Garmin | GMR Fantom™ 126 | Installation guide | Garmin GMR Fantom™ 126 Installationsvejledning

Garmin GMR Fantom™ 126 Installationsvejledning
Overvejelser om montering
GMR FANTOM 50/120 SERIEN
INSTALLATIONSVEJLEDNING
™
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Radaren transmitterer elektromagnetisk energi. Sørg for, at
radaren er monteret i overensstemmelse med anbefalingerne i
disse instruktioner, og at alt mandskab er uden for radarens
område, før den sender. Når den installeres og benyttes korrekt,
overholder brugen af denne radar kravene fra ANSI/IEEE
C95.1-1992 Standard for sikkerhedsniveau i forbindelse med
eksponering for elektromagnetiske felter fra radiobølger.
Når radaren sender, må du ikke se direkte på den på tæt hold,
da øjnene er yderst følsomme over for elektromagnetisk energi.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Denne enhed må kun benyttes som hjælpemiddel til navigation.
Brug ikke enheden til formål, der kræver præcise målinger af
retning, afstand, position eller topografi.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
Åbning af enheden kan medføre personskade og/eller
beskadigelse af enheden. Denne enhed indeholder ingen dele,
der kan serviceres af brugeren, og bør kun åbnes af en Garmin
autoriseret servicetekniker. Eventuelle skader som følge af
åbning af enheden af andre end en Garmin autoriseret
servicetekniker er ikke dækket af Garmin garantien.
®
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Nummer 2 stjerneskruetrækker
5 mm unbrakonøgle
Boremaskine
15,0 mm (19/32 tommer) bor
32 mm (1 1/4 tommer) bor (ekstraudstyr)
17 mm (21/32") skruenøgle og momentnøgle
3,31 mm² (12 AWG) kobberledning til jording af radarhuset
og spændingsomformeren, hvis relevant (længden afhænger
af afstanden fra radar til jord)
• Marineforsegler
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående.
• Det anbefales på det kraftigste at montere enheden væk fra
personer med den lodrette stråle over hovedhøjde. For at
undgå eksponering for skadelige radiofrekvensniveauer bør
enheden ikke monteres tættere på personer end den
maksimale sikkerhedsafstand angivet i
produktspecifikationerne.
• Enheden skal monteres højt over skibets centerlinje med
minimale forhindringer for radarstrålen. Forhindringer kan
resultere i blinde og overskyggede områder eller generere
falske ekkoer. Jo højere radaren er installeret, jo længere
væk kan den opspore mål.
• Enheden skal monteres på en plan overflade eller en
platform, der er parallel med fartøjets vandlinje og er robust
nok til at understøtte enhedens vægt. Vægten for hver model
og antenne er angivet i produktspecifikationerne.
• Enheden skal monteres et sted, hvor den kan være tilsluttet
strøm, vandjording og Garmin Marine Network (Overvejelser
om ledningsføring og tilslutning, side 2).
• Radarstrålen spredes lodret 11,5° over og 11,5° under À
radarens stråleelement. På fartøjer med højere stævnvinkler
ved normal hastighed kan installationsvinklen sænkes, så
strålen peger en anelse nedad mod vandlinjen, når fartøjet
står stille. Der kan anvendes kiler, hvis det er nødvendigt.
• Enheden skal monteres væk fra varmekilder såsom
skorstene og lys.
• Enheden skal monteres på et andet niveau end
salingshornene på masten.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Anden elektronik og kabler skal monteres mere end 2 m (6,5
fod) fra radarstrålens bane.
• GPS-antenner bør placeres enten over eller under
radarstrålens bane.
• Enheden skal monteres mindst 1 m (40 tommer) fra
transmissionsudstyr.
• Enheden skal monteres mindst 1 m (40 tommer) fra kabler,
der fører radiosignaler, såsom VHF-radioer, kabler og
antenner.
• Enheden skal monteres mindst 2 m (6,5 fod) væk fra SSB
(Single Side Band) radioer.
Installationsprocedurer
Forberedelse af radarmonteringsoverfladen
Før du kan montere radaren, skal du vælge et egnet
monteringssted (Overvejelser om montering, side 1).
1 Fastgør den medfølgende monteringsskabelon til overfladen
på monteringsstedet, langs forstavn-hæk-aksen som angivet
på skabelonen.
2 Bor monteringshullerne med et 15 mm (19/32 tommer)
borehoved.
Juli 2018
190-02392-76_0A
3 Hvis du har brug for at føre strøm- og netværkskablerne
gennem monteringsoverfladen, skal du vælge et sted langs
den centrale kanal, som er angivet på skabelonen, bore et
gennemgangshul til kablerne med et 32 mm (11/4 tomme)
borehoved og føre kablerne gennem overfladen (valgfrit)
(Overvejelser om ledningsføring og tilslutning, side 2).
4 Fjern monteringsskabelonen fra overfladen.
Montering af radaren
Før du kan montere radaren, skal du vælge et monteringssted
(Overvejelser om montering, side 1) og klargøre
monteringsoverfladen (Forberedelse af
radarmonteringsoverfladen, side 1).
1 Placer radaren på monteringsoverfladen, idet hullerne i
bunden af radaren placeres ud for de huller, du borede ved
forberedelsen af monteringsoverfladen.
2 Påfør den medfølgende Petrolatum Primer på gevindene på
de fire gevindstænger.
3 Stik gevindstængerne À gennem monteringsoverfladen og
ind i bunden af radaren, og stram dem med en 5 mm
unbrakonøgle.
For at undgå at beskadige soklen skal du stoppe med at
stramme gevindstængerne, når de ikke længere drejer nemt
rundt.
4 Fra undersiden af monteringsoverfladen skal du sætte de
medfølgende plastikflanger Á over de gevindskårne stænger
og ind i hullerne.
5 Placer pakskiverne Â, låseskiver Ã, og sekskantede
møtrikker Ä på gevindstængerne.
6 Tilspænd de sekskantede møtrikker til 14,7 N-m (11 lbf-ft.) for
at fastgøre radaren forsvarligt til overfladen uden at
beskadige radaren eller monteringsudstyret.
Installation af antennen
Før du kan installere antennen på radaren, skal du montere og
fastgøre soklen (Montering af radaren, side 2).
1 Fjern beskyttelseslåget À fra bølgelederen øverst på soklen.
2 Juster bølgelederen på soklen Á i forhold til stikket i bunden
af antennen Â, og skub antennen på plads på soklen.
2
3 Fastgør antennen på soklen ved at stramme de sekskantede
møtrikker under antennearmen.
4 Tilspænd de sekskantede møtrikker til 7,9 N-m (6 lbf-ft.) for at
fastgøre antennen til soklen uden at beskadige antennen
eller monteringsudstyret.
Overvejelser om ledningsføring og
tilslutning
Det kan være nødvendigt at bore huller på 32 mm (11/4) tommer
for at kunne føre strøm- , netværks- eller jordforbindelseskabler.
• Når der føres flere kabler igennem det samme hul, skal du
føre netværkskablet igennem før strøm- og
jordforbindelseskablerne på grund af størrelsen af
netværksstikket.
• Du skal påføre marineforsegler på hullet, når kablerne er på
plads, for at sikre en vandtæt forsegling.
Hvis kabelføringshullet skal placeres på et synligt sted, kan du
købe dekorative kabeltyller fra Garmin eller en Garmin
forhandler (valgfrit).
• Hvis det er nødvendigt, kan du tilskære tyllen, så det bliver
muligt at føre flere kabler igennem det samme hul.
• Den valgfri tylle kan IKKE anvendes som vandtæt forsegling.
Du skal påføre marineforsegler på tyllen, når kablerne er på
plads, for at sikre en vandtæt forsegling.
Når du installerer kablerne, skal du være opmærksom på
følgende overvejelser.
• Det anbefales at undlade at klippe eller skære i Garmin
Marine Network-kablet, men der kan købes et monteringssæt
fra Garmin eller en Garmin forhandler, hvis det er nødvendigt
at klippe eller skære i netværkskablet.
• Jordforbindelseskablet medfølger ikke, og det skal tilsluttes til
et jordingspunkt, der har forbindelse med vandet, ikke den
negative pol af batteriet (Jording af radaren, side 3).
• For sikkerhedens skyld skal du bruge passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler til at føre kablet langs dets
bane og igennem skot eller dæk.
• Du bør ikke føre kabler i nærheden af ting, der bevæger sig,
kraftige varmekilder eller igennem døråbninger eller kiminger.
• For at undgå interferens med andet udstyr bør du ikke føre
netværks- og strømkabler parallelt med andre kabler som
f.eks. radioantennekabler eller strømkabler. Hvis dette ikke er
muligt, skal kablerne afskærmes med et metalledningsrør
eller en anden form for (EMI) elektromagnetisk interferens.
• Du bør installere strømkablet så tæt på batterikilden som
muligt.
◦ Hvis det er nødvendigt at forlænge strømkablet, bør du
anvende et passende ledningskvadrat
(Strømkabelforlængelser, side 3).
◦ Hvis et forlænget kabel føres forkert, kan det give fejl i
radaren på grund af utilstrækkelig kraftoverførsel.
Tilslutning til strøm via spændingsomformer
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
BEMÆRK
Genbrug ikke spændingsomformere fra tidligere Garmin
radarmodeller eller spændingsomformere fra tredje part. Hvis du
bruger en anden omformer end den, der fulgte med radaren,
kan det beskadige radaren eller forhindre, at den kan tændes.
Visse radarmodeller kræver en spændingsomformer til korrekt
strømtilførsel til enhed. Hvis der følger en spændingsomformer
med din model, skal den installeres, for at din radar kan fungere.
Hvis der ikke følger en spændingsomformer med din model, skal
du tilslutte strømkablet direkte til bådens batteri (Tilslutning af
strøm, side 3).
Når du installerer spændingsomformeren til en relevant
radarmodel, skal du være opmærksom på følgende.
• Spændingsomformeren kræver en indgangsspænding på 10
til 32 V DC.
• Det anbefales at installere spændingsomformeren så tæt på
strømkilden som muligt.
• Det anbefales at tilslutte spændingsomformerens strømkabel
direkte til batteriet. Hvis det er nødvendigt at forlænge kablet,
skal der anvendes et ledningsmål, der passer til forlængelsen
(Strømkabelforlængelser, side 3).
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Punkt
Beskrivelse
Til Garmin Marine Network
À
Á
Â
15 A-sikringsholder
Til bådbatteriet (fra 10 til 32 V DC)
Vandjordingsforbindelse
1 Før strømkablet til radaren og bådens batteri.
2 Tilslut strømkablet til bådens batteri.
3 Tilslut strømkablet til porten POWER (Strøm) på radaren.
Strømkabelforlængelser
Det anbefales at slutte strømkablet direkte til batteriet. Hvis det
er nødvendigt at forlænge kablet, skal der anvendes et
ledningsmål, der passer til forlængelsen.
Du skal bruge varmekrympestik og varmekrymperør for at skabe
en vandtæt forbindelse.
Distance
Ledningsmål
3 m (9 fod 10 tommer)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 fod 4 tommer)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 fod 3 tommer)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 fod 2 tommer)
8,36 mm² (8 AWG)
Beskrivelse
Til Garmin Marine Network
Jording af radaren
15 A-sikringsholder
Radaren skal tilsluttes til den passende type jording med en
3,31 mm² (12 AWG) kobberledning (medfølger ikke).
1 Før en 3,31 mm² (12 AWG) kobberledning til et
jordingspunkt, der har forbindelse med vandet, og til
radarsoklen.
2 Tilslut ledningen til jordstikket ( ) på soklen ved hjælp af det
forudinstallerede krympestik À.
Rød (+)
Sort (-)
Til bådbatteriet (10 til 32 V DC)
30 A-sikringsholder
Vandjordingsforbindelse
1 Før strømkablet til radaren og spændingsomformeren.
2 Brug varmekrympestik og varmekrymperør til at tilslutte
strømkablet til spændingsomformeren.
Radarstrømkablet indeholder en 15 A-sikring, som ikke bør
fjernes, når der oprettes forbindelse til
spændingsomformeren.
3 Tilslut spændingsomformeren til bådens batteri via den
medfølgende 30 A-sikring.
30 A-sikringen mellem spændingsomformeren og batteriet er
en tilføjelse til 15 A-sikringen, som medfølger i radarens
strømkabel. Begge sikringer skal være på plads, for at
radaren kan fungere korrekt.
4 Tilslut strømkablet til porten POWER (Strøm) på radaren.
3 Smør jordingsskruen og krympestikket med marineforsegler.
4 Tilslut den anden ende af ledningen til fartøjets jordingspunkt,
og smør tilslutningen med marineforsegler.
3
5 Vælg en funktion:
6
7
8
9
• Hvis der ikke fulgte en spændingsomformer med din
radar, er ingen yderligere jording nødvendig.
• Hvis radaren blev leveret med en spændingsomformer,
skal du fortsætte til næste trin.
Før en 3,31 mm² (12 AWG) kobberledning til fartøjets
jordingspunkt og til spændingsomformeren.
Løsn en af skruerne i et hjørne af spændingsomformeren, og
fastgør kobberledningen til skruen.
Smør skruen og ledningen på spændingsomformeren med
marineforsegler.
Tilslut den anden ende af ledningen til fartøjets jordingspunkt,
og smør tilslutningen med marineforsegler.
Garmin Marine Network - overvejelser
Denne enhed kan tilsluttes til Garmin Marine Network-enheder
for at dele radardata med kompatible enheder på netværket. Når
du opretter forbindelse til en Garmin Marine Network-enhed,
skal du tage højde for nedenstående.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Du kan ikke klippe et Garmin Marine Network-kabel. Du
skal bruge et længere kabel eller tilføje forlængelser efter
behov.
◦ Garmin Marine Network-kabler og udvidelseskabler kan
fås hos din Garmin forhandler.
• Om nødvendigt kan du bruge et Garmin Marine Networkadapterkabel til at tilslutte denne enhed til din plotter eller
GMS™ 10 Network-portudvider.
2 Skub kabeldækslet på soklen Â, og skub tappen à ind i
stikket på soklen.
3 Fastgør kabelsoklen til soklen ved hjælp af de fastgjorte
skruer.
Radarbetjening
Alle funktioner i Garmin radaren styres med plotteren. Se
afsnittet om radaren i brugervejledningen til din plotter, hvis du
ønsker oplysninger om betjening af radaren. Gå til
www.garmin.com/manuals for at hente den seneste vejledning.
Hvis du har mere end én radar på din båd, skal du se på
radarskærmen for den radar, du ønsker at konfigurere.
Softwareopdatering
Du skal opdatere softwaren, når du installerer denne enhed.
Hvis din Garmin plotter indeholder Wi‑Fi teknologi, bør du
opdatere softwaren med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhed. Hvis din plotter ikke
indeholder Wi‑Fi teknologi, bør du opdatere softwaren med et
hukommelseskort og en Windows computer.
Få flere oplysninger ved at gå til support.garmin.com.
®
Tilslutning af et Garmin Marine Network-kabel
1 Før den ene ende af Garmin Marine Network-kablet til
radaren.
BEMÆRK: Det medfølgende Garmin Marine Network-kabel
bruger et 90 graders stik til porten NETWORK (Netværk) på
radarhuset, så det passer perfekt bag radarlugen. Hvis du
ikke har tænkt dig at montere lugen til radarhuset, kan du
købe et Garmin Marine Network-kabel med et lige stik fra din
Garmin forhandler.
2 Tilslut kablet til porten NETWORK (Netværk) på radaren.
BEMÆRK
Vær forsigtig, når du tilslutter kablet til radaren. Hvis du
forsøger at tilslutte kablet i en vinkel, kan du beskadige
benene på porten NETWORK (Netværk).
3 Drej ringen på kablet med uret for at fastgøre kablet til
radaren.
Installation af et Garmin Marine Network-adapterkabel
Om nødvendigt kan du bruge det medfølgende Garmin Marine
Network-adapterkabel til at tilslutte denne enhed til din plotter
eller GMS 10 Network-portudvider.
1 Tilslut Garmin Marine Network-kablet til enheden, og før det
til plotteren eller portudvideren.
Hvis
den ikke allerede er installeret på forhånd, skal du
2
tilslutte den medfølgende adapter til enden af Garmin Marine
Network-kablet.
3 Tilslut adapterkablet til din plotter eller portudvider.
Montering af kabeldækslet
Du skal monterer radaren, føre alle kabler og tilslutte dem til
radaren, før du kan montere kabeldækslet.
1 Hold kabeldækslet À parallelt med siden af soklen Á.
4
®
®
Angivelse af antennestørrelse
Før du kan bruge radaren på dit system, skal du angive
antennestørrelsen.
1 Tænd radaren og alle enheder, som er tilsluttet til Garmin
Marine Network.
Der vises en meddelelse om antennevalg på de tilsluttede
plottere.
BEMÆRK: Hvis hele systemet tændes for første gang, er
skærmbilledet for antennevalg en del af den indledende
opsætning.
Vælg
den installerede antennestørrelse for hver open array2
radar, som er installeret på båden.
TIP: Hvis du har brug for at angive en anden
antennestørrelse, mens du får vist radarskærmbilledet for
den radar, du vil ændre , skal du vælge Menu >
Radaropsætning > Installation > Antennekonfiguration >
Antennestr. og vælge antennestørrelse.
Forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
Måling af den potentielle forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
1 Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et
stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2 Mål målpejlingen på radaren.
3 Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du indstille
forskydningen på bådens stævn.
Fysiske specifikationer
Specifikation
Mål
Minimal sikker
betjeningsafstand*
GMR™ Fantom 54
• 100 W/m2: 1,75 m (5,7 fod)
• 50 W/m2: 2,45 m (8 fod)
• 10 W/m2: 5,40 m (17,7 fod)
GMR Fantom 56
• 100 W/m2: 2,15 m (7,1 fod)
• 50 W/m2: 3,05 m (10 fod)
• 10 W/m2: 6,80 m (22,3 fod)
GMR Fantom 124
• 100 W/m2: 2,65 m (8,7 fod)
• 50 W/m2: 3,75 m (12,3 fod)
• 10 W/m2: 8,40 m (27,6 fod)
GMR Fantom 126
• 100 W/m2: 3,35 m (11 fod)
• 50 W/m2: 4,75 m (27,6 fod)
• 10 W/m2: 10,55 m (34,6 fod)
Sikkerhedsafstand
for kompas
300 mm (11,8")
Soklens vægt
15,8 kg (34,8 lb.)
Specifikationer
Antennens vægt
4 fods antenne: 5,2 kg (11,4 lb.)
6 fods antenne: 7,3 kg (16,0 lb.)
Mål
Længde på
strømkabel
15 m (49 fod 3 tommer)
Netværkskabellængde
15 m (49 fod 3 tommer)
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Før du kan indstille forskydningen på bådens stævn, skal du
måle forskydningen på bådens stævn.
Indstillingen af forskydning på bådens stævn, der er konfigureret
til brug i én radartilstand, gælder for alle andre radartilstande og
Radar Overlay.
1 Vælg Menu > Radaropsætning > Installation > Stævn på
båd fra en radarskærm eller radar-overlay.
2 Vælg Op eller Ned nede for at justere forskydningen.
Indstilling af en brugerdefineret parkeringsposition
Antennen stoppes som standard vinkelret på soklen, når den
ikke drejer rundt. Du kan justere denne position.
1 Fra radarskærmen skal du vælge Menu > Radaropsætning
> Installation > Antennekonfiguration >
Parkeringsposition.
2 Brug bjælken til at justere antennens position, når den
stoppes, og vælg Retur.
Antennes rotations- 24 rpm og 48 rpm
hastighed
BEMÆRK: Antennen kan kun roteres med
48 omdrejninger pr. minut i tilstanden enkelt
område, med MotionScope™ deaktiveret, og ved
områdeindstillinger på 12 nm eller derunder.
Maksimum vindhastighed
Punkt Mål
À
Á
Â
185,9 mm
(75/16 tommer)
80 kn
Beskrivelse
Temperaturområde Fra -15 til 55ºC (fra 5 til 131ºF)
Center for rotation bag ved soklen
Fugtighed
95 % ved 35 °C (95 °F)
Vandtæthed
IEC 60529 IPX6 (beskyttet mod stærk søgang)
234,7 mm (91/4 tommer) Center for rotation foran soklen
86 mm (325/64 tommer)
Center for rotation for de bageste
monteringshuller
Ã
114 mm (41/2 tommer)
Center for rotation for de forreste
monteringshuller
Ä
200 mm (77/8 tommer)
Afstand mellem monteringshullerne
Pejlingsnøjagtighed 0,25 grader
*VIGTIGT: Den angivne 100 W/m2 minimumsafstand skal
bevares mellem antennen og den aktive bruger, og de angivne
10 W/m2 skal bevares mellem antennen og offentligheden.
Under denne konfiguration skal de gældende
eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråler følges for at sikre,
at offentligheden/ukontrollerede omgivelser er trygge.
Elektriske specifikationer
Punkt Mål
À
Á
Â
Ã
Specifikation
Mål
Indgangsspænding
Fra 10 til 32 V DC
Sikring
Radarens strømkabel: 15 A, bladtype
Spændingsomformerkabel (hvis relevant): 30 A,
bladtype
Inputeffekt
GMR Fantom 54 og 56
• Typisk: 65 W
• Maksimum: 170 W
GMR Fantom 124 og 126
• Typisk: 80 W
• Maksimum: 185 W
Beskrivelse
4 fods modeller: 132,8 cm (4 fod Antennelængde
45/16 tommer)
6 fods modeller: 193,8 cm (6 fod
45/16 tommer)
40,3 cm (157/8 tommer)
Base på soklen til toppen af
antennen
Antennespecifikationer
28,6 cm (111/4 tommer)
Soklens bredde ved basen
Specifikation
Mål
36,4 cm (145/16 tommer)
Soklens bredde i midten
Type
End-fed slotted bølgeleder
Vandret strålebredde
4 fods antenne: 1,8 grader
6 fods antenne: 1,25 grader
5
Specifikation
Mål
Vandrette sidesløjfer
-23 dB inden for ±10 grader fra hovedstråle
-30 dB ud over ±10 grader fra hovedstråle
Lodret strålebredde
22 grader
Polarisering
Vandret
Open-Source Softwarelicens
Hvis du vil se produktets open-source softwarelicens(er), skal du
gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.
Installationsfejlfinding
Symptom
Mulige årsager
Radaren tænder
ikke. StatusLED'en er ikke
tændt.
• Strømkablet er muligvis ikke korrekt forbundet til
enheden eller batteriet. Kontroller alle forbindelser.
• Inline-sikringen kan være sprunget. Kontroller
sikringen, og udskift den om nødvendigt.
• Ledningsmålet, som strømkablet forlænges
med, kan være for lille til længden af forlængelsen. Se tabellen i afsnittet Strømkabelforlængelser i denne vejledning for at sikre, at der
bruges det korrekte ledningsmål (Strømkabelforlængelser, side 3).
Radaren er ikke
tilgængelig på
Garmin enheden
eller på enheder,
der er sluttet til
Garmin Marine
Network.
• Radaren tændes muligvis ikke. Kontroller statusLED'en.
• Enhedens software er muligvis ikke opdateret.
Opdatering af softwaren på enheden eller på
Garmin Marine Network.
• Et netværkskabel er muligvis ikke sluttet korrekt
til enheden eller til Garmin Marine Network.
Kontroller alle forbindelser.
• Hvis der er anvendt et brugermonterbart stik,
kan det være installeret forkert. Kontroller
stikket.
Status-LED'en, der sidder på etiketten, kan hjælpe med at
fejlfinde installationsproblemer.
Status LED-farve og Radarstatus
aktivitet
Konstant rød
Radaren gør klar til brug. LED'en vil lyse rødt
kortvarigt, før den skifter til at blinke grønt.
Blinker grønt
Radaren fungerer korrekt.
Blinker orange
Radarens software opdateres.
Blinker rødt
Der er opstået en fejl i radaren. Kontakt Garmin
produktsupport for at få hjælp.
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMR™, Fantom™ og MotionScope™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising