Garmin | Approach® Z80 | User manual | Garmin Approach® Z80 Brugervejledning

Garmin Approach® Z80 Brugervejledning
APPROACH Z80
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Express™ er et varemærke tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til
øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Dvaletilstand ............................................................................... 1
Status-LED'er ............................................................................. 1
Justering af okularet ................................................................... 1
Golfspil............................................................................ 2
Måling af distance til flagplaceringen .......................................... 2
Visning af hul .............................................................................. 2
Brug sigte........................................................................ 2
Måling af distance til et mål ........................................................ 2
Tilpasning af din enhed................................................. 2
Indstillinger .................................................................................. 2
Enhedsoplysninger ........................................................ 3
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 3
Specifikationer ............................................................................ 3
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .........................................................................................3
Fejlfinding....................................................................... 3
Afstandsmålingsnøjagtighed ...................................................... 3
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 3
Min enhed kan ikke finde golfbaner i nærheden ......................... 3
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................... 4
Produktopdateringer ................................................................... 4
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 4
Indeks.............................................................................. 5
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 3).
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Sæt det store stik på USB-kablet ind i en ekstern strømkilde,
f.eks. en AC-adapter eller en USB-port på din computer.
4 Oplad enheden helt.
TIP: Du kan slukke enheden for at oplade den hurtigere.
Spar energi under opladning af enheden
Du kan slukke enhedens skærm og alle andre funktioner, mens
du oplader.
1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
2 Hold nede i 4 til 5 sekunder.
Skærmen slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand.
3 Oplad enheden helt.
Aktivering af enheden
Tryk for at åbne menuen og rulle igennem menupunkterne.
À
Tryk for at tænde enheden.
Tryk for at åbne menuen og rulle igennem menupunkterne.
Hold nede for at slukke for enheden.
Á
Tryk for at måle med laser. Flagfinderfunktionen
starter automatisk, mens du spiller golf.
Tryk for at vælge menupunkt.
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Justerbar
dioptri
Drej okularet for at fokusere skærmen.
Status-LED
Se enhed og batteristatus.
Vejrhætte
Mikro-USBport til strøm
og data (under
vejrhætten)
Træk op for at få adgang til mikro-USB-port til strøm
og data.
Tilslut et kompatibelt USB-kabel for at oplade
enheden eller overføre data ved hjælp af
computeren.
Enhedsetiket
Se producentens identifikation og certificering.
Første gang du tænder enheden, bliver du bedt om at vælge
sprog og måleenhed og indstille din driverdistance.
1 Tryk på .
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Dvaletilstand
For at forlænge batteriets levetid, går maskinen i standby, når
den ikke er i brug. Enheden vågner, når du holder den med
tommelfingeren i rillen i bunden af enheden.
Status-LED'er
LED-aktivitet
Status
Blinker blåt (i 5 sekunder efter der
tændes)
Enheden er tændt.
Skiftevis rødt og blåt (i 5 sekunder efter Batteriniveauet er lavt.
der tændes)
Slukket
Enheden er i aktiv tilstand.
Langsomt blåt blink
Enheden er i standby-tilstand.
Opladning af enheden
Lyser rødt (efter at have holdt tænd/
sluk-knappen)
Enheden slukkes.
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Hurtigt rødt blink (tilsluttet til en
strømkilde)
Enheden oplader i energibesparende tilstand.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
Introduktion
Lyser blåt og blinker rødt (tilsluttet til en Enheden oplades.
strømkilde)
Lyser rødt (tilsluttet til en strømkilde)
Opladning er fuldført.
Langsomt rødt blink
En softwareopdatering er i
gang.
Justering af okularet
Enheden er udstyret med et justerbart okular (+/- 4
dioptrijustering). Dette giver dig mulighed for at fokusere
skærmen efter din synsevne.
1
Drej okularet for at fokusere skærmen.
Golfspil
Vælg Spil golf.
Enheden lokaliserer satellitter og beregner din position. Den
nærmeste bane er valgt, og det hul, der er tættest på din
aktuelle position vises automatisk.
BEMÆRK: Du kan vælge en bane fra listen, hvis der er mere
end en bane i nærheden af din aktuelle position.
Visning af retningen til flaget
Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp,
når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan hjælpe dig med
at placere dit slag, selv når du befinder dig mellem træer eller i
en dyb sandgrav.
BEMÆRK: Brug ikke funktionen PinPointer, mens du er i en
golfbil. Interferens fra golfbilen kan påvirke kompassets
nøjagtighed.
1 Vælg eller for at åbne menuen.
2 Vælg PinPointer.
Måling af distance til flagplaceringen
Du kan bruge flagfinderfunktionen til at indstille flaget som mål
og måle distancen fra din nuværende position til flagplaceringen.
Denne funktion hjælper med at måle den præcise distance til
flagplaceringen ved at bortfiltrere andre objekter i baggrunden.
1 Start en golfrunde.
2 Juster sigtekornet til afstandsmåling med flaget.
BEMÆRK: For at opnå det bedste resultat, skal du holde
enheden stabil og justere sigtekornet til afstandsmåling med
flaget i stedet for flagplaceringen.
3 Tryk på .
Den målte distance til flagplaceringen vises. En rød bue vises
på kortet ved den lasermålte afstand. Hvis enheden er i stand
til at fokusere på flaget, vises et flagikon, distancebuen er
gul, og kortet over visning af hullet skifter automatisk til et
nærbillede af greenen.
TIP: Du kan vende tilbage til visning af hullet ved at pege
enheden væk fra greenen og trykke på .
Visning af hul
Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og
skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.
Pilen peger på flagplaceringen. En kegle vises på kortet til at
hjælpe dig med at orientere dig mod flaget.
TIP: Du kan trykke på enhver knap på enheden for at vende
tilbage til skærmbilledet til visning af hullet.
Ændring af huller
Du kan ændre huller manuelt fra skærmbilledet til visning af
hullet.
1 Vælg eller for at åbne menuen.
2 Vælg Skift hul.
3 Vælg en funktion.
Ændre bane
Du kan ændre banen manuelt fra skærmbilledet til visning af
hullet.
1 Vælg eller for at åbne menuen.
2 Vælg Skift bane.
3 Vælg en funktion.
Afslutning af en runde
1 Vælg eller for at åbne menuen.
2 Vælg Afslut.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Viser distancer til starten af fairway, og forreste og bageste del af
hazarder.
Viser nummeret for det aktuelle hul.
Viser par for det aktuelle hul.
Viser distancer til greenens forreste, midterste og bagerste del.
Viser layup-distancen til midten af greenen.
Farverne indikerer distance i meter eller yards: rød er 100, hvid er
150, blå er 200 og gul er 250.
Viser din driverdistance når du er på tee-stedet.
Visning af PlaysLike distance
Funktionen "PlaysLike" indregner højdeændringer på banen ved
at vise den justerede distance til hazarder og greenen. Distancer
målt med laser justeres også ift. ændringer i højden.
1 Vælg eller for at åbne menuen.
2 Vælg PlaysLike distance.
Der vises et ikon ud for hver distance.
Afstanden synes længere end forventet på grund af ændringer i
højden.
Afstanden er som forventet.
Afstanden synes kortere end forventet på grund af ændringer i
højden.
2
Brug sigte
Måling af distance til et mål
Du kan bruge enheden til at måle distancen fra din nuværende
position til et mål, f.eks. på en driving range.
BEMÆRK: Enheden kan måle afstande fra 5 til 320 m (5,5 til
350 yds.).
1 Vælg Brug sigte.
2 Juster sigtekornet til afstandsmåling med målet.
3 Tryk på .
Den målte afstand vises.
Tilpasning af din enhed
Indstillinger
Vælg Indstillinger.
Turneringstilstand: Deaktiverer distancefunktionerne
PinPointer og PlaysLike. Disse funktioner er ikke tilladte
under godkendte turneringer.
Golfspil
Driverdistance: Angiver den gennemsnitlige distance, bolden
tilbagelægger på din drive. Denne afstand fremstår som en
bue på skærmbilledet til visning af hullet, når du er på
teestedet.
Kalibrering af kompas: Gør det muligt for dig at kalibrere
kompasset manuelt (Kalibrering af kompas, side 3).
System: Konfigurerer systemindstillinger, såsom tekstsproget
på enheden og måleenhederne (Systemindstillinger,
side 3).
Om: Viser enhedsoplysninger, f.eks. enheds-ID,
softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og
licensaftale (Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label, side 3).
Kalibrering af kompas
BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du
opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan
påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis PinPointer funktionen
ikke virker korrekt, f.eks. efter rejse over store afstande eller
efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset
manuelt.
1 Vælg Indstillinger > Kalibrering af kompas.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.
Sprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata.
Enheder: Indstiller måleenheden for distance.
Gendan standardindstillinger: Nulstiller alle enhedens
indstillinger til fabriksindstillingerne (Gendannelse af alle
standardindstillinger, side 4).
Enhedsoplysninger
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en tør klud til at rengøre linsen. En tør klud kan
beskadige linsen.
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Tør husets yderside og linsen med en blød klud fugtet med
vand eller alkohol.
2 Tør husets yderside, og lad linsen lufttørre.
Langtidsopbevaring
Hvis du planlægger ikke at bruge enheden i flere måneder, bør
du oplade batteriet til mindst 50 % før opbevaring af enheden.
Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted med
Enhedsoplysninger
temperaturer omkring det typiske husholdningsniveau. Efter
opbevaring skal du oplade enheden helt før brug.
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 15 timer, typisk brug
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -10º til 55ºC (fra 14º til 131ºF)
BEMÆRK: Enheden beskytter sig selv mod
overophedning og lukker automatisk ned, hvis
den indvendige temperatur overskrider
grænsen for driftstemperatur.
Opladningstemperaturområde
Fra 10º til 45ºC (fra 50º til 113ºF)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg Om.
Fejlfinding
Afstandsmålingsnøjagtighed
Eksterne faktorer kan påvirke afstandsmålingsnøjagtigheden,
f.eks. omgivende lys, vejrforhold, målrefleksion og målstørrelse.
• Enheden kan sigte mod mål længere væk under forhold med
dårligt lys, f.eks. på overskyede dage. Sollys minimerer
afstandsmåling.
• Regn minimerer afstandsmåling.
• Enheden kan sigte mod mål længere væk, når afstanden til
objekter med lyse farver, refleksive objekter eller skinnende
objekter bliver afmålt. Sorte objekter er mindre refleksive og
kan sigtes efter på kortere afstande.
• Større objekter er nemmere at sigte mod end mindre
objekter. For eksempel bør man sigte mod flaget og ikke
pinden.
• Enheden kan sigte efter længere afstande, når vinklen til
målet er tættere på 90 grader. En mindre vinkel til målet
begrænser afstandsmåling.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Toppen af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.
Min enhed kan ikke finde golfbaner i
nærheden
Hvis en baneopdatering afbrydes eller annulleres, før den er
gennemført, mangler enheden muligvis banedata. Hvis du vil
hente manglende banedata, skal du opdatere banerne igen.
1 Download og installer baneopdateringer fra Garmin Express™
applikationen (Produktopdateringer, side 4).
3
2 Frakobl enheden på en sikker måde (Frakobling af USB-
kablet, side 4).
3 Gå udenfor og start en testrunde golf for at kontrollere, at
enheden finder baner i nærheden.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
®
®
Gendannelse af alle standardindstillinger
BEMÆRK: Alle brugerangivne informationer slettes.
Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til fabrikkens
standardværdier.
Vælg Indstillinger > System > Gendan
standardindstillinger.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Baneopdateringer
• Produktregistrering
®
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til garmin.com/golf.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
4
Fejlfinding
Indeks
B
baner
afspille 2
vælge 2
batteri 1
opbevaring 3
oplade 1
brugerprofil 1
D
displayindstillinger 1
distance
måle 2
måling 2
E
enhed, vedligeholdelse 3
F
fejlfinding 3, 4
flagplacering, green oversigt 2
G
Garmin Express 4
opdatering af software 4
golfrunde, afslutning 2
GPS, signal 3
green oversigt, flagplacering 2
H
huller, ændre 2
I
indstillinger 1, 4
K
kompas 2
kalibrere 3
kort, symboler 2
M
menu 1
N
nulstilling af enheden 4
O
oplade 1
S
satellitsignaler 3
software, opdatere 4
specifikationer 3
systemindstillinger 2, 3
søvnfunktion 1
T
taster 1
tilbehør 4
tilpasning af enheden 2, 3
U
USB, frakoble 4
Indeks
5
support.garmin.com
Maj 2018
190-02355-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising