Garmin | Approach® G80 | User manual | Garmin Approach® G80 Brugervejledning

Garmin Approach® G80 Brugervejledning
APPROACH G80
®
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™ og
TruSwing™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
BLUETOOTH navnet og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens. iOS er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., som bruges
under licens af Apple Inc. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Produktopdateringer ................................................................... 1
Opsætning af Garmin Express ............................................... 1
Software- og baneopdateringer ............................................. 1
Garmin Golf app............................................................. 1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Tilslutning til en parret smartphone ........................................ 1
Golfspil............................................................................ 1
Visning af hul .............................................................................. 2
Låsning og oplåsning af touchscreen ......................................... 2
Tilstand med store tal ................................................................. 2
Visning af greenen ...................................................................... 2
Ændring af huller ........................................................................ 2
Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting ....................... 2
Afstandsmåling af et slag ............................................................ 2
Visning af retningen til flaget ...................................................... 3
Sådan gemmer du en position .................................................... 3
Rydning af gemte positioner .................................................. 3
Visning af PlaysLike distance ..................................................... 3
Aktivering af turneringsfunktion .................................................. 3
Scoring ........................................................................................3
Om scorecard'et ..................................................................... 3
Visning af individuelle scorecards og rundestatistik .......... 3
Sådan ændrer du scoremetoden ........................................... 3
Om Stableford-score ......................................................... 3
Om Match-score ................................................................ 4
Om Skins-score ................................................................. 4
Sådan aktiverer du handicapscore ........................................ 4
Angivelse af spillerhandicap .............................................. 4
Aktiver registrering af statistik ................................................ 4
Historik ................................................................................... 4
Afslutning af en runde ................................................................. 4
Nulstilling af data og indstillinger ............................................ 7
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
via E-label .............................................................................. 7
Appendiks....................................................................... 7
Brug af holderen ......................................................................... 7
Montering af holderen til vogn .................................................... 8
Tætningsringe til udskiftning .................................................. 8
Montering af stropkarabin ........................................................... 8
Brug af clipsen ............................................................................ 8
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 8
Rengøring af berøringsskærmen ........................................... 9
Rengøring af enheden ........................................................... 9
Brug af baggrundslys ............................................................. 9
Specifikationer ............................................................................ 9
Spar energi under opladning af enheden ................................... 9
Indeks ............................................................................ 10
Radarfunktioner .............................................................. 4
Vha. radarfunktioner ................................................................... 4
Indstilling af rullefaktor ........................................................... 5
Opvarmningsfunktion .................................................................. 5
Tempotræningsfunktion .............................................................. 5
Om tempotoner ...................................................................... 5
Det ideelle svingtempo ........................................................... 5
Start måltræning ......................................................................... 5
Måltræningsfunktion ............................................................... 5
Måltræningsscore .................................................................. 6
Sådan spiller du en virtuel bane ................................................. 6
Visning af hul i virtuel runde ................................................... 6
Score for virtuel runde ............................................................ 6
Sådan spiller du en virtuel turnering ........................................... 6
Søgning efter baner....................................................... 6
Om banevisning .......................................................................... 7
TruSwing™......................................................................7
TruSwing Målinger ...................................................................... 7
Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach
enhed .......................................................................................... 7
Udskiftning af køllen ................................................................... 7
Ændring af håndethed ................................................................ 7
Frakobling af TruSwing enheden ................................................ 7
Tilpasning af din enhed................................................. 7
Indstillinger .................................................................................. 7
Sådan vises eller skjules telefonmeddelelser ........................ 7
Kalibrering af kompas ............................................................ 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
Produktopdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din
computer. Installer Garmin Golf™ appen på din smartphone.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Baneopdateringer
• Data uploades til Garmin Golf
• Produktregistrering
®
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Software- og baneopdateringer
Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af banekort.
Hvis du skal opdatere din enhed, skal du downloade vores gratis
Garmin Express software fra www.garmin.com/express.
Tænd/sluk-knap
Radarknap
Touchscreen
Tryk for at tænde enheden.
Tryk for at låse eller låse op for skærmen under
en runde.
Hold nede for at slukke for enheden.
Tryk på knappen for at tænde og slukke
radaren.
Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærmbilleder og menuer.
Tryk for at vælge.
Vejrhætte
Træk op for at få adgang til mikro-USB-port til
strøm og data.
Mikro-USB-port til
strøm og data
Tilslut et kompatibelt USB-kabel for at oplade
enheden eller overføre data ved hjælp af
computeren.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 9).
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Sæt det store stik på USB-kablet ind i en ekstern strømkilde,
f.eks. en AC-adapter eller en USB-port på din computer.
4 Oplad enheden helt.
TIP: Du kan slukke enheden for at oplade den hurtigere.
Aktivering af enheden
Første gang du anvender enheden, bliver du bedt om at vælge
sprog og måleenhed og indstille din driverdistance.
Tryk på tænd/sluk-knappen.
Introduktion
Garmin Golf app
Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din
kompatible Garmin enhed for at se detaljerede statistikker og
slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på
forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end
41.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan
oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at
konkurrere.
Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin
Connect™ konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra appbutikken på din smartphone.
Parring med din smartphone
Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Approach enheden,
skal den parres direkte via Garmin Golf appen i stedet for fra
Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Golf appen.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
3 På din Approach enhed skal du vælge > Indstillinger >
Bluetooth.
eller
menuen i appen skal du vælge Garmin4 Fra
enheder > Tilføj enhed og følge instruktionerne på
skærmen.
®
Tilslutning til en parret smartphone
Før du kan tilknytte din smartphone, skal du parre smartphonen
med din enhed.
Når du opretter forbindelse til din smartphone ved hjælp af
Bluetooth teknologi, kan du dele scorer og andre data med
appen Garmin Golf. Du kan også se telefonmeddelelser fra din
kompatible iOS enhed.
1 På din smartphone skal du aktivere teknologien Bluetooth.
2 Vælg på din enhed > Indstillinger > Bluetooth >
Forbindelse > Til for at aktivere teknologien Bluetooth.
®
Golfspil
1 Vælg Start ny runde.
2 Vælg en bane.
3 Vælg et tee-sted.
1
Visning af hul
Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at
spille.
Viser nummeret for det aktuelle hul.
Ændrer hulnummeret, når det vælges.
Viser par for det aktuelle hul.
Viser afstanden til den bagerste del af greenen.
Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering.
Viser afstanden til den forreste del af greenen.
Viser en menu med funktioner i runden, når det vælges.
Viser et nærbillede af fairwayen, når den er valgt, for at måle
afstand med Touch Targeting.
Giver en god visning af greenen ved justering af flagplaceringen.
Visning af greenen
Viser nummeret for det aktuelle hul.
Ændrer hulnummeret, når det vælges.
Viser par for det aktuelle hul.
Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering.
Viser afstanden til den bagerste del af greenen.
Viser afstanden til den forreste del af greenen.
Viser et kort over hullet.
Viser et nærbillede af fairwayen, når den er valgt, for at måle
afstand med Touch Targeting.
Viser layup-afstande til flaget.
Farverne indikerer distance i meter eller yards: rød er 100, hvid er
150, blå er 200, og gul er 250.
Viser din driverdistance når du er på tee-stedet.
Viser en menu med funktioner i runden, når det vælges.
Giver en god visning af greenen ved justering af flagplaceringen.
Låsning og oplåsning af touchscreen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse din
touchscreen, mens du spiller en runde.
1 Tryk på tænd/sluk-knappen.
2 Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at oplåse din
touchscreen.
Mens du spiller en runde, kan du se nærmere på greenen og
flytte flagplaceringen.
1 Gå i gang med at spille en runde (Golfspil, side 1).
2 Vælg .
3 Træk i flaget for at ændre flagplaceringen.
Distancerne på skærmbilledet for visning af hul opdateres for
at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes
kun for den aktuelle runde.
Ændring af huller
Du kan ændre huller manuelt fra skærmbilledet til visning af
hullet.
1 Mens du får vist oplysninger om hullet, skal du trykke på det
aktuelle hulnummer.
2 Vælg et hul.
Måling af distance ved hjælp af Touch
Targeting
Mens du gennemser en bane eller spiller en runde, kan du ved
hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst
punkt på kortet.
1 Gå i gang med at spille en runde (Golfspil, side 1) eller
gennemse en bane (Søgning efter baner, side 6).
2 Tryk på et vilkårligt sted på kortet.
3 Tryk eller træk med fingeren for at placere målcirklen .
Tilstand med store tal
Du kan ændre størrelsen på de tal, der vises på skærmbilledet
til visning af hullet.
Vælg
> Store tal under en runde.
Viser afstanden til flagplaceringen fra målcirklen.
Viser afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du
gennemser banen, er
afstanden fra den tee, der er længst
væk, til målcirklen.
4 Du kan eventuelt vælge eller for at zoome ind eller ud.
5 Vælg for at vende tilbage til kortet over hullet.
Afstandsmåling af et slag
1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.
2
Golfspil
> Mål slag.
2 Vælg
3 Gå eller kør hen til bolden.
4 Vælg om nødvendigt Nulstil for at nulstille afstanden på et
hvilket som helst tidspunkt.
Visning af retningen til flaget
Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp,
når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan eksempelvis
hjælpe dig med at placere dit slag, når du befinder dig mellem
træer eller i en dyb sandgrav.
BEMÆRK: Brug ikke funktionen PinPointer, mens du er i en
golfbil. Interferens fra golfbilen kan påvirke kompassets
nøjagtighed.
> PinPointer.
1 Vælg
2 Drej enheden, indtil keglen på kortet peger mod dit mål.
Den røde linje oven på enheden peger i retning af dit mål.
Scoring
Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere.
1 Gå i gang med at spille en runde (Golfspil, side 1).
> Scorekort.
2 Vælg
3 Vælg en funktion:
• Vælg navnet på en spiller for at redigere det.
• Vælg for at indtaste antallet af slag for det valgte hul.
• Vælg eller for at skifte hul.
Om scorecard'et
Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn og score under
en runde ved hjælp af scorecard'et.
Viser nummeret for det aktuelle hul.
Viser par for det aktuelle hul.
Viser spillerens navn.
Ændrer spillerens navn, når det vælges.
Sådan gemmer du en position
Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle
position eller Touch Targeting.
> Gem position.
1 Mens du spiller et spil, skal du vælge
2 Vælg en funktion:
• Vælg Brug akt. placering for at placere en markering ved
din aktuelle position for hullet.
• Vælg Brug Touch Target. for at vælge en position på
kortet.
Rydning af gemte positioner
Du kan rydde alle gemte positioner for det aktuelle hul.
Vælg
> Positioner > Ryd position..
Visning af PlaysLike distance
Funktionen "PlaysLike Distance" indregner højdeændringer på
banen ved at vise den justerede afstand til greenen.
Vælg
> PlaysLike.
Der vises et ikon ud for hver distance.
Afstanden synes længere end forventet på grund af ændringer i
højden.
Afstanden er som forventet.
Afstanden synes kortere end forventet på grund af ændringer i
højden.
Aktivering af turneringsfunktion
Turneringsfunktionen deaktiverer distancefunktionerne
PinPointer og PlaysLike. Disse funktioner er ikke tilladte under
godkendte turneringer eller baner til beregning af handicap.
Vælg
> Turneringstilstand under en runde.
Golfspil
Viser den aktuelle samlede score.
Viser det individuelle scorecard, når det vælges.
Viser slag for hullet.
Gør det muligt at angive antallet af slag for hullet, når det vælges.
Visning af individuelle scorecards og rundestatistik
> Scorekort.
1 Mens du spiller en runde, skal du vælge
2 Tryk på en spillers samlede score.
Spillerens individuelle scorecard vises. Den viser en hulefter-hul-oversigt og statistik for spillerens runde.
Sådan ændrer du scoremetoden
Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at gemme
score.
1 Vælg en funktion:
• Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge
> Opsætning > Scorer > Metode.
• Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du
vælge > Indstillinger > Scorer > Metode.
Vælg
en scoremetode.
2
Om Stableford-score
Når du vælger Stableford-scoremetoden (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 3), tildeles antal point baseret på antallet af
slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde
vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af
United States Golf Association.
Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet
for slag.
Point
Antal slag brugt i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
Point
Antal slag brugt i forhold til par
3
1 under
Viser de faktiske slag for hullet.
Gør det muligt at angive antallet af slag for hullet, når det vælges.
4
2 under
Viser de justerede slag for hullet.
5
3 under
Om Match-score
Når du vælger Match-scoremetoden (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 3), tildeles et point ved hvert hul til den
spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en
runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder.
BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere.
Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for hver
runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med
det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står
lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt.
Om Skins-score
Når du vælger scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden,
side 3), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul.
Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for
hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det
færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan
vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er.
Sådan aktiverer du handicapscore
1 Vælg > Indstillinger > Scorer > Handicap.
2 Vælg Til.
Angivelse af spillerhandicap
Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere
handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 4).
> Scorekort.
1 Mens du spiller et spil, skal du vælge
2 Vælg for den spiller, du vil angive eller ændre handicap
for.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Lokalt handicap for at angive det antal slag, som
skal trækkes fra spillerens samlede score.
• Vælg Indeks/Slope-met. for at indtaste spillerens
handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne
et banehandicap for spilleren.
Om handicapscorecard
Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og
handicap under en runde ved hjælp af scorekortet.
Aktiver registrering af statistik
1 Vælg > Indstillinger > Scorer > Stat Tracking.
2 Vælg Til.
Historik
Du kan bruge din parrede smartphone til at uploade scorecards
til Garmin Golf appen. Du kan bruge appen til at se gemte
runder og spillerstatistik.
Afslutning af en runde
> Afslut runde.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Tryk på din score for at få vist din statistik og oplysninger
om runden.
• For at gemme runden skal du vælge Gem.
• For at slette runden skal du vælge Slet.
Radarfunktioner
Enheden byder på træningsfunktioner og spil, som vil teste dine
evner og hjælpe dig med at have det sjovt på en driving range.
Disse funktioner benytter den interne enhedsradar til at foretage
målinger, som kan hjælpe dig med at analysere dine øvelser.
Opvarmning: Giver radarsvingmålinger, herunder estimeret
bold- og rulledistance, køllehovedhastighed, boldhastighed,
smash factor og svingtempo.
Tempotræning: Evaluerer timingen på dit backswing og
downswing, så du opnår det perfekte svingtempo.
Slagtræning: Lader en eller to spillere optjene point ved at slå
bolden mod mål på afstand.
Virtuel runde: Simulerer en runde golf på en af de 41.000
forudindlæste baner. Du kan konkurrere mod din egen
rekord, dyste mod en anden spiller eller deltage i en virtuel
turnering.
BEMÆRK: Du skal oprette forbindelse til Garmin Golf appen
for at deltage i en virtuel turnering.
Vha. radarfunktioner
1 Vælg en funktion:
• Vælg en træningsfunktion eller et spil på
startskærmbilledet.
• Tryk på radarknappen.
Radaren tændes.
2 Læg enheden på jorden inden for 0,3 m (1 fod) fra bolden på
linje med og på samme niveau som dig og bolden.
Viser nummeret for det aktuelle hul.
Viser par for det aktuelle hul.
Viser spillerens navn.
Ændrer spillerens navn eller spillerens handicap, når det vælges.
Viser det lokale handicap.
Viser det individuelle scorecard, når det vælges.
Viser den aktuelle samlede score.
Viser det individuelle scorecard, når det vælges.
4
Radarfunktioner
TIP: Du kan opnå en bedre visningsvinkel på skærmen ved
at placere enheden på en golfbold vha. fordybningen på
bagbeklædningen.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Tryk på radarknappen for at slukke radaren.
Dette hjælper med at forlænge batterilevetiden.
Indstilling af rullefaktor
Enheden beregner slagdistancen ved hjælp af bold- og
rulledistancen. Rullefaktoren varierer på grund af forskelle på
bolde, køller og overfladeforhold samt boldspin og launchvinkel.
Disse faktorer kan ikke registreres af enheden. Hvis du ikke får
det distanceresultat, du forventer, kan du justere rullefaktoren.
1 Vælg en funktion:
• Vælg en radartræningsfunktion eller et spil på
startskærmen.
BEMÆRK: Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle
træningsfunktioner.
• Tryk på radarknappen.
> Indstil rullefaktor
2 Vælg
3 Brug bjælken til at øge eller reducere rullet.
Viser tempotiming (forhold mellem backswing og downswing).
Ændrer tempotiming, når det vælges.
Viser dit svingtempo.
BEMÆRK: Dit svingtempo og dine svingtider markeres i forskellige
farver for at angive, hvor tæt du er på din måltiming.
Grøn: Inden for 25 % fra måltiden
Rød: Hurtigere end måltiden
Blå: Langsommere end måltiden
Opvarmningsfunktion
Viser tiden for dit backswing.
Tryk på radarknappen, eller vælg Opvarmning fra
startskærmen.
Viser tiden for dit downswing.
Viser en menu med tempotræningsfunktioner, som for eksempel
deaktivering af hørbare toner, og gør det muligt at afslutte
træningsfunktionen, når det ønskes.
Om tempotoner
Under tempotræning udsender enheden hørbare toner, som
hjælper dig med at opnå det ideelle svingtempo. Tre bip
gentages løbende. Det første bip angiver, hvornår du skal starte
dit backswing. Det andet bip angiver, hvornår du skal starte dit
downswing. Det tredje bip angiver, hvornår du skal ramme
bolden.
Det ideelle svingtempo
Viser den estimerede bolddistance eller estimeret bold- og rulledistance.
Ændrer svingmåling, når det vælges.
Viser køllehovedhastighed.
Viser boldhastighed.
Viser smash factor.
BEMÆRK: smash factor er boldhastigheden delt med køllehovedhastigheden og anvendes til at angive, hvor effektivt køllen rammer
bolden. Et højere tal er mere effektivt.
Viser svingtempo.
BEMÆRK: Svingtempoet er tiden for backswing divideret med
tiden for downswing, udtrykt som et forhold. Se Tempotræningsfunktion, side 5 for flere oplysninger.
Viser en menu med opvarmningsfunktioner, som for eksempel
vejledende tip, og gør det muligt at afslutte opvarmningen, når det
ønskes.
Tempotræningsfunktion
Enheden måler og viser din tid for backswing og downswing.
Enheden viser også tempoet i dit sving. Svingtempoet er tiden
for backswing divideret med tiden for downswing, udtrykt som et
forhold. Forholdet 3 til 1, eller 3.0, er det ideelle svingtempo
baseret på studier af professionelle golfspillere (Det ideelle
svingtempo, side 5).
Vælg Tempotræning fra startskærmen.
Radarfunktioner
Du kan opnå det ideelle 3.0-svingtempo ved at bruge forskellig
timing af sving. Eksempelvis 0,7 sekunder/0,23 sekunder eller
1,2 sekunder/0,4 sekunder. Hver golfspiller har et unikt
svingtempo baseret på deres evner og erfaring.
For at finde dit ideelle svingtempo skal du starte med den mest
langsomme timing og prøve den på et par sving. Når dit
svingtempo stemmer med tempomålet, kan du gå videre til
næste timing. Når du finder en timing, som passer dig godt, kan
du bruge den til at opnå mere ensartede sving og præstationer.
Start måltræning
1 Vælg Slagtræning på startskærmen.
2 Vælg antallet af spillere.
3 Vælg et eller flere distancemål.
TIP: For at indtaste brugerdefinerede mål kan du vælge .
For at slette mål kan du vælge mål og vælge .
4 Udfør et slag.
Enheden tildeler point baseret på den beregnede
slagdistance (Måltræningsscore, side 6). Du kan foretage
5 slag mod hvert mål.
Måltræningsfunktion
Vælg Slagtræning på startskærmen.
5
Viser nummeret for den aktuelle spiller.
Viser det aktuelle samlede antal point for alle spillede mål.
Viser antallet af udførte slag.
Viser nummeret for det aktuelle hul.
Viser afstanden til midten af greenen.
Viser par for det aktuelle hul.
Viser distancemålet.
Viser den aktuelle position og seneste slagdistance for spiller 2.
Viser en menu med måltræningsfunktioner, som for eksempel
vejledende tip, og gør det muligt at afslutte måltræning, når det
ønskes.
Måltræningsscore
Under måltræning beregner enheden distancen for dit slag og
tildeler point ud fra, hvor tæt dit slag er på målet.
Viser den aktuelle position og seneste slagdistance for spiller 1.
Viser et kort over hullet.
Viser en menu med indstillinger for virtuel runde, som for eksempel
deaktivering af hørbare toner, og gør det muligt at afslutte runden,
når det ønskes.
Yards til mål
Tildelte point
Score for virtuel runde
Mindre end 1
25
1 til 9
10
10 til 19
5
20 til 29
1
30 til 39
0
Under en virtuel runde beregner enheden din score ved hjælp af
en metode, der ligner Stroke Play. Hvert slag, du udfører, tæller
som ét slag. Skyder du bolden i vandet, tilføjes et straffeslag. Da
der ikke er put i virtuelle runder, tilføjes ekstra slag ud fra, hvor
præcis du er med dit approach-slag. Du kan modtage 0 til 3
ekstra slag, afhængigt af hvor tæt dit approach-slag er på tee.
40 eller mere
-1
BEMÆRK: En 2x multiplikator anvendes for hvert slag, der er i
samme område som det forrige slag.
Sådan spiller du en virtuel bane
1 Vælg Virtuel runde > Bane fra startskærmen.
2 Vælg antallet af spillere.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i nærheden for at finde en bane i nærheden af
din aktuelle position.
• Vælg Stav byen for at finde en bane i en bestemt by.
• Vælg Stav banenavn for at søge efter en bane efter
navnet.
Vælg
et tee-sted for hver spiller.
4
5 Udfør et slag.
Enheden viser distancen for dit slag, hvor du befinder dig på
banen, og hvor langt du har igen, før du kommer på greenen.
Visning af hul i virtuel runde
Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at spille
virtuelt.
6
Sådan spiller du en virtuel turnering
Før du kan deltage i en virtuel turnering, skal du oprette
forbindelse til appen Garmin Golf (Parring med din smartphone,
side 1). Før dine resultater kan slås op på ranglisten for den
virtuelle turnering, skal du indstille dine privatindstillinger i appen
til at dele dit scorecard.
Du kan deltage i en virtuel turnering mod andre golfspillere i hele
verden på forskellige baner hver uge. Du kan spille i hver
ugentlig turnering lige så mange gange, du har lyst til. Alle
scorer slås op på ranglisten.
1 Vælg Virtuel runde > Turnering fra startskærmen.
Banen, som er valgt til den ugentlige turnering af appen
Garmin Golf, indlæses.
2 Udfør et slag.
Enheden viser distancen for dit slag, hvor du befinder dig på
banen, og distancen du har igen, før du kommer på greenen.
Søgning efter baner
Brug enheden til at finde en golfbane i nærheden eller i en
bestemt by. Du kan også finde en golfbane efter navn.
1 Vælg > Gennemse.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i nærheden for at søge efter de baner, der er
tættest på din aktuelle position.
• Vælg Stav byen for at søge efter baner i en bestemt by.
• Vælg Stav banenavn for at søge efter en bane efter
navnet.
Søgning efter baner
Om banevisning
Når du finder en bane, viser enheden en hul for hul-oversigt
over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen
(Visning af greenen, side 2) eller måle afstande (Måling af
distance ved hjælp af Touch Targeting, side 2).
TruSwing™
Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de
svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til
www.garmin.com/golf for at købe en TruSwing enhed.
TruSwing Målinger
Du kan se svingmålinger på din Approach enhed og på din
Garmin Connect konto. Se brugervejledningen til din TruSwing
enhed for at få yderligere oplysninger.
Optagelse og visning af TruSwing målinger
på din Approach enhed
Før du kan få vist TruSwing målinger på din Approach G80
enhed, er du muligvis nødt til at opdatere softwaren
(Produktopdateringer, side 1).
1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din
kølle.
Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få
yderligere oplysninger.
2 Tænd TruSwing enheden.
3 På Approach G80 enheden skal du vælge TruSwing.
Din Approach G80 enhed parres med TruSwing enheden.
4 Vælg en kølle.
5 Slå et slag.
Din Approach G80 enhed viser svingmålinger efter hvert sving.
Du kan vælge eller for at rulle gennem de registrerede
svingmålinger.
Udskiftning af køllen
1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge
2 Vælg en kølle.
> Skift kølle.
Ændring af håndethed
> Håndethed.
Frakobling af TruSwing enheden
.
Tilpasning af din enhed
Indstillinger
Vælg > Indstillinger for at tilpasse enhedens indstillinger og
funktioner.
Scorer: Indstiller scoremetoden (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 3), aktiverer handicapscore (Sådan
aktiverer du handicapscore, side 4) og aktiverer registrering
af statistik (Aktiver registrering af statistik, side 4).
Driverdistance: Angiver den gennemsnitlige distance, bolden
tilbagelægger på din drive. Denne afstand fremstår som en
bue på skærmbilledet til visning af hullet, når du er på
teestedet.
Bluetooth: Aktiverer teknologien Bluetooth og angiver
meddelelsesindstillinger (Sådan vises eller skjules
telefonmeddelelser, side 7).
TruSwing™
Sådan vises eller skjules telefonmeddelelser
BEMÆRK: Telefonmeddelelser kræver en kompatibel iOS
enhed.
Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til
din enhed.
1 Vælg > Indstillinger > Bluetooth > Meddelelser.
2 Vælg en funktion.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du
opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan
påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis PinPointer funktionen
ikke virker korrekt, f.eks. efter rejse over store afstande eller
efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset
manuelt.
1 Vælg > Indstillinger > Kalibrer.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Nulstilling af data og indstillinger
1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge
2 Vælg en funktion.
På skærmen TruSwing vælges
Skærm: Indstiller tiden til baggrundsbelysningen slukker og
skærmens lysstyrke.
Enhed for dist.: Indstiller måleenhed for distance.
Køn: Angiver brugerens køn. Dette anvendes til kønsspecifik
baneklassificering på udvalgte tees, når der beregnes
handicap, og til kønsspecifikke par-værdier (hvor disse er
tilgængelige).
Kalibrer: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt
(Kalibrering af kompas, side 7).
Nulst. inds. + data: Fjerner alle gemte brugerdata og nulstiller
alle indstillinger på enheden (Nulstilling af data og
indstillinger, side 7).
Sprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata.
Om: Viser enhedsoplysninger, f.eks. enheds-ID,
softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og
licensaftale (Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label, side 7).
Du kan fjerne alle gemte brugerdata og nulstille alle
enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne.
Vælg > Indstillinger > Nulst. inds. + data.
Dette fjerner dine persondata, herunder tilpassede køller og
scorecards, fra enheden.
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Vælg .
2 Vælg Indstillinger.
3 Vælg Om.
Appendiks
Brug af holderen
Du kan bruge holderen til at sætte enheden fast til
tilbehørsholderen.
1 Skub bunden af enheden ind i holderen, indtil den klikker på
plads.
7
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Montering af stropkarabin
Du kan bruge stropkarabinen til at fastgøre enheden til en jakke
eller en bæltestrop.
1 Før stofenden af stroppen igennem hullerne på bagsiden
af clipsen eller holderen.
2 Du tager enheden ud ved at skubbe den ud af holderen.
Montering af holderen til vogn
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere holderen på
en sådan måde, at forsiden af enheden peger op mod himlen.
Du kan installere holderen på enhver stang, der er ca. 19 mm til
38 mm (0,75 til 1,5 tommer).
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af køretøjet.
2 Placer gummiskiven bag på holderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af holderen, så
den sidder godt fast.
2 Før stofenden af stroppen igennem plasticløkken
i
stroppens anden ende.
3 Før karabinhagen igennem stofløkken i enden af stroppen.
Brug af clipsen
Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen
eller tasken. Gå til www.garmin.com/golf for at købe tilbehør til
din enhed.
1 Skub bunden af enheden ind i klipsen, indtil den klikker på
plads.
3 Placer holderen på stangen.
4 Fastgør holderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd .
5 Juster fligene på bagsiden af holderen i forhold til hakkene i
holderen .
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej holderen med uret, indtil den
klikker på plads.
2 Du tager enheden ud ved at skubbe den ud af clipsen.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
8
Appendiks
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Brug af baggrundslys
• Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke
på berøringsskærmen.
BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også
baggrundsbelysningen.
• Juster tiden til baggrundsbelysningen slukker samt dens
lysstyrke (Indstillinger, side 7).
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 15 timer.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 7 til 43 ºC (fra 45 til 109 ºF)
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ved 2,3 dBm nominelt
24 GHz ved 1,77 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Spar energi under opladning af enheden
Du kan deaktivere enhedens funktioner, mens den oplades.
1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
2 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen slukkes.
Enheden skifter til batterisparetilstand.
3 Oplad enheden helt.
Appendiks
9
Indeks
A
afstandsmåling af slag 2
applikationer 1
apps, smartphone 1
B
baner
afspille 1
gennemse 6
batteri, oplade 1, 9
Bluetooth teknologi 1, 7
brugerdata, slette 7
bælteclips 8
bånd 8
C
clips 8
D
data
opbevare 1
overføre 1
displayindstillinger 7
distance, måling 2, 3
E
enhed, vedligeholdelse 8
F
fejlfinding 7
flagplacering, green oversigt 2, 3
G
Garmin Express 1
opdatering af software 1
golfrunde, afslutning 4
green oversigt, flagplacering 2, 3
H
P
parre, smartphone 1
positioner, slette 3
R
radar 5, 6
rengøre berøringsskærmen 9
rengøre enhed 9
rengøring af enheden 9
ruter
gennemse 7
lagring af positioner 3
S
score 3, 6
match 4
skins 4
scorecard 3, 4
skærm, lysstyrke 9
smartphone 1
parre 1
software
opdatere 1
opdatering 1
specifikationer 9
statistik 3, 4
svinganalyse 4, 5, 7
T
taster 1
tempotræning 4, 5
toner 5
touchscreen 1, 2
træning 5
tænd/sluk-knap 1
tætningsringe. Se bånd
V
virtuel bane 6
virtuel turnering 6
handicap 4
handicapscore, spiller 4
historik 4
sende til computer 1
holdere 8
valgfri 7
huller, ændre 2
håndethed 7
I
indstillinger 2, 3, 7
installere 8
K
kompas 3
kalibrere 7
kort
opdateringer 1
symboler 2, 6
L
lagring af positioner 3
lysstyrke 9
låse, skærm 2
M
meddelelser 7
menu 1
montere enhed 7, 8
målinger 7
måltræning 5, 6
N
nulstilling af enheden 7
O
opbevare data 1
opdateringer
banekort 1
software 1
oplade 9
10
Indeks
support.garmin.com
Januar 2019
190-02353-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising