Garmin | Approach® Z80 | Operating instructions | Garmin Approach® Z80 Návod k obsluze

Garmin Approach® Z80 Návod k obsluze
APPROACH Z80
®
Návod k obsluze
© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin Approach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Express™ je
ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Pohotovostní režim ..................................................................... 1
Kontrolky stavu ........................................................................... 1
Nastavení okuláru ....................................................................... 2
Hraní golfu.......................................................................2
Měření vzdálenosti k jamce ........................................................ 2
Zobrazení jamky ......................................................................... 2
Zacílit na něco................................................................ 2
Měření vzdálenosti k cíli ............................................................. 2
Přizpůsobení zařízení..................................................... 3
Nastavení ....................................................................................3
Informace o zařízení....................................................... 3
Péče o zařízení ........................................................................... 3
Technické údaje ..........................................................................3
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a
údaji o kompatibilitě .................................................................... 3
Odstranění problémů..................................................... 3
Přesnost zaměřování .................................................................. 3
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 3
Moje zařízení nemůže najít golfová hřiště v okolí ....................... 4
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ............................ 4
Aktualizace produktů .................................................................. 4
Další informace ........................................................................... 4
Rejstřík............................................................................ 5
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 3).
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte větší koncovku kabelu USB do externího zdroje
napájení, například napájecího adaptéru nebo portu USB
v počítači.
4 Zařízení zcela nabijte.
TIP: Když zařízení vypnete, nabíjení bude rychlejší.
Úspora energie během nabíjení zařízení
Během nabíjení můžete vypnout obrazovku zařízení a všechny
ostatní funkce.
1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
2 Podržte tlačítko na 4 až 5 sekund.
Obrazovka se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonnového
režimu nabíjení baterie.
3 Zařízení zcela nabijte.
Stisknutím otevřete menu a procházíte nabídku
možností.
À
Stisknutím tlačítka zařízení zapnete.
Stisknutím otevřete menu a procházíte nabídku
možností.
Podržením tlačítka zařízení vypnete.
Á
Stisknutím aktivujete laserové zaměřování. Během
golfové hry se funkce vyhledání praporku aktivuje
automaticky.
Stisknutím vyberete možnost z menu.
Â
Ã
Nastavitelný
okulár
Obraz zaostříte otáčením okuláru.
Ä
Stavová dioda
LED
Indikátor stavu zařízení a baterie.
Ochranný kryt
Napájecí a
datový port
micro-USB
(pod
ochranným
krytem)
Vytáhnutím odkryjete napájecí a datový port microUSB.
Po připojení kompatibilního kabelu USB můžete
zařízení nabít nebo do něj přenést data z počítače.
Štítek zařízení
Zobrazuje identifikační údaje výrobce a certifikaci.
Å
Æ
Zapnutí zařízení
Při prvním zapnutí zařízení se zobrazí výzva na volbu jazyka,
jednotek měření a délky vašeho odpalu.
1 Stiskněte tlačítko .
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pohotovostní režim
Když zařízení nepoužíváte, automaticky přejde do
pohotovostního režimu a prodlužuje tak výdrž baterie. Když je
uchopíte a palcem se dotknete zářezu na spodní straně, probudí
se.
Kontrolky stavu
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Úvod
Aktivita diody LED
Stav
Modře svítí (po dobu 5 sekund po
zapnutí)
Zařízení je zapnuto.
Střídavě červeně a modře bliká (po
dobu 5 sekund po zapnutí)
Slabá baterie.
Vypnuto
Zařízení je v aktivním režimu.
Pomalu modře bliká
Zařízení je v pohotovostním
režimu.
Červeně svítí (po přidržení tlačítka
napájení)
Zařízení je vypnuto.
Rychle červeně bliká (připojeno k napá- Zařízení se nabíjí v úsporném
jecímu zdroji)
režimu.
Modře svítí a červeně bliká (připojeno
k napájecímu zdroji)
Zařízení se nabíjí.
1
Aktivita diody LED
Stav
Červeně svítí (připojeno k napájecímu
zdroji)
Nabíjení je dokončeno.
Pomalu červeně bliká
Probíhá aktualizace softwaru.
Nastavení okuláru
Zařízení je vybaveno nastavitelným okulárem (v rozsahu +/4 dioptrie). Můžete si tak zobrazení zaostřit podle vlastních
dispozic.
Obraz zaostříte otáčením okuláru.
Hraní golfu
Vyberte možnost Hrat golf.
Zařízení vyhledá satelity a vypočítá polohu. Automaticky se
nastaví hřiště, které je vaší poloze nejblíže, a vybere se
nejbližší jamka.
POZNÁMKA: Pokud je ve vašem okolí více hřišť, můžete
správné hřiště vybrat ze seznamu.
Měření vzdálenosti k jamce
Pomocí funkce vyhledání praporku můžete zaměřit praporek a
změřit vzdálenost z vaší aktuální pozice k jamce. Tato funkce
vám pomůže získat údaj o přesné vzdálenosti k jamce bez
ohledu na objekty v pozadí.
1 Zahajte kolo golfové hry.
2 Zarovnejte mřížku hledáčku s praporkem.
POZNÁMKA: Držte zařízení v klidu a nezarovnávejte mřížku
s jamkou, ale s praporkem.
Stiskněte
tlačítko .
3
Zobrazí se naměřená vzdálenost k jamce. Na mapě se objeví
červený oblouk ve vzdálenosti změřené laserem. Když se
zařízení podaří zacílit na praporek, zobrazí se ikona
praporku, oblouk vzdálenosti bude žlutý a mapa zobrazení
jamky se automaticky přepne na detailní pohled na green.
TIP: Na zobrazení jamky se můžete vrátit namířením zařízení
směrem od greenu a stisknutím tlačítka .
Zobrazení jamky
Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky
se přesune, když přejdete k další jamce.
k překážkám a ke greenu. Také vzdálenosti naměřené laserem
zohledňují změny nadmořské výšky.
1 Stisknutím tlačítek nebo otevřete menu.
2 Vyberte možnost Vzdalenosti PlaysLike.
Vedle každé vzdálenosti se zobrazí ikona.
Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky
delší než předpokládaná vzdálenost.
Skutečná vzdálenost je shodná s předpokládanou vzdáleností.
Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky
kratší než předpokládaná vzdálenost.
Zobrazení směru k jamce
Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud
nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, i
když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.
POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste
v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit
přesnost kompasu.
1 Stisknutím tlačítek nebo otevřete menu.
2 Vyberte možnost PinPointer.
Střelka kompasu ukazuje na polohu jamky. Na mapě se
zobrazí kužel, který vám pomůže orientovat se směrem
k jamce.
TIP: Stisknutím libovolného tlačítka přepnete zpět na pohled
jamky.
Změna jamek
Na obrazovce zobrazení jamky můžete ručně změnit jamky.
1 Stisknutím tlačítek nebo otevřete menu.
2 Vyberte možnost Zmenit jamku.
3 Vyberte možnost.
Změna hřiště
Na obrazovce zobrazení jamky můžete ručně změnit hřiště.
1 Stisknutím tlačítek nebo otevřete menu.
2 Vyberte možnost Zmenit hriste.
3 Vyberte možnost.
Ukončení kola
1 Stisknutím tlačítek nebo
2 Stiskněte tlačítko Ukoncit.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Zobrazuje vzdálenost na začátek fairwaye a k přední a zadní hraně
překážky.
Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Zobrazuje par aktuální jamky.
Zobrazuje vzdálenost na začátek, střed a konec greenu.
Zobrazuje vzdálenost layup k prostřední části greenu.
Barvy označují vzdálenost v metrech nebo yardech: červená je 100,
bílá 150, modrá 200 a žlutá 250.
Když jste v odpališti, zobrazuje délku odpalu.
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike
Funkce vzdálenosti PlaysLike započítává změny nadmořské
výšky v rámci hřiště a zobrazuje upravenou vzdálenost
2
otevřete menu.
Zacílit na něco
Měření vzdálenosti k cíli
Zařízení můžete používat k měření vzdálenosti z vaší aktuální
pozice k cíli, například na cvičném odpališti.
POZNÁMKA: Zařízení měří vzdálenost v rozmezí 5 až 320 m
(5,5 až 350 yardů).
1 Vyberte možnost Zacilit na neco.
2 Zarovnejte mřížku hledáčku s cílem.
3 Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se naměřená vzdálenost.
Hraní golfu
Přizpůsobení zařízení
Nastavení
Vyberte možnost Nastaveni.
Turnajovy rezim: Deaktivuje funkce PinPointer a PlaysLike.
Tyto funkce nejsou během oficiálních turnajů povoleny.
Delka odpalu: Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou míček
urazí při odpalu. Jakmile budete na odpališti, tato vzdálenost
se na obrazovce zobrazení jamky objeví jako oblouk.
Kalibrace kompasu: Umožňuje ručně kalibrovat snímač
kompasu (Kalibrace kompasu, strana 3).
System: Upraví nastavení systému, jako je jazyk textu zařízení
a měrné jednotky (Nastavení systému, strana 3).
Informace: Zobrazí informace o zařízení, jako je ID zařízení,
verze softwaru, informace o předpisech a licenční dohodu
(Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě, strana 3).
Kalibrace kompasu
POZNÁMKA: Elektronický kompas musíte kalibrovat venku.
Nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole,
například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického
vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Pokud funkce PinPointer
nepracuje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost
nebo po extrémních změnách teploty, můžete kompas kalibrovat
ručně.
1 Vyberte možnost Nastaveni > Kalibrace kompasu.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení systému
Vyberte Nastaveni > System.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.
Jednotky: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.
Obnovit vychozi hodnoty: Obnoví veškerá nastavení zařízení
na výchozí hodnoty (Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení, strana 4).
Informace o zařízení
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
K čištění objektivu nepoužívejte suchý hadřík. Použití suchého
hadříku může způsobit poškození objektivu.
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete zařízení používat po několik měsíců, před
jeho uskladněním byste měli nabít baterii alespoň na 50 %.
Zařízení uchovávejte na chladném, suchém místě s běžnou
pokojovou teplotou. Pokud budete chtít zařízení znovu používat,
nejprve jej plně nabijte.
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 15 hodin při běžném použití
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních
teplot
-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
POZNÁMKA: Pokud vnitřní teplota přesáhne
stanovený limit, zařízení se z důvodu ochrany
proti přehřátí automaticky vypne.
Rozsah nabíjecí teploty 10 až 45 °C (50 až 113 °F)
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o
kompatibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a
údaje o produktu.
1 Vyberte možnost Nastaveni.
2 Vyberte možnost Informace.
Odstranění problémů
Přesnost zaměřování
Přesnost zaměřování může být ovlivněna vnějšími faktory, jako
je okolní světlo, povětrnostní podmínky, míra reflexivity
a velikost cíle.
• Zařízení dokáže zaměřit delší vzdálenosti v nepříznivých
světelných podmínkách, například když je zamračeno. Jasné
sluneční světlo snižuje schopnost zaměření.
• Déšť snižuje schopnost zaměření.
• Zařízení dokáže zaměřit delší vzdálenosti při určování
vzdálenosti k jasně barevným, reflexivním nebo lesklým
objektům. Černé objekty jsou méně reflexivní a lze je zaměřit
pouze na kratší vzdálenosti.
• Větší objekty lze zaměřit snadněji než menší objekty. Je
například lepší zaměřit praporek než jamku.
• Zařízení dokáže zaměřit delší vzdálenosti, pokud se úhel
k cíli blíží 90 stupňům. Menší úhel vůči cíli omezuje
schopnost zaměření.
Vyhledání satelitních signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů
nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Horní část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30–60 sekund.
1 Otřete vnější kryt a objektiv měkkým, neabrazivním hadříkem
navlhčeným ve vodě nebo lihu.
2 Vnější kryt osušte, objektiv nechte oschnout.
Přizpůsobení zařízení
3
Moje zařízení nemůže najít golfová hřiště
v okolí
Pokud se proces aktualizace hřišť před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data hřišť. Oprava
chybějících dat hřišť vyžaduje novou aktualizaci hřišť.
1 Z aplikace Garmin Express™ si stáhněte a nainstalujte
aktualizace hřišť (Aktualizace produktů, strana 4).
2 Bezpečně odpojte zařízení (Odpojení kabelu USB,
strana 4).
3 Vyjděte ven a spuštěním testovacího kola golfové hry ověřte,
zda zařízení vyhledá hřiště v okolí.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
®
®
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané
uživatelem.
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
Vyberte možnost Nastaveni > System > Obnovit vychozi
hodnoty.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin :
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace kurzu
• Registrace produktu
®
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Další informace
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu garmin.com/golf.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
4
Odstranění problémů
Rejstřík
B
baterie 1
nabíjení 1
skladování 3
G
Garmin Express 4
aktualizace softwaru 4
GPS, signál 3
H
hřiště
hraní 2
výběr 2
J
jamky, výměna 2
K
kolo hry, ukončení 2
kompas 2
kalibrace 3
M
mapy, symboly 2
menu 1
N
nabíjení 1
nastavení 1, 4
nastavení displeje 2
nastavení systému 3
O
odstranění problémů 3, 4
P
poloha jamky, zobrazení greenu 2
příslušenství 4
přizpůsobení zařízení 3
R
resetování zařízení 4
režim spánku 1
S
satelitní signály 3
software, aktualizace 4
T
technické údaje 3
tlačítka 1
U
USB, odpojení 4
uživatelský profil 1
V
vzdálenost, měření 2
Z
zařízení, péče 3
zobrazení greenu, poloha jamky 2
Rejstřík
5
support.garmin.com
Květen 2018
190-02355-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising