheten ved å skyve den ut av festeklemmen.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
8
Tillegg
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Bruke bakgrunnslyset
• Du kan når som helst trykke på berøringsskjermen for å slå
på bakgrunnslyset.
MERK: Varsler og meldinger aktiverer også bakgrunnslyset.
• Endre tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning og lysstyrken
(Innstillinger, side 7).
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 15 timer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 7 til 43ºC (fra 45 til 109ºF)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved 2,3 dBm nominell
2,4 GHz ved 1,77 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spare strøm mens enheten lades
Du kan slå av enhetsfunksjoner når du lader.
1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.
2 Hold inne av/på-knappen til skjermen slås av.
Enheten går inn i en strømbesparende batterilademodus.
3 Lad enheten helt opp.
Tillegg
9
Indeks
A
apper, smarttelefon 1
av/på-knapp 1
avstand, måle 2, 3
B
baner
forhåndsvis 6
spille 1
batteri, lade 1, 9
belteholder 8
berøringsskjerm 1, 2
Bluetooth teknologi 1, 7
braketter 8
valgfritt 7
brukerdata, slette 7
P
parkobling, smarttelefon 1
poengregning 3, 6
match 4
skins 4
poengregning med handikap, spiller 4
posisjoner, slette 3
programmer 1
programvare, oppdatere 1
R
radar 5, 6
remmer 8
rengjøre berøringsskjermen 9
rengjøre enheten 9
S
enhet, vedlikehold 8
scorekort 3, 4
skjermbilde, lysstyrke 9
skjerminnstillinger 7
smarttelefon 1
parkobling 1
spesifikasjoner 9
statistikk 3, 4
svinganalyse 7
swinganalyse 4, 5, 7
F
T
D
data
lagre 1
overføring 1
E
feilsøking 7
flaggplassering, greenvisning 2, 3
foretrukken hånd 7
G
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
golfrunde, avslutte 4
greenvisning, flaggplassering 2, 3
H
taster 1
tempotrening 4, 5
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
toner 5
trening 5
V
varsler 7
virtuell bane 6
virtuell turnering 6
handikap 4
historikk 4
sende til datamaskin 1
holder 8
hull, bytte 2
I
innstillinger 2, 3, 7
K
kart
oppdateringer 1
symboler 1, 6
kompass 3
kalibrere 7
L
lade 9
lagre data 1
lagre posisjoner 3
lysstyrke 9
løyper
forhåndsvis 7
lagre posisjoner 3
låse, skjermbilde 2
M
meny 1
montere 8
montere enheten 7, 8
måle et slag 2
målinger 7
måltrening 5, 6
N
nullstille enheten 7
O
oppdateringer
banekart 1
programvare 1
10
Indeks
support.garmin.com
Januar 2019
190-02353-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising