Garmin | Approach® G80 | Operating instructions | Garmin Approach® G80 Návod k obsluze

Garmin Approach® G80 Návod k obsluze
APPROACH G80
®
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin Approach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin
Express™, Garmin Golf™ a TruSwing™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
®
®
Značka slova BLUETOOTH a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky společností Garmin podléhá licenci. iOS je registrovaná ochranná známka
společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Aktualizace produktů .................................................................. 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
Aktualizace softwaru a hřiště ................................................. 1
Aplikace Garmin Golf..................................................... 1
Párování s vaším smartphonem ................................................. 1
Připojení ke spárovanému smartphonu ................................. 1
Hraní golfu.......................................................................1
Zobrazení jamky ......................................................................... 2
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky ............................... 2
Režim velkých čísel .................................................................... 2
Zobrazení greenu ....................................................................... 2
Změna jamek .............................................................................. 2
Měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí cíle ........................ 2
Měření úderu .............................................................................. 2
Zobrazení směru k jamce ........................................................... 3
Uložení polohy ............................................................................ 3
Odstranění uložených poloh .................................................. 3
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike ................................................ 3
Aktivace režimu turnaje .............................................................. 3
Sledování výsledků ..................................................................... 3
Informace o skórkartě ............................................................ 3
Zobrazení individuálních skórkaret a statistik kola ............ 3
Nastavení metody skórování ................................................. 3
Skórování Stableford ......................................................... 3
Informace o skórování pro zápas ...................................... 4
Informace o skórování Skins ............................................. 4
Zapnutí hendikepu skórování ................................................ 4
Nastavení hendikepu hráče .............................................. 4
Aktivace sledování statistik .................................................... 4
Historie ................................................................................... 4
Ukončení kola ............................................................................. 4
Vynulování dat a nastavení ................................................... 7
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ............................................................ 7
Dodatek ........................................................................... 7
Používání držáku ........................................................................ 7
Instalace držáku do vozítka ........................................................ 8
Náhradní O-kroužky ............................................................... 8
Připevnění karabiny s poutkem .................................................. 8
Použití klipu ................................................................................ 8
Péče o zařízení ........................................................................... 8
Čištění dotykové obrazovky ................................................... 9
Čištění zařízení ...................................................................... 9
Používání podsvícení ............................................................. 9
Technické údaje .......................................................................... 9
Úspora energie během nabíjení zařízení ................................... 9
Rejstřík .......................................................................... 10
Funkce radaru................................................................. 4
Používání funkcí radaru .............................................................. 4
Nastavení hodnoty Roll Factor ............................................... 5
Zahřívací režim ........................................................................... 5
Režim tréninku tempa ................................................................. 5
Tóny tempa ............................................................................ 5
Ideální tempo švihu ................................................................ 5
Zahájení tréninku zásahu cíle ..................................................... 5
Režim tréninku zásahu cíle .................................................... 6
Skórování při tréninku zásahu cíle ......................................... 6
Hra na virtuálním hřišti ................................................................ 6
Zobrazení jamky během virtuálního kola ............................... 6
Skórování u virtuálního kola ................................................... 6
Hra virtuálního turnaje ................................................................ 6
Hledání hřišť................................................................... 6
Informace o náhledu hřiště ......................................................... 7
TruSwing™......................................................................7
Metriky TruSwing ........................................................................ 7
Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení
Approach .................................................................................... 7
Výměna hole ............................................................................... 7
Změna preference ruky ............................................................... 7
Odpojení zařízení TruSwing ....................................................... 7
Přizpůsobení zařízení..................................................... 7
Nastavení ....................................................................................7
Zobrazení nebo skrytí oznámení z telefonu ........................... 7
Kalibrace kompasu ................................................................ 7
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Nainstalujte do smartphonu aplikaci
Garmin Golf™.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin :
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace hřišť
• Odeslání dat do služby Garmin Golf
• Registrace produktu
®
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru a hřiště
Zapínací tlačítko
Tlačítko radaru
Dotyková obrazovka
Ochranný kryt
Stisknutím tlačítka zařízení zapnete.
Stisknutím tlačítka odemknete nebo zamknete
obrazovku během kola.
Podržením tlačítka zařízení vypnete.
Stisknutím tlačítka radar zapnete nebo
vypnete.
Posunutím procházíte funkce, datové
obrazovky a nabídky.
Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
Vytáhnutím odkryjete napájecí a datový port
micro-USB.
Po připojení kompatibilního kabelu USB
Napájecí a datový port můžete zařízení nabít nebo do něj přenést
data z počítače.
micro-USB
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 9).
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte větší koncovku kabelu USB do externího zdroje
napájení, například napájecího adaptéru nebo portu USB
v počítači.
4 Zařízení zcela nabijte.
TIP: Když zařízení vypnete, nabíjení bude rychlejší.
Zapnutí zařízení
Při prvním použití zařízení se zobrazí výzva k nastavení jazyka,
jednotek měření a délky vašeho odpalu.
Stiskněte zapínací tlačítko.
Úvod
Toto zařízení má oprávnění pro bezplatné aktualizace mapy
hřišť. Pokud chcete provést aktualizaci zařízení, stáhněte si
bezplatný software Garmin Express z webové stránky
www.garmin.com/courses.
Aplikace Garmin Golf
Aplikace Garmin Golf umožňuje nahrát skórkarty
z kompatibilního zařízení Garmin a prohlédnout si podrobné
statistiky a analýzy úderů. Golfisté mohou pomocí aplikace
Garmin Golf vzájemně soupeřit na různých hřištích. Více než
41 000 hřišť obsahuje žebříčky, do kterých se může zapojit
každý. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další
hráče.
Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem
Garmin Connect™. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout
z obchodu s aplikacemi ve smartphonu.
Párování s vaším smartphonem
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Approach, musí být
zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Golf, nikoli
v nastavení připojení Bluetooth ve smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Golf.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
3 V zařízení Approach vyberte možnost > Nastavení >
Bluetooth.
nebo
v aplikaci vyberte možnost Zařízení
4 V menu
Garmin > Přidat zařízení a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
®
Připojení ke spárovanému smartphonu
Před připojením smartphonu je nutno jej spárovat se zařízením.
Když připojíte smartphone prostřednictvím technologie
Bluetooth, můžete svá skóre a data sdílet s aplikací Garmin
Golf. Na kompatibilním zařízení iOS si také můžete zobrazovat
oznámení z telefonu.
1 Ve smartphonu zapněte technologii Bluetooth.
2 Zapněte technologii Bluetooth i na zařízení (výběrem
možnosti > Nastavení > Bluetooth > Připojení >
Zapnuto).
®
Hraní golfu
1 Vyberte možnost Začít nové kolo.
2 Vyberte hřiště.
3 Vyberte odpaliště.
1
Zobrazení jamky
Zobrazuje vzdálenost k zadní části greenu.
Zařízení zobrazuje jamku, kterou právě hrajete.
Zobrazuje celkovou vzdálenost ke středu greenu nebo vybrané
pozici jamky.
Zobrazuje vzdálenost k přední části greenu.
Při výběru zobrazí menu s funkcemi pro aktuální kolo.
Zobrazuje detail fairway, je-li vybrána, pro měření vzdálenosti
pomocí funkce Stisknutí cíle.
Zobrazí detail greenu, abyste mohli upravit polohu jamky.
Zobrazení greenu
Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Při výběru změní číslo jamky.
Zobrazuje par aktuální jamky.
Během kola se můžete podrobněji podívat na green a změnit
polohu jamky.
1 Začněte hrát (Hraní golfu, strana 1).
2 Vyberte ikonu .
3 Chcete-li změnit polohu jamky, přetáhněte ikonu praporku.
Vzdálenosti na obrazovce zobrazení jamky jsou
aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky
je uložena pouze pro aktuální kolo.
Zobrazuje celkovou vzdálenost ke středu greenu nebo vybrané
pozici jamky.
Změna jamek
Zobrazuje vzdálenost k zadní části greenu.
1 Během zobrazování údajů o jamkách klepněte na číslo
Zobrazuje vzdálenost k přední části greenu.
Zobrazuje mapu jamky.
Zobrazuje detail fairway, je-li vybrána, pro měření vzdálenosti
pomocí funkce Stisknutí cíle.
Zobrazuje vzdálenosti layup k jamce.
Barvy označují vzdálenost v metrech nebo yardech: červená
je 100, bílá 150, modrá 200 a žlutá 250.
Když jste v odpališti, zobrazuje délku odpalu.
Při výběru zobrazí menu s funkcemi pro aktuální kolo.
Zobrazí detail greenu, abyste mohli upravit polohu jamky.
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky
Na obrazovce zobrazení jamky můžete ručně změnit jamky.
aktuální jamky.
2 Vyberte jamku.
Měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí
cíle
Při prohlížení náhledu hřiště nebo během kola můžete použít
funkci stisknutí cíle k měření vzdálenosti ke kterémukoli bodu na
mapě.
1 Začátek hraní kola (Hraní golfu, strana 1) nebo prohlížení
hřiště (Hledání hřišť, strana 6).
Klepněte
kamkoli na mapě.
2
3 Klepnutím nebo přetáhnutím umístěte cílový kruh .
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky
během hry, můžete obrazovku uzamknout.
1 Stiskněte zapínací tlačítko.
2 Opětovným stisknutím zapínacího tlačítka obrazovku
odemknete.
Režim velkých čísel
Můžete změnit velikost čísel na obrazovce zobrazení jamky.
Během kola vyberte možnost
> Velká čísla.
Zobrazuje vzdálenost od cílového kruhu k umístění praporku.
Zobrazuje vzdálenost od vaší aktuální pozice k cílovému kruhu.
Jestliže si právě prohlížíte náhled hřiště,
je vzdálenost od
nejvzdálenějšího odpaliště k cílovému kruhu.
4 V případě potřeby lze obraz pomocí tlačítek
nebo
přiblížit nebo oddálit.
5 Výběrem možnosti se vraťte na mapu jamky.
Měření úderu
Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Při výběru změní číslo jamky.
Zobrazuje par aktuální jamky.
2
1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
> Měření úderu.
2 Vyberte možnost
3 Dojděte nebo dojeďte k míčku.
Hraní golfu
4 V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat
přidržením tlačítka Vynulovat.
Zobrazení směru k jamce
Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud
nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder,
když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.
POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste
v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit
přesnost kompasu.
> PinPointer.
1 Vyberte možnost
2 Otočte zařízení tak, aby výseč směřovala k cíli.
Červená čárka na horní straně zařízení ukazuje směr
k vašemu cíli.
1 Začněte hrát (Hraní golfu, strana 1).
> Skórkarta.
2 Vyberte možnost
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li upravit jméno hráče, vyberte jej.
• Chcete-li zadat počet úderů pro danou jamku, vyberte
možnost .
• Pokud chcete změnit jamky, vyberte možnost nebo .
Informace o skórkartě
Během kola můžete prostřednictvím skórkarty měnit jméno
a skóre jednotlivých hráčů.
Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Zobrazuje par aktuální jamky.
Zobrazuje jméno hráče.
Při výběru umožňuje změnu jména hráče.
Uložení polohy
Můžete označit pozici na jamce pomocí vaší aktuální polohy
nebo pomocí funkce stisknutí cíle.
> Uložit polohu.
1 Během hry vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li umístit značku na vaší aktuální pozici na jamce,
vyberte možnost Použít akt. polohu.
• Vyberte možnost Použít stisknutí cíle a vyberte polohu
na mapě.
Zobrazuje aktuální celkové skóre.
Při výběru zobrazuje individuální skórkartu.
Zobrazuje počet úderů pro danou jamku.
Při výběru umožňuje zadání počtu úderů pro danou jamku.
Zobrazení individuálních skórkaret a statistik kola
> Skórkarta.
1 Během kola vyberte možnost
2 Klepněte na celkové skóre hráče.
Zobrazí se individuální skórkarta hráče. Karta uvádí přehled
podle jednotlivých jamek a statistiky kola daného hráče.
Odstranění uložených poloh
Můžete vymazat všechna uložená místa pro aktuální jamku.
Vyberte možnost
> Polohy > Vym. polohy.
Nastavení metody skórování
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike
1 Vyberte možnost:
Funkce vzdálenosti „zahrát jako“ započítává změny nadmořské
výšky v rámci hřiště a zobrazuje upravenou vzdálenost
ke greenu.
Vyberte možnost
> PlaysLike.
Vedle každé vzdálenosti se zobrazí ikona.
Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky delší
než předpokládaná vzdálenost.
Skutečná vzdálenost je shodná s předpokládanou vzdáleností.
Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky kratší
než předpokládaná vzdálenost.
Aktivace režimu turnaje
Režim turnaje deaktivuje vzdálenostní funkce PinPointer
a PlaysLike. Tyto funkce nejsou povoleny během oficiálních
turnajů nebo během kol s počítaným hendikepem.
Během kola vyberte možnost
> Turnajový režim.
Sledování výsledků
Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.
• Jestliže právě hrajete kolo, vyberte možnost
>
Nastavení > Skórování > Metoda.
• Jestliže právě nehrajete kolo, vyberte možnost >
Nastavení > Skórování > Metoda.
2 Vyberte metodu skórování.
Skórování Stableford
Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (Nastavení
metody skórování, strana 3), budou se body přičítat na základě
počtu úderů vzhledem k paru. Na konci kola vítězí nejvyšší
skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace
Spojených států.
Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů
body.
Body
Počet úderů vzhledem k paru
0
2 nebo více nad
1
1 nad
2
Par
3
1 pod
Můžete sledovat skóre až pro čtyři hráče.
Hraní golfu
3
Body
Počet úderů vzhledem k paru
4
2 pod
5
3 pod
Informace o skórování pro zápas
Jestliže zvolíte metodu skórování pro zápas (Nastavení metody
skórování, strana 3), je u každé jamky připsán jeden bod hráči,
který má nejméně úderů. Na konci kola vítězí hráč, který vyhrál
nejvíce jamek.
POZNÁMKA: Metoda skórování pro zápas je k dispozici pouze
pro dva hráče.
Jestliže nastavíte zařízení na počítání úderů, určí zařízení vítěze
každého kola. V opačném případě vyberte na konci každé jamky
hráče s nejnižším počtem úderů, nebo pokud byl počet úderů
totožný, vyberte možnost Rozpůlené.
Informace o skórování Skins
Jestliže zvolíte skórovací metodu Skins (Nastavení metody
skórování, strana 3), hráči soutěží o cenu na každé jamce.
Jestliže nastavíte zařízení na počítání úderů, určí zařízení vítěze
každé jamky. V opačném případě vyberte na konci každé jamky
hráče s nejnižším počtem úderů. Jestliže hra skončí
nerozhodně, můžete vybrat více vítězů.
Zapnutí hendikepu skórování
1 Vyberte možnost > Nastavení > Skórování > Hendikep
skórov..
Zobrazuje místní hendikep.
Při výběru zobrazuje individuální skórkartu.
Zobrazuje aktuální celkové skóre.
Při výběru zobrazuje individuální skórkartu.
Zobrazuje aktuální počet úderů pro danou jamku.
Při výběru umožňuje zadání počtu úderů pro danou jamku.
Zobrazuje upravený počet úderů pro danou jamku.
Aktivace sledování statistik
1 Zvolte možnost > Nastavení > Skórování > Sled.
statistik.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
Historie
Prostřednictvím spárovaného smartphonu můžete skórkarty
nahrát do aplikace Garmin Golf. V aplikaci si pak můžete
zobrazit statistiky uložených kol a hráče.
Ukončení kola
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
> Ukončit kolo.
• Chcete-li zobrazit své statistiky a informace o kole,
klepněte na své skóre.
• Chcete-li kolo uložit, vyberte možnost Uložit.
• Chcete-li kolo zrušit, vyberte možnost Zrušit.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
Nastavení hendikepu hráče
Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte toto
skórování s hendikepy aktivovat (Zapnutí hendikepu skórování,
strana 4).
> Skórkarta.
1 Během hry vyberte možnost
2 Vyberte možnost u hráče, jehož hendikep chcete zadat
nebo změnit.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten
z celkového skóre hráče, vyberte možnost Lokální
hendikep.
• Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating
hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané
hřiště, vyberte možnost Metoda index/slope.
Skórkarta s hendikepem
Během kola můžete prostřednictvím skórkarty měnit jméno,
skóre a hendikep každého hráče.
Funkce radaru
Zařízení poskytuje tréninkové režimy a hry k otestování vašich
dovedností a zábavnějšímu tréninku na cvičném odpališti. Tyto
funkce používají interní radar zařízení k měření, která vám
pomohou analyzovat trénink.
Zahřívání: Poskytuje radarovou metriku švihu včetně
odhadované vzdálenosti carry a roll, rychlosti hlavy hole,
rychlosti míčku, smash factor a tempa švihu.
Trénink tempa: Vyhodnocuje vaše načasování nápřahu
a švihnutí, aby vám pomohl dosáhnout ideálního tempa
švihu.
Trénink zás. cíle: Umožňuje jednomu nebo dvěma hráčům
získávat body za zasažení vzdálenostních cílů.
Virtuální kolo: Nabízí simulaci hry golfového kola na libovolné
ze 41 000 předinstalovaných hřišť. Můžete soupeřit
s vlastním nejlepším výkonem nebo s jiným hráčem,
případně se zúčastnit virtuálního turnaje.
POZNÁMKA: Pokud se chcete zúčastnit virtuálního turnaje,
musíte se připojit k aplikaci Garmin Golf.
Používání funkcí radaru
1 Vyberte možnost:
• Na domovské obrazovce vyberte režim tréninku nebo hru.
• Stiskněte tlačítko radaru.
Radar se zapne.
2 Položte zařízení na zem ve vzdálenosti 0,3 m (1 stopa) od
míčku v rovině a na stejné úrovni mezi vámi a míčkem.
Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Zobrazuje par aktuální jamky.
Zobrazuje jméno hráče.
Při výběru umožňuje změnu jména nebo hendikepu hráče.
4
Funkce radaru
Zobrazuje tempo švihu.
POZNÁMKA: Tempo švihu se vypočítá z doby nápřahu, která se
vydělí dobou švihnutí, a je vyjádřeno poměrem. Více informací
najdete v části Režim tréninku tempa, strana 5.
Zobrazuje menu funkcí zahřívacího režimu, například tipy a pokyny,
a při výběru umožňuje ukončení zahřívacího režimu.
Režim tréninku tempa
TIP: Aby měla obrazovka lepší pozorovací úhel, můžete
zařízení pomocí drážky v zadním krytu položit na golfový
míček.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Pokud chcete radar vypnout, stiskněte tlačítko radaru.
Tím můžete prodloužit výdrž baterie.
Zařízení změří a zobrazí dobu nápřahu a dobu švihnutí. Zařízení
rovněž zobrazí tempo švihu. Tempo švihu se vypočítá z doby
nápřahu, která se vydělí dobou švihnutí, a je vyjádřeno
poměrem. Podle studií profesionálních golfových hráčů je
ideálním tempem švihu poměr 3:1 neboli 3,0 (Ideální tempo
švihu, strana 5).
Na domovské obrazovce vyberte možnost Trénink tempa.
Nastavení hodnoty Roll Factor
Zařízení počítá délku úderu podle vzdálenosti carry a roll. Roll
factor se může lišit podle konkrétních vlastností míčků, holí
a povrchu a také podle rotace míčku a úhlu přiložení. Tyto
faktory zařízení nedokáže rozpoznat. Pokud se délka úderu
nezobrazuje správně, můžete roll factor upravit.
1 Vyberte možnost:
• Na domovské obrazovce vyberte režim tréninku s radarem
nebo hru.
POZNÁMKA: Toto nastavení není k dispozici u všech
režimů tréninku.
• Stiskněte tlačítko radaru.
> Nastavit Roll Factor.
2 Vyberte možnost
Pomocí
posuvníku
roll
factor zvyšte nebo snižte.
3
Zahřívací režim
Stiskněte tlačítko radaru nebo na domovské obrazovce vyberte
možnost Zahřívání.
Zobrazuje časování tempa (poměr doby nápřahu a švihu).
Při výběru umožňuje změnu časování tempa.
Zobrazuje tempo švihu.
POZNÁMKA: Vaše tempa a doby švihu se zobrazují různými
barvami podle toho, jak jste blízko cílovému časování.
Zelená: Cílový čas s odchylkou do 25 %.
Červená: Rychlejší než cílový čas.
Modrá: Pomalejší než cílový čas.
Zobrazuje dobu nápřahu.
Zobrazuje dobu švihu.
Zobrazuje menu funkcí tréninku tempa, například vypnutí
zvukových tónů, a při výběru umožňuje ukončení tréninkového
režimu.
Tóny tempa
Během tréninku tempa vydává zařízení zvuková upozornění,
která vám pomáhají dosáhnout ideálního tempa švihu. Stále se
opakují tři pípnutí. První pípnutí označuje, kdy je třeba začít
s nápřahem. Druhé pípnutí označuje, kdy je třeba přejít do
švihnutí. Třetí pípnutí označuje, kdy je třeba trefit míček.
Ideální tempo švihu
Zobrazí odhadovanou vzdálenost carry nebo carry a roll.
Při výběru umožňuje úpravu metrik švihu.
Zobrazí rychlost hlavy hole.
Zobrazí rychlost míčku.
Zobrazí hodnotu smash factor.
POZNÁMKA: smash factor je rychlost míčku v poměru k rychlosti
hlavy hole; určuje efektivitu úderu hole do míčku. Čím vyšší číslo,
tím efektivnější úder.
Ideálního tempa 3,0 můžete dosáhnout s různou dobou nápřahu
a švihu. Příklad: 0,7 s/0,23 s nebo 1,2 s/0,4 s. Každý golfista má
jedinečné tempo švihu podle vlastních schopností a zkušeností.
Chcete-li najít ideální tempo švihu, začněte s nejpomalejším
načasováním a několikrát si je vyzkoušejte. Až bude vaše tempo
odpovídat cílovému, můžete se posunout k dalšímu načasování.
Když najdete načasování, které vám vyhovuje, můžete s–jeho
pomocí dosáhnout konzistentnějšího švihu i výkonu.
Zahájení tréninku zásahu cíle
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Trénink zás. cíle.
2 Vyberte počet hráčů.
3 Zvolte vzdálenostní cíl nebo cíle.
TIP: Chcete-li zadat vlastní cíle, vyberte možnost . Pokud
chcete některé cíle odstranit, vyberte je a zvolte možnost .
Funkce radaru
5
4 Proveďte odpal.
Zařízení vám udělí body na základě vypočítané délky úderu
(Skórování při tréninku zásahu cíle, strana 6). Ke každému
cíli můžete provést pět odpalů.
Režim tréninku zásahu cíle
Na domovské obrazovce vyberte možnost Trénink zás. cíle.
Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Zobrazuje vzdálenost k prostřední části greenu.
Zobrazuje par aktuální jamky.
Zobrazuje aktuální pozici a délku posledního úderu 2. hráče.
Zobrazuje aktuální pozici a délku posledního úderu 1. hráče.
Zobrazuje číslo aktuálního hráče.
Zobrazuje mapu jamky.
Zobrazuje aktuální celkový počet bodů pro všechny hrané cíle.
Zobrazuje menu nastavení virtuálního kola, například vypnutí
zvukových tónů, a při výběru umožňuje ukončení kola.
Zobrazuje počet úderů.
Zobrazuje cílovou hodnotu vzdálenosti.
Skórování u virtuálního kola
Zobrazuje menu funkcí tréninku zásahu cíle, například tipy
a pokyny, a při výběru umožňuje ukončení tréninku.
Během virtuálního kola počítá zařízení vaše skóre pomocí
podobné metody jako u hry na rány. Každý úder se počítá jako
jedna rána. Při zasažení vody se vám připočítá trestná rána.
Během virtuálního kola se nehraje na puttování, proto jsou vám
přidávány rány podle toho, jak přesně se trefíte při přibližovacím
úderu. Podle toho, jak blízko je přibližovací úder k jamce, vám
mohou být přidány až 3 další rány.
Skórování při tréninku zásahu cíle
Při tréninku zásahu cíle zařízení počítá délku úderu a uděluje
vám body podle toho, jak jste cíli blízko.
yd k cíli
Počet bodů
Méně než 1
25
1 až 9
10
10 až 19
5
20 až 29
1
30 až 39
0
40 nebo více
-1
POZNÁMKA: Každý úder, který je ve stejném rozsahu jako
předchozí, bude zdvojnásoben.
Hra na virtuálním hřišti
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Virtuální kolo >
Hřiště.
2 Vyberte počet hráčů.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li vyhledat hřiště, které je blízko vaší aktuální
pozici, vyberte možnost Vyhledat ve své blízkosti.
• Chcete-li vyhledat hřiště v konkrétním městě, vyberte
možnost Zadejte město.
• Chcete-li vyhledat hřiště podle jména, vyberte možnost
Hláskujte hřiště.
4 Vyberte odpaliště pro jednotlivé hráče.
5 Proveďte odpal.
Zařízení zobrazí délku úderu, vaši pozici na hřišti a zbývající
vzdálenost na green.
Zobrazení jamky během virtuálního kola
Zařízení zobrazuje jamku, kterou právě virtuálně hrajete.
6
Hra virtuálního turnaje
Chcete-li se zúčastnit virtuálního turnaje, musíte se připojit
k aplikaci Garmin Golf (Párování s vaším smartphonem,
strana 1). Aby bylo možné zobrazit vaši pozici v žebříčku
virtuálního turnaje, musíte v nastavení soukromí v aplikaci
povolit sdílení vaší skórkarty.
Každý týden můžete ve virtuálním turnaji soutěžit na různých
hřištích s jinými golfisty z celého světa. V každém týdenním
turnaji můžete hrát, kolikrát chcete. Všechna skóre budou
zveřejněna v žebříčku.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Virtuální kolo >
Turnaj.
Načte se hřiště vybrané aplikací Garmin Golf pro turnaj
daného týdne.
2 Proveďte odpal.
Zařízení zobrazí délku úderu, vaši pozici na hřišti a zbývající
vzdálenost na green.
Hledání hřišť
Zařízení můžete použít k nalezení golfového hřiště poblíž nebo
v konkrétním městě. Golfové hřiště můžete také vyhledat podle
jména.
1 Vyberte možnost > Zobrazit náhled.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li hledat hřiště, která jsou nejblíž vaší aktuální
pozici, vyberte možnost Vyhledat ve své blízkosti.
• Chcete-li vyhledat hřiště v konkrétním městě, vyberte
možnost Zadejte město.
• Chcete-li vyhledat hřiště podle jména, vyberte možnost
Hláskujte hřiště.
Hledání hřišť
Informace o náhledu hřiště
Po nalezení hřiště vám zařízení poskytne podrobný náhled na
vybrané hřiště. Můžete zobrazit pohled na green zblízka
(Zobrazení greenu, strana 2) nebo měřit vzdálenosti (Měření
vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí cíle, strana 2).
TruSwing™
Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihu
zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení
TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.
Metriky TruSwing
Metriky švihu si můžete prohlédnout ve svém zařízení Approach
a v účtu Garmin Connect. Další informace naleznete v návodu
k obsluze pro zařízení TruSwing.
Zaznamenávání a zobrazování metrik
TruSwing na zařízení Approach
Abyste mohli na zařízení Approach G80 zobrazovat metriky
TruSwing, bude možná potřeba aktualizovat software
(Aktualizace produktů, strana 1).
1 Zkontrolujte si, zda je zařízení TruSwing bezpečně
připevněno k vaší holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení
TruSwing.
2 Zapněte zařízení TruSwing.
3 Na zařízení Approach G80 zvolte tlačítko TruSwing.
Vaše zařízení Approach G80 je spárováno se zařízením
TruSwing.
4 Vyberte hůl.
5 Proveďte úder.
Zařízení Approach G80 zobrazí měření švihu po každém švihu.
Zaznamenané metriky švihu můžete procházet pomocí tlačítek
a .
Výměna hole
1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost
2 Vyberte hůl.
> Změnit hůl.
1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost
> Preference
ruky.
2 Vyberte možnost.
Odpojení zařízení TruSwing
.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení
Výběrem možnosti > Nastavení můžete upravit nastavení
a funkce zařízení.
Skórování: Slouží k nastavení metody skórování (Nastavení
metody skórování, strana 3), aktivaci hendikepu skórování
(Zapnutí hendikepu skórování, strana 4) a sledování statistik
(Aktivace sledování statistik, strana 4).
Délka odpalu: Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou míček
urazí při odpalu. Jakmile budete na odpališti, tato vzdálenost
se na obrazovce zobrazení jamky objeví jako oblouk.
Bluetooth: Aktivuje technologii Bluetooth a nastavuje možnosti
upozornění (Zobrazení nebo skrytí oznámení z telefonu,
strana 7).
TruSwing™
Zobrazení nebo skrytí oznámení z telefonu
POZNÁMKA: Oznámení z telefonu vyžadují kompatibilní
zařízení iOS.
Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.
1 Vyberte možnost > Nastavení > Bluetooth > Oznámení.
2 Vyberte možnost.
Kalibrace kompasu
POZNÁMKA: Elektronický kompas musíte kalibrovat venku.
Nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole,
například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického
vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Pokud funkce PinPointer
nepracuje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost
nebo po extrémních změnách teploty, můžete kompas kalibrovat
ručně.
1 Vyberte možnost > Nastavení > Kalibrovat.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Vynulování dat a nastavení
Změna preference ruky
Na obrazovce TruSwing stiskněte tlačítko
Displej: Slouží k nastavení prodlevy podsvícení a jasu
obrazovky.
Jednotky vzdál.: Nastaví jednotky měření pro vzdálenost.
Pohlaví: Nastavení pohlaví uživatele. Tato hodnota se používá
u vybraných odpališť při výpočtu hendikepu u genderově
rozlišovaných hodnocení a u genderově rozlišovaných
hodnot parů (je-li tato možnost k dispozici).
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu
(Kalibrace kompasu, strana 7).
Obn. nast. a data: Odstraní veškerá data uložená uživatelem
a obnoví tovární nastavení všech funkcí zařízení (Vynulování
dat a nastavení, strana 7).
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.
Informace: Zobrazí informace o zařízení, jako je ID zařízení,
verze softwaru, informace o předpisech a licenční dohodu
(Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě, strana 7).
Pokud chcete, můžete odstranit veškerá uložená uživatelská
data a obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí tovární
hodnoty.
Vyberte možnost > Nastavení > Obn. nast. a data.
Dojde k odstranění osobních dat ze zařízení, například
vlastních holí nebo skórkaret.
Zobrazení elektronického štítku s informacemi
o předpisech a údaji o kompatibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení.
3 Vyberte možnost Informace.
Dodatek
Používání držáku
Držák můžete použít k připevnění volitelného upevňovacího
příslušenství.
1 Zasuňte spodní část zařízení do držáku, dokud nezaklapne.
7
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Připevnění karabiny s poutkem
Pomocí karabiny s poutkem můžete zařízení připevnit na batoh
nebo opasek.
1 Protáhněte textilní konec poutka karabiny slotem na zadní
straně klipu nebo držáku.
2 Chcete-li zařízení vyjmout, vysuňte zařízení z držáku.
Instalace držáku do vozítka
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když držák umístíte
tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Držák lze
upevnit na libovolnou tyč o průměru cca 19 mm až 38 mm
(0,75 palce až 1,5 palce).
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu.
2 Pryžové kolečko umístěte na zadní stranu držáku.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany držáku, takže
bude držet na místě.
2 Protáhněte textilní konec poutka karabiny plastovým očkem
na opačné straně poutka.
plastovým očkem na konci poutka.
3 Protáhněte karabinu
Použití klipu
Klip můžete použít k připevnění zařízení k opasku, kapse či
batohu. Chcete-li si zakoupit příslušenství pro své zařízení,
navštivte stránky www.garmin.com/golf.
1 Zasuňte spodní část zařízení do klipu, dokud nezaklapne.
3 Držák umístěte na tyč.
4 Držák řádně připevněte pomocí dvou gumiček .
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
držáku .
6 Držák mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
2 Chcete-li zařízení vyjmout, vysuňte je z klipu.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
8
Dodatek
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Používání podsvícení
• Klepnutím na obrazovku můžete kdykoli zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Také upozornění a zprávy aktivují podsvícení.
• Prodlevu podsvícení a jas můžete upravit (Nastavení,
strana 7).
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 15 hodin
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
7 až 43 °C (45 až 109 °F)
Bezdrátová frekvence/
protokol
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 2,3 dBm
Jmenovitá hodnota 24 GHz při 1,77 dBm
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Úspora energie během nabíjení zařízení
Během nabíjení můžete vypnout funkce zařízení.
1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
2 Přidržte tlačítko napájení, až se vypne obrazovka.
Zařízení přejde do nízkoenergetického režimu nabíjení
baterie.
3 Zařízení zcela nabijte.
Dodatek
9
Rejstřík
A
aktualizace
mapy hřišť 1
software 1
analýza švihu 4, 5, 7
aplikace 1
smartphone 1
B
baterie, nabíjení 1, 9
Č
čištění dotykové obrazovky 9
čištění zařízení 9
D
data
přenos 1
ukládání 1
dotyková obrazovka 1, 2
držáky 8
volitelné 7
G
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
H
hendikep 4
hendikep skórování, hráč 4
historie 4
odeslání do počítače 1
hřiště
hraní 1
náhled 6
ukládání poloh 3
resetování zařízení 7
S
skórkarta 3, 4
skórování 3, 6
skins 4
zápas 4
smartphone 1
párování 1
software, aktualizace 1
statistiky 3, 4
T
technické údaje 9
Technologie Bluetooth 1, 7
tlačítka 1
tóny 5
trasy, náhled 7
trénink 5
trénink tempa 4, 5
trénink zásahu cíle 5, 6
U
ukládání dat 1
ukládání poloh 3
uzamčení, obrazovka 2
uživatelská data, odstranění 7
V
virtuální hřiště 6
virtuální turnaj 6
vzdálenost, měření 2, 3
Z
zapínací tlačítko 1
zařízení, péče 8
zobrazení greenu, poloha jamky 2, 3
I
instalace 8
instalace zařízení 7, 8
J
jamky, výměna 2
jas 9
K
klip 8
klip na opasek 8
kolo hry, ukončení 4
kompas 3
kalibrace 7
M
mapy
aktualizace 1
symboly 2, 6
menu 1
měření 7
měření úderu 2
N
nabíjení 9
nastavení 2, 3, 7
nastavení displeje 7
O
O-kroužky. Viz pásky
obrazovka, jas 9
odstranění problémů 7
oznámení 7
P
párování, smartphone 1
pásky 8
poloha jamky, zobrazení greenu 2, 3
polohy, odstranění 3
preference ruky 7
R
radar 5, 6
10
Rejstřík
support.garmin.com
Leden 2019
190-02353-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising